Virologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Správa o činnosti VÚ SAV
za rok 2010
Bratislava
január 2011
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Virologický ústav SAV
Riaditeľ: MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
Zástupca riaditeľa: Ing. Ľudovít Škultéty, PhD.
Vedecký tajomník: RNDr. Tatiana Betáková, CSc.
Predseda vedeckej rady: Ing. Miroslav Glasa, PhD.
Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
http://www.virology.sav.sk/
Tel.: 02/ 59302 405
Fax: 02/ 54 77 42 84
E-mail: [email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: VÚ SAV nemá detašované pracoviská
Vedúci detašovaných pracovísk: nie sú
Typ organizácie: rozpočtová organizácia od roku 1953
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a - počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
K
K
do 35
rokov
M
Ž
K
ved.
prac.
M
F
P
T
98
94,99
53,14
44
40,96
39,48
Ž
Celkový počet zamestnancov
111
6
24
Vedeckí pracovníci
54
3
12
Odborní pracovníci VŠ
23
3
10
21
20,74
13,66
Odborní pracovníci ÚS
22
0
2
21
21,86
0
Ostatní pracovníci
12
0
0
12
11,43
0
19
35
Tabuľka 1b - štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2010)
Rodová
skladba
Vedeckí pracovníci v
stupňoch
Pracovníci s hodnosťou
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muži
6
13
2
0
5
11
3
Ženy
5
31
1
1
5
12
18
Tabuľka 1c - štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov:
Veková
štruktúra (roky)
< 30
31-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
> 65
Muži
0
4
1
2
4
1
3
0
4
Ženy
4
4
9
3
4
5
3
4
0
Tabuľka 1d - priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2010:
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži
48,7
50,4
48,9
Ženy
43,1
41,7
43,5
Spolu
44,6
44,8
45,4
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za
posledné obdobie:
V sledovanom období roka 2010 nedošlo vo VÚ SAV k zmenám v doteraz platnom Organizačnom
poriadku schválenom v roku 2009.
Základnými vedeckými organizačnými jednotkami sú oddelenia, ktorých cieľom práce je riešenie
aktuálnych vedeckých problémov.
Zoznam oddelení VÚ SAV k 31.12.2010:
Oddelenie rastlinnej virológie
Oddelenie rickettsiológie
Oddelenie ekológie vírusov
Oddelenie molekulárnej medicíny
Oddelenie molekulárnej patogenézy vírusov
Oddelenie ortomyxovírusov
Nevedeckými organizačnými jednotkami, ktoré sa podieľajú na vytváraní efektívnych a účelných
pracovných podmienok vedeckých oddelení sú:
Zoznam úsekov VÚ SAV k 31.12.2010:
právno-organizačný úsek
ekonomický úsek
technický úsek
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a - zoznam domácich projektov riešených v roku 2010
Čerpané financie
za rok 2010 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
pre
organizáciu
B
4
194.109,- 194.109,-
-
1
0
26.754,30 26.754,30
-
3. Projekty OP ŠF
2
5
62.0745,- 62.0745,-
-
4. Projekty FM EHP
0
1
5. Projekty riešené v rámci ŠPVV
1
0
6. Projekty centier excelentnosti
SAV
0
1
-
-
5.000,-
7. Vedecko-technické projekty,
ktoré boli v roku 2010
financované
0
0
-
-
-
8. Projekty podporované
Európskym sociálnym fondom
0
0
-
-
-
9. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
6
0
10. Iné projekty (ústavné,
na objednávku rezortov a pod.)
0
2
A
B
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2010 financované VEGA
23
2. Projekty, ktoré boli r. 2010
financované APVV
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
spolu
-
-
232.357,- 232.357,-
111.361,- 111.361,-
-
-
49.000,-
Tabuľka 2b - zoznam domácich projektov podaných v roku 2010
Štruktúra projektov
Miesto podania Organizácia je Organizácia sa
nositeľom
zmluvne podieľa
projektu
na riešení
projektu
1. Účasť na nových výzvach APVV
Bratislava
8
1
r. 2010
Bratislava
1
5
2. Projekty výziev OP ŠF
podané r. 2010
Regióny
3. Projekty výziev FM EHP
podané r. 2010
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2010
Tabuľka 2c - zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2010
Čerpané financie
za rok 2010 (v €)
Počet projektov
A
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Projekty 6. rámcového programu
EÚ (neuvádzať projekty ukončené pred
r. 2010)
2. Projekty 7. rámcového programu
EÚ
3. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
INTAS, EUREKA, ESPIRIT, PHARE,
NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF
(European Science Foundation) a
iné
4. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
5. Bilaterálne projekty
spolu
pre
organizáciu
B
1
-
-
20.000,-
0
4
-
-
147398,-
0
3
-
-
5.350,-
0
0
-
-
-
2
1
-
-
-
0
-
-
-
A
B
0
6. Iné projekty financované alebo
spolufinancované zo zahraničných
0
zdrojov
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2010
Tabuľka 2d - podané projekty 7. RP EÚ v roku 2010
A
Počet podaných projektov
0
v 7. RP EÚ
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
B
2
1.
Názov: Decoding Ovarian Cancer Microenvironment and Metabolism to Defeat Resistance to
Therapeutic Treatments
Akronym: DEMETRE
Výzva: HEALTH.2011.2.4.1-2: Translational research on cancers with poor prognosis.
Koordinátor: Dr. Stefano Indraccolo, Istituto Oncologico Veneto - IRCCS (IOV), Padova, Italy
Spoluriešitelia: 3x Taliansko, 2x Slovensko, 2x Nórsko, 1x Nemecko, 1x Veľká Británia, 1x Belgicko
Zodpovedný riešiteľ za VÚ SAV: Silvia Pastoreková
2.
Názov: Carbonic anhydrases - clinical biomarkers for malignant gliomas and targets for more
effective treatment
Akronym: CareBrain
Výzva: HEALTH.2011.2.4.1-2: Translational research on cancers with poor prognosis.
Koordinátor: Prof. Seppo Parkkila, MD, PhD, University of Tampere, Tampere, Finland
Spoluriešitelia: 2x Taliansko, 2x Slovensko, 1x Nemecko, 1x Veľká Británia
Zodpovedný riešiteľ za VÚ SAV: Silvia Pastoreková
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v prílohe B.
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
VANČOVÁ, Iveta - HAJNICKÁ, Valéria - SLOVÁK, Mirko - KOCÁKOVÁ, Pavlína - PAESEN,
G.C. - NUTTALL, Patricia A. Evasin-3-like anti-chemokine activity in salivary gland extracts of
Ixodid ticks during blood-feedin : a new target for tick control.
In: Parasite immunology, 2010, vol. 32, no. 6, p. 460-463. (2.014 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0141-9838.
Kliešte využívajú viaceré spôsoby úniku pred kontrolou imunitnou kontrolou hostiteľa. Jedným z
nich je narušenie komunikácie medzi bunkami imunitného systému, ktorú zabezpečujú chemokíny
a cytokíny. V našej práci sme porovnávali aktivity v extraktoch slinných žliaz dospelých kliešťov
Amblyomma variegatum, Rhipicephalus appendiculatus a Dermacentor reticulatus namierené voči
myšaciemu CXCL1 a ľudskému CXCL8, produkované počas cicania. Myšací CXCL1 je funkčný
homológ ľudského CXCL8, oba sú špecifické chemoatraktanty neutrofilov. V slinách kliešťa
Rhipicephalus sanguineus už bol identifikovaná molekula, nazvaná Evasin3, ktorá selektívne viaže
tieto dva chemoatraktanty neutrofilov, CXCL8 a CXCL1(s menšou afinitou). My sme detegovali obe
aktivity u všetkých troch kliešťov, u ich oboch pohlaví, s preukázateľne vyššou aktivitou voči
CXCL8. Naše výsledky naznačujú, že aktivity podobné aktivite molekuly Evasin-3 sú
pravdepodobne u tvrdých kliešťov všeobecne rozšírené, čo tiež podporuje význam kontroly
neutrofilov počas cicania. Evasin-3 by tak mohol byť novou cieľovou molekulou pri vývine protikliešťových vakcín.
Ticks exploit many evasion mechanisms to circumvent the immune control their hosts. One of
them is subversion of communication between cells of immune system provided by chemokines
and cytokines. We compared anti-mouse CXCL1 and anti-human CXCL8 activities in salivary gland
extracts prepared from adult Amblyomma variegatum, Rhipicephalus appendiculatus and
Dermacentor reticulatus ticks during blood feeding. These cytokines are specific neutrophil
chemoatractants. In the saliva of Rhipicephalus sanguineus was detected one subversive molecule,
named Evasin-3, that selectively bind CXCL8 and CXCL1(with lower). We detected both activities in
all species, both sexes, with consistently higher activity levels against CXCL8. Our results sugest
that Evasin-3 like activity is common amongst hard ticks and this is further evidence of the
importance to ticks in controling of neutrophiles during blood feeding . Evasin-3 offers a new
target for anti-tick vaccine development.
2.3.2. Aplikačný typ
Zatovicova M, Jelenska L, Hulikova A, Csaderova L, Ditte Z, Ditte P, Goliasova T,
Pastorek J, Pastorekova S.: Carbonic Anhydrase IX as an Anticancer therapy Target: Preclinical
Evaluation of Internalizing Monoclonal Antibody Directed to Catalytic Domain.
In: Curr Pharm Des. 2010;16(29):3255-63.
Karbonická anhydráza IX (CA IX) je vhodným terčom pre rôzne protinádorové stratégie. Je to
povrchový znak buniek, ktorý je prítomný v nádoroch, ale nenachádza sa v zdravých tkanivách.
Hladina CA IX je indukovaná nedostatkom kyslíka a koreluje so zhoršenou prognózou viacerých
typov nádorov. Okrem toho je CA IX faktorom prežívania, ktorý ochraňuje nádorové bunke pred
fyziologickými stresmi. Tieto vlastnosti umožňujú využiť CA IX ako terč pre protilátky alebo
inhibítory. Hoci liečebné stratégie založené na inhibícii CA IX sú predmetom intenzívneho výskumu,
cielená terapia na báze protilátok sa už dostala do rôznych fáz klinických pokusov a jej aplikácia v
liečbe pacientov s nádormi obličiek sa očakáva v najbližšom období . Napriek tomu stále prebieha
vývoj a charakterizácia nových protilátok. Nám sa podarilo pripraviť myšiu monoklonovú protilátku
VII/20 proti katalytickej doméne proteínu CA IX. Ukázali sme, že po naviazaní na CA IX protilátka
VII/20 má schopnosť internalizovať do vnútra bunky, čo je veľmi dôležité pre úspešnú
imunoterapiu. Charakterizovali sme biologické vlastnosti protilátky VII/20 in vitro a dokázali sme,
že je schopná spomaliť rast nádorov na myšom modeli in vivo. Na základe týchto vlastností možno
protilátku VII/20 použiť na predklinické štúdie imunoterapeutických stratégií proti nádorom iných
orgánov ako obličiek. Tieto stratégie zatiaľ neboli testované a môžu byť účinné voči širokému
spektru nádorov, liečba ktorých môže benefitovať z cieleného zásahu proteínu CA IX.
Carbonic anhydrase IX (CA IX) is a suitable target for various anticancer strategies. It is a cell
surface protein that is present in human tumors, but not in the corresponding normal tissues.
Expression of CA IX is induced by hypoxia and correlates with cancer prognosis in many tumor
types. Moreover, CA IX is functionally implicated in cancer progression as a pro-survival factor
protecting cancer cells against hypoxia and acidosis via its capability to regulate pH and cell
adhesion. Cancer-related distribution of CA IX allows for targeting cancer cells by antibodies
binding to its extracellular domain, whereas functional involvement of CA IX opens the possibility
to hit cancer cells by blocking their adaptation to physiologic stresses via inhibition of CA IX
enzyme activity. The latter strategy is recently receiving considerable attention and great efforts
are made to produce CA IX-selective inhibitor derivatives with anticancer effects. On the other
hand, targeting CA IX-expressing cells by immunotherapy has reached clinical trials and is close to
application in treatment of renal cell carcinoma patients. Nevertheless, development and
characterization of new CA IX-specific antibodies is still ongoing. Here we describe a mouse
monoclonal antibody VII/20 directed to catalytic domain of CA IX. We show that upon binding to
CA IX, the VII/20 MAb undergoes efficient receptor-mediated internalization, which is a process
regulating abundance and signaling of cell surface proteins and has considerable impact on
immunotherapy. We evaluated biological properties of the MAb and demonstrated its capacity to
elicit anti-cancer effect in mouse xenograft model of colorectal carcinoma. Thus, the VII/20 MAb
might serve as a tool for preclinical studies of immunotherapeutic strategies against non-RCC
tumors. These have not been explored so far and include broad spectrum of cancer types,
treatment of which might benefit from CA IX-mediated targeting.
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
KLEMPA, Boris - KOIVOGUI, L. - KOULEMOU, K. - AUSTE, B. - KRUGER, D.H. - TER MEULEN, J.
Serological evidence of human hantavirus infections in Guinea, West Africa.
In: Journal of Infectious Diseases, 2010, vol. 201, no. 7, p. 1031-1034. (5.865 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 0022-1899.
Hantavírusy sú významné ľudské patogény prenášané hlodavcami a spôsobujúce hemoragickú
horúčku s renálnym syndrómom v Ázii a v Európe a hantavírusový pulmonárny syndróm v severnej
a južnej Amerike. Len nedávno sa nám podarilo objaviť vôbec prvé hantavírusy aj vAfrike. V tejto
následnej štúdii sme sa zamerali na zistenie, či tieto nové hantavírusy taktiž infikujú ľudí a
spôsobujú ochorenie. S použitím rozsiahleho panelu sérologických metód sme potvrdili prítomnosť
špecifických protilátok voči hantavírusom u 1.2% obyvateľstva pralesnej časti Guinei v západnej
Afrike a u 4.4% pacientov s horúčkou neznámeho pôvodu z dediny Sangassou, kde bol objavený
Sangassou virus ako prvý Africký hantavírus. Celkovo nám získané výsledky ukazujú, že
hantavírusové infekcie môžu predstavovať doteraz prehliadaný medicínsky problém minimálne v
sledovanej časti Afriky.
Hantaviruses are important human pathogens transmitted by rodents and causing hemorrhagic
fever with renal syndrome in Asia and Europe and hantavirus cardiopulmonary syndrome in
America. Very recently, we have found first hantaviruses also in Africa. In this successive study,
we focused on answering the question whether these novel viruses infect humans and cause
disease. Using a comprehensive panel of serological assays we detected hantavirus-specific
antibodies in 1.2% of the population of forest Guinea. Moreover, hantavirus-specific antibodies
were found in 4.4% of patients suffering fever with unknown origin from the Sangassou village,
Forest Guinea where the first African hantavirus, Sangassou virus, was discovered. Altogether, our
data allow us to conclude that hantavirus infections may be a signi?cant unrecognized medical
problem in at least this part of Africa.
2.3.4. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach
Virologickému ústavu SAV a darí zapájať sa do jednotlivých výziev na čerpanie ŠF EÚ. V
prípade, že v budúcnosti sa objavia relevantné výzvy, budeme v tejto činnosti zapájania sa
pokračovať.
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v prílohe C)
Tabuľka 2e - štatistika vybraných kategórií publikácií
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
Počet v r.
2010/ doplnky
z r. 2009
1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
1/0
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
0/0
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané
0/0
v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty
0/0
vydané v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich
0/0
vydavateľstvách (ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných
2/0
vydavateľstvách (ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a
0/0
učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a
0/0
učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current
Contents
39 / 1
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB,
7/0
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných, editované
24 / 2
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
2/0
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)
12. Vydané periodiká evidované v Current Contents
1
13. Ostatné vydané periodiká
0
14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
1/0
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
0/0
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
0/0
(EAJ)
Uvedené sú iba práce, ktoré vznikli na pracovisku (v práci je adresa pracoviska alebo názov kolaborácie)
Tabuľka 2f - ohlasy
OHLASY
Počet v r. 2009
Doplnky za r.
2008
1
0
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
653
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
28
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9,
1
1
10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
0
0
indexoch (3, 4)
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
0
0
Uvedené sú citácie iba na tie práce, ktoré vznikli na pracovisku (v práci je adresa pracoviska alebo názov
kolaborácie)
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2g vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
97
6
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Silvia Pastoreková
New insights into functional aspects of CA IX and their implications for cancer biology
In: Oxygen in Health and Disease, Meeting of the COST action TD0901 HypoxiaNet, Smolenice
Castle, June 15-18, 2010
Silvia Pastoreková
Therapeutic strategies based on CA IX-mediated targeting of tumor cells with hypoxic phenotype
In: Theraputic aspects of Hypoxia-inducible Pathways“, Meeting of the COST action TD0901
HypoxiaNet, Dublin, October 6-8, 2010
Gábelová, A. - Mésarošová, M. - Kováčiková, Z. - Závišová, V. - Koneracká, M. - Timko, M. Kopčanský, P. - Vávra,I, Križanová,Z, Čiampor,Fedor
Biologická aktivita nanočastíc magnetitu po internalizácii a akumulácii v bunkách.
33. Pracovné dni Českej a slovenskej spoločnosti pre mutagenézu vonkajším prostredím pri ČSBS,
Genetická toxikológia a prevencia rakoviny, Brno, ČR, 5.-7.5. 2010
Abstrakt, Genetická toxikológia a prevencia rakoviny, Brno, 2010
Klempa Boris
Molecular Epidemiology of Dobrava - Belgrade Hantavirus Infections in Russia.
In: Workshop on International Quality Management Standarts for Viral Collections Cataloging and
Biosafety /Biosecurity Issues.
Moskva, 2010.
Detection of novel hantaviruses in Africa.
In: Hantavirus workshop. - Liverpool, 2010.
Ramirez Gabriela Flores – Toman Rudolf – Betinová Eva – Škultéty Ľudovít
Targets for clinical diagnosis of Coxiella burnetii identified by proteomics techniques.
In: EMBO Practical Course: Post – Translational Modification of Proteins From Discovery to
Functional Analysis.
Uppsala, Sweden. August 22 – 25th 2010.
Schwarzová Katarína
Současná problematika lymské borreliózy.
In: Seminár brnenskej regionálnej pobočky Českolsovenskej spoločnosti mikrobiologickej.
Brno, 11.2.2010.
Toman Rudolf
Search for unique structural motifs in O-polysaccharides with potential applications as probes in
the detection of target pathogenic bacteria.
Array technologies - workshop
Marmara University Campus, Sultanahmet, Istanbul, Turkey. Marz 5-6, 2010
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
Silvia Pastoreková
Molekulové zmeny v nádoroch a protinádorová liečba budúcnosti.
I. Dni nádorovej genetiky, organizátori: Národný onkologický ústav, Slovenská spoločnosť
lekárskej genetiky, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 17.-19.3.2010
Fedor Čiampor
Mikrobiológia - koncepčná predstava, ktorá prekračuje poznávanie založené na skutočnosti.
In:
25. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou
"Mikroorganizmy a kvalita života"
Stará Lesná, 2010
Rudolf Toman – Pavol Vadovič
Recent advances in diagnosing Q fever.
In: Zdravie a pohoda zvierat“. Medzinárodná vedecká konferencia
Košice, .30.9.2010
Juraj Kopáček
Molecular mechanisms involved in response to hypoxia.
XXII Biochemický zjazd.
Martin, 8.-12. 9. 2010
2.6.3. Vyžiadané prednášky od významných vedeckých inštitúcií
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH)
Tatiana Betáková
Pandemická chrípka - mýty a fakty z pohľadu virológa
Spolok bratislavských lekárov, LFUK, 14.6.2010, Bratislava
Škultéty Ľudovít
Proteínové markery. Odhalenie a charakterizácia.
In: Laboratory of Molecular Structure Characterization. Institute of Microbiology Academy of
Science of the Czech Republic. Prague. Octobre 1, 2010
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2010
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent
2.7.2. Prihlásené vynálezy
2.7.3. Predané licencie
2.7.4. Realizované patenty
v sledovanom období žiadna patentová a licenčná činnosť
2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti
V súčasnosti si Virologický ústav uvedomuje zložitosť financovania vedy a najmä základného
výskumu na Slovensku a preto sa snaží rozvíjať aktivity a programy smerujúce do podpory
štátnych programov vedy a výskumu, ktoré majú dopad na zdravie obyvateľstva a tiež do užšej
spolupráce so súkromným sektorom, či už domácim alebo zahraničným, s cieľom urýchliť
aplikovateľnosť vedeckých výsledkov do praxe.
Aby bolo možné vyššie uvedené ciele napĺňať, ústav sa zameriava na vybudovanie potrebnej
infraštruktúry. V posledných rokoch bolo toto možné realizovať najmä vďaka ŠPVV projektu
BITCET, kde sa podarilo vytvoriť veľmi dobré podmienky pre využívanie metód molekulárnej
biológie, virológie, bunkovej biológie, imunológie atď. v rámci ústavu, SAV alebo kooperujúcich
vysokých škôl v tomto združení.
Najmä vďaka čerpaniu zo štrukturálnych fondov EÚ sa ústav snaží zadovážiť v rámci Slovenskej
republiky unikátne prístroje a zariadenia, ktoré nám umožnia držať krok so súčasnými modernými
trendmi vo vede .
V júni 2010 sa začala rekonštrukcia priestorov VÚ SAV priliehajúcich k severnej strane budovy.
Tieto úpravy zahŕňali zateplenie plášťa budovy a výmenu inštalatérskych rozvodov pre
zabezpečenie vyššej bezpečnosti a úsporu energií.
Počas rekonštrukčných prác došlo dňa 15. Júla 2010 k tragickej nehode – požiaru, pri ktorom
bola vážne poškodená budova VÚ SAV. Najviac zasiahnutými pracoviskami boli oddelenia na
treťom poschodí, kde došlo prakticky k úplnej likvidácii všetkej infraštruktúry, zariadení a
biologického a spotrebného materiálu. Podobne bola zasiahnutá aj severná časť štvrtého
poschodia. Tieto priestory bolo nutné kompletne zrekonštruovať ,vrátane vnútorných stavebných
úprav a znovu vybudovania všetkých inžinierskych sietí. Ostatné priestory VÚ SAV boli zasiahnuté
požiarom menej, ale v dôsledku zadymenia a použitia vody na hasenie bolo poškodené prístrojové
vybavenie a infraštruktúra. Popri škodách na budove a prístrojoch ústav utrpel nenahraditeľné
škody na vzorkách a vedeckom materiály.
Práce na odstraňovaní následkov požiaru boli zahájené bezprostredne po požiari. Pracovníci
ústavu zachraňovali biologický materiál a drahé reagencie ich umiestnením v okolitých ústavoch
SAV , ale aj na Prírodovedeckej a Lekárskej fakulte UK. Bolo nevyhnutné očistiť všetky zadymené
prístroje a zariadenia, aby nedošlo k ich následnému poškodeniu. Postupne prebiehala kontrola a
validácia prístrojov. Súčasne bolo zahájené odstraňovanie zhoreniska a následne, stavebná firma
začala dávať budovu do pôvodného stavu.
Ku koncu roku 2010 sa podarilo budovu po stavebnej stránke uviesť do pôvodného stavu a
taktiež zabezpečiť značnú časť zničenej infraštruktúry. Je predpoklad, že VÚ SAV bude schopný v
prvom štvrťroku 2011 obnoviť svoju prevádzku na všetkých oddeleniach a rozvinúť vedeckovýskumné aktivity, ktorými zabezpečuje spoločenské požiadavky naň kladené, vrátane zahraničnej
spolupráce.
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a - počet doktorandov v roku 2010
Forma
Počet k 31.12.2010
Počet ukončených doktorantúr v
r. 2010
Doktorandi
Ukončenie z dôvodov
celkový
počet
ukončenie
z toho
predčasné neúspešné
úspešnou
novoprijatí
ukončenie ukončenie
obhajobou
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
Interná zo zdrojov SAV
8
14
2
2
0
2
0
0
0
0
Interná z iných zdrojov
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
Externá
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Spolu
8
17
2
3
0
2
0
0
0
0
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b - počty preradení z interných foriem na externé a z externej formy na interné
Pôvodná
forma
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
prostriedkov prostriedkov
iných zdrojov iných zdrojov
SAV
SAV
Interná z
Nová forma
iných zdrojov
Počet
0
Externá
Interná z
prostriedkov
SAV
Externá
2
0
1
Externá
Externá
Interná z
Interná z
prostriedkov
iných zdrojov
SAV
0
0
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c - menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2010
Meno
doktoranda
Forma
DŠ
Mesiac,
Mesiac,
rok
rok
nástupu
obhajoby
na DŠ
Číslo a názov
študijného
odboru
Meno a
organizácia
školiteľa
Fakulta
udeľujúca
vedeckú
hodnosť
Ing. Rudolf
Univerzita
4.2.7
Toman DrSc.,
Komenského v
mikrobiológia Virologický ústav
Bratislave
SAV
RNDr. Boris
IŠ
Univerzita
Klempa PhD.,
hradené
Havlíková Sabína
9 / 2003 6 / 2010 4.2.13 virológia
Komenského v
z prostr.
Virologický ústav
Bratislave
SAV
SAV
Marcela
Fodorová
IŠ
hradené
9 / 2002 10 / 2010
z prostr.
SAV
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A.
3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d - zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a
fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje
Názov študijného odboru (ŠO)
Číslo ŠO
virológia
4.2.13
virológia
4.2.13
molekulárna biológia
mikrobiológia
4.2.3
4.2.7
mikrobiológia
4.2.7
onkológia
4.2.7
Doktorandské štúdium uskutočňované
na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)
Univerzita
Univerzita
Košice
Univerzita
Univerzita
Univerzita
Košice
Univerzita
Komenského Bratislava
veterinárskeho lekárstva
Komenského Bratislava
Komenského Bratislava
veterinárneho lekárstva
Komenského Bratislava
Tabuľka 3e - účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad
pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do spoločných odborových
komisií pre doktorandské
štúdium
RNDr. Tatiana Betáková, CSc.
(virológia)
Ing. Miroslav Glasa, PhD.
(virológia)
RNDr. Peter Kabát, CSc.
(virológia)
RNDr. Elena Kocianová, DrSc.
(mikrobiológia)
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
(molekulárna biológia)
RNDr. František Kostolanský,
CSc. (virológia)
RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc.
(virológia)
prof. RNDr. Jela Mistríková,
DrSc. (virológia)
prof. RNDr. Jaromír Pastorek,
DrSc. (virológia)
prof. RNDr. Jaromír Pastorek,
DrSc. (molekulárna biológia)
doc. RNDr. Silvia Pastoreková,
DrSc. (onkológia)
doc. RNDr. Silvia Pastoreková,
DrSc. (virológia)
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a
fakúlt
prof. MUDr. Fedor Čiampor,
DrSc. (Prírodovedecká fakulta
UK)
prof. MUDr. Fedor Čiampor,
DrSc. (Prešovská univerzita v
Prešove)
prof. RNDr. Jaromír Pastorek,
DrSc. (Slovenská zdravotnícka
univerzita v Bratislave)
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. (I)
RNDr. Tatiana Mikušková, PhD.
(IIa)
prof. RNDr. Jela Mistríková,
DrSc. (I)
Mgr. Eliška Švastová, PhD. (IIa)
RNDr. Sabína Havlíková, PhD.
(PhD., Univerzita Komenského v
Bratislave)
RNDr. Eva Varečková, DrSc.
(DrSc., Slovenská Akadémia
Vied)
MVDr.Juraj Kopáček, DrSc.
(DrSc., Slovenská Akadémia
Vied)
RNDr. Jela Mistríková, DrSc.
(DrSc., Slovenská Akadémia
Vied)
RNDr. Eva Varečková, DrSc. (I)
doc. RNDr. Silvia Pastoreková,
DrSc. (imunológia)
doc. RNDr. Silvia Pastoreková,
DrSc. (molekulárna cytológia)
RNDr. Gustáv Russ, DrSc.
(virológia)
Ing. Rudolf Toman, DrSc.
(mikrobiológia)
RNDr. Eva Varečková, DrSc.
(virológia)
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f - prednášky a cvičenia vedené v roku 2010
Cvičenia a
Vedenie
semináre
bak. a
dom
dom
dipl.
prác
v zahraničí
v zahraničí
a
a
Prednášky
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Počet prednášateľov alebo vedúcich
cvičení
15
0
5
0
1
Celkový počet hodín v r. 2010
232
0
163
0
90
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty,
univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.
Tabuľka 3g - aktivity pracovníkov na VŠ
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
1.
diplomových a bakalárskych prác
9
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
18
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
11
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
17
5.
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
8
6.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
4
7.
8.
9.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
1
4
2
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
Od každého začiatku šk. roka v oblasti doktorandského štúdia vniesla aplikácia Zákona o Vysokých
školách do organizácie uvedeného štúdia viacero negatív. Ústav, ako školiace pracovisko cestou Ú
SAV síce financuje interné doktorandské štúdium, ale v dôsledku postavenia doktorandov ako
študentov mu nevyhovuje organizácia štúdia zo strany vysokých škôl s množstvom neplánovaného
voľna udeleného študentom.
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré VÚ SAV organizoval v roku 2010 alebo
sa na ich organizácii podieľal, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu
podujatia
Kyslík v zdraví a chorobe, Smolenice, 63 účastníkov, 15.06.-18.06.2010
Sympózium „Oxygen in health and disease“ (Kyslík v zdraví a chorobe) pôvodne plánované na rok
2009 sa presunulo na rok 2010. Konalo sa v Smoleniciach 15.-18. 6. 2010 s podporou projektu
COST HypoxiaNet.
Zodpovedný pracovník: Silvia Pastoreková, [email protected]
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2011
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo
a e-mail zodpovedného pracovníka)
v roku 2011 neplánujeme žiadne medzinárodné vedecké podujatie
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií
Tabuľka 4a - programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Počet členstiev
3
0
Programový i
organizačný
0
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a
národných komitétoch SR
RNDr. Tatiana Betáková, CSc.
AAAS (Advancing science, serving society) (funkcia: člen)
American Society For Microbiology (funkcia: člen)
Ing. Magdaléna Bystrická, CSc.
Československá spoločnosť mikrobiologická (funkcia: člen)
prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
Československá biologická spoločnosť AVČR (funkcia: podpredseda)
Československá mikrobiologická spoločnosť (funkcia: člen)
Československá miroskopická spoločnosť AVČR (funkcia: podpredseda)
RNDr. Boris Klempa, PhD.
Československá mikrobiologická spoločnosť (funkcia: člen)
Gesellschaft für Virologie (funkcia: člen)
RNDr. Juraj Koči, PhD.
Československá mikrobiologická spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. František Kostolanský, CSc.
Československá mikrobiologická spoločnosť (funkcia: člen)
European Society for Clinical Virology (funkcia: člen)
RNDr. Ivan Košík
Československá mikrobiologická spoločnosť(funkcia: člen)
RNDr., Ing. Ingrid Krejnusová, PhD.
Čs. Spoločnosť mikrobiologická (funkcia: člen)
RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc.
Československá mikrobiologická spoločnosť (funkcia: Členka)
prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.
Československá mikrobiologická spoločnosť (funkcia: člen)
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
Európska akadémia vied a umení (funkcia: menovaný člen)
doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
European Organization for Research and Treatment of Cancer Receptor and Biomarker
Group (funkcia: menovaná členka)
Európska molekulárno-biologická konferencia (funkcia: menovaná reprezentantka SR)
RNDr. Gustáv Russ, DrSc.
Československá mikrobiologická spoločnosť (funkcia: člen výboru)
RNDr. Zuzana Sekeyová, CSc.
European society of clinical microbiology and infectious diseases (ESCMID) (funkcia: člen)
RNDr. Katarína Schwarzová, CSc.
Československá mikrobiologická spoločnosť (funkcia: člen hlavného výboru - hospodár)
Ing. Rudolf Toman, DrSc.
EU´ s R&D Expert Group on Countering the Effects of Biological and Chemical Terrorism,
Brusel (funkcia: člen)
European Working Group on Rickettsiae, Coxiella and Ehrlichiae (funkcia: Člen výboru)
International Endotoxin Society (funkcia: člen)
United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO), Viedeň (funkcia: expert pre
organickú chémiu a biochémiu ) v Chemical Industries Branch (funkcia: konzultant)
RNDr. Eva Varečková, DrSc.
Československá mikrobiologická spoločnosť (funkcia: člen)
European Societyt for Clinical Virology (funkcia: člen)
4.2.2. Členstvo v redakčných radách zahraničných časopisov
RNDr. Tatiana Betáková, CSc.
The Open Journal of Virology (ISSN: 1874-3579) (funkcia: člen redakčnej rady)
prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
Acta virologica (funkcia: člen)
Bull. Čsl. spol. mikrobiol. (funkcia: člen)
Communicative and Integrative Biology (funkcia: člen)
Folia medica (funkcia: člen)
Voprosy virusologii (funkcia: člen)
doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
World Journal of Gastroenterology (funkcia: Členka redakčnej rady)
RNDr. Gustáv Russ, DrSc.
Acta virologica (funkcia: Hlavný redaktor)
RNDr. Vladimír Zelník, CSc.
Acta Virologica (funkcia: člen)
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b - experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Betáková Tatiana
Pastoreková Silvia
Typ programu/projektu/výzvy
Počet
The Wellcome Trust/DBT India Alliance
WELBIO Valónska grantová agentúra pre vedy
o živej prírode
1
1
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
Silvia Pastoreková
Účasť na poradách projektu METOXIA k patentovým zámerom konzorcia
Florencia, Taliansko
Amsterdam, Holandsko
Martina Takáčová
Účasť na konferencii EORTC týkajúca sa nádorových markerov, kde sa oboznámila s problematikou
klinickej onkológie
Marseille, Francúzsko
Priyanka Maurya:
Zúčastnila sa kurzu EMBO k proteomickým technikám, kde získala nové metodické zručnosti.
Štokholm, Švédsko
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a prílohe B.
5. Vedná politika
Virologický ústav má dlhodobo jasné vedecké smerovanie vyplývajúce zo zamerania aktivít
jednotlivých oddelení. Výsledkom týchto aktivít sú každoročne kvalitné vedecké výsledky,
zhmotnené najmä publikačnými výstupmi. Dôležitá je skutočnosť, že ústavu sa nielenže darí
udržiavať počet prác publikovaných vedeckými pracovníkmi, ale čo je potešiteľné, darí sa zvyšovať
kvalitu publikovaných prác, vyjadrenú najmä impakt faktorom časopisov.
Od svojho založenia sa VÚ SAV zameriava na riešenie principiálnych otázok a problémov
súčasnej virológie. Vedecký záujem sa sústreďuje najmä na objasnenie molekulárno-biologických
mechanizmov vírusovej replikácie, vzťahov medzi vírusmi, infikovanými bunkami a hostiteľskými
organizmami, pochopenie mechanizmov vírusovej patogenézy, odhalenie funkcie vírusových
komponentov, objasnenie imunitných odpovedí na vírusové infekcie, štúdium ekologických
aspektov a vývoj postupov na detekciu spoločensky a hospodársky významných vírusov.
Okrem toho sa VÚ SAV od svojho založenia venoval výskumu štruktúrno-funkčných vlastností
komponentov vonkajšej membrány rickettsií a chlamýdií, charakterizácii nových kmeňov a druhov
týchto mikroorganizmov a ich medicínskym a ekologickým aspektom.
V predchádzajúcej dekáde VÚ SAV tiež zintenzívnil výskumné aktivity v oblasti molekulárnej
biológie, normálnej a patologickej fyziológie a onkológie, súvisiace s vedeckým zámerom, ktorý
vznikol na pôde ústavu a viedol k získaniu viacerých originálnych výsledkov.
Vo VÚ SAV sa tiež začali rozvíjať aktivity translačného charakteru v oblasti molekulárnej
medicíny, a to najmä uplatňovanie najnovších metodík molekulárnej biológie na vývoj detekčných
testov vhodných na rýchlu a citlivú diagnostiku vírusových a nádorových ochorení.
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Lekárska fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločný projekty
Začiatok spolupráce: 1989
Zameranie: Spoločný zber a spracovanie biologického materiálu (napr. kliešte, rezervoárové
zvieratá), spoločné publikácie a príspevky na konferenciach
Zhodnotenie: Obojstranne výhodná spolupráca s Epidemiologickým ústavom LFUK v Bratislave.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločný projekt MZSR
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: Diagnostika a terapia
Zhodnotenie: Aplikácia priamej diagnostiky Lymeskej boreliózy na terapiu pacientov
(predovšetkým séronegatívnych) Získané výsledky sa využili pri úprave terapeutických postupov u
pacientov s diseminovaným štádiom ochorenia.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Komenského v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): VÚ SAV je sídlom časti katedry
Mikrobiológie a virológie Prif UK
Začiatok spolupráce: 1988
Zameranie: virológia a mikrobiológia
Zhodnotenie: Spolupráca je obojstranne výhodná a prináša spoločné projekty a publikácie.
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie
problému pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
v oboch bodoch v sledovanom období žiadne
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v
kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
v sledovanom období žiadne
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
Názov kontraktu: Agreement on Scientific Cooperation in Influenza Research
Partner(i): Greenhill Biotechnology Research GmbH, Rakúsko
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2007
Ukončenie spolupráce: trvá
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 0
Stručný opis výstupu/výsledku: In vitro a in vivo (na myšiach) boli otestované potenciálne
vakcinačné kmene vírusov chrípky.
Zhodnotenie: Všetky náklady spojené s testovaním boli hradené rakúskou stranou.
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
Ing. Ľudovít Škultéty, PhD. a kolektív
V Laboratóriu diagnostiky a prevencie rickettsiových a chlamýdiových nákaz, sa v rámci vedeckotechnickej spolupráce vyvíjajú a pripravujú diagnostické prípravky pre jednoduchú, rýchlu a
spoľahlivú diagnostiku ochorení rickettsiového a chlamýdiového pôvodu. Najmä v oblasti
diagnostiky Q horúčky je k dispozícii celá paleta diagnostických prípravkov umožňujúca širokú
škálu sérologických vyšetrení na špičkovej úrovni. Pre potreby praxe sa vyvíjajú aj prípravky na
diagnostiku iných rickettsiových nákaz zo skupiny ochorení týfusového pôvodu. Osobitný význam
má vývoj/produkcia diagnostických prípravkov pre diagnostiku chlamýdiových infekcií vzhľadom na
ich hojný výskyt u nás a vo svete. V súčasnosti sa rozvíja spolupráca na tomto poli s NovaTec
Immundiagnostica, Dietzenbach, v Nemecku a ID VET, Montpellier, Francúzsko. Naše
Laboratórium poskytuje bezplatne vzorky diagnostických prípravkov, poradenskú a technickú
pomoc.
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a
iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR,
orgánoch EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a - členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR,
orgánoch EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
prof. MUDr. Fedor Čiampor, Global Forum for Health Research
DrSc.
Rada APVV pre MVTS a do 7RP
Interacademy Medical Panel
Rada APVV pre dofinancovanie 7RP
Funkcia
člen
predseda
člen
podpredseda
Ing. Miroslav Glasa, PhD.
The European Food Safety Authority
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. Národná odborná vedecká skupina,
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
(EFSA)
RNDr. Otakar Kúdela, CSc. Národné vedecké skupiny EFSA
Slovenská národná akreditačná služba
prof. RNDr. Jaromír
Rada vlády pre znalostnú spoločnosť
Pastorek, DrSc.
Rada vlády pre vedu a techniku
Ing. Rudolf Toman, DrSc. Európska sieť prevencie kriminality
Národná sieť prevencie kriminality
člen EFSA pest risk
assessment activities on
Plum pox virus
člen
člen
expert
člen
člen
zástupca SR
zástupca za SAV
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
Názov expertízy: posudky
Adresát expertízy: Ministerstvo školstva SR
Spracoval: RNDr.Tatiana Betáková, CSc.
Stručný opis: vypracovanie posudkov pre Operačný Program pre Výskum a Vývoj. Opatrenie 2.1
Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora
nadregionálnej spolupráce
Názov expertízy: expertíza pre SNAS
Adresát expertízy: Úrad verejného zdravotníctva
Spracoval: RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc.
Stručný opis: expertné posudzovanie v procese reakreditácie ÚVZ v oblasti molekulárnych metód
diagnostiky vírusov
Názov expertízy: expertíza pre SNAS
Adresát expertízy: Laboratória Piešťany
Spracoval: RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc.
Stručný opis: expertné posudzovanie v procese akreditácie LP v oblasti imunoanalytických a
molekulárnych metód diagnostiky bakteriálnych, parazitárnych a vírusových ochorení
Názov expertízy: posudzovanie projektov
Adresát expertízy: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Spracoval: RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc.
Stručný opis: vypracovanie posudkov projektov Operačného Programu pre Výskum a Vývoj,
Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu
a podpora nadregionálnej spolupráce 2X
Názov expertízy: posudky pre akreditáciu laboratórií ako expert/posudzovateľ pre SNAS
Adresát expertízy: SNAS
Spracoval: prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.
Stručný opis: expertízne posudzovanie virologických skúšok v diagnostických laboratóriách
humánnych a veterinárnych infekcií - jedno posudzovanie na Slovensku a jedno na Ukrajine
Názov expertízy: posudky a stanoviská - Národná odborná vedecká skupina pre biologické riziká
Adresát expertízy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Spracoval: RNDr. Katarína Schwarzová, CSc.
Stručný opis: vypracovanie posudkov projektov a správ o zoonózach a pôvodcoch zoonóz pre
MHRV
Názov expertízy: posudky pre akreditáciu laboratórií ako expert/posudzovateľ pre SNAS
Adresát expertízy: SNAS
Spracoval: RNDr. Eva Varečková, DrSc.
Stručný opis: expertízne posudzovanie virologických skúšok v diagnostických laboratóriách
humánnych a veterinárnych infekcií - 3x
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b - členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
v sledovanom období žiadne
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v
spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo
pre ich potrebu
v sledovanom období žiadne
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a - vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov VÚ SAV
Meno
RNDr. Tatiana Betáková,
CSc.
Spoluautori
Názov
Zaútočte aj Vy!
Miesto
zverejnenia
Dátum
alebo počet
za rok
Šarm
15.11.2010
Šarka sliviek
Záhradkár
stále hrozí
Upíri útočia RNDr. Sabína Havlíková,
nebezpečné
STV2
PhD.
Branislav Peťko kliešte.
Spektrum vedy –
doc. RNDr. Silvia
Keď
bunke chýba
Jaromír Pastorek
STV2
Pastoreková, DrSc.
kyslík
Lymeská
boreliózavýznamný
RNDr. Katarína Schwarzová,
epidemiologický,
Lekárnik
klinický,
CSc.
diagnostický i
terapeutický
problém
RNDr. Katarína Schwarzová,
Quark : magazín o
Kliešť a lymská
borelióza
CSc.
vede a technike
Lymeská
borelióza. Prečo
RNDr. Katarína Schwarzová,
je to taký
Bedeker zdravia
CSc.
závažný
problém?
Ing. Miroslav Glasa, PhD.
2010
8.6.2010
24.5.2010
1
1
1
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností VÚ SAV
Tabuľka 9b - súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Typ
Počet
Typ
Počet
Typ
Počet
prednášky/besedy
rozhlas
publikácie
0
0
0
tlač
internet
multimediálne nosiče
5
0
0
TV
exkurzie
dokumentárne filmy
2
0
0
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c - vedecko-organizačná činnosť
Domáca/
Názov podujatia
medzinárodná
25. kongres Československej
spoločnosti mikrobiologickej s
medzinárodnou účasťou
"MIKROORGANIZMY A
KVALITA ŽIVOTA"
Kyslík v zdraví a chorobe
Miesto
Dátum konania
Počet
účastníkov
domáca
Stará Lesná,
Vysoké Tatry
15.09.-18.09.2010
156
medzinárodná
Smolenice
15.06.-18.06.2010
63
9.3. Účasť na výstavách
Názov výstavy: Noc výskumníkov 2010
Miesto konania: Bratislava
Dátum: 24.9.2010
Zhodnotenie účasti: Oddelenie Molekulárnej medicíny v spolupráci s Bioscience Slovakia s.r.o.
pútavou formou predstavili svet vírusov pre širokú laickú verejnosť.
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Počet členstiev
1
0
Programový i
organizačný
0
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
RNDr. Tatiana Betáková, CSc.
The Open Journal of Virology (ISSN: 1874-3579) (funkcia: člen redakčnej rady)
prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
Acta virologica (funkcia: člen)
Bull. Čsl. spol. mikrobiol. (funkcia: člen)
Communicative and Integrative Biology (funkcia: člen)
Folia medica (funkcia: člen)
Voprosy virusologii (funkcia: člen)
Ing. Miroslav Glasa, PhD.
Záhradkár (funkcia: člen redakčnej rady)
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
Acta Virologica (funkcia: člen)
doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
World Journal of Gastroenterology (funkcia: Členka redakčnej rady)
RNDr. Gustáv Russ, DrSc.
Acta virologica (funkcia: hlavný redaktor)
RNDr. Vladimír Zelník, CSc.
Acta Virologica (funkcia: člen)
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
Mgr. Pavlína Bartíková, PhD.
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
Slovenská akademická spoločnosť (funkcia: člen hlavného výboru)
Ing. Miroslav Glasa, PhD.
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť (funkcia: člen)
Ing. Valéria Hajnická, CSc.
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Sabína Havlíková, PhD.
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Elena Kocianová, DrSc.
Slovenská parazitologická spoločnosť (funkcia: Členka predsedníctva)
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a moeluárnu biológiu (funkcia: člen)
RNDr. Otakar Kúdela, CSc.
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť (funkcia: podpredseda)
RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc.
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu (funkcia: Členka)
prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.
Slovenská imunologická spoločnosť (funkcia: člen)
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu (funkcia: člen)
Učená spoločnosť SAV (funkcia: člen)
doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu (funkcia: členka)
Učená spoločnosť SAV (funkcia: člen)
Mgr. Eva Špitalská, PhD.
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV (funkcia: členka)
Mgr. Iveta Štibrániová, PhD.
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
RNDr. Eva Varečková, DrSc.
Slovenská biochemická spoločnosť (funkcia: člen)
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
V rámci svojej vedeckej činnosti viacerí pracovníci ústavu absolvovali množstvo krátkych
rozhovorov a vstupov pre STV a SR neevidované a neuvádzané v tejto VS , pričom sa väčšinou
jednalo o ich odborné stanoviská k aktuálnym medicínsko - virologickým problémom.
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a - knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
z toho
knihy a zviazané periodiká
38 762
audiovizuálne dokumenty
0
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
0
mikroformy
0
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
0
Počet titulov dochádzajúcich periodík
z toho zahraničné periodiká
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom
38 762
12
10
19
kúpou
8
darom
6
výmenou
5
bezodplatným prevodom
0
Úbytky knižničných jednotiek
0
Knižničné jednotky spracované automatizovane
38 762
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b - výpožičky a služby
Výpožičky spolu
z toho
972
odborná literatúra pre dospelých
22
výpožičky periodík
250
prezenčné výpožičky
700
MVS iným knižniciam
15
MVS z iných knižníc
8
MMVS iným knižniciam
0
MMVS z iných knižníc
0
Počet vypracovaných bibliografií
0
Počet vypracovaných rešerší
40
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c - užívatelia
Registrovaní používatelia
84
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
1052
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d - iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
Náklady na nákup knižničného fondu v €
0
10 200.50
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
Jedná sa o základné informačné stredisko s jednou pracovníčkou s plným pracovným
úväzkom.
Prehľad poskytovaných knižnično-informačných služieb:
absenčné a prezenčné výpožičné služby
medziknižničná výpožičná služba
rešeršné služby z databáz v sieti SAV, Medline, Current Contents, SCOPUS
automatizované spracovanie publikačnej činnosti v ARL
reprografické služby
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
v sledovanom období žiadne
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
predseda SAV
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
VK SAV pre lekárske vedy (člen)
Ing. Miroslav Glasa, PhD.
VK SAV pre biologicko-ekologické vedy (člen)
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
VK SAV pre molekulárnu biológiu a genetiku (člen)
Ing. Ľudovít Škultéty, PhD.
VK SAV pre chemické vedy (člen)
Ing. Rudolf Toman, DrSc.
VK SAV pre chemické vedy (člen)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
Dislokačná komisia SAV (člen)
Etická komisia SAV (člen)
Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (člen)
doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (podpredsedníčka)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
RNDr. Tatiana Betáková, CSc.
Komisie VEGA pre lekárske a farmaceutické vedy (č.9) (člen)
Ing. Miroslav Glasa, PhD.
Komisia VEGA pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy (člen)
prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.
Komisia VEGA pre lekárske a farmaceutické vedy (člen)
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky RO SAV
Tabuľka 12a - výdavky VÚ SAV ako RO (v €)
Kategória
Výdavky spolu
Posledný
upravený
rozpočet r.
2010
Čerpanie k
31.12.2010
celkom
z toho:
z rozpočtu
z mimoroz.
zdrojov
3 658 139,57
4 258 184,67
3 658 133,41
600 051,26
- kapitálové
výdavky
1 547 156,52
1 594 124,69
1 547 150,36
46 974,33
- bežné výdavky
2 110 983,05
2 664 059,98
2 110 983,05
553 076,93
978 235,85
1 119 888,26
978 235,85
141 652,41
odvody do poisťovní 333 376,20
a NÚP
384 564,58
333 376,20
51 188,38
- tovary a ďalšie
služby
1 159 607,14
799 371,00
360 236,14
výdavky na projekty 616 129,00
(VEGA, APVV, ŠPVV,
MVTP, ESF)
976 365,14
616 129,00
360 236,14
výdavky na
periodickú tlač
16 218,00
16 218,00
16 218,00
-
transfery na
vedeckú výchovu
167 024,00
167 024,00
167 024,00
-
z toho:
z toho:
- mzdové výdavky
799 371,00
z toho:
12.2. Príjmy RO SAV
Tabuľka 12b - príjmy VÚ SAV ako RO (v €)
Kategória
Príjmy spolu:
Posledný upravený
rozpočet r. 2010
Plnenie k 31.12.2010
633 088,26
633 088,26
33 037,00
33 037,00
- príjmy za nájomné
4 037,00
4 037,00
mimorozpočtové príjmy
(účet 780)
600 051,26
600 051,26
z toho:
rozpočtované príjmy (účet
19)
z toho:
13. Nadácie a fondy pri VÚ SAV
Názov: Nadácia akademika Blaškoviča
Zameranie: veda - výskum
Opis: Nadácia akademika Blaškoviča bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa
16.decembra 2003. Na založený bankový účet Nadácie mohli darcovia dobrovoľne prispievať
finančnými čiastkami podľa vlastného uváženia. Hospodárenie Nadácie bolo zabezpečené v súlade
s predpísanou účtovnou osnovou.
14. Iné významné činnosti VÚ SAV
VÚ SAV je:
jedným zo zakladajúcich členov Molekulárno - medicínskeho centra (MMC), ako
špecializovanej rozpočtovej organizácie SAV, a pracovníci VÚ SAV sa podieľajú na jeho
aktivitách
sídlo redakcie medzinárodného časopisu Acta virologica evidovaného v Current Contens
akreditované pracovisko pre doktorandské štúdium v odbore - virológia
- mikrobiológia
- molekulárna biológia
- onkológia
sídlom Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odbore virológia
zmluvným partnerom v oblasti skúšobnej činnosti s Ústredným kontrolným a skúšobným
ústavom poľnohospodárskym v Bratislave
VÚ SAV má spoločné pracoviská so:
Katedrou mikrobiológie a virológie PF UK v Bratislave
Ústavom zoológie SAV
Bioscience Slovakia s.r.o.
Slovenským registrom placentárnych a zárodočných buniek EUROCORD
Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV
Ústavom experimentálnej onkológie SAV
Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Ústavom molekulárnej biológie SAV
Ústavom biochémie a genetiky živočíchov SAV
Prírodovedeckou fakultou UK
Lekárskou fakultou UK
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom VÚ SAV v roku 2010
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Škultéty Ľudovít
Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu
Oceňovateľ: Predseda SAV
Opis: Kolektív Biotechnologického centra SR v zložení prof. RNDr. Ján Turňa, DrSc., Ing. Ľudovít
Škultéty, PhD., prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc., MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., RNDr. Ivan
Hapala, CSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., Ing. Zdena Sulová, CSc. a
prof. MVDr. Ivan Mikula, DrSC. - za vybudovanie kvalitnej infraštruktúry na zabezpečenie výskumu
v oblastiach biotechnológie, molekulárnej biológie, biochémie a ostatných vedných disciplín o živej
prírode na svetovej úrovni.
Škultéty Ľudovít
Cena Slovenskej akadémie vied za výsledky medzinárodnej vedeckotechnickej
spolupráce
Oceňovateľ: Predseda SAV
Opis: Kolektív pod vedením Mgr. Martina Hajdúcha, PhD. z Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín
SAV v Nitre, ďalšími členmi sú Dr. Terézia Salajová, CSc. z toho istého ústavu, Ing. Ľudovít
Škultéty, PhD. z Virologického ústavu SAV, doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc. z Katedry jadrovej
chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Mgr. Maksym Danchenko a
prof. Namik Rashyd, DrSc. z oddelenia biofyziky a rádiológie Ústavu bunkovej biológie a
genetického inžinierstva Ukrajinskej akadémie vied - za súbor vedecko-výskumných prác pri
charakterizácií dopadu jadrovej katastrofy v Černobyľskej oblasti za adaptáciu rastlín.
15.1.2. Iné domáce ocenenia
Mistríková Jela
Ocenenie pri príležitosti 70.výročia založenia Prírodovedeckej fakulty UK
Oceňovateľ: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Opis: Ocenenie pri príležiotosti 70.výročia založenia Prírodovedeckej fakulty UK - prof. RNDr.
Jaromír Pastorek, DrSc, prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc, prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc,
prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.
Pastoreková Silvia
Cena Akadémie vzdelávania 2010 za propagáciu vedeckých poznatkov
Oceňovateľ: Akadémia vzdelávania
Pastoreková Silvia
Pamätná medaila Juraja Fándlyho za ústretovosť a spoluprácu pri vytváraní možností
ďalšieho vzdelávania občanov Slovenskej republiky
Oceňovateľ: Akadémia vzdelávania
15.2. Medzinárodné ocenenia
Čiampor Fedor
Medaila F. Patočku
Oceňovateľ: Čs. mikrobiologická spoločnosť AV ČR
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
V sledovanom období roka 2010 sa na VÚ SAV neobrátila žiadna fyzická ani právnická
osoba so žiadosťou o poskytnutie informácií v súlade so zákonom o slobode informácií.
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
Problémy pracoviska:
Prvoradou úlohou ústavu je:
v plnej miere obnoviť vedeckú činnosť na všetkých oddeleniach ústavu, ktoré boli
postihnuté požiarom.
postupne obnoviť všetku dokumentáciu nevyhnutnú pre normálne fungovanie pracoviska
Podnety pre činnosť SAV:
Predsedníctvo SAV vo svojom programovom vyhlásení, ktoré bolo schválené Snemom SAV,
vypracovalo stratégiu svojej činnosti na terajšie funkčné obdobie. Pri dodržiavaní programového
vyhlásenia nepovažujeme za nutné podávať ďalšie podnety pre činnosť SAV.
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
RNDr. Ľubomíra Bártová, 02/ 59302 412
RNDr. Tatiana Betáková, CSc., 02/ 59302 440
JUDr. Iveta Šárniková, 02/ 59302 400
RNDr. Vladimír Zelník,CSc., 02/59302 463
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
riaditeľ ústavu
Ing. Mirosla Glasa, PhD.
predseda VR VÚ SAV
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov VÚ SAV k 31.12.2010
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Meno s titulmi
Úväzok
(v %)
Ročný prepočítaný
úväzok
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
100
1.00
2.
RNDr. Elena Kocianová, DrSc.
100
1.00
3.
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
100
1.00
4.
RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc.
100
1.00
5.
Prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc.
42
0.40
6.
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
50
0.50
7.
doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
100
1.00
8.
RNDr. Gustáv Russ, DrSc.
100
1.00
9.
Ing. Rudolf Toman, DrSc.
100
1.00
100
1.00
10. RNDr. Eva Varečková, DrSc.
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
RNDr. Monika Baráthová, PhD.
100
0.00
2.
RNDr. Tatiana Betáková, CSc.
100
1.00
3.
Ing. Magdaléna Bystrická, CSc.
100
1.00
4.
RNDr. Adriana Gibadulinová, CSc.
100
1.00
5.
Ing. Miroslav Glasa, PhD.
100
1.00
6.
Ing. Valéria Hajnická, CSc.
100
1.00
7.
RNDr. Peter Kabát, CSc.
42
0.43
8.
RNDr. Boris Klempa, PhD.
100
1.00
9.
RNDr. František Kostolanský, CSc.
100
1.00
10. RNDr. Ján Košovský, CSc.
40
0.40
11. RNDr. Otakar Kúdela, CSc.
100
1.00
12. RNDr. Tatiana Mikušková, PhD.
100
1.00
13. RNDr. Vojtech Mucha, CSc.
100
1.00
14. RNDr. Juraj Petrík, DrSc.
48
0.48
15. RNDr. Ingeborg Režuchová, PhD.
100
1.00
16. RNDr. Zuzana Sekeyová, CSc.
100
1.00
17. Ing. Ľudovít Škultéty, PhD.
100
1.00
18. Mgr. Eva Špitalská, PhD.
100
1.00
19. Mgr. Iveta Štibrániová, PhD.
100
1.00
20. RNDr. Zdeno Šubr, CSc.
100
1.00
21. Mgr. Eliška Švastová, PhD.
100
1.00
22. RNDr. Miriam Zaťovičová, CSc.
100
1.00
23. RNDr. Vladimír Zelník, CSc.
100
1.00
Vedeckí pracovníci
1.
RNDr. Mária Bartošová, PhD.
100
1.00
2.
RNDr. Slávka Bekešová, PhD.
20
0.06
3.
RNDr. Petra Belvončíková, PhD.
100
0.00
4.
RNDr. Lucia Csáderová, PhD.
26
0.11
5.
PharmDr. Terézia Goliašová, PhD.
100
0.00
6.
RNDr. Sabína Havlíková, PhD.
100
1.00
7.
RNDr. Juraj Koči, PhD.
100
0.00
8.
RNDr. Kamila Koči, PhD.
100
0.00
9.
RNDr., Ing. Ingrid Krejnusová, PhD.
100
1.00
10. RNDr. Martina Labudová, PhD.
100
1.00
11. RNDr. Monika Lahová, PhD.
100
1.00
12. Ing. Slavomíra Nováková, PhD.
100
0.00
13. Mgr. Katarína Polčicová, PhD.
100
0.75
14. Mgr. Marco Quevedo Diaz, PhD.
100
0.58
15. RNDr. Katarína Schwarzová, CSc.
100
1.00
16. Ing. Jana Šepeľáková, PhD.
100
0.00
17. RNDr. Lucia Škvarková, PhD.
100
0.92
18. Mgr. Katarína Štefanidesová, PhD.
100
0.33
19. RNDr. Martina Takáčová, PhD.
100
1.00
20. Ing. Jana Tomášková, PhD.
100
1.00
21. Ing. Pavol Vadovič, PhD.
100
1.00
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Mgr. Kristína Bártová
100
1.00
2.
RNDr. Ľubomíra Bártová
100
1.00
3.
Ing. Silvia Belošicová
100
0.33
4.
RNDr. Kermen Bolaeva
100
1.00
5.
Ing. Eva Boldišová
100
1.00
6.
Ing. Peter Ditte
100
1.00
7.
Mgr Zuzana Halásová
100
1.00
8.
Mgr. Alžbeta Hulíková, PhD.
100
0.00
9.
RNDr. Filippo Iuliano
100
1.00
10. Mgr. Eva Kastel
100
1.00
11. Mgr. Ján Király
100
1.00
12. Ing. Edita Kollerová
100
1.00
13. Bc. Hana Krasoňová
100
1.00
14. Ing. Marcela Krasulová
100
1.00
15. Ing. Stela Laušová
100
0.75
16. Mgr. Martina Ličková
100
1.00
17. RNDr. Pryianka Maurya
100
1.00
18. RNDr. Ingrid Ovečková
100
1.00
19. Ing. Katarína Palkovičová
100
0.00
20. RNDr. Oľga Sedláková
100
1.00
21. Ing. Darina Svetlíková
100
1.00
22. JUDr. Iveta Šárniková
100
1.00
23. Mgr. Katarína Trnková
100
1.00
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Margita Benkovičová
100
1.00
2.
Kornel Dobročka
100
1.00
3.
Ľubica Gallová
100
1.00
4.
Irena Ginzeryová
100
1.00
5.
Zuzana Gulášová
100
1.00
6.
Ľudmila Hasíková
100
1.00
7.
Zuzana Chabroňová
100
1.00
8.
Jana Išová
86
0.86
9.
Viera Jesenská
100
1.00
10. Radoslav Kohanyi
100
1.00
11. Alena Kosorinová
100
1.00
12. Margita Mišovičová
100
1.00
13. Matilda Némethová
100
1.00
14. Eva Nováková
100
1.00
15. Alena Oravská
100
1.00
16. Milada Poldaufová
100
1.00
17. Blažena Rajciová
100
1.00
18. Marta Siebenstichová
100
1.00
19. Renáta Szalayová
100
1.00
20. Kvetoslava Tarábková
100
1.00
21. Zuzana Urszinyiová
100
1.00
22. Monika Vadovičová
100
0.00
Ostatní pracovníci
1.
Ľudmila Bubničová
100
1.00
2.
Dagmar Cigánová
100
1.00
3.
Stanislav Daniš
100
1.00
4.
Alexandra Frátriková
100
1.00
5.
