CENG – BILM 498
FINAL PRESENTATION EVALUATION FORM – FİNAL SUNUMU DEĞERLENDİRME
FORMU
Project Title – Proje Başlığı :
Advisor / Member Jury Name – Danışman / Üye Jüri Adı :
Project Members – Proje Katılımcıları :
Students will be evaluated on individual basis in some parts of this form. Please fill in the required student
information in the table given below. They will be used in the evaluation formDeğerlendirme formunda her öğrencinin ayrı ayrı değerlendirileceği alanlar bulunmaktadır. Aşağıdaki
tabloda bulunan boşluklara öğrenci bilgilerini yazınız. Bu bilgiler değerlendirme formunda kullanılacaktır.
StudentÖğrenci
Name & Surname –
Ad & Soyad
ID –
Numara
I
II
III
IV
Evaluation Criteria – Değerlendirme Kriterleri:
Evaluation criteria consist of two different parts as student and project group evaluation. Every question
will be evaluated over 10 (ten) points.
Değerlendirme kriterleri öğrencilerin ve proje grubunun değerlendirildiği iki farklı kısımdan oluşmaktadır.
Her soru 10 (On) puan üzerinden değerlendirilecektir.
PART A – KISIM A
In this part, every student will be evaluated on individual basis according to his/her contribution for the
project.
Bu kısımda her öğrenci projeye sağladığı katkıya göre ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Questions – Sorular
1. The student has enough technical information to complete his/her part at the
project.
Öğrenci projedeki kendi kısmını tamamlamak için yeterli teknik bilgiye
sahiptir.
2. The student used the technology and applied the software development
techniques most appropriately to complete his/her part at the project.
Öğrenci projedeki kendi kısmını tamamlama için doğru yazılım geliştirme
tekniklerini uygulamış ve doğru teknolojiyi kullanmıştır.
3. The student learned how to work with a team to complete a software project
and the student adapted to teamwork.
Öğrenci bir yazılım projesinin yazılım takımı ile nasıl tamamlanması
gerektiğini öğrenmiştir ve takım çalışmasına adapte olmuştur.
4. The student prepared his/her part at the project as open for improvement and
sustainable.
Öğrenci projedeki kendi kısmını gelişime açık ve sürdürülebilir olarak
hazırlamıştır.
5. The student presented his/her part with correct presentation techniques and
visual objects. His/her presentation was understandable and the presentation
was good generally.
Öğrenci kendi kısmının sunumunda doğru sunum tekniklerini ve görsel nesleri
kullandı. Öğrencinin sunumu anlaşılabilir ve genel olarak iyiydi.
I
II
III
IV
PART B – KISIM B
In this part, teamwork will be evaluated and the grade will be assigned as group.
Bu kısımda grup çalışması değerlendirilecek ve gruba not verilecektir.
Questions - Sorular
6. Project team is formed from project members who have different technical knowledge and
they are chosen the most appropriately to complete the project.
Proje grubu farklı teknik bilgilere sahip proje üyelerinden oluşmaktadır ve projeyi tamamlamak
için doğru proje üyeleri seçilmiştir.
7. The project is completed.
Proje tamamlanmıştır.
8. Project design, system architecture and development techniques are used appropriately.
Projenin tasarlanması, sistem mimarisi ve geliştirme teknikleri doğru bir şekilde
kurgulanmıştır.
9. Software development processes have been implemented in a comprehensive manner.
Yazılım geliştirme süreçleri eksiksiz uygulanmıştır.
10. Project workload is distributed properly between project members.
Proje yük dağılımı proje üyeleri arasında uygun bir şekilde yapılmıştır.
In my opinion this project is appropriate for presentation at FüBiG activity.
Bu projenin FüBiG etklinliğinde sunulmasını uygun buluyorum.
Ο I agree – Katılıyorum
Ο I disagree – Katılmıyorum
Jury CommentsJüri Yorumları :
Grade
– Not
Download

Final Sunumu Jüri Değerlendirme Formu