KARESĠ BELEDĠYESĠ
2. ULUSAL FOTOĞRAF YARIġMASI
“Balıkesir’in En Güzel KARESĠ
DÖRT MEVSĠM KARESĠ”
YarıĢma ġartnamesi
YARIġMANIN ADI:
“Balıkesir’in En Güzel KARESĠ DÖRT MEVSĠM KARESĠ”dir.
YARIġMANIN AMACI VE KONUSU:
Belediyemizce düzenlenen 2 Ulusal Fotoğraf YarıĢması, bu kez Balıkesir’in En Güzel
Karesi“Dört Mevsim Karesi” adıyla fotoğraf severlerin karĢısına çıkmaktadır.
2014 yılında fiilen kurulan ve adını, ülkemiz tarihinde sessiz, fakat önemli roller oynamıĢ olan
Karesi Beyliği’nden alan Karesi ilçemizin fotoğraf yoluyla tanıtımına katkıda bulunmak ve
böylece onun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmak amacıyla
düzenlenen fotoğraf yarıĢması; ilçemizin“Dört Mevsim” içinde (ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıĢ)
tarihi zenginliklerini, doğal güzelliklerini, kültürel ve insani değerlerini, birey ve toplum
yaĢamından kesitlerini konu almaktadır.
YarıĢmacıların ilçemiz sınırlarında, yarıĢma konusuna giren, ilçemize ait çekecekleri her kare,
Seçici Kurul tarafından titizlikle değerlendirilecektir.
YarıĢmanın konusu Karesi Ġlçesi’nin sınırları, http://www.karesi.bel.tr/mahalleler adresinde
belirtilen mahalle ve semtlerdir.
YARIġMANIN BÖLÜMLERĠ:
YarıĢma Dijital (Sayısal): Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
YARIġMA KOġULLARI:
YarıĢmaya katılım ücretsizdir.
Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarıĢmaya katılabilir.
YarıĢma;Karesi Belediyesi çalıĢanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci
dereceden yakınları dıĢında, ülkemizde yerleĢik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların
katılımına açıktır.
Daha önce yapılan “BALIKESĠR’ĠN EN GÜZEL KARESĠ” fotoğraf yarıĢmamızda ödül ve
sergileme almıĢ fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri ve yarıĢma ilan
tarihinden önceki çekilmiĢ olan fotoğraflar yarıĢmaya katılamaz (Fotoğraflar 11 Ocak – 01
Kasım 2016 tarihleri arasında çekilmiĢ olmalıdır).Exif bilgileri içinde olmayan fotoğraflar kabul
edilmeyecektir. Bu konuda jüri üyelerinin takdiri esastır.
Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluĢturulan panoramik fotoğraflar ancak
aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koĢuluyla yarıĢmaya kabul edilir.
Katılımcı, internet sitesine yarıĢma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranıĢ kural ihlali sayılır.
Katılımcıların fotoğraf yüklerken, yukarıdaki Ģartlara uymaları zorunludur.
YarıĢmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiĢ gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değiĢiklikler
kural ihlali sayılır.
Kural ihlallerinde,Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA YarıĢma Düzenleme
Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal
1/5
edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boĢ bırakılır. Ödül verilmiĢse katılımcının ödülü
gerialınacaktır. Bu durum,diğer ödül almıĢ ve/veya alamamıĢ yarıĢmacılara talep hakkı
doğurmaz.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarıĢmaya katılamazlar.
Karesi Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların
asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
YarıĢma
sonucu
Karesi
Belediyesi’nin
http://www.karesi.bel.trileTFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/adreslerinde duyurulacaktır.
YAPITLARIN ĠSĠMLENDĠRĠLMESĠ VE GÖNDERĠLMESĠ:
YarıĢma online(çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
YarıĢma fotoğraflarınınonline (çevrimiçi) olarakgönderilmesi www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğrafgöndermeyönergeleri takip edilerek gerçekleĢecektir.
Ġlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleĢmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve Ģifrelerini kullanacaklardır.
Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme iĢlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boĢluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine iliĢkin isim, imza, logo, tarih vb bilgilerbulunmamalıdır.
YarıĢmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıĢtırma kalitesinde kaydedilmeli ve
dosyaların boyutları 2 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Ġsimlendirmede Ç, Ğ, Ġ, Ö, ġ,
Ü, ç, ı, ğ, ö, Ģ, ü karakterleri kullanılmamalıdır.Ġngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D) dıĢındaki
tüm harfler küçük olmalıdır.
Ġsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Önder Erdoğan” isimli katılımcı için onder veya oerdo veya erdog gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baĢ harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek Ģekilde
yazılmalıdır. Örneğin “TRonderD1_cinar_alti” veya “TRonderD2_meydan” gibi…
Ġnternet üzerinden üye olma veya yarıĢmaya katılma aĢamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluĢması halinde [email protected] adresinden iletiĢime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.Bu e-posta
adresi fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarıĢmaya katılım
sağlamaz.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Karesi Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.