Marián Hanczko
100
1.00
6.
Milan Košut
100
1.00
7.
Dušan Kovarský
80
0.80
8.
Iveta Krajčírová
100
1.00
9.
Jozef Puszter
100
1.00
10. Vladimír Rojik
100
0.83
11. Ľubica Sopúšková
100
1.00
12. Eva Víťazková
80
0.80
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
RNDr. Zuzana Balcerčíková
UK Bratislava
4.2.13 virológia
2.
Mgr. Petra Borovská
UK Bratislava
4.2.13 virológia
3.
Ing. Peter Ditte
UK Bratislava
4.2.3 molekulárna biológia
4.
Mgr. Gabriela Florez Ramirez
UK Bratislava
4.2.7 mikrobiológia
5.
Ing. Andrea Fuleová
UK Bratislava
4.2.7 mikrobiológia
6.
RNDr. Zuzana Halásová
UK Bratislava
7.
Mgr. Martina Hamadová
UK Bratislava
4.2.7 mikrobiológia
8.
Mgr. Jana Janulíková
UK Bratislava
4.2.13 virológia
9.
Mgr. Mária Kameczyová
UK Bratislava
4.2.13 virológia
10.
RNDr. Ján Király
UK Bratislava
4.2.13 virológia
11.
Mgr. Soňa Kontseková
UK Bratislava
4.2.3 molekulárna biológia
12.
RNDr. Ivan Košík
UK Bratislava
4.2.13 virológia
13.
RNDr. Matina Košíková
UK Bratislava
4.2.3 molekulárna biológia
14.
Mgr. Ľubomíra Lukáčiková
UK Bratislava
4.2.13 virológia
15.
Mgr. Alžbeta Nagyová
UK Bratislava
4.2.13 virológia
4.2.13 virológia
16.
Ing. Milan Orolín
UK Bratislava
4.2.13 virológia
17.
Mgr. Peter Pančík
UK Bratislava
4.2.13 virológia
18.
Mgr. Lukáš Predajňa
UK Bratislava
4.2.13 virológia
19.
Mgr. Lukáš Radosa
UK Bratislava
4.2.13 virológia
20.
Mgr. Peter Radvák
UK Bratislava
4.2.3 molekulárna biológia
21.
Mgr. Zuzana Staneková
UK Bratislava
4.2.13 virológia
22.
RNDr. Veronika Tóthová
UK Bratislava
4.2.3 molekulárna biológia
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
1.
Mgr. Kristína Bártová
UK Bratislava
4.2.7 mikrobiológia
2.
Mgr. Katarína Lapošová
UVL Košice
4.2.13 virológia
UK Bratislava
4.2.3 molekulárna biológia
Externí doktorandi
1.
Mgr. Katarína Trnková
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: 6RP
1.) Manipulácia a analýza buniek na čipoch
On-chip cell handling and analysis
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Silvia Pastoreková
1.4.2007 / 31.3.2011
MRTN-CT-2006-035854
nie
prof. Vellekoop, Vienna University of Technology
7 - Nemecko: 2, Dánsko: 1, Grécko: 1, Švajčiarsko: 1, Holandsko: 2
Európska komisia: 20.000 €
Dosiahnuté výsledky:
Tento projekt má tréningový charakter a jeho hlavným cieľom je výchova mladých vedeckých
pracovníkov a rozvoj ich kariéry v multidisciplinárnom a medzinárodnom prostredí. Z vedeckého
hľadiska je zameraný na vývoj a testovanie rozličných biosenzorov na bunkových modeloch.
V spolupráci s partnerom z Technickej univerzity vo Viedni sme sa podieľali na vývoji metódy na
separáciu buniek pomocou riadenej elektroforézy a pomocou infračerveného senzora. Okrem toho
sme spolupracovali pri vývoji zobrazovacieho zariadenia na snímanie pohybov buniek v reálnom
čase.
Vedecký výstup:
Kostner, S., van den Driesche, S., Witarski, W., Pastorekova, S., Vellekoop, M.J., Guided
Dielectrophoresis: A Robust Method for Continuous Particle and Cell Separation. IEEE Sensors
(2010), Vol. 10, 1440 - 1446
Moscelli, N., Van den Driesche, S., Witarski, W., Pastorekova, S., Vellekoop, M.J.,
A Real-Time Monitoring System for Adherently Grown Cell, Sensors and Actuators A, Special
Volume (in submission).
Programy: COST
2.) Kontrola rastlinných vírusov pomocou využitia RNA vakcín: nová stratégia bez
použitia transgénov
Plant virus control employing RNA-based vaccines: A novel non-transgenic strategy
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Miroslav Glasa
13.5.2009 / 29.3.2013
COST ACTION FA0806
nie
Andreas VOLOUDAKIS, Agricultural University of Athens, Iera Odos
75, 11855 Athens
Počet spoluriešiteľských 23 - Rakúsko: 1, Belgicko: 1, Bulharsko: 1, Cyprus: 1, Česko: 1,
inštitúcií:
Nemecko: 1, Dánsko: 1, Španielsko: 1, Estónsko: 1, Fínsko: 1,
Francúzsko: 1, Veľká Británia: 1, Grécko: 1, Maďarsko: 1,
Švajčiarsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 1, Holandsko: 1, Nórsko: 1,
Poľsko: 1, Portugalsko: 1, Slovinsko: 1, Švédsko: 1
Čerpané financie:
MVTS SAV: 4.000 €
Dosiahnuté výsledky:
Vyvinula sa zjednodušená a lacná metóda biolistickej transfekcie bylinných experimentálnych
rastlín infekčnými cDNA klonmi a natívnymi inokulami vírusov využitím bežne dostupnej vzduchovej
zbrane. Metóda sa optimalizovala na tabaku N. benthamiana a použitím infekčnej cDNA a inokula
vírusu šarky slivky a predstavuje porovnateľnú alternatívu ku komerčným prístrojom. Ako náhrada
nosičov z wolfrámu alebo zlata sa ako náhradný mikroprojektil vyskúšal celit, karborundum,
hydroxyapatit celulóza a rozsievková spraš. V rámci networku sme spolupracujúcim laboratóriám
poskytli vzorky fenotypovo odlišných izolátov vírusu mozaiky cukety a vírusu šarky slivky.
Vedecký výstup:
Predajna, L., Nagyova, A. and Subr, Z. (2010): A simple and efficient biolistic procedure of
plant transfection with cDNA clons of RNA viruses. Acta Virologica 54: 303-306.
3.) Hypoxia, jej vnímanie, signalizácia a adaptačné odpovede
Hypoxia sensing, signalling and adaptation
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Silvia Pastoreková
16.11.2009 / 15.11.2013
TD0901
nie
prof. Roland Wenger, Institute of Physiology, University of Zurich
26 - Belgicko: 1, Česko: 2, Nemecko: 2, Dánsko: 1, Španielsko: 1,
Fínsko: 1, Francúzsko: 2, Veľká Británia: 1, Grécko: 1, Chorvátsko: 1,
Írsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 1, Litva: 2, Lotyšsko: 2, Holandsko: 1,
Poľsko: 2, Švédsko: 2, Turecko: 1
0,- €
Dosiahnuté výsledky:
Cieľom projektu je zorganizovať pravidelné stretnutia - konferencie expertov v oblasti výskumu
hypoxie a podporiť aktívnu vedeckej komunity. V spolupráci s doc. Ing. Križanovou, DrSc. , ktorá
je druhou reprezentantkou SR v konzorciu sme zorganizovali prvú konferenciu v Smoleniciach (15.18.6. 1020), a zúčastnili sme sa druhej konferencie v Dubline (6.-8. 10. 2010). Na oboch
konferenciách sme prezentovali pozvané prednášky (viď zoznam prednášok).
4.) Diagnostické metódy detekcie patogénov 3. a 4. stupňa biologickej ochrany
Array Technologies for BSL3 and BSL4 Pathogens
Zodpovedný riešiteľ:
Rudolf Toman
Trvanie projektu:
27.5.2005 / 2.5.2010
Evidenčné číslo projektu: COST B28
Organizácia je
nie
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Patrick Butaye, Veterinary and Agrochemical Research Center, Dept
of Bacteriology and Immunology, Groeselenberg 99, Brussels
Počet spoluriešiteľských 21 - Rakúsko: 1, Belgicko: 3, Bulharsko: 1, Česko: 1, Nemecko: 1,
inštitúcií:
Dánsko: 1, Francúzsko: 2, Veľká Británia: 3, Taliansko: 1,
Luxembursko: 1, Holandsko: 3, Srbsko: 1, Švédsko: 2
Čerpané financie:
1.350,- €
Dosiahnuté výsledky:
Q horúčka je celosvetovo rozšírené ochorenie postihujúce cicavce, vtáky a ľudí. Pôvodcom Q
horúčky je obligátny vnútrobunkový parazit Coxiella burnetii patriaci do radu Legionellales, trieda
Gamaproteobacteria. Trvalý výskyt Q horúčky u ľudí bol zaznamenaný v každej krajine na celom
svete. Ochorenie zvyčajne prepukne po inhalácii aerosolu a prachových častíc, ktoré obsahujú
vysušené častice placenty, plodovej vody, alebo výkaly nakazených zvierat. K prenosu dochádza aj
priamym kontaktom s infikovanými zvieratami, alebo nepriamo napríklad vlnou. Uskutočnili sme
serologický výskum výskytu Q horúčky u pracovníkov z belgickej továrne na spracovanie vlny. Séra
spracovateľov vlny sme vyšetrili metódou ELISA. Seroprevalencia na Q horúčku bola 47,8 %.
Väčšina imunoreaktívnych pracovníkov vykazovala sérologické profily porovnateľné s minulou,
alebo súčasnou, akútnou infekciou okrem dvoch prípadov, kde sa predpokladá chronická forma Q
horúčky. V porovnaní so sérologickými profilmi pacientov, ktoré sa typicky vyskytujú u pacientov
liečených na akútnu formu ochorenia, u týchto vyšetrovaných pracovníkov-triedičov vlny boli
profily atypické, čo je pravdepodobne dôsledkom sústavnej expozícii infekčnému agensu.
Vedecký výstup:
BOLDISOVÁ, E. - FULEOVÁ, A. – WATTIAU, P. – TOMAN, R. Occurrence of fever among woolsorters in Belgium. In Zdravie a pohoda zvierat. Medzinárodná konferencia. Ministerstvo
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR – Kontaktný bod SR pre
vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a
farmácie v Košiciach, Košice 2010. ISBN 978-80-8077-209-3, pp. 93-95.
BÁRTOVÁ, K. - HAMADOVÁ, M. - VADOVIČ, P. - BETINOVÁ, E.- TOMAN, R. Role of the
Coxiella burnetii glycan antigens involved in immunobiology of Q fever. In Zoonózy–spoločná
ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat. Medzinárodná konferencia. Ministerstvo pôdohospodárstva
SR - Kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA a Slovenská zdravotnícka
univerzita, Bratislava 2009. ISBN 978-80-970523-0-0, pp. 170-174.
TOMAN, R.- VADOVIC, P. – FODOROVA, M. – HAMADOVA, M. – BARTOVA, K. Endotoxic
effect of bacterial lipopolysaccharides depends on the structure of their lipid A moieties. In COST
ACTION B28 “Array technologies for BSL3 and BSL4 pathogens”, 8th Management Committee and
WG1, WG2, WG3, WG4, WG5 Meetings, May 3 - 5, 2010, Istanbul, Turkey, Book of Abstracts, p.
60.
TOMAN, R. -VADOVIC, P. - PALKOVICOVA, K. - SKULTETY, L. - BETINOVA, E. –
FULEOVA, A. Search for unique structural motifs in O-polysaccharides with potential applications
as probes in the detection of target pathogenic bacteria. In COST ACTION B28, “Array
technologies for BSL3 and BSL4 pathogens”, Workshop on “ARRAY TECHNOLOGIES” May 5 - 6,
2010, Istanbul, Turkey, Book of Abstracts, p. 61.
Programy: 7RP
5.) Kontrola vírusu šarky so zreteľom na rozširovanie EÚ
Containment of sharka virus in view of EU-expansion
Zodpovedný riešiteľ:
Miroslav Glasa
Trvanie projektu:
1.3.2008 / 28.2.2011
Evidenčné číslo projektu: 204429
Organizácia je
nie
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Dr. Véronique Decroocq, INRA Centre de Recherches de Bordeaux,
IBVM, UMR GDPP INRA-Univ. Bordeaux II 33883 Villenave d'Ornon
Počet spoluriešiteľských 15 - Bulharsko: 2, Česko: 2, Nemecko: 1, Španielsko: 2, Francúzsko:
inštitúcií:
1, Taliansko: 1, Poľsko: 1, Rumunsko: 2, Srbsko: 1, Turecko: 1, USA:
1
Čerpané financie:
7RP EU: 10.800 €
APVV DO7RP-0011-08: 8.800 €
Dosiahnuté výsledky:
Genetická diverzita vírusu šarky slivky (PPV) sa analyzovala parciálnou sekvenáciou P3-6K1 a NIbCP oblastí genómu a tiež kompletnou sekvenáciou genómu. Okrem PPV izolátov zo Slovenska sa
analyzovalo viac než 30 izolátov získaných na základe neformálnej spolupráce z Grécka, Lotyšska,
Turecka, Saudskej Arábie a i. Boli určené plnodĺžkové sekvencie genómu z divergentných izolátov z
Macedónska (PPV-M kmeň) a Lotyšska (PPV-W kmeň). Analýza PPV-M izolátov potvrdila rozdelenie
tohto kmeňa na 2 subkmene, ktoré korelujú s geografickým pôvodom izolátov (mediteránsky Ma a
stredoeurópsky Mb subkmeň). Analýza mutácii v sekvencii obalového proteínu naznačila spoločnú
evolučnú históriu PPV-Ma, Rec a T kmeňa. Pripravil sa infekčný klon PPV-Rec izolátu BOR-3, ktorý
sa využije na štúdium determinantov virulencie na prirodzených hostiteľoch Prunus. Vypracovali sa
rozhodovacie stromy (decision trees) pre pestovanie viruprostého rozmnožovateľského materiálu v
ovocných škôlkach a matečniciach.
Vedecký výstup:
Šubr Z.W., Kamencayová M., Nováková S., Nagyová A., Nosek J., Glasa M. (2010): A single
amino acid mutation alters the capsid protein electrophoretic double-band phenotype of the Plum
pox virus strain PPV-Rec. Archives of Virology 155: 1151-1155.
6.) Európsky vírusový archív (EVA)
European Virus Archive (EVA)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Boris Klempa
1.1.2009 / 31.12.2012
228292
nie
prof. Jean-Louis Romette, Université de la Méditeranée, Marseille
8 - Nemecko: 2, Francúzsko: 2, Veľká Británia: 2, Švajčiarsko: 1,
Slovinsko: 1
Európska komisia: 51.401 €
V druhom roku riešenia sme sa zamerali na plnenie plánovaných cieľov projektu, tzv. deliverables,
keďže v tomto roku bol termín splnenia deliverable D-JR6.3.1. Preto sme sa ako vedúce
laboratórium pracovného balíka pre BSL 3 vírusy zamerali na vyhodnocovanie a optimalizáciu
procesov prípravy vírusových zásobných suspenzii a definovali bunkové línie, ktoré bude
konzorcium používať v ďalšej fáze projektu. Zostavili sme kompletný súbor protokolov pre
prípravu, ako aj kvantifikáciu vírusov zo všetkých zaradených vírusových skupín, ktorý bude v
ďalšej fáze slúžiť celému konzorciu. Takisto sme pokračovali v revitalizácii a genetickej
charakterizácií historických izolátov arbovírusov zo Slovenska (vírus kliešťovej encefalitídy, West
Nile vírus, Sindbis vírus) tak, aby ich spĺňali požadované kritériá a bolo ich možné zaradiť do
Európskeho vírusového archívu. Získané skúsenosti s detekčnými a kvantifikačnými metódami
vírusov umožnili prispieť do publikácie o detekcii vírusových patogénov.
Vedecký výstup:
KRÜGER, D.H. – KLEMPA, B. (2011). Dobrava-Belgrade virus. In D. Liu (Ed.) Molecular Detection
of Human Viral Pathogens. - New York : CRC Press Group Taylor & Francis, 2011, p. 631 - 638.
ISBN 1-4398-1236-5
7.) Metastázy ako dôsledok nádorového mikroprostredia
Metastatic tumours facilitated by hypoxic tumour microenvironments
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Silvia Pastoreková
1.2.2009 / 31.1.2014
222741
nie
prof. Erik Olai Pettersen, The University of Oslo
19 - Nemecko: 3, Dánsko: 2, Španielsko: 1, Francúzsko: 1, Veľká
Británia: 4, Taliansko: 1, Litva: 1, Holandsko: 2, Nórsko: 3, Švédsko:
1
Európska komisia: 85.197 €
Dosiahnuté výsledky:
Pokračovali sme v štúdiu regulácie transkripcie a funkcie hypoxiou-indukovaného proteínu CA IX,
najmä v súvislosti s úlphou CA IX v regulácii pH a v bunkovej migrácii a motilite. Pripravili sme
ďalšie mutanty proteínu CA IX a ďalej sme optimalizovali diagnostický postup na určenie hladiny
cirkulujúcej formy CA IX v sérach pacientov s nádormi.
Vedecký výstup:
Holotnakova T, Tylkova L, Takacova M, Kopacek J, Petrik J, Pastorekova S,
Pastorek J. Role of the HBx oncoprotein in carbonic anhydrase 9 induction. J Med Virol. 2010
Jan;82(1):32-40.
Takacova M, Holotnakova T, Barathova M, Pastorekova S, Kopacek J, Pastorek J. Src
induces expression of carbonic anhydrase IX via hypoxia-inducible factor 1. Oncol Rep. 2010
Mar;23(3):869-74.
Ditte P., Svastova E., Zatovicova M., Pastorekova S., Dequiedt F.1, and Pastorek J. CA IXmediated acidification of extracellular environment is dependent on Thr443 phosphorylation by PKA. In:
Oxygen in Health and Disease, HypoxiaNetCOST Action TD0901 meeting, Smolenice, June 15-18, 2010
Takacova M., Kopacek J., Barathova M., Ohradanova A., Goliasova T., Pastorekova S.,
Pastorek J. Complex view on the transcriptional regulation of CA IX. In: Oxygen in Health and
Disease, HypoxiaNetCOST Action TD0901 meeting, Smolenice, June 15-18, 2010
Witarski W., Hulikova A., Zatovicova M., Barathova M., Kopacek J., Pastorek J.,
Pastorekova S., and Svastova E. The role of carbonic anhydrase IX in cell migration as a part of
metastatic cascade. In: Oxygen in Health and Disease, HypoxiaNetCOST Action TD0901 meeting,
Smolenice, June 15-18, 2010
8.) New drugs targeting influenza virus polymerase
New drugs targeting influenza virus polymerase
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Eva Varečková
1.11.2010 / 30.4.2014
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
259751
nie
Stephen Cussack, EMBL, Germany/France
12 - Rakúsko: 3, Belgicko: 1, Nemecko: 3, Španielsko: 1,
Francúzsko: 3, Švédsko: 1
0,- €
Dosiahnuté výsledky:
Projekt sa začal riešiť 1. novembra 2010. Urobil sa "in vivo" skríning 3 navrhnutých substancií ako
potenciálnych inhibítorov replikácie vírusu chrípky. Týmto experimentom predchádzali štúdie
optimalizujúce koncentráciu uvedených substancií s ohľadom na ich "in vivo" toxicitu.
Programy: Bilaterálne - iné
9.) Objasnenie mechanizmu tolerancie proti zatopeniu pri soji pomocou proteomických
techník
Elucidation of tolerance mechanism against flooding in soybean using proteomics technique
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľza VÚ
SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Martin Hajduch
Ľudovít Škultéty
1.4.2009 / 31.3.2011
0
nie
Mgr. Martin Hajdúch, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
2 - Japonsko: 2
0,- €
Dosiahnuté výsledky:
S cieľom odhaliť skorú odpoveď sóje na stres spôsobený zatopením, sme analyzovali sójové klíčky
proteomickými technikami založenými na separácii na géloch alebo bez gélovou technikou [1].
Použitím dvojrozmernej fluorescenčnej diferenciálnej gélovej elektroforézy s hmotnostnou
detekciou sme identifikovali 32 proteínov a použitím nanokapilárnej kvapalinovej chromatografii 81
proteínov. Na základe porovnania funkčných kategórií a počtov proteínov v nich sme zistili, že
kľúčové zložky skorej odpovede na stres spôsobený zatopením predstavujú proteíny pôsobiace v
glykolýze, vo fermentácii a indukcii heat shock proteínov. Analýza aktivity enzýmov a obsahu
uhľovodíkov navyše poukázala na degradáciu glukózy a akumuláciu sacharózy počas zatopenia, čo
môže byť spôsobené aktiváciou glykolýzy a utĺmením enzýmov degradujúcich sacharózu [2].
Vedecký výstup:
ŠKULTÉTY, Ľudovít - DANCHENKO, Maksym - PREŤOVÁ, Anna - HAJDUCH, Martin. Techniques
in plant proteomics. In Molecular Techniques in Crop Improvement. - Springer Science, 2010, p.
469 - 491. ISBN 978-90-481-2966-9.
NANJO, Y. - ŠKULTÉTY, Ľudovít - ASHRAF, Y. - KOMATSU, S. Comparative proteomic analysis of
early-stage soybean seedling responses to flooding by using gel and gel-free techniques. In
Journal of Proteome Research, 2010, vol. 6, no. 8, p. 3989 - 4002. (5.132 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 1535-3893.
10.) Určenie proteínových kandidátov vhodných na sérodiagnostiku Q horúčky
metódou imunoproteomiky
Identification of protein candidates for serodiagnosis of Q fever by immunoproteomic approach
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Zuzana Sekeyová
1.1.2009 / 31.12.2010
22525-CNRS, 2-SAS
áno
Virologický ústav SAV
1 - Francúzsko: 1
0€
Dosiahnuté výsledky:
Výsledky projektu sa čiastočne prekrývajú s výsledkami dosiahnutými v projekte VEGA 2/0016/08.
Podarilo sa nám identifikovať, na základe monoklonových protilátok (MAb), vhodné proteíny
využiteľné pre sérodiagnostiku Q horúčky. Pomocou SDS-PAGE, 2-D gelovej elektroforézy,
immunoblotovacej analýzy a hmotnostnej spektrofotometrie, sme testovali reaktivitu troch MAb
pripravených voči Coxiella burnetii kmeňu Nine Mile a jednej pripravenej voči kmeňu Priscilla.
Identifikovali sme tri immunorektívne, pre Q horúčku špecifické proteíny, menovite CBU_0937,
Com1 (CBU_1910) protein vonkajšej membrány a elongation factor Tu (CBU_0236). Úspešná PCR
amplifikácia, klonovanie, expresia a purifikácia rekombinantných proteínov Com1 and CBU_0937
nám umožnila ich využitie v ELISA testoch so sérami od pacientov s Q horúčkovou endokarditídou,
alebo so sérami zíslanými od akútnych prípadov. Zistili sme, že rekombinantný proteín CBU_0937 s
neznámou biologickou aktivitou je vhodnejší diagnostický marker Q horúčky v ELISA testoch než je
proteín Com1.
Z kliešťa I. ricinus sa nám podarilo izolovať nový bakterálny kmeň (20B). Na základe jeho
fenotypových a genetických vlastností, spolu s fylogenetickými odlišnosťami sme navrhli, aby bol
kmeň 20B klasifikovaný do nového rodu Diplorickettsia, ako prototypový kmeň nového druhu
nazvaného Diplorickettsia massiliensis sp. nov. Porovnanie 16S rRNA génovej sekvenčnej analýzy
ukázalo, že tento kmeň patrí do triedy Coxiellaceae, radu Legionellales v rámci Gammaproteobacteria a jeho najbližšími príbuznými sú Rickettsiella spp. Čiastočné sekvenovanie génov
rpoB, parC a ftsY potvrdilo jeho filogenetické zaradenie. Transmisná elektrónová mikroskopia
odhalila jedinečnú morfológiu tejto novej baktérie, ktorá spočíva v ich vnútro vakuolárnom,
prevažne párovitom uložení v bunkách a vo výskyte elektron denzných štruktúr, či odhalení viac
vrstevných „šálovitých“ štruktúr.
Vedecký výstup:
Sekeyová Z, Kowalczewska M, Vincentelli R, Decloquement P, Flores-Ramírez G, Skultéty L, Raoult
D. Characterization of antigens for Q fever serodiagnostics. Acta Virol. 2010;54(3):173-80.
Mediannikov O, Sekeyová Z, Birg ML, Raoult D. A novel obligate intracellular gammaproteobacterium associated with ixodid ticks, Diplorickettsia massiliensis, Gen. Nov., Sp. Nov. PLoS
One. 2010 Jul 13;5(7):e11478.
11.) Porovnanie objavujúcich sa východoeurópskych a ázijských rickettsiových
ochorení
Comparison of Emerging Rickettsial Diseases between Eastern Europe and Asia
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Zuzana Sekeyová
1.1.2009 / 31.12.2010
S - 09107
áno
Virologický ústav SAV
1 - Japonsko: 1
0,- €
Dosiahnuté výsledky:
Celý projekt bol založený pre vytvorenie podmienok na budúcu spoluprácu a výmenu vedomostí.
Sme v štádiu zvažovania našich možností budúcej spolupráce tak, aby bola obojstranne výhodná.
V tejto spolupráci bude možné pokračovať len s podporou JSPS.
12.) Vnútrobunkový životný cyklus Francisella piscicida v atlantickej treske
Intracellular lifestyle of Francisella piscicida in Atlantic cod
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Rudolf Toman
1.1.2010 / 31.12.2012
190632
nie
Marit Seppola, Nofima Marin, Tromso, Norway
18 - Dánsko: 3, Nórsko: 11, Slovensko: 4
0,- €
Dosiahnuté výsledky:
Vypracovala sa nová metóda izolácie lipopolysacharidu (LPS) z vysokoinfečného organizmu
Francisella piscicida. Na bakteriálne bunky sa pôsobilo enzýmami DNAsa, RNAsa, trypsín
a proteináza K. Po pôsobení enzýmov sa sa LPS izoloval modifikovanou metódou fenol/voda.
Pomocou plynovej chromatografie v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou sa po prvýkrát určili
nasledovné konštitučné sacharidy prítomné v LPS: glukóza, manóza, fukóza a v menšej miere aj
ramnóza a chinovozamín.
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Ekológia a geografické šírenie niektorých patogénov (vírusu vtáčej chrípky, borélií,
mykobaktérií a chlamýdií) voľne žijúcimi vtákmi na Slovensku
Ecology and geographic distribution of virus pathogens (influenza A) and bacteria (borrelia,
mycobacteria, and chlamydophila) in wild birds in Slovakia
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Zuzana Adamčíková
1.1.2008 / 31.12.2010
1/0207/08
nie
RNDr. Peter Kabát, CSc., Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského, Bratislava
Počet spoluriešiteľských 2 - Slovensko: 2
inštitúcií:
Čerpané financie:
VEGA: 1.017 €
Dosiahnuté výsledky:
Vyšetrili sme 1550 vzoriek z výterov zo sťahovavých vtákov, prevažne trsteniarikov, ktoré sme
získali v roku 2008 a 2009. Celkovo bolo odchytených 775 jedincov. Materiál na analýzu bol
získaný výterom orofaryngu a kloaky vtákov. Mykobaktérie i borélie sme detekovali PCR reakciou.
Získaná DNA bola osekvenovaná a analyzovaná pomocou RFLP kvôli presnému druhovému
zaradeniu baktérií. Prítomnosť mykobaktérií bola potvrdená u 50 vtákov. Z toho 49 bolo
identifikovaných ako Mycobacterium aurum a jeden jedinec bol infikovaný Mycobacterium avium,
subsp. paratuberculosis. Prítomnosť borélií bola potvrdená u 9 jedincov. Vo všetkých prípadoch sa
jednalo o Borrelia garinii.
Vedecký výstup:
Radovan Václav , Martina Ficová, Pavol Prokop , Tatiana Betáková: Associations Between
Coinfection Prevalence of Borrelia lusitaniae, Anaplasma sp., and Rickettsia sp. in Hard Ticks
Feeding on Reptile Hosts
Microb Ecol, DOI 10.1007/s00248-010-9736-0
Prezentácia výsledkov na konferencách:
M. Ficová , P. Borovská , D. Svetlíková , Alfréd Trnka , P. Kabát , T. Betáková: Štúdium
rozšírenia Borelie burdorferi sensu lato, Mycobacterium avium a Mycobacterium avium, subsp.
paratuberculosis v populácii vtákov v lokalite Parížske močiare počas roku 2009. 25. kongres
ČSSM 2010, Stará Lesná, Vysoké Tatry, 15. – 18. 9. 2010
M. Ficová, P.Borovská, A Trnka, P. Kabát, D. Svetlíková, T. Betáková
Prevalencia Borrelia burgdorferi sensu lato, Mycobacterium avium a Mycobacterium avium, subsp.
paratuberculosis u močiarnych vtákov na západnom Slovensku, 2008. XIX. konference mladych
mikrobiologu, Tomáškove dni 2010, Brno 3./4.6.2010
Z. Ferencová, L. Škorvanová, M. Ficová, P. Borovská, P. Kabát, A. Trnka, D. Svetlíková, T.
Betáková
Ekológia a geografické rozšírenie vírusu vtáčej chrípky voľne žijúcimi vtákmi v lokalite Parížske
močiare. Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava, 28.4.2010
2.) Molekulárne mechanizmy regulácie a funkcie endosialínu, hypoxiou indukovaného
markera nádorovej angiogenézy
Molecular mechanisms of regulation and function of endosialin, a hypoxia-inducible marker of
tumor angiogenesis
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Monika Baráthová
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0210/09
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 8.792 €
Dosiahnuté výsledky:
Pripravili sme bunkové línie s expresiou regulačných oblastí génu kódujúceho endosialín, ktoré sú
vhodným modelom na štúdium vplyvu pro.angiogénnych faktorov na expresiu endosialínu. Okem
toho sme pokračovali s charaktericácii monoklonových protilátok špecifických pre endosialín.
Vedecký výstup:
Výsledky boli prezentované na súťaži Mladý onkológ.
3.) Identifikácia vybraných bioaktívnych látok produkovaných v slinách kliešťov
Identification of selected bioactive molecules secreted in tick saliva
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Pavlína Bartíková
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0205/10
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 5.723 €
Dosiahnuté výsledky:
Cieľom projektu je identifikovať bioaktívne látky v slinách kliešťov s využitím aj expresných knižníc.
Pomocou komerčných kitov sme si pripravili expresné knižnice zo slinných žliaz čiastočne
nacicaných kliešťov Dermacentor reticulatus a Amblyomma variegatum. Po expresii v
prokaryotickom systéme zatiaľ iba časť vzoriek bola testovaná na anticytokínové aktivity pomocou
špecifických ELISA testov, a však bez pozitívneho výsledku. Ďalej sme sa rozhodli u týchto dvoch
druhov kliešťov nájsť homológy evasinov, proteínov viažúcich chemokíny identifikovaných v
slinných žľazách kliešťov Rhipicephalus sanguineus. Pomocou degenerovaných primerov pre
Evasin-3 a 3'RACE-PCR sme z cDNA D. reticulatus získali produkt o veľkosti cca 300bp. Na základe
sekvencie po sekvenčnej analýze sme si navrhli ďalšie primery. Pomocou 5' a 3' RACE PCR sme
získali 3 rôzne PCR produkty. Po izolácii z gélu časť vzoriek šla na sekvenčnú analýzu, časť sme
použili pre TA klonovanie do pGEM-T Easy vektora.
V spolupráci s VEGA projetom Dr. Štibrániovej sme začali identifikovať látky viažúce rastové
faktory TGF-b1 a FGF-2 s využitím kvasinkového dvojhybridného systému. Do jedného
kvasinkového systému sme si pripravili knižnicu zo slinných žliaz čiastočne nacicaných kliešťov A.
variegatum. V súčasnosti pripravujeme plazmidové konštrukty s génmi rastových faktorov.
Vedecký výstup:
Vancova, I., Hajnicka, V, Slovak, M., Kocakova, P., Paesen, G., Nuttall P.A. (2010): Evasin-3like anti-chemokine activity in salivary gland extracts of ixodid ticks during blood-feeding: a new
target for tick control, PARASITE IMMUNOLOGY, Vol. 32, Issue: 6, p. 460-463
Hajnická, V., Vančová-Štibrániová, I., Slovak, M., Kocáková, P., Nuttall, P.A., Ixodid tick
salivary gland products target host wound healing growth factors, International Journal for
Parasitology (2010), doi: 10.1016/j.ijpara.2010.09.005
Balcerčíková Z., Jochymková E., Kocákova P.: Množenie dvoch kmeňov vírusu kliešťovej
encefalitídy na rôznych bunkových líniách, 25. kongres ČSSM 2010, „MIKROORGANIZMY A
KVALITA ŽIVOTA“, Stará Lesná, Vysoké Tatry, 15. – 18. 9. 2010
Halásová Z., Chalupková A., Vančová I., Belvončíková P., Valovičová M., Hýblová M., Pančík
P., Hajnická V., Kocáková P., Kúdelová M., Slovák M: Dôkaz prenosu MHV kliešťami
Rhipicephalus appendiculatus na modeli experimentálne infikovanej myši, Študentská vedecká
konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, 28.4.2010, s. 175-180
Zázrivcová E, Štibrániová I., Hajnická V., Kocáková P., Slovák M: Vplyv absencie CXCL8
viažucej látky v extraktoch slinných žliaz kliešťa Dermacentor reticulatus na prenos a množenie
vírusu kliešťovej encefalitídy, Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v
Bratislave, 28.4.2010, s. 1758-1763.
4.) Príprava malých interferujúcich RNA (siRNA) s terapeutickým účinkom proti
vírusom chripky
Construction of small interfering RNA (siRNA) against influenza viruses)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie
Tatiana Betáková
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0018/09
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 8.917 €
Dosiahnuté výsledky:
Pomocou siRNA Designer Tool sme navrhli oligonukleotidy proti NS a M génu vírusu chrípky a tieto
sme naklonovali do vektora psi STRIKE hMGFP pod U6 promótor. Vplyv siRNA na replikáciu vírusu
chrípky typu A sme testovali na MDCK bunkách. Zistili sme, že niektoré siRNA namierené proti NS
génu sú schopné inhibovať replikáciu vírusu A/PR/8/34 po transfekcii MDCK buniek pred i po
infekcii týmto vírusom. siRNA namierené proti M génu vykazovali iba malý vplyv na replikáciu
vírusu chrípky.
Vedecký výstup:
T. Betakova : Human immunodeficiency virus 1 Vpu protein does not affect the conversion
of Influenza A virus hemagglutinin to its low-pH conformation in an acidic trans-Golgi compartment
Acta virologica 54: 197 – 203, 2010
D. Svetlikova, P. Kabat, A. Ohradanova, J. Pastorek, T. Betakova : Influenza A virus
replication is inhibited in IFN-lambda2 and IFN-lambda3 transfected or stimulated cells. Antiviral
Research 88 (2010) 329–333
P. Borovská, M. Ficová, D. Svetlíková, T. Betáková:
RNA nterferencia namierená voči NS1 a NEP proteínom inhibujúcich replikáciu vírusu chrípky typu
A. Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava, 28.4.2010
M. Ficová, P. Gronesová, P. Borovská, T. Betáková:
Príprava siRNA interagujúcich s NS génom chrípky typu A. Študentská vedecká konferencia
Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava, 28.4.2010
L. Škorvanová, D. Svetlíková, P. Kabát, T. Betáková:
Vplyv koncentrácie IFN-?2 (IL-28A) a IFN-?3 (IL-28B) na replikáciu
vírusu chrípky typu A na VERO bunkách. Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty
UK, Bratislava, 28.4.2010
P. Borovská, M. Ficová, D. Svetlíková, T. Betáková :
Príprava malých interferujúcich siRNA a ich inhibičný účinok na replikáciu rekombinantného vírusu
chrípky Bro2a (H7N1).
XIX. konferencia mladých mikrobiológov, Tomáškove dni 2010, Brno 3./4.6.2010
T. Betáková, P. Borovská, D. Svetlíková:
Inhibícia vírusu chrípky A/PR/8/34 (H1N1) malými interferujúcimi RNA (siRNA) namierenými proti
NS a M génu
25. kongres ČSSM 2010, Stará Lesná, Vysoké Tatry, 15. – 18. 9. 2010
Betáková T., Svetlíková D., Kabát P., Zelník V.:
Type III interferons (INFN-?2 and IFN- ?3) inhibit the influenza A virus replication in stimulated
cells
25. kongres ČSSM 2010, Stará Lesná, Vysoké Tatry, 15. – 18. 9. 2010
5.) Molekulárne mechanizmy interakcií nanočastíc magnetitu po internalizácii a
akumulácii v bunkách in vitro
Molecular mechanisms of magnetite nanoparticle interactions due to internalization and
accumulation in cells in vitro
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Fedor Čiampor
1.1.2009 / 31.12.2012
2/0051/09
nie
RNDr. Alena Gábelová, CSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV
3 - Slovensko: 3
VEGA: 210 €
Dosiahnuté výsledky:
Štúdium opracovania buniek tkanivových kultúr – pľúcne nádorové bunky A549 a bunky zdravých
pľúc do 24 hod po interakcii akumulujú fero-magnentitové nanočastice v cytoplazme. Nanočastice
neprenikajú do jadier buniek. Pre prenikanie nanočastíc do buniek je nevyhnutná prítomnosť séra
v živnom médiu. Pri 0% séra v živnom médium nanočastice ostávajú v extracelulárnom prostredí.
Najvhodnešia koncetrácuia séra bola 2% v živnom médiu. So stúpajúcou koncentráciou séra v
živnom médiu (5 a 10%) sa znižuje aj prenikanie nanočastíc do cytoplazmy buniek. Zdravé bunky
ľudských pľúc dobre akumulujú nanočastice, zatiaľčo nádorové pľúcne bunky akumulujú len 30%
nanočastíc zo živného média. Nanočastice obalené surfaktantom – oleát sodný – mali na zdravé i
nádorové bunky cytotoxický a genotoxický efekt. Tento bol takmer zanedbateľný po opracovaní
buniek nanočasticami bez surfaktantu.
6.) Štúdium regulácie expresie a štruktúrno-funkčných vzťahov vápnik-viažúceho
proteínu S100P v nádorových bunkách
Study of regulation and structure-function relationships of S100P calcium-binding protein in
tumor cell
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Adriana Gibadulinová
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0143/08
áno
Koordinátor:
Virologický ústav SAV
Počet spoluriešiteľských 0
inštitúcií:
Čerpané financie:
VEGA: 7.275 €
Dosiahnuté výsledky:
Predbežné výsledky z S100P promótorovej analýzy účinku glukokortikoidov na expresiu S100P
proteínu nás viedli k ďalším analýzam a výsledkom o indučnom vplyve dexametazónu na zvýšenú
expresiu S100P, so zrejmým súvisom s translokáciu glukokortikoidových receptorov do bunkového
jadra. Opracovanie GR antagonistom a potlačenie hladiny GR-mRNA tranzientnou siRNA expresiou
redukovalo transkripciu S100P. Naopak inhibícia MEK1 / MAPK dráhy so znížením fosforylácie
ERK1/2 (substráty MEK1) viedla k ďalšiemu zvýšeniu expresie S100P.
Vzťah GR a MAPK dráh sme študovali aj mikroskopicky - imunofluorescenčne v bunkách
opracovaných dexametazónom, aj imunohistochemicky vo vzorkách nádorov.
Vedecký výstup:
GIBADULINOVÁ, A. - TOTHOVÁ, V. - PASTOREK, J. - PASTOREKOVÁ, S. – Transcriptional
regulation and functional implication of S100P in cancer. In: Amino Acids 2010 Feb 14. [Epub
ahead of print], PMID: 20155429
CHANDRAMOULI, A.- MERCADO-PIMENTEL, M.E.- HUTCHINSON, A.- GIBADULINOVÁ, A.OLSON, E.R.- DICKINSON, S.- SHAAS, R.- DAVENPORT, J.- OWENS, J.- BHATTACHARYYA, A.K.REGAN, J.W.- PASTOREKOVA, S.- ARUMUGAM, T.- LOGSDON, C.D.- NELSON, M.A.The induction of S100p expression by the Prostaglandin E(2) (PGE(2))/EP4 receptor signaling
pathway in colon cancer cells. In: Cancer Biol Ther. 2010 Nov 19;10(10). [Epub ahead of
print]PMID: 20890108
7.) Identifikácia, molekulárna variabilita a detekcia hospodársky významných vírusov
viniča hroznorodého na Slovensku
Identification, molecular variability and detection of economically important viruses of grapevine in
Slovakia
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Miroslav Glasa
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0030/10
áno
Virologický ústav SAV
0
11.083,- €
Odrezky jednoročného dreva viniča hroznorodého z rôznych lokalít Slovenska boli presadené do
kontrolovaných podmienok a po zakorenení boli rastliny testované pomocou DAS-ELISA na výskyt
hospodársky dôležitých vírusov z rodu Nepovirus a Ampelovirus. Zistili sme prítomnosť vírusu
zvinutky viniča (Grapevine leaf-roll virus-1 a 3) a vírusu mozaiky arábky (Arabis mosaic virus).
Optimalizovali sme metódu izolácie vírusovej RNA z floémových pletív jednoročného dreva. Zo
selektovaných vzoriek vykazujúcich príznaky vírusovej infekcie sa založila in vitro kultúra a
optimalizovalo sa in vitro množenie rastlín na MS médiu. Na základe dostupných sekvenčných
informácií v Genbank databáze sme dizajnovali primery pre RT-PCR diagnostiku 6 vírusov viniča
(GLRaV-1, GLRaV-3, GRSPaV, GFkV, tymovirus). Pozitívne vzorky budú sekvenované za účelom
štúdia ich genetickej variability.
8.) Úloha kliešťov v šírení gamaherpesvírusov v prírode
Role of ticks in the circulation of gammaherpesviruses in nature
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Valéria Hajnická
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0040/09
nie
RNDR. Mirko Slovák, CSC., Ústav zoológie SAV
2 - Slovensko: 2
0,- €
Dosiahnuté výsledky:
Cieľom projektu je zistiť, či sú kliešte schopné za experimentálnych podmienok získať a preniesť
myší gamaherpesvírus. Používame laboratórne myši ako hostiteľov MHV-68 a kliešte Ixodes ricinus
ako vektory.
V jednej časti pokusov sme sledovali prenos vírusu od nýmf, ktoré cicali na infikovaných myšiach.
Po metamorfóze nýmf, dospelé jedince cicali na čistých myšiach. Nacicané oplodnené samičky
nakládli vajíčka a vyliahnuté larvy opäť cicali na čistých myšiach. V druhej časti sme sledovali
prenos vírusu od lariev, ktoré cicali na infikovaných myšiach. Po metamorfóze lariev sa nymfy
nechali cicať na čistých myšiach. Z myší, na ktorých cicali jednotlivé štádiá kliešťov sa odoberali
vzorky krvi ako aj pľúca a slezina. Vzorky sú pripravené na detekciu prítomnosti MHV-68, ktorá sa
kvôli požiaru ústavu oddialila.
Vedecký výstup:
Halásová Z., Chalupková A., Vančová I., Belvončíková P., Valovičová M., Hýblová M., Pančík
P., Hajnická V., Kocáková P., Kúdelová M., Slovák M.: Dôkaz prenosu Myšieho herpetického
vírusu )MHV) kliešťami Rhipicephalus appendiculatus na modeli experimentálne infikovanej myši.
Zborník recenzovaných príspevkov „Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v
Bratislave, 28.4.2010, str.175-180
9.) Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom na Slovensku: Medicínsky význam a
molekulárna evolúcia hantavírusu Dobrava
Hemorrhagic fever with renal syndrome in Slovakia: medical importance and molecular evolution
of Dobrava hantavirus
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Boris Klempa
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0189/09
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 8.292 €
V tomto projekte zameranom na evolúciu a patogenézu hantavírusu Dobrava-Belgrade (DOBV),
sme aj v druhom roku riešenia pokračovali v úspešnej spolupráci s Charité Berlin v Nemecku a
zamerali sa na stredoeurópsku vývinovú líniu vírusu DOBV-Aa prenášanú hlodavcom ryšavka
tmavopása (Apodemus agrarius) .Po úspešnej izolácii nového kmeňa vírusu na bunkovej kultúre
sme sa zamerali na porovnávacie štúdium vplyvu infekcie týmto vírusom na aktiváciu komponentov
vnútrobunkovej imunity, najmä expresiu proteínu MxA a interferónu alpha a lambda. Získané
výsledky ukazujú, že DOBV aktivuje vnútrobunkvú odpoveď podobne ako vysoko patogénny
prototypový Hantaan vírus. Navyše, výsledky a skúsenosti v oblasti molekulárnej biodiverzite DOBV
získané v rámci projektuboli využité pri napísaní kapitoly o molekulárnej diagnostike DOBV, ktorá
oficiálne vyjde v roku 2011.
Vedecký výstup:
KRÜGER, D.H. – KLEMPA, B. (2011). Dobrava-Belgrade virus. In D. Liu (Ed.) Molecular detection
of human viral pathogens (pp. 631-638). Boca Raton: CRC Press.
10.) Význam ektoparazitických článkonožcov (roztočov a kliešťov) v cirkulácii
intracelulárnych proteobaktérii (rickettsie, anaplazmy, Francisella tularensis) v
prírodných ohniskách nákaz
The significance of ectoparasitic arthropods (mites, ticks) in relation with circulation of intracellular
proteobacteria (rickettsiae, anaplasmae, francisella) in natural foci of zoonoses
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Elena Kocianová
1.1.2010 / 31.12.2013
2/0142/10
áno
Virologický ústav SAV
0
5.566,- €
Dosiahnuté výsledky:
Objasnila sa úloha vtákov ako hostiteľov kliešťov a rezervoárov rickettsií a borélii a zistila sa
premorenosť subadultných štádii kliešťov Ixodes ricinus a I. arboricola parazitujúcich na vtákoch v
hniezdnom aj mimohniezdnom (zimnom) období.
Vyšetrovali sa kliešte aj z iných hostiteľov (kone, ovce), a tiež z vegetácie. Izolovaná DNA z týchto
kliešťov pripravená na PCR a sekvenácie, ako aj ostatný biologický materiál, ktorý bol deponovaný
v chladničkách a mrazničkách, boli znehodnotené pri ničivom požiari na VÚ SAV v júli 2010.
Odvtedy az do konca roka nie su laboratoria v prevádzke, pretože sa vykonáva rozsiahla
rekonštrukcia.
Vedecký výstup:
Dubská L., Literák I., Kocianová E., Taragelová V., Sveráková V., Sychra O., and Hromadko M.,
2010:
The importance of synanthropic wild birds in distribution of Borrelia spirochetes: analysis of spring
collections of Ixodes ticks feeding on passerine birds in the Czech Republic. Applied and
Environmental Microbiology (AEM)v tlači, akceptované.
Špitalská E., Kocianová E., Darolová E., Krištofík J., Literák I., Sekeyová Z., 2010: Úloha
vtákov v cirkulácii rickettsií. Recenzovaný zborník vedeckých prác „Spoločná ochrana zdravia ľudí a
zdravia zvierat“, vyd. Národné lesnícke centrum, Zvolen, s. 108 – 111.
Kocianová E., Literák I., Špitalská E., Tarageľová V., 2010: Parazitácia subadultných kliešťov
Ixodes ricinus a I. arboricola na vtáčích hostiteľoch. Zborník abstraktov, IX. Slovenské a české
parazitologické dni, Liptovský Jána, 24.-28.5.2010, s. 41-42.
Štefanidesová K., Kocianová E., Sopková M., Špitalská E.: Výskyt kliešťami prenášaných
baktérií v intraviláne Bratislavy. Zborník abstraktov, IX. Slovenské a české parazitologické dni,
Liptovský Jána, 24.-28.5.2010, s. 76-77.
Dubská L., Literák I., Kocianová E., Tarageľová V., Sychra O., 2010: Úloha pěvcu v šírení
Lymskej nemoci. In, Sborník Abstraktu XX. konference mladých mikrobiologu., Tomaškovy dny
2010, Brno, s. 10
11.) Štúdium funkcie hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX v nádorovom
fenotype pomocou indukovateľnej RNA interferencie
Study of hypoxia inducible carbonic anhydrase IX function in the tumor phenotype utilizing
inducible RNA interference
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Juraj Kopáček
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0194/09
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 7.207 €
Dosiahnuté výsledky:
Pripravili sme inducibilný systém, ktorý umožňuje cielenú kontrolu expresie Karbonickej anhydrázy
IX (CA IX) pomocou expresie shRNA namierenej voči CA IX. . Účinnosť „zhasínania“ expresie sme
overili pomocou Western blotu. Sledovali sme rôzne bunkové parametre ako je viabilita za
podmienok normoxie a hypoxie. Taktiež sa sledovali vplyv expresie CA IX na formovanie a rast
bunkovch sferoidov.
12.) Vybrané patogenetické parametre experimentalnej infekcie myší chrípkovými
vírusmi ľudského a vtáčieho pôvodu
Selected pathogenetic parameters of experimantal infection of mice with influenza viruses of
human and avian origin
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
František Kostolanský
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0101/10
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 14.128 €
Kvantifikovali sme účinnosť polyklonálnej protilátkovej odpovede voči ektodoméne chrípkového
proteínu M2. Zistili sme, že na 100%-nú ochranu (prežitie) myší voči letálnej dávke vírusu chrípky
(3LD50) subtypu H1 alebo H3 je potrebná minimálna koncentrácia špecifického anti-eM2 Ig 20-40
ug v 1 ml krvi. Výsledky boli podané na publikovanie do medzinárodného časopisu Vaccine, t.č. v
recenznom konaní.
Vedecký výstup:
Király J, Staneková Z., Stropkovská A., Mikušková T., Mucha V., Kostolanský F., Varečková
E. The immunogenicity and protective potential of influenza A fusion protein and ectodomain of
M2 protein. Vaccine, podané
13.) Databáza slovenských izolátov vírusových a mikrobiálnych fytopatogénov a ich
diagnostické využitie z aspektu biologickej bezpečnosti
Database of Slovak isolates of the viral and microbial phytopathogens and their diagnostic
application from the aspect of biosafety
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Otakar Kúdela
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0200/09
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 1.818 €
Dosiahnuté výsledky:
Na základe poskytnutých informácií a zdrojov Oddelenia rastl. virológie sa vypracovali zoznamy
vírusových a mikrobiálnych fytopatogénov. V rámci laboratórnych vyšetrení komerčných plodín
sme identifikovali patogénny (vírusy, baktérie, huby), ktoré sa pravdepodobne vyskytujú na území
SR, doposiaľ však neboli sezónne premnožené. Zistené patogény sú dôležité aj z hľadiska kvality a
bezpečnosti potravín. Výsledky boli prezentované na konferencii EFSA "Risk assessment in plant
health" v Parme a stanoviskách vyžiadaných Odborom bezpečnosti potravín a výživy MP SR:"Vplyv
subvírusových, vírusových a mikrobiálnych fytopatogénov na kvalitu a bezpečnosť potravín
rastlinného pôvodu" a "Biofilmy a bezpečnosť potravín". Stanoviská (štúdie) sú na webstránke
MPaVR SR (EFSA)
14.) Štúdium nového proteínového modulátora imunitnej odpovede kódovaného
Myším herpetickým vírusom
Study on novel protein modulator of immune response encoded by Murine gammaherpesvirus
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Marcela Kúdelová
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0126/10
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 12.566 €
S cieľom študovať funkčné domény M3 proteínu Myšieho herpetického vírusu (MHV) pripravili sme
rekombinantné plazmidy pET26b(+) vhodné na expresiu proteínov do periplazmatického priestoru
buniek. Identifikovali sme podmienky potrebné na expresiu rekombinantného M3 proteínu kmeňov
68 a 72 v bunkách dvoch kmeňov E. coli (BL21 (DE3) a Rosetta (DE3)) a na ich purifikáciu v
množstvách potrebných na kryštalizáciu proteínov. Na štúdium funkcie M3 génu v patogenéze
MHV sme pripravili rekombinantný vírus s funkčnou deléciou tohto génu (MHV72 M3del)
transfekciou BHK 21 buniek s MHV72 DNA a rekombinantným plazmidom (pSPORT-M3del-GFP)
obsahujúcim M3 gén prerušený sekvenciou GFP (green fluorescent protein). Homologickú
rekombináciu v jednoplakovo purifikovaných klonoch MHV72 M3del sme potvrdili troma
nezávislými nested PCR a RFLP analýzou. Charakterizovali sme biologické vlastnosti kmeňa
MHV4556. Niektoré jeho patogenetické vlastnosti in vitro sa odlišujú od kmeňa 68. Porovnaním
patogenézy infekcie Balb/c myší (až do 35. dňa p.i) sme zistili odlišnosti medzi kmeňmi MHV4556 a
MHV68.
Vedecký výstup:
Pančík P, Bauerová-Hlinková V, Halásová Z, Kúdelová M.: Expression of novel immunomodulatory protein M3 encoded by lymphotropic Murine gammaherpesvirus in Escherichia coli.
XIX. Tomasek days, 3-4. 6. 2010. Brno, Czech Republic. P33
Halásová Z., Pančík P., Režuchová I., Kúdelová M.: Recombinant Murine herpesvirus 72
deficient in immune evasion gene M3: preparation and identification. XIX. Tomasek days,
3 - 4. 6. 2010. Brno, Czech Republic. P16
Pančík P, Bauerová-Hlinková V, Halásová Z, Kúdelová M.: Klonovanie a expresia M3 proteínu
Myšieho herpetického vírusu v bunkách E.coli. ŠVK, Bratislava, 28. apríl 2010, Bratislava. Zborník
recenzovaných príspevkov, ISBN 978-80-223-2819-7, monet.fns.uniba.sk/svk2010, pp1622-1626.
Halásová Z, Pančík P.,Valovičová M, Belvončíková P, Režuchová I., Kúdelová M. :
Characterization of Murine herpesvirus 4556 (MHV-4556). In 25. kongres Československej
spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou "Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of
Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 258.
Halásová Z, Chalupková A, Vančová I, Belvončíková P, Valovičová M, Hýblová M, Pančík P,
Hajnická V, Kocáková P, Kúdelová M, Slovák M.: Dôkaz prenosu Myšieho herpetického vírusu
(MHV) kliešťami Rhipicephalus appendiculatus na modeli experimentálne infikovanej myši. ŠVK,
Bratislava, 28. apríl 2010, Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov, ISBN 978-80-223-2819-7,
monet.fns.uniba.sk/svk2010, pp175-180.
15.) Štúdium genetických faktorov virulencie a patogenity modelového vírusu (MHV) s
cieľom prispieť k objasneniu patogenézy ľudských onkogénnych gamaherpesvírusov
Study of genetic factors of virulence and pathogenity of murine herpesvirus 4 (MHV 4) in animal
model aims at elucidation of the pathogenesis of human oncogenic gammaherpesviruses
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Jela Mistríková
1.1.2008 / 31.12.2010
1/0083/08
nie
prof. RNDr. Jela Mistríková, CSc., Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komensk0ho, Bratislava
Počet spoluriešiteľských 1 - Slovensko: 1
inštitúcií:
Čerpané financie:
0,- €
Dosiahnuté výsledky:
Študovali sme molekulárno-biologické, imunologické a patogenetické vlastnosti vybraných kmeňov
myšacieho gamaherpesvírusu - MHV, ktoré sme rozdelili na onkogénne ( MHV-60, -68,-72, -78, a Šumava) a neonkogénne (MHV-76, ktorý je známy ako prirodzený delečný mutant, postrádajúci
virus-špecifické gény M1-M4). In vivo štúdie opakovane potvrdili, že delécia M4 génu, ktorý je
zodpovedný za produkciu imunomodulačného M4 proteínu sa prejavuje atypickým priebehom
dlhodobej perzistentnej infekcie, ktorá nevedie ako u ostatných myšacích gamaherpesvírusov k
tvorbe nádorov. Tento nález sme potvrdili aj v In vitro experimente, počas ktorého sme pripravili
perzistentne infikované bunkové línie onkogénnym ako aj neonkogénnym gamaherpesvírusom.
Subkutánna inokulácia bunkových línií infikovaných neonkogénnym gamaherpesvírusom neviedla k
tvorbe nádorov, na rozdiel od inokulácie bunkových línií infikovaných onkogénnymi
gamaherpesvírusmi. Z výsledkov vyplýva, že niektorý z deletovaných génov M1-M4, by mohol byť
zodpovedný za onkogenézu. Experimentálne sme potvrdili, že s latenciou spájaný gén ORF 73 je
suprimovaný počas reaktivácie vírusu rovnako pri onkogénnom ako aj pri neonkogénnom víruse.
Onkogénny potenciál MHV-60 a MHV-78 sme potvrdili sc. podaním nádorových bunkových línií
novorodeným myšiam. V nádoroch, ktoré u nich vznikli sme dokazovali nielen vírusový antigén, ale
aj reaktivovaný vírus a počas latencie aj gén 0RF73. Výsledky potvrdili vhodnosť myšacieho
modelu pre štúdium patogenézy, latencie, reaktivácie a tvorby nádorov analogicky u ľudských
onkogénnych gamaherpesvírusov. Patogenetické štúdie prototypového kmeňa MHV-68 sme rozšírili
o štúdium transplacentárneho prenosu vírusu počas gravididy na modeli perzistentne infikovaných
BALB/c myší.
Vedecký výstup:
HRABOVSKÁ, Z. - CHALUPKOVÁ, A. - ČIPKOVÁ, Jana - MISTRÍKOVÁ, Jela. Establishment of cell
lines latantly infected with non-oncogenic murine gammaherpesvirus. In Acta Virologica :
international journal, 2010, vol. 54, no. 4, p 247-251. (0.746 - IF2009). ISSN 0001-723X.
HRABOVSKÁ, Z. - CHALUPKOVÁ, A. - MISTRÍKOVÁ, Jela. Tumors induced by Murine herpesvirus
60 or by cell line NB-78 derived from a tumor induced by Murine herpesvirus 78 show presence of
the inducing viruses. In Acta Virologica : international journal, 2010, vol. 54, no. 1, p. 55-60.
(0.746 - IF2009). ISSN 0001-723X.
MISTRÍKOVÁ, Jela - CHALUPOVÁ, A. - HRABOVSKÁ, Z. - ČIPKOVÁ, Jana. Characterization of
model virus MHV-68. In 13th Int. Workshop on Kaposi Sarcoma Associated Book of Abstracts Herpes virus (KSHV) and Related Agents. - Los Angeles : California Nanosystems Institute, 2010,
p. 119.
16.) Presmerovaná imunoterapia: Nový terapeutický koncept pre liečbu vírusových a
nádorovych ochorení
Redirected immunotherapy: New therapeutic concept for treatment of viral and cancer diseases
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Juraj Petrík
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0072/10
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 13.237 €
V prvom roku riešenia projektu sme testovali ľudské séra na prítomnosť protilátok voči
hemaglutinínu osýpok, ktorý má byť základnou zložkou nového typu imunoterapie a zistili sme, že
sú prítomné vo všetkých vzorkách, čo je pre úspešnú aplikáciu budúcej terapie veľmi dôležité. Z
buniek MDCK infikovaných vírusom osýpok sme získali cDNA pre vírusový hemaglutinín. Uskutočnili
sme tiež in vitro transkripciu a transláciu pre overenie produkcie antigénu a pripravili sme
mutovanú verziu cDNA. Výsledky zatiaľ neboli publikované.
17.) Charakterizácia krížovo-reagujúcich protilátok voči antigénne variabilným
vírusom chrípky typu A
Characterization of cross-reactive antibodies against highly variable influenza A virus
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Gustáv Russ
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0175/09
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 5.920 €
Dosiahnuté výsledky:
Zistili sme, že expresia PB1-F2 proteínu zvyšuje expresiu PB1 proteínu. Výsledky recipročnej koimunoprecipitácie dokázali priamu interakciu PB1-F2 s PB1. Takáto interakcia pravdepodobne
chráni PB1 proteín pred degradáciou a stabilizuje vírusovú polymerázovú aktivitu. Rozhodli sme sa
zistiť, ktorá časť PB1-F2 molekuly sa zúčastňuje tejto interakcie. Klonovali sme N- a C-časť PB1F2 molekuly a po transfekcii MDCK buniek a ich imunofluorescenčnej analyze sme potvrdili, že sa
tejto interakcie zúčastňuje N-časť PB1-F2 molekuly. Podľa nám dostupných informácii sme ako prví
zistili, že N-oblasť PB1-F2 proteínu zvyšuje expresiu PB1 subjednotky vírusovej RNA polymerázy.
PB1-F2 proteín nemá významnú úlohu len pri modulácii imunitnej odpovede ale tiež pri samotnej
replikácii vírusu.
Vedecký výstup:
Výsledky boli prezentované na vedeckých konferenciách v zahraničí a jeden rukopis je odoslaný do
redakcie medzinárodného vedeckého časopisu.
18.) Identifikácia a charakterizácia imunodominantných antigénov Coxiella burnetii a
rickettsií
Identification and characterization of imunodominant antigens of Coxiella burnetii and rickettsiae
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Zuzana Sekeyová
1.1.2008 / 31.12.2010
VEGA 2/0016/08
áno
Virologický ústav SAV
0
2.558,- €
Podarilo sa nám identifikovať, na základe monoklonových protilátok (MAb), vhodné proteíny
využiteľné pre sérodiagnostiku Q horúčky. Pomocou SDS-PAGE, 2-D gelovej elektroforézy,
immunoblotovacej analýzy a hmotnostnej spektrofotometrie, sme testovali reaktivitu troch MAb
pripravených voči Coxiella burnetii kmeňu Nine Mile a jednej pripravenej voči kmeňu Priscilla.
