Subject Index / Konu İndeksi
Acetazolamide / Asetazolamid84
Addiction / Bağımlılık
196, 337
ADHD / DEHB
103, 319
Adolescence / Ergenlik
171, 204, 344
Adolescent / Ergen
276, 301
Adulthood / Erişkinlik
382
Agomelatine / Agomelatin
140
Agyria-pachygyria / Agiri-pakigiri
175
Alcohol / Alkol
204, 309
Alexithymia / Aleksitimi
27
Anorexia nervosa / Anoreksiya nevroza
73
Anti-N-Methyl-D-Aspartate receptor encephalitis / Anti-N-Metil-D-Aspartat
reseptor ensefaliti
171
Anxiety / Anksiyete
34, 103, 119, 319, 328, 362
Apomorphine / Apomorfin
140
Asperger’s Syndrome / Asperger Sendromu
382
Attention / Dikkat
103
Attention deficit hyperactivity disorder / Dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu
204
Attention deficit/hyperactivity / Dikkat eksikliği/hiperaktivite
189
Autism / Otizm
167
Axis I / Eksen I
196
Axis II / Eksen II
196
Bipolar disorder / İki uçlu bozukluk
276, 356
Blindness / Körlük84
Bulimia nervosa / Bulimiya nevroza
77
Bupropion overdose / Aşırı doz bupropion kullanımı
273
Burden / Yük
147
Carbonic anhydrase inhibitors / Karbonik anhidraz inhibitörleri84
Cardiac arrest / Kardiak arrest
273
Caregivers / Bakıcılar
147
Catatonia / Katatoni
276
Character / Karakter
189
Child / Çocuk
167
Children / Çocuklar
103
Clinical characteristics / Klinik özellikler
356
Comorbidity / Eş tanı 58, 103, 196
Conduct disorder / Davranım bozukluğu
301
Congenital glaucoma / Konjenital glokoma84
Coping strategies / Başa çıkma stratejileri
147
Covert narcissism / Örtük narsisizm
231
Crime / Suç
17
Decision-making behavior / Karar verme davranışı
222
Depression / Depresyon
27, 34, 119, 213, 328
Differential diagnosis / Ayırıcı tanı
66
Dot enumeration / Nokta sayılama
47
Duchenne muscular dystrophy / Duchenne muskuler distrofisi
362
Dystonia / Distoni
374
Eating attitudes / Yeme tutumları
119
Eating disorders / Yeme bozuklukları
77
Emergency / Acil
301
Enuresis / Enürezis
319
Epilepsy / Epilepsi
175
Executive functions / Yürütücü işlevler
222
Expressed emotion / Duygu dışavurumu
127
Extrapyramidal syndrome / Ekstrapiramidal sendrom
374
Functionality / İşlevsellik
162
Gender differences / Cinsiyet farklılığı
58
Genital herpes / Genital herpes
378
Grandiose narcissism / Büyüklenmeci narsisizm
231
Hallervorden Spatz / Hallervorden Spatz
265
Headache / Baş ağrısı
34
Health staff / Sağlık personeli
112
Help-seeking / Yardım arama
154, 242
Hopelessness / Umutsuzluk
27
Hospitalization / Hastaneye yatış
301
Hydroxychloroquine / Hidroksiklorokin
369
Hyperemesis gravidarum / Hiperemezis gravidarum 119
Hypersensitive narcissism / Aşırı duyarlı narsisizm
231
Hypogonadism / Hipogonadizm
73
Illness experience / Hastalık yaşantısı
154
Incest / Ensest
378
Individual counseling / Bireysel danışmanlık
162
Infertility / İnfertilite
328
Internal migration / İç göç
17
Internet / İnternet
337
Internet addiction / İnternet bağımlılığı
204
Iowa Gambling Test (IGT) / Iowa Kumar Testi (IKT)
222
Kleptomania / Kleptomani
66
Low math achievement / Düşük matematik başarısı
47
Male / Erkek
73, 77
Mathematics disorder / Matematik bozukluğu
47
Mental health / Ruh sağlığı
242
Mental health hospital / Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesi
112
Methylphenidate / Metilfenidat
319
Mood stabilizer / Duygudurum dengeleyici
356
Morning glory syndrome / Morning glory sendromu 167
Motherhood / Annelik
255
Narcissistic personality / Narsistik kişilik
231
Neuropsychiatry / Nöropsikiyatri
265
Normative data / Normatif veri
222
Number line estimation / Sayı doğrusunda tahmin
47
Numeric comparison / Sayısal karşılaştırma
47
Obsessive-compulsive disorder / Obsesif kompulsif bozukluk
269
Online survey / Çevrim içi araştırma
344
Overt narcissism / Açık narsisizm
231
Panic disorder / Panik bozukluğu
58
Parenting / Ebeveynlik
255
Perceived expressed emotion / Algılanan duygu dışavurumu
127
Personality disorders / Kişilik bozuklukları
189
Pervasive development disorder / Yaygın gelişimsel bozukluk
382
Positive and negative symptoms / Pozitif ve negatif belirtiler
127
Predictor / Öngörücü
301
Pregnancy / Gebelik
96
Prevalence / Yaygınlık
309
Prospective teachers / Öğretmen adayları
242
Psychiatric comorbidity / Psikiyatrik eş tanı
34
Psychiatric disorders / Psikiyatrik bozukluklar8
Psychiatry / Psikiyatri
96
Psychodynamic approach / Psikodinamik yaklaşım
66
Psychological problems / Psikolojik sorunlar
344
Psychosis / Psikoz
84, 140, 171, 265, 369
Quality of life / Yaşam kalitesi
213, 362
Risk-taking behavior / Risk alma davranışı 222
Rural area / Kırsal bölge8
Scale / Ölçek
337
Schizophrenia / Şizofreni
17, 127, 154, 162, 213
Schizophrenia patients / Şizofreni hastaları 147
Seizure / Nöbet 175, 273
Self-concept / Öz-kavramı
319
Self-destructive behaviors / Kendine karşı yıkıcı davranış
344
Sexual abuse / Cinsel istismar
378
Shared disorders / Paylaşılmış bozukluklar
269
Shared psychotic disorder / Paylaşılmış psikotik bozukluk
269
Side-effect / Yan etki
369
Sleep / Uyku
362
Social support / Sosyal destek
147, 328
Sociodemographic features / Sosyodemografik özellikler8
Somatic comorbidity / Somatik eştanı 8
Substance / Madde
309
Substance use / Madde kullanımı
344
Substance use disorder / Madde kullanım bozukluğu
196
Suicide / İntihar 27
Temperament / Mizaç
189
Tobacco / Tütün
204, 309
Treatment / Tedavi 96
Turkish working women / Çalışan Türk kadınları
255
University / Üniversite 309
Venlafaxine / Venlafaksin
374
Victimization / Mağduriyet
344
Violence / Şiddet
112
Download

PDF