ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İİBF F a k ü l t e s i D e k a n l ı ğ ı n a
Yandal Programı Başvuru Dilekçesi
KİMLİK BİLGİLERİ (Tüm alanları doldurunuz)
Adı ve Soyadı
Uyruğu
Doğum Tarihi
Telefon
e-posta
Adres
Atatürk Üniversitesi İİBF Fakültesinin aşağıda
tercih
sırası
ile
bölümüne/bölümlerinden birinde yandal yapmak istiyorum. Gerekli belgeler* ektedir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
İmza:
Tarih:
belirttiğim
BU BÖLÜM ÖĞRENCİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
ADAYIN
ÖNCEKİ FAKÜLTE ve BÖLÜMÜ
FAKÜLTE NOSU
BİTİRDİĞİ SINIF
GENEL NOT ORALAMASI (AGNO)
OKUDUĞU DÖNEM SAYISI (HAZIRLIK HARİÇ)
YANDAL BAŞVURUSU YAPMAK İSTEDİĞİ BÖLÜM TERCİHLERİ (Tercih sıranız önemlidir)
1.
2.
3.
İLGİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI ve YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI
MADDE 14 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
(2) Yandal programına başvurular akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvuru formu ve not döküm belgesi ile ilgili birime yapılır.
(3) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla
tamamlaması ve AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından
değerlendirilerek karara bağlanır.
(4) Yandal programı uygulayacak ilgili bölümler tarafından, yandal programı kapsamında okutulacak olan yandal ders programları belirlenir,
ilgili kurul kararı ile Senato onayına sunulur. Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenciler belirlenen bu dersleri almak ve başarmak
zorundadırlar.
(5) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki AGNO’ sunun en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı
sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
(6) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunun kararı ile
en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
*Eklenecek Belge/Belgeler:
1- Not döküm belgesinin a sl ı (Transkript).
2- Başarı sıralamasına göre bulunduğu sınıfın üst % 20 sinde olduğunu gösterir belge
3- ÖSS sonuç belgesi
Download

Yandal Programı Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.