Identifikovali sme tri immunorektívne, pre Q horúčku špecifické proteíny, menovite CBU_0937,
Com1 (CBU_1910) protein vonkajšej membrány a elongation factor Tu (CBU_0236). Úspešná PCR
amplifikácia, klonovanie, expresia a purifikácia rekombinantných proteínov Com1 and CBU_0937
nám umožnila ich využitie v ELISA testoch so sérami od pacientov s Q horúčkovou endokarditídou,
alebo so sérami zíslanými od akútnych prípadov. Zistili sme, že rekombinantný proteín CBU_0937 s
neznámou biologickou aktivitou je vhodnejší diagnostický marker Q horúčky v ELISA testoch než je
proteín Com1.
Z kliešťa I. ricinus sa nám podarilo izolovať nový bakterálny kmeň (20B). Na základe jeho
fenotypových a genetických vlastností, spolu s fylogenetickými odlišnosťami sme navrhli, aby bol
kmeň 20B klasifikovaný do nového rodu Diplorickettsia, ako prototypový kmeň nového druhu
nazvaného Diplorickettsia massiliensis sp. nov. Porovnanie 16S rRNA génovej sekvenčnej analýzy
ukázalo, že tento kmeň patrí do triedy Coxiellaceae, radu Legionellales v rámci Gammaproteobacteria a jeho najbližšími príbuznými sú Rickettsiella spp. Čiastočné sekvenovanie génov
rpoB, parC a ftsY potvrdilo jeho filogenetické zaradenie. Transmisná elektrónová mikroskopia
odhalila jedinečnú morfológiu tejto novej baktérie, ktorá spočíva v ich vnútro vakuolárnom,
prevažne párovitom uložení v bunkách a vo výskyte elektron denzných štruktúr, či odhalení viac
vrstevných „šálovitých“ štruktúr.
Vedecký výstup:
Sekeyová Z, Kowalczewska M, Vincentelli R, Decloquement P, Flores-Ramírez G, Skultéty L,
Raoult D. Characterization of antigens for Q fever serodiagnostics. Acta Virol. 2010;54(3):173-80.
Mediannikov O, Sekeyová Z, Birg ML, Raoult D. A novel obligate intracellular gammaproteobacterium associated with ixodid ticks, Diplorickettsia massiliensis, Gen. Nov., Sp. Nov.
19.) Detekcia a identifikácia kmeňovo špecifických biomarkerov Coxiella burnetii s
použitím hmotnostnej spektrometrie
Detection and identification of strain/isolate specific biomarkers of Coxiella burnetii using mass
spectrometry
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Ľudovít Škultéty
1.1.2008 / 31.12.2010
VEGA 2/0010/08
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 7.229 €
Cieľom nášho snaženia v poslednom roku riešenia projektu bolo extrahovať a identifikovať
špecifické markery lokalizované na povrchu baktérie C. burnetii. Testovali sme 3 rôzne stratégie.
Prvé dva boli založené na extrakcii proteínov/peptidov pomocou detergentu Triton X-114 alebo
použitím magnetických častíc s kovalentne viazaným proteolytickým enzýmom – trypsínom [1] a
tretiu na detekciu imunoreaktívnych proteínov. Detergentovou metódou sme extrahovali 42 a s
imobilizovaným enzýmom sme uvoľnili peptidy zo 48 proteínov, ktoré obsahovali signálny peptid
[1]. Na 1 a 2 rozmerných géloch [2] sme navyše odhalili aj viac ako 20 proteínov, ktoré reagovali s
poly- a/alebo monoklonovými protilátkami. Následne sme rozpoznali kmeňovo špecifické antigény
[3,4].
Aby sme mohli hlbšie nahliadnuť do patogenézy Q-horúčky, analyzovali sme virulentnú a nízko
virulent variantu C. burnetii kmeňa Nine Mile RSA s využitím fragmentačnej hmotnostnej
spektrometrie. Celkovo sme identifikovali 235 neredundantných proteínov vo faze I a 215 vo faze
II. Medzi nimi sme odhalili štyridsat štyri proteínov, ktoré pravdepodobne hrajú významnú úlohu v
patogenéze alebo prežívaní C. burnetii v drastickom prostredí fagolyzozómu [5].
Vedecký výstup:
RAMIREZ, G. F. - BILKOVA, Z. - VADOVIC, P. - SKULTETY, L.: Identification of surface
proteins of the obligate intracellular bacterium Coxiella burnetii. In XXII. Biochemický zjazd " od
laboratórneho stola do praxe" : book of abstracts. - Martin : Jeséniova lekárska fakulta, 2010, s.
93. ISBN 978-80-88866-83-1.Typ: AFHA
SKULTETY, L. - DANCHENKO, M. - PREŤOVÁ, A. - HAJDUCH, M. Techniques in plant proteomics.
In Molecular Techniques in Crop Improvement. - Springer Science, 2010, p. 469 - 491. ISBN 97890-481-2966-9. Typ: ABC
RAMIREZ, G. F. - TOMAN, R. - SKULTETY, L. Targets for clinical diagnosis of Coxiella burnetii
and vaccine development identified by proteomics techniques. In European Society of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases. 20th European Congress of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases - Book of Abstracts. - Vienna, 2010, p. S629.Typ: AFG
SEKEYOVA, Z. - KOWALCZEWSKA, M. - VINCENTELLI, R. - DECLOQUEMENT, P. - RAMIREZ, G.
F. - SKULTETY, L. - RAOULT, D. Characterization of antigens for Q fever serodiagnostics. In Acta
Virologica : international journal, 2010, vol. 54, no. 2, p. 173 - 180. (0.746 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 0001-723X.Typ: ADDA
SKULTETY, L. - Hajduch, M. - RAMIREZ, G. F.- – Miernyk, J. A. - CIAMPOR F. - TOMAN, R. –
SEKEYOVA, Z.: Proteomic Comparison of Virulent Phase I and Avirulent Phase II of Coxiella
burnetii, the Causative Agent of Q Fever. In J. Proteomics, 2011, submitted
20.) Variabilita vnútrobunkových baktérií vo vzťahu k rôznym druhom kliešťov vo
vybraných biotopoch
Variability of intracellular bacteria in correlation to different tick species in chosen biotopes
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Eva Špitalská
1.1.2009 / 31.12.2012
2/0065/09
áno
Virologický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 5.393 €
Pokračovali sme v štúdiu biologických vlastností izolátu R. slovaca, zaoberali sme bakteriálnym
rastom počas dynamickej kultivácie v kliešťoch Dermacentor marginatus, Ixodes ricinus a
Rhipicephalus appendiculatus v porovnaní s rastom počas statickej kultivácie. V dynamickom
systéme rastových kriviek v porovnaní so statickým systémom chýbala stacionárna fáza. Maximálny
počet kópií rickettsiálnej DNA bol na 21. a 12. deň po kŕmení a bol 7482-krát väčší ako inokulum
v D. marginatus a 865-krát v I. ricinus. Generačná doba R. slovaca kultivovaná v D. marginatus
bola 39,19 hod., v I. ricinus 29,6 hod. Krivka rastu rickettsií v R. appendiculatus bola podobná ako
v I. ricinus s miernym posunom maximálneho počtu kópií rickettsiálnej DNA, ktorý bol na 9. deň14krát väčší ako inokulum. Životný cyklus R. slovaca v cicavčích bunkách bol najkratší, zrejme z
dôvodu, že rickettsie deštruovali hostiteľské bunky a kliešť D. marginatus predstavuje prirodzené
prostredie pre tieto baktérie.
Vedecký výstup:
V. BOLDIŠ - E. ŠPITALSKÁ. Dermacentor marginatus and Ixodes ricinus ticks versus L929 and
Vero cell lines in Rickettsia slovaca life cycle evaluated by quantitative real time PCR. Exp Appl
Acarol 2010, 50 (4), 353-359. DOI 10.1007/s10493-009-9322-7
E. ŠPITALSKÁ – O. SPARAGANO - V. BOLDIŠ. Static and dynamic systems in Rickettsia slovaca
life cycle evaluated by quantitative real-time polymerase chain reaction. Transboundary and
Emerging Diseases 2010, 57, 70-71. DOI 10.1111/j.1865-1682.2010.01104.x
ŠIROKÝ P. - KUBELOVÁ M. - MODRÝ D. - ERHART J. - LITERÁK I. - ŠPITALSKÁ E. KOCIANOVÁ E. Tortoise tick Hyalomma aegyptium as long term carrier of Q fever agent Coxiella
burnetii – evidence from experimental infection. Parasitol Res (2010) 107:1515–1520. DOI
10.1007/s00436-010-2037-1
21.) Štruktúrna a funkčná analýza nových kandidátov do vakcín proti kliešťom
Structural and functional analysis of new candidates of anti-tick vaccines)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Iveta Štibrániová
1.1.2010 / 31.12.2012
2/0163/10
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 8.291 €
Dosiahnuté výsledky:
Jedným z cieľov projektu je sledovať imunogénny potenciál u nás objavenej AvPDI, prvej
kompletne osekvenovanej proteín disulfid izomerázy u kliešťov. Prvý rok sme sa zamerali na
prípravu rekombinantného proteínu AvPDI z kliešťa Amblyomma variegatum(AV). Pomocou génšpecifických primerov sme z cDNA pripravenej zo slinných žliaz 5-6 dní cicajúcich samíc AV izolovali
a amplifikovali gén pre AV PDI. Jednu z jeho funkčných domén sme vložili do expresného vektoru
pGEX4T1, s využitím restrikčných miest. Takto pripraveným konštruktom sme transformovali
kompetentné E. coli, ktoré použijeme na produkciu rekombinantného proteínu.
V spolupráci s projektom SAV-FM-EHP-2008-02-06: „Identifikácia, expresia a využitie bioaktívnych
látok z parazitov, kliešťov a hmyzu v klinickej medicíne“ sme pokračovali v purifikácii anti CXCL8
látok z SGE Dermacentora reticulatus.
Identifikovali sme tiež nové imunomodulačné látky v slinách kliešťov pomocou komerčných ELISA
testov. Naše najnovšie experimenty naznačili schopnosť SGE rôznych druhov kliešťov ovplyvňovať
aktivitu takých významných látok ako sú rastové faktory. Tieto molekuly priťahujú do miesta
hojenia rany bunky, stimulujú ich proliferáciu, a tiež zohrávajú významnú úlohu pri správnom
vytváraní extracelulárnej matrix. My sme dokázali, že sliny kliešťov viažu TGFb1, PDGF, FGF2,
HGF, pričom sa prejavili rozdiely medzi druhmi kliešťov. Zároveň sme dokázali, že niektoré druhy
kliešťov potláčali rast buniek a indukovali zmeny v cytoskelete buniek a tým ovplyvnili aj adhéziu
týchto buniek k povrchu.
Vedecký výstup:
Vancova, I; Hajnicka, V; Slovak, M, et al. (2010): Evasin-3-like anti-chemokine activity in
salivary gland extracts of ixodid ticks during blood-feeding: a new target for tick control, PARASITE
IMMUNOLOGY, Vol. 32, Issue: 6, p. 460-463
Vancova, I; Hajnicka, V; Slovak, M, et al (2010): Anti-chemokine activities of ixodid ticks
depend on tick species, developmental stage, and duration of feeding
VETERINARY PARASITOLOGY, Vol. 167, Issue: 2-4, p. 274-278
Hajnická, V., Vančová-Štibrániová, I., Slovak, M., Kocáková, P., Nuttall, P.A., Ixodid
tick salivary gland products target host wound healing growth factors, International Journal for
Parasitology (2010), doi: 10.1016/j.ijpara.2010.09.005
Balcerčíková Z., Jochymková E., Kocákova P.: Množenie dvoch kmeňov vírusu kliešťovej
encefalitídy na rôznych bunkových líniách, 25. kongres ČSSM 2010, „MIKROORGANIZMY A
KVALITA ŽIVOTA“, Stará Lesná, Vysoké Tatry, 15. – 18. 9. 2010
Hajnická V., Vančová-Štibrániová I., Slovák M.: Obrana kliešťov pred imunitným systémom
svojich hostiteľov. IX. Slovenské a České parazitologické dni, Liptovský Ján, 24-28.mája 2010, s.30
Štibrániová I., Slovák M., Takáč P., Hajnická V: Purifikácia látok s anti-CXCL8 aktivitou z SGE
kliešťov Dermacentor reticulatus. IX. Slovenské a České parazitologické dni, Liptovský Ján, 2428.mája 2010, s.78
Halásová Z., Chalupková A., Vančová I., Belvončíková P., Valovičová M., Hýblová M., Pančík
P., Hajnická V., Kocáková P., Kúdelová M., Slovák M: Dôkaz prenosu MHV kliešťami
Rhipicephalus appendiculatus na modeli experimentálne infikovanej myši, Študentská vedecká
konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, 28.4.2010, s. 175-180
Zázrivcová E, Štibrániová I., Hajnická V., Kocáková P., Slovák M: Vplyv absencie CXCL8
viažucej látky v extraktoch slinných žliaz kliešťa Dermacentor reticulatus na prenos a množenie
vírusu kliešťovej encefalitídy, Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v
Bratislave, 28.4.2010, s. 1758-1763.
22.) Molekulová a funkčná analýza genómu slovenských izolátov vírusu šarky slivky
Molecular and functional genome analysis of Slovak plum pox virus isolates
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Zdeno Šubr
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0027/09
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 6.087 €
Pokračovali sme v mapovaní výskytu PPV na území Slovenska. Plošne najčastejšie sa vyskytujúcim
kmeňom je PPV-D. PPV-Rec prevažuje v západnej časti, predpokladáme, že sa tu postupne šíri z
pôvodných ohnísk, kam bol v 80. a 90. rokoch minulého storočia zavlečený zo Srbska. Výskyt PPVM na juhozápade územia kopíruje oblasti pestovania broskýň, na ktorých sa prevalentne vyskytuje.
Okrem toho sme potvrdili aj hostiteľskú preferenciu PPV-D a PPV-Rec na pravé slivky. V databáze
GenBank sme deponovali 44 čiastkových sekvencií 22 slovenských izolátov PPV (oblasti génov NIbCP a P3-6K1).
Sledovali sme kompetitívnosť majoritných kmeňov PPV v zmiešaných infekciách Nicotiana
benthamiana. V tomto artificiálnom hostiteľskom systéme sa štúdiom viacerých izolátov každého
kmeňa nepodarilo zistiť jednoznačnú kmeňovo špecifickú závislosť virulencie a pretrvávania
infekcie. Potvrdili sme, že systémové bylinné hostiteľské rastliny sú výhodné na preparatívne
množenie PPV, ale nie je možné na nich pozorovať kmeňovú preferenciu ako na ovocných
drevinách rodu Prunus.
Dokončili sme prípravu plnodĺžkového cDNA klonu PPV-Rec. Tento klon sme pripravili postupnou
zámenou častí genómu v infekčnom cDNA klone PPV-D za homologické časti PPV-Rec (izolát BOR3). Využili sme pritom výhodu pôvodného konštruktu, ktorý pre uľahčenie klonovania v E. coli mal
gén P3 inaktivovaný intrónom rastlinného pôvodu. Výsledná cDNA sa od originálnej sekvencie
izolátu BOR-3 líši štyrmi nukleotidmi, všetky tieto zámeny sú však nemé (neodrážajú sa v
aminokyselinovej sekvencii proteínu). Momentálne prebieha test infekčnosti pripraveného klonu.
Pripravili sme sadu 28 medzikmeňových chimér PPV, v ktorých sú vzájomne homologicky
zamenené rôzne časti genómu PPV-Rec a PPV-D, PPV-M a PPV-D, resp PPV-W a PPV-D.
Dvadsiatimi z nich sa už podarilo experimentálne infikovať bylinné hostitele Nicotiana benthamiana
a N. occidentalis, niektorými aj Arabidopsis thaliana a semenáče slivky. Biologické experimenty sú
v štádiu vyhodnocovania. Za účelom štandardizácie biologických pokusov na prirodzených
hostiteľoch PPV sme začali s optimalizáciou množenia slivky v in vitro kultúrach.
Pre účely perspektívneho využitia genómu PPV ako bezpečného vírusového vektora pre tranzientnú
expresiu cudzorodých génov v rastlinách sme knock-outovali motív DAG v kapsidovom proteíne
PPV esenciálny pre prirodzený prenos vírusu voškami. Mutovaná forma je štandardne prenosná
mechanickou inokuláciou v laboratóriu.
Vedecký výstup:
Glasa M., Predajňa L., Šubr Z. (2010): Competitiveness of different Plum pox virus isolates in
experimental mixed infection reveals rather isolate- than strain-specific behaviour. Journal of Plant
Pathology 92: 267-271.
Nagyová A., Predajňa L., Šubr Z. (2010): Príprava infekčného cDNA klonu vírusu šarky slivky
kmeňa PPV-Rec. In: Halgoš J., Golais F., Drahovská H., Blehová A., Herichová I., Valková D.,
Ševčovičová A., Kabát P., (eds.): Študentská vedecká konferencia, 28.4.2010, Zborník
recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského, Bratislava, pp 1590-1594.
Šubr Z.W., Kamencayová M., Nováková S., Nagyová A., Nosek J., Glasa M. (2010): A single
amino acid mutation alters the capsid protein electrophoretic double-band phenotype of the Plum
pox virus strain PPV-Rec. Archives of Virology 155: 1151-1155.
Šubr, Z.W., Nagyová, A., Glasa, M. (2010): Biolistic transfection of plants by infectious cDNA
clones of Plum pox virus. Julius Kühn Archiv 427: 339-341.
Predajňa, L., Nagyová, A. and Šubr, Z. (2010): A simple and efficient biolistic procedure of
plant transfection with cDNA clons of RNA viruses. Acta Virologica 54: 303-306.
Nagyová A., Predajňa L., Šubr Z., Glasa M. (2010): Preparation of an infectious cDNA clone of
the Plum pox virus from the strain PPV-Rec. International Symposium on Plum Pox Virus 2010. 5.9.9.2010, Sofia, Bulgaria. Book of Abstracts (p 45)
Šubr Z.W., Kamencayová M., Nagyová A., Glasa M. (2010): Mapping the Plum pox virus
capsid protein electrophoretic phenotypes. International Symposium on Plum Pox Virus 2010. 5.9.9.2010, Sofia, Bulgaria. Book of Abstracts (p 17)
Predajňa L., Šubr Z., Glasa M. (2010): Assessment of Plum pox virus genetic diversity in
Slovakia. SharCo Research Workshop. 6.-7.9.2010, Sofia, Bulgaria. Book of Abstracts (p 23)
23.) Význam karbonickej anhydrázy IX ako neinvazívneho indikátora prognózy a
molekulárneho terča pre jasnobunkový karcinóm obličiek
Significance of the carbonic anhydrase IX as a non-invasive prognostic indicator and a molecular
target in renal cell carcinoma
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Martina Takáčová
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0216/09
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 8.948 €
Dosiahnuté výsledky:
Naše aktivity v roku 2010 smerovali k naplneniu hlavného cieľa projektu, ktorým je určiť význam
CA IX ako markera pre skríning v krvi pacientov s jasnobunkovým karcinómom obličiek (JKO)
liečených konvenčnými a cielenými terapiami. Klinická časť projektu pokračovala v tomto roku v
analýze nových vzoriek získaných od pacientov s nádormi obličiek. Okrem RT-PCR analýzy
umožňujúcej detekovať cirkulujúce nádorové bunky v krvi sme prostredníctvom ELISA kitu
(založeného na patentoch VÚ SAV) pokračovali aj v kvantifikácii solubilnej formy CA IX v sérach
pacientov. V nadväznosti na predchádzajúce metódy sme pristúpili aj k sledovaniu expresie CA IX v
nádorových tkanivách prostredníctvom imunohistochémie a imunoblotingu, pričom okrem vzoriek
získaných z jednotlivých nádorov obličky sme vyhodnocovali aj zdravé tkanivo ako kontrolné. V
prípade imunoblotingu a imunohistochémie sme zistili, že až 84% resp. 89% nami analyzovaných
vzoriek bolo pozitívnych na expresiu CA IX.
Vedecký výstup:
Pastoreková S., Takáčová M., Zaťovičová M., Bartošová M., Breza J.: Štúdium klinického
významu karbonickej anhydrázy IX (CA IX) v nádoroch obličiek. Prednáška, 17. Výročná
konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti a konferencia sekcie sestier pracujúcich v urológii.
16.-18.7.2010, Košice, Slovensko
Pastoreková S., Takáčová M., Zaťovičová M., Bartošová M., Škvarková L., Vidličková I.,
Breza J. Sr.: A study of the clinical significance of carbonic anhydrase IX (CA IX) in renal
carcinomas. Poster, EAU 10th Central European Meeting (CEM), 22.-23.10.2010, Bratislava, SR
Pastoreková S., Takáčová M., Zaťovičová M., Bartošová M., Breza J. Sr.: A study of the
clinical significance of carbonic anhydrase IX (CA IX) in renal carcinomas. In European Urology
Supplements. Vol 9, Issue 6, September 2010 ISSN 1569-9056 p. 649
24.) Lipopolysacharidy z Coxiella burnetii a Rickettsia prowazekii. Chemické zloženie,
štruktúra a funkcia v patogenéze a imunite Q horúčky a škvrnitého týfusu
Lipopolysaccharides from Coxiella burnetii and Rickettsia prowazekii. Chemical composition,
structure and function in pathogenesis and immunity of Q fever and epidemic typhus
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Rudolf Toman
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0127/09
áno
Virologický ústav SAV
Počet spoluriešiteľských 5 - Nemecko: 2, Francúzsko: 3
inštitúcií:
Čerpané financie:
12053,- €
Dosiahnuté výsledky:
Q horúčka je celosvetovo rozšírené zoonotické ochorenie, príčinou ktorého je Coxiella burnetii.
Primárnym rezervoárom je hovädzí dobytok, hospodárske zvieratá, divé hlodavce, vtáky a kliešte,
pričom patogén je vylučovaný mliekom, močom prípadne exkrementami. Ochorenie sa vyskytuje v
akútnej, alebo chronickej forme. Hlavným faktorom virulencie je lipopolysacharid (LPS) obsahujúci
dva špecifické cukry - virenózu (Vir) a dihydrohydroxystreptózu (Strep), považované za unikátne
biomarkery tohto patogénu. Detailnejšie glykomické štúdie nám umožnia lepšie porozumieť
štruktúrnym a funkčným zvláštnostiam tohto polyméru a jeho úlohe v patogenéze a imunite Q
horúčky.
Vyvinuli sme monoklónovú protilátku voči sacharidu virenóze, ktorý je unikátnym biomarkerom C.
burnetii, nakoľko sa zatiaľ nezistil u žiadnej doteraz známej Gram-negatívnej baktérie. Tým sa
vyvinula rýchla, presná a špecifická diagnostická metóda pre túto vysokoinfekčnú baktériu, ktorá je
etiologickým agensom Q horúčky. Je predpoklad, že získaný vedecký výsledok má veľký potenciál
uplatnenia v praxi v celosvetovom merítku.
Vedecký výstup:
PALKOVIČOVÁ, K. - HAMADOVÁ, M. – BARTOVÁ, K. - VADOVIČ, P. - FULEOVÁ, A. BOLDIŠOVÁ, E. - TOMAN, R. A new, more sensitive detection of Coxiella burnetii (Q-fever)
based on unique biomarker in its lipopolysaccharide. In Zdravie a pohoda zvierat. Medzinárodná
konferencia. Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR –
Kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v spolupráci s Univerzitou
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice 2010. ISBN 978-80-8077-209-3, pp. 99101.
TOMAN, R. - HAMADOVA, M. – BÁRTOVÁ, K. Recent advances in diagnosing Q fever. In
Zdravie a pohoda zvierat. Medzinárodná konferencia. Ministerstvo pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja SR – Kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s
EFSA v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice 2010. ISBN
978-80-8077-209-3, pp. 55-57.
FODOROVÁ, M. - VADOVIČ, P. - FÜLEOVÁ, A. - TOMAN, R. Structural features of Rickettsia
typhi endotoxin. In Zoonózy–spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat. Medzinárodná
konferencia. Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú
spoluprácu s EFSA a Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava 2009. ISBN 978-80-970523-0-0,
pp. 112-116.
FÜLEOVÁ, A. - BETINOVÁ, E. - ŠKULTÉTY, Ľ. – LUDWIG, S. - TOMAN, R. Differentially
expressed cellular proteins in response to avian H5N1 virus infection of human lung cells. In
Zoonózy–spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat. Medzinárodná konferencia. Ministerstvo
pôdohospodárstva SR - Kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA a Slovenská
zdravotnícka univerzita, Bratislava 2009. ISBN 978-80-970523-0-0, pp. 103-106.
TOMAN, R. – VADOVIC, P. – BETINOVA, E. - HAMADOVA, M. – BARTOVA, K. Recent
advances in detection and functional analysis of Coxiella burnetii – the etiological agent of Q fever.
In 2nd International Conference on Drug Discovery & Therapy, February 1-4, 2010, Dubai, UAE,
Book of Abstracts, pp. 271-272.
FULEOVA, A.- SKULTETY, L.- LUDWIG, S. - TOMAN, R. Proteomics analysis of cellular proteins
of human lung cells in response to avian H5N1 virus infection. In 2nd International Conference on
Drug Discovery & Therapy, February 1-4, 2010, Dubai, UAE, Book of Abstracts, p. 271.
TOMAN, R. – VADOVIC, P. - PALKOVICOVA, K. - HAMADOVA, M. – BARTOVA, K. Studies
on structural and functional peculiarities of a lipopolysaccharide of Coxiella burnetii in
pathogenesis and immunity of Q fever. In 7th International Conference on Innate Immunity, July
4-9, 2010, Rhodes, Greece, Book of Abstracts, p. 97.
25.) Prevalencia a medicínsky význam vírusu lymfocytárnej choriomeningitídy
v slovenskej populácii
Prevalence and medical significance of lymphocytic choriomeningitis virus in Slovak population
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jana Tomášková
1.1.2008 / 31.12.2010
2/0134/08
áno
Virologický ústav SAV
0
VEGA: 9.042 €
Dosiahnuté výsledky:
Pokračovali sme v analýze prevalencie LCMV protilátok, pričom sme sa zamerali na protilátky voči
vírusovému nukleoproteínu. Otestovali sme 50 sér od darcov krvi a 28 sér od onkologických
pacientov s nádormi obličiek. V prvom súbore bolo pozitívnych 52% vzoriek, v druhom súbore sme
zistili prítomnosť protilátok voči vírusovému nukleoproteínu v 25 vzorkách, čo predstavuje 89,3% nú séropozitivitu. Pomocou imunohistochemickej metódy sme detegovali prítomnosť vírusového
NP v nádoroch od vybraných seropozitívnych pacientov, čím sme potvrdili perzistentnú infekciu u
týchto pacientov. Výsledky našich doterajších analýz jednoznačne potvrdzujú, že LCMV je
podceňovaný ľudský patogén významný pre klinickú prax.
S cieľom identifikovať epitopy z vírusového nukleoproteínu na ľudských cytotoxických lymfocytoch
sme in silico analyzovali proteínovú sekvenciu NP LCMV a s použitím algoritmu pre HLA-A2 motív
sme vytypovali 18 potenciálnych epitopov. Na určenie stability väzby jednotlivých peptidov v MHC
komplexe sme využili T2 bunky , ktoré majú HLA-A2 haplotyp a sú TAP deficientné. Vybrali sme tri
najstabilnejšie peptidy, ktoré budeme testovať na schopnosť aktivovať ľudské cytotoxické
lymfocyty.
Vedecký výstup:
TOMÁŠKOVÁ, J. - LABUDOVÁ, M. - KOPÁČEK, J. - PASTOREK, J. - PETRÍK, J. PASTOREKOVÁ, S.: Lymphocytic Choriomeningitis Virus. In Molecular Detection of Human Viral
Pathogens. - New York : CRC Press Group Taylor & Francis, 2010, p. 735 - 747. ISBN 1-43981236-5.
26.) Konzervatívne epitopy HA2 gp hemaglutinínu vírusu chrípky A ako induktory
heterosubtypovej imunity voči chrípkovej infekcii
Conserved epitopes of HA2 glycopolypeptide of influenza A virus haemagglutinin as inductors
of heterosubtypic immunity against influenza infection
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Eva Varečková
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0154/09
áno
Koordinátor:
Virologický ústav SAV
Počet spoluriešiteľských 0
inštitúcií:
Čerpané financie:
9.150 €
Dosiahnuté výsledky:
Zistili sme, že syntetický fúzny peptid zahrňujúci 38 N-koncových aminokyselín HA2
glykopolypeptidu hemaglutinínu vírusu chrípky dokáže indukovať po opakovanom podaní
protektívnu imunitnú odpoveď u myší pred následnou letálnou infekciou vírusmi chrípky A subtypu
H1 aj H3. Poznatky o takto indukovanej heterosubtypovej protektivite posúvajú možnosti
univerzálnejšej protichrípkovej profylaxie v porovnaní s dnešnou vakcínou, ktorú treba aktualizovať
každý rok.
Vedecký výstup:
STROPKOVSKÁ, A. - JANULÍKOVÁ, J. - VAREČKOVÁ, E.: Trends in development of the
influenza vaccine with broader cross-protection. In Acta Virologica : international journal, 2010,
vol. 54, no.1, p. 7-19. (0.746 - IF2009). ISSN 0001-723X.Typ: ADDA
STANEKOVÁ, Z. - VAREČKOVÁ, E.: Conserved epitopes of influenza A virus inducing protective
immunity and their prospects for universal vaccine development. In Virology Journal 2010, 7:351
doi:10.1186/1743-422X-7-351.
3/ Staneková Z., Király J., Stropkovská A., Mikušková T., Mucha V., Kostolanský F., Varečková E.
The immunogenicity and protective potential of influenza A fusion protein and ectodomain of M2
protein. Vaccine, podané, v recenznom konaní.
Király J, Staneková Z, Stropkovská A, Mikušková T, Varečková E, Kostolanský F: The study
of immunogenicity of selected conserved antigens of influenza A viruses and their protective
potential. Influenza 2010 zoonotic influenza and human health. 3rd International Oxford Influenza
Conference, 21-23 September 2010, St Hilda's College Oxford, UK, p. 46
JANULÍKOVÁ, J. - STROPKOVSKÁ, A. - KOSTOLANSKÝ, F. - VAREČKOVÁ, E.: Protilátková
odpoveď na opakovanou infekci virem lidské a ptačí chřipky na myším modelu. In 25. kongres
Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou "Mikroorganizmy a kvalita
života"- Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 261.Typ: AFHA
KIRÁLY, J. - STANEKOVÁ, Z. - STROPKOVSKÁ, A. - MIKUŠKOVÁ, T. - VAREČKOVÁ, E. KOSTOLANSKÝ, F.: Štúdium imunogenicity a protektívneho potenciálu vybraných konzervatívnych
antigénov vírusu chrípky A. In 25. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s
medzinárodnou účasťou "Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010,
p. 265.Typ: AFHA
27.) Biologické vlastnosti a imunoterapeutický potenciál monoklonových protilátok
špecifických pre nádorovo-asociovaný proteín CA IX
Biological properties and immunotherapeutic potential of the monoclonal antibodies specific for
the tumor-associated protein CA IX
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Miriam Zaťovičová
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0184/09
áno
Virologický ústav SAV
Počet spoluriešiteľských 0
inštitúcií:
Čerpané financie:
VEGA: 8.792 €
Dosiahnuté výsledky:
V predchádzajúcom období sme objavili jedinečnú vlastnosť protilátky VII/20 indukovať
receptorom sprostredkovanú internalizáciu po naviazaní na karbonickú anhydrázu CA IX. Sledovali
sme vplyv internalizujúcej protilátky VII/20 na rast nádorových xenograftov a tvorbu metastáz.
Uskutočnili sme sériu pokusov na nahých myšiach, ktorým sme aplikovali kolorektálne nádorové
bunky pod kožu na indukciu primárnych nádorov, alebo intravenózne na indukciu tvorby metastáz
(tzv. kolonizačný test). Zvieratám sme následne podávali protilátku v trojdňových intervaloch a to
súčasne s bunkami, alebo až po objavení nádoru. Údaje o veľkosti nádorov a o vitalite zvierat sme
pravidelne zaznamenávali. Dokázali sme, že súčasné podávanie protilátky takmer úplne chráni
myši pred vytvorením nádorov. Zistili sme, že i oneskorená liečba protilátku významne redukuje
veľkosť nádorov. Získané poznatky nájdu uplatnenie pri klinickom využití CA IX v imunoterapii
nádorov. Doterajšie výsledky boli publikované formou publikácie.
Vedecký výstup:
Zatovicova M, Jelenska L, Hulikova A, Csaderova L, Ditte Z, Ditte P, Goliasova T,
Pastorek J, Pastorekova S.: Carbonic Anhydrase IX as an Anticancer therapy Target: Preclinical
Evaluation of Internalizing Monoclonal Antibody Directed to Catalytic Domain. Curr Pharm Des.
2010;16(29):3255-63.
Programy: APVV
28.) Molekulárna epidemiológia vírusu šarky slivky (PPV) a identifikácia genetických
determinantov virulencie vírusu v špecifickom hostiteľovi
Molecular epidemiology of Plum pox virus and identification of genetic determinants of virulence in
specific host
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Miroslav Glasa
1.6.2008 / 31.12.2010
APVV-0402-07
áno
Virologický ústav SAV
0
26.754,30 €
Zhodnotila sa genetická diverzita vírusu šarky slivky (PPV) na území Slovenska parciálnou
sekvenáciou genómu viac než 60 izolátov zozbieraných z pestovaných a divorastúcich druhov
Prunus (slivky, marhule, broskyne, myrobalány, trnky). Sekvenčná a fylogenetická analýza
potvrdila výskyt troch hlavných kmeňov (PPV-M, D a Rec), z ktorých PPV-D mal najväčšie
zastúpenie a je pravdepodobne na našom území autochtónny. Zistili sme signifikantnú asociáciu
izolátov PPV-M na broskyne a PPV-D a Rec na slivky, čo naznačuje ich možnú cestu introdukcie na
naše územie (PPV-M rozšírený z broskýň dovezených z južnej Európy a PPV-Rec introdukovaný
výsadbovým materiálom tolerantných sliviek z bývalej Juhoslávie). Vnútrokmeňová genetická
diverzita bola pri všetkých kmeňoch približne rovnaká (2-3%). Kompetitívnosť izolátov PPV-Rec sa
sledovala pri experimentálnej zmiešanej infekcii s PPV-M alebo PPV-D izolátmi, pričom sa ako
hostiteľská rastlina použili tabaky Nicotiana benthamiana, v ktorých sa všetky známe kmene
množia rovnako efektívne. Výsledky ukázali, že kompetitívnosť jednotlivých izolátov v zmesných
infekciách je izolát-špecifická (nie kmeňovo-špecifická) a potvrdili, že v rámci jednotlivých kmeňov
existuje vysoká biologická variabilita. S cieľom mapovať úseky genómu zodpovedné za
symptomatologický prejav, príp. virulenciu na hostiteľských rastlinách sa pripravilo viac než 25
medzikmeňových chimér PPV, ktorých základ tvorí infekčný klon PPV-BOR-3 (prirodzený PPV-Rec
izolát zo západného Slovenska). V chimérach sú vzájomne homologicky zamenené rôzne časti
genómu PPV-Rec a PPV-D, PPV-M a PPV-D, resp PPV-W a PPV-D. Symptomatologický prejav
jednotlivých chimér sa vyhodnocoval na tabaku N. benthamiana, pričom sa zistilo, že typ a
intenzita pozorovaných príznakov ochorenia boli viazané na 5'-proximálne neštruktúrne gény vírusu
(P1-CI). Pomocou cielenej mutagenézy CP sme presne zmapovali aminokyselinovú zámenu
(Gly66Arg), ktorá spôsobuje zmenu elektroforetického fenotypu PPV-Rec (zmena dvojpásového
profilu, typického pre PPV-Rec, na jednopásový profil).
Vedecký výstup:
Šubr Z.W., Kamencayová M., Nováková S., Nagyová A., Nosek J., Glasa M. (2010): A single
amino acid mutation alters the capsid protein electrophoretic double-band phenotype of the Plum
pox virus strain PPV-Rec. Archives of Virology 155: 1151-1155.
Glasa M., Predajňa L., Šubr Z. (2010): Competitiveness of different Plum pox virus isolates in
experimental mixed infection reveals rather isolate- than strain-specific behaviour. Journal of Plant
Pathology 92: 267-271.
29.) Dofinancovanie projektu 7.RP EÚ - Kontrola vírusu šarky so zreteľom na
rozširovanie EÚ
Containment of sharka virus in view of EU-expansion
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Miroslav Glasa
31.8.2009 / 29.2.2012
DO7RP-0011-08
áno
Virologický ústav SAV
0
8.812,54 €
Genetická diverzita vírusu šarky slivky (PPV) sa analyzovala parciálnou sekvenáciou P3-6K1 a NIbCP oblastí genómu a tiež kompletnou sekvenáciou genómu. Okrem PPV izolátov zo Slovenska sa
analyzovalo viac než 30 izolátov získaných na základe neformálnej spolupráce z Grécka, Lotyšska,
Turecka, Saudskej Arábie a i. Boli určené plnodĺžkové sekvencie genómu z divergentných izolátov z
Macedónska (PPV-M kmeň) a Lotyšska (PPV-W kmeň). Analýza PPV-M izolátov potvrdila rozdelenie
tohto kmeňa na 2 subkmene, ktoré korelujú s geografickým pôvodom izolátov (mediteránsky Ma a
stredoeurópsky Mb subkmeň). Analýza mutácii v sekvencii obalového proteínu naznačila spoločnú
evolučnú históriu PPV-Ma, Rec a T kmeňa. Pripravil sa infekčný klon PPV-Rec izolátu BOR-3, ktorý
sa využije na štúdium determinantov virulencie na prirodzených hostiteľoch Prunus. Vypracovali sa
rozhodovacie stromy (decision trees) pre pestovanie viruprostého rozmnožovateľského materiálu v
ovocných škôlkach a matečniciach.
30.) Dofinancovanie projektu 7. RP - Európsky archív vírusov
European Archive of Viruses
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Boris Klempa
1.1.2009 / 31.12.2012
DO7RP-0008-09
áno
Virologický ústav SAV
0
APVV: 34.808 €
Dosiahnuté výsledky:
Zhodné s výstupmi uvedenými pre projekt 7.RP European Virus Archive.
31.) Dofinancovanie projektu 7.RP - Metastázy ako dôsledok nádorového mikroprostredia
Methastasis as a result of cancer microenviroment
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Silvia Pastoreková
1.4.2010 / 31.1.2014
DORP-0017-09
áno
Virologický ústav SAV
0
35.964,- €
Dosiahnuté výsledky:
Zhodné s uvedenými pre projekt 7.RP rovnakého názvu.
Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
32.) Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na
moderných biotechnológiách
Diagnoses of Socially Important Diseases in Slovakia Based on Modern Biotechnologies
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ľudevít Kádaši
1.11.2010 / 31.10.2013
26240220058
nie
5 - Slovensko: 5
0,- €
Dosiahnuté výsledky:
Projekt začal 1.11.2010, pričom boli začaté aktivity verejného obstarávania spotrebného materiálu.
33.) Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne
Centre of Excellence for Translational Research in Molecular Medicine
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Juraj Kopáček
1.6.2010 / 31.5.2012
26240220030
áno
Virologický ústav SAV
7 - Slovensko: 7
0,- €
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2010 boli začaté aktivity projektu smerom k verejnému obstarávaniu plánovanej
infraštruktúry.
34.) Rozvoj centra excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl
v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života
Improvement of Centre of Excelence for the Use of Informational Biomacromolecules in
Prevention of Diseases and for Improvement of the Quality of Life
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jaromír Pastorek
1.6.2010 / 30.4.2012
26240120027
nie
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.,
0
0,- €
Dosiahnuté výsledky:
V úvodnej fáze projektu sa uskutočnili aktivity spojené so špecifikáciou infraštruktúry.
35.) Centum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne
Center of Excelence for Translational Research in Molecular Medicine
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Silvia Pastoreková
1.6.2009 / 31.5.2011
26240120008
áno
Virologický ústav SAV
8 - Slovensko: 8
620.745,- €
Dosiahnuté výsledky:
V tomto roku bol ukončený nákup plánovanej infraštruktúry pre partnerov projektu. Zakúpené
a uvedené do prevádzaky boli nasledujúce prístroje a zariadenia: denzitoemeter so softvérom (pre
ÚBGŽ), hypoxickástanica(pre VÚ SAV), izolátorový systém pre experimentálne zvieratá (pre VÚ
SAV), autokĺáv (pre ÚMB), automatický elektroforetický systém so softvérom (VÚ SAV), prídavné
zariadenie ku konfokálnemu mkroskopu (VÚ SAV), zariadeni na purifikáciu nukleových kyselín so
softvérom (PriF UK), prídavné zariadenie k aparatúre „Patch clamp“ so softvérom (ÚMFG),
multimodálny systém na zobrazovanie (LF UK), elektroporátor (LF UK). Tieto zariadenia sa
v súčasnosti využívajú na výskumné účely a transfer poznatkov k užívateľom.
36.) Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii
ochorení a pre zlepšenie kvality života
Centre of Excelence for the Use of Informational Biomacromolecules in Prevention of Diseases
and for Improvement of the Quality of Life
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Silvia Pastoreková
1.7.2009 / 30.6.2011
26240120003
nie
Prírodovedcká fakulta UK
3 - Slovensko: 3
0,- €
Dosiahnuté výsledky:
V rámci projektu sme získali prietokový cytometer GUAVA, ktorý sme uviedli do prevádzky a
úspešne ho využívame v rámci spoločného pracoviska pri výskume nádorovej hypoxie a vírusových
infekcií.
37.) Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaaných kliešťami a
postupov na prípravu vakcín proti kliešťom
Development of Diagnostic Methods for Detection of Pathogens Tramsmitted by Thicks and
Methods for Preparation of Vaccines against Thicks
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Dušan Žitňan
1.11.2010 / 31.10.2013
26240220044
nie
3 - Slovensko: 3
0,- €
Projekt začal 1.11.2010 aktivitami verejného obstarávania zariadení pre dovybavenie potrebnej
infraštruktúry.
Programy: Mechanizmus EHP
38.) Identifikácia, expresia a využitie bioaktívnych látok z parazitických červov,
kliešťov a hmyzu v klinickej medicíne
Identification, expression and use of bioactive substances from parasitic helmints, ticks and insects
in clinical medicine
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Valéria Hajnická
1.1.2009 / 30.10.2010
SAV-FM-EHP-2008-02-06
nie
MVDr. Zuzana Hurníková,PhD, Parazitologický ústav SAV, Košice
2 - Slovensko: 2
SAV-FM-EHP: 20.000 €
Dosiahnuté výsledky:
Sliny kliešťov obsahujú bohatý koktejl bioaktívnych molekúl ktoré potláčajú reakcie imunitného
systému hostiteľského organizmu a tým chránia kliešte pred odvrhnutím svojimi hostiteľmi.
Identifikované a charakterizované molekuly slín kliešťov môžu byť využité vo farmakologickom
priemysle pri vývoji liečív a v humánnej medicíne pri liečbe vážnych imunologických a nádorových
chorôb, pre ktoré stále nie sú k dispozícii účinné terapeutické metódy.
Zistili sme, že zložky extraktov slinných žliaz kliešťov (SGE) obsahujú látky, ktoré viažu dôležité
chemokíny, molekuly zabezpečujúce medzibunkovú komunikáciu s významnou úlohou v riadení
reakcií imunitného systému, a tým neutralizujú ich biologické aktivity. Zamerali sme sa na
purifikáciu molekúl s anti-CXCL8 aktivitou v SGE samcov kliešťov Dermacentor reticulatus.
Metódami afinitnej chromatografie a hydrofóbnej HPLC chromatografie z SGE pripravených z 3000
kliešťov sme získali dve aktívne frakcie, ktoré sú pripravené na analýzu metódou MALDI, ktorou
chceme získať sekvencie aminokyselín proteínovej časti.
Vedecký výstup:
Vančová I., Hajnická V., Slovák M., Kocáková P., Paesen GC., Nuttall PA. (2010): Evasin-3-like
anti-chemokine activity in salivary gland extracts of ixodid ticks during blood feeding: a new target
for tick control. Parasite Immunology, 32, 460-463
Hajnická V., Vančová-Štibrániová I., Slovák M., Kocáková P., Nuttall P.A.: Ixodid tick salivary
gland products target host wound healing growth factors. Int. J. Parasitol. (2010), doi:
10.1016/j.ijpara.2010.09.005
Hajnická V., Vančová-Štibrániová I., Slovák M.: Obrana kliešťov pred imunitným systémom
svojich hostiteľov. Zborník abstraktov „IX. Slovenské a české parazitologické dni“, str. 29,
Liptovský Ján, 24.-28.5.2010
Štibrániová I., Slovák M., Takáč P., Hajnická V.: Purifikácia látok s anti-CXCL8 aktivitou z
extraktov slinných žliaz kliešťov Dermacentor retikulatus. Zborník abstraktov „IX. Slovenské a
české parazitologické dni“, str. 77, Liptovský Ján, 24.-28.5.2010
Programy: ŠPVV
39.) Virtuálne biotechnologické centrum Slovenskej republiky
Virtual Biotechnological Centre of the Slovak Republic
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Jaromír Pastorek
1.7.2003 / 31.7.2010
337/2003
áno
Virologický ústav SAV
17 - Slovensko: 17
232.357,- €
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2010 bol viacerým partnerom projektru zakúpený spotrebný tovar na udržanie chodu
biotechnologickej infraštruktúry vybudovanej v predchádzajúcom období.
Programy: Centrá excelentnosti SAV
40.) Centrum excelentnosti v kardiovaskulárnom výskume
Centre of Excellence in Cardiovascular Research
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Silvia Pastoreková
1.1.2007 / 31.1.2010
áno
Virologický ústav SAV
4 - Slovensko: 4
5.000,- €
Dosiahnuté výsledky:
S tímom doc. Ing. Križanovej sme spolupracovali pri štúdiu úlohy IP3 receptorov v procese
apoptózy. Výsledky štúdia zosumarizované v rukopise práce sú v štádiu posudzovania v redakcii
Journal of Cellular Physiology.
Programy: Iné projekty
41.) Výskum nových kultivačných substrátov pre prípravu očkovacích látok
New cultivation substrates research for preparation of vaccines
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Tatiana Betáková
16.12.2009 / 16.10.2012
CD - 2009 - 36912/39534-1:11
nie
IMUNA PHARM, a.s.
0
MŠ SR: 49.000 €
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2010 boli testované ľudské diploidné bunkové línie ako potenciálny substrát pre množenie
viacerých ľudských vakcinačných vírusov.
42.) Priamy dôkaz Borrelia burgdorferi vo vzorkách pacientov s Lymeskou boreliózou,
molekulárno–biologická analýza a skrížená reaktivita s vybranými druhmi kliešťami
prenášaných patogénov
Direct detection of Borrelia burgdorferii in Lyme borreliosis patients samples, molecular biological
analysis and cross reactivity with selected pathogen species transmitted by ticks
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Katarína Schwarzová
19.8.2008 / 31.12.2011
MZSR 2007/11-SZU-07
nie
Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava
3 - Slovensko: 3
0,- €
Dosiahnuté výsledky:
Analyzovali sa vzorky pacientov s diseminovanou formou Lymeskej boreliozy
pomocou dvoch nepriamych a dvoch priamych diagnostickych metod. Izoloval sa endotoxin z
izolatov B. burgdorferi, ktory sme testovali imunochemicky. Zistili sme reakcie vzoriek pacientov s
neuroboreliozou
na izolovany endotoxin. Výsledky boli prezentované na domácich a zahraničných konferenciách a
formou vyžiadaných prednášok v zahraničí.
2 manuskripty boli zaslané do redakcii karentových časopisov. Problematika bola prezentovana aj
prostredníctvom médií.
Vedecký výstup:
KOŠŤANOVÁ, Z. - SCHWARZOVÁ, K.: Predbežná analýza trojročného diagnostického a
epidemiologického sledovania vybraného súboru pacientov s Lymskou boreliózou. In "Zdravie a
pohoda zvierat" - zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice, 2010, s. 64 - 67.Typ: AED
KOŠŤANOVÁ, Z. - SCHWARZOVÁ, K.: Surveillance vybraných zoonóz v Slovenskej republike. In
25. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou
"Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 268.Typ: AFHA
SCHWARZOVÁ, K. - ČIŽNÁR, I. Comparison of protein profile of Borrelia burgdorferi sensu lato
spirochetes isolated from ticks and hosts. In Central European Symposium and Industrial
Microbiology and Microbial Ecology- "Power of Microbes in Industry and Environment" - Book of
abstracts. - Zagreb : [s.n.], 2010, p. 122.Typ: AFG
SCHWARZOVÁ, K. - HOLEČKOVÁ, K. - KOŠŤANOVÁ, Z. Špecifická detekcia pôvodcu Lymskej
boreliózy vo vzorkách pacientov s klinicky potvrdeným diseminovaným štádiom ochorenia. In XIV.
česko-slovenský kongres o infekčních nemocech - Programový sborník. - Pec pod Sněžkou : 2010,
p. 69. ISBN 978-80-254-7520-1.Typ: AFG
SCHWARZOVÁ, K. - KOŠŤANOVÁ, Z. Lyme borreliosis:diagnosis and treatment relevance in early
disseminated stages of the infection. In Cesar 2009 - Central european symposium on
antimicrobial resistance. Programme and Abstracts. - Zadar, 2009, s. 72.Typ: AFG
SCHWARZOVÁ, K. - KOŠŤANOVÁ, Z. - HOLEČKOVÁ, K. - ŠPITÁLSKA, E. - BOLDIŠ, V.: Vybrané
zoonózy a význam ich laboratórnej diagnostiky u pacientov s lymeskou boreliózou na Slovensku. In
25. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou
"Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 276.Typ: AFHA
SCHWARZOVÁ, K. - KOŠŤANOVÁ, Z. Borrelióza - aktuálne poznatky o infekčnej antropozoonóze.
In 25. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou
"Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 99.Typ: AFHA
SCHWARZOVÁ, K. - KOŠŤANOVÁ, Z. :Diseminované štádiá Lymskej boreliózy - diagnostika a
terapia naďalej s otáznikom. In IX. Červenkove dni preventívnej medicíny- Zborník abstraktov. Brusno, 2010, p. 10 - 11.Typ: AFHB
SCHWARZOVÁ, K. - KOŠŤANOVÁ, Z. Lymeská borelióza- významný epidemiologický, klinický,
diagnostický i terapeutický problém. In Lekárnik, 2010, roč.15, č. 6, s. 40 - 43. ISSN 1335424X.Typ: BDFB
SCHWARZOVÁ, K.: Kliešť a lymská borelióza. In Quark : magazín o vede a technike, 2010, č. 8,
s. 20 - 21. ISSN 1337-8422.Typ: BDFB
SCHWARZOVÁ, K.: Lymeská borelióza. Prečo je to taký závažný problém?. In Bedeker zdravia,
2010, č. 1, s. 96 - 97. ISSN 1337-2734.Typ: BDFB
Programy: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
43.) Podpora MVTS - Kontrola vírusu šarky so zreteľom na rozširovanie EÚ
Containment of sharka virus in view of EU-expansion
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Miroslav Glasa
1.3.2008 / 28.2.2011
104429
nie
Dr. Véronique Decroocq, INRA Centre de Recherches de Bordeaux
0
0,- €
Dosiahnuté výsledky:
Dosiahnuté výsledky sú popísané pri medzinárodnom projekte rovnakého názvu.
44.) Podpora MVTS - Európsky vírusový archív
European Virus Archive
Zodpovedný riešiteľ:
Boris Klempa
Trvanie projektu:
1.1.2009 / 31.12.2012
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
áno
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Virologický ústav SAV
Počet spoluriešiteľských 0
inštitúcií:
Čerpané financie:
SAV (MVTS): 12777 €
Dosiahnuté výsledky:
Zhodné s výstupmi uvedenými pre projekt 7.RP European Virus Archive.
45.) Podpora MVTS - Metastázy ako dôsledok nádorového mikroprostredia
Metastatic tumours facilitated by hypoxic tumour microenvironments
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Silvia Pastoreková
1.2.2009 / 31.1.2014
222741
nie
The University of Oslo
0
SAV: 5.482 €
Dosiahnuté výsledky:
Zhodné s uvedenými pre projekt 7.RP rovnakého názvu.
46.) Podpora MVTS - Manipulácia a analýza buniek na čipoch
On-chip cell handling and analysis
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Silvia Pastoreková
1.4.2007 / 31.3.2011
nie
Vienna University of Technology
0
SAV: 11.227 €
Zhodné s uvedenými pre projekt 6.RP rovnakého názvu.
Publikačná činnosť organizácie
Príloha C
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
BARANČÍK, Miroslav - BREIER, Albert - KOPÁČEK, Juraj - KRIŽANOVÁ, Oľga
- LACINOVÁ, Ľubica - LEHOTSKÝ, Ján - NOVÁK, Pavel - ONDRIAŠ, Karol PAVLOVIČOVÁ, Michaela - VALENT, Ivan - SULOVÁ, Zdena - ŠTOLC, Svorad
- ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Biomembrány. Editorka L. Lacinová. Bratislava :
Petrus, 2010. 286 s. APVV projekt VVCE-0064-07 Biomembrány: štruktúra a
dynamika membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám. ISBN 978-80-89233-46-5.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
PASTOREK, Jaromír - PASTOREKOVÁ, Silvia. Molecular mechanisms regulating
expression and function of cancer - associated anhydrase IX. In TheTumor
microenvironment. 1.vyd. - Springer New York : Humana Press, 2010, p. 59 - 90.
ISBN 978-1-1499.
ŠKULTÉTY, Ľudovít - DANCHENKO, Maksym - PREŤOVÁ, Anna - HAJDUCH,
Martin. Techniques in plant proteomics. In Molecular Techniques in Crop
Improvement. - Springer Science, 2010, p. 469 - 491. ISBN 978-90-481-2966-9.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ADCA03
ADCA04
ADCA05
ADCA06
ADCA07
BOLDIŠ, Vojtech - ŠPITÁLSKA, Eva. Dermacentor marginatus and Ixodes ricinus
ticks versus L929 and Vero cell lines in Rickettsia slovaca life cycle evaluated by
quantitative real time PCR. In Experimental and Applied Acarology, 2010, vol. 50,
no. 4, p. 353-359. (1.391 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0168-8162.
CAGNACCI, F. - KOČI, Juraj - CARPI, G. - ROSA, R. - VALENT, M. - HAUFFE,
K. - TAGLIAPIETRA, V. - KAZIMÍROVÁ, Mária - STANKO, Michal - LUKAN,
M. - HENTTONEN, H. - RIZZOLI, Annapaola. Cervidi, piccoli mammiferi e
zecche: un approccio sperimentale alla determinazione del rischio da TBD (malattie
trasmesse da zecche. In Hystrix, 2010, vol. suppl., p. 49. (0.513 - IF2009). ISSN
0394-1914.
CIANCHI, F. - VINCI, M.C. - SUPURAN, C.T. - PERUZZI, B. - DE GIULI, P. FASOLIS, G. - PERIGLI, G. - PASTOREKOVÁ, Silvia - PAPUCCI, L. - PINI, A. MASINI, E. - PUCCETTI, L. Selective inhibition of carbonic anhydrase IX
decreases cell proliferation and induces ceramide-mediated apoptosis in human
cancer cells. In Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2010, vol.
34, no. 3, p. 710 - 719. (4.093 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 00223565.
DRIESCHE VAN DEN, S. - WITARSKI, Wojciech - PASTOREKOVÁ, Silvia VELLEKOOP, M.J. A quadruple wavelenght IR sensor system for label-free tumour
screening. In Measurement Science and Technology, 2009, vol. 20, no. 12, p. 1 - 7.
(1.493 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0957-0233.
FISLOVÁ, Tatiana - THOMAS, Brian - GRAEF, K.M. - FODOR, E. Association of
the influenza virus RNA polymerase subunit PB2 with the host chaperonin CCT. In
Journal of Virology, 2010, vol. 84, no. 17, p. 8691 - 8699. (5.150 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 0022-538X.
GIBADULINOVÁ, Adriana - TÓTHOVÁ, Veronika - PASTOREK, Jaromír PASTOREKOVÁ, Silvia. Transcriptional regulation and functional implication of
S100P in cancer. In Amino Acids, 2010, dOI 10.1007/s00726-010-0495-5. ISSN
0939-4451.
GILLESPIE, Joseph J. - BRAYTON, Kelly A. - WILLIAMS, Kelly P. QUEVEDO-DIAZ, Marco - BROWN, Wendy C. - AZAD, Abdu F. - SOBRAL,
Bruno W. Phylogenomics reveals a diverse Rickettsiales type IV secretion system. In
ADCA08
ADCA09
ADCA10
ADCA11
ADCA12
ADCA13
ADCA14
ADCA15
ADCA16
ADCA17
ADCA18
Infection and Immunity, 2010, vol. 78, no. 5, p. 1809 - 1823. (4.205 - IF2009). (2010
- Current Contents). ISSN 0019-9567.
GLASA, Miroslav - PREDAJŇA, Lukáš - ŠUBR, Zdeno W.. Competitiveness of
different plum pox virus isolates in experimental mixed infection reveals rather
isolate - than strain-specific behaviour. In Journal of Plant Pathology, 2010, vol. 92,
no. 1, p. 267-271. (0.974 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1125-4653.
HOLOTŇÁKOVÁ, Terézia - TYLKOVÁ, Lucia - TAKÁČOVÁ, Martina KOPÁČEK, Juraj - PETRÍK, Juraj - PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK,
Jaromír. Role of the HBx oncoprotein in carbonic anhydrase 9 induction. In Journal
of Medical Virology, 2010, vol. 82, no. 1, p. 32-40. (2.470 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0146-6615.
HORÁČKOVÁ, Jana - RUDENKO, Natalia - GOLOVCHENKO, M. HAVLÍKOVÁ, Sabina - GRUBHOFFER, L. IrML - a gene encoding a new member
of the ML protein family from the hard tick, Ixodes ricinus. In Journal of Vector
Ecology, 2010, vol. 35, no. 2, p. 410 - 418. (1.153 - IF2009).
CHANDRAMOULI, A. - MERCADO-PIMENTEL, M.E. - HUTCHINSON, A. GIBADULINOVÁ, Adriana - OLSON, E.R. - DICKINSON, S. - SHAŇAS, R. DAVENPORT, J. - OWENS, J. - BHATTACHARYYA, A.K. - REGAN, J.W. PASTOREKOVÁ, Silvia - ARUMUGAM, T. - LOGSDON, C.D. - NELSON, M.A.
The induction of S100p expression by the Prostaglandin E (2) (PGE(2))/EP4 receptor
signaling pathway in colon ancer cells. In Cancer Biology & Theraphy, 2010, vol.
10, no. 10, p.1056 - 1066. (2.711 - IF2009). ISSN 1538-4047.
KIRSANOVS, S. - KLEMPA, Boris - FRANKE, Robert - LEE, M-H. SCHONRICH, G. - RANG, A. - KRÜGER, D.H. Genetic reassortment between
high-virulent and low-virulent Dobrava-Belgrade virus strains. In Virus Genes, 2010,
no. 3, p. 319 - 328. (1.705 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0920-8569.
KLEMPA, Boris - KOIVOGUI, L. - KOULEMOU, K. - AUSTE, B. - KRUGER,
D.H. - TER MEULEN, J. Serological evidence of human hantavirus infections in
Guinea, West Africa. In Journal of Infectious Diseases, 2010, vol. 201, no. 7, p.
1031-1034. (5.865 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0022-1899.
KLUBICOVÁ, Katarína - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít MIERNYK, J.A. - RASHYDOV, N.M. - BEREZHNA, V.V. - PREŤOVÁ, Anna HAJDUCH, Martin. Proteomics analysis of flax grown in Chernobyl area suggests
limited effect of contaminated environment on seed proteome. In Environmental
Science and Technology, 2010, vol. 44, no. 18, s. 6940-6946. (4.630 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0013-936X.
MEDIANNIKOV, O. - SEKEYOVÁ, Zuzana - BIRG, M. - L. - RAOULT, D. A
novel obligate Inrtracellular gamma-proteobacterium associated with Ixodid ticks,
Diplorickettsia massiliensis, Gen. Nov., Sp. Nov. In PloS One, 2010, vol. 5, no, p. 1 8. (4.351 - IF2009). ISSN 1932-6203 (elektr.). Názov z titulnej obrazovky. Požaduje
sa Adobe Reader. Dostupné na internete: <http://www.plosone.org>.
MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh - PASTOREKOVÁ, Silvia - MIKULA, Ivan.
Characterization of ovine TLR7 and TLR8 protein coding regions, detection of
mutations and Maedi Visna virus infection. In Veterinary immunology and
immunopathology, 2010, vol. 138, no. 1-2, p. 51-59. (1.963 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 0165-2427.
NANJO, Y. - ŠKULTÉTY, Ľudovít - ASHRAF, Y. - KOMATSU, S. Comparative
proteomic analysis of early-stage soybean seedling responses to flooding by using
gel and gel-free techniques. In Journal of Proteome Research, 2010, vol. 6, no. 8, p.
3989 - 4002. (5.132 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1535-3893.