TELĠF (KULLANIM) HAKKI:
Katılımcı;ödül alan, sergilenmeye hak kazanmıĢ olan veya satın alınan fotoğraflarınınKARESĠ
BELEDĠYESĠ ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması
2/5
Ģartıyla kullanım hakkını verdiğini peĢinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak
kazanmıĢ olan ve satın alınaneserinin/eserlerinin çoğaltma, iĢleme, temsil, umuma iletim
haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Karesi Belediyesi’ne izin/muvafakatname
verdiğini kabul eder.Kullanım hakkı Karesi Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
Bu Ģekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki Ģekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarıĢmacı tarafından çekilmiĢ olmalıdır. BaĢkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
YarıĢmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarıĢmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaĢmazlıkların
tüm sorumluluğu yarıĢmacıya aittir.
Ödül ve sergileme alan veya satın alma uygulanan fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa
kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak Ģekilde Eser Sahipleri tarafından
Karesi Belediyesi’ne teslim edilecektir.
ġartnamede belirtilen ödüller, yarıĢma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı
olarak bildirecekleri kiĢisel banka hesap/IBAN numaralarına Karesi Belediyesi tarafından
gönderilecektir. Hak sahibinin kiĢisel banka hesap/IBAN numarasını bildirmemesi durumunda
ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aĢımına uğrar.
Zaman aĢımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
Ödül alan fotoğraflar http://www.karesi.bel.trile
TFSF’nin http://www.tfsf.org.trve
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak
2016’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
YarıĢmaya, YarıĢma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarıĢmacılar,
Ģartnamede belirtilen yarıĢma koĢullarına uymayı kabul etmiĢ sayılır. Bu koĢullara uymayan
katılımcılar yarıĢma dıĢı bırakılır.
YARIġMA TAKVĠMĠ:
YarıĢmanın BaĢlangıç Tarihi
Son BaĢvuru Tarihi
Jüri Toplantı Tarihi
Sonuç Bildirim Tarihi
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi
: 11Ocak2016Pazartesi
: 01Kasım 2016Salısaat 23.00 (TSI)
: 15Kasım 2016Salı
:17Kasım 2016 PerĢembe
: 23 - 24 - 25 Aralık 2016 (Cuma-Cumartesi-Pazar)
ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü
Ġkincilik Ödülü
Üçüncülük Ödülü
Mansiyon (3 adet)
KaresiBelediyesi Özel Ödülü
BASAFÖzel Ödülü
TFSF Özel Ödülü
Sergileme (En fazla 30 adet)
Satın Alma (En fazla 10 adet)
:
7.500.-TL
:
5.000.-TL
:
3.000.-TL
:
1.000.-TL
:
1.000.-TL
:
1.000.-TL
: Plaket + TFSF Onaylı YarıĢmalar kitabı (Almanak)
:
250.-TL
:
250.- TL
3/5
Yukarıda belirtilen para ödülleri ve satın alma bedelleri, yasal kesintilerden sonra verilecek olan
net sayılardır.
SEÇĠCĠ KURUL:
Yusuf HOCAOĞLU (Karesi Belediyesi Belediye BaĢkan Yrd. –BASAF, Fotoğraf Sanatçısı)
Hazal FINDIK
(Karesi Belediyesi Basın ve Halkla ĠliĢkiler Md. V.)
NeĢe ġENEROL
(Karesi Belediyesi Kültür ve Sos. ĠĢ. Md. Grafikeri)
Faruk AKBAġ
(Fotoğraf Sanatçısı)
Feyyaz ÇETĠNEL (BASAF - Fotoğraf Sanatçısı)
Merih AKOĞUL
(Fotoğraf Sanatçısı)
Seçici Kurul, en az beĢ kiĢi ile toplanır.
TFSF TEMSĠLCĠSĠ:Ömer ERSEVĠNÇ
DÜZENLEME KURULU:
Yusuf HOCAOĞLU
Mürsel SABANCI
Hazal FINDIK
Bahar ÖZMEN
Uğur Güngör AKSOY
NeĢe ġENEROL
Sevil BĠCAKCI
YARIġMA SEKRETERYASI:
NeĢe ġENEROL
Asude ENEZ
Karesi Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Eski Kuyumcular Mah. YeĢil Yol Sokak No:5 Karesi / BALIKESĠR
Tel: 0266 241 16 65
FOTOĞRAF YÜKLEME ADRESĠ:
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
YarıĢmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2016-018numara
ile onaylanmıĢtır.
YarıĢma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
(TFSF 2016-018)
4/5
5/5
Download

Katılım Formu