NORDFORS, K. - HAAPASALO, J. - KORJA, M. - NIEMELÄ, A. - LAINE, J. PARKKILA, A.K. - PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír - WAHEED,
ADCA19
ADCA20
ADCA21
ADCA22
ADCA23
ADCA24
ADCA25
ADCA26
ADCA27
A. - SLY, W.S. - PARKKILA, S. - HAAPASALO, H. The tumor - associated
carbonic anhydrases CAII, CA IX and CA XII in a group of medulloblastomas and
supratentorial primitive neuroectodermal tumours: an association of CA IX with poor
prognosis. In BMC Cancer, 2010, vol. 10, no., p. 148. (2.736 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 1471-2407.
PARKKILA, S. - LASOTA, J. - FLETCHER, J.A. - OU, W.B. - KIVELA, A.J. PARKKILA, A.K. - OLLIKAINEN, J. - WASHEED, A. - PASTOREKOVÁ, Silvia
- PASTOREK, Jaromír - ISOLA, Jorma - MIETTINEN, M. Carbonic anhydrase II.
A novel biomarker for gastrointestinal stromal tumors. In Modern Pathology, 2010,
vol. 23, no. 5, p. 743-750. (4.406 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 08933952.
ROYCHOUDHURY, S. - MASSANYI, P. - BULLA, J. - CHOUDHURY, M.D. LUKÁČ, N. - FILIPEJOVÁ, T. - TRANDZIK, J. - TOMAN, Rudolf ALMAŠIOVÁ, V. Cadmium toxicity at low concentration on rabbit spermatozoa
motility, morphology and membrane integrity in vitro. In Journal of environmental
science and health Part A, Toxic/Hazardous substances & Environmental
engineering, 2010, no. 11, p. 1374 - 1383. (1.363 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 1093-4529.
STANEKOVÁ, Zuzana - VAREČKOVÁ, Eva. Conserved epitopes of influenza A
virus as candidates for preparation of universal vaccine. In Virology Journal, 2010,
vol. 7, no. 1, p. 351. (2.435 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1743-422X.
SU, Y. - LOOS, M. - GIESE, N. - HINES, O.J. - DIEBOLD, I. - GORLACH, A. METZEN, E. - PASTOREKOVÁ, Silvia - FRIESS, H. - BUCHLER, P. PHD3
regulates differentiation, tumor growth and angiogenesis in pancreatic cancer. Suy,
Y. - Loos, M. - Giese, N. - Hines, O. J. - Diebold, I. - Gorlach, A. - Metzen, E. Pastoreková, S. - Friess, H. - Buchler, P. In British Journal of Cancer, 2010, vol. 103,
no. 10, p. 1571-1579. (4.346 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1532-1827.
SULOVÁ, Zdena - DITTE, Peter - KURUCOVÁ, Tatiana - POLÁKOVÁ, Eva ROGOZÁNOVÁ, Kristína - GIBALOVÁ, Lenka - ŠEREŠ, Mário - ŠKVARKOVÁ,
Lucia - SEDLÁK, Ján - PASTOREK, Jaromír - BREIER, Albert. The presence of Pglycoprotein in L1210 cells directly induces down-regulation of cell surface
saccharide targets of Concanavalin A. In Anticancer Research, 2010, vol. 30, no. 9,
p. 3661-3668. (1.428 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0250-7005.
SVETLÍKOVÁ, Darina - KABÁT, Peter - OHRAĎANOVÁ, Anna - PASTOREK,
Jaromír - BETÁKOVÁ, Tatiana. Influenza A virus replication is inhibited in IFN-ł2
and IFN-ł3 transfected or stimulated cells. In Antiviral Research, 2010, vol. 88, no.
3, p. 329 - 333. (3.612 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0166-3542.
ŠIROKÝ, Pavel - KUBELOVÁ, Michaela - MODRÝ, David - ERHART, Jan LITERÁK, I. - ŠPITÁLSKA, Eva - KOCIANOVÁ, Elena. Tortoise tick Hyalomma
aegyptium as long term carrier of Q fever agent Coxiella burnetii - evidence from
experimental infection. In Parasitology Research, 2010, vol. 107, no. 6, p. 1515 1520. (1.721 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0932-0113.
ŠKULTÉTY, Ľudovít - JANKOVIČOVÁ, B. - SVOBODOVÁ, Z. - MADER, Pavel
- REZACOVÁ, P. - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - LAKOTA, J. - BILKOVÁ, Z.
Identification of carbonic anhydrase I immunodominant epitopes recognized by
specific autoantibodies which indicate an improved prognosis in patients with
malignancy after autologous stem cell transplation. In Journal of Proteome Research,
2010, vol. 9, p. 5171-5179. (5.132 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 15353893.
ŠPITÁLSKA, Eva - SPARAGANO, O. - BOLDIŠ, Vojtech. Static and dynamic
systems in Rickettsia slovaca life cycle evaluated by quantitative real-time
polymerase chain reaction. In Transboundary and Emerging Diseases, 2010, vol. 57,
ADCA28
ADCA29
ADCA30
ADCA31
ADCA32
no. 1-2, p. 70-71. (1.854 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1865-1674.
ŠUBR, Zdeno W. - KAMENCAYOVÁ, Mária - NOVÁKOVÁ, Slavomíra NAGYOVÁ, Alžbeta - NOSEK, J. - GLASA, Miroslav. A single amino acid
mutation alters the capsid protein electrophoretic double-band phenotype of the Plum
pox virus strain PPV-Rec. In Archives of Virology, 2010, vol.155, no. 7, p. 11511155. (1.909 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0304-8608.
TAKÁČOVÁ, Martina - HOLOTŇÁKOVÁ, Terézia - BARÁTHOVÁ, Monika PASTOREKOVÁ, Silvia - KOPÁČEK, Juraj - PASTOREK, Jaromír. Src induceas
expression of carbonic anhydrase IX via hypoxia-inducible factor 1. In Oncology
Reports, 2010, vol. 23, no.3, p. 869-874. (1.588 - IF2009). (2010 - Current Contents).
ISSN 1021-335X.
VANČOVÁ, Iveta - HAJNICKÁ, Valéria - SLOVÁK, Mirko - NUTTALL, Patricia
A. Anti - chemokine activities of ixodid ticks depend on tick species, dvelopmental
stage, and duration of feeding. In Veterinary parasitology, 2010, vol. 167, no. 2-4, p.
274-278. (2.278 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0304-4017.
VANČOVÁ, Iveta - HAJNICKÁ, Valéria - SLOVÁK, Mirko - KOCÁKOVÁ,
Pavlína - PAESEN, G.C. - NUTTALL, Patricia A. Evasin-3-like anti-chemokine
activity in salivary gland extracts of Ixodid ticks during blood-feedin : a new target
for tick control. In Parasite immunology, 2010, vol. 32, no. 6, p. 460-463. (2.014 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0141-9838.
ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - JELENSKÁ, Lenka - HULÍKOVÁ, Alžbeta CSÁDEROVÁ, Lucia - DITTE, Zuzana - DITTE, Peter - GOLIAŠOVÁ, Terézia PASTOREK, Jaromír - PASTOREKOVÁ, Silvia. Carbonic anhydrase IX as an
anticancer therapy target: preclinical evaluation of internalizing monoclonal antibody
directed to catalytic domain. In Current Pharmaceutical Design, 2010, vol. 16, no.
29, p. 3255 - 3263. (4.414 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1381-6128.
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
ADDA03
ADDA04
ADDA05
ADDA06
BETÁKOVÁ, Tatiana. Human immunodeficiency virus 1 Vpu protein does not
affect the conversion of Influenza A virus hemagglutinin to its low-pH conformation
in an acidic trnas-Golgi compartment. In Acta Virologica : international journal,
2010, vol. 54, no.3, p. 197 - 203. (0.746 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
0001-723X.
HRABOVSKÁ, Z. - CHALUPKOVÁ, A. - ČIPKOVÁ, Jana - MISTRÍKOVÁ, Jela.
Establishment of cell lines latantly infected with non-oncogenic murine
gammaherpesvirus. In Acta Virologica : international journal, 2010, vol. 54, no. 4,
p.287-291. (0.746 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0001-723X.
HRABOVSKÁ, Z. - CHALUPKOVÁ, A. - MISTRÍKOVÁ, Jela. Tumors induced by
Murine herpesvirus 60 or by cell line NB-78 derived from a tumor induced by
Murine herpesvirus 78 show presence of the inducing viruses. In Acta Virologica :
international journal, 2010, vol. 54, no. 1, p. 55-60. (0.746 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0001-723X.
MIKULA, Ivan jr. - PASTOREKOVÁ, Silvia - MIKULA, Ivan. Toll-like receptors
in immune response to viral infections. In Acta Virologica : international journal,
2010, vol. 54, no. 4, p.231 - 245. (0.746 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN
0001-723X.
PREDAJŇA, Lukáš - NAGYOVÁ, Alžbeta - ŠUBR, Zdeno W.. Simple and efficient
biolistic procedure for the plant transfection with cDNA clones of RNA viruses. In
Acta Virologica : international journal, 2010, vol. 54, no. 4, p.303-306. (0.746 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0001-723X.
SEKEYOVÁ, Zuzana - KOWALCZEWSKA, M. - VINCENTELLI, R. DECLOQUEMENT, P. - RAMIREZ, Gabriela Flores - ŠKULTÉTY, Ľudovít –
RAOULT, D. Characterization of antigens for Q fever serodiagnostics. In Acta
Virologica : international journal, 2010, vol. 54, no. 2, p. 173 - 180. (0.746 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0001-723X.
ADDA07
STROPKOVSKÁ, Andrea - JANULÍKOVÁ, Jana - VAREČKOVÁ, Eva. Trends in
development of the influenza vaccine with broader cross-protection. In Acta
Virologica : international journal, 2010, vol. 54, no.1, p. 7-19. (0.746 - IF2009).
(2010 - Current Contents). ISSN 0001-723X.
ADDA08
ŠEREŠ, Mário - DITTE, Peter - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena. Effect of
thapsigargin on P-glycoprotein-Negative and P-glycoprotein-Positive L1210 Mouse
Leukaemia Cells. In General Physiology and Biophysics, 2010, vol. 29, iss. 4, p.
396-401. (0.741 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0231-5882.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
DRIESCHE VAN DEN, S. - WITARSKI, Wojciech - VELLEKOOP, M.J. CH2Symmetric/CH2 - Antisymmetric Stretch Ratio Sensor for Cell Analysis. In 11th
International Congress of the IUPESM World Congress on Medical Physics and
Biomedical Engineering : micro- and Nanosystems in Medicine, Active Implants,
Biosensors. - Munich : Springer, 2009, p. 15 - 18. ISBN 978-3-642-03897-6.
AEC02
MISTRÍKOVÁ, Jela - CHALUPOVÁ, A. - HRABOVSKÁ, Z. - ČIPKOVÁ, Jana.
Characterization of model virus MHV-68. In 13th Int. Workshop on Kaposi Sarcoma
Associated Book of Abstracts - Herpes virus (KSHV) and Related Agents. - Los
Angeles : California Nanosystems Institute, 2010, p. 119.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
BÁRTOVÁ, Kristína - HAMADOVÁ, Martina - VADOVIČ, Pavol - BETINOVÁ,
Eva - TOMAN, Rudolf. Role of the Cociella burnetii glycan antigens involved in
immunobiology of Q fever. In Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zvierat Recenzovaný borník z medzinárodnej konferencie poriadanej Ministerstvom
pôdohopodárstva. - Bratislava, 2009, p. 170 - 174.
AED02
BOLDIŠOVÁ, Eva - FULEOVÁ, Andrea - WATTIAU, P. - TOMAN, Rudolf.
Occurence of Q fever among wool-sorters in Belgium. In "Zdravie a pohoda zvierat"
- zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice, 2010, s. 93-95.
AED03
BOROVSKÁ, Petra - FICOVÁ, Martina - SVETLÍKOVÁ, Darina - BETÁKOVÁ,
Tatiana. RNA interferencia namierená voči NS1 a NEP proteínom inhibujúcich
replikáciu vírusu chrípky typu A 87. In Zborník recenzovaných príspevkov :
študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 28.4.2010
[elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta, 2010, s. 87-92. ISBN 978-80-223-2819-7. Názov z CD
ROM.
AED04
ČIPKOVÁ, Jana - REPTOVÁ, Katarína - CHALUPKOVÁ, A. - HRABOVSKÁ, Z.
- MISTRÍKOVÁ, Jela. Korelácia biologických vlastností myšacích herpetických
vírusov s ich adaptáciou na bunkové kultúry. In Zborník recenzovaných príspevkov :
študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 28.4.2010
[elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta, 2010, s. 94-98. ISBN 978-80-223-2819-7. Názov z CD
ROM.
AED05
FERENCOVÁ, Zuzana - ŠKORVANOVÁ, Lucia - FICOVÁ, Martina BOROVSKÁ, Petra - KABÁT, Peter - TRNKA, Alfréd - SVETLÍKOVÁ, Darina BETÁKOVÁ, Tatiana. Ekológia a geografické šírenie vírusu vtáčej chrípky voľne
žijúcimi vtákmi v lokalite Parížske močiare. In Zborník recenzovaných príspevkov :
AED06
AED07
AED08
AED09
AED10
AED11
AED12
AED13
AED14
študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 28.4.2010
[elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta, 2010, s. 128-134. ISBN 978-80-223-2819-7. Názov z CD
ROM.
FICOVÁ, Martina - GRONESOVÁ, Paulína - BOROVSKÁ, Petra - BETÁKOVÁ,
Tatiana. Príprava siRNA integrujúcich s NS génom chrípky typu A. In Zborník
recenzovaných príspevkov : študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty
UK v Bratislave 28.4.2010 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2010, s. 135-139. ISBN 978-80223-2819-7. Názov z CD-ROM.
FODOROVÁ, M. - VADOVIČ, Pavol - FULEOVÁ, Andrea - TOMAN, Rudolf.
Structural features of Rickettsia typhi endotoxin. In Zoonózy - spoločná ochrana
zdravia ľudí a zvierat - Recenzovaný borník z medzinárodnej konferencie poriadanej
Ministerstvom pôdohopodárstva. - Bratislava, 2009, p. 112 - 116.
FULEOVÁ, Andrea - BETINOVÁ, Eva - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LUDWIG, S. TOMAN, Rudolf. Differentially expressed cellular proteins in response to avian
H5N1 virus infection of human lung cells. In Zoonózy - spoločná ochrana zdravia
ľudí a zvierat - Recenzovaný borník z medzinárodnej konferencie poriadanej
Ministerstvom pôdohopodárstva. - Bratislava, 2009, p. 103 - 106.
HALÁSOVÁ, Zuzana - CHALUPKOVÁ, A. - VANČOVÁ, Iveta BELVONČÍKOVÁ, Petra - VALOVIČOVÁ, M. - HÝBLOVÁ, M. - PANČÍK, Peter
- HAJNICKÁ, Valéria - KOCÁKOVÁ, Pavlína - KÚDELOVÁ, Marcela SLOVÁK, Mirko. Dôkaz prenosu Myšieho herpetického vírusu (MHV) kliešťami
Rhipicephalus appendiculatus na modeli experimentálne infikovanej myši. In
Zborník recenzovaných príspevkov : študentská vedecká konferencia
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 28.4.2010 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2010, s.
175-180. ISBN 978-80-223-2819-7. Názov z CD-ROM.
HAMADOVÁ, Martina - BÁRTOVÁ, Kristína - PALKOVIČOVÁ, Katarína VADOVIČ, Pavol - BETINOVÁ, Eva - TOMAN, Rudolf. Studies on the detection
and functional analysis of Coxiella burnetii - the etiological agent of Q fever. In
Zborník recenzovaných príspevkov : študentská vedecká konferencia
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 28.4.2010 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2010, s.
181-184. ISBN 978-80-223-2819-7. Názov z CD ROM.
HRABOVSKÁ, Z. - CHALUPKOVÁ, A. - ČIPKOVÁ, Jana - MISTRÍKOVÁ, Jela.
Vplyv reaktivácie latentného myšacieho gamaherpesvírusu na expresiu ORF73. In
Zborník recenzovaných príspevkov : študentská vedecká konferencia
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 28.4.2010 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2010, s.
197-200. ISBN 978-80-223-2819-7. Názov z CD-ROM.
KOŠÍK, Ivan - PRÁZNOVSKÁ, Margaréta - BYSTRICKÁ, Magda - RUSS, Gustáv.
Nadexpresia PB1-F2 proteínu vírusu chrípky typu A zvyšuje úroveň expresie PB1
proteínu a aktivitu polymerázového komplexz IAV. Sav_un_auth*0097560. In
Zborník recenzovaných príspevkov : študentská vedecká konferencia
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 28.4.2010 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2010, s.
281-286. ISBN 978-80-223-2819-7. Názov z CD-ROM.
KOŠŤANOVÁ, Z. - SCHWARZOVÁ, Katarína. Predbežná alanýza trojročného
diagnostického a epidemiologického sledovania vybraného súboru pacientov s
Lymskou boreliózou. In "Zdravie a pohoda zvierat" - zborník recenzovaných
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice, 2010, s. 64 - 67.
NAGYOVÁ, Alžbeta - PREDAJŇA, Lukáš - ŠUBR, Zdeno W.. Príprava infekčného
cDNA klonu vírusu šarky slivky kmeňa PPV-Rec. In Zborník recenzovaných
príspevkov : študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v
AED15
AED16
AED17
AED18
AED19
AED20
AED21
AED22
AED23
AED24
Bratislave 28.4.2010 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2010, s. 1590-1594. ISBN 97880-223-2819-7. Názov z CD-ROM.
PALKOVIČOVÁ, Katarína - HAMADOVÁ, Martina - BÁRTOVÁ, Kristína VADOVIČ, Pavol - FULEOVÁ, Andrea - BOLDIŠOVÁ, Eva - TOMAN, Rudolf. A
new, more sensitive detection of Coxiella burnetii (Q-fever) based on unique
biomarker in its lipopolysacharide. In "Zdravie a pohoda zvierat" - zborník
recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice, 2010, s.
99-101.
PANČÍK, Peter - BAUEROVÁ-HLINKOVÁ, Vladena - HALÁSOVÁ, Zuzana KÚDELOVÁ, Marcela. Klonovanie a expresia M3 proteínu Myšieho herpetického
vírusu v bunkách E.coli. In Zborník recenzovaných príspevkov : študentská vedecká
konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 28.4.2010 [elektronický zdroj].
1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,
2010, s. 1622-1626. ISBN 978-80-223-2819-7. Názov z CD-ROM.
PRÁZNOVSKÁ, Margaréta - KOŠÍK, Ivan - KREJNUSOVÁ, Ingrid BYSTRICKÁ, Magda - RUSS, Gustáv. Modulácie expresie PB1-F2 proteínu vírusu
chrípky typu A. In Zborník recenzovaných príspevkov : študentská vedecká
konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 28.4.2010 [elektronický zdroj].
1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,
2010, s. 1657-1662. ISBN 978-80-223-2819-7. Názov z CD-ROM.
RADOSA, Lukáš - STANKO, Michal - PEJČOCH, M. - KRUGER, D.H. KLEMPA, Boris. Detekcia mových kmeňov Hantavírusov na Slovensku a Českej
republike. In Zborník recenzovaných príspevkov : študentská vedecká konferencia
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 28.4.2010 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2010, s.
1675-1679. ISBN 978-80-223-2819-7. Názov z CD-ROM.
SOKOLOVÁ, J. - MISTRÍKOVÁ, Jela. Detekcia vírus neutralizujúcich protilátok
proti myšiemu gammaherpetickému vírusu (MHV-Šumava) u Canis lupus familiaris
a Felis silvestris catus. In Zborník recenzovaných príspevkov : študentská vedecká
konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 28.4.2010 [elektronický zdroj].
1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta,
2010, s. 1731-1733. ISBN 978-80-223-2819-7. Názov z CD-ROM.
ŠKORVANOVÁ, Lucia - SVETLÍKOVÁ, Darina - KABÁT, Peter - BETÁKOVÁ,
Tatiana. Vplyv koncentrácie IFN-gana2 (IL-28A) a IFN-gama3 (IL-28B) na
replikáciu vírusu chrípky typu A na VERO bunkách. In Zborník recenzovaných
príspevkov : študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v
Bratislave 28.4.2010 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2010, s. 1721-1726. ISBN 97880-223-2819-7. Názov z CD-ROM.
ŠPITÁLSKA, Eva - KOCIANOVÁ, Elena - DAROLOVÁ, Alžbeta - KRIŠTOFÍK,
Ján - LITERÁK, I. - SEKEYOVÁ, Zuzana. The role of birds in transmitttion of
rickettsiae. In "Zdravie a pohoda zvierat" - zborník recenzovaných príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice, 2010, s. 108 - 111.
TOMAN, Rudolf - HAMADOVÁ, Martina - BÁRTOVÁ, Kristína. Recent advances
in diagnosing Q fever. In "Zdravie a pohoda zvierat" - zborník recenzovaných
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice, 2010, s. 55-57.
WÁGNEROVÁ, Magdaléna - CHALUPKOVÁ, A. - HRABOVSKÁ, Z. ČIPKOVÁ, Jana - MISTRÍKOVÁ, Jela. Imunofenotypizácia krvných lymfoidných
buniek, ktoré vznikli v dôsledku vírusom indukovanek lymfoproliferácie. In Zborník
recenzovaných príspevkov : študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty
UK v Bratislave 28.4.2010 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2010, s. 1757-1763. ISBN 97880-223-2819-7. Názov z CD-ROM.
ZÁZRIVCOVÁ, Eva - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - HAJNICKÁ, Valéria -
KOCÁKOVÁ, Pavlína - SLOVÁK, Mirko. Vplyv absencie CXCL-8 viažucej látky v
extraktoch slinných žliaz kliešťa Dermacentor reticulatus na prenos a množenie
vírusu kliešťovej encefalitídy. In Zborník recenzovaných príspevkov : študentská
vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 28.4.2010
[elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta, 2010, s. 1764-1766. ISBN 978-80-223-2819-7. Názov z CDROM.
AEGA Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných
časopisoch impaktovaných
AEGA01
KHASNATINOV, Maxim A. - USTANIKOVA, K. - FROLOVÁ, T.V. POGODINA, V.V. - BOCHKOVA, N.G. - LEVINA, L.S. - SLOVÁK, Mirko KAZIMÍROVÁ, Mária - LABUDA, Milan - KLEMPA, Boris - ELEČKOVÁ, Elena
- GOULD, E.A. - GRITSUNOVA, T.S. Specific point mutations in the envelope
protein of Tick-borne encephalitis virus enhance non-viraemia transmission
efficiency in a tick vector. In International Journal of Infectious Diseases, 2010, 14
S1. (2.167 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1201-9712.
AEGA02
MIČOVÁ, Júlia - PÄTOPRSTÝ, Vladimír - ŠKULTÉTY, Ľudovít - VLČKOVÁ,
Silvia. ESI mass spectrometry study of some diglycasylamines. In Chemické listy,
2010, vol. 104, p. 457. (0.717 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 00092770.
AEGA03
PASTOREKOVÁ, Silvia - TAKÁČOVÁ, Martina - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam BARTOŠOVÁ, Mária - BREZA, J. A study of the clinial significance of carbonic
anhydrase IX (CAIX) in renal carcinomas. In European Urology Supplements, 2010,
vol. 9, no. 6, p. 649. (7.667 - IF2009). ISSN 1569-9056.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01
GLASA, Miroslav. Biologická a genetická diverzita vírusu šarky slivky. In
Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Praha - Ruzyně. Sbornik referátú z
koference pro praxi - workshopu 28. - 29.6.2010 na ZF Lednice pro odbornou
zemědelskou paxi "Šarka peckovin -současný stav problematiky v České republice a
v Evropě". Jaroslav Polák a kol. - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2010, p.
22 - 26. ISBN 978-80-7427-039-0.
AFDB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFDB01
MÉSZÁROSOVÁ, Monika - KOVÁČIKOVÁ, Zuzana - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta KONERACKÁ, Martina - TIMKO, Milan - DŽAROVÁ, Anežka - KOPČANSKÝ,
Peter - VÁVRA, Ivo - ČIAMPOR, Fedor - GÁBELOVÁ, Alena. Účinok
magnetických nanočastíc na biologickú aktivitu ľudských alveolárnych buniek A549.
In Súťaž mladých onkológov, 10. marec 2010, Bratislava : zborník prednášok. Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny : Ústav experimentálnej onkológie SAV,
2010, s. 87-91. ISBN 978-80-970403-6-9.
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
AFE01
TOMAN, Rudolf - VADOVIČ, Pavol - FODOROVÁ, M. - HAMADOVÁ, Martina BÁRTOVÁ, Kristína. Endotoxic effect of bacterial lipopolysaccharides depends on
the structure of their lipid a moieties. In 8th Management Committee and WG1,
WG2, WG3, WG4 and WG5 Meetings - Program : COST, ACTION-B28. - Ortakoy,
Istanbul, Turkey, 2010, p. 61.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
BOROVSKÁ, Petra - FICOVÁ, Martina - SVETLÍKOVÁ, Darina - BETÁKOVÁ,
Tatiana. Príprava malých interferujúcich siRNA a ich inhibičný účinok na replikáciu
rekombinantného vírusu chrípky Bro2a (H7N1). In Konference mladých
AFG02
AFG03
AFG04
AFG05
AFG06
AFG07
AFG08
AFG09
AFG10
AFG11
AFG12
mikrobiologu. Tomáškovy dny 2010 - Sborník abstraktu : XIX. konference mladých
mikrobiologu. - Brno, 2010, s. 6-7.
CAGNACCI, F. - KOČI, Juraj - CARPI, G. - ROSA, R. - VALENT, M. - HAUFFE,
H. - TAGLIAPIETRA, V. - KAZIMÍROVÁ, Mária - STANKO, Michal - LUKAN,
M. - HENTTONEN, H. - RIZZOLI, Annapaola. Empirical assessment of deer
density threshold for the risk of Tick-borne encephalitis under natural conditions.
International Conference. In EDEN 2010: Emerging vector-borne diseases in a
changing European environment. - Montpellier : Cirad, 2010, s. 28-29.
CÍGLEROVÁ, Ivana - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta ŠPITÁLSKA, Eva - KAZIMÍROVÁ, Mária. Vertical distribution of Ixodes ricinus
tick and pathogens transmitted by them in the Martinské hole Mountains (Central
Slovakia). In EDEN 2010: Emerging vector-borne diseases in a changing European
environment. - Montpellier : Cirad, 2010, s. 114-115.
ČIAMPOR, Fedor - VÁVRA, Ivo - KRIŽANOVÁ, Zuzana - MÉSZÁROSOVÁ,
Monika - GÁBELOVÁ, Alena. Ultrastructural and EELS study of carcinoma cell
line A549 treated. In Mikroskopie 2010. - Praha : Československá mikroskopická
společnost, 2010, p. 15.
ČIPKOVÁ, Jana - HRABOVSKÁ, Z. - CHALUPKOVÁ, A. - MISTRÍKOVÁ, Jela.
Vplyv dlhodobého pasážovania a génovej diverzity na biologické vlastnosti
vybratých izolátov myšacieho herpetického vírusu. In Konference mladých
mikrobiologu. Tomáškovy dny 2010 - Sborník abstraktu : XIX.konference mladých
mikrobiologu. - Brno, 2010, s. 8 - 9.
DERDÁKOVÁ, Markéta - TARAGEĽOVÁ, Veronika - CÍGLEROVÁ, Ivana KOČI, Juraj - LUKÁČOVÁ, Magdaléna - BLAŠKOVIČ, Dušan - MÜLLEROVÁ,
D. - BARÁK, Imrich - PEŤKO, Branislav. Genetic variability of Borrelia burgdorferi
sensu lato and Anaplasma phagocytophilum in Slovakia and Czech Republic. In
EDEN 2010: Emerging vector-borne diseases in a changing European environment. Montpellier : Cirad, 2010, s. 115.
DUBSKÁ, L. - LITERÁK, I. - KOCIANOVÁ, Elena - TARAGEĽOVÁ, Veronika SYCHRA, O. Úloha pěvcu v šíření púvodce Lymské nemoci. In Konference
mladých mikrobiologu. Tomáškovy dny 2010 - Sborník abstraktu : XIX.konference
mladých mikrobiologu. - Brno, 2010, s. 10.
DZAGUROVA, T. - KLEMPA, Boris - TKACHENKO, E.A. - SLYUSAREVA, G. MOROZOV, V. - SEDOVA, N. - KOROTINA, N. - MUTNIH, E. - AUSTE, B. KRÜGER, D.H. Diagnostics of hemorrhagic fever with renal syndrome during a
Dobrava virus infection outbreak in the European Russia. In Book of abstracts VIII.
International Conference on HFRS, HPS and Hantaviruses. - Athens, 2010, p. 99.
FICOVÁ, Martina - BOROVSKÁ, Petra - KABÁT, Peter - SVETLÍKOVÁ, Darina BETÁKOVÁ, Tatiana. Prevalencia Borrelia burgdorferi sensu lato, Mycobacterium
avium a Mycobacterium avium, subsp. paratuberculosis u močiarnych vtákov na
západnom Slovensku, 2008. In Konference mladých mikrobiologu. Tomáškovy dny
2010 - Sborník abstraktu : XIX.konference mladých mikrobiologu. - Brno, 2010, s.
12-13.
FULEOVÁ, Andrea - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LUDWIG, S. - TOMAN, Rudolf.
Proteomics analysis of cellular proteins of human lung cells in respons to avian
H5N1 virus infection. In Book of Abstracts - The 2nd International Conference on
Drug Discovery and Therapy. - Dubai, 2010, p. 271.
GÁBELOVÁ, Alena - MÉSZÁROSOVÁ, Monika - VÁVRA, Ivo - TIMKO, Milan ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - URSÍNYOVÁ, Monika - HUŠEKOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR,
Fedor - KOZICS, Katarína. The uptake, cytotoxicity and genotoxicity of magnetite
nanoparticles in human lung cells. In Programme & Abstracts : annual meetings
SFRR Europe, EEMS, September 12-15, 2010. - Oslo, 2010, poster P215, s. 322.
GLASA, Miroslav. A large scale effort to analyze the Plum pox virus diversity
worldwide. In Research Workshop - Book of Abstracts. - Sofia, September 2010, p.
17.
AFG13
AFG14
AFG15
AFG16
AFG17
AFG18
AFG19
AFG20
AFG21
AFG22
AFG23
HALÁSOVÁ, Zuzana - PANČÍK, Peter - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - KÚDELOVÁ,
Marcela. Rekombinantný Myší herpetický vírus 72 deficientný v "immune evasion"
géne M3: príprava a identifikácia. In Konference mladých mikrobiologu. Tomáškovy
dny 2010 - Sborník abstraktu : XIX.konference mladých mikrobiologu. - Brno, 2010,
s. 16.
HAVLÍKOVÁ, Sabina - ROLLER, Ladislav - KOČI, Juraj - KAZIMÍROVÁ, Mária
- KLEMPA, Boris. Identification of new proteins produced in the salivary glands of
Ixodes ricinus ticks during feeding. In Integrated Control of Ticks and Tick-Borne
Diseases in a Globalized World : abstract book, s. 40.
HRABOVSKÁ, Z. - CHALUPKOVÁ, A. - ČIPKOVÁ, Jana - MISTRÍKOVÁ, Jela.
Porovnanie základných charakteristík rôznych latentne infikovaných bunkových línií
s cieľom prispieť k vysvestleniu perzistujúceho vírusu na bunku. In Konference
mladých mikrobiologu. Tomáškovy dny 2010 - Sborník abstraktu : XIX.konference
mladých mikrobiologu. - Brno, 2010, s. 19.
HUNÁKOVÁ, Ľubica - PASTOREK, Michal - GRONESOVÁ, Paulína - SEDLÁK,
Ján - SEDLÁKOVÁ, Oľga - CHOLUJOVÁ, Dana. Modulation of peripheral
benzodiazepine receptor and carbonic anhydrase IX expression in human breast and
ovarial cell lines by sulforaphane. In WCRF International Conference : nutrition,
physical activity and cancer prevention: current challenges, new horizons. - London,
2010, p. 50.
CHALUPKOVÁ, A. - ŠTIGLINCOVÁ, V. - HRABOVSKÁ, Z. - ČIPKOVÁ, Jana MISTRÍKOVÁ, Jela. Experimentálna infekcia BALB/c myší myšacím
lymfotropným gamaherpesvírusom MHV-68 počas tehotenstva vedie k vertikálnemu
prenosu vírusu na plod. In Konference mladých mikrobiologu. Tomáškovy dny 2010
- Sborník abstraktu : XIX.konference mladých mikrobiologu. - Brno, 2010, s. 20.
KIRÁLY, J. - STANEKOVÁ, Zuzana - STROPKOVSKÁ, Andrea - MIKUŠKOVÁ,
T. - VAREČKOVÁ, Eva - KOSTOLANSKÝ, František. The immunogenicity and
protective potential of influenza A fusion protein and ectodomain of M2 protein. In
Influenza 2010 - Zoonotic influenza and human health : 3rd. International influenza
conference. - Oxford : St.Hudas College, 2010, p . 46.
KLEMPA, Boris - KOIVOGUI, L. - FICHET-CALVET, E. - TER MEULEN, J. KRÜGER, D.H. Hantaviruses in Africa: Evidence of Human Hantavirus Infectious.
In Book of abstracts VIII. International Conference on HFRS, HPS and
Hantaviruses. - Athens, 2010, p. 30.
KLUBICOVÁ, Katarína - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít RASHYDOV, Namik M. - PREŤOVÁ, Anna. Proteomics analysis of flaxseed
development. In Systems biology and Omic approaches : COST action Plant
proteomics in Europe, 5-7 may, 2010. - Namur : LA LIBERTÉ DE CHERCHER,
2010, p. 50.
KLUBICOVÁ, Katarína - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít RASHYDOV, Namik M. - HAJDUCH, Martin. Proteomická analýza rastlín v
Černobyľskej oblasti. In 12. konference experimentální biologie rostlin : zborník
abstraktov, 14.-17. september 2010. - Praha, 2010, s. 90. ISSN 1213-6670.
KLUBICOVÁ, Katarína - BERČÁK, Michal - DANCHENKO, Maksym ŠKULTÉTY, Ľudovít - GÁBRIŠOVÁ, Daša - RASHYDOV, Namik M. HAJDUCH, Martin. Establishment of high-resolution quantitative protein map of
mature flax seed harvested from remediated Chernobyl area. In Proteomics in Plants,
Microorganisms and Environment : proteomlux 2010, 18-20 October 2010. Luxembourg, 2010, p. 69.
KLUBICOVÁ, Katarína - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít RASHYDOV, Namik M. - PREŤOVÁ, Anna - HAJDUCH, Martin. The proteomic
analysis of plant adaptation in Chernobyl area: the analysis of mature flaxseeds from
radio-contaminated environment. In Plant for Life : european Plant Science
Organisation, 5th EPSO Conference, 18-22 April 2010. - Olos : EPSO, 29 august - 2
september 2010, p. 204.
AFG24
AFG25
AFG26
AFG27
AFG28
AFG29
AFG30
AFG31
AFG32
AFG33
KLUBICOVÁ, Katarína - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít RASHYDOV, Namik M. - PREŤOVÁ, Anna - HAJDUCH, Martin. Proteomics
analysis of plant adaptation to Chernobyl area. In Systems biology and Omic
approaches : COST action Plant proteomics in Europe, 5-7 may, 2010. - Namur : LA
LIBERTÉ DE CHERCHER, 2010, p. 51.
KLUBICOVÁ, Katarína - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít RASHYDOV, Namik M. - PREŤOVÁ, Anna - HAJDUCH, Martin. Proteomics of
flaxseed development. In Molecular Aspects of Plant Development 2010 :
international conference 23-26 February 2010, Vienna. - Vienna : Vienna
International Plant Conference Association (VIPCA), 2010, p. 59.
KOČI, Juraj - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta SELYEMOVÁ, Diana - CÍGLEROVÁ, Ivana - LENČÁKOVÁ, Daniela MAJLÁTHOVÁ, Viktória - VÍCHOVÁ, Bronislava - STANKO, Michal KAZIMÍROVÁ, Mária - LABUDA, Milan. Spatio-temporal distribution of Ixodes
ricinus ticks and prevalence of tick-borne patogens in Slovakia. In EDEN 2010:
Emerging vector-borne diseases in a changing European environment. - Montpellier :
Cirad, 2010, s. 12-13.
KOŠÍK, Ivan - KREJNUSOVÁ, Ingrid - PRÁZNOVSKÁ, Margaréta BYSTRICKÁ, Magda - POLÁKOVÁ, Katarína - RUSS, Gustáv. Influenza A virus
polymerase activity is enhaced by interaction of PB1 subunit of the viral polymerase
complex with the N-terminal region of the PB1-F2 protein. In Influenza 2010 Zoonotic influenza and human health : 3rd. International influenza conference. Oxford : St.Hudas College, 2010, p. 42-43.
KOŠÍK, Ivan - KREJNUSOVÁ, Ingrid - BYSTRICKÁ, Magda - POLÁKOVÁ,
Katarína - RUSS, Gustáv. Využitie plazmidu exprimujúceho PB1 protein vírusu
chrípky typu A na prípravu špecifických protilátok. In Konference mladých
mikrobiologu. Tomáškovy dny 2010 - Sborník abstraktu : XIX.konference mladých
mikrobiologu. - Brno, 2010, s. 24-25.
KREJNUSOVÁ, Ingrid - KOŠÍK, Ivan - PRÁZNOVSKÁ, Margaréta BYSTRICKÁ, Magda - POLÁKOVÁ, Katarína - RUSS, Gustáv. Antibodies specific
for PB1-F2 protein interfere with the course of influenza virus infection. In Cell
Symposia Influenza : Translating basic insights - Book of abstracts. - Washington
D.C., 2010.
KRÜGER, D.H. - KLEMPA, Boris - HOFMANN, J. - RANG, A. - ULRICH, R.G. DZAGUROVA, T.K. - TKACHENKO, E.A. Dobrava-Belgrade virus as an emerging
pathogen in Central and East Europe. In Book of abstracts VIII. International
Conference on HFRS, HPS and Hantaviruses. - Athens, 2010, p. 93.
MÁJEK, Pavol - SEDLÁK, T. - MAJERSKÝ, T. - PORTUGALCOVÁ, K. DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít - RASHYDOV, Namik M. PREŤOVÁ, Anna - HAJDUCH, Martin. ADINIS.ExProf – software tool to assess
concordance/discordance of protein expression profiles using General Linear
Modeling. In Systems biology and Omic approaches : COST action Plant proteomics
in Europe, 5-7 may, 2010. - Namur : LA LIBERTÉ DE CHERCHER, 2010, p. 22.
MÉSZÁROSOVÁ, Monika - KOVÁČIKOVÁ, Zuzana - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta KONERACKÁ, Martina - TIMKO, Milan - KOPČANSKÝ, Peter - ČIAMPOR,
Fedor - GÁBELOVÁ, Alena. The impact of surface modifications on the biological
activity of superparamagnetic magnetite nanoparticles. In 8th International
conference on the scientific and clinical applications of magnetic carriers, Rostock,
Germany, May 25-29, 2010 : conference program and abstract booklet. - [ S.l. : s.n. ],
2010, poster 136, s. 137.
MIKULA, Ivan jr. - PASTOREKOVÁ, Silvia - MUCHA, Rastislav - MIKULA,
Ivan. The presence of single nucleotide polymorphism within TLR9 gene and their
possible association with maedi visna infection. In XI. Middle European Buiatrics
Congress & 5th Symposium of the European College of Bovine Health Management.
June 17-19, 2010 Brno, Czech Republic : Abstracts. - 2010, p. 155.
AFG34
AFG35
AFG36
AFG37
AFG38
AFG39
AFG40
AFG41
AFG42
AFG43
AFG44
AFG45
AFG46
MLKVÝ, P. - ČAVARGA, I. - MATEAŠÍK, A. - PASTOREKOVÁ, Silvia TAKÁČOVÁ, Martina. Tissue carbonic anhydrase (CA IX) as a predicting factor for
effectiveaess of photodynamic therapy using ALA in malignant and
premalignantgastrointestinal lesions. In 8th International Symposium on
Photodynamic Therapy and Photodiagnosis in Clinical Practice - book of abstracts. Brixen, South Tyrol, 2010, p.12.
NAGYOVÁ, Alžbeta - PREDAJŇA, Lukáš - ŠUBR, Zdeno W. - GLASA, Miroslav.
Preparation of an infectious cDNA clone of the Plum pox virus strain ppv-rec. In
Book of abstracts International Symposium on Plum pox virus 2010. - Sofia :
AgroBioinstitute, September 2010, p. 45.
OLMOS, A. - ANCILLO, G. - LOPEZ-LOPEZ, J.L. - CAMBRA, M. CANDRESSE, T. - GLASA, Miroslav. First generation of mini-oligo array for rapid
genome wide analysis of Plum pox virus. In Research Workshop - Book of
Abstracts. - Sofia, September 2010, p. 19.
PANČÍK, Peter - BAUEROVÁ-HLINKOVÁ, Vladena - HALÁSOVÁ, Zuzana KÚDELOVÁ, Marcela. Príprava rekombinantného imunomodulačného proteínu M3
Myšieho herpetického vírusu v expresnom systéme pET. In Konference mladých
mikrobiologu. Tomáškovy dny 2010 - Sborník abstraktu : XIX.konference mladých
mikrobiologu. - Brno, 2010, s. 33.
POPUGAEVA, E. - SCHLEGEL, M. - ULRICH, R.G. - HOFMANN, J. - KRÜGER,
D.H. - KLEMPA, Boris. New cell culture isolate of Dobrava-Belgrade hantavirus
from North-East Germany. In Book of abstracts VIII. International Conference on
HFRS, HPS and Hantaviruses. - Athens, 2010, p. 166.
PREDAJŇA, Lukáš - ŠUBR, Zdeno W. - GLASA, Miroslav. Assessment of Plum
pox virus genetic diversity in Slovakia. In Research Workshop - Book of Abstracts. Sofia, September 2010, p. 23.
PUPOLA, N. - KALE, A. - GLASA, Miroslav. Analysis of Apple chloroticleaf spot
virus incidence in prunus tree infected with Plum Pox virus. In Book of abstracts
International Symposium on Plum pox virus 2010. - Sofia : AgroBioinstitute,
September 2010, p.38.
RAMIREZ, Gabriela Flores - TOMAN, Rudolf - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Targets for
clinical diagnosis of Coxiella burnetii and vaccine development identified by
proteomics techniques. In European Society of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases. 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
- Book of Abstracts. - Vienna, 2010, p. S629.
SCHWARZOVÁ, Katarína - ČIŽNÁR, I. Comparison of protein profile of Borrelia
burgdorferi sensu lato spirochetes isolated from ticks and hosts. In Central European
Symposium and Industrial Microbiology and Microbial Ecology- "Power of
Microbes in Industry and Environment" - Book of abstracts. - Zagreb : [s.n.], 2010,
p. 122.
SCHWARZOVÁ, Katarína - HOLEČKOVÁ, K. - KOŠŤANOVÁ, Z. Špecifická
detekcia pôvodcu Lymskej boreliózy vo vzorkách pacientov s klinicky potvrdeným
diseminovaným štádiom ochorenia. In XIV. česko-slovenský kongres o infekčních
nemocech - Programový sborník. - Pec pod Sněžkou : 2010, p. 69. ISBN 978-80254-7520-1.
SULOVÁ, Zdena - DITTE, Peter - KURUCOVÁ, Tatiana - SEDLÁK, Ján PASTOREK, Jaromír - BREIER, Albert. The presence of P-glycoprotein in L1210
cells directly induces down-regulation of cell surface saccharide-targets of
Concanavalin A. In FEBS Journal, 2010, vol. 277, p. 205. (3.042 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 1742-464X.
ŠUBR, Zdeno W. - KAMENCAYOVÁ, Mária - NAGYOVÁ, Alžbeta - GLASA,
Miroslav. Mapping the Plum pox virus capsid protein electrophoretic phenotypes. In
Book of abstracts International Symposium on Plum pox virus 2010. - Sofia :
AgroBioinstitute, September 2010, p. 17.
TKACHENKO, E.A. - DZAGUROVA, T. - BERNSHTEIN, A. - SEDOVA, N. -
AFG47
AFG48
AFG49
AFG50
KOROTINA, N. - OKULOVA, N. - NABATNIKOV, P. - MOROZOV, V. YUNICHEVA, Y. - ZAVORA, D. - SHEVELEV, A. - BALOVNEVA, M. MUTNIH, E. - BERBOTKO, M. - KLEMPA, Boris - KRÜGER, D.H. Hemorrhagic
fever with renal syndrome in Russia in 21th century. In Book of abstracts VIII.
International Conference on HFRS, HPS and Hantaviruses. - Athens, 2010, p. 27.
TOMAN, Rudolf - VADOVIČ, Pavol - BETINOVÁ, Eva - HAMADOVÁ, Martina BÁRTOVÁ, Kristína. Recent advances in detection and functional analysis of
Coxiella burnetii - the etiological agent of Q fever. In Book of Abstracts - The 2nd
International Conference on Drug Discovery and Therapy. - Dubai, 2010, p . 271 272.
TOMAN, Rudolf - VADOVIČ, Pavol - PALKOVIČOVÁ, Katarína - HAMADOVÁ,
Martina - BÁRTOVÁ, Kristína. Studies on structural and functional peculiarities of a
lipopolysaccharide of Coxiella burnetii in pathogenesis and immunity of Q fever. In
7th International Conference on Innate Immunity- Book of abstracts. - Rhodos,
Greece, 2010, p. 97.
ZIEGELHÖFFER, Attila - FERKO, Miroslav - MUJKOŠOVÁ, Jana CAGALINEC, M. - WACZULÍKOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa KINCELOVÁ, Dana - HOLOTŇÁKOVÁ, Terézia - PASTOREKOVÁ, Silvia ZIEGELHÖFFER, Barbara. Mitochondria-bound mechanisms of endogenous
protection in hypoxic and diabetic myocardium: responses to radicals, Ca2+
signaling and modulation of oxygen sensing. In 9th New frontiers in basic
cardiovascular research meeting. : 14-17 October 2010 Toulouse France. - Toulouse,
2010, s. 83.
ŽITŇAN, Dušan - ŠIMO, Ladislav - ROLLER, Ladislav - HAVLÍKOVÁ, Sabina SLOVÁK, Mirko - PARK, Y. Identification and function of neuroendocrine
networks in ticks. In 13th International Congress of Acarology : Abstract Book. Brazilia, 2010, s. 297.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
AFHA02
AFHA03
AFHA04
AFHA05
BALCERČÍKOVÁ, Z. - JOCHYMKOVÁ, E. - KOCÁKOVÁ, Pavlína. Množenie
dvoch kmeňov vírusu kliešťovej encefalitídy na rôznych bunkových líniách. In 25.
kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou
"Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 244.
BETÁKOVÁ, Tatiana - SVETLÍKOVÁ, Darina - KABÁT, Peter - ZELNÍK,
Vladimír. Type III interferons (IFN-gama2 and IFN-gama3) inhibit the influenza A
virus replication in stimulated cells. In 25. kongres Československej spoločnosti
mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou "Mikroorganizmy a kvalita života"Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 247.
BETÁKOVÁ, Tatiana - BOROVSKÁ, Petra - SVETLÍKOVÁ, Darina. Inhibícia
vírusu chrípky A/PR/8/34 (H1N1) malými interferujúcimi RNA (siRNA)
namierenými proti NS a M génu. In 25. kongres Československej spoločnosti
mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou "Mikroorganizmy a kvalita života"Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 246.
CAGALA, Martin - LENČEŠOVÁ, Ľubomíra - HUDECOVÁ, Soňa CSÁDEROVÁ, Lucia - ŠÍROVÁ, Marta - CHOLUJOVÁ, Dana - KOPÁČEK, Juraj
- PASTOREKOVÁ, Silvia - KRIŽANOVÁ, Oľga. Dimethyl-oxalyl glycine
modulated gene expression and protein levels of the sodium calcium exchanger in
HEK 293cell line. In XXII. Biochemický zjazd " od laboratórneho stola do praxe" :
book of abstracts. - Martin : Jeséniova lekárska fakulta, 2010, s. 169. ISBN 978-8088866-83-1.
CAGALA, Martin - LENČEŠOVÁ, Ľubomíra - HUDECOVÁ, Soňa CSÁDEROVÁ, Lucia - ŠÍROVÁ, Marta - CHOLUJOVÁ, Dana - KOPÁČEK, Juraj
- PASTOREKOVÁ, Silvia - KRIŽANOVÁ, Oľga. Dimethyl-oxalylglycine
modulates gene expression and protein levels of the sodium calcium exchanger in
AFHA06
AFHA07
AFHA08
AFHA09
AFHA10
AFHA11
AFHA12
AFHA13
AFHA14
AFHA15
HEK293 cell line. In Virologický ústav SAV. Oxygen in health and disease :
Proceedings from the meeting of the COST Action TD0901 Hypoxianet. - Bratislava
: Institut of Virology SAS : Institute of Molecular Physiology and Genetics SAS,
2010, p. 44.
CÍGLEROVÁ, Ivana - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta ŠPITÁLSKA, Eva - DERDÁKOVÁ, Markéta - KAZIMÍROVÁ, Mária. Vertikálne
rozšírenie druhu Ixodes ricinus a ním prenášaných patogénov do vyšších
nadmorských výšok v lokalite Martinské hole. In IX. Slovenské a české
parazitologické dni, 24.-28. máj 2010. Program & zborník abstraktov. - Liptovský
Ján : Parazitologický ústav SAV, 2010, s.18. ISBN 978-80-968473-6-5.
ČIPKOVÁ, Jana - CHALUPKOVÁ, A. - HRABOVSKÁ, Z. - WÁGNEROVÁ,
Magdaléna - MISTRÍKOVÁ, Jela. Porovnanie rastových a cytomorfologických
vlastností izolátu MHV-4556 s prototypovým kmeňom MHV-68. In 25. kongres
Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou
"Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 252.
DERDÁKOVÁ, Markéta - TARAGEĽOVÁ, Veronika - ŠPITÁLSKA, Eva ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - CÍGLEROVÁ, Ivana - KYBICOVÁ, K. - HRKĽOVÁ,
G. - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - STANKO, Michal - PEŤKO, Branislav. Ekologické
aspekty cirkulácie genetických variant Anaplasma phagocytophilum v prírodných
ohniskách. In IX. Slovenské a české parazitologické dni, 24.-28. máj 2010. Program
& zborník abstraktov. - Liptovský Ján : Parazitologický ústav SAV, 2010, s.21-22.
ISBN 978-80-968473-6-5.
DITTE, Peter - ŠVASTOVÁ, Eliška - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ,
Silvia - DEQUIEDT, F. - PASTOREK, Jaromír. CA IX-mediated acidification of
extracellular environment is dependent on Thr443 phosphorylation by PKA. In
Virologický ústav SAV. Oxygen in health and disease : Proceedings from the
meeting of the COST Action TD0901 Hypoxianet. - Bratislava : Institut of Virology
SAS : Institute of Molecular Physiology and Genetics SAS, 2010, p. 45.
FICOVÁ, Martina - BOROVSKÁ, Petra - SVETLÍKOVÁ, Darina - TRNKA, Alfréd
- KABÁT, Peter - BETÁKOVÁ, Tatiana. Štúdium rozšírenia Borrelia burgdorferi
sensu lato, Mycobacterium avium a Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis v
populácii vtákov v lokalite Parížske močiare počas roku 2009. In 25. kongres
Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou
"Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 283.
GIBALOVÁ, Lenka - SEDLÁK, Ján - REHÁKOVÁ, Alena - LABUDOVÁ,
Martina - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Multidrug resistant P-glycoprotein
positive cells are also cross-resistant to cisplatin. In XXII. Biochemický zjazd " od
laboratórneho stola do praxe" : book of abstracts. - Martin : Jeséniova lekárska
fakulta, 2010, s. 164. ISBN 978-80-88866-83-1.
HAJDUCH, Martin - KLUBICOVÁ, Katarína - DANCHENKO, Maksym ŠKULTÉTY, Ľudovít - RASHYDOV, Namik M. - PREŤOVÁ, Anna. Twenty four
years since Chernobyl disaster: What seed protein can tell us?. In XXII.
Biochemický zjazd " od laboratórneho stola do praxe" : book of abstracts. - Martin :
Jeséniova lekárska fakulta, 2010, s. 58. ISBN 978-80-88866-83-1.
HAJNICKÁ, Valéria - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - SLOVÁK, Mirko. Obrana kliešťov
pred imunitným systémom svojich hostiteľov. In Slovenská parazitologická
spoločnosť pri SAV. IX. SLOVENSKÉ A ČESKÉ PARAZITOLOGICKÉ DNI.
Program & Zborník abstraktov. - Liptovský Ján : Parazitologický ústav SAV, 2010,
s. 29.
HALÁSOVÁ, Zuzana - PANČÍK, Peter - VALOVIČOVÁ, M. - BELVONČÍKOVÁ,
Petra - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - KÚDELOVÁ, Marcela. Characterization of
Murine herpesvirus 4556 (MHV-4556). In 25. kongres Československej spoločnosti
mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou "Mikroorganizmy a kvalita života"Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 258.
HULÍKOVÁ, Alžbeta - HARRIS, A.L. - VAUGHAN-JONES, R.D. - SWIETACH,
AFHA16
AFHA17
AFHA18
AFHA19
AFHA20
AFHA21
AFHA22
AFHA23
AFHA24
AFHA25
P. Regulation of intracellular pH in cancer cells: bicarbonate-dependent and
independent pathways. In Virologický ústav SAV. Oxygen in health and disease :
Proceedings from the meeting of the COST Action TD0901 Hypoxianet. - Bratislava
: Institut of Virology SAS : Institute of Molecular Physiology and Genetics SAS,
2010, p. 50.
JANULÍKOVÁ, Jana - STROPKOVSKÁ, Andrea - KOSTOLANSKÝ, František VAREČKOVÁ, Eva. Protilátková odpoveď na opakovanou infekci virem lidské a
ptačí chřipky na myším modelu. In 25. kongres Československej spoločnosti
mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou "Mikroorganizmy a kvalita života"Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 261.
KIRÁLY, J. - STANEKOVÁ, Zuzana - STROPKOVSKÁ, Andrea - MIKUŠKOVÁ,
Tatiana - VAREČKOVÁ, Eva - KOSTOLANSKÝ, František. Štúdium
imunogenicity a protektívneho potenciálu vybraných konzervatívnych antigénov
vírusu chrípky A. In 25. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s
medzinárodnou účasťou "Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. Stará Lesná, 2010, p. 265.
KOCIANOVÁ, Elena - LITERÁK, I. - ŠPITÁLSKA, Eva - TARAGEĽOVÁ,
Veronika. Parazitácia subadultných kliešťov Ixodes ricinus a I.arboricola na vtáčích
hostiteľoch. In Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV. IX. SLOVENSKÉ A
ČESKÉ PARAZITOLOGICKÉ DNI. Program & Zborník abstraktov. - Liptovský
Ján : Parazitologický ústav SAV, 2010, s. 41.
KOČI, Juraj - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta SELYEMOVÁ, Diana - CÍGLEROVÁ, Ivana - ŠPITÁLSKA, Eva - LENČÁKOVÁ,
Daniela - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - VÍCHOVÁ, Bronislava - STANKO, Michal KAZIMÍROVÁ, Mária - LABUDA, Milan. Sezónna dynamika kliešťa obyčajného
(Ixodes ricinus) a prevalencia kliešťami prenášaných patogénov na Slovensku
sledované v rámci projektu EDEN. In IX. Slovenské a české parazitologické dni, 24.28. máj 2010. Program & zborník abstraktov. - Liptovský Ján : Parazitologický ústav
SAV, 2010, s.42. ISBN 978-80-968473-6-5.
KONTSEKOVÁ, Soňa - REPIČ, A. - BARÁTHOVÁ, Monika - POLČICOVÁ,
Katarína - PASTOREK, Jaromír. Generation and characterization monoclonal
antibodies against andosialin, the potential marker of tumor angiogenesis. In XXII.
Biochemický zjazd " od laboratórneho stola do praxe" : book of abstracts. - Martin :
Jeséniova lekárska fakulta, 2010, s. 153. ISBN 978-80-88866-83-1.
KOPÁČEK, Juraj - PASTOREK, Jaromír - PASTOREKOVÁ, Silvia. Molecular
mechanisms involved in response to hypoxia. In XXII. Biochemický zjazd " od
laboratórneho stola do praxe" : book of abstracts. - Martin : Jeséniova lekárska
fakulta, 2010, s. 166. ISBN 978-80-88866-83-1.
KOŠŤANOVÁ, Z. - SCHWARZOVÁ, Katarína. Surveillance vybraných zoonóz v
Slovenskej republike. In 25. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej
s medzinárodnou účasťou "Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. Stará Lesná, 2010, p. 268.
KREJNUSOVÁ, Ingrid - KOŠÍK, Ivan - PRÁZNOVSKÁ, Margaréta BYSTRICKÁ, Magda - POLÁKOVÁ, Katarína - RUSS, Gustáv. Antibodies specific
for PB1-F2 protein interfere with the course of influenza virus infection. In 9th EFIS
- EJI Tatra Immunology Conference . Molecular Determinants of T Cell Immunity. Štrbské Pleso : 2010, p. 68.
KRIŽANOVÁ, Oľga - CAGALA, Martin - KOPÁČEK, Juraj. Hypoxia and calcium
transport systems - from modulation to function. In Virologický ústav SAV. Oxygen
in health and disease : Proceedings from the meeting of the COST Action TD0901
Hypoxianet. - Bratislava : Institut of Virology SAS : Institute of Molecular
Physiology and Genetics SAS, 2010, p. 35.
LENČEŠOVÁ, Ľubomíra - ŠÍROVÁ, Marta - CSÁDEROVÁ, Lucia - LAUKOVÁ,
Marcela - SULOVÁ, Zdena - KVETŇANSKÝ, Richard - KRIŽANOVÁ, Oľga.
Changes and role of adrenoceptors in PC12 cells after phenylephrine administration
AFHA26
AFHA27
AFHA28
AFHA29
AFHA30
AFHA31
AFHA32
AFHA33
AFHA34
AFHA35
and apoptosis induction. In XXII. Biochemický zjazd " od laboratórneho stola do
praxe" : book of abstracts. - Martin : Jeséniova lekárska fakulta, 2010, s. 73. ISBN
978-80-88866-83-1.
MÉSZÁROSOVÁ, Monika - ČIAMPOR, Fedor - VÁVRA, Ivo - KONERACKÁ,
Martina - TIMKO, Milan - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - GÁBELOVÁ, Alena. Cell
distribution and cytotoxicity of magnetite nanoparticles in A549 cell line. In
Nanoved & Nanotech & Techtransfer 2010 : International conference on
nanosciences, nanotechnologies, nanomaterials, nanomedicine and technology
transfer, Bratislava, Slovakia, May 16 - 19, 2010. Program and Abstracts. - Brno :
Tribun EU, 2010, abstract P - 014. ISBN 978-80-7399-949-0.
MÉSZÁROSOVÁ, Monika - ČIAMPOR, Fedor - VÁVRA, Ivo - TIMKO, Milan KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - URSÍNYOVÁ, M. - HUŠEKOVÁ,
Z. - GÁBELOVÁ, Alena - KOZICS, Katarína. Biological activity of magnetite
nanoparticles in vitro. In TOXCON 2010 : borderless toxicology. 15th
Interdisciplinary toxicological conference & advanced toxicological course. The
High Tatras Slovakia, Stará Lesná - Hotel Academia, September 6-10, 2010.
Dedicated to the memory of doyen of Czecho-Slovak pharmacology and toxicology
Prof. Helena Rašková, MD., DSc. (1913 - 2010). Programme & Abstracts., p..
Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX :
Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2008-, 2010, vol. 3,
no. 3, p. A67. ISSN 1337-6853.
MISTRÍKOVÁ, Jela. Mikroorganizmy a kvalita života. In 25. kongres
Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou
"Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 252.
MISTRÍKOVÁ, Jela - HRABOVSKÁ, Z. - CHALUPKOVÁ, A. - ČIPKOVÁ, Jana WÁGNEROVÁ, Magdaléna - SOKOLOVÁ, J. - REPTOVÁ, Katarína. Myšací
herpetický vírus (MHV-68) a jeho význam v štúdiu ľudských onkogénnych
gamaherpesvírusov. In 25. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s
medzinárodnou účasťou "Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. Stará Lesná, 2010, p. 103.
PASTOREK, Michal - HUNÁKOVÁ, Ľubica - BARÁTHOVÁ, Monika TAKÁČOVÁ, Martina - DEQUIEDT, F. - SEDLÁK, Ján. Regulation of hypoxic
pathway by natural isothiocyanate sulforaphane in drug-resistant ovarian carcinoma
cell lines. In Virologický ústav SAV. Oxygen in health and disease : Proceedings
from the meeting of the COST Action TD0901 Hypoxianet. - Bratislava : Institut of
Virology SAS : Institute of Molecular Physiology and Genetics SAS, 2010, p. 55.
POLÁKOVÁ, Katarína - RUSS, Gustáv. Expression of soluble hla-g proteins. In
European Federation of Immunological Societies /EFIS/. Molecular determinants of
T cell immunity : 9th EFIS-EJI Tatra immunology conference. - Štrbské Pleso, 2010,
s. 57.
RAMIREZ, Gabriela Flores - BILKOVÁ, Z. - VADOVIČ, Pavol - ŠKULTÉTY,
Ľudovít. Identification of surface proteins of the obligate intracellular bacterium
Coxiella burnetii. In XXII. Biochemický zjazd " od laboratórneho stola do praxe" :
book of abstracts. - Martin : Jeséniova lekárska fakulta, 2010, s. 93. ISBN 978-8088866-83-1.
SEKEYOVÁ, Zuzana - MEDIANNIKOV, O. - BIRG, M. - L. - RAOULT, D.
Diplorickettsia massiliensis, gen. nov. sp. nov., a novel obligately intracellular
gamma-proteobacterium isolated from Ixodes ricinus. In 25. kongres
Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou
"Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 133.
SEKEYOVÁ, Zuzana - KOCIANOVÁ, Elena - ŠPITÁLSKA, Eva. Prvá izolácia
bakteriálneho patogénu Rickettsia helvetica z kliešťov na Slovensku. In 25. kongres
Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou
"Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 132.
SEKEYOVÁ, Zuzana. Rickettsiae - známe i de novo sa objevujúce organizmy. In
AFHA36
AFHA37
AFHA38
AFHA39
AFHA40
AFHA41
AFHA42
AFHA43
AFHA44
AFHA45
25. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou
účasťou "Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010,
p. 101.
SCHWARZOVÁ, Katarína - KOŠŤANOVÁ, Z. - HOLEČKOVÁ, K. ŠPITÁLSKA, Eva - BOLDIŠ, Vojtech. Vybrané zoonózy a význam ich laboratórnej
diagnostiky u pacientov s lymeskou boreliózou na Slovensku. In 25. kongres
Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou
"Mikroorganizmy a kvalita života"- Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 276.
SCHWARZOVÁ, Katarína - KOŠŤANOVÁ, Z. Borrelióza - aktuálne poznatky o
infekčnej antropozoonóze. In 25. kongres Československej spoločnosti
mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou "Mikroorganizmy a kvalita života"Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 99.
SULOVÁ, Zdena - DITTE, Peter - KURUCOVÁ, Tatiana - POLÁKOVÁ, Eva ROGOZÁNOVÁ, Kristína - ŠKVARKOVÁ, Lucia - SEDLÁK, Ján - PASTOREK,
Jaromír - BREIER, Albert. The presence of P-glycoprotein in L1210 cells directly
induces down-regulation of cell surface saccharide-targets of Concanavalin A. In
XXII. Biochemický zjazd " od laboratórneho stola do praxe" : book of abstracts. Martin : Jeséniova lekárska fakulta, 2010, s. 166. ISBN 978-80-88866-83-1.
ŠPITÁLSKA, Eva - KOCIANOVÁ, Elena - LITERÁK, I. - TARAGEĽOVÁ,
Veronika. Sezónny výskyt kliešťov a nimi prenášaných patogénov parazitujúcich na
vtákoch. In Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV. IX. SLOVENSKÉ A
ČESKÉ PARAZITOLOGICKÉ DNI. Program & Zborník abstraktov. - Liptovský
Ján : Parazitologický ústav SAV, 2010, s. 75-76.
ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína - KOCIANOVÁ, Elena - SOPKOVÁ, M. ŠPITÁLSKA, Eva. Výskyt kliešťami prenášaných baktérií v intraviláne Bratislavy.
In Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV. IX. SLOVENSKÉ A ČESKÉ
PARAZITOLOGICKÉ DNI. Program & Zborník abstraktov. - Liptovský Ján :
Parazitologický ústav SAV, 2010, s. 76-77.
ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - SLOVÁK, Mirko - TAKÁČ, Peter - HAJNICKÁ, Valéria.
Purifikácia látok s anti-CXCL8 aktivitou z extraktov slinných žliaz kliešťov
Dermacentor reticulatus. In Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV. IX.
SLOVENSKÉ A ČESKÉ PARAZITOLOGICKÉ DNI. Program & Zborník
abstraktov. - Liptovský Ján : Parazitologický ústav SAV, 2010, s. 77.
TAKÁČOVÁ, Martina - KOPÁČEK, Juraj - BARÁTHOVÁ, Monika OHRAĎANOVÁ, Anna - GOLIAŠOVÁ, Terézia - PASTOREKOVÁ, Silvia PASTOREK, Jaromír. Complex view on the transcriptional regulation of CA IX. In
Virologický ústav SAV. Oxygen in health and disease : Proceedings from the
meeting of the COST Action TD0901 Hypoxianet. - Bratislava : Institut of Virology
SAS : Institute of Molecular Physiology and Genetics SAS, 2010, p. 60.
WÁGNEROVÁ, Magdaléna - CHALUPKOVÁ, A. - HRABOVSKÁ, Z. ČIPKOVÁ, Jana - MISTRÍKOVÁ, Jela. Štúdium akútnej a chronickej infekcie
MHV-60 na BALB/c myšiach. In 25. kongres Československej spoločnosti
mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou "Mikroorganizmy a kvalita života"Book of Abstracts. - Stará Lesná, 2010, p. 279.
WITARSKI, Wojciech - HULÍKOVÁ, Alžbeta - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam BARÁTHOVÁ, Monika - KOPÁČEK, Juraj - PASTOREK, Jaromír PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠVASTOVÁ, Eliška. The role of carbonic anhydrase IX
in cell migration as a part of metastatic cascade. In Virologický ústav SAV. Oxygen
in health and disease : Proceedings from the meeting of the COST Action TD0901
Hypoxianet. - Bratislava : Institut of Virology SAS : Institute of Molecular
Physiology and Genetics SAS, 2010, p. 62.
ZIEGELHÖFFER, Attila - FERKO, Miroslav - WACZULÍKOVÁ, Iveta MUJKOŠOVÁ, Jana - CAGALINEC, M. - GOLIAŠOVÁ, Terézia. Heart
mitochondria and cell signaling in hypoxic hypoxia, pseudo-hypoxia and ischemia.
In Remodelácia v kardiovaskulárnom systéme. - Bratislava : Ústav pre výskum srdca
a Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2010, s. 28-29. ISBN 978-80969544-7-6.
AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFHB01
AFHB02
AFHB03
AFHB04
AFHB05
ČIAMPOR, Fedor - VÁVRA, Ivo - ŠVEC, Peter. Svet vo sfére nanoreality : Piata
medzinárodná konferencia o nových vedách a technológiach v Bratislave. In Správy
Slovenskej akadémie vied, 2010, roč. 46, č. 6, s. 10. ISSN 0139-6307.
KLUBICOVÁ, Katarína - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít RASHYDOV, Namik M. - PREŤOVÁ, Anna - HAJDUCH, Martin. Proteomická
anylýza semien ľanu pestovaných v rádioaktívne kontaminovanej oblasti Černobylu.
In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2010 : zborník abstraktov. - [Bratislava]
: OZ Preveda, 2010, s. 49. ISBN 978-80-970421-5-8.
MÉSZÁROSOVÁ, Monika - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KONERACKÁ, Martina TIMKO, Milan - DŽAROVÁ, Anežka - KOPČANSKÝ, Peter - VÁVRA, Ivo ČIAMPOR, Fedor - GÁBELOVÁ, Alena. The effect of magnetic nanoparticles on
biological activity of human alveolar cell line A549. In Súťaž mladých onkológov
2010 : program a abstrakty prednášok. - Bratislava : Nadácia Výskum rakoviny :
Ústav experimentálnej onkológie SAV, 2010, s. 28.
PASTOREKOVÁ, Silvia - TAKÁČOVÁ, Martina - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam BARTOŠOVÁ, Mária - BREZA, J. Štúdium klinického významu karbonickej
anhydrázy IX (CA IX) v nádoroch obličiek. In 17.Výročná konferencia Slovenskej
urologickej spoločnosti a konferencia sekcie sestier pracujucich v urologii. - Košice,
2010, s. 4.
SCHWARZOVÁ, Katarína - KOŠŤANOVÁ, Z. Diseminované štádiá Lymskej
boreliózy - diagnostika a terapia naďalej s otáznikom. In IX. Červenkove dni
preventívnej medicíny- Zborník abstraktov. - Brusno, 2010, p. 10 - 11.
BCB Učebnice pre základné a stredné školy, vysokoškolské učebnice
PASTOREKOVÁ, Silvia. Molekulárna biológia rakoviny. 1.vyd. Bratislava : Veda,
2010. ISBN 139331.
BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich
vydavateľstvách
BDB01
MISTRÍKOVÁ, Jela. Virologické heslá. In Encyclopaedia Beliana : slovenská
všeobecná encyklopédia. 6. zväzok.His - Im. - Bratislava : Veda, 2010. ISBN 97880-970350-0-6.
BCB01
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
BDFB02
BDFB03
BDFB04
BDFB05
BDFB06
ČIAMPOR, Fedor. Očkovať či neočkovať. In Bedeker zdravia, 2010, roč. 6, č. 6, s.
36 - 37. ISSN 1337-2734.
LOPUŠNÁ, K. - DRAGÚŇOVÁ, J. - DRAGÚŇ, M. - KABÁT, Peter. Antivírusová
chemoterapia- II. časť. In Slovenský lekár, 2010, č. 3-4, s. 55-64. ISSN 1335-0234.
LOPUŠNÁ, K. - DRAGÚŇOVÁ, J. - DRAGÚŇ, M. - KABÁT, Peter. Antivírusová
chemoterapia - I.časť. In Slovenský lekár, 2010, roč. 20, č. 1 - 2, s. 21 - 31. ISSN
1335-0234.
PASTOREK, Jaromír - ČÍŽ, Miroslav - VOZÁR, Jozef - KLAS, Antonín. Veda
rozpočtovou popoluškou. Spracovala Eva Blažeková. In Slovo : spoločenskopolitický týždenník, 2010, roč. 12, č. 16, s. 16-20. ISSN 1335-468X. Dostupné na
internete:
<http://www.noveslovo.sk/clanok.asp?cislo=&id=18788&rnd=0,8222097>.
SCHWARZOVÁ, Katarína - KOŠŤANOVÁ, Z. Lymeská borelióza- významný
epidemiologický, klinický, diagnostický i terapeutický problém. In Lekárnik, 2010,
roč.15, č. 6, s. 40 - 43. ISSN 1335-424X.
SCHWARZOVÁ, Katarína. Kliešť a lymská borelióza. In Quark : magazín o vede a
technike, 2010, č. 8, s. 20 - 21. ISSN 1337-8422.
BDFB07
SCHWARZOVÁ, Katarína. Lymeská borelióza. Prečo je to taký závažný problém?.
In Bedeker zdravia, 2010, č. 1, s. 96 - 97. ISSN 1337-2734.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
Acta Virologica : international journal. Editor in chief [2001-2009] G. Russ, editor
[2007-2009] M. Bystrická, assistent editor [1987-2009] Ľ. Bártová. Bratislava :
Virologický ústav SAV, 1957-. 4x ročne. ISSN 0001-723X.
FAI02
Virologický ústav SAV. Oxygen in health and disease : Proceedings from the
meeting of the COST Action TD0901 Hypoxianet . Bratislava : Institut of Virology
SAS : Institute of Molecular Physiology and Genetics SAS, 2010. 74 s.
Ohlasy (citácie):
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ATARASHI, R. - SAKAGUCHI, S. - SHIGEMATSU, K. - ARIMA, K. OKIMURA, N. - LI, A. - KOPÁČEK, Juraj - KATAMINE, S. Abnormal activation
of glial cells in the brains of prion protein-deficient mice ectopically expressing prion
protein-like protein, PrPLP/Dpl. In Molecular medicine, 2001, vol. 7, no.12, p. 803809. ISSN 1076-1551.
Citácie:
1. [1.1] Nicolas O (Nicolas, Oriol), Gavin R (Gavin, Rosalina), del Rio JA (del
Rio, Jose A.)1 New insights into cellular prion protein (PrPc) functions: The
"ying and yang" of a relevant protein BRAIN RESEARCH REVIEWS Volume:
61 Issue: 2 Pages: 170-184 Published: OCT 2009, WOS
BAARDWIJK, A. van - DOOMS, C. - SUYLEN, R.J. van - VERBEKEN, E. HOCHSTENBAG, M. - DEHING-OBERIJE, C. - RUPA, D. - PASTOREKOVÁ,
Silvia - STROOBANTS, S. - BUELL, U. - LAMBIN, P. - VANSTEENKISTE, J. RUYSSCHER, D. The maximum uptake of (18)F-deoxyglucose on positron
emission tomography scan correlates with survival, hypoxia inducible factor-1alpha
and GLUT-1 in non-small cell lung cancer. In European Journal of Cancer, 2007,
vol. 43, no. 9, p. 1392-1398. (1.167 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN
0959-8049.
Citácie:
1. [1.1] Dehing-Oberije C (Dehing-Oberije, Cary)1, Yu SP (Yu, Shipeng)2, De
Ruysscher D (De Ruysscher, Dirk)1, Meersschout S (Meersschout, Sabine)3, Van
Beek K (Van Beek, Karen)4, Lievens Y (Lievens, Yolande)4, Van Meerbeeck J
(Van Meerbeeck, Jan)3, De Neve W (De Neve, Wilfried)3, Rao B (Rao, Bharat)2,
van der Weide H (van der Weide, Hiska)1, Lambin P (Lambin, Philippe)1
DEVELOPMENT AND EXTERNAL VALIDATION OF PROGNOSTIC MODEL
FOR 2-YEAR SURVIVAL OF NON-SMALL-CELL LUNG CANCER PATIENTS
TREATED WITH CHEMORADIOTHERAPY INTERNATIONAL JOURNAL OF
RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume: 74 Issue: 2 Pages:
355-362 Published: JUN 1 2009, WOS
2. [1.1] Frezza C, Gottlieb E Mitochondria in cancer: Not just innocent
bystanders SEMINARS IN CANCER BIOLOGY Volume: 19 Issue: 1 Pages:
4-11 Published: FEB 2009, WOS
3. [1.1] Schillaci O (Schillaci, O.)1, Travascio L (Travascio, L.)1, Bolacchi F
(Bolacchi, F.)1, Calabria F (Calabria, F.)1, Bruni C (Bruni, C.)1, Ciccio C
(Ciccio, C.)1, Guazzaroni M (Guazzaroni, M.)1, Orlacchio A (Orlacchio, A.)1,
Simonetti G (Simonetti, G.)1 Accuracy of early and delayed FDG PET-CT and of
contrast-enhanced CT in the evaluation of lung nodules: a preliminary study on
30 patients RADIOLOGIA MEDICA Volume: 114 Issue: 6 Pages: 890-906
Published: SEP 2009, WOS
4. [1.1] Taylor MD (Taylor, Matthew D.)1, Smith PW (Smith, Philip W.)1, Brix
WK (Brix, William K.)2, Wick MR (Wick, Mark R.)2, Theodosakis N
(Theodosakis, Nicholas)1, Swenson BR (Swenson, Brian R.)1, Kozower BD
(Kozower, Benjamin D.)1, Lau CL (Lau, Christine L.)1, Jones DR (Jones, David
R.)1 Fluorodeoxyglucose positron emission tomography and tumor marker
expression in non-small cell lung cancer JOURNAL OF THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY Volume: 137 Issue: 1 Pages: 43-48
Published: JAN 2009, WOS
5. [1.1] Ford EC (Ford, Eric C.)1, Herman J (Herman, Joseph)1, Yorke E (Yorke,
Ellen)2, Wahl RL (Wahl, Richard L.)3 F-18-FDG PET/CT for Image-Guided and
Intensity-Modulated Radiotherapy JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE
Volume: 50 Issue: 10 Pages: 1655-1665 Published: OCT 2009, WOS
6. [1.1] Jadvar H, Alavi A, Gambhir SS F-18-FDG Uptake in Lung, Breast, and
Colon Cancers: Molecular Biology Correlates and Disease Characterization
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE Volume: 50 Issue: 11 Pages: 18201827 Published: NOV 2009, WOS
7. [1.1] Kim HR (Kim, Hyeong Ryul), Kim DJ (Kim, Dong-Jin), Lee WW (Lee,
Won Woo)2, Jheon S (Jheon, Sanghoon), Sung SW (Sung, Sook Whan)1 The
significance of maximum standardized uptake values in patients with stage I
pulmonary adenocarcinoma EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC
SURGERY Volume: 35 Issue: 4 Pages: 712-717 Published: APR 2009,
WOS
8. [1.1] Nair VS, Krupitskaya Y, Gould MK Positron Emission Tomography F18-Fluorodeoxyglucose Uptake and Prognosis in Patients with Surgically
Treated, Stage I Non-small Cell Lung Cancer: A Systematic Review JOURNAL
OF THORACIC ONCOLOGY Volume: 4 Issue: 12 Pages: 1473-1479
Published: DEC 2009, WOS
9. [1.1] Ruibal A (Ruibal, Alvaro)1, Abdulkader I (Abdulkader, Ihab)2, Gude F
(Gude, Francisco)3, Leon L (Leon, L.)4 The maximum standardized uptake
value F-18-FDG PET is independent of the immunohistochemical expression of
platelet derived endothelial growth factor in patients with non-small cell lung
cancer MEDICINA CLINICA Volume: 132 Issue: 16 Pages: 645-646
Published: MAY 2 2009, WOS
10. [1.1] Salmon AS (Sanchez Salmon, A.)1, Garrido M (Garrido, M.)1,
Abdulkader I (Abdulkader, I.)2, Gude F (Gude, F.)3, Leon L (Leon, L.)4, Ruibal
A (Ruibal, REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR Volume: 28
Issue: 2 Pages: 63-65 Published: MAR-APR 2009, WOS
11. [1.1] Suzuki H (Suzuki, Hidenori)1,2, Fukuyama R (Fukuyama, Ryuichi)2,
Hasegawa Y (Hasegawa, Yasuhisa)3, Tamaki T (Tamaki, Tsuneo)4, Nishio M
(Nishio, Masami)5, Nakashima T (Nakashima, Tsutomu), Tatematsu M
(Tatematsu, Masae)2 Tumor thickness, depth of invasion, and Bcl-2 expression
are correlated with FDG-uptake in oral squamous cell carcinomas ORAL
ONCOLOGY Volume: 45 Issue: 10 Pages: 891-897 Published: OCT
2009, WOS
12. [1.1] Suzuki H (Suzuki, Hidenori)1,2, Hasegawa Y (Hasegawa, Yasuhisa)1,
Terada A (Terada, Akihiro)1, Hyodo I (Hyodo, Ikuo)3, Nakashima T (Nakashima,
Tsutomu)2, Nishio M (Nishio, Masami)4, Tamaki T (Tamaki, Tsuneo)4 FDG-PET
predicts survival and distant metastasis in oral squamous cell carcinoma ORAL
ONCOLOGY Volume: 45 Issue: 7 Pages: 569-573 Published: JUL 2009,
WOS
13. [1.1] van Loon J (van Loon, Judith)1, Grutters J (Grutters, Janneke)1,
Wanders R (Wanders, Rinus)1, Boersma L (Boersma, Liesbeth)1, Oellers M
(Oellers, Michel)1, Dingemans AM (Dingemans, Anne-Marie)4, Bootsma G
ADCA03
ADCA04
(Bootsma, Gerben)5, Geraedts W (Geraedts, Wiel)6, Pitz C (Pitz, Cordula)7,
Simons J (Simons, Jean)8, Fatah SA (Fatah, Sakar Abdul)2, Snoep G (Snoep,
Gabriel)3, Hochstenbag M (Hochstenbag, Monique)4, Lambin P (Lambin,
Philippe)1, De Ruysscher D (De Ruysscher, Dirk)1 Follow-up with (18)FDGPET-CT after radical radiotherapy with or without chemotherapy allows the
detection of potentially curable progressive disease in non-small cell lung cancer
patients: A prospective study EUROPEAN JOURNAL OF CANCER Volume:
45 Issue: 4 Pages: 588-595 Published: MAR 2009, WOS
BARÁTHOVÁ, Monika - TAKÁČOVÁ, Martina - HOLOTŇÁKOVÁ, Terézia GIBADULINOVÁ, Adriana - OHRAĎANOVÁ, Anna - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam HULÍKOVÁ, Alžbeta - KOPÁČEK, Juraj - PARKKILA, S. - SUPURAN, C PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír. Alternative splicing variant of the
hypoxia marker carbonic anhydrase IX expressed independently of hypoxia and
tumor phenotype. In British Journal of Cancer, 2008, vol. 98, p. 129 - 136. (4.635 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 1532-1827.
Citácie:
1. [1.1] Kaluz S (Kaluz, Stefan)1, Kaluzova M (Kaluzova, Milota)1, Liao SY
(Liao, Shu-Yuan)2, Lerman M (Lerman, Michael)3, Stanbridge EJ (Stanbridge,
Eric J.)1 Transcriptional control of the tumor- and hypoxia-marker carbonic
anhydrase 9: A one transcription factor (HIF-1) show? BIOCHIMICA ET
BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER Volume: 1795 Issue: 2
Pages: 162-172 Published: APR 2009, WOS
2. [1.1] Liao SY, Lerman MI, Stanbridge EJ Expression of transmembrane
carbonic anhydrases, CAIX and CAXII, in human development BMC
DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 9 Article Number: 22 Published:
MAR 16 2009, WOS
3. [1.1] Moller-Levet CS (Moller-Levet, Carla S.)1,2, Betts GNJ (Betts, Guy N.
J.)2, Harris AL (Harris, Adrian L.)3, Homer JJ (Homer, Jarrod J.)4, West CML
(West, Catharine M. L.)2, Miller CJ (Miller, Crispin J.)1 Exon Array Analysis of
Head and Neck Cancers Identifies a Hypoxia Related Splice Variant of LAMA3
Associated with a Poor Prognosis PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY
Volume: 5 Issue: 11 Article Number: e1000571 Published: NOV 2009, WOS
BEASLEY, N.J. - WYKOFF, Charles C. - WATSON, P.H. - LEEK, R. - TURLEY,
H. - GATTER, K. - PASTOREK, Jaromír - COX, G.J. - RATCLIFFE, P. - HARRIS,
Adrian L. Carbonic anhydrase IX, an endogenous hypoxia marker, expression in
head and neck squamous cel carcinoma and its relationship to hypoxia necrosis and
microvessel density. In Cancer Research. - Birmingham : Amer.Assoc.Cancer
Research, 2001, vol. 61, p. 5262-5267. (2001 - Current Contents). ISSN 008-5472.
Citácie:
1. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, J. K. J.)1, Schliemann C (Schliemann, C.)1,
Marlind J (Marlind, J.)1, Qureshi U (Qureshi, U.)2, Ammar A (Ammar, A.)2,
Pedley RB (Pedley, R. B.)2, Neri D (Neri, D.)1 Human monoclonal antibodies
targeting carbonic anhydrase IX for the molecular imaging of hypoxic regions in
solid tumours BRITISH JOURNAL OF CANCER Volume: 101 Issue: 4
Pages: 645-657 Published: AUG 11 2009, WOS
2. [1.1] Cheong SC (Cheong, S. C.)1, Chandramouli GVR (Chandramouli, G. V.
R.)2, Saleh A (Saleh, A.)1, Zain RB (Zain, R. B.)3, Lau SH (Lau, S. H.)4,
Sivakumaren S (Sivakumaren, S.)5, Pathmanathan R (Pathmanathan, R.)5, Prime
SS (Prime, S. S.)6, Teo SH (Teo, S. H.)1, Patel V (Patel, V.)7, Gutkind JS
(Gutkind, J. S.) Gene expression in human oral squamous cell carcinoma is
influenced by risk factor exposure ORAL ONCOLOGY Volume: 45 Issue: 8
Pages: 712-719 Published: AUG 2009, WOS
3. [1.1] Kaluz S (Kaluz, Stefan)1, Kaluzova M (Kaluzova, Milota)1, Liao SY
(Liao, Shu-Yuan)2, Lerman M (Lerman, Michael)3, Stanbridge EJ (Stanbridge,
Eric J.)1 Transcriptional control of the tumor- and hypoxia-marker carbonic
ADCA05
ADCA06
ADCA07
ADCA08
anhydrase 9: A one transcription factor (HIF-1) show? BIOCHIMICA ET
BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER Volume: 1795 Issue: 2
Pages: 162-172 Published: APR 2009, WOS
4. [1.1] McGuire BB, Fitzpatrick JM Biomarkers in renal cell carcinoma
CURRENT OPINION IN UROLOGY Volume: 19 Issue: 5 Pages: 441-446
Published: SEP 2009, WOS
5. [1.1] Schmitt A (Schmitt, Anita)1,2, Barth TFE (Barth, Thomas F. E.)3, Beyer
E (Beyer, Eva)2, Borchert F (Borchert, Franziska)2, Rojewski M (Rojewski,
Markus)5,6, Chen JF (Chen, Jinfei)2,7, Guillaume P (Guillaume, Philippe)8,
Gronau S (Gronau, Silke)4, Greiner J (Greiner, Jochen)2, Moller P (Moeller,
Peter)3, Riechelmann H (Riechelmann, Herbert)4, Schmitt M (Schmitt,
Michael)1,2 The tumor antigens RHAMM and G250/CAIX are expressed in
head and neck squamous cell carcinomas and elicit specific CD8(+) T cell
responses : INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY Volume: 34
Issue: 3 Pages: 629-639 Published: MAR 2009, WOS
BETÁKOVÁ, Tatiana - WOLFFE, E.J. - MOSS, B. Regulation of vaccnia virus
morphogenesis: Phosphorylation of the A14L and A17L membrane proteins and Cterminal truncation of the A17L protein are dependent on the F10L kinase. In Journal
of Virology, 1999, vol.73, no.5, p.3534-3543. (5.828 - IF1998). (1999 - Current
Contents). ISSN 0022-538X.
Citácie:
1. [1.1] Van Vliet K (Van Vliet, Kim)1, Mohamed MR (Mohamed, Mohamed R.)1,
Zhang LL (Zhang, Leiliang)1, Villa NY (Villa, Nancy Yaneth)1, Werden SJ
(Werden, Steven J.)1, Liu J (Liu, Jia)1, McFadden G (McFadden, Grant)1
Poxvirus Proteomics and Virus-Host Protein Interactions MICROBIOLOGY
AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS Volume: 73 Issue: 4 Pages: 730749 Published: DEC 2009, WOS
BETÁKOVÁ, Tatiana. M2 protein - a proton channel of influenza A virus. In
Current Pharmaceutical Design, 2007, vol. 13, no. 31, p. 3231-3235. (5.270 IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 1381-6128.
Citácie:
1. [1.1] Chaipan C (Chaipan, Chawaree)1,2, Kobasa D (Kobasa, Darwyn)3,4,
Bertram S (Bertram, Stephanie)5, Glowacka I (Glowacka, Ilona)5, Steffen I
(Steffen, Imke)5, Tsegaye TS (Tsegaye, Theodros Solomon)5, Takeda M (Takeda,
Makoto)6, Bugge TH (Bugge, Thomas H.)7, Kim S (Kim, Semi)8, Park Y (Park,
Youngwoo)8, Marzi A (Marzi, Andrea)1,2,9, Pohlmann S (Poehlmann,
Stefan)1,2,5 Proteolytic Activation of the 1918 Influenza Virus Hemagglutinin
JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83 Issue: 7 Pages: 3200-3211
Published: APR 2009, WOS
BETÁKOVÁ, Tatiana - ČIAMPOR, Fedor - HAY, A.J. Influence of residue 44 on
the activity of the M2 proton channel of influenza A virus. In Journal of General
Virology. - Reading RG7 1AG : Society for General Microbiology,Marlborough
House, 2005, vol.86, no., p.181-184. ISSN 0022-1317.
Citácie:
1. [1.1] Du QS (Du, Qi-Shi)1,2,5, Huang RB (Huang, Ri-Bo)1, Wang CH (Wang,
Cheng-Hua)3, Li XM (Li, Xiao-Ming)4, Chou KC (Chou, Kuo-Chen)5 Energetic
analysis of the two controversial drug binding sites of the M2 proton channel in
influenza A virus JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Volume: 259
Issue: 1 Pages: 159-164 Published: JUL 7 2009, WOS
2. [1.1] Pielak RM, Schnell JR, Chou JJ Mechanism of drug inhibition and drug
resistance of influenza A M2 channel PROCEEDINGS OF THE NATIONAL
ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA Volume:
106 Issue: 18 Pages: 7379-7384 Published: MAY 5 2009, WOS
BETÁKOVÁ, Tatiana - WOLFFE, E.J. - MOSS, B. The vaccinia virus A 14.5L gene
encodes a hydrophobic 53-amino-acid virion membrane protein that enhance
ADCA09
ADCA10
ADCA11
ADCA12
virulence in mice and is conserved among vertebrate poxviruses. In Journal of
Virology. - Washington : American Society for Microbiology, 2000, vol. 74, no. 9, p.
4085-4092. (5.942 - IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 0022-538X.
Citácie:
1. [1.1] Unger B (Unger, Bethany)1, Nichols RJ (Nichols, R. Jeremy)2, Stanitsa
ES (Stanitsa, Eleni S.)3, Traktman P (Traktman, Paula)1 Functional
characterization of the vaccinia virus I5 protein VIROLOGY JOURNAL
Volume: 5 Article Number: 148 Published: DEC 15 2009, WOS
2. [1.1] Van Vliet K (Van Vliet, Kim)1, Mohamed MR (Mohamed, Mohamed R.)1,
Zhang LL (Zhang, Leiliang)1, Villa NY (Villa, Nancy Yaneth)1, Werden SJ
(Werden, Steven J.)1, Liu J (Liu, Jia)1, McFadden G (McFadden, Grant)1
Poxvirus Proteomics and Virus-Host Protein Interactions MICROBIOLOGY
AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS Volume: 73 Issue: 4 Pages: 730749 Published: DEC 2009, WOS
BETÁKOVÁ, Tatiana - NERMUTH, M.V. - HAY, A.J. The NB protein: is an
aintegral components of the membrane of influenza B virus. In Journal of General
Virology, 1996, vol. 77, no.11, p. 2689-2694. ISSN 0022-1317.
Citácie:
1. [1.1] Moerdyk-Schauwecker M (Moerdyk-Schauwecker, Megan)1, Hwang SI
(Hwang, Sun-Il)2, Grdzelishvili VZ (Grdzelishvili, Valery Z.)1Analysis of virion
associated host proteins in vesicular stomatitis virus using a proteomics
approach VIROLOGY JOURNAL Volume: 6 Article Number: 166 Published:
OCT 12 2009, WOS
2. [1.1] Fischer WB, Kruger J VIRAL CHANNEL-FORMING PROTEINS
INTERNATIONAL REVIEW OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY, VOL 275
Book Series: INTERNATIONAL REVIEW OF CELL AND MOLECULAR
BIOLOGY Volume: 275 Pages: 35-63 Published: 2009, WOS
3. [1.1] Saha RK, Takahashi T, Suzuki T Glucosyl Hesperidin Prevents Influenza
A Virus Replication in Vitro by Inhibition of Viral Sialidase BIOLOGICAL &
PHARMACEUTICAL BULLETIN Volume: 32 Issue: 7 Pages: 1188-1192
Published: JUL 2009, WOS
BETÁKOVÁ, Tatiana - MOSS, B. Disulfide bonds and membrane topology of the
vaccinia virus A 17L envelope protein. In Journal of Virology, 2000, vol. 74, no. 5,
p. 2438-2442. (5.942 - IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 0022-538X.
Citácie:
1. [1.1] Unger B (Unger, Bethany)1, Nichols RJ (Nichols, R. Jeremy)2, Stanitsa
ES (Stanitsa, Eleni S.)3, Traktman P (Traktman, Paula)1Functional
characterization of the vaccinia virus I5 protein VIROLOGY JOURNAL
Volume: 5 Article Number: 148 Published: DEC 15 2009, WOS
BEUCKEN VAN DEN, T. - KORITZINSKY, M. - NIESSEN, H. - DUBOIS, L. SAVELKOULS, K. - MUJCIC, H. - JUTTEN, B. - KOPÁČEK, Juraj PASTOREKOVÁ, Silvia - VAN DER KOGEL, A.J. - LAMBIN, P. - VONCKEN,
W. - ROUSCHOP, K.M. - WOUTERS, B.G. Hypoxia-induced expression of
carbonic anhydrase 9 is dependent on the unfolded protein response. In Journal of
Biological Chemistry, 2009, vol. 284, no.36, p. 24204 - 24212. (5.520 - IF2008).
(2009 - Current Contents). ISSN 0021-9258.
Citácie:
1. [1.1] Rzymski T (Rzymski, Tomasz)2, Milani M (Milani, Manuela)1, Singleton
DC (Singleton, Dean C.)1, Harris AL (Harris, Adrian L.)1 Role of ATF4 in
regulation of autophagy and resistance to drugs and hypoxia CELL CYCLE
Volume: 8 Issue: 23 Pages: 3838-3847 Published: DEC 1 2009, WOS
BREWER, C.A. - LIAO, S.Y. - WILCZYNSKI, S.P. - PASTOREKOVÁ, Silvia PASTOREK, Jaromír - ZÁVADA, Ján - KUROSAKI, T. - MANETTA, A. BERMANN, M.L. - DISAIA, P.J. - STANBRIDGE, E.J. A study of biomarkers in
cervical carcinoma and clinical correlation of the novel biomarker MN. In
ADCA13
ADCA14
Gynecologic Oncology, 1996, vol. 63, no. 3, p. 337 - 344. ISSN 0090-8258.
Citácie:
1. [1.1] Rasheed S (Rasheed, S.)2, Harris AL (Harris, A. L.)3, Tekkis PP (Tekkis,
P. P.)2,4, Turley H (Turley, H.)3, Silver A (Silver, A.)5, McDonald PJ
(McDonald, P. J.)2, Talbot IC (Talbot, I. C.)1, Glynne-Jones R (Glynne-Jones,
R.)6, Northover JMA (Northover, J. M. A.)2, Guenther T (Guenther, T.)1
Assessment of microvessel density and carbonic anhydrase-9 (CA-9) expression
in rectal cancer PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE Volume: 205
Issue: 1 Pages: 1-9 Published: 2009, WOS
2. [1.1] Rughooputh S (Rughooputh, S.)1,2, Manraj S (Manraj, S.), Eddoo R
(Eddoo, R.), Greenwell P (Greenwell, P.)3 Expression of the c-myc oncogene and
the presence of HPV 18: possible surrogate markers for cervical cancer?
BRITISH JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE Volume: 66 Issue: 2
Pages: 74-78 Published: 2009, WOS
CECCHI, A. - HULÍKOVÁ, Alžbeta - PASTOREK, Jaromír - PASTOREKOVÁ,
Silvia - SCOZZAFAVA, A. - WINUM, J.Y. - MONTERO, J.L. - SUPURAN, C.T.
Carbonic anhydrase inhibitors. Design of fluorescent sulfonamides as probes of
tumor-associated carbonic anhydrase IX that inhibit isozyme IX-mediated
acidification of hypoxic tumors. In Journal of medicinal chemistry. - Easton,
(Washington) : American Chemical Society, 2005, vol. 48, no.15, p.4834-4841.
(5.076 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0022-2623.
Citácie:
1. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, Julia K. J.)1, Dumelin CE (Dumelin, Christoph
E.)2, Trussel S (Truessel, Sabrina)1, Marlind J (Marlind, Jessica)1, Neri D (Neri,
Dario In vivo targeting of tumor-associated carbonic anhydrases using
acetazolamide derivatives BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY
LETTERS Volume: 19 Issue: 16 Pages: 4851-4856 Published: AUG 15
2009, WOS
2. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, J. K. J.)1, Schliemann C (Schliemann, C.)1,
Marlind J (Marlind, J.)1, Qureshi U (Qureshi, U.)2, Ammar A (Ammar, A.)2,
Pedley RB (Pedley, R. B.)2, Neri D (Neri, D.)1 Human monoclonal antibodies
targeting carbonic anhydrase IX for the molecular imaging of hypoxic regions in
solid tumours BRITISH JOURNAL OF CANCER Volume: 101 Issue: 4
Pages: 645-657 Published: AUG 11 2009, WOS
3. [1.1] Pascu SI (Pascu, Sofia I.)1,2, Waghorn PA (Waghorn, Philip A.)2, Conry
T (Conry, Timothy)2, Lin B (Lin, Bonita)2, James C (James, Catrin)1, Zayed JM
(Zayed, Jameel M.)2,3 DESIGN CONSIDERATIONS TOWARDS
SIMULTANEOUSLY RADIOLABELED AND FLUORESCENT IMAGING
PROBES INCORPORATING METALLIC SPECIES ADVANCES IN
INORGANIC CHEMISTRY, VOL 61: METAL ION CONTROLLED REACTIVITY
Book Series: Advances in Inorganic Chemistry Volume: 61 Pages: 131-178
Published: 2009, WOS
4. [1.1] Sharma BK (Sharma, Brij Kishore)1, Pilania P (Pilania, Pradeep)1,
Singh P (Singh, Prithvi)1, Sharma S (Sharma, Susheela)2, Prabhakar YS
(Prabhakar, Yenamandra S.)3 CP-MLR directed QSAR study of carbonic
anhydrase inhibitors: sulfonamide and sulfamate inhibitors CENTRAL
EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 7 Issue: 4 Pages: 909922 Published: DEC 2009, WOS
DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít - RASHYDOV, Namik M. BEREZHNA, Valentyna V. - MÁTEL, Ľubomír - SALAJ, Terézia - PREŤOVÁ,
Anna - HAJDUCH, Martin. Proteomic analysis of mature soybean seeds from the
Chernobyl area suggests plant adaptation to the contaminated environment. In
Journal of Proteome Research, 2009, vol. 8, no. 6, p. 2915-2922. (5.684 - IF2008).
(2009 - Current Contents). ISSN 1535-3893.
Citácie:
ADCA15
ADCA16
1. [1.1] ACOSTA-MARTIN, AE.- CHWASTYRNIAK, M.- BESEME, O.DROBECQ, H.-AMOUYEL, P.- PINET, F. Impact of incomplete Dnase I
treatment on human macrophage proteome analysis. In PROTEOMICS
CLINICAL APPLICATIONS. ISSN: 1862-8346, 2009, vol. 3, iss. 10, p. 12361246., WOS
DELLACASAGRANDE, J. - GHIGO, E. - MACHERGUI-EL HAMMAMI, S. TOMAN, Rudolf - RAOULT, D. - CAPO, C. - MEGE, J.L. Aplha /v/ beta /3/
integrin and bacterial lipopolysaccharide are involved in Coxiella burnetii- stimulates
production of tumor necrosis factor by human monocytes. In Infection and
Immunity, 2000, vol. 68, p. 5673-5678. (4.184 - IF1999). (2000 - Current Contents).
ISSN 0019-9567.
Citácie:
1. [1.1] Marmion BP (Marmion, B. P.)1, Sukocheva O (Sukocheva, O.)2, Storm
PA (Storm, P. A.)1, Lockhart M (Lockhart, M.)2, Turra M (Turra, M.)1, Kok T
(Kok, T.)1, Ayres J (Ayres, J.)3, Routledge H (Routledge, H.)3, Graves S (Graves,
S.)2 Q fever: persistence of antigenic non-viable cell residues of Coxiella
burnetii in the host-implications for post Q fever infection fatigue syndrome and
other chronic sequelae QJM-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE
Volume: 102 Issue: 10 Pages: 673-684 Published: OCT 2009, WOS
DORAI, T. - SAWCZUK, I.C. - PASTOREK, Jaromír - WIERNIK, P.H. DUTCHER, J.P. The role of carbonic anhydrase IX overexpression in kidney cancer.
In European Journal of Cancer, 2005, vol. 41, no. 18, p. 2935-2947. ISSN 09598049.
Citácie:
1. [1.1] Chiche J (Chiche, Johanna)1, Ilc K (Ilc, Karine)1, Laferriere J
(Laferriere, Julie)1, Trottier E (Trottier, Eric)1, Dayan F (Dayan, Frederic)1,
Mazure NM (Mazure, Nathalie M.)1, Brahimi-Horn MC (Brahimi-Horn, M.
Christiane)1, Pouyssegur J (Pouyssegur, Jacques)1 Hypoxia-Inducible Carbonic
Anhydrase IX and XII Promote Tumor Cell Growth by Counteracting Acidosis
through the Regulation of the Intracellular pH CANCER RESEARCH Volume:
69 Issue: 1 Pages: 358-368 Published: JAN 1 2009, WOS
2. [1.1] Geiger C (Geiger, Christiane)1, Nossner E (Noessner, Elfriede)1,
Frankenberger B (Frankenberger, Bernhard)1, Falk CS (Falk, Christine S.)2,5,
Pohla H (Pohla, Heike)3, Schendel DJ (Schendel, Dolores J.)4,1 Harnessing
innate and adaptive immunity for adoptive cell therapy of renal cell carcinoma
JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM Volume: 87 Issue: 6
Pages: 595-612 Published: JUN 2009, WOS
3. [1.1] Osunkoya AO (Osunkoya, Adeboye O.)1,2, Yin-Goen Q (Yin-Goen,
Qiqin)1, Phan JH (Phan, John H.)3, Moffitt RA (Moffitt, Richard A.)3, Stokes TH
(Stokes, Todd H.)3, Wang MD (Wang, May D.)3, Young AN (Young, Andrew N.)1
Diagnostic biomarkers for renal cell carcinoma: selection using novel
bioinformatics systems for microarray data analysis HUMAN PATHOLOGY
Volume: 40 Issue: 12 Pages: 1671-1678 Published: DEC 2009, WOS
4. [1.1] Thirabanjasak D (Thirabanjasak, Duangpen)1,2, Basturk O (Basturk,
Olca)3, Altinel D (Altinel, Deniz)4, Cheng JD (Cheng, Jeanette D.)6, Adsay NV
(Adsay, N. Volkan)5 Is Serous Cystadenoma of the Pancreas a Model of ClearCell-Associated Angiogenesis and Tumorigenesis? : PANCREATOLOGY
Volume: 9 Issue: 1-2 Pages: 182-188 Published: 2009, WOS
5. [1.1] Dooms C (Dooms, Christophe)1,2, van Baardwijk A (van Baardwijk,
Angela)3, Verbeken E (Verbeken, Eric)4, van Suylen RJ (van Suylen, Robert
Jan)5, Stroobants S (Stroobants, Sigrid)6, De Ruysscher D (De Ruysscher,
Dirk)3, Vansteenkiste J (Vansteenkiste, Johan)2 Association Between 18FFluoro-2-Deoxy-D-Glucose Uptake Values and Tumor Vitality: Prognostic Value
of Positron Emission Tomography in Early-Stage Non-small Cell Lung Cancer
JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY Volume: 4 Issue: 7 Pages: 822-
ADCA17
ADCA18
828 Published: JUL 2009, WOS
6. [1.1] Gupta R (Gupta, Ruta)1, Balzer B (Balzer, Bonnie)1, Picken M (Picken,
Maria)2, Osunkoya AO (Osunkoya, Adeboye O.)3, Shet T (Shet, Tanuja)4,
Alsabeh R (Alsabeh, Randa)1, Luthringer D (Luthringer, Daniel)1, Paner GP
(Paner, Gladell P.)2, Amin MB (Amin, Mahul B.)1 Diagnostic Implications of
Transcription Factor Pax 2 Protein and Transmembrane Enzyme Complex
Carbonic Anhydrase IX Immunoreactivity in Adult Renal Epithelial Neoplasms
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY Volume: 33 Issue: 2
Pages: 241-247 Published: FEB 2009, WOS
DORAI, T. - SAWCZUK, I. - WIERNIK, Peter H. - PASTOREK, Jaromír DUTCHER, J.P. Role of Carbonic Anhydrases in the Progression of Renal Cell
Carcinoma Subtypes: Proposal of a Unified Hypothesis. In Cancer Investigation. Philadelphia : Taylor&Francis INC, 2006, vol. 24, p. 754-779. ISSN 0735-7907.
Citácie:
1. [1.1] Gupta R (Gupta, Ruta)1, Balzer B (Balzer, Bonnie)1, Picken M (Picken,
Maria)2, Osunkoya AO (Osunkoya, Adeboye O.)3, Shet T (Shet, Tanuja)4,
Alsabeh R (Alsabeh, Randa)1, Luthringer D (Luthringer, Daniel)1, Paner GP
(Paner, Gladell P.)2, Amin MB (Amin, Mahul B.)1 Diagnostic Implications of
Transcription Factor Pax 2 Protein and Transmembrane Enzyme Complex
Carbonic Anhydrase IX Immunoreactivity in Adult Renal Epithelial Neoplasms
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY Volume: 33 Issue: 2
Pages: 241-247 Published: FEB 2009, WOS
2. [1.1] Kluijt I (Kluijt, I.)1, de Jong D (de Jong, D.)2, Teertstra HJ (Teertstra, H.
J.)3, Axwijk PH (Axwijk, P. H.)1, Gille JJP (Gille, J. J. P.)4, Bell K (Bell, K.)5,
van Rens A (van Rens, A.)1, van der Velden AWG (van der Velden, A. W. G.)6,
Middelton L (Middelton, L.)7, Horenblas S (Horenblas, S.)8 Early onset of renal
cancer in a family with Birt-Hogg-DubE syndrome CLINICAL GENETICS
Volume: 75 Issue: 6 Pages: 537-543 Published: JUN 2009, WOS
3. [1.1] Sanchez ES, Fernandez JC New etiopathogenic findings in renal cell
carcinoma: carcinogenesis and tumor development pathways ACTAS
UROLOGICAS ESPANOLAS Volume: 33 Issue: 5 Pages: 468-473
Published: MAY 2009, WOS
DRIESSEN, A. - LANDUYT, W. - PASTOREKOVÁ, Silvia - MOONS, J. GOETHALS, L. - HAUSTERMANS, K. - NAFTEUX, P. - PENNINCKX, F. GEBOES, K. - LERUT, T. - ECTORS, N. Expression of carbonic anhydrase IX (CA
IX), a Hypoxia-Related protein , rather than vascular-endothelial growth factor
(VEGF), a pro-angiogenic factor, correlates with an extremely poor prognosis in
esophageal and gastric adenocarcinomas. In Annals of Surgery. - Philadelphia :
Lippincott Williams&Wilkins, 2006, vol. 243, no. 3, p. 334-340. ISSN 0003-4932.
Citácie:
1. [1.1] Huchet A (Huchet, A.)1,7, Fernandez P (Fernandez, P.)2,7, Allard M
(Allard, M.)2,7, Belkacemi Y (Belkacemi, Y.)3,8, Maire JP (Maire, J. -P.)1,7,
Trouette R (Trouette, R.)1, Eimer S (Eimer, S.)4,7, Tourdias T (Tourdias, T.)5,7,
Loiseau H (Loiseau, H.)6,7 Molecular imaging of tumour hypoxia : CANCER
RADIOTHERAPIE Volume: 13 Issue: 8 Pages: 747-757 Published: DEC
2009, WOS
2. [1.1] Klatte T (Klatte, Tobias)1, Seligson DB (Seligson, David B.)2, Rao JY
(Rao, Jian Yu)2, Yu H (Yu, Hong)2, de Martino M (de Martino, Michela)1,
Kawaoka K (Kawaoka, Kelly)1, Wong SG (Wong, Steven G.)3, Belldegrun AS
(Belldegrun, Arie S.)1, Pantuck AJ (Pantuck, Allan J.)1 Carbonic Anhydrase IX
in Bladder Cancer A Diagnostic, Prognostic, and Therapeutic Molecular Marker
CANCER Volume: 115 Issue: 7 Pages: 1448-1458 Published: APR 1
2009, WOS
3. [1.1] Schmitt A (Schmitt, Anita)1,2, Barth TFE (Barth, Thomas F. E.)3, Beyer
E (Beyer, Eva)2, Borchert F (Borchert, Franziska)2, Rojewski M (Rojewski,
ADCA19
ADCA20
ADCA21
Markus)5,6, Chen JF (Chen, Jinfei)2,7, Guillaume P (Guillaume, Philippe)8,
Gronau S (Gronau, Silke)4, Greiner J (Greiner, Jochen)2, Moller P (Moeller,
Peter)3, Riechelmann H (Riechelmann, Herbert)4, Schmitt M (Schmitt,
Michael)1,2 The tumor antigens RHAMM and G250/CAIX are expressed in head
and neck squamous cell carcinomas and elicit specific CD8(+) T cell responses
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY Volume: 34 Issue: 3 Pages:
629-639 Published: MAR 2009, WOS
DUBOIS, L. - DOUMA, K. - SUPURAN, C - CHIU, R.K. - ZANDVOORT, M.A.
van - PASTOREKOVÁ, Silvia - SCOZZAFAVA, A. - WOUTERS, B.G. LAMBIN, P. Imaging the hypoxia surrogate marker CA IX requires expression and
catalytic activity for binding fluorescent sulfonamide inhibitors. In Radiotherapy and
Oncology, 2007, vol. 83, no. 3, p. 367-373. (3.970 - IF2006). (2007 - Current
Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Rodemann HP Molecular radiation biology: Perspectives for radiation
oncology : RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 92 Issue: 3 Special
Issue: Sp. Iss. SI Pages: 293-298 Published: SEP 2009, WOS
2. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, J. K. J.)1, Schliemann C (Schliemann, C.)1,
Marlind J (Marlind, J.)1, Qureshi U (Qureshi, U.)2, Ammar A (Ammar, A.)2,
Pedley RB (Pedley, R. B.)2, Neri D (Neri, D.)1 Human monoclonal antibodies
targeting carbonic anhydrase IX for the molecular imaging of hypoxic regions in
solid tumours : BRITISH JOURNAL OF CANCER Volume: 101 Issue: 4
Pages: 645-657 Published: AUG 11 2009, WOS
3. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, Julia K. J.)1, Dumelin CE (Dumelin, Christoph
E.)2, Trussel S (Truessel, Sabrina)1, Marlind J (Marlind, Jessica)1, Neri D (Neri,
Dario)1 In vivo targeting of tumor-associated carbonic anhydrases using
acetazolamide derivatives In vivo targeting of tumor-associated carbonic
anhydrases using acetazolamide derivativesIn vivo targeting of tumor-associated
carbonic anhydrases using acetazolamide derivatives BIOORGANIC &
MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 19 Issue: 16 Pages: 48514856 Published: AUG 15 2009, WOS
4. [1.1] Yaromina A (Yaromina, Ala)1, Eckardt A (Eckardt, Anja)1, Zips D (Zips,
Daniel)1, Eicheler W (Eicheler, Wolfgang)1,2, Schuetze C (Schuetze, Christina)1,
Thames H (Thames, Howard)3, Baumann M (Baumann, Michael)1, Core needle
biopsies for determination of the microenvironment in individual tumours for
longitudinal radiobiological studies RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY
Volume: 92 Issue: 3 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 460-465 Published:
SEP 2009, WOS
DUBSKÁ, L. - LITERÁK, I. - KOCIANOVÁ, Elena - TARAGEĽOVÁ, Veronika SYCHRA, O. Differential role of passerine birds in distribution of Borrelia
Spirochetes based on data from ticks collected from birds during the postbreeding
migration period in Central Europe. In Applied and Environmental Microbiology,
2009, vol. 75, no. 3, p. 596-602. (3.801 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN
0099-2240.
Citácie:
1. [1.1] Stanek G, Strle F Lyme borreliosis: a European perspective on
diagnosis and clinical management CURRENT OPINION IN INFECTIOUS
DISEASES Volume: 22 Issue: 5 Pages: 450-454 Published: OCT 2009, WOS
EBBESEN, P. - PETTERSEN, E.O. - GORR, T.A. - JOBST, G. - KIENINGER, J. WENGER, R.H. - PASTOREKOVÁ, Silvia - DUBOIS, L. - LAMBIN, P. WOUTERS, B.G. - BEUCKEN VAN DEN, T. - SUPURAN, C.T. - POELLINGER,
L. - RATCLIFFE, P. - KANOPKA, A. - GORLACH, A. - GASMANN, M. HARRIS, A.L. - MAXWELL, P. - SCOZZAFAVA, A. Taking advantage of tumor
cell adaptations to hypoxia for developing new tumor markers and treatment
strategies. In Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2009, vol.24,
ADCA22
ADCA23
ADCA24
p. 1 - 39, Suppl.1. (1.421 - IF2008). (2009 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Fahling M : Surviving hypoxia by modulation of mRNA translation rate
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE Volume: 13
Issue: 9A Pages: 2770-2779 Published: SEP 2009, WOS
FISLOVÁ, Tatiana - GOCNÍK, Michal - SLÁDKOVÁ, Tatiana - ĎURMANOVÁ,
Vladimíra - RAJČÁNI, Július - VAREČKOVÁ, Eva - MUCHA, Vojtech KOSTOLANSKÝ, František. Multiorgan distribution of human influenza A virus
strains observed in a mouse model. In Archives of Virology, 2009, vol. 154, no. 3, p.
409 - 419. (2.020 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0304-8608.
Citácie:
1. [1.1] Tate MD (Tate, Michelle D.)1, Deng YM (Deng, Yi-Mo)2, Jones JE
(Jones, Jessica E.)3,4, Anderson GP (Anderson, Gary P.)3,4, Brooks AG (Brooks,
Andrew G.)1, Reading PC (Reading, Patrick C.)1,2 Neutrophils Ameliorate Lung
Injury and the Development of Severe Disease during Influenza Infection
JOURNAL OF IMMUNOLOGY Volume: 183 Issue: 11 Pages: 7441-7450
Published: DEC 1 2009, WOS
2. [1.1] Guarner J, Falcon-Escobedo R Comparison of the Pathology Caused by
H1N1, H5N1, and H3N2 Influenza Viruses ARCHIVES OF MEDICAL
RESEARCH Volume: 40 Issue: 8 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 655-661
Published: NOV 2009, WOS
3. [1.1] Lankarani KB What every Hepatologist should Know about Swine Flu?
HEPATITIS MONTHLY Volume: 9 Issue: 4 Pages: 249-252 Published: FAL
2009, WOS
GERN, L. - HU, C.M. - KOCIANOVÁ, Elena - VÝROSTEKOVÁ, V. - ŘEHÁČEK,
Jozef. Genetic diversity of Borrelia burgdorferi sensu lato isolates obtained from
Ixodes ricinus ticks collected in Slovakia. In European Journal of Epidemiology,
1999, vol. 15, no.7, p.665-669. (0.707 - IF1998). (1999 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Jarosova V (Jarosova, V)1,2, Rudolf I (Rudolf, I)1, Halouzka J
(Halouzka, J.)1, Hubalek Z (Hubalek, Z.)1,2 Borrelia burgdorferi sensu lato in
Ixodid Ticks from Ostrava Slag Heaps EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE
IMUNOLOGIE Volume: 58 Issue: 2 Pages: 90-97 Published: 2009, WOS
2. [1.1] Foldvari G (Foeldvari, Gabor)1, Rigo K (Rigo, Krisztina)1, Majlathova
V (Majlathova, Viktoria)2, Majlath I (Majlath, Igor)3, Robert F (Robert
Farkas)1, Pet'ko B (Pet'ko, Branislav)2 Detection of Borrelia burgdorferi sensu
lato in Lizards and Their Ticks from Hungary VECTOR-BORNE AND
ZOONOTIC DISEASES Volume: 9 Issue: 3 Pages: 331-336 Published:
JUN 2009, WOS
3. [1.1] Rudenko N (Rudenko, Nataliia)1, Golovchenko M (Golovchenko,
Maryna)1, Ruzek D (Ruzek, Daniel)1, Piskunova N (Piskunova, Natalja)2,
Mallatova N (Mallatova, Nadja)2, Grubhoffer L (Grubhoffer, Libor)1 Molecular
detection of Borrelia bissettii DNA in serum samples from patients in the Czech
Republic with suspected borreliosis FEMS MICROBIOLOGY LETTERS
Volume: 292 Issue: 2 Pages: 274-281 Published: MAR 2009, WOS
GIATROMANOLAKI, A. - KOUKOURAKIS, Michael I. - SIVRIDIS, E. PASTOREK, Jaromír - WYKOFF, Charles C. - GATTER, Kevin C. - HARRIS,
Adrian L. Expression of Hypoxia-inducible carbonic anhydrase-9 relates to
angiogenic pathways and independently to poor outcome in non-small cell lung
cancer. In Cancer Research, 2001, vol. 61, p. 7992-7998. (2001 - Current Contents).
ISSN 008-5472.
Citácie:
1. [1.1] Aubert S (Aubert, Sebastien)1,3, Fauquette V (Fauquette, Valerie)1,
Hemon B (Hemon, Brigitte)1, Lepoivre R (Lepoivre, Rejane)1, Briez N (Briez,
Nicolas)1,2, Bernard D (Bernard, David)4,5, Van Seuningen I (Van Seuningen,
Isabelle)1, Leroy X (Leroy, Xavier)1,3, Perrais M (Perrais, Michael)1,3 MUC1,
a New Hypoxia Inducible Factor Target Gene, Is an Actor in Clear Renal Cell
Carcinoma Tumor Progression CANCER RESEARCH Volume: 69 Issue: 14
Pages: 5707-5715 Published: JUL 15 2009, WOS
2. [1.1] Hong YS (Hong, Yong Sang)1, Cho HJ (Cho, Hyeon Jin)1,2, Kim SY
(Kim, Sun Young)1, Jung KH (Jung, Kyung Hae)1, Park JW (Park, Ji Won)1,
Choi HS (Choi, Hyo Seong)1, Oh JH (Oh, Jae Hwan)1, Kim BC (Kim, Byung
Chang)1, Sohn DK (Sohn, Dae Kyung)1, Kim DY (Kim, Dae Yong)1, Chang HJ
(Chang, Hee Jin) Carbonic anhydrase 9 is a predictive marker of survival benefit
from lower dose of bevacizumab in patients with previously treated metastatic
colorectal cancer BMC CANCER Volume: 9 Article Number: 246
Published: JUL 21 2009, WOS
3. [1.1] Ashour HMA, Wahab AEA Synthesis and Biological Evaluation of Novel
Pyrazoles and Pyrazolo[3,4-d]pyrimidines Incorporating a Benzenesulfonamide
Moiety ARCHIV DER PHARMAZIE Volume: 342 Issue: 4 Pages: 238-252
Published: APR 2009, WOS
4. [1.1] Ito T (Ito, Takeo)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K (Nagai,
Kanji)2, Nagano T (Nagano, Tatsuya)1,2, Kojika M (Kojika, Masakazu)1,2,
Murata Y (Murata, Yukinori)1, Atsumi N (Atsumi, Naho)1, Nishiwaki Y
(Nishiwaki, Yutaka)2, Miyazaki E (Miyazaki, Eishi)3, Kumamoto T (Kumamoto,
Toshihide)4, Ochiai A (Ochiai, Atsushi Low podoplanin expression of tumor cells
predicts poor prognosis in pathological stage IB squamous cell carcinoma of the
lung, tissue microarray analysis of 136 patients using 24 antibodies LUNG
CANCER Volume: 63 Issue: 3 Pages: 418-424 Published: MAR 2009,
WOS
5. [1.1] Kaluz S (Kaluz, Stefan)1, Kaluzova M (Kaluzova, Milota)1, Liao SY
(Liao, Shu-Yuan)2, Lerman M (Lerman, Michael)3, Stanbridge EJ (Stanbridge,
Eric J.)1 Transcriptional control of the tumor- and hypoxia-marker carbonic
anhydrase 9: A one transcription factor (HIF-1) show? BIOCHIMICA ET
BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER Volume: 1795 Issue: 2
Pages: 162-172 Published: APR 2009, WOS
6. [1.1] Korkeila E (Korkeila, E.)1, Talvinen K (Talvinen, K.)2, Jaakkola PM
(Jaakkola, P. M.)1,3,4, Minn H (Minn, H.)1,5, Syrjanen K (Syrjanen, K.)1,
Sundstrom J (Sundstrom, J.)2,6, Pyrhonen S (Pyrhonen, S.)1 Expression of
carbonic anhydrase IX suggests poor outcome in rectal cancer BRITISH
JOURNAL OF CANCER Volume: 100 Issue: 6 Pages: 874-880
Published: MAR 17 2009, WOS
7. [1.1] Mikami Y (Mikami, Yuji)1, Hisatsune A (Hisatsune, Akinori)1, Tashiro T
(Tashiro, Tomomi)1, Isohama Y (Isohama, Yoichiro)1, Katsuki H (Katsuki,
Hiroshi)1 Hypoxia enhances MUC1 expression in a lung adenocarcinoma cell
line BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
Volume: 379 Issue: 4 Pages: 1060-1065 Published: FEB 20 2009, WOS
8. [1.1] Nakamura J (Nakamura, Jun)1, Kitajima Y (Kitajima, Yoshihiko)1, Kai K
(Kai, Keita)2, Mitsuno M (Mitsuno, Mayumi)1, Ide T (Ide, Takao)1, Hashiguchi K
(Hashiguchi, Kazuyoshi)1, Hiraki M (Hiraki, Masatsugu)1, Miyazaki K
(Miyazaki, Kohji)1 Hypoxia-inducible factor-1 alpha expression predicts the
response to 5-fluorouracil-based adjuvant chemotherapy in advanced gastric
cancer ONCOLOGY REPORTS Volume: 22 Issue: 4 Pages: 693-699
Published: OCT 2009, WOS
9. [1.1] Nakao M (Nakao, Masayuki)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K
(Nagai, Kanji)2, Kawase A (Kawase, Akikazu)1,2, Kenmotsu H (Kenmotsu,
Hirotsugu)1,2, Kon-No H (Kon-no, Hidehiro)1,2, Hishica T (Hishica,
Tomoyuki)2, Nishimura M (Nishimura, Mitsuyo)2, Yoshida J (Yoshida, Junji)2,
Ochiai A (Ochiai, Atsushi)1 Prognostic Significance of Carbonic Anhydrase IX
Expression by Cancer-associated Fibroblasts in Lung Adenocarcinoma
ADCA25
ADCA26
ADCA27
CANCER Volume: 115 Issue: 12 Pages: 2732-2743 Published: JUN 15
2009, WOS
10. [1.1] Yildirim H, Kockar F TGF-beta upregulates tumor-associated
carbonic anhydrase IX gene expression in Hep3B cells CELL BIOLOGY
INTERNATIONAL Volume: 33 Issue: 9 Pages: 1002-1007 Published: SEP
2009, WOS
GIBADULINOVÁ, Adriana - BARÁTHOVÁ, Monika - KOPÁČEK, Juraj HULÍKOVÁ, Alžbeta - PASTOREKOVÁ, Silvia - KETTMAN, R. - PASTOREK,
Jaromír. Expression of S100P protein correlates with and contributes to the
tumorigenic capacity of HeLa cervical carcinoma cells. In Oncology Reports, 2005,
vol. 14, no. 2, p. 575-582.
Citácie:
1. [1.1] Kim JK (Kim, Jeong Kyu)1, Jung KH (Jung, Kwang Hwa)1, Noh JH
(Noh, Ji Heon)1, Eun JW (Eun, Jung Woo)1, Bae HJ (Bae, Hyun Jin)1, Xie HJ
(Xie, Hong Jian)1, Ahn YM (Ahn, Young Min)2, Ryu JC (Ryu, Jae Chun)3, Park
WS (Park, Won Sang)1, Lee JY (Lee, Jung Young)1, Nam SW (Nam, Suk Woo)1
Targeted disruption of S100P suppresses tumor cell growth by down-regulation
of cyclin D1 and CDK2 in human hepatocellular carcinoma INTERNATIONAL
JOURNAL OF ONCOLOGY Volume: 35 Issue: 6 Pages: 1257-1264
Published: DEC 2009, WOS
GIFFORD, R. - KABÁT, Peter - MARTIN, J. - LYNCH, C. - TRISTEM, M.
Evolution and distribution of clas II-related endogenous retroviruses. In Journal of
Virology. - Washington : American Society for Microbiology, 2005, vol. 79, no.10,
p.6478-6486. ISSN 0022-538X.
Citácie:
1. [1.1] Blomberg, J., Benachenhou, F., Blikstad, V., Sperber, G., Mayer, J.
Classification and nomenclature of endogenous retroviral sequences (ERVs).
Problems and recommendations (2009) Gene, 448 (2), pp. 115-123, WOS
2. [1.1] Carré-Eusebe, D., Coudouel, N., Magre, S. OVEX1, a novel chicken
endogenous retrovirus with sex-specific and left-right asymmetrical expression in
gonads 2009) Retrovirology, 6, art. no. 59, WOS
3. [1.1] Hanke, K; Kramer, P; Seeher, S; Beimforde, N; Kurth, R; Bannert, N
Reconstitution of the Ancestral Glycoprotein of Human Endogenous Retrovirus K
and Modulation of Its Functional Activity by Truncation of the Cytoplasmic
Domain (2009) JOURNAL OF VIROLOGY, 83 (24): 12790-12800 DEC 15, WOS
4. [1.1] Jaratlerdsiri, W., Rodríguez-Zárate, C.J., Isberg, S.R., Damayanti, C.S.,
Miles, L.G., Chansue, N., Moran, C., Melville, L., Gongora, J. Distribution of
endogenous retroviruses in crocodilians (2009) Journal of Virology, 83 (19), pp.
10305-10308, WOS
5. [1.1] L.aMere, SA ; St Leger, JA ; Schrenzel, MD ; Anthony, SJ ; Rideout, BA ;
Salomon, DR Molecular Characterization of a Novel Gammaretrovirus in Killer
Whales (Orcinus orca), WOS
6. [1.1] Llorens, C., Futami, R., Renaud, G., Moya, A. Bioinformatic flowchart
and database to investigate the origins and diversity of Clan AA peptidases
(2009) Biology Direct, 4, art. no. 3,, WOS
GLASA, Miroslav - SVOBODA, Jan - NOVÁKOVÁ, Slavomíra. Analysis of the
molecular and biological variability of Zucchini yellow mosaic virus isolates from
Slovakia and Czech Republic. In Virus Genes, 2007, vol. 35, p. 415-421. (1.102 IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0920-8569.
Citácie:
1. [1.1] Lecoq H (Lecoq, H.)1, Wipf-Scheibel C (Wipf-Scheibel, C.)1,
Chandeysson C (Chandeysson, C.)1, Le Van A (Le Van, A.)1, Fabre F (Fabre,
F.)1, Desbiez C (Desbiez, C.)1 Molecular epidemiology of Zucchini yellow
mosaic virus in France: An historical overview : VIRUS RESEARCH Volume:
141 Issue: 2 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 190-200 Published: MAY
ADCA28
ADCA29
ADCA30
2009, WOS
GLASA, Miroslav - PAUNOVIC, S. - JEVREMOVIC, D. - MYRTA, A. PITTNEROVÁ, S. - CANDRESSE, T. Analysis of recombinant Plum pox virus
(PPV) isolates from Serbia confirms genetic homogenity and supports a regional
origin for the PPV-Rec subgroup. In Archives of Virology. - Wien : Springer Verlag,
2005, vol.150, p.2051-2060. ISSN 0304-8608.
Citácie:
1. [1.1] Wylie SJ, Jones RAC Role of Recombination in the Evolution of Host
Specialization Within Bean yellow mosaic virus : PHYTOPATHOLOGY
Volume: 99 Issue: 5 Pages: 512-518 Published: MAY 2009, WOS
GLASA, Miroslav - PALKOVICS, L. - KOMÍNEK, P. - LABONNE, G. PITTNEROVÁ, S. - KÚDELA, Otakar - CANDRESSE, Thierry - ŠUBR, Zdeno W..
Geographically and temporally distant natural recombinant isolated of plum pox
virus /PPV/ are genetically very similar and form a unique PPV subgroup. In Journal
of General Virology. - Reading RG7 1AG : Society for General
Microbiology,Marlborough House, 2004, vol. 85, p. 2671 - 2681. ISSN 0022-1317.
Citácie:
1. [1.1] Seo JK (Seo, Jang-Kyun)1,2,3, Ohshima K (Ohshima, Kazusato)4, Lee
HG (Lee, Hyeok-Geun)1,2, Son M (Son, Moonil)1,2, Choi HS (Choi, Hong-Soo)5,
Lee SH (Lee, Su-Heon)5, Sohn SH (Sohn, Seong-Han)5, Kim KH (Kim, KookHyung)1,2,3 Molecular variability and genetic structure of the population of
Soybean mosaic virus based on the analysis of complete genome sequences
VIROLOGY Volume: 393 Issue: 1 Pages: 91-103 Published: OCT 10
2009, WOS
2. [1.1] Boulila M Molecular characterization of an almond isolate of Prune
dwarf virus in Tunisia: putative recombination breakpoints in the partial
sequences of the coat protein-encoding gene in isolates from different geographic
origin PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA Volume: 48 Issue: 3 Pages:
411-421 Published: DEC 2009, WOS
3. [1.1] Gadiou S (Gadiou, S.)1, Safarova D (Safarova, D.)1, Navratil M
(Navratil, M.)1 DIFFERENTIATION OF PLUM POX VIRUS ISOLATES BY
SINGLE-STRAND CONFORMATION POLYMORPHISM AND LOWSTRINGENCY SINGLE SPECIFIC PRIMER PCR ANALYSIS OF HC-Pro
GENOME REGION ACTA VIROLOGICA Volume: 53 Issue: 1 Pages: 5356 Published: 2009, WOS
4. [1.1] Ioan Z (Ioan, Zagrai)1, Zagrai L (Zagrai, Luminita)1, Ferencz B
(Ferencz, Beatrix)2, Petricele I (Petricele, Ioana)3, Pamfil D (Pamfil, Doru)3,
Popescu O (Popescu, Octavian)2, Briciu A (Briciu, Alexandru)3, Festila A
(Festila, Angela)1 Serological and Molecular Typing of Plum pox Virus Isolates
in the Transylvania, Romania NOTULAE BOTANICAE HORTI
AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA Volume: 37 Issue: 1 Pages: 265-272
Published: JAN-JUN 2009, WOS
GLASA, Miroslav - MARIE-JEANNE, V. - LABONNE, G. - ŠUBR, Zdeno W. KÚDELA, Otakar - QUIOT, J.B. A natural population of recombinant Plum pox
virus is viable and competetive under field conditions. In European Journal of Plant
Pathology. ISSN 0929-1873.
Citácie:
1. [1.1] Desbiez C (Desbiez, C.)1, Joannon B (Joannon, B.)1, Wipf-Scheibel C
(Wipf-Scheibel, C.)1, Chandeysson C (Chandeysson, C.)1, Lecoq H (Lecoq, H.)1
Emergence of new strains of Watermelon mosaic virus in South-eastern France:
Evidence for limited spread but rapid local population shift VIRUS RESEARCH
Volume: 141 Issue: 2 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 201-208 Published:
MAY 2009, WOS
2. [1.1] Gadiou S (Gadiou, S.)1, Safarova D (Safarova, D.)1, Navratil M
(Navratil, M.)1 DIFFERENTIATION OF PLUM POX VIRUS ISOLATES BY
ADCA31
ADCA32
ADCA33
SINGLE-STRAND CONFORMATION POLYMORPHISM AND LOWSTRINGENCY SINGLE SPECIFIC PRIMER PCR ANALYSIS OF HC-Pro
GENOME REGION ACTA VIROLOGICA Volume: 53 Issue: 1 Pages: 5356 Published: 2009, WOS
3. [1.1] Ioan Z (Ioan, Zagrai)1, Zagrai L (Zagrai, Luminita)1, Ferencz B
(Ferencz, Beatrix)2, Petricele I (Petricele, Ioana)3, Pamfil D (Pamfil, Doru)3,
Popescu O (Popescu, Octavian)2, Briciu A (Briciu, Alexandru)3, Festila A
(Festila, Angela)1 Serological and Molecular Typing of Plum pox Virus Isolates
in the Transylvania, Romania NOTULAE BOTANICAE HORTI
AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA Volume: 37 Issue: 1 Pages: 265-272
Published: JAN-JUN 2009, WOS
4. [1.1] Serce CU (Serce, Cigdem Ulubas)1, Candresse T (Candresse,
Thierry)2,3, Svanella-Dumas L (Svanella-Dumas, Laurence)2,3, Krizbai L
(Krizbai, Laszlo)4, Gazel M (Gazel, Mona)1, Caglayan K (Caglayan, Kadriye)1
Further characterization of a new recombinant group of Plum pox virus isolates,
PPV-T, found in orchards in the Ankara province of Turkey VIRUS RESEARCH
Volume: 142 Issue: 1-2 Pages: 121-126 Published: JUN 2009, WOS
5. [1.2] Dragoyski K, Dinkova H, Mihovska B, Stefanova B, Kamenova I Plum
pox and plum assortment in the region of the Central Balkan Mountains ACTA
HORTICULTURAE Volume 825, Pages 169-176 Published: 2009,, SCOPUS
GLASA, Miroslav - MARIE-JEANNE, V. - MOURY, B. - KÚDELA, Otakar QUIOT, J.B. Molecular variability of the P3-6KS1 genomic region among
geographically and biologically distinct isolates of Plum pox virus. In Archives of
Virology : Official Journal of the Virology Division, 2002, vol. 147, p. 563-575.
(2002 - Current Contents ; 2002 - Current Contents). ISSN 0304-8608.
Citácie:
1. [1.1] Serce CU (Serce, Cigdem Ulubas)1, Candresse T (Candresse,
Thierry)2,3, Svanella-Dumas L (Svanella-Dumas, Laurence)2,3, Krizbai L
(Krizbai, Laszlo)4, Gazel M (Gazel, Mona)1, Caglayan K (Caglayan, Kadriye)1
Further characterization of a new recombinant group of Plum pox virus isolates,
PPV-T, found in orchards in the Ankara province of Turkey VIRUS RESEARCH
Volume: 142 Issue: 1-2 Pages: 121-126 Published: JUN 2009, WOS
2. [1.1] Szathmary E (Szathmary, E.)1, Tobias I (Tobias, I.)2, Dragoyski K
(Dragoyski, K.)3, Palkovics L (Palkovics, L.)1 PARTIAL MOLECULAR
CHARACTERIZATION OF AN UNUSUAL, RECOMBINANT PLUM POX VIRUS
ISOLATE FROM BULGARIA ACTA VIROLOGICA Volume: 53 Issue: 1
Pages: 65-67 Published: 2009, WOS
3. [1.1] Thompson D (Thompson, D.)1, Varga A (Varga, A.)1, De Costa H (De
Costa, H.)1, Birch C (Birch, C.)1, Glasa M (Glasa, M.)2, James D (James, D.)1
First Report of Plum pox virus Recombinant Strain on Prunus spp. in Canada
PLANT DISEASE Volume: 93 Issue: 6 Pages: 674-674 Published: JUN
2009, WOS
GLASA, Miroslav - BETINOVÁ, Eva - KÚDELA, Otakar - ŠUBR, Zdeno W..
Biological and molecular characterisation of Prunus necrotic ringspot virus isolates
and possible approaches to their phylogenetic typing. In Annals of Applied Biology,
2002, vol. 140, p. 279-283. (2002 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Oliver JE (Oliver, J. E.)1, Freer J (Freer, J.)2, Andersen RL (Andersen,
R. L.)2, Cox KD (Cox, K. D.)1, Robinson TL (Robinson, T. L.)2, Fuchs M (Fuchs,
M.)1Genetic Diversity of Prunus necrotic ringspot virus Isolates Within a Cherry
Orchard in New York PLANT DISEASE Volume: 93 Issue: 6 Pages: 599606 Published: JUN 2009, WOS
GLAZUNOVA, O. - ROUX, V. - FREYLIKMAN, O. - SEKEYOVÁ, Zuzana FOURNOUS, G. - TYCZKA, J. - TOKAREVICH, N.S. - KOVÁČOVÁ, Elena MARIE, T.J. - RAOULT, D. Coxiella burnetii genotyping. In Emerging Infectious
ADCA34
ADCA35
Diseases, 2005, vol.11, p. 1211-1217. (5.634 - IF2004). (2005 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Beare PA (Beare, Paul A.)1, Unsworth N (Unsworth, Nathan)3, Andoh
M (Andoh, Masako)3, Voth DE (Voth, Daniel E.)1, Omsland A (Omsland,
Anders)1, Gilk SD (Gilk, Stacey D.)1, Williams KP (Williams, Kelly P.)4, Sobral
BW (Sobral, Bruno W.)4, Kupko JJ (Kupko, John J., III)2, Porcella SF (Porcella,
Stephen F.)2, Samuel JE (Samuel, James E.)3, Heinzen RA (Heinzen, Robert A
Comparative Genomics Reveal Extensive Transposon-Mediated Genomic
Plasticity and Diversity among Potential Effector Proteins within the Genus
Coxiella INFECTION AND IMMUNITY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 642656 Published: FEB 2009, WOS
2. [1.1] Chmielewski T (Chmielewski, Tomasz)1, Sidi-Boumedine K (SidiBoumedine, Karim)2, Duquesne V (Duquesne, Veronique)2, Podsiadly E
(Podsiadly, Edyta)1, Thiery R (Thiery, Richard)2, Tylewska-Wierzbanowska S
(Tylewska-Wierzbanowska, Stanislawa)1 Molecular Epidemiology of Q Fever in
Poland POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY Volume: 58 Issue: 1
Pages: 9-13 Published: 2009, WOS
3. [1.1] Russell-Lodrigue KE (Russell-Lodrigue, K. E.)1,3, Andoh M (Andoh,
M.)1, Poels MWJ (Poels, M. W. J.)1,2, Shive HR (Shive, H. R.)3, Weeks BR
(Weeks, B. R.)3, Zhang GQ (Zhang, G. Q.)1, Tersteeg C (Tersteeg, C.)1,2,
Masegi T (Masegi, T.)5, Hotta A (Hotta, A.)4, Yamaguchi T (Yamaguchi, T.)4,
Fukushi H (Fukushi, H.)4, Hirai K (Hirai, K.)4, McMurray DN (McMurray, D.
N.)1, Samuel JE (Samuel, J. E.)1 Coxiella burnetii Isolates Cause GenogroupSpecific Virulence in Mouse and Guinea Pig Models of Acute Q Fever
INFECTION AND IMMUNITY Volume: 77 Issue: 12 Pages: 5640-5650
Published: DEC 2009, WOS
4. [1.1] Sidi-Boumedine K (Sidi-Boumedine, K.), Duquesne V (Duquesne, V.)1,
Fernandes I (Fernandes, I.), Marro S (Marro, S.), Thiery R (Thiery, R.)
Evaluation of randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) for discrimination
of Coxiella burnetii ruminant strains isolated in France CLINICAL
MICROBIOLOGY AND INFECTION Volume: 15 Pages: 194-195
Supplement: Suppl. 2 Published: DEC 2009, WOS
GOCNÍK, Michal - FISLOVÁ, Tatiana - MUCHA, Vojtech - SLÁDKOVÁ, Tatiana
- RUSS, Gustáv - KOSTOLANSKÝ, František - VAREČKOVÁ, Eva. Antibodies
induced by the HA2 glycopolypeptide of influenza virus haemagglutinin improve
recovery from influenza A virus infection. M.Gocník, T.Fislová, V.Mucha,
T.Sládková, G.Russ, F.Kostolanský, E.Varečková. In Journal of General Virology,
2008, vol. 89, p. 958 -967. (3.120 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 00221317.
Citácie:
1. [1.1] Prabhu N (Prabhu, Nayana)1, Prabakaran M (Prabakaran, Mookkan)1,
Ho HT (Ho, Hui-Ting)1, Velumani S (Velumani, Sumathy)1, Qiang J (Qiang,
Jia)1, Goutama M (Goutama, Michael)2, Kwang J (Kwang, Jimmy)1,3
Monoclonal Antibodies against the Fusion Peptide of Hemagglutinin Protect
Mice from Lethal Influenza A Virus H5N1 Infection JOURNAL OF VIROLOGY
Volume: 83 Issue: 6 Pages: 2553-2562 Published: MAR 15 2009, WOS
GOCNÍK, Michal - FISLOVÁ, Tatiana - SLÁDKOVÁ, Tatiana - MUCHA, Vojtech
- KOSTOLANSKÝ, František - VAREČKOVÁ, Eva. Antibodies specific to the
HA2 glycopolypeptide of influenza A virus haemagglutinin with the fusion inhibition activity contribute to the protection of mice against the lethal infection. In
Journal of General Virology, 2007, vol. 88, p. 951-955. (3.110 - IF2006). (2007 Current Contents). ISSN 0022-1317.
Citácie:
1. [1.1] Prabhu N (Prabhu, Nayana)1, Prabakaran M (Prabakaran, Mookkan)1,
Ho HT (Ho, Hui-Ting)1, Velumani S (Velumani, Sumathy)1, Qiang J (Qiang,
ADCA36
ADCA37
ADCA38
Jia)1, Goutama M (Goutama, Michael)2, Kwang J (Kwang, Jimmy)1,3
Monoclonal Antibodies against the Fusion Peptide of Hemagglutinin Protect
Mice from Lethal Influenza A Virus H5N1 Infection JOURNAL OF VIROLOGY
Volume: 83 Issue: 6 Pages: 2553-2562 Published: MAR 15 2009, WOS
2. [1.1] Szecsi J (Szecsi, Judit)1,2, Gabriel G (Gabriel, Guelsah)3, Edfeldt G
(Edfeldt, Gabriella)2, Michelet M (Michelet, Maud)2, Klenk HD (Klenk, Hans
Dieter)3, Cosset FL (Cosset, Francois-Loic)2 DNA Vaccination with a SinglePlasmid Construct Coding for Viruslike Particles Protects Mice against Infection
with a Highly Pathogenic Avian Influenza A Virus JOURNAL OF INFECTIOUS
DISEASES Volume: 200 Issue: 2 Pages: 181-190 Published: JUL 15
2009, WOS
3. [1.1] Yoshida R (Yoshida, Reiko)1, Igarashi M (Igarashi, Manabu)1, Ozaki H
(Ozaki, Hiroichi)2, Kishida N (Kishida, Noriko)3, Tomabechi D (Tomabechi,
Daisuke)1, Kida H (Kida, Hiroshi)1,4, Ito K (Ito, Kimihito)1, Takada A (Takada,
Ayato)1 Cross-Protective Potential of a Novel Monoclonal Antibody Directed
against Antigenic Site B of the Hemagglutinin of Influenza A Viruses PLOS
PATHOGENS Volume: 5 Issue: 3 Article Number: e1000350 Published:
MAR 2009, WOS
GRAY, Jeremy - STANEK, G. - KUNDI, M. - KOCIANOVÁ, Elena. Dimension of
engorging Ixodes ricinus as a measure of feeding duration. In International Journal of
Medical Microbiology : Proceedings of the VIIIth International Potsdam Symposium
on tick-Borne Diseases (IPS VIII), 2005, vol. 295, no. 8, p. 567 - 572. ISSN 14384221.
Citácie:
1. [1.1] Hugli D (Huegli, Delphine)1, Moret J (Moret, Jacqueline)1, Rais O
(Rais, Olivier)1, Moosmann Y (Moosmann, Yves)1, Erard P (Erard, Philippe)2,
Malinverni R (Malinverni, Raffaele)2, Gern L (Gern, Lise)1 Tick bites in a Lyme
borreliosis highly endemic area in Switzerland INTERNATIONAL JOURNAL OF
MEDICAL MICROBIOLOGY Volume: 299 Issue: 2 Pages: 155-160
Published: FEB 2009, WOS
GRONESOVÁ, Paulína - KABÁT, Peter - TRNKA, Alfréd - BETÁKOVÁ, Tatiana.
Using nested RT-PCR analyses to determine the prevalence of avian influenza
viruses in passerines in western Slovakia during summer 2007. In Scandinavian
Journal of Infectious Diseases, 2008, vol. 40, no. 11, p. 954 - 957. (1.209 - IF2007).
(2008 - Current Contents). ISSN 0036-5548.
Citácie:
1. [1.1] Donata Kalthoff, Angele Breithaupt, Barbara Helm, Jens P. Teifke,
Martin Beer Migratory Status Is Not Related to the Susceptibility to HPAIV
H5N1 in an Insectivorous Passerine Species. PLOS one, vol. 4, Issue 7, 2009,
WOS
GURYČOVÁ, D. - VÝROSTEKOVÁ, V. - KHANAKAH, G. - KOCIANOVÁ,
Elena - STANEK, G. Importance of surveillance of the tularemia natural foci in
epidemic area of Central Europe. In Wiener Klinische Wochenschrift : the middle
european journal of medicine, 2001, vol. 113, p. 433-438. (2001 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Bandouchova H (Bandouchova, Hana)1, Sedlackova J (Sedlackova,
Jana)1, Pohanka M (Pohanka, Miroslav)2, Novotny L (Novotny, Ladislav)2,
Hubalek M (Hubalek, Martin)3, Treml F (Treml, Frantisek)4, Vitula F (Vitula,
Frantisek)1, Pikula J (Pikula, Jiri Tularemia induces different biochemical
responses in BALB/c mice and common voles BMC INFECTIOUS DISEASES
Volume: 9 Article Number: 101 Published: JUN 26 2009, WOS
2. [1.1] Sreter-Lancz Z (Sreter-Lancz, Zsuzsa)2,3, Szell Z (Szell, Zoltan)1, Sreter
T (Sreter, Tamas)1, Marialigeti K (Marialigeti, Karoly)3 Detection of a Novel
Francisella in Dermacentor reticulatus: A Need for Careful Evaluation of PCRBased Identification of Francisella tularensis in Eurasian Ticks VECTOR-
ADCA39
ADCA40
BORNE AND ZOONOTIC DISEASES Volume: 9 Issue: 1 Pages: 123-126
Published: FEB 2009, WOS
3. [1.1] Bandouchova H (Bandouchova, H.), Sedlackova J (Sedlackova, J.),
Hubalek M (Hubalek, M.)2, Pohanka M (Pohanka, M.)2, Peckova L (Peckova,
L.), Treml F (Treml, F.), Vitula F (Vitula, F.), Pikula J (Pikula, J.)1
Susceptibility of selected murine and microtine species to infection by a wild
strain of Francisella tularensis subsp holoarctica VETERINARNI MEDICINA
Volume: 54 Issue: 2 Pages: 64-74 Published: FEB 2009, WOS
4. [1.1] Bullova E (Bullova, Eva)1, Lukan M (Lukan, Martin)2, Stanko M
(Stanko, Michal)3, Pet'ko B (Pet'ko, Branislav) Spatial distribution of
Dermacentor reticulatus tick in Slovakia in the beginning of the 21st century
VETERINARY PARASITOLOGY Volume: 165 Issue: 3-4 Pages: 357-360
Published: NOV 12 2009, WOS
5. [1.1] Pierce JR (Pierce, J. Rush, Jr.)1,2, Gerald TS (Gerald, Thomas S.)3,4,
West TA (West, Theresa A.)5, Alexander JL (Alexander, James L.)6, Bell TE
(Bell, Todd E.)3, Duke D (Duke, Deree)7, Richardson JM (Richardson, J.
Matthew)8 TULAREMIA OUTBREAK AT A METROPOLITAN AIRPORT,
TEXAS BIOSECURITY AND BIOTERRORISM-BIODEFENSE STRATEGY
PRACTICE AND SCIENCE Volume: 7 Issue: 3 Pages: 331-336
Published: SEP 2009, WOS
GURYČOVÁ, D. - KOCIANOVÁ, Elena - VYROSTEKOVÁ, V. - ŘEHÁČEK, J.
Prevalence of ticks infected with Franciscella tularensis in natural foci of tularemia
in western Slovakia. In European Journal of Epidemiology, 1995, vol. 11, no. 4,
p.469 - 474.
Citácie:
1. [1.1] Gurtler L (Guertler, Lutz), Blumel J (Bluemel, Johannes), Burger R
(Burger, Reinhard), Drosten C (Drosten, Christian), Groner A (Groener,
Albrecht), Heiden M (Heiden, Margarethe), Hitzler W (Hitzler, Walter), Jansen B
(Jansen, Bernd), Klamm H (Klamm, Horst), Ludwig WD (Ludwig, Wolf-Dieter),
Montag-Lessing T (Montag-Lessing, Thomas), Offergeld R (Offergeld, Ruth),
Pauli G (Pauli, Georg), Seitz R (Seitz, Rainer), Schlenkrich U (Schlenkrich,
Uwe), Schottstedt V (Schottstedt, Volkmar), Willkommen H (Willkommen,
Hannelore) Arbobacteria - Pathogens Transmittable by Arthropods
TRANSFUSION MEDICINE AND HEMOTHERAPY Volume: 36 Issue: 1
Pages: 62-78 Published: 2009, WOS
2. [1.1] Socolovschi C (Socolovschi, C.)1, Mediannikov O (Mediannikov, O.)1,
Raoult D (Raoult, D.)1, Parola P (Parola, P.)1 UPDATE ON TICK-BORNE
BACTERIAL DISEASES IN EUROPE PARASITE-JOURNAL DE LA SOCIETE
FRANCAISE DE PARASITOLOGIE Volume: 16 Issue: 4 Pages: 259-273
Published: DEC 2009, WOS
3. [1.1] Stanek G Pandora's Box: pathogens in Ixodes ricinus ticks in Central
Europe WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT Volume: 121 Issue: 21-22
Pages: 673-683 Published: NOV 2009, WOS
GUT, M.O. - PARKKILA, S. - VERNEROVÁ, Z. - ROHDE, E. - ZÁVADA, Ján HOCKER, M. - PASTOREK, Jaromír - KARTTUNEN, T.J. - GIBADULINOVÁ,
Adriana - ZÁVADOVÁ, Zuzana - KNOBELOCH, K.P. - WIEDENMANN, B.K. SVOBODA, J. - HORÁK, I. - PASTOREKOVÁ, Silvia. Gastric hyperlasia in mice
with targeted disruption of the carbonic anhydrase. In Gastroenterology. Philadelphia, PA 19106-3399 : W.B. SAUNDERS CO, 2002, vol. 123, no. 6, p.
1889-1903. (2002 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Kaluz S (Kaluz, Stefan)1, Kaluzova M (Kaluzova, Milota)1, Liao SY
(Liao, Shu-Yuan)2, Lerman M (Lerman, Michael)3, Stanbridge EJ (Stanbridge,
Eric J.) Transcriptional control of the tumor- and hypoxia-marker carbonic
anhydrase 9: A one transcription factor (HIF-1) show? BIOCHIMICA ET
ADCA41
BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER Volume: 1795 Issue: 2
Pages: 162-172 Published: APR 2009, WOS
2. [1.1] Lin L (Lin, Lu)1,2, Chen J (Chen, Jian)1,2, Richardson JA (Richardson,
James A.)3, Parada LF (Parada, Luis F.)1,2 Mice lacking neurofibromin
develop gastric hyperplasia AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGYGASTROINTESTINAL AND LIVER PHYSIOLOGY Volume: 297 Issue: 4
Pages: G751-G761 Published: OCT 2009, WOS
HAAPASALO, Joonas A. - NORDFORS, Kristiina M. - HILVO, M. - RANTALA,
Immo J. - SOINI, Ylermi - PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír PARKKILA, Seppo M. - HAAPASALO, Hannu K. Expression of carbonic
anhydrase IX in astrocytic tumors predicts poor prognosis. In Clinical Cancer
Research, 2006, vol. 12, no. 2, p. 473-477.
Citácie:
1. [1.1] Huchet A (Huchet, A.)1,7, Fernandez P (Fernandez, P.)2,7, Allard M
(Allard, M.)2,7, Belkacemi Y (Belkacemi, Y.)3,8, Maire JP (Maire, J. -P.)1,7,
Trouette R (Trouette, R.)1, Eimer S (Eimer, S.)4,7, Tourdias T (Tourdias, T.)5,7,
Loiseau H (Loiseau, H.)6, Molecular imaging of tumour hypoxia CANCER
RADIOTHERAPIE Volume: 13 Issue: 8 Pages: 747-757 Published: DEC
2009, WOS
2. [1.1] Iwamoto FM (Iwamoto, F. M.)1,5, Abrey LE (Abrey, L. E.)1,5, Beal K
(Beal, K.)2,5, Gutin PH (Gutin, P. H.)5, Rosenblum MK (Rosenblum, M. K.)4,5,
Reuter VE (Reuter, V. E.)4, DeAngelis LM (DeAngelis, L. M.)1,5, Lassman AB
(Lassman, A. B.)1,5 Patterns of relapse and prognosis after bevacizumab failure
in recurrent glioblastoma NEUROLOGY Volume: 73 Issue: 15 Pages:
1200-1206 Published: OCT 13 2009, WOS
3. [1.1] Nakao M (Nakao, Masayuki)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K
(Nagai, Kanji)2, Kawase A (Kawase, Akikazu)1,2, Kenmotsu H (Kenmotsu,
Hirotsugu)1,2, Kon-No H (Kon-no, Hidehiro)1,2, Hishica T (Hishica,
Tomoyuki)2, Nishimura M (Nishimura, Mitsuyo)2, Yoshida J (Yoshida, Junji)2,
Ochiai A (Ochiai, Atsushi Prognostic Significance of Carbonic Anhydrase IX
Expression by Cancer-associated Fibroblasts in Lung Adenocarcinoma
CANCER Volume: 115 Issue: 12 Pages: 2732-2743 Published: JUN 15
2009, WOS
4. [1.1] Schmitt A (Schmitt, Anita)1,2, Barth TFE (Barth, Thomas F. E.)3, Beyer
E (Beyer, Eva)2, Borchert F (Borchert, Franziska)2, Rojewski M (Rojewski,
Markus)5,6, Chen JF (Chen, Jinfei)2,7, Guillaume P (Guillaume, Philippe)8,
Gronau S (Gronau, Silke)4, Greiner J (Greiner, Jochen)2, Moller P (Moeller,
Peter)3, Riechelmann H (Riechelmann, Herbert)4, Schmitt M (Schmitt,
Michael)1, The tumor antigens RHAMM and G250/CAIX are expressed in head
and neck squamous cell carcinomas and elicit specific CD8(+) T cell responses
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY Volume: 34 Issue: 3 Pages:
629-639 Published: MAR 2009, WOS
5. [1.1] Amberger-Murphy V Hypoxia Helps Glioma to Fight Therapy
CURRENT CANCER DRUG TARGETS Volume: 9 Issue: 3 Pages: 381-390
Published: MAY 2009, WOS
6. [1.1] Author(s): Castells X (Castells, Xavier)1,6, Garcia-Gomez JM (Miguel
Garcia-Gomez, Juan)2, Navarro A (Navarro, Alfredo)2, Acebes JJ (Jose Acebes,
Juan)3,6, Godino O (Godino, Oscar)3,6, Boluda S (Boluda, Susana)4, Barcelo A
(Barcelo, Anna)5,6, Robles M (Robles, Montserrat)2, Arino J (Arino,
Joaquin)5,6, Arus C (Arus, Carles)1,6 Automated Brain Tumor Biopsy Prediction
Using Single-labeling cDNA Microarrays-based Gene Expression Profiling
DIAGNOSTIC MOLECULAR PATHOLOGY Volume: 18 Issue: 4 Pages:
206-218 Published: DEC 2009, WOS
7. [1.1] Hassan MR (Hassan, Md Rafiul)1, Hossain MM (Hossain, M. Maruf)1,
Bailey J (Bailey, James)1,2, Macintyre G (Macintyre, Geoff)1,2, Ho JWK (Ho,
ADCA42
ADCA43
ADCA44
Joshua W. K.)3,4, Ramamohanarao K (Ramamohanarao, Kotagiri)1,2 A voting
approach to identify a small number of highly predictive genes using multiple
classifiers BMC BIOINFORMATICS Volume: 10 Article Number: S19
Supplement: Suppl. 1 Published: JAN 30 2009, WOS
8. [1.1] Kaluz S (Kaluz, Stefan)1, Kaluzova M (Kaluzova, Milota)1, Liao SY
(Liao, Shu-Yuan)2, Lerman M (Lerman, Michael)3, Stanbridge EJ (Stanbridge,
Eric J.)1 Transcriptional control of the tumor- and hypoxia-marker carbonic
anhydrase 9: A one transcription factor (HIF-1) show? BIOCHIMICA ET
BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER Volume: 1795 Issue: 2
Pages: 162-172 Published: APR 2009, WOS
HAJNICKÁ, Valéria - VANČOVÁ, Iveta - KOCÁKOVÁ, Pavlína - SLOVÁK,
Mirko - GAŠPERÍK, Juraj - SLÁVIKOVÁ, Monika - HAILS, R.S. - LABUDA,
Milan - NUTTALL, Patricia A. Manipulation of host cytokine network by ticks: a
potential gateway for pathogen transmission. In Parasitology, 2005, vol. 130, no.3, p.
333-342. (1.685 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0031-1820.
Citácie:
1. [1.1] Colwell DD, Otranto D, Stevens JR Oestrid flies: eradication and
extinction versus biodiversity TRENDS IN PARASITOLOGY Volume: 25 Issue:
11 Pages: 500-504 Published: NOV 2009, WOS
2. [1.1] DIAS, J.M. - LOSBERGER, C. - DERUAZ, M. - POWER, C.A. PROUDFOOT, A.E.I. - SHAW, J.P. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, DEC 30
2009, vol. 4, no. 12., WOS
3. [1.1] FRANCISCHETTI, I.M.B. - SA-NUNES, A. - MANS, B.J. - SANTOS, I.M.
- RIBEIRO, J.M.C. In FRONTIERS IN BIOSCIENCE. ISSN 1093-9946, JAN 1
2009, vol. 14, p. 2051-2088., WOS
4. [1.1] Tyson KR, Piesman J Lyme Disease Spirochete-Tick-Host Interactions
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, VOL 37 Book Series: ADVANCES IN
INSECT PHYSIOLOGY Volume: 37 Pages: 243-296 Published: 2009, WOS
HAJNICKÁ, Valéria - KOCÁKOVÁ, Pavlína - SLÁVIKOVÁ, Monika - SLOVÁK,
Mirko - GAŠPERÍK, Juraj - FUCHSBERGER, Norbert - NUTTALL, Patricia A.
Anti-interleukin 8 activity of tick salivary gland extracts. In Parasite Immunology,
2001, vol. 23 no., p. 483-489. (2001 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] BEAUFAYS, J. - ADAM, B. - MENTEN-DEDOYART, C. - FIEVEZ, L. GROSJEAN, A. - DECREM, Y. - PREVOT, P.P. - SANTINI, S. - BRASSEUR, R. BROSSARD, M. - VANHAEVERBEEK, M. - BUREAU, F. - HEINEN, E. - LINS,
L. - VANHAMME, L. - GODFROID, E. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, DEC 19
2008, vol. 3, no. 12., WOS
2. [1.1] DIAS, J.M. - LOSBERGER, C. - DERUAZ, M. - POWER, C.A. PROUDFOOT, A.E.I. - SHAW, J.P. In PLOS ONE. ISSN 1932-6203, DEC 30
2009, vol. 4, no. 12., WOS
3. [1.1] Tyson KR, Piesman J Lyme Disease Spirochete-Tick-Host Interactions
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, VOL 37 Book Series: ADVANCES IN
INSECT PHYSIOLOGY Volume: 37 Pages: 243-296 Published: 2009, WOS
HAJNICKÁ, Valéria - KOCÁKOVÁ, Pavlína - SLOVÁK, Mirko - LABUDA,
Milan - FUCHSBERGER, Norbert - NUTTALL, Patricia A. Inhibition of the
antiviral action of interferon by tick salivary gland extract. In Parasite Immunology,
2000, vol. 22, p. 201-206. (2.014 - IF1999). (2000 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Horka H (Horka, Helena)1, Cerna-Kyckova K (Cerna-Kyckova,
Katerina)1, Skallova A (Skallova, Anna)1, Kopecky J (Kopecky, Jan)1 Tick
saliva affects both proliferation and distribution of Borrelia buradorferi
spirochetes in mouse organs and increases transmission of spirochetes to ticks
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY Volume: 299
Issue: 5 Pages: 373-380 Published: JUN 2009, WOS
ADCA45
ADCA46
ADCA47
HILVO, M. - BARANAUSKIENE, L. - SALZANO, Anna Maria - SCALONI, A. MATULIS, D. - INNOCENTI, A. - SCOZZAFAVA, A. - MONTI, Simona M. FIORE, Anna Di - SIMONE, Giuseppina De - LINDFORS, M. - JÄNIS, J. VALJAKKA, J. - PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír - KULOMAA,
M.S. - NORDLUND, Henri R. - SUPURAN, C.T. - PARKKILA, S. Biochemical
characterization of CA IX, one of the most active carbonic anhydrase isozymes. In
Journal of Biological Chemistry, 2008, vol. 283, no. 41, p. 27799 - 27809. (5.581 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0021-9258.
Citácie:
1. [1.1] Grosell M (Grosell, M.)1, Genz J (Genz, J.)1, Taylor JR (Taylor, J. R.)1,
Perry SF (Perry, S. F.)2, Gilmour KM (Gilmour, K. M.)2 The involvement of
H+-ATPase and carbonic anhydrase in intestinal HCO3- secretion in seawateracclimated rainbow trout JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY Volume:
212 Issue: 12 Pages: 1940-1948 Published: JUN 15 2009, WOS
2. [1.1] Stock C, Schwab A Protons make tumor cells move like clockwork
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY Volume: 458
Issue: 5 Pages: 981-992 Published: SEP 2009, WOS
HOLOTŇÁKOVÁ, Terézia - ZIEGELHÖFFER, Attila - OHRAĎANOVÁ, Anna HULÍKOVÁ, Alžbeta - NOVÁKOVÁ, M. - KOPÁČEK, Juraj - PASTOREK,
Jaromír - PASTOREKOVÁ, Silvia. Induction of carbonic anhydrase IX by hypoxia
and chemical disruption of oxygen sensing in rat fibroblasts and cardiomyocytes. In
Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2008, vol. 456, is. 2, p. 323-337.
(3.842 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0031-6768.
Citácie:
1. [2.1] HUNAKOVA, L. - SEDLAKOVA, O. - CHOLUJOVA, D. - GRONESOVA,
P. - DURAJ, J. - SEDLAK, J. Modulation of markers associated with aggressive
phenotype in MDA-MB-231 breast carcinoma cells by sulforaphane.. In
NEOPLASMA. ISSN 0028-2685, 2009, vol. 56, no. 6, p. 548-556., WOS
HONSTETTRE, A. - GHIGO, E. - MOYNAULT, A. - CAPO, Ch. - TOMAN,
Rudolf - AKIRA, S. - TAKEUCHI, O. - LEPIDI, H. - RAOULT, D. - MEGE, JeanLouis. Lipopolysaccharide from Coxiella burnetii is involved in bacterial
phagocztosis, filamentous actin reorganization , and inflammatorz responses through
toll-like receptor 4. In The Journal of immunology : Official Journal of the American
Association of Immunologists. - Baltimore : American Association of
Immunologists, 2004, vol. 172, p. 3695 - 3703. ISSN 0022-1767.
Citácie:
1. [1.1] Holmes RO (Holmes, Robert O., Jr.)1, Hartzell JD (Hartzell, Joshua
D.)1, Tofferi JK (Tofferi, Jeanne K.)1, Roebuck JD (Roebuck, Jonathan D.)1,
Kelly WF (Kelly, William F.)1 Dual High Titer Antineutrophil Cytoplasmic
Autoantibodies in Association With Systemic Q Fever JCR-JOURNAL OF
CLINICAL RHEUMATOLOGY Volume: 15 Issue: 8 Pages: 411-413
Published: DEC 2009, WOS
2. [1.1] Shannon JG, Heinzen RA Adaptive immunity to the obligate
intracellular pathogen Coxiella burnetii IMMUNOLOGIC RESEARCH
Volume: 43 Issue: 1-3 Pages: 138-148 Published: MAR 2009, WOS
3. [1.1] Marmion BP (Marmion, B. P.)1, Sukocheva O (Sukocheva, O.)2, Storm
PA (Storm, P. A.)1, Lockhart M (Lockhart, M.)2, Turra M (Turra, M.)1, Kok T
(Kok, T.)1, Ayres J (Ayres, J.)3, Routledge H (Routledge, H.)3, Graves S (Graves,
S.)2 Q fever: persistence of antigenic non-viable cell residues of Coxiella
burnetii in the host-implications for post Q fever infection fatigue syndrome and
other chronic sequelae QJM-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE
Volume: 102 Issue: 10 Pages: 673-684 Published: OCT 2009, WOS
4. [1.1] Mukherjee S (Mukherjee, Sumanta)1,2, Chen LY (Chen, Ling-Yu)1,2,
Papadimos TJ (Papadimos, Thomas J.)1,2, Huang S (Huang, Shuang)3, Zuraw
BL (Zuraw, Bruce L.)4,5, Pan ZK (Pan, Zhixing K.)1,2,3 Lipopolysaccharide-
ADCA48
ADCA49
driven Th2 Cytokine Production in Macrophages Is Regulated by Both MyD88
and TRAM JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY Volume: 284 Issue:
43 Pages: 29391-29398 Published: OCT 23 2009, WOS
HUDECOVÁ, Soňa - KUBOVČÁKOVÁ, Lucia - KVETŇANSKÝ, Richard KOPÁČEK, Juraj - PASTOREKOVÁ, Silvia - NOVÁKOVÁ, Martina - KNEZL,
Vladimír - TARABOVÁ, Bohumila - LACINOVÁ, Ľubica - SULOVÁ, Zdena BREIER, Albert - JURKOVIČOVÁ, Dana - KRIŽANOVÁ, Oľga. Modulation of
expression of Na+/Ca2+ exchanger in heart of rat and mouse under stress. In Acta
Physiologica, 2007, vol. 190, no. 2, p. 127-136. (2.230 - IF2006). (2007 - Current
Contents). ISSN 1748-1708.
Citácie:
1. [1.2] SORBERA, L.A. - SHARANYA, S. - DULSAT, C. - ROSA, E. Therapeutic
targets for myocardial infarction. In DRUGS OF THE FUTURE. ISSN 03778282, 2009, vol. 34, no. 10, p. 831-839, SCOPUS
HUSSAIN, S.A. - GANESAN, R. - REYNOLDS, G - GROSS, L. - STEVENS,
Andrew - PASTOREK, Jaromír - MURRAY, P.G. - PERUNOVIC, B. - ANWAR,
M.S. - BILLINGHAM, L. - JAMES, N.D. - SPOONER, D. - POOLE, C.J. - REA,
D.W. - PALMER, DH. Hypoxia-regulated carbonic anhydrase IX expression is
associated with poor survival in patients with invasive breast cancer. In British
Journal of Cancer, 2003, vol. 96, p. 104-109. (3.489 - IF2002). ISSN 1532-1827.
Citácie:
1. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, Julia K. J.)1, Dumelin CE (Dumelin, Christoph
E.)2, Trussel S (Truessel, Sabrina)1, Marlind J (Marlind, Jessica)1, Neri D (Neri,
Dario)1 In vivo targeting of tumor-associated carbonic anhydrases using
acetazolamide derivatives BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY
LETTERS Volume: 19 Issue: 16 Pages: 4851-4856 Published: AUG 15
2009, WOS
2. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Selman Y (Selman, Yamil)2, Mira JC (Mira, Juan C.)2, Medrano T
(Medrano, Theresa)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2, Frost SC (Frost,
Susan C.)1 Antibody-specific detection of CAIX in breast and prostate cancers
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
Volume: 386 Issue: 3 Pages: 488-492 Published: AUG 28 2009, WOS
3. [1.1] Sansone P (Sansone, Pasquale)1,2, Piazzi G (Piazzi, Giulia)1,5, Paterini
P (Paterini, Paola)1,4,5, Strillacci A (Strillacci, Antonio)4, Ceccarelli C
(Ceccarelli, Claudio)5, Minni F (Minni, Francesco)6, Biasco G (Biasco, Guido)7,
Chieco P (Chieco, Pasquale)1, Bonafe M (Bonafe, Massimiliano)1,3
Cyclooxygenase-2/carbonic anhydrase-IX up-regulation promotes invasive
potential and hypoxia survival in colorectal cancer cells JOURNAL OF
CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE Volume: 13 Issue: 9B Pages:
3876-3887 Published: SEP 2009, WOS
4. [1.1] Chiche J (Chiche, Johanna)1, Ilc K (Ilc, Karine)1, Laferriere J
(Laferriere, Julie)1, Trottier E (Trottier, Eric)1, Dayan F (Dayan, Frederic)1,
Mazure NM (Mazure, Nathalie M.)1, Brahimi-Horn MC (Brahimi-Horn, M.
Christiane)1, Pouyssegur J (Pouyssegur, Jacques Hypoxia-Inducible Carbonic
Anhydrase IX and XII Promote Tumor Cell Growth by Counteracting Acidosis
through the Regulation of the Intracellular pH CANCER RESEARCH Volume:
69 Issue: 1 Pages: 358-368 Published: JAN 1 2009, WOS
5. [1.1] Korkeila E (Korkeila, E.)1, Talvinen K (Talvinen, K.)2, Jaakkola PM
(Jaakkola, P. M.)1,3,4, Minn H (Minn, H.)1,5, Syrjanen K (Syrjanen, K.)1,
Sundstrom J (Sundstrom, J.)2,6, Pyrhonen S (Pyrhonen, S.)1 Expression of
carbonic anhydrase IX suggests poor outcome in rectal cancer BRITISH
JOURNAL OF CANCER Volume: 100 Issue: 6 Pages: 874-880
Published: MAR 17 2009, WOS
6. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
ADCA50
ADCA51
ADCA52
Egbert)3, Tu CK (Tu, Chingkuang)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2,
Silverman DN (Silverman, David N.)2, Frost SC (Frost, Susan C.)1 Expression
and Activity of Carbonic Anhydrase IX Is Associated With Metabolic Dysfunction
in MDA-MB-231 Breast Cancer Cells CANCER INVESTIGATION Volume: 27
Issue: 6 Pages: 613-623 Published: 2009, WOS
HUSSAIN, S.A. - PALMER, DH - GANESAN, R. - HILLER, L. - GREGORY, J. MURRAY, P.G. - PASTOREK, Jaromír - YOUNG, L. - JAMES, N.D. Carbonic
anhydrase IX, a marker of hypoxia: Correlation with clinical outcome in transitional
cell carcinoma of the blader. In Oncology Reports, 2004, vol. 11, no. 5, p. 1005 1010. (1.256 - IF2003).
Citácie:
1. [1.1] Klatte T (Klatte, Tobias)1, Seligson DB (Seligson, David B.)2, Rao JY
(Rao, Jian Yu)2, Yu H (Yu, Hong)2, de Martino M (de Martino, Michela)1,
Kawaoka K (Kawaoka, Kelly)1, Wong SG (Wong, Steven G.)3, Belldegrun AS
(Belldegrun, Arie S.)1, Pantuck AJ (Pantuck, Allan J.)1 Carbonic Anhydrase IX
in Bladder Cancer A Diagnostic, Prognostic, and Therapeutic Molecular Marker
CANCER Volume: 115 Issue: 7 Pages: 1448-1458 Published: APR 1
2009, WOS
HYNNINEN, P. - VASKIVUO, L. - SAARNIO, J. - HAAPASALO, H. - KIVELÄ,
J. - PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír - WAHEED, A. - SLY, W.S. PUISTOLA, U. - PARKKILA, S. Expression of transmembrane carbonic anhydrases
IX and XII in ovarian tumors. In Histopathology. - Oxford : Blackwell Publishing,
2006, vol. 49, p. 594-602. ISSN 0309-0167.
Citácie:
1. [1.1] Rasheed S (Rasheed, S.)2, Harris AL (Harris, A. L.)3, Tekkis PP (Tekkis,
P. P.)2,4, Turley H (Turley, H.)3, Silver A (Silver, A.)5, McDonald PJ
(McDonald, P. J.)2, Talbot IC (Talbot, I. C.)1, Glynne-Jones R (Glynne-Jones,
R.)6, Northover JMA (Northover, J. M. A.)2, Guenther T (Guenther, T.)1
Assessment of microvessel density and carbonic anhydrase-9 (CA-9) expression
in rectal cancer PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE Volume: 205
Issue: 1 Pages: 1-9 Published: 2009, WOS
2. [1.1] Gupta R (Gupta, Ruta)1, Balzer B (Balzer, Bonnie)1, Picken M (Picken,
Maria)2, Osunkoya AO (Osunkoya, Adeboye O.)3, Shet T (Shet, Tanuja)4,
Alsabeh R (Alsabeh, Randa)1, Luthringer D (Luthringer, Daniel)1, Paner GP
(Paner, Gladell P.)2, Amin MB (Amin, Mahul B.)1 Diagnostic Implications of
Transcription Factor Pax 2 Protein and Transmembrane Enzyme Complex
Carbonic Anhydrase IX Immunoreactivity in Adult Renal Epithelial Neoplasms
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY Volume: 33 Issue: 2
Pages: 241-247 Published: FEB 2009, WOS
CHEN, J. - ROCKEN, C. - HOFFMANN, J. - KRUGER, S. - LENDECKEL, U. ROCCO, A. - PASTOREKOVÁ, Silvia - MALFERTHEINER, P. - EBERT, M.P.
Expression of carbonic anhydrase 9 at the invasion of gastric cancers. In Gut. London, England : B M J Publishing Group, 2005, 2005, vol. 54, no. 7, p. 920-927.
(6.601 - IF2004). ISSN 0017-5749.
Citácie:
1. [1.1] Nakao M (Nakao, Masayuki)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K
(Nagai, Kanji)2, Kawase A (Kawase, Akikazu)1,2, Kenmotsu H (Kenmotsu,
Hirotsugu)1,2, Kon-No H (Kon-no, Hidehiro)1,2, Hishica T (Hishica,
Tomoyuki)2, Nishimura M (Nishimura, Mitsuyo)2, Yoshida J (Yoshida, Junji)2,
Ochiai A (Ochiai, Atsushi)1 Prognostic Significance of Carbonic Anhydrase IX
Expression by Cancer-associated Fibroblasts in Lung Adenocarcinoma CANCER
Volume: 115 Issue: 12 Pages: 2732-2743 Published: JUN 15 2009, WOS
2. [1.1] Chang JW (Chang, Jenghwa)1,6, Wen BX (Wen, Bixiu), Kazanzides P
(Kazanzides, Peter)2, Zanzonico P (Zanzonico, Pat)1, Finn RD (Finn, Ronald
D.)3, Fichtinger G (Fichtinger, Gabor)2,4, Ling CC (Ling, C. Clifton)1, A
ADCA53
robotic system for F-18-FMISO PET-guided intratumoral pO(2) measurements
MEDICAL PHYSICS Volume: 36 Issue: 11 Pages: 5301-5309 Published:
NOV 2009, WOS
3. [1.1] Klatte T (Klatte, Tobias)1, Seligson DB (Seligson, David B.)2, Rao JY
(Rao, Jian Yu)2, Yu H (Yu, Hong)2, de Martino M (de Martino, Michela)1,
Kawaoka K (Kawaoka, Kelly)1, Wong SG (Wong, Steven G.)3, Belldegrun AS
(Belldegrun, Arie S.)1, Pantuck AJ (Pantuck, Allan J.)1 Carbonic Anhydrase IX
in Bladder Cancer A Diagnostic, Prognostic, and Therapeutic Molecular Marker
CANCER Volume: 115 Issue: 7 Pages: 1448-1458 Published: APR 1
2009, WOS
CHIA, S.K. - WYKOFF, Charles C. - WATSON, P.H. - LEEK, R. - TURLEY, H. PASTOREK, Jaromír - COX, G.J. - RATCLIFFE, P. - HARRIS, Adrian L.
Prognostic significance of a novel hypoxia-regulated marker, carbonic anhydrase IX,
in invasive breast carcinoma. In Journal of Clinical Oncology, 2001, vol.19, p. 36603668. (2001 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Korkeila E (Korkeila, E.)1, Talvinen K (Talvinen, K.)2, Jaakkola PM
(Jaakkola, P. M.)1,3,4, Minn H (Minn, H.)1,5, Syrjanen K (Syrjanen, K.)1,
Sundstrom J (Sundstrom, J.)2,6, Pyrhonen S (Pyrhonen, S.)1 Expression of
carbonic anhydrase IX suggests poor outcome in rectal cancer BRITISH
JOURNAL OF CANCER Volume: 100 Issue: 6 Pages: 874-880
Published: MAR 17 2009, WOS
2. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Selman Y (Selman, Yamil)2, Mira JC (Mira, Juan C.)2, Medrano T
(Medrano, Theresa)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2, Frost SC (Frost,
Susan C.)1 Antibody-specific detection of CAIX in breast and prostate cancers
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
Volume: 386 Issue: 3 Pages: 488-492 Published: AUG 28 2009, WOS
3. [1.1] Liao SY (Liao, Shu-Yuan)1, Rodgers WH (Rodgers, William H.)2,
Kauderer J (Kauderer, James)3, Bonfiglio TA (Bonfiglio, Thomas A.)4, Walker
JL (Walker, Joan L.)5, Darcy KM (Darcy, Kathleen M.)3, Carter R (Carter,
Randy)3, Hatae M (Hatae, Masayuji)6, Levine L (Levine, Lyuba)7, Spirtos NM
(Spirtos, Nick M.)8,9, Stanbridge EJ (Stanbridge, Eric J.)10 Carbonic anhydrase
IX and human papillomavirus as diagnostic biomarkers of cervical
dysplasia/neoplasia in women with a cytologic diagnosis of atypical glandular
cells: A Gynecologic Oncology Group study in United States INTERNATIONAL
JOURNAL OF CANCER Volume: 125 Issue: 10 Pages: 2434-2440
Published: NOV 15 2009, WOS
4. [1.1] Nakao M (Nakao, Masayuki)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K
(Nagai, Kanji)2, Kawase A (Kawase, Akikazu)1,2, Kenmotsu H (Kenmotsu,
Hirotsugu)1,2, Kon-No H (Kon-no, Hidehiro)1,2, Hishica T (Hishica,
Tomoyuki)2, Nishimura M (Nishimura, Mitsuyo)2, Yoshida J (Yoshida, Junji)2,
Ochiai A (Ochiai, Atsushi)1 Prognostic Significance of Carbonic Anhydrase IX
Expression by Cancer-associated Fibroblasts in Lung Adenocarcinoma
CANCER Volume: 115 Issue: 12 Pages: 2732-2743 Published: JUN 15
2009, WOS
5. [1.1] Russell J (Russell, James)1, Carlin S (Carlin, Sean)1, Burke SA (Burke,
Sean A.)1, Wen B (Wen, Bixiu)1, Yang KM (Yang, Kwang Mo)1,2, Ling CC (Ling,
C. Clifton)1 IMMUNOHISTOCHEMICAL DETECTION OF CHANGES IN
TUMOR HYPOXIA INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION
ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume: 73 Issue: 4 Pages: 1177-1186
Published: MAR 15 2009, WOS
6. [1.1] Kaluz S (Kaluz, Stefan)1, Kaluzova M (Kaluzova, Milota)1, Liao SY
(Liao, Shu-Yuan)2, Lerman M (Lerman, Michael)3, Stanbridge EJ (Stanbridge,
Eric J.)1 Transcriptional control of the tumor- and hypoxia-marker carbonic
ADCA54
ADCA55
anhydrase 9: A one transcription factor (HIF-1) show? BIOCHIMICA ET
BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER Volume: 1795 Issue: 2
Pages: 162-172 Published: APR 2009, WOS
7. [1.1] Ranalli NJ (Ranalli, Nathan J.)1, Evans SM (Evans, Sydney M.)2, Ju KD
(Ju, Kevin D.)1 Hypoxia in Brain Tumors A Review of the Literature
NEUROSURGERY QUARTERLY Volume: 19 Issue: 1 Pages: 1-12
Published: MAR 2009, WOS
CHIZHMAKOV, I. - OGDEN, D.C. - GERAGHTY, F.M. - HAYHURST, A. SKINNER, A. - BETÁKOVÁ, Tatiana - HAY, A.J. Differences in conductance of
M2 proton channels of two influenza viruses at low amd high pH. In The Journal of
Physiology, 2003, vol. 546, no.2, p. 427-438.
Citácie:
1. [1.1] Khurana E (Khurana, Ekta)1,2, Dal Peraro M (Dal Peraro, Matteo)1,3,
DeVane R (DeVane, Russell)1, Vemparala S (Vemparala, Satyavani)4, DeGrado
WF (DeGrado, William F.)1,5, Klein ML (Klein, Michael L.)1 Molecular
dynamics calculations suggest a conduction mechanism for the M2 proton
channel from influenza A virus PROCEEDINGS OF THE NATIONAL
ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA Volume:
106 Issue: 4 Pages: 1069-1074 Published: JAN 27 2009, WOS
2. [1.1] Mustafa M (Mustafa, Morad)1, Henderson DJ (Henderson, Douglas J.)1,
Busath DD (Busath, David D.)2 Free-energy profiles for ions in the influenza M2-TMD channel PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS
Volume: 76 Issue: 4 Pages: 794-807 Published: SEP 2009, WOS
3. [1.1] Pielak RM, Schnell JR, Chou JJ Mechanism of drug inhibition and drug
resistance of influenza A M2 channel PROCEEDINGS OF THE NATIONAL
ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA Volume:
106 Issue: 18 Pages: 7379-7384 Published: MAY 5 2009, WOS
4. [1.2] Myunggi Yia,b, Timothy A. Crossb,c and Huan-Xiang Zhoua,
Conformational heterogeneity of the M2 proton channel and a structural model
for channel activation PNAS August 11, 2009 vol. 106 no. 32 13311-13316,
SCOPUS
IHNATKO, Róbert - KUBEŠ, Miroslav - TAKÁČOVÁ, Martina - SEDLÁKOVÁ,
Oľga - SEDLÁK, Ján - PASTOREK, Jaromír - KOPÁČEK, Juraj PASTOREKOVÁ, Silvia. Extracellular acidosis elevates carbonic anhydrase IX in
human glioblastoma cells via transcriptional modulation that does not depend on
hypoxia. In International journal of oncology, 2006, vol. 29, no. 4, p. 1025-1033.
Citácie:
1. [1.1] Hoogsteen IJ (Hoogsteen, Ilse J.)1, Lok J (Lok, Jasper)1, Marres HAM
(Marres, Henri A. M.)2, Takes RP (Takes, Robert P.)2, Rijken PFJW (Rijken,
Paul F. J. W.)2, van der Kogel AJ (van der Kogel, Albert J.)1, Kaanders JHAM
(Kaanders, Johannes H. A. M.) Hypoxia in larynx carcinomas assessed by
pimonidazole binding and the value of CA-IX and vascularity as surrogate
markers of hypoxia EUROPEAN JOURNAL OF CANCER Volume: 45 Issue:
16 Pages: 2906-2914 Published: NOV 2009, WOS
2. [1.1] Jensen RL Brain tumor hypoxia: tumorigenesis, angiogenesis, imaging,
pseudoprogression, and as a therapeutic target JOURNAL OF NEUROONCOLOGY Volume: 92 Issue: 3 Pages: 317-335 Published: MAY 2009,
WOS
3. [1.1] Kaluz S (Kaluz, Stefan)1, Kaluzova M (Kaluzova, Milota)1, Liao SY
(Liao, Shu-Yuan)2, Lerman M (Lerman, Michael)3, Stanbridge EJ (Stanbridge,
Eric J.)1 Transcriptional control of the tumor- and hypoxia-marker carbonic
anhydrase 9: A one transcription factor (HIF-1) show? BIOCHIMICA ET
BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER Volume: 1795 Issue: 2
Pages: 162-172 Published: APR 2009, WOS
4. [1.1] Russell J (Russell, James)1, Carlin S (Carlin, Sean)1, Burke SA (Burke,
ADCA56
ADCA57
ADCA58
Sean A.)1, Wen B (Wen, Bixiu)1, Yang KM (Yang, Kwang Mo)1,2, Ling CC (Ling,
C. Clifton)1 IMMUNOHISTOCHEMICAL DETECTION OF CHANGES IN
TUMOR HYPOXIA INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION
ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume: 73 Issue: 4 Pages: 1177-1186
Published: MAR 15 2009, WOS
IHNATKO, Róbert - KUBEŠ, Miroslav. TNF signaling: early evants and
phosphorylation. In General physiology and biophysics : international journal, 2007,
vol. 26, p. 159-167. (0.771 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0231-5882.
Citácie:
1. [1.1] Hossein-nezhad A (Hossein-nezhad, A.)1,2, Ahangari G (Ahangari,
Gh)1, Larijani B (Larijani, B.)2 Evaluating of VDR Gene Variation and its
Interaction with Immune Regulatory Molecules in Osteoporosis IRANIAN
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH Volume: 38 Issue: 2 Pages: 27-36
Published: 2009, WOS
2. [1.1] Navarro-Gonzalez JF (Navarro-Gonzalez, Juan F.)1,2,4, MoraFernandez C (Mora-Fernandez, Carmen)2, Muros M (Muros, Mercedes)3,
Herrera H (Herrera, Haridian)2, Garcia J (Garcia, Javier)1 Mineral Metabolism
and Inflammation in Chronic Kidney Disease Patients: A Cross-Sectional Study
CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY
Volume: 4 Issue: 10 Pages: 1646-1654 Published: OCT 2009, WOS
3. [1.1] Andrade-Talavera Y (Andrade-Talavera, Yuniesky)1, Bergado JA
(Bergado, Jorge A.)2, Penton-Rol G (Penton-Rol, Giselle)3 Multiple Sclerosis
and Neuroplasticity: Pathogenesis and Therapeutic Projections Events REVISTA
ECUATORIANA DE NEUROLOGIA Volume: 18 Issue: 1-2 Pages: 83-89
Published: 2009, WOS
4. [1.1] Li CL (Li Chang-ling)2, Jiang J (Jiang Jun)1, Fan YQ (Fan You-qi)2, Fu
GS (Fu Guo-sheng)2, Wang JA (Wang Jian-an)1, Fan WM (Fan Wei-ming)3
Knockout of the tumor necrosis factor alpha receptor 1 gene can up-regulate
erythropoietin receptor during myocardial ischemia-reperfusion injury in mice
CHINESE MEDICAL JOURNAL Volume: 122 Issue: 5 Pages: 566-570
Published: MAR 5 2009, WOS
5. [1.1] McFadden G (McFadden, Grant)1, Mohamed MR (Mohamed, Mohamed
R.)1, Rahman MM (Rahman, Masmudur M.)1, Bartee E (Bartee, Eric)1 Cytokine
determinants of viral tropism NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY Volume: 9
Issue: 9 Pages: 645-655 Published: SEP 2009, WOS
ILIES, M.A. - VULLO, D. - PASTOREK, Jaromír - SCOZZAFAVA, A. - ILIES, M.
- CAPROIU, M.T. - PASTOREKOVÁ, Silvia - SUPURAN, C.T. Carbonic
anhydrase inhibitors. Inhibition of tumor-associated isozyme IX by
halogenosulfanilamide and halogenophenylaminobenzolamide derivates. In Journal
of medicinal chemistry, 2003, vol. 22, no.11, p. 2187 - 2196. (2003 - Current
Contents). ISSN 0022-2623.
Citácie:
1. [1.1] Adamus G, Karren L Autoimmunity against carbonic anhydrase II
affects retinal cell functions in autoimmune retinopathy JOURNAL OF
AUTOIMMUNITY Volume: 32 Issue: 2 Pages: 133-139 Published: MAR
2009, WOS
JAKUBÍČKOVÁ, Lýdia - BIESOVÁ, Zuzana - PASTOREKOVÁ, Silvia KETTMANN, R. - PASTOREK, Jaromír. Methylation of the CA9 promoter can
modulate expression of the tumor-associated carbonic anhydrase IX in dense
carcinoma cell lines. In International Journal of Oncology, 2005, vol. 26, no. 4, p.
1121 - 1127.
Citácie:
1. [1.1] Nakao M (Nakao, Masayuki)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K
(Nagai, Kanji)2, Kawase A (Kawase, Akikazu)1,2, Kenmotsu H (Kenmotsu,
Hirotsugu)1,2, Kon-No H (Kon-no, Hidehiro)1,2, Hishica T (Hishica,
ADCA59
ADCA60
ADCA61
Tomoyuki)2, Nishimura M (Nishimura, Mitsuyo)2, Yoshida J (Yoshida, Junji)2,
Ochiai A (Ochiai, Atsushi)1 Prognostic Significance of Carbonic Anhydrase IX
Expression by Cancer-associated Fibroblasts in Lung Adenocarcinoma
CANCER Volume: 115 Issue: 12 Pages: 2732-2743 Published: JUN 15
2009, WOS
2. [1.1] Kaluz S (Kaluz, Stefan)1, Kaluzova M (Kaluzova, Milota)1, Liao SY
(Liao, Shu-Yuan)2, Lerman M (Lerman, Michael)3, Stanbridge EJ (Stanbridge,
Eric J.)1 Transcriptional control of the tumor- and hypoxia-marker carbonic
anhydrase 9: A one transcription factor (HIF-1) show? BIOCHIMICA ET
BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER Volume: 1795 Issue: 2
Pages: 162-172 Published: APR 2009, WOS
3. [1.1] Sansone P (Sansone, Pasquale)1,2, Piazzi G (Piazzi, Giulia)1,5, Paterini
P (Paterini, Paola)1,4,5, Strillacci A (Strillacci, Antonio)4, Ceccarelli C
(Ceccarelli, Claudio)5, Minni F (Minni, Francesco)6, Biasco G (Biasco, Guido)7,
Chieco P (Chieco, Pasquale)1, Bonafe M (Bonafe, Massimiliano)1,
Cyclooxygenase-2/carbonic anhydrase-IX up-regulation promotes invasive
potential and hypoxia survival in colorectal cancer cells JOURNAL OF
CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE Volume: 13 Issue: 9B Pages:
3876-3887 Published: SEP 2009, WOS
JUHASZ, M. - CHEN, J. - LENDECKEL, U. - KELLNER, U. - KASPER, H.U. TULASSAY, Z. - PASTOREKOVÁ, Silvia - MALFERTHEINER, P. - EBERT,
M.P. Expression of carbonic anhydrase IX in human pancreatic cancer. In
Alimentary Pharmacology & Therapeutics. - Oxford, England : Blackwell Science,
2003, vol.18, no.8, p. 837-846. (3.489 - IF2002).
Citácie:
1. [1.1] Li M (Li, Min)1, Zhang YQ (Zhang, Yuqing)1, Bharadwaj U (Bharadwaj,
Uddalak)1, Zhai QH (Zhai, Qihui (Jim))3, Ahern CH (Ahern, Charlotte H.)2,
Fisher WE (Fisher, William E.)1, Brunicardi FC (Brunicardi, F. Charles)1,
Logsdon CD (Logsdon, Craig D.)4, Chen CY (Chen, Changyi)1, Yao QZ (Yao,
Qizhi)1 Down-regulation of ZIP4 by RNA Interference Inhibits Pancreatic
Cancer Growth and Increases the Survival of Nude Mice with Pancreatic Cancer
Xenografts CLINICAL CANCER RESEARCH Volume: 15 Issue: 19 Pages:
5993-6001 Published: OCT 1 2009, WOS
KALLIO, H. - PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír - WAHEED, A. SLY, W.S. - MANNISTO, S. - HEIKINHEIMO, M. - PARKKILA, S. Expression of
carbonic anhydrases IX and XII during mouse embryonic development. In BMC
Developmental Biology. - London : Biomed Central LTD, 2006, vol. 6, no. 22, p. 19. ISSN 1471-213X.
Citácie:
1. [1.1] Liao SY, Lerman MI, Stanbridge EJ Expression of transmembrane
carbonic anhydrases, CAIX and CAXII, in human development BMC
DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 9 Article Number: 22 Published:
MAR 16 2009, WOS
KALUZ, Štefan - KALUZOVÁ, Milota - CHRASTINA, A. - OLIVE, P.L. PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír - LERMAN, M.I. STANBRIDGE, E.J. Lowered oxygen tension induces expression of the hypoxia
marker MN/carbonic anhydrase IX in the absence of hypoxia-inducible factor 1
alpha stabilization: a role for phosphatidylinositol 3-kinase. In Cancer Research,
2002, vol. 62, no. 15, p. 4469-4477. (2002 - Current Contents). ISSN 008-5472.
Citácie:
1. [1.1] Dayan F (Dayan, Frederic)1, Bilton RL (Bilton, Rebecca L.)1, Laferriere
J (Laferriere, Julie)1, Trottier E (Trottier, Eric)1, Roux D (Roux, Daniele)1,
Pouyssegur J (Pouyssegur, Jacques)1, Mazure NM (Mazure, Nathalie. M.)1
Activation of HIF-1 alpha in Exponentially Growing Cells Via Hypoxic
Stimulation Is Independent of the Akt/mTOR Pathway JOURNAL OF
ADCA62
ADCA63
ADCA64
CELLULAR PHYSIOLOGY Volume: 218 Issue: 1 Pages: 167-174
Published: JAN 2009, WOS
2. [1.1] Jubb AM (Jubb, A. M.)1, Turley H (Turley, H.)1, Moeller HC (Moeller,
H. C.)1, Steers G (Steers, G.)1, Han C (Han, C.)2, Li JL (Li, J-L)2, Leek R (Leek,
R.)1, Tan EY (Tan, E. Y.)1, Singh B (Singh, B.)3, Mortensen NJ (Mortensen, N.
J.)3, Noguera-Troise I (Noguera-Troise, I.)4, Pezzella F (Pezzella, F.)1, Gatter
KC (Gatter, K. C.)1, Thurston G (Thurston, G.)4, Fox SB (Fox, S. B.)5, Harris AL
(Harris, A. L.)1 Expression of delta-like ligand 4 (Dll4) and markers of hypoxia
in colon cancer BRITISH JOURNAL OF CANCER Volume: 101 Issue: 10
Pages: 1749-1757 Published: NOV 10 2009, WOS
3. [1.1] Ranalli NJ (Ranalli, Nathan J.)1, Evans SM (Evans, Sydney M.)2, Ju KD
(Ju, Kevin D.)1Hypoxia in Brain Tumors A Review of the Literature
NEUROSURGERY QUARTERLY Volume: 19 Issue: 1 Pages: 1-12
Published: MAR 2009, WOS
4. [1.1] Zhou H (Zhou, Hong)1,2, Lu N (Lu, Ning)1,2, Chen ZQ (Chen, ZhiQiang)3, Song QL (Song, Qian-Liu)1,2, Yu HM (Yu, He-Ming)4, Li XJ (Li, XueJun)1,2 Osteopontin Mediates Dense Culture-Induced Proliferation and
Adhesion of Prostate Tumour Cells: Role of Protein Kinase C, p38 MitogenActivated Protein Kinase and Calcium BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY
& TOXICOLOGY Volume: 104 Issue: 2 Pages: 164-170 Published: FEB
2009, WOS
KALUZ, Štefan - KALUZOVÁ, Milota - PASTOREK, Jaromír. Inverse PCRgenerated internally deleted constructs for direct characteriyation of promoter. In
BioTechniques, 1999, vol. 26, p. 446-450. (1999 - Current Contents).. 2/6074/99.
Citácie:
1. [1.1] Chen JR (Chen, Ji-Ren)1, Lu JJ (Lue, Jing-Jing)1, Wang TX (Wang,
Tian-Xiang)1, Chen SY (Chen, Shou-Yi)2, Wang HF (Wang, Hua-Fang)1
Activation of a DRE-binding transcription factor from Medicago truncatula by
deleting a Ser/Thr-rich region IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL
BIOLOGY-PLANT Volume: 45 Issue: 1 Pages: 1-11 Published: FEB
2009, WOS
KALUZ, Štefan - KALUZOVÁ, Milota - OPAVSKÝ, René - PASTOREKOVÁ,
Silvia - GIBADULINOVÁ, Adriana - DEQUIEDT, F. - KETTMANN, R. PASTOREK, Jaromír. Transcriptional regulation of the MN/CA9 gene coding for the
tumor-associated carbonic anhydrase IX- identification and characterization of a
proximal silencer element. In Journal of Biological Chemistry, 1999, vol. 274, no.
47, p. 32588-32595. (1999 - Current Contents). ISSN 0021-9258. 2/6074/99,
2/4013/99.
Citácie:
1. [1.1] Yildirim H, Kockar F TGF-beta upregulates tumor-associated carbonic
anhydrase IX gene expression in Hep3B cells CELL BIOLOGY
INTERNATIONAL Volume: 33 Issue: 9 Pages: 1002-1007 Published: SEP
2009, WOS
KALUZOVÁ, Milota - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠVASTOVÁ, Eliška PASTOREK, Jaromír - STANBRIDGE, E.J. - KALUZ, Štefan. Characterization of
the MN/CA 9 promoter proximal region: a role for specificity protein (SP) and
activator protein 1 (AP1) factors. In Biochemical Journal, 2007, vol. 359, p. 669-677.
(4.100 - IF2006). (2007 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Kumar S (Kumar, Sanjiv)1, Sun X (Sun, Xutong)1, Wiseman DA
(Wiseman, Dean A.)1, Tian J (Tian, Jing)1, Umapathy NS (Umapathy, Nagavedi
S.)1, Verin AD (Verin, Alexander D.)1, Black SM (Black, Stephen M.)1 Hydrogen
Peroxide Decreases Endothelial Nitric Oxide Synthase Promoter Activity through
the Inhibition of Sp1 Activity DNA AND CELL BIOLOGY Volume: 28 Issue:
3 Pages: 119-129 Published: MAR 2009, WOS
ADCA65
ADCA66
ADCA67
ADCA68
2. [1.1] Yildirim H, Kockar F TGF-beta upregulates tumor-associated carbonic
anhydrase IX gene expression in Hep3B cells CELL BIOLOGY
INTERNATIONAL Volume: 33 Issue: 9 Pages: 1002-1007 Published: SEP
2009, WOS
KAMADA, K. - KUROISHI, Ayumu - KAMAHORA, T. - KABÁT, Peter YAMAGUCHI, Shigeo - HINO, S. Spliced mRNaS detected during the life cycle of
Chicken anemia virus. In Journal of General Virology. - Reading RG7 1AG : Society
for General Microbiology,Marlborough House, 2006, vol.87, no.8, p.2227-2233.
(2006 - Current Contents). ISSN 0022-1317.
Citácie:
1. [1.1] Biagini, P. Classification of TTV and related viruses (anelloviruses)
(2009) Current Topics in Microbiology and Immunology, 331, pp. 21-33., WOS
2. [1.1] De Smit, M.H., Noteborn, M.H.M Apoptosis-inducing proteins in chicken
anemia virus and TT virus (2009) Current Topics in Microbiology and
Immunology, 331, pp. 131-149., WOS
3. [1.1] Los, M., Panigrahi, S., Rashedi, I., Mandal, S., Stetefeld, J., Essmann, F.,
Schulze-Osthoff, K. Apoptin, a tumor-selective killer (2009) Biochimica et
Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1793 (8), pp. 1335-1342., WOS
4. [1.1] Ng, T.F.F., Manire, C., Borrowman, K., Langer, T., Ehrhart, L.,
Breitbart, M.Discovery of a novel single-stranded DNA virus from a sea turtle
fibropapilloma by using viral metagenomics(2009) Journal of Virology, 83 (6),
pp. 2500-2509., WOS
5. [1.1] Noteborn MHM Proteins selectively killing tumor cells EUROPEAN
JOURNAL OF PHARMACOLOGY Volume: 625 Issue: 1-3 Special Issue: Sp.
Iss. SI Pages: 165-173 Published: DEC 25 2009, WOS
6. [1.1] Schat, K.A. Chicken anemia virus (2009) Current Topics in
Microbiology and Immunology, 331, pp. 151-183., WOS
KAMADA, K. - KAMAHORA, T. - KABÁT, Peter - HINO, S. Transcriptional
Regulation of TT virus: promoter and enhancer regions in the 1.2-kb noncoding
region. In Virology. - Orlando : Academic Press, 2004, vol. 321, p. 341-348. ISSN
0042-6822.
Citácie:
1. [1.1] Kakkola, L., Hedman, K., Qiu, J., Pintel, D., Söderlund-Venermo, M.
Replication of and protein synthesis by TT viruses (2009) Current Topics in
Microbiology and Immunology, WOS
2. [1.1] Kekarainen, T., Segalés, J. Torque teno virus infection in the pig and its
potential role as a model of human infection (2009) Veterinary Journal, 180 (2),
pp. 163-168., WOS
KAMBOL, R. - KABÁT, Peter - TRISTEM, M. Complete nucleotide sequence of an
endogenous retrovirus from the amphibian, Xenopus laevis. In Virology. - Orlando :
Academic Press, 2003, vol. 311, p. 1 - 6. (3.270 - IF2002). (2003 - Current
Contents). ISSN 0042-6822.
Citácie:
1. [1.1] Jaratlerdsiri, W., Rodríguez-Zárate, C.J., Isberg, S.R., Damayanti, C.S.,
Miles, L.G., Chansue, N., Moran, C., Melville, L., Gongora, J. Distribution of
endogenous retroviruses in crocodilians (2009) Journal of Virology, 83 (19), pp.
10305-10308., WOS
2. [1.2] Villarreal, L.P. The source of self: Genetic parasites and the origin of
adaptive immunity (2009) Annals of the New York Academy of Sciences, 1178,
pp. 194-232, SCOPUS
KHANAKAH, G. - KOCIANOVÁ, Elena - VÝROSTEKOVÁ, V. - ŘEHÁČEK, J. KUNDI, M. - STANEK, G. Seasonal variations in detecting Borrelia burgdorferi
sensu in rodents from north eastern Austria. In Wiener klinische Wochenschrift : the
middle european journal of medicine, 2006, vol. 118, no. 23 - 24, p. 754-58. (2006 Current Contents). ISSN 0043-5325.
ADCA69
ADCA70
Citácie:
1. [1.1] Stanek G Pandora's Box: pathogens in Ixodes ricinus ticks in Central
Europe WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT Volume: 121 Issue: 21-22
Pages: 673-683 Published: NOV 2009, WOS
KINGHAM, Brewster F. - ZELNÍK, Vladimír - KOPÁČEK, Juraj - MAJERČIAK,
Vladimír - NEY, E. - SCHMIDT, Carl J. The genome of Herpesvirus of
Turkey:comparative analysis with Marek's disease viruses. In Journal of General
Virology. - Reading RG7 1AG : Society for General Microbiology,Marlborough
House, 2001, vol. 82, no. 5, p. 1123-1135. (2001 - Current Contents). ISSN 00221317.
Citácie:
1. [1.1] Li YF (Li, Yufeng)1,2,3, Huang B (Huang, Bing)3, Ma XL (Ma, Xiuli)3,
Wu J (Wu, Jing)3, Li F (Li, Feng)3, Ai W (Ai, Wu)3, Song MX (Song, Minxun)1,3,
Yang HC (Yang, Hanchun)1,2 Molecular characterization of the genome of duck
enteritis virus VIROLOGY Volume: 391 Issue: 2 Pages: 151-161
Published: SEP 1 2009, WOS
2. [1.1] Yao YX (Yao, Yongxiu)1, Zhao YG (Zhao, Yuguang)1, Smith LP (Smith,
Lorraine P.)1, Watson M (Watson, Michael)1, Nair V (Nair, Venugopal)1 Novel
MicroRNAs (miRNAs) Encoded by Herpesvirus of Turkeys: Evidence of miRNA
Evolution by Duplication JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83 Issue: 13
Pages: 6969-6973 Published: JUL 2009, WOS
3. [1.1] Liu XL (Liu, Xiaoli)1, Liu SW (Liu, Shengwang)1, Li HX (Li, Huixin)1,
Han ZX (Han, Zongxi)1, Shao YH (Shao, Yuhao)1, Kong XG (Kong, Xiangang)1
Unique Sequence Characteristics of Genes in the Leftmost Region of Unique
Long Region in Duck Enteritis Virus INTERVIROLOGY Volume: 52 Issue: 5
Pages: 291-300 Published: 2009, WOS
4. [1.1] Waidner LA (Waidner, Lisa A.)1, Morgan RW (Morgan, Robin W.)1,
Anderson AS (Anderson, Amy S.)1, Bernberg EL (Bernberg, Erin L.)1, Kamboj S
(Kamboj, Sachin)3, Garcia M (Garcia, Maricarmen)4, Riblet SM (Riblet, Silva
M.)4, Ouyang M (Ouyang, Ming)5, Isaacs GK (Isaacs, Grace K.)1, Markis M
(Markis, Milos)1, Meyers BC (Meyers, Blake C.)2, Green PJ (Green, Pamela
J.)2, Burnside J (Burnside, Joan)1 MicroRNAs of Gallid and Meleagrid
herpesviruses show generally conserved genomic locations and are virus-specific
VIROLOGY Volume: 388 Issue: 1 Pages: 128-136 Published: MAY 25
2009, WOS
KIVELA, A.J. - PARKKILA, S. - SAARNIO, J. - KARTTUNEN, T.J. - KIVELA,
A.J. - PARKKILA, A.K. - PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír WAHEED, A. - SLY, W.S. - RAJANIEMI, H. Expression of transmembrane
carbonic anhydrase isoenzymes IX and XII in normal human pancreas and pancreatic
tumours. In Histochemistry and Cell Biology, 2000, vol. 114, no.3, p. 197 - 204.
ISSN 0948-6143.
Citácie:
1. [1.1] Esbaugh AJ (Esbaugh, Andrew J.)1, Perry SF (Perry, S. F.), Gilmour
KM (Gilmour, K. M.) Hypoxia-inducible carbonic anhydrase IX expression is
insufficient to alleviate intracellular metabolic acidosis in the muscle of zebrafish,
Danio rerio AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY
INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY Volume: 296 Issue: 1
Pages: R150-R160 Published: JAN 2009, WOS
2. [1.1] Gupta R (Gupta, Ruta)1, Balzer B (Balzer, Bonnie)1, Picken M (Picken,
Maria)2, Osunkoya AO (Osunkoya, Adeboye O.)3, Shet T (Shet, Tanuja)4,
Alsabeh R (Alsabeh, Randa)1, Luthringer D (Luthringer, Daniel)1, Paner GP
(Paner, Gladell P.)2, Amin MB (Amin, Mahul B.)1 Diagnostic Implications of
Transcription Factor Pax 2 Protein and Transmembrane Enzyme Complex
Carbonic Anhydrase IX Immunoreactivity in Adult Renal Epithelial Neoplasms
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY Volume: 33 Issue: 2
ADCA71
ADCA72
ADCA73
Pages: 241-247 Published: FEB 2009, WOS
3. [1.1] Ranganathan P (Ranganathan, Prathibha), Harsha HC (Harsha, H.
C.)1,2,3, Pandey A (Pandey, Akhilesh)2,3,4 Molecular Alterations in Exocrine
Neoplasms of the Pancreas ARCHIVES OF PATHOLOGY & LABORATORY
MEDICINE Volume: 133 Issue: 3 Pages: 405-412 Published: MAR 2009,
WOS
KLEMPA, Boris. Hantaviruses and climate change. In Clinical Microbiology and
Infection, 2009, vol. 15, no. 6, p. 518 - 523. (3.554 - IF2008). ISSN 1198-743X.
Citácie:
1. [1.1] Schvoerer E, Gut JP, Stoll-Keller Effect of climate change on viral
diseases: what are the potential risks? VIROLOGIE Volume: 13 Issue: 5
Pages: 243-248 Published: 2009, WOS
KLEMPA, Boris - KRÜGER, D.H. - AUSTE, B. - STANKO, Michal KRAWCZYK, A. - NICKEL, K.F. - UBERIA, K. - STANG, A. A novel cardiotropic
murine adenovirus representing a distinct species of mastadenoviruses. In Journal of
Virology, 2009, vol. 83, no. 11, p. 5749 - 5759. (5.308 - IF2008). (2009 - Current
Contents). ISSN 0022-538X.
Citácie:
1. [1.1] Hamza IA (Hamza, Ibrahim Ahmed)1, Jurzik L (Jurzik, Lars)1, Wilhelm
M (Wilhelm, Michael)1, Uberla K (Ueberla, Klaus)2 Detection and
quantification of human bocavirus in river water JOURNAL OF GENERAL
VIROLOGY Volume: 90 Pages: 2634-2637 Part: Part 11 Published: NOV
2009, WOS
2. [1.1] Stang A (Stang, Alexander)1, Petrasch-Parwez E (Petrasch-Parwez,
Elisabeth)2, Brandt S (Brandt, Sabine)1, Dermietzel R (Dermietzel, Rolf)2, Meyer
HE (Meyer, Helmut E.)3, Stuhler K (Stuehler, Kai)3, Liffers ST (Liffers, Sven-T)3,
Uberla K (Ueberla, Klaus)1, Grunwald T (Grunwald, Thomas)1 Unintended
spread of a biosafety level 2 recombinant retrovirus RETROVIROLOGY
Volume: 6 Article Number: 86 Published: SEP 22 2009, WOS
3. [1.2] Grossmann C (Grossmann, Claudius)1, Tenbusch M (Tenbusch,
Matthias)1, Nchinda G (Nchinda, Godwin)2, Temchura V (Temchura, Vladimir)1,
Nabi G (Nabi, Ghulam)1, Stone GW (Stone, Geoffrey W.)3, Kornbluth RS
(Kornbluth, Richard S.)4, Uberla K (Ueberla, Klaus)1 Enhancement of the
priming efficacy of DNA vaccines encoding dendritic cell-targeted antigens by
synergistic toll-like receptor ligands : BMC IMMUNOLOGY Volume: 10
Article Number: 43 Published: AUG 3 2009, WOS
KLEMPA, Boris - TKACHENKO, E.A. - DZAGUROVA, Tamara K. YUNICHEVA, Yulia V. - MOROZOV, Vyacheslav G. - OKULOVA, Natalia M. SLYUSAREVA, Galina P. - SMIROV, A. - KRUGER, D.H. Hemorrhagic fever
with renal syndrome caused by 2 lineages of Dobrava Hantavirus , Russia. In
Emerging Infectious Diseases, 2008, vol. 14, no. 4, p. 617-625. (5.775 - IF2007).
(2008 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Heyman P (Heyman, Paul)1, Vaheri A (Vaheri, Antti)2, Lundkvist A
(Lundkvist, Ake)3,4, Avsic-Zupanc T (Avsic-Zupanc, Tatjana)5 Hantavirus
infections in Europe: from virus carriers to a major public-health problem
EXPERT REVIEW OF ANTI-INFECTIVE THERAPY Volume: 7 Issue: 2
Pages: 205-217 Published: MAR 2009, WOS
2. [1.1] Machado AM (Machado, Alex Martins)1, de Figueiredo GG (de
Figueiredo, Glauciane Garcia)1, dos Santos GS (dos Santos, Gilberto Sabino,
Jr.)1, Figueiredo LTM (Moraes Figueiredo, Luiz Tadeu)1 Laboratory diagnosis
of human hantavirus infection: novel insights and future potential FUTURE
VIROLOGY Volume: 4 Issue: 4 Pages: 383-389 Published: JUL 2009,
WOS
3. [1.1] Garanina SB (Garanina, S. B.), Platonov AE (Platonov, A. E.)1,
ADCA74
Zhuravlev VI (Zhuravlev, V. I.), Murashkina AN (Murashkina, A. N.)2,
Yakimenko VV (Yakimenko, V. V.)3, Korneev AG (Korneev, A. G.)4, Shipulin GA
(Shipulin, G. A.) Genetic Diversity and Geographic Distribution of Hantaviruses
in Russia ZOONOSES AND PUBLIC HEALTH Volume: 56 Issue: 6-7
Pages: 297-309 Published: AUG 2009, WOS
4. [1.1] Kuchuloria T (Kuchuloria, Tinatin)1, Clark DV (Clark, Danielle V.)2,
Hepburn MJ (Hepburn, Matthew J.)3, Tsertsvadze T (Tsertsvadze, Tengiz)4,
Pimentel G (Pimentel, Guillermo)5, Imnadze P (Imnadze, Paata)6 Hantavirus
Infection in the Republic of Georgia EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Volume: 15 Issue: 9 Pages: 1489-1491 Published: SEP 2009, WOS
5. [1.1] Vinh DC, Embil JM Hantavirus Pulmonary Syndrome: A Concise
Clinical Review SOUTHERN MEDICAL JOURNAL Volume: 102 Issue: 6
Pages: 620-625 Published: JUN 2009, WOS
KLEMPA, Boris - FICHET-CALVET, E. - LECOMPTE, E. - AUSTE, B. ANISKIN, V. - MEISEL, H. - BARRIERE, P. - MEULEN, J. ter - KRÜGER, D.H.
Novel Hantavirus Sequences in Shrew, Quinea. In Emerging Infectious Diseases,
2007, vol. 13, no. 3, p. 520-522. (5.094 - IF2006). (2007 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Heyman P (Heyman, Paul)1, Vaheri A (Vaheri, Antti)2, Lundkvist A
(Lundkvist, Ake)3,4, Avsic-Zupanc T (Avsic-Zupanc, Tatjana)5 Hantavirus
infections in Europe: from virus carriers to a major public-health problem
EXPERT REVIEW OF ANTI-INFECTIVE THERAPY Volume: 7 Issue: 2
Pages: 205-217 Published: MAR 2009, WOS
2. [1.1] Kang HJ (Kang, Hae Ji)1,2,3, Bennett SN (Bennett, Shannon N.)1,
Dizney L (Dizney, Laurie)4, Sumibcay L (Sumibcay, Laarni)1, Arai S (Arai,
Satoru)5, Ruedas LA (Ruedas, Luis A.)4, Song JW (Song, Jin-Won)2,3,
Yanagihara R (Yanagihara, Richard)1 Host switch during evolution of a
genetically distinct hantavirus in the American shrew mole (Neurotrichus gibbsii)
VIROLOGY Volume: 388 Issue: 1 Pages: 8-14 Published: MAY 25 2009,
WOS
3. [1.1] Dizney LJ, Ruedas LA Increased Host Species Diversity and Decreased
Prevalence of Sin Nombre Virus EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Volume: 15 Issue: 7 Pages: 1012-1018 Published: JUL 2009, WOS
4. [1.1] Kang HJ (Kang, Hae Ji), Bennett SN (Bennett, Shannon N.), Sumibcay L
(Sumibcay, Laarni), Arai S (Arai, Satoru), Hope AG (Hope, Andrew G.), Mocz G
(Mocz, Gabor), Song JW (Song, Jin-Won), Cook JA (Cook, Joseph A.),
Yanagihara R (Yanagihara, Richard) Evolutionary Insights from a Genetically
Divergent Hantavirus Harbored by the European Common Mole (Talpa europaea
PLOS ONE Volume: 4 Issue: 7 Article Number: e6149 Published: JUL 7
2009, WOS
5. [1.1] Kang HJ (Kang, Hae Ji)1,2,3,4, Arai S (Arai, Satoru)5, Hope AG (Hope,
Andrew G.)6,7, Song JW (Song, Jin-Won)8,9, Cook JA (Cook, Joseph A.)6,7,
Yanagihara R (Yanagihara, Richard)1,2,3 Genetic diversity and phylogeography
of Seewis virus in the Eurasian common shrew in Finland and Hungary
VIROLOGY JOURNAL Volume: 6 Article Number: 208 Published: NOV 24
2009, WOS
6. [1.1] Song JW (Song, Jin-Won)1, Kang HJ (Kang, Hae Ji)1, Gu SH (Gu, Se
Hun)1, Moon SS (Moon, Sung Sil)1, Bennett SN (Bennett, Shannon N.)2,3, Song
KJ (Song, Ki-Joon)1, Baek LJ (Baek, Luck Ju)1, Kim HC (Kim, Heung-Chul)4,
O'Guinn ML (O'Guinn, Monica L.)5, Chong ST (Chong, Sung-Tae)4, Klein TA
(Klein, Terry A.)5, Yanagihara R (Yanagihara, Richard)2,3 Characterization of
Imjin Virus, a Newly Isolated Hantavirus from the Ussuri White-Toothed Shrew
(Crocidura lasiura) JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83 Issue: 12
Pages: 6184-6191 Published: JUN 15 2009, WOS
7. [1.1] Truong TT (Truong, Thua Thang)2, Yoshimatsu K (Yoshimatsu, Kumiko),
ADCA75
ADCA76
Araki K (Araki, Koichi), Lee BH (Lee, Byoung-Hee), Nakamura I (Nakamura,
Ichiro)3, Endo R (Endo, Rika), Shimizu K (Shimizu, Kenta), Yasuda SP (Yasuda,
Shumpei P.), Koma T (Koma, Takaaki), Taruishi M (Taruishi, Midori), Okumura
M (Okumura, Megumi), Truong UN (Truong, Uyen Ninh)2, Arikawa J (Arikawa,
Jiro) Molecular Epidemiological and Serological Studies of Hantavirus Infection
in Northern Vietnam JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE
Volume: 71 Issue: 10 Pages: 1357-1363 Published: OCT 2009, WOS
KLEMPA, Boris - FICHET-CALVET, E. - LECOMPTE, E. - AUSTE, B. ANISKIN, V. - MEISEL, H. - DENYS, C. - KOIVOGUI, L. - TER MEULEN, J. KRÜGER, D.H. Hantavirus in African Wood Mouse, Guinea. In Emerging
Infectious Diseases, 2006, vol. 12, no. 5, p. 838-840. (5.366 - IF2005). (2006 Current Contents)..
Citácie:
1. [1.2] HEYMAN, P. - VAHERI, A. - LUNDKVIST, A. - AVSIC-ZUPANC, T.
Hantavirus infections in Europe: From virus carriers to a major public-health
problem. In Expert Review of Anti-Infective Therapy, 2009, vol.7, no.2, 205-217.,
SCOPUS
2. [1.2] KORVA, M. - DUH, D. - PUTERLE, A. - TRILAR, T. - ŽUPANC, T.A.
First molecular evidence of Tula hantavirus in Microtus voles in Slovenia. In
Virus Research, 2009, vol.144, no.1-2, 318-322., SCOPUS
3. [1.2] PLYUSNINA, A. - IBRAHIM, I.-N. - PLYUSNIN, A. A newly recognized
hantavirus in the Asian house rat (Rattus tanezumi) in Indonesia. In Journal of
General Virology, 2009, vol.90, no.1, 205-209., SCOPUS
KLEMPA, Boris - STANKO, Michal - LABUDA, Milan - ULRICH, R. - MEISEL,
H. - KRÜGER, D.H. Central European Dobrava Hantavirus isolate from Striped
Field Mouse, Apodemus agrarius. In Journal of Clinical Microbiology, 2005, vol. 43,
p. 2756-2763. (3.439 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0095-1137.
Citácie:
1. [1.1] Deng HY (Deng, Hai-ying)1,2, Luo F (Luo, Fan)1, Shi LQ (Shi, Liqiao)1, Zhong Q (Zhong, Qiong)1, Liu YJ (Liu, Ying-juan)1, Yang ZQ (Yang,
Zhan-qiu)1 Efficacy of arbidol on lethal hantaan virus infections in suckling mice
and in vitro ACTA PHARMACOLOGICA SINICA Volume: 30 Issue: 7
Pages: 1015-1024 Published: JUL 2009, WOS
2. [1.1] Garanina SB (Garanina, S. B.), Platonov AE (Platonov, A. E.)1,
Zhuravlev VI (Zhuravlev, V. I.), Murashkina AN (Murashkina, A. N.)2,
Yakimenko VV (Yakimenko, V. V.)3, Korneev AG (Korneev, A. G.)4, Shipulin GA
(Shipulin, G. A.) Genetic Diversity and Geographic Distribution of Hantaviruses
in Russia ZOONOSES AND PUBLIC HEALTH Volume: 56 Issue: 6-7
Pages: 297-309 Published: AUG 2009, WOS
3. [1.1] Kariwa H (Kariwa, Hiroaki)1, Tkachenko EA (Tkachenko, Evgeniy A.)2,
Morozov VG (Morozov, Vyacheslav G.)3, Seto T (Seto, Takahiro), Tanikawa Y
(Tanikawa, Yoichi), Kolominov SI (Kolominov, Sergey I.)3, Belov SN (Belov,
Sergey N.)3, Nakamura I (Nakamura, Ichiro)4, Hashimoto N (Hashimoto,
Nobuo), Balakiev AE (Balakiev, Alexander E.)2, Dzagurnova TK (Dzagurnova,
Tamara K.)2, bin Abu Daud NH (bin Abu Daud, Nur Hardy), Miyashita D
(Miyashita, Daisuke), Medvedkina OA (Medvedkina, Olga A.)2, Nakauchi M
(Nakauchi, Mina), Ishizuka M (Ishizuka, Mariko), Yoshii K (Yoshii, Kentaro),
Yoshimatsu K (Yoshimatsu, Kumiko)5, Arikawa J (Arikawa, Jiro)5, Takashima I
(Takashima, Ikuo) Epidemiological Study of Hantavirus Infection in the Samara
Region of European Russia JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE
Volume: 71 Issue: 12 Pages: 1569-1578 Published: DEC 2009, WOS
4. [1.1] Kuchuloria T (Kuchuloria, Tinatin)1, Clark DV (Clark, Danielle V.)2,
Hepburn MJ (Hepburn, Matthew J.)3, Tsertsvadze T (Tsertsvadze, Tengiz)4,
Pimentel G (Pimentel, Guillermo)5, Imnadze P (Imnadze, Paata)6 Hantavirus
Infection in the Republic of Georgia EMERGING INFECTIOUS DISEASES
ADCA77
ADCA78
Volume: 15 Issue: 9 Pages: 1489-1491 Published: SEP 2009, WOS
KLEMPA, Boris - SHUTT, M. - AUSTE, B. - LABUDA, Milan - ULRICH, R. MEISEL, H. - KRUGER, D.H. First Molecular Identification of Human Dobrava
Virus Infection in Central Europe. In Journal of Clinical Microbiology, 2004, vol. 42,
no. 3, p. 1322-1325. (2004 - Current Contents). ISSN 0095-1137.
Citácie:
1. [1.1] Kuchuloria T (Kuchuloria, Tinatin)1, Clark DV (Clark, Danielle V.)2,
Hepburn MJ (Hepburn, Matthew J.)3, Tsertsvadze T (Tsertsvadze, Tengiz)4,
Pimentel G (Pimentel, Guillermo)5, Imnadze P (Imnadze, Paata)6 Hantavirus
Infection in the Republic of Georgia EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Volume: 15 Issue: 9 Pages: 1489-1491 Published: SEP 2009, WOS
2. [1.1] Machado AM (Machado, Alex Martins)1, de Figueiredo GG (de
Figueiredo, Glauciane Garcia)1, dos Santos GS (dos Santos, Gilberto Sabino,
Jr.)1, Figueiredo LTM (Moraes Figueiredo, Luiz Tadeu)1 Laboratory diagnosis
of human hantavirus infection: novel insights and future potential FUTURE
VIROLOGY Volume: 4 Issue: 4 Pages: 383-389 Published: JUL 2009,
WOS
3. [1.1] Maes P (Maes, Piet)1, Clement J (Clement, Jan)1, Van Ranst M (Van
Ranst, Marc)1 Recent approaches in hantavirus vaccine development EXPERT
REVIEW OF VACCINES Volume: 8 Issue: 1 Pages: 67-76 Published:
JAN 2009, WOS
4. [1.1] Mertens M (Mertens, Marc)1, Wolfel R (Woelfel, Roman)2, Ullrich K
(Ullrich, Katrin)3, Yoshimatsu K (Yoshimatsu, Kumiko)4, Blumhardt J
(Blumhardt, Jana)1, Romer I (Roemer, Ina)1, Esser J (Esser, Jutta)5, SchmidtChanasit J (Schmidt-Chanasit, Jonas)3,6,7, Groschup MH (Groschup, Martin
H.)1, Dobler G (Dobler, Gerhard)2, Essbauer SS (Essbauer, Sandra S.)2, Ulrich
RG (Ulrich, Rainer G.) Seroepidemiological study in a Puumala virus outbreak
area in South-East Germany MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
Volume: 198 Issue: 2 Pages: 83-91 Published: MAY 2009, WOS
5. [1.1] Heyman P (Heyman, Paul)1, Vaheri A (Vaheri, Antti)2, Lundkvist A
(Lundkvist, Ake)3,4, Avsic-Zupanc T (Avsic-Zupanc, Tatjana)5 Hantavirus
infections in Europe: from virus carriers to a major public-health problem
EXPERT REVIEW OF ANTI-INFECTIVE THERAPY Volume: 7 Issue: 2
Pages: 205-217 Published: MAR 2009, WOS
6. [1.1] Nowakowska A (Nowakowska, Anna)1, Heyman P (Heyman, Paul)2,
Knap JP (Knap, Jozef Piotr)3,4, Burzynski W (Burzynski, Waldemar)1, Witas M
(Witas, Malgorzata)1 THE FIRST ESTABLISHED FOCUS OF HANTAVIRUS
INFECTION IN POLAND, 2007 ANNALS OF AGRICULTURAL AND
ENVIRONMENTAL MEDICINE Volume: 16 Issue: 1 Pages: 79-85
Published: JUN 2009, WOS
KLEMPA, Boris - SCHMIDT, Heiko A. - ULRICH, R. - KALUZ, Štefan LABUDA, Milan - MEISEL, H. - HJELLE, Brian - KRÜGER, D.H. Genetic
Interaction between distinct Dobrava Hantavirus subtypes in Apodemus agrarius and
A. flavicollis in Nature. In Journal of Virology. - Washington : American Society for
Microbiology, 2003, vol. 77, no.1, p. 804-809. (5.622 - IF2002). ISSN 0022-538X.
Citácie:
1. [1.1] Kariwa H (Kariwa, Hiroaki)1, Tkachenko EA (Tkachenko, Evgeniy A.)2,
Morozov VG (Morozov, Vyacheslav G.)3, Seto T (Seto, Takahiro), Tanikawa Y
(Tanikawa, Yoichi), Kolominov SI (Kolominov, Sergey I.)3, Belov SN (Belov,
Sergey N.)3, Nakamura I (Nakamura, Ichiro)4, Hashimoto N (Hashimoto,
Nobuo), Balakiev AE (Balakiev, Alexander E.)2, Dzagurnova TK (Dzagurnova,
Tamara K.)2, bin Abu Daud NH (bin Abu Daud, Nur Hardy), Miyashita D
(Miyashita, Daisuke), Medvedkina OA (Medvedkina, Olga A.)2, Nakauchi M
(Nakauchi, Mina), Ishizuka M (Ishizuka, Mariko), Yoshii K (Yoshii, Kentaro),
Yoshimatsu K (Yoshimatsu, Kumiko)5, Arikawa J (Arikawa, Jiro)5, Takashima I
ADCA79
ADCA80
ADCA81
(Takashima, Ikuo) Epidemiological Study of Hantavirus Infection in the Samara
Region of European Russia JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE
Volume: 71 Issue: 12 Pages: 1569-1578 Published: DEC 2009, WOS
2. [1.1] Kuchuloria T (Kuchuloria, Tinatin)1, Clark DV (Clark, Danielle V.)2,
Hepburn MJ (Hepburn, Matthew J.)3, Tsertsvadze T (Tsertsvadze, Tengiz)4,
Pimentel G (Pimentel, Guillermo)5, Imnadze P (Imnadze, Paata)6 Hantavirus
Infection in the Republic of Georgia EMERGING INFECTIOUS DISEASES
Volume: 15 Issue: 9 Pages: 1489-1491 Published: SEP 2009, WOS
3. [1.1] Nowakowska A (Nowakowska, Anna)1, Heyman P (Heyman, Paul)2,
Knap JP (Knap, Jozef Piotr)3,4, Burzynski W (Burzynski, Waldemar)1, Witas M
(Witas, Malgorzata)1 THE FIRST ESTABLISHED FOCUS OF HANTAVIRUS
INFECTION IN POLAND, 2007 ANNALS OF AGRICULTURAL AND
ENVIRONMENTAL MEDICINE Volume: 16 Issue: 1 Pages: 79-85
Published: JUN 2009, WOS
KNÍŽETOVÁ, P. - EHRMANN, Jacques - HLOBILKOVA, A. - VANČOVÁ, Iveta
- KALITA, O. - KOLAR, Z. - BARTEK, J. Autocrine regulation of glioblastoma cell
cycle progression, viability and radioresistence through the VEGF-VEGFR2 (KDR)
interplay. In Cell Cycle, 2008, vol. 7, no. 16, p. 2553-2561. (3.314 - IF2007). (2008 Current Contents). ISSN 1538-4101.
Citácie:
1. [1.1] Lucio-Eterovic AK (Lucio-Eterovic, Agda K.)1, Piao Y (Piao, Yuji)1, de
Groot JF (de Groot, John F.)1 Mediators of Glioblastoma Resistance and
Invasion during Antivascular Endothelial Growth Factor Therapy CLINICAL
CANCER RESEARCH Volume: 15 Issue: 14 Pages: 4589-4599
Published: JUL 15 2009, WOS
2. [1.1] Benarroch EE Hypoxia-induced mediators and neurologic disease
NEUROLOGY Volume: 73 Issue: 7 Pages: 560-565 Published: AUG 18
2009, WOS
3. [1.1] Kast RE Use of FDA approved methamphetamine to allow adjunctive
use of methylnaltrexone to mediate core anti-growth factor signaling effects in
glioblastoma JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY Volume: 94 Issue: 2
Pages: 163-167 Published: SEP 2009, WOS
KNOPF, C.W. - ZAVIDIJ, O. - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - RAJČÁNI, Július.
Evalution of the T-REx transcription switch for conditional expression and
regulation of HSV-1 vectors. In Virus Genes, 2008, vol. 36, no. 1, p. 55 - 66. (1.362 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0920-8569.
Citácie:
1. [1.1] Feederle R (Feederle, R.)1, Bannert H (Bannert, H.)1, Lips H (Lips, H.)1,
Muller-Lantzsch N (Mueller-Lantzsch, N.)2, Delecluse HJ (Delecluse, H. -J.)1
The Epstein-Barr Virus Alkaline Exonuclease BGLF5 Serves Pleiotropic
Functions in Virus Replication JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83
Issue: 10 Pages: 4952-4962 Published: MAY 15 2009, WOS
2. [1.1] Hageman J, Kampinga HH Computational analysis of the human
HSPH/HSPA/DNAJ family and cloning of a human HSPH/HSPA/DNAJ
expression library CELL STRESS & CHAPERONES Volume: 14 Issue: 1
Pages: 1-21 Published: JAN 2009, WOS
KOCÁKOVÁ, Pavlína - SLÁVIKOVÁ, Monika - HAJNICKÁ, Valéria - SLOVÁK,
Mirko - GAŠPERÍK, Juraj - VANČOVÁ, Iveta - FUCHSBERGER, Norbert NUTTALL, Patricia A. Effect of fast protein liquid chromatography fractionated
salivary gland extracts from differetn ixodid tick species on interleukin-8 binding to
its cell receptors. In Folia Parasitologica, 2003, vol. 50, p. 79-84. (0.515 - IF2002).
(2003 - Current Contents). ISSN 0015-5683.
Citácie:
1. [1.1] FRANCISCHETTI, I.M.B. - SA-NUNES, A. - MANS, B.J. - SANTOS, I.M.
- RIBEIRO, J.M.C. In FRONTIERS IN BIOSCIENCE. ISSN 1093-9946, JAN 1
ADCA82
ADCA83
ADCA84
ADCA85
2009, vol. 14, p. 2051-2088., WOS
KOCIANOVÁ, Elena - KOŠŤANOVÁ, Z. - ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína ŠPITÁLSKA, Eva - BOLDIŠ, Vojtech - HUČKOVÁ, D. - STANEK, G. Serologic
evidence of Anaplasma phagocytophilum infections in patients with a history of tick
bite in central Slovakia. Elena Kocianová, Zina Košťanová, Katarína Štefanidesová,
Eva Špitálska, Vojtech Boldiš, Daniela Hučková, Gerold Stanek. In Wiener
Klinische wochenschrift : the middle european journal of medicine, 2008, vol. 120,
no. 13-14, p. 427-431. (0.885 - IF2007). (2008 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Kalinova Z (Kalinova, Zuzana)1, Halanova M (Halanova, Monika)1,
Cislakova L (Cislakova, Lydia)1, Sulinova Z (Sulinova, Zlatana)1, Jarcuska P
(Jarcuska, Pavol)2 OCCURRENCE OF IGG ANTIBODIES TO ANAPLASMA
PHAGOCYTOPHILUM IN HUMANS SUSPECTED OF LYME BORRELIOSIS
IN EASTERN SLOVAKIA ANNALS OF AGRICULTURAL AND
ENVIRONMENTAL MEDICINE Volume: 16 Issue: 2 Pages: 285-288
Published: DEC 2009, WOS
KOČI, Juraj - MOVILA, A. - TARAGEĽOVÁ, Veronika - TODERAS, I. USPENSKAIA, I. - DERDÁKOVÁ, Markéta - LABUDA, Milan. First report of
Anaplasma phagocytophilum and its co-infections with Borrelia burgdorferi sensu
lato in Ixodes ricinus ticks (Acari: Ixodidae) from Republic of Moldova. In
Experimental and Applied Acarology, 2007, vol. 41, no. 1-2, p. 147-152. (0.716 IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0168-8162.
Citácie:
1. [1.1] SROKA, J. - SZYMANSKA, J. - WOJCIK-FATLA, A. The occurrence of
Toxoplasma gondii and Borrelia Burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks
from East Poland with the use of PCR. In ANNALS OF AGRICULTURAL AND
ENVIRONMENTAL MEDICINE. ISSN 1232-1966, DEC 2009, vol. 16, no. 2, p.
313-319., WOS
2. [1.1] WOJCIK-FATLA, A. - SZYMANSKA, J. - WDOWIAK, L. - BUCZEK, A. DUTKIEWICZ, J. Coincidence of three pathogens ( Borrelia burgdorferi sensu
lato , Anaplasma phagocytophilum and Babesia microti ) in Ixodes ricinus ticks
in the Lublin macroregion. In ANNALS OF AGRICULTURAL AND
ENVIRONMENTAL MEDICINE. ISSN 1232-1966, JUN 2009, vol. 16, no. 1, p.
151-158., WOS
KOČI, Juraj - DERDÁKOVÁ, Markéta - PETERKOVÁ, Kamila - KAZIMÍROVÁ,
Mária - SELYEMOVÁ, Diana - LABUDA, Milan. Borrelia afzelii gene expression
in Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) ticks. In Vector-Borne and Zoonotic Diseases,
2006, vol. 6, no. 3, p. 296-304. (2.373 - IF2005). (2006 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Nieto NC, Foley JE Meta-Analysis of Coinfection and Coexposure with
Borrelia burgdorferi and Anaplasma phagocytophilum in Humans, Domestic
Animals, Wildlife, and Ixodes ricinus-Complex Ticks VECTOR-BORNE AND
ZOONOTIC DISEASES Volume: 9 Issue: 1 Pages: 93-101 Published: FEB
2009, WOS
KOMÍNEK, P. - GLASA, Miroslav - BRYXIOVÁ, M. Analysis of the molecular
variability of Grapevine Leaftroll-associated virus 1 reveals the presence of two
distinct virus groups and their mixed occurence in grapevines. In Virus Genes. Norwell : Kluwer Academic Publishers, 2005, vol.31, p.247-255. ISSN 0920-8569.
Citácie:
1. [1.1] Elbeaino T (Elbeaino, T.)1, Nahdi S (Nahdi, S.)1, Digiaro M (Digiaro,
M.)1, Alabdullah A (Alabdullah, A.)2,3, Martelli GP (Martelli, G. P.)2,3
DETECTION OF FLMaV-1 AND FLMaV-2 IN THE MEDITERRANEAN
REGION AND STUDY ON SEQUENCE VARIATION OF THE HSP70 GENE
JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY Volume: 91 Issue: 2 Pages: 425-431
Published: JUL 2009, WOS
ADCA86
ADCA87
2. [1.1] Fuchs M (Fuchs, M.)1, Martinson TE (Martinson, T. E.)2, Loeb GM
(Loeb, G. M.)3, Hoch HC (Hoch, H. C.)1 Survey for the Three Major Leafroll
Disease-Associated Viruses in Finger Lakes Vineyards in New York PLANT
DISEASE Volume: 93 Issue: 4 Pages: 395-401 Published: APR 2009,
WOS
3. [1.1] Lozano G (Lozano, Gloria)1, Grande-Perez A (Grande-Perez, Ana)2,
Navas-Castillo J (Navas-Castillo, Jesus)1 Populations of Genomic RNAs Devoted
to the Replication or Spread of a Bipartite Plant Virus Differ in Genetic Structure
JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83 Issue: 24 Pages: 12973-12983
Published: DEC 15 2009, WOS
KOPÁČEK, Juraj - BARÁTHOVÁ, Monika - DEQUIEDT, F. - ŠEPELÁKOVÁ,
Jana - KETTMANN, R. - PASTOREK, Jaromír - PASTOREKOVÁ, Silvia. MAPK
pathway contributes to density - and hypoxia-induced expression of the tumorassociated carbonic anhydrase IX. In Biochimica et Biophysica Acta - Gene
Structure and Expression : Molecular Basis of Disease. - Amsterdam : Elsevier,
2005, vol. 1729, no. 1, p.41-49. (3.046 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN
0925-4439.
Citácie:
1. [1.1] Srobarova A (Srobarova, Antonia)1, da Silva JAT (da Silva, Jaime A.
Teixeira)2, Kogan G (Kogan, Grigorij)3, Ritieni A (Ritieni, Alberto)4, Santini A
(Santini, Antonello)4 Beauvericin Decreases Cell Viability of Wheat
CHEMISTRY & BIODIVERSITY Volume: 6 Issue: 8 Pages: 1208-1215
Published: 2009, WOS
2. [1.1] Dayan F (Dayan, Frederic)1, Bilton RL (Bilton, Rebecca L.)1, Laferriere
J (Laferriere, Julie)1, Trottier E (Trottier, Eric)1, Roux D (Roux, Daniele)1,
Pouyssegur J (Pouyssegur, Jacques)1, Mazure NM (Mazure, Nathalie. M.)1
Activation of HIF-1 alpha in Exponentially Growing Cells Via Hypoxic
Stimulation Is Independent of the Akt/mTOR Pathway JOURNAL OF
CELLULAR PHYSIOLOGY Volume: 218 Issue: 1 Pages: 167-174
Published: JAN 2009, WOS
3. [1.1] Galluzzo M (Galluzzo, Maria)1, Pennacchietti S (Pennacchietti, Selma)1,
Rosano S (Rosano, Stefania)1, Comoglio PM (Comoglio, Paolo M.)1, Michieli P
(Michieli, Paolo)1 Prevention of hypoxia by myoglobin expression in human
tumor cells promotes differentiation and inhibits metastasis JOURNAL OF
CLINICAL INVESTIGATION Volume: 119 Issue: 4 Pages: 865-875
Published: APR 2009, WOS
4. [1.1] Kaluz S (Kaluz, Stefan)1, Kaluzova M (Kaluzova, Milota)1, Liao SY
(Liao, Shu-Yuan)2, Lerman M (Lerman, Michael)3, Stanbridge EJ (Stanbridge,
Eric J.)1 Transcriptional control of the tumor- and hypoxia-marker carbonic
anhydrase 9: A one transcription factor (HIF-1) show? BIOCHIMICA ET
BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER Volume: 1795 Issue: 2
Pages: 162-172 Published: APR 2009, WOS
5. [1.1] Sansone P (Sansone, Pasquale)1,2, Piazzi G (Piazzi, Giulia)1,5, Paterini
P (Paterini, Paola)1,4,5, Strillacci A (Strillacci, Antonio)4, Ceccarelli C
(Ceccarelli, Claudio)5, Minni F (Minni, Francesco)6, Biasco G (Biasco, Guido)7,
Chieco P (Chieco, Pasquale)1, Bonafe M (Bonafe, Massimiliano)1,3
Cyclooxygenase-2/carbonic anhydrase-IX up-regulation promotes invasive
potential and hypoxia survival in colorectal cancer cells JOURNAL OF
CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE Volume: 13 Issue: 9B Pages:
3876-3887 Published: SEP 2009, WOS
6. [1.1] Yildirim H, Kockar F TGF-beta upregulates tumor-associated carbonic
anhydrase IX gene expression in Hep3B cells CELL BIOLOGY
INTERNATIONAL Volume: 33 Issue: 9 Pages: 1002-1007 Published: SEP
2009, WOS
KOPÁČEK, Juraj - SAKAGUCHI, S. - SHIGEMATSU, K. - NISHIDA, N. -
ADCA88
ADCA89
ADCA90
ATARASHI, R. - NAKAOKE, R. - MORIUCHI, R. - NIWA, M. - KATAMINE, S.
Upregulation of the genes Encoding Lysosomal Hydrolases, a Perforin-Like Protein,
and peroxidases in the Brains of Mice Affected with an Experimental Prion Disease.
In Journal of Virology, 2000, vol. 74, no. 1, p. 411-417. (5.942 - IF1999). (2000 Current Contents). ISSN 0022-538X.
Citácie:
1. [1.1] Riemer C (Riemer, Constanze)1, Gultner S (Gueltner, Sandra)1, Heise I
(Heise, Ines)1, Holtkamp N (Holtkamp, Nikola)2, Baier M (Baier, Michael)1
Neuroinflammation in Prion Diseases: Concepts and Targets for Therapeutic
Intervention CNS & NEUROLOGICAL DISORDERS-DRUG TARGETS
Volume: 8 Issue: 5 Pages: 329-341 Published: NOV 2009, WOS
2. [1.1] Guillerme-Bosselut F (Guillerme-Bosselut, Florence)1, Forestier L
(Forestier, Lionel)1, Jayat-Vignoles C (Jayat-Vignoles, Chantal)2, Vilotte JL
(Vilotte, Jean-Luc)3, Popa I (Popa, Iuliana)4,5, Portoukalian J (Portoukalian,
Jacques)4, Le Dur A (Le Dur, Annick)6, Laude H (Laude, Hubert)6, Julien R
(Julien, Raymond)1, Gallet PF (Gallet, Paul-Francois)1 Glycosylation-related
gene expression profiling in the brain and spleen of scrapie-affected mouse :
GLYCOBIOLOGY Volume: 19 Issue: 8 Pages: 879-889 Published: AUG
2009, WOS
3. [1.1] Juling K, Schwarzenbacher H, Fries R Association Studies in Candidate
Genes for BSE Susceptibility ZUCHTUNGSKUNDE Volume: 81 Issue: 1
Pages: 57-62 Published: JAN-FEB 2009, WOS
KOPTIDESOVÁ, Dana - KOPÁČEK, Juraj - ZELNÍK, Vladimír - ROSS, L.N.J. PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír. Identification and characterization
of a cDNA clone derived from Mareks diseases tumor cell line RPL1 encoding a
homologue of alpha transinducing factor VP16 of HSV-1. In Archives of Virology,
1994, vol. 140, p. 355-362. ISSN 0304-8608.
Citácie:
1. [1.1] Monie A (Monie, Archana)1, Tsen SWD (Tsen, Shaw-Wei D.)1, Hung CF
(Hung, Chien-Fu)1, Wu TC (Wu, T-C)1 Therapeutic HPV DNA vaccines
EXPERT REVIEW OF VACCINES Volume: 8 Issue: 9 Pages: 1221-1235
Published: SEP 2009, WOS
KOSTOLANSKÝ, František - VAREČKOVÁ, Eva - BETÁKOVÁ, Tatiana MUCHA, Vojtech - RUSS, Gustáv - WHARTON, S.A. The strong positive
correlation between effective affinity and infectivity neutralization of highly crossreactive monoclonal antibody IIB4, which recognizes antigenic site B on influenza A
virus haemagglutinin. In Journal of General Virology, 2000, vol. 81, p. 1727-1735.
(3.061 - IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 0022-1317.
Citácie:
1. [1.1] Kubota-Koketsu R (Kubota-Koketsu, Ritsuko)1, Mizuta H (Mizuta,
Hiroyuki)1, Oshita M (Oshita, Masatoshi)2, Ideno S (Ideno, Shoji)2, Yunoki M
(Yunoki, Mikihiro)1,2, Kuhara M (Kuhara, Motoki)3, Yamamoto N (Yamamoto,
Naomasa)4, Okuno Y (Okuno, Yoshinobu)5, Ikuta K (Ikuta, Kazuyoshi)1 Broad
neutralizing human monoclonal antibodies against influenza virus from
vaccinated healthy donors BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH
COMMUNICATIONS Volume: 387 Issue: 1 Pages: 180-185 Published:
SEP 11 2009, WOS
2. [1.1] Kusi KA (Kusi, Kwadwo A.)1,2, Faber BW (Faber, Bart W.)1, Thomas
AW (Thomas, Alan W.)1, Remarque EJ (Remarque, Edmond J.)1 Humoral
Immune Response to Mixed PfAMA1 Alleles; Multivalent PfAMA1 Vaccines
Induce Broad Specificity PLOS ONE Volume: 4 Issue: 12 Article Number:
e8110 Published: DEC 1 2009, WOS
KOUKOURAKIS, Michael I. - GIATROMANOLAKI, A. - SIVRIDIS, E. PASTOREK, Jaromír - KARAPANTZOS, I. - GATTER, Kevin C. - HARRIS, A.L.
Hypoxia-activated tumor pathways of angiogenesis and pH regulation independent of
ADCA91
anemia in head-and-neck. In International Journal of Radiation Oncology Biology
Physics, 2004, vol. 59, no. 1, p. 67 - 71. (4.285 - IF2003).
Citácie:
1. [1.1] Cor A (Coer, Andrej)1, Cemazar M (Cemazar, Maja)1,2, Plazar N
(Plazar, Nadja)1, Sersa G (Sersa, Gregor)2 Comparison between hypoxic
markers pimonidazole and glucose transporter 1 (Glut-1) in murine fibrosarcoma
tumours after electrochemotherapy RADIOLOGY AND ONCOLOGY Volume:
43 Issue: 3 Pages: 195-202 Published: SEP 2009, WOS
2. [1.1] Andersen S (Andersen, Sigve)1,2, Donnem T (Donnem, Tom)1,2, Al-Saad
S (Al-Saad, Samer)3,4, Al-Shibli K (Al-Shibli, Khalid)3,5, Busund LT (Busund,
Lill-Tove)3,4, Bremnes RM (Bremnes, Roy M.)1,2 Angiogenic Markers Show
High Prognostic Impact on Survival in Marginally Operable Non-small Cell
Lung Cancer Patients Treated with Adjuvant Radiotherapy JOURNAL OF
THORACIC ONCOLOGY Volume: 4 Issue: 4 Pages: 463-471 Published:
APR 2009, WOS
KOUKOURAKIS, Michael I. - GIATROMANOLAKI, A. - SIVRIDIS, E. SIMOPOULOS, K. - PASTOREK, Jaromír - WYKOFF, Charles C. - GATTER,
Kevin C. - HARRIS, Adrian L. Hypoxia-regulated carbonic anhydrase-9 /CA9/
relates to poor vascularization and resistance of squamous cell head and neck cancer
to chemoradiotherapy. In Clinical Cancer Research, 2001, vol. 7, p. 3399-3403.
(2001 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Nakao M (Nakao, Masayuki)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K
(Nagai, Kanji)2, Kawase A (Kawase, Akikazu)1,2, Kenmotsu H (Kenmotsu,
Hirotsugu)1,2, Kon-No H (Kon-no, Hidehiro)1,2, Hishica T (Hishica,
Tomoyuki)2, Nishimura M (Nishimura, Mitsuyo)2, Yoshida J (Yoshida, Junji)2,
Ochiai A (Ochiai, Atsushi)1 Prognostic Significance of Carbonic Anhydrase IX
Expression by Cancer-associated Fibroblasts in Lung Adenocarcinoma
CANCER Volume: 115 Issue: 12 Pages: 2732-2743 Published: JUN 15
2009, WOS
2. [1.1] van den Broek GB (van den Broek, Guido B.)1,2, Wildeman M
(Wildeman, Maarten)1, Rasch CRN (Rasch, Coen R. N.)3, Armstrong N
(Armstrong, Nicola)4, Schuuring E (Schuuring, Ed)5, Begg AC (Begg, Adrian
C.)6, Looijenga LHJ (Looijenga, Leendert H. J.)7, Scheper R (Scheper, Rik)8,
van der Wal JE (van der Wal, Jacqueline E.)5, Menkema L (Men
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER Volume: 124 Issue: 11 Pages:
2643-2650 Published: JUN 1 2009, WOS
3. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, J. K. J.)1, Schliemann C (Schliemann, C.)1,
Marlind J (Marlind, J.)1, Qureshi U (Qureshi, U.)2, Ammar A (Ammar, A.)2,
Pedley RB (Pedley, R. B.)2, Neri D (Neri, D.)1 Human monoclonal antibodies
targeting carbonic anhydrase IX for the molecular imaging of hypoxic regions in
solid tumours BRITISH JOURNAL OF CANCER Volume: 101 Issue: 4
Pages: 645-657 Published: AUG 11 2009, WOS
4. [1.1] Huchet A (Huchet, A.)1,7, Fernandez P (Fernandez, P.)2,7, Allard M
(Allard, M.)2,7, Belkacemi Y (Belkacemi, Y.)3,8, Maire JP (Maire, J. -P.)1,7,
Trouette R (Trouette, R.)1, Eimer S (Eimer, S.)4,7, Tourdias T (Tourdias, T.)5,7,
Loiseau H (Loiseau, H.)6,7 Molecular imaging of tumour hypoxia CANCER
RADIOTHERAPIE Volume: 13 Issue: 8 Pages: 747-757 Published: DEC
2009, WOS
5. [1.1] Newbold K (Newbold, Kate)1, Castellano I (Castellano, Isabel)2,
Charles-Edwards E (Charles-Edwards, Elizabeth)3, Mears D (Mears, Dorothy)1,
Sohaib A (Sohaib, Aslam)1, Leach M (Leach, Martin)3, Rhys-Evans P (RhysEvans, Peter)4, Clarke P (Clarke, Peter)4, Fisher C (Fisher, Cyril)4, Harrington
K (Harrington, Kevin)2,4, Nutting C (Nutting, Christopher)4 AN
EXPLORATORY STUDY INTO THE ROLE OF DYNAMIC CONTRAST-
ADCA92
ADCA93
ENHANCED MAGNETIC RESONANCE IMAGING OR PERFUSION
COMPUTED TOMOGRAPHY FOR DETECTION OF INTRATUMORAL
HYPOXIA IN HEAD-AND-NECK CANCER INTERNATIONAL JOURNAL OF
RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume: 74 Issue: 1 Pages:
29-37 Published: MAY 1 2009, WOS
6. [1.1] Otrock ZK (Otrock, Zaher K.)2, Hatoum HA (Hatoum, Hassan A.)3,
Awada AH (Awada, Ahmad H.)1, Ishak RS (Ishak, Rim S.)3, Shamseddine AI
(Shamseddine, Ali I.)3 Hypoxia-inducible factor in cancer angiogenesis:
Structure, regulation and clinical perspectives CRITICAL REVIEWS IN
ONCOLOGY HEMATOLOGY Volume: 70 Issue: 2 Pages: 93-102
Published: MAY 2009, WOS
KRAMSKI, M. - MEISEL, H. - KLEMPA, Boris - KRÜGER, D.H. - PAULI, G. NITSCHE, A. Detection and Typing of Human Pathogenic Hantaviruses by RealTime Reverse Transcription-PCR and Pyrosequencing. In Clinical Chemistry, 2007,
vol. 53, p. 1899-1905. (5.454 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0009-9147.
Citácie:
1. [1.1] Chen LY (Chen, Longyan)1,2, Wei HP (Wei, Hongping)1, Guo YC (Guo,
Yongchao)1, Cui ZQ (Cui, Zongqiang)1, Zhang ZP (Zhang, Zhiping)1, Zhang XE
(Zhang, Xian-En)1 Gold nanoparticle enhanced immuno-PCR for ultrasensitive
detection of Hantaan virus nucleocapsid protein JOURNAL OF
IMMUNOLOGICAL METHODS Volume: 346 Issue: 1-2 Pages: 64-70
Published: JUL 31 2009, WOS
2. [1.1] Machado AM (Machado, Alex Martins)1, de Figueiredo GG (de
Figueiredo, Glauciane Garcia)1, dos Santos GS (dos Santos, Gilberto Sabino,
Jr.)1, Figueiredo LTM (Moraes Figueiredo, Luiz Tadeu)1 Laboratory diagnosis
of human hantavirus infection: novel insights and future potential FUTURE
VIROLOGY Volume: 4 Issue: 4 Pages: 383-389 Published: JUL 2009,
WOS
3. [1.1] Jordan JA (Jordan, J. A.)1,2, Jones-Laughner J (Jones-Laughner, J.)2,
Durso MB (Durso, M. B.)2 Utility of Pyrosequencing in Identifying Bacteria
Directly from Positive Blood Culture Bottles JOURNAL OF CLINICAL
MICROBIOLOGY Volume: 47 Issue: 2 Pages: 368-372 Published: FEB
2009, WOS
4. [1.1] Korva M (Korva, Misa)1, Duh D (Duh, Darja)1, Puterle A (Puterle,
Ajda)1, Trilar T (Trilar, Tomi)2, Zupanc TA (Zupanc, Tatjana Avsic)1 First
molecular evidence of Tula hantavirus in Microtus voles in Slovenia VIRUS
RESEARCH Volume: 144 Issue: 1-2 Pages: 318-322 Published: SEP
2009, WOS
5. [1.1] Wu WJ, Tang YW Emerging Molecular Assays for Detection and
Characterization of Respiratory Viruses CLINICS IN LABORATORY
MEDICINE Volume: 29 Issue: 4 Pages: 673-+ Published: DEC 2009, WOS
KUBEŠ, Miroslav - KOCÁKOVÁ, Pavlína - SLOVÁK, Mirko - SLÁVIKOVÁ,
Monika - FUCHSBERGER, Norbert - NUTTALL, Patricia A. Heterogeneity in the
effect of different ixodid tick species on human natural killer cell activity. In Parasite
immunology. - Oxford : Blackwell Science, 2002, vol. 24, p. 23 - 28. (2002 - Current
Contents). ISSN 0141-9838.
Citácie:
1. [1.1] Konnai S (Konnai, Satoru)1, Nakajima C (Nakajima, Chie)1, Imamura S
(Imamura, Saiki)1, Yamada S (Yamada, Shinji)1, Nishikado H (Nishikado,
Hideto)1, Kodama M (Kodama, Michi)1, Onuma M (Onuma, Misao)1, Ohashi K
(Ohashi, Kazuhiko)1 Suppression of cell proliferation and cytokine expression by
HL-p36, a tick salivary gland-derived protein of Haemaphysalis longicornis
IMMUNOLOGY Volume: 126 Issue: 2 Pages: 209-219 Published: FEB
2009, WOS
2. [1.1] Tyson KR, Piesman J Lyme Disease Spirochete-Tick-Host Interactions
ADCA94
ADCA95
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, VOL 37 Book Series: ADVANCES IN
INSECT PHYSIOLOGY Volume: 37 Pages: 243-296 Published: 2009, WOS
LABUDA, Milan - TRIMNELL, A.R. - LIČKOVÁ, Martina - KAZIMÍROVÁ,
Mária - DAVIES, G.M. - LISSINA, O. - HAILS, R. - NUTTALL, Patricia A. An
antivector vaccine protects against a lethal vector-borne pathogen. In PLoS
Pathogens, 2006, vol. 2, no. 4, p. 251-259.
Citácie:
1. [1.1] Dai JF (Dai, Jianfeng)1, Wang PH (Wang, Penghua)1, Adusumilli S
(Adusumilli, Sarojini)1, Booth CJ (Booth, Carmen J.)2, Narasimhan S
(Narasimhan, Sukanya)1, Anguita J (Anguita, Juan)3, Fikrig E (Fikrig, Erol)1,4
Antibodies against a Tick Protein, Salp15, Protect Mice from the Lyme Disease
Agent CELL HOST & MICROBE Volume: 6 Issue: 5 Pages: 482-492
Published: NOV 19 2009, WOS
2. [1.1] Imamura S (Imamura, Saiki)1, Vaz ID (Vaz, Itabajara da Silva, Jr.)2,
Konnai S (Konnai, Satoru)1, Yamada S (Yamada, Shinji)1, Nakajima C
(Nakajima, Chie)1, Onuma M (Onuma, Misao)1, Ohashi K (Ohashi, Kazuhiko)1
Effect of vaccination with a recombinant metalloprotease from Haemaphysalis
longicornis : EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY Volume: 48
Issue: 4 Pages: 345-358 Published: AUG 2009, WOS
3. [1.1] Randolph SE Tick-borne disease systems emerge from the shadows: the
beauty lies in molecular detail, the message in epidemiology PARASITOLOGY
Volume: 136 Issue: 12 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 1403-1413
Published: OCT 2009, WOS
4. [1.1] Saito Y (Saito, Y.)1, Konnai S (Konnai, S.)1, Yamada S (Yamada, S.)1,
Imamura S (Imamura, S.)1, Nishikado H (Nishikado, H.)1, Ito T (Ito, T.)2, Onuma
M (Onuma, M.)1, Ohashi K (Ohashi, K.)1 Identification and characterization of
antimicrobial peptide, defensin, in the taiga tick, Ixodes persulcatus INSECT
MOLECULAR BIOLOGY Volume: 18 Issue: 4 Pages: 531-539 Published:
AUG 2009, WOS
5. [1.1] Wikel SK. GLOBAL IMPORTANCE OF RESURGING AND EMERGING
BLOOD-FEEDING ARTHROPOD TRANSMITTED DISEASES. In PROTEUS,
2009, vol. 26, iss. 2, p. 39-47, WOS
6. [1.1] Yamada S (Yamada, Shinji)1, Konnai S (Konnai, Satoru)1, Imamura S
(Imamura, Saiki)1, Ito T (Ito, Takuya)2, Onuma M (Onuma, Misao)1, Ohashi K
(Ohashi, Kazuhiko)1 Cloning and characterization of Rhipicephalus
appendiculatus voraxin alpha and its effect as anti-tick vaccine VACCINE
Volume: 27 Issue: 43 Pages: 5989-5997 Published: OCT 9 2009, WOS
7. [9] Amy J. Ullmann, - Jeffrey J. Stuart - C.A. Hill. Genome Mapping and
Genomics in Animals. Volume 1. In: Wayne Hunter and Chittaranjan Kole (eds),
Genome Mapping and Genomics in Arthropods. Springer Berlin Heidelberg.
2008, p. 103-117. ISBN 978-3-540-73832-9 (Print) 978-3-540-73833-6 (Online),
8. [9] Richard P. Bishop - David O. Odongo - David J. Mann - Terry W.
Pearson - Chihiro Sugimoto - Lee R. Haines - Elizabeth Glass - Kirsty Jensen Ulrike Seitzer - Jabbar S. Ahmed - Simon P. Graham - Etienne P. de Villiers. In:
Vishvanath Nene and Chittaranjan Kole (eds), Genome Mapping and Genomics
in Animal-Associated Microbes. Springer Berlin Heidelberg, 2009, p. 191-231.
SBN 978-3-540-74040-7 (Print) 978-3-540-74042-1 (Online), DOI: 10.1007/9783-540-74042-1_6
LABUDA, Milan - ELEČKOVÁ, Elena - LIČKOVÁ, Martina - SABO, A. Tickborne encephalitis virus foci in Slovakia. In International Journal of Medical
Microbiology, 2002, vol. 291, suppl. 33, p. 43-47. (1.362 - IF2001). (2002 - Current
Contents). ISSN 1438-4221.
Citácie:
1. [1.1] Kriz B (Kriz, B.)1,2, Benes C (Benes, C.)1, Daniel M (Daniel, M.)1
Alimentary Transmission of Tick-borne Encephalitis in the Czech Republic (1997-
ADCA96
ADCA97
ADCA98
2008) EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE Volume: 58
Issue: 2 Pages: 98-103 Published: 2009, WOS
2. [1.1] Bakhvalova VN (Bakhvalova, V. N.)2, Potapova OF (Potapova, O. F.)2,
Panov VV (Panov, V. V.)1,2, Morozova OV (Morozova, O. V.)1 Vertical
transmission of tick-borne encephalitis virus between generations of adapted
reservoir small rodents VIRUS RESEARCH Volume: 140 Issue: 1-2 Pages:
172-178 Published: MAR 2009, WOS
LEPPILAMPI, M. - SAARNIO, J. - KARTTUNEN, T.J. - KIVELÄ, J. PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír - WAHEED, A. - SLY, W.S. PARKKILA, S. Carbonic anhydrase isozymes IX and XII in gastric tumors. In
World Journal of Gastroenterology. - Beijing : W. J. G. Press, 2003, vol.9, p.1398 1403. (0.993 - IF2002). ISSN 1007-9327.
Citácie:
1. [1.1] Pinheiro C (Pinheiro, Celine)1, Longatto A (Longatto-Filho,
Adhemar)1,2, Simoes K (Simoes, Kleber)3, Jacob CE (Jacob, Carlos Eduardo)4,
Bresciani CJC (Caldas Bresciani, Claudio Jose)4, Zilberstein B (Zilberstein,
Bruno)4, Cecconello I (Cecconello, Ivan)4, Alves VAF (Ferreira Alves, Venancio
Avancini)3, Schmitt F (Schmitt, Fernando)5,6, Baltazar F (Baltazar, Fatima)1
The prognostic value of CD147/EMMPRIN is associated with monocarboxylate
transporter 1 co-expression in gastric cancer EUROPEAN JOURNAL OF
CANCER Volume: 45 Issue: 13 Pages: 2418-2424 Published: SEP 2009,
WOS
2. [1.1] Gupta R (Gupta, Ruta)1, Balzer B (Balzer, Bonnie)1, Picken M (Picken,
Maria)2, Osunkoya AO (Osunkoya, Adeboye O.)3, Shet T (Shet, Tanuja)4,
Alsabeh R (Alsabeh, Randa)1, Luthringer D (Luthringer, Daniel)1, Paner GP
(Paner, Gladell P.)2, Amin MB (Amin, Mahul B.)1 Diagnostic Implications of
Transcription Factor Pax 2 Protein and Transmembrane Enzyme Complex
Carbonic Anhydrase IX Immunoreactivity in Adult Renal Epithelial Neoplasms
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY Volume: 33 Issue: 2
Pages: 241-247 Published: FEB 2009, WOS
LI, A. - SAKAGUCHI, S. - ATARASHI, R. - ROY, B.C. - NAKAOKE, R. ARIMA, K. - OKIMURA, N. - KOPÁČEK, Juraj - SHIGEMATSU, K.
Identification of a novel Gene Encoding a PrP-Like Protein Expressed as Chimeric
Transcripts Fused to PrP Exon 1/2 in Ataxic Mouse Line with a disrupted PrP Gene.
In Cellular and Molecular Neurobiology, 2000, vol. 20, no. 5, p. 553 - 567.
Citácie:
1. [1.1] Barenco MG (Barenco, Maria Grazia)2, Valori CF (Valori, Chiara F.)1,
Roncoroni C (Roncoroni, Chiara)1, Loewer J (Loewer, Johannes)2, Montrasio F
(Montrasio, Fabio)2, Rossi D (Rossi, Daniela)1 Deletion of the Amino-terminal
Domain of the Prion Protein Does Not Impair Prion Protein-dependent Neuronal
Differentiation and Neuritogenesis JOURNAL OF NEUROSCIENCE
RESEARCH Volume: 87 Issue: 3 Pages: 806-819 Published: FEB 15
2009, WOS
2. [1.1] Laible G Enhancing livestock through genetic engineering-Recent
advances and future prospects COMPARATIVE IMMUNOLOGY
MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES Volume: 32 Issue: 2
Pages: 123-137 Published: MAR 2009, WOS
3. [1.1] Liang JJ (Liang, Jingjing)1, Parchaliuk D (Parchaliuk, Debra), Medina S
(Medina, Sarah), Sorensen G (Sorensen, Garrett), Landry L (Landry, Laura)2,
Huang SH (Huang, Shenghai)1, Wang ML (Wang, Meiling)1, Kong QZ (Kong,
Qingzhong)1, Booth SA (Booth, Stephanie A.)3 Activation of p53-regulated proapoptotic signaling pathways in PrP-mediated myopathy BMC GENOMICS
Volume: 10 Article Number: 201 Published: APR 28 2009, WOS
LI, A. - SAKAGUCHI, S. - SHIGEMATSU, K. - ATARASHI, R. - ROY, B.C. NAKAOKE, R. - ARIMA, K. - OKIMURA, N. - KOPÁČEK, Juraj - KATAMINE,
ADCA99
ADCA100
ADCA101
S. Physiological Expression of the Gene for PrP-Like Protein PrPLP/Dpl, by Brain
Endothelial Cell and its Ectopic Expression in Neurons of PrP-Deficient Mice Ataxic
Due to Purkinje Cell Degeneration. In American Journal of Pathology, 2000, vol.
157, no. 5, p. 1447-1452. (6.436 - IF1999). (2000 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Aguzzi A, Calella AM Prions: Protein Aggregation and Infectious
Diseases : PHYSIOLOGICAL REVIEWS Volume: 89 Issue: 4 Pages: 11051152 Published: OCT 2009, WOS
2. [1.1] Benvegnu S (Benvegnu, Stefano), Franciotta D (Franciotta, Diego),
Sussman J (Sussman, Josh), Bachi A (Bachi, Angela), Zardini E (Zardini,
Elisabetta), Torreri P (Torreri, Paola), Govaerts C (Govaerts, Cedric), Pizzo S
(Pizzo, Salvatore), Legname G (Legname, Giuseppe) Prion Protein Paralog
Doppel Protein Interacts with Alpha-2-Macroglobulin: A Plausible Mechanism
for Doppel-Mediated Neurodegeneration PLOS ONE Volume: 4 Issue: 6
Article Number: e5968 Published: JUN 18 2009, WOS
3. [1.1] La Mendola D (La Mendola, Diego)2, Magri A (Magri, Antonio)2,
Hansson O (Hansson, Orjan)3, Bonomo RP (Bonomo, Raffaele P.)1, Rizzarelli E
(Rizzarelli, Enrico)1 Copper(II) complexes with peptide fragments encompassing
the sequence 122-130 of human doppel protein JOURNAL OF INORGANIC
BIOCHEMISTRY Volume: 103 Issue: 5 Pages: 758-765 Published: MAY
2009, WOS
LIAO, S.Y. - BREWER, C.A. - ZÁVADA, Ján - PASTOREK, Jaromír PASTOREKOVÁ, Silvia - MANETTA, A. - BERMANN, M.L. - DISAIA, P.J. STANBRIDGE, E.J. Identification of the MN antigen as a reliable diagnostic
biomarket of cervical intraepithelial squamous and glandular neoplasia /CIN, AIS/
and cervical carcinomas. In American Journal of Pathology : Official Journal of The
American Association of Pathologists, 1994, vol. 145, p. 598 - 609.
Citácie:
1. [1.1] Hyrsl L (Hyrsl, L.)1,4, Zavada J (Zavada, J.)2, Zavadova Z (Zavadova,
Z.)2, Kawaciuk I (Kawaciuk, I.)1,4, Vesely S (Vesely, S.)1,4, Skapa P (Skapa,
P.)3,4 Soluble form of carbonic anhydrase IX (CAIX) in transitional cell
carcinoma of urinary tract NEOPLASMA Volume: 56 Issue: 4 Pages: 298302 Published: 2009, WOS
LITERÁK, I. - KOCIANOVÁ, Elena - DUSBABEK, F. - MARTINU, J. PODZEMNY, P. - SYCHRA, O. Winter infestation of wild birds by ticks and
chiggers (Acari: Ixodidae, Trombiculidae) in the Czech Republic. In Parasitology
Research, 2007, vol. 101, p. 1709-1711. (1.140 - IF2006). (2007 - Current Contents).
ISSN 0932-0113.
Citácie:
1. [1.1] Enout AMJ (Enout, Alexandre M. J.)1, Lobato DN (Lobato, Debora
N.)2, de Azevedo CS (de Azevedo, Cristiano S.)3, Antonini Y (Antonini, Yasmine)1
Parasitism of chewing lice (Insecta) and feather mites (Acari) on Turdus
leucomelas (Aves) during reproductive and molt seasons at the State Park of Rio
Preto, Minas Gerais, Brazil ZOOLOGIA Volume: 26 Issue: 3 Pages: 534540 Published: SEP 2009, WOS
LONCASTER, J.A. - HARRIS, Adrian L. - DAVIDSON, S.E. - LOGUE, J.P. HUNTER, R.D. - WYKOFF, Charles C. - PASTOREK, Jaromír - RATCLIFFE,
Peter J. - STRATFORD, I.J. - WEST, C.M. Carbonic anhydrase /CA IX/ expression,
a potential new intrinsic marker of hypoxia: correlations with tumor oxygen
measurements and prognosis in locally advanced carcinoma of the cervix. In Cancer
Research. - Birmingham : Amer.Assoc.Cancer Research, 2001, vol. 61, p. 63946399. (2001 - Current Contents). ISSN 008-5472.
Citácie:
1. [1.1] Hyrsl L (Hyrsl, L.)1,4, Zavada J (Zavada, J.)2, Zavadova Z (Zavadova,
Z.)2, Kawaciuk I (Kawaciuk, I.)1,4, Vesely S (Vesely, S.)1,4, Skapa P (Skapa,
P.)3,4 Soluble form of carbonic anhydrase IX (CAIX) in transitional cell
carcinoma of urinary tract NEOPLASMA Volume: 56 Issue: 4 Pages: 298302 Published: 2009, WOS
2. [1.1] Liao SY (Liao, Shu-Yuan)1, Rodgers WH (Rodgers, William H.)2,
Kauderer J (Kauderer, James)3, Bonfiglio TA (Bonfiglio, Thomas A.)4, Walker
JL (Walker, Joan L.)5, Darcy KM (Darcy, Kathleen M.)3, Carter R (Carter,
Randy)3, Hatae M (Hatae, Masayuji)6, Levine L (Levine, Lyuba)7, Spirtos NM
(Spirtos, Nick M.)8,9, Stanbridge EJ (Stanbridge, Eric J.)10 Carbonic anhydrase
IX and human papillomavirus as diagnostic biomarkers of cervical
dysplasia/neoplasia in women with a cytologic diagnosis of atypical glandular
cells: A Gynecologic Oncology Group study in United States INTERNATIONAL
JOURNAL OF CANCER Volume: 125 Issue: 10 Pages: 2434-2440
Published: NOV 15 2009, WOS
3. [1.1] Russell J (Russell, James)1, Carlin S (Carlin, Sean)1, Burke SA (Burke,
Sean A.)1, Wen B (Wen, Bixiu)1, Yang KM (Yang, Kwang Mo)1,2, Ling CC (Ling,
C. Clifton)1 IMMUNOHISTOCHEMICAL DETECTION OF CHANGES IN
TUMOR HYPOXIA INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION
ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume: 73 Issue: 4 Pages: 1177-1186
Published: MAR 15 2009, WOS
4. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, J. K. J.)1, Schliemann C (Schliemann, C.)1,
Marlind J (Marlind, J.)1, Qureshi U (Qureshi, U.)2, Ammar A (Ammar, A.)2,
Pedley RB (Pedley, R. B.)2, Neri D (Neri, D.)1 Human monoclonal antibodies
targeting carbonic anhydrase IX for the molecular imaging of hypoxic regions in
solid tumours BRITISH JOURNAL OF CANCER Volume: 101 Issue: 4
Pages: 645-657 Published: AUG 11 2009, WOS
5. [1.1] Chaudary N, Hill RP Increased expression of metastasis-related genes in
hypoxic cells sorted from cervical and lymph nodal xenograft tumors
LABORATORY INVESTIGATION Volume: 89 Issue: 5 Pages: 587-596
Published: MAY 2009, WOS
6. [1.1] Jensen RL Brain tumor hypoxia: tumorigenesis, angiogenesis, imaging,
pseudoprogression, and as a therapeutic target JOURNAL OF NEUROONCOLOGY Volume: 92 Issue: 3 Pages: 317-335 Published: MAY 2009,
WOS
7. [1.1] Kaluz S (Kaluz, Stefan)1, Kaluzova M (Kaluzova, Milota)1, Liao SY
(Liao, Shu-Yuan)2, Lerman M (Lerman, Michael)3, Stanbridge EJ (Stanbridge,
Eric J.)1 Transcriptional control of the tumor- and hypoxia-marker carbonic
anhydrase 9: A one transcription factor (HIF-1) show? BIOCHIMICA ET
BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER Volume: 1795 Issue: 2
Pages: 162-172 Published: APR 2009, WOS
8. [1.1] Klatte T (Klatte, Tobias)1, Seligson DB (Seligson, David B.)2, Rao JY
(Rao, Jian Yu)2, Yu H (Yu, Hong)2, de Martino M (de Martino, Michela)1,
Kawaoka K (Kawaoka, Kelly)1, Wong SG (Wong, Steven G.)3, Belldegrun AS
(Belldegrun, Arie S.)1, Pantuck AJ (Pantuck, Allan J.)1 Carbonic Anhydrase IX
in Bladder Cancer A Diagnostic, Prognostic, and Therapeutic Molecular Marker
CANCER Volume: 115 Issue: 7 Pages: 1448-1458 Published: APR 1
2009, WOS
9. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Tu CK (Tu, Chingkuang)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2,
Silverman DN (Silverman, David N.)2, Frost SC (Frost, Susan C.)1Expression
and Activity of Carbonic Anhydrase IX Is Associated With Metabolic Dysfunction
in MDA-MB-231 Breast Cancer Cells CANCER INVESTIGATION Volume: 27
Issue: 6 Pages: 613-623 Published: 2009, WOS
10. [1.1] Nakao M (Nakao, Masayuki)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K
(Nagai, Kanji)2, Kawase A (Kawase, Akikazu)1,2, Kenmotsu H (Kenmotsu,
Hirotsugu)1,2, Kon-No H (Kon-no, Hidehiro)1,2, Hishica T (Hishica,
ADCA102
ADCA103
ADCA104
Tomoyuki)2, Nishimura M (Nishimura, Mitsuyo)2, Yoshida J (Yoshida, Junji)2,
Ochiai A (Ochiai, Atsushi)1 Prognostic Significance of Carbonic Anhydrase IX
Expression by Cancer-associated Fibroblasts in Lung Adenocarcinoma CANCER
Volume: 115 Issue: 12 Pages: 2732-2743 Published: JUN 15 2009, WOS
11. [1.1] Newbold K (Newbold, Kate)1, Castellano I (Castellano, Isabel)2,
Charles-Edwards E (Charles-Edwards, Elizabeth)3, Mears D (Mears, Dorothy)1,
Sohaib A (Sohaib, Aslam)1, Leach M (Leach, Martin)3, Rhys-Evans P (RhysEvans, Peter)4, Clarke P (Clarke, Peter)4, Fisher C (Fisher, Cyril)4, Harrington
K (Harrington, Kevin)2,4, Nutting C (Nutting, Christopher)4 AN
EXPLORATORY STUDY INTO THE ROLE OF DYNAMIC CONTRASTENHANCED MAGNETIC RESONANCE IMAGING OR PERFUSION
COMPUTED TOMOGRAPHY FOR DETECTION OF INTRATUMORAL
HYPOXIA IN HEAD-AND-NECK CANCER INTERNATIONAL JOURNAL OF
RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume: 74 Issue: 1 Pages:
29-37 Published: MAY 1 2009, WOS
12. [1.1] Nualart F (Nualart, Francisco)2, Garcia MDLA (Garcia, Maria de los
Angeles)2, Medina RA (Medina, Rodolfo A.)3, Owen GI (Owen, Gareth I.)1
Glucose Transporters in Sex Steroid Hormone Related Cancer CURRENT
VASCULAR PHARMACOLOGY Volume: 7 Issue: 4 Pages: 534-548
Published: OCT 2009, WOS
13. [1.1] Schmitt AM (Schmitt, A. M.)1,2, Schmid S (Schmid, S.)2, Rudolph T
(Rudolph, T.)2, Anlauf M (Anlauf, M.)3, Prinz C (Prinz, C.)4, Kloppel G
(Kloeppel, G.)3, Moch H (Moch, H.)2, Heitz PU (Heitz, P. U.)2, Komminoth P
(Komminoth, P.)5, Perren A (Perren, A.)1,6 VHL inactivation is an important
pathway for the development of malignant sporadic pancreatic endocrine
tumorsENDOCRINE-RELATED CANCER Volume: 16 Issue: 4 Pages:
1219-1227 Published: DEC 2009, WOS
MACRAE, A.L. - DUTIA, B.M. - MILLIGAN, S. - BRAWNSTEIN, D.G. ALLEN, D.J. - MISTRÍKOVÁ, Jela - DAVIDSON, A.J. - NASH, A.A. STEWART, J.P. Analysis of a novel strain of murine gammaherpesvirus reveals a
genomic locus important for acute pathogenesis. In Journal of Virology, 2001,
vol.75, no.11, p.5315-5327. (2001 - Current Contents). ISSN 0022-538X.
Citácie:
1. [1.1] Liang XZ (Liang, Xiaozhen)1,2, Collins CM (Collins, Christopher M.)1,2,
Mendel JB (Mendel, Justin B.)3, Iwakoshi NN (Iwakoshi, Neal N.)3, Speck SH
(Speck, Samuel H.)1,2 Gammaherpesvirus-Driven Plasma Cell Differentiation
Regulates Virus Reactivation from Latently Infected B Lymphocytes PLOS
PATHOGENS Volume: 5 Issue: 11 Article Number: e1000677 Published:
NOV 2009, WOS
MÁLEKOVÁ, Ľubica - TOMÁŠKOVÁ, Jana - NOVÁKOVÁ, Martina ŠTEFÁNIK, Peter - KOPÁČEK, Juraj - LAKATOŠ, B. - PASTOREKOVÁ, Silvia KRIŽANOVÁ, Oľga - BREIER, Albert - ONDRIAŠ, Karol. Inhibitory effect of
DIDS, NPPB, and phloretin on intracellular chloride channels. In Pflugers ArchivEuropean Journal of Physiology, 2007, vol. 455, no. 2, p. 349-357. (4.807 - IF2006).
(2007 - Current Contents). ISSN 0031-6768.
Citácie:
1. [1.1] el Dein OS (el dein, Ossama Sharaf), Gallerne C (Gallerne, Cindy),
Deniaud A (Deniaud, Aurelien), Brenner C (Brenner, Catherine), Lemaire C
(Lemaire, Christophe) Role of the permeability transition pore complex in lethal
inter-organelle crosstalk FRONTIERS IN BIOSCIENCE-LANDMARK Volume:
14 Pages: 3465-3482 Published: JAN 1 2009, WOS
MARTIN, J. - KABÁT, Peter - HERNIOU, E. - TRISTEM, M. Characterization and
complete nucleotide sequence of an unusual reptilian retrovirus recovered from the
order crocodylia. In Journal of Virology, 2002, vol. 76, no. 9, p. 4651-4654.
Citácie:
ADCA105
ADCA106
1. [1.1] Jaratlerdsiri, W., Rodríguez-Zárate, C.J., Isberg, S.R., Damayanti, C.S.,
Miles, L.G., Chansue, N., Moran, C., Melville, L., Gongora, J. Distribution of
endogenous retroviruses in crocodilians (2009) Journal of Virology, 83 (19), pp.
10305-10308., WOS
MORGAN, P.E. - PASTOREKOVÁ, Silvia - STUART-TILLEY, A. - ALPER, S. CASEY, J.R. Interactions of transmembrane carbonic anhydrase, CAIX, with
bicarbonate transporters. In American Journal of Physiology-Cell Physiology, 2007,
vol. 293, no. 2, p. 738-748. (4.334 - IF2006). (2007 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Stock C, Schwab A Protons make tumor cells move like clockwork
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY Volume: 458
Issue: 5 Pages: 981-992 Published: SEP 2009, WOS
2. [1.1] Svichar N (Svichar, Nataliya)1, Waheed A (Waheed, Abdul)2,3, Sly WS
(Sly, William S.)2,3, Hennings JC (Hennings, Jean C.)4, Hubner CA (Huebner,
Christian A.)4, Chesler M (Chesler, Mitchell)1 Carbonic Anhydrases CA4 and
CA14 Both Enhance AE3-Mediated Cl--HCO3- Exchange in Hippocampal
Neurons JOURNAL OF NEUROSCIENCE Volume: 29 Issue: 10 Pages:
3252-3258 Published: MAR 11 2009, WOS
3. [1.1] Alper SL Molecular physiology and genetics of Na+-independent SLC4
anion exchangers JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY Volume: 212
Issue: 11 Pages: 1672-1683 Published: JUN 1 2009, WOS
4. [1.1] Chiche J (Chiche, Johanna)1, Ilc K (Ilc, Karine)1, Laferriere J
(Laferriere, Julie)1, Trottier E (Trottier, Eric)1, Dayan F (Dayan, Frederic)1,
Mazure NM (Mazure, Nathalie M.)1, Brahimi-Horn MC (Brahimi-Horn, M.
Christiane)1, Pouyssegur J (Pouyssegur, Jacques Hypoxia-Inducible Carbonic
Anhydrase IX and XII Promote Tumor Cell Growth by Counteracting Acidosis
through the Regulation of the Intracellular pH CANCER RESEARCH Volume:
69 Issue: 1 Pages: 358-368 Published: JAN 1 2009, WOS
5. [1.1] Swietach P (Swietach, Pawel)1, Patiar S (Patiar, Shalini)2, Supuran CT
(Supuran, Claudiu T.)3, Harris AL (Harris, Adrian L.)2, Vaughan-Jones RD
(Vaughan-Jones, Richard D.)1 The Role of Carbonic Anhydrase 9 in Regulating
Extracellular and Intracellular pH in Three-dimensional Tumor Cell Growths
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY Volume: 284 Issue: 30 Pages:
20299-20310 Published: JUL 24 2009, WOS
6. [1.1] Vaughan-Jones RD, Spitzer KW, Swietach P Intracellular pH regulation
in heart JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY
Volume: 46 Issue: 3 Pages: 318-331 Published: MAR 2009, WOS
NIEMELA, A.M. - HYNNINEN, P. - MECKLIN, J.P. - KUOPIO, T. - KOKKA, A.
- AALTONEN, L. - PARKKILA, A. - PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK,
Jaromír - WAHEED, A. - SLY, W. - OMTOFT, T. - KRUHOFFER, M. HAAPASALO, K. - PARKKILA, S. - KIVELA, A. Carbonic anhydrase IX is highly
expressed in hereditary nonpolyposis colorectal cancer. In Cancer Epidemiology,
Biomarkers & Prevention, 2007, vol.16, no. 9, p. 1760-1766. (4.454 - IF2006). ISSN
1055-9965.
Citácie:
1. [1.1] Korkeila E (Korkeila, E.)1, Talvinen K (Talvinen, K.)2, Jaakkola PM
(Jaakkola, P. M.)1,3,4, Minn H (Minn, H.)1,5, Syrjanen K (Syrjanen, K.)1,
Sundstrom J (Sundstrom, J.)2,6, Pyrhonen S (Pyrhonen, S.)1 Expression of
carbonic anhydrase IX suggests poor outcome in rectal cancer BRITISH
JOURNAL OF CANCER Volume: 100 Issue: 6 Pages: 874-880
Published: MAR 17 2009, WOS
2. [1.1] Rasheed S (Rasheed, S.)2, Harris AL (Harris, A. L.)3, Tekkis PP (Tekkis,
P. P.)2,4, Turley H (Turley, H.)3, Silver A (Silver, A.)5, McDonald PJ
(McDonald, P. J.)2, Talbot IC (Talbot, I. C.)1, Glynne-Jones R (Glynne-Jones,
R.)6, Northover JMA (Northover, J. M. A.)2, Guenther T (Guenther, T.)1
ADCA107
ADCA108
ADCA109
Assessment of microvessel density and carbonic anhydrase-9 (CA-9) expression
in rectal cancer PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE Volume: 205
Issue: 1 Pages: 1-9 Published: 2009, WOS
NOVÁKOVÁ, Slavomíra - KOLLEROVÁ, Edita - KLAUDINY, Jaroslav - ŠUBR,
Zdeno W.. Expression of a part of the Potato virus A non-structural protein P3 in
Escherichia coli for the purpose of antibody preparation and P3 immunodetection in
plant material. In Journal of Virological Methods. - Amsterdam : Elsevier Science
BV, 2006, vol. 137, no. 2, p. 229-235.
Citácie:
1. [1.1] Gulati-Sakhuja A (Gulati-Sakhuja, Anju)1, Sears JL (Sears, John L.)1,
Nunez A (Nunez, Alberto)2, Liu HY (Liu, Hsing-Yeh)1 Production of polyclonal
antibodies against Pelargonium zonate spot virus coat protein expressed in
Escherichia coli and application for immunodiagnosis JOURNAL OF
VIROLOGICAL METHODS Volume: 160 Issue: 1-2 Pages: 29-37
Published: SEP 2009, WOS
NUTTALL, Patricia A. - TRIMNELL, A.R. - KAZIMÍROVÁ, Mária - LABUDA,
Milan. Exposed and concealed antigens as vaccine targets for controlling ticks and
tick-borne diseases. In Parasite immunology, 2006, vol. 28, no. 4, p. 155-163. (2006
- Current Contents). ISSN 0141-9838.
Citácie:
1. [1.1] Choi, S.H.- Kwon, S.R.- Lee, E.H.- Kim, K.H. Molecular cloning,
functional characterization and localization of an annexin from a fish gill fluke
Microcotyle sebastis (Platyhelminthes: Monogenea). In Mol. Biochem. Parasitol.,
2009, vol. 163, iss. 1, pp. 48-53., WOS
2. [1.1] Imamura, S.- Vaz, I.D.- Konnai, S. et al. Effect of vaccination with a
recombinant metalloprotease from Haemaphysalis longicornis. In Exp. Appl.
Acarol., 2009, vol. 48, Iss. 4, pp. 345-358, WOS
3. [1.1] Kumar, A.- Garg, R.- Yadav, C.L.- Vatsya, S.- Kumar, R.R.- Sugumar, P.Chandran, D.- Bedarkar, S.N. Immune responses against recombinant tick
antigen, Bm95, for the control of Rhipicephalus (Boophilus) microplus ticks in
cattle. In Veterinary Parasitology, 2009, vol. 165, no. 1-2, pp. 119-124, WOS
4. [1.1] Reichel, M.P. - Ellis, J.T. Neospora caninum - How close are we to
development of an efficacious vaccine that prevents abortion in cattle? In Int. J.
Parasitol., 2009, vol. 39, iss. 11, pp. 1173-1187., WOS
5. [1.1] Ribeiro JMC - Arca B. From Sialomes to the Sialoverse: An Insight into
Salivary Potion of Blood-Feeding Insects. In ADVANCES IN INSECT
PHYSIOLOGY, 2009, vol. 37, p. 59, WOS
6. [1.1] Vincent, B.N.- Adams, M.B.- Nowak, B.F.- Morrison, R.N. Cell-surface
carbohydrate antigen(s) of wild-type Neoparamoeba spp. are immunodominant in
sea-cage cultured Atlantic salmon (Salmo salar L.) affected by amoebic gill
disease (AGD). In Aquaculture, 2009, vol. 288, iss. 3-4, pp. 153-158., WOS
7. [1.1] Xiang, F. - Zhang, J.- Zhou, Y.- Li, Z.- Gong, H.- Zhou, J. Proteomic
Analysis of Proteins in the Salivary Glands of the Fed and Unfed Female Tick
Rhipicephalus haemaphysaloides. In Agricult. Sci. China, 2009, vol. 8, iss. 1, pp.
121-127, WOS
8. [1.1] Yamada, S.- Konnai, S.- Imamura, S.- Ito, T.- Onuma, M.- Ohashi, K.
Cloning and characterization of Rhipicephalus appendiculatus voraxin? and its
effect as anti-tick vaccine. Vaccine, 2009, vol. 27, no. 43, pp. 5989-5997, WOS
OHRAĎANOVÁ, Anna - GRADIN, Katarína - BARÁTHOVÁ, Monika ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - HOLOTŇÁKOVÁ, Terézia - KOPÁČEK, Juraj PARKKILA, S. - POELLINGER, L. - PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK,
Jaromír. Hypoxia upregulates expression of human endosialin gene via hypoxia inducible factor 2. In British Journal of Cancer, 2008, vol. 99, no. 8, p. 1348 - 1351.
(4.635 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 1532-1827.
Citácie:
ADCA110
ADCA111
1. [1.1] Bagley RG Endosialin: from vascular target to biomarker for human
sarcomas BIOMARKERS IN MEDICINE Volume: 3 Issue: 5 Pages: 589-604
Published: OCT 2009, WOS
2. [1.1] Carson-Walter EB (Carson-Walter, Eleanor B.)1, Winans BN (Winans,
Bethany N.)1, Whiteman MC (Whiteman, Melissa C.)1, Liu Y (Liu, Yang)1,
Jarvela S (Jarvela, Sally)2, Haapasalo H (Haapasalo, Hannu)2, Tyler BM (Tyler,
Betty M.)3, Huso DL (Huso, David L.)4, Johnson MD (Johnson, Mahlon D.)5,
Walter KA (Walter, Kevin A.)1,6 Characterization of TEM1/endosialin in human
and murine brain tumors BMC CANCER Volume: 9 Article Number: 417
Published: NOV 30 2009, WOS
OPAVSKÝ, René - HAVIERNIK, P. - JURKOVIČOVÁ, Dana - GARIN, M.T. COPELAND, N.G. - GILBERT, D.J. - JENKINS, N.A. - BIES, Juraj - GARFIELD,
S. - PASTOREKOVÁ, Silvia - OUE, A. - WOLFF, L. Molecular characterization of
the mouse Tem1/endosialin gene regulated by cell density in vitro and expressed in
normal tissues in vivo. In Journal of Biological Chemistry, 2001, vol. 276, p. 38795 38807. ISSN 0021-9258.
Citácie:
1. [1.1] Bagley RG Endosialin: from vascular target to biomarker for human
sarcomas BIOMARKERS IN MEDICINE Volume: 3 Issue: 5 Pages: 589-604
Published: OCT 2009, WOS
OPAVSKÝ, René - PASTOREKOVÁ, Silvia - ZELNÍK, Vladimír GIBADULINOVÁ, Adriana - STANBRIDGE, E.J. - ZÁVADA, Ján - KETTMANN,
R. - PASTOREK, Jaromír. Human MN/CA9 gene, a novel member of the carbonic
anhydrase family: structure and exon to protein domain relationships. In Genomics,
1996, vol. 33, p. 480 - 487. ISSN 0888-7543.
Citácie:
1. [1.1] Kaluz S (Kaluz, Stefan)1, Kaluzova M (Kaluzova, Milota)1, Liao SY
(Liao, Shu-Yuan)2, Lerman M (Lerman, Michael)3, Stanbridge EJ (Stanbridge,
Eric J.)1 Transcriptional control of the tumor- and hypoxia-marker carbonic
anhydrase 9: A one transcription factor (HIF-1) show? BIOCHIMICA ET
BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER Volume: 1795 Issue: 2
Pages: 162-172 Published: APR 2009, WOS
2. [1.1] Korkeila E (Korkeila, E.)1, Talvinen K (Talvinen, K.)2, Jaakkola PM
(Jaakkola, P. M.)1,3,4, Minn H (Minn, H.)1,5, Syrjanen K (Syrjanen, K.)1,
Sundstrom J (Sundstrom, J.)2,6, Pyrhonen S (Pyrhonen, S.)1 Expression of
carbonic anhydrase IX suggests poor outcome in rectal cancer BRITISH
JOURNAL OF CANCER Volume: 100 Issue: 6 Pages: 874-880
Published: MAR 17 2009, WOS
3. [1.1] Nakao M (Nakao, Masayuki)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K
(Nagai, Kanji)2, Kawase A (Kawase, Akikazu)1,2, Kenmotsu H (Kenmotsu,
Hirotsugu)1,2, Kon-No H (Kon-no, Hidehiro)1,2, Hishica T (Hishica,
Tomoyuki)2, Nishimura M (Nishimura, Mitsuyo)2, Yoshida J (Yoshida, Junji)2,
Ochiai A (Ochiai, Atsushi)1 Prognostic Significance of Carbonic Anhydrase IX
Expression by Cancer-associated Fibroblasts in Lung Adenocarcinoma
CANCER Volume: 115 Issue: 12 Pages: 2732-2743 Published: JUN 15
2009, WOS
4. [1.1] Yildirim H, Kockar F TGF-beta upregulates tumor-associated carbonic
anhydrase IX gene expression in Hep3B cells CELL BIOLOGY
INTERNATIONAL Volume: 33 Issue: 9 Pages: 1002-1007 Published: SEP
2009, WOS
5. [1.1] Esbaugh AJ, Perry SF, Gilmour KM Hypoxia-inducible carbonic
anhydrase IX expression is insufficient to alleviate intracellular metabolic
acidosis in the muscle of zebrafish, Danio rerio AMERICAN JOURNAL OF
PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE
PHYSIOLOGY Volume: 296 Issue: 1 Pages: R150-R160 Published: JAN
ADCA112
ADCA113
2009, WOS
6. [1.1] Gilmour KM, Perry SF Carbonic anhydrase and acid-base regulation in
fish JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY Volume: 212 Issue: 11
Pages: 1647-1661 Published: JUN 1 2009, WOS
7. [1.1] Liao SY, Lerman MI, Stanbridge EJ Expression of transmembrane
carbonic anhydrases, CAIX and CAXII, in human development BMC
DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 9 Article Number: 22 Published:
MAR 16 2009, WOS
8. [1.1] Schmitt AM (Schmitt, A. M.)1,2, Schmid S (Schmid, S.)2, Rudolph T
(Rudolph, T.)2, Anlauf M (Anlauf, M.)3, Prinz C (Prinz, C.)4, Kloppel G
(Kloeppel, G.)3, Moch H (Moch, H.)2, Heitz PU (Heitz, P. U.)2, Komminoth P
(Komminoth, P.)5, Perren A (Perren, A.)1,6 VHL inactivation is an important
pathway for the development of malignant sporadic pancreatic endocrine tumors
ENDOCRINE-RELATED CANCER Volume: 16 Issue: 4 Pages: 1219-1227
Published: DEC 2009, WOS
9. [1.1] Tan EY (Tan, E. Y.)2, Yan M (Yan, M.)1,3, Campo L (Campo, L.)2, Han
C (Han, C.)4, Takano E (Takano, E.)1,3, Turley H (Turley, H.)2, Candiloro I
(Candiloro, I.)1,3, Pezzella F (Pezzella, F.)2, Gatter KC (Gatter, K. C.)2, Millar
EKA (Millar, E. K. A.)5,6, O'Toole SA (O'Toole, S. A.)5,7, McNeil CM (McNeil,
C. M.)5,8, Crea P (Crea, P.)9, Segara D (Segara, D.)5,9, Sutherland RL
(Sutherland, R. L.)5, Harris AL (Harris, A. L.)4, Fox SB (Fox, S. B.)1,3 The key
hypoxia regulated gene CAIX is upregulated in basal-like breast tumours and is
associated with resistance to chemotherapy BRITISH JOURNAL OF CANCER
Volume: 100 Issue: 2 Pages: 405-411 Published: JAN 22 2009, WOS
10. [1.1] Winum JY (Winum, Jean-Yves)1, Scozzafava A (Scozzafava, Andrea)2,
Montero JL (Montero, Jean-Louis)1, Supuran CT (Supuran, Claudiu T.)2
Inhibition of Carbonic Anhydrase IX: A New Strategy Against Cancer ANTICANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 9 Issue: 6
Pages: 693-702 Published: JUL 2009, WOS
11. [1.1] Yan BC, Mackinnon AC, Al-Ahmadie HA Recent Developments in the
Pathology of Renal Tumors Morphology and Molecular Characteristics of Select
Entities Conference Information: Current Issues in Diagnostic Pathology
Conference, NOV, 2008 Univ Chilago, Chicago, IL ARCHIVES OF
PATHOLOGY & LABORATORY MEDICINE Volume: 133 Issue: 7 Pages:
1026-1032 Published: JUL 2009, WOS
OPAVSKY, R. - HAVIERNIK, P. - JURKOVIČOVÁ, Dana - GARIN, M.T. COPELAND, N.G. - GILBERT, D.J. - JENKINS, N.A. - BIES, Juraj - GARFIELD,
S. - PASTOREKOVÁ, Silvia - OUE, A. - WOLFF, L. Molecular characterization of
the mouse Tem1/endosialin gene regulated by cell density in vitro and expressed in
normal tissues in vivo. In Journal of Biological Chemistry, 2001, vol. 276, no. 42, p.
38795-38807. ISSN 0021-9258.
Citácie:
1. [1.1] BAGLEY, R.G. Endosialin: from vascular target to biomarker for human
sarcomas. In BIOMARKERS IN MEDICINE. ISSN 1752-0363, OCT 2009, vol. 3,
no. 5, p. 589-604., WOS
PAN, P.W. - LEPPILAMPI, M. - PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír WAHEED, A. - SLY, W.S. - PARKKILA, S. Carbonic anhydrase gene expression in
CA II-deficient (Car2(-/-)) and CA IX-deficient (Car 9-/-)) mice. In Journal of
Physiology, 2006, vol. 571, no. 2, p. 319-327. (4.272 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0022-3751.
Citácie:
1. [1.1] Sjoblom M (Sjoeblom, Markus)1, Singh AK (Singh, Anurag Kumar)1,
Zheng W (Zheng, Wen)1, Wang J (Wang, Jian)1, Tuo BG (Tuo, Bi-Guang)1,
Krabbenhoft A (Krabbenhoeft, Anja)1, Riederer B (Riederer, Brigitte)1, Gros G
(Gros, Gerolf)2, Seidler U (Seidler, Ursula)1 Duodenal acidity "sensing'' but not
ADCA114
ADCA115
epithelial HCO3- supply is critically dependent on carbonic anhydrase II
expression PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE UNITED STATES OF AMERICA Volume: 106 Issue: 31 Pages:
13094-13099 Published: AUG 4 2009, WOS
PARKKILA, S. - RAJANIEMI, H. - PARKKILA, A.K. - KIVELÄ, J. - WAHEED,
A. - PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír - SLY, W.S. Carbonic
anhydrase inhibitor suppresses invasion of renal cancer cell in vitro. In Proceedings
of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2000, vol. 97,
no. 5, p. 2220 - 2224. (2000 - Current Contents)..
Citácie:
1. Loughrey BT (Loughrey, Bradley T.)1, Williams ML (Williams, Michael L.)1,
Healy PC (Healy, Peter C.)1, Innocenti A (Innocenti, Alessio)2, Vullo D (Vullo,
Daniela)2, Supuran CT (Supuran, Claudiu T.)2, Parsons PG (Parsons, Peter
G.)3, Poulsen SA (Poulsen, Sally-Ann)1 Novel organometallic cationic
ruthenium(II) pentamethylcyclopentadienyl benzenesulfonamide complexes
targeted to inhibit carbonic anhydrase JOURNAL OF BIOLOGICAL
INORGANIC CHEMISTRY Volume: 14 Issue: 6 Pages: 935-945
Published: AUG 2009, WOS
2. [1.1] Chiche J (Chiche, Johanna)1, Ilc K (Ilc, Karine)1, Laferriere J
(Laferriere, Julie)1, Trottier E (Trottier, Eric)1, Dayan F (Dayan, Frederic)1,
Mazure NM (Mazure, Nathalie M.)1, Brahimi-Horn MC (Brahimi-Horn, M.
Christiane)1, Pouyssegur J (Pouyssegur, Jacques)1 Hypoxia-Inducible Carbonic
Anhydrase IX and XII Promote Tumor Cell Growth by Counteracting Acidosis
through the Regulation of the Intracellular pH CANCER RESEARCH Volume:
69 Issue: 1 Pages: 358-368 Published: JAN 1 2009, WOS
3. [1.1] Genis C (Genis, Caroli)1, Sippel KH (Sippel, Katherine H.)1, Case N
(Case, Nicolette)1, Cao WG (Cao, Wengang)2, Avvaru BS (Avvaru, Balendu
Sankara)1, Tartaglia LJ (Tartaglia, Lawrence J.)1, Govindasamy L
(Govindasamy, Lakshmanan)1, Tu C (Tu, Chinpkuang)3, Agbandje-McKenna M
(Agbandje-McKenna, Mavis)1, Silverman DN (Silverman, David N.)1,3, Rosser
CJ (Rosser, Charles J.)2, McKenna R (McKenna, Robert) Design of a Carbonic
Anhydrase IX Active-Site Mimic To Screen Inhibitors for Possible Anticancer
Properties BIOCHEMISTRY Volume: 48 Issue: 6 Pages: 1322-1331
Published: FEB 17 2009, WOS
4. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Tu CK (Tu, Chingkuang)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2,
Silverman DN (Silverman, David N.)2, Frost SC (Frost, Susan C.)1 Expression
and Activity of Carbonic Anhydrase IX Is Associated With Metabolic Dysfunction
in MDA-MB-231 Breast Cancer Cells CANCER INVESTIGATION Volume: 27
Issue: 6 Pages: 613-623 Published: 2009, WOS
PASTOREK, Jaromír - PASTOREKOVÁ, Silvia - CALLEBAUT, I. - MORNON,
J.P. - ZELNÍK, Vladimír - OPAVSKÝ, René - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - LIAO, S. PORTETELLE, D. - STANBRIDGE, E.J. - ZÁVADA, Ján - BURNY, A. KETTMAN, R. Cloning and characterization of MN a human tumor-associated
protein with a domain homologous to carbonic anhydrase and a puttative helix-loophelix DNA binding segment. In Oncogene, 1994, vol. 9, no. 10, p. 2877 - 2888. ISSN
0950-9232.
Citácie:
1. [1.1] Casey JR (Casey, Joseph R.)2,3, Sly WS (Sly, William S.)4, Shah GN
(Shah, Gul N.)4, Alvarez BV (Alvarez, Bernardo V.)1 Bicarbonate homeostasis in
excitable tissues: role of AE3 Cl-/HCO3- exchanger and carbonic anhydrase XIV
interaction AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY
Volume: 297 Issue: 5 Pages: C1091-C1102 Published: NOV 2009, WOS
2. [1.1] Esbaugh AJ, Perry SF, Gilmour KM Hypoxia-inducible carbonic
anhydrase IX expression is insufficient to alleviate intracellular metabolic
acidosis in the muscle of zebrafish, Danio rerio AMERICAN JOURNAL OF
PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE
PHYSIOLOGY Volume: 296 Issue: 1 Pages: R150-R160 Published: JAN
2009, WOS
3. [1.1] Hilvo M (Hilvo, Mika)2,3, Salzano AM (Salzano, Anna Maria)4,
Innocenti A (Innocenti, Alessio)1, Kulomaa MS (Kulomaa, Markku S.)2,3,
Scozzafava A (Scozzafava, Andrea)1,4, Scaloni A (Scaloni, Andrea), Parkkila S
(Parkkila, Seppo)2,3,5, Supuran CT (Supuran, Claudiu T.)1 Cloning, Expression,
Post-Translational Modifications and Inhibition Studies on the Latest
Mammalian Carbonic Anhydrase Isoform, CA XV JOURNAL OF MEDICINAL
CHEMISTRY Volume: 52 Issue: 3 Pages: 646-654 Published: FEB 12
2009, WOS
4. [1.1] Korkeila E (Korkeila, E.)1, Talvinen K (Talvinen, K.)2, Jaakkola PM
(Jaakkola, P. M.)1,3,4, Minn H (Minn, H.)1,5, Syrjanen K (Syrjanen, K.)1,
Sundstrom J (Sundstrom, J.)2,6, Pyrhonen S (Pyrhonen, S.)1 Expression of
carbonic anhydrase IX suggests poor outcome in rectal cancer BRITISH
JOURNAL OF CANCER Volume: 100 Issue: 6 Pages: 874-880
Published: MAR 17 2009, WOS
5. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Tu CK (Tu, Chingkuang)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2,
Silverman DN (Silverman, David N.)2, Frost SC (Frost, Susan C.) Expression
and Activity of Carbonic Anhydrase IX Is Associated With Metabolic Dysfunction
in MDA-MB-231 Breast Cancer Cells CANCER INVESTIGATION Volume: 27
Issue: 6 Pages: 613-623 Published: 2009, WOS
6. [1.1] Rasheed S (Rasheed, S.)2, Harris AL (Harris, A. L.)3, Tekkis PP (Tekkis,
P. P.)2,4, Turley H (Turley, H.)3, Silver A (Silver, A.)5, McDonald PJ
(McDonald, P. J.)2, Talbot IC (Talbot, I. C.)1, Glynne-Jones R (Glynne-Jones,
R.)6, Northover JMA (Northover, J. M. A.)2, Guenther T (Guenther, T.)1
Assessment of microvessel density and carbonic anhydrase-9 (CA-9) expression
in rectal cancer PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE Volume: 205
Issue: 1 Pages: 1-9 Published: 2009, WOS
7. [1.1] Schmitt A (Schmitt, Anita)1,2, Barth TFE (Barth, Thomas F. E.)3, Beyer
E (Beyer, Eva)2, Borchert F (Borchert, Franziska)2, Rojewski M (Rojewski,
Markus)5,6, Chen JF (Chen, Jinfei)2,7, Guillaume P (Guillaume, Philippe)8,
Gronau S (Gronau, Silke)4, Greiner J (Greiner, Jochen)2, Moller P (Moeller,
Peter)3, Riechelmann H (Riechelmann, Herbert)4, Schmitt M (Schmitt,
Michael)1, The tumor antigens RHAMM and G250/CAIX are expressed in head
and neck squamous cell carcinomas and elicit specific CD8(+) T cell responses
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY Volume: 34 Issue: 3 Pages:
629-639 Published: MAR 2009, WOS
8. [1.1] Tan EY (Tan, E. Y.)2, Yan M (Yan, M.)1,3, Campo L (Campo, L.)2, Han
C (Han, C.)4, Takano E (Takano, E.)1,3, Turley H (Turley, H.)2, Candiloro I
(Candiloro, I.)1,3, Pezzella F (Pezzella, F.)2, Gatter KC (Gatter, K. C.)2, Millar
EKA (Millar, E. K. A.)5,6, O'Toole SA (O'Toole, S. A.)5,7, McNeil CM (McNeil,
C. M.)5,8, Crea P (Crea, P.)9, Segara D (Segara, D.)5,9, Sutherland RL
(Sutherland, R. L.)5, Harris AL (Harris, A. L.)4, Fox SB (Fox, S. B.)1,3 The key
hypoxia regulated gene CAIX is upregulated in basal-like breast tumours and is
associated with resistance to chemotherapy BRITISH JOURNAL OF CANCER
Volume: 100 Issue: 2 Pages: 405-411 Published: JAN 22 2009, WOS
9. [1.1] Eichelberg C (Eichelberg, Christian)1, Junker K (Junker, Kerstin)2,
Ljungberg B (Ljungberg, Borje)3, Moch H (Moch, Holger)4 Diagnostic and
Prognostic Molecular Markers for Renal Cell Carcinoma: A Critical Appraisal of
the Current State of Research and Clinical Applicability EUROPEAN
UROLOGY Volume: 55 Issue: 4 Pages: 851-863 Published: APR 2009,
WOS
ADCA116
ADCA117
10. [1.1] Li GR (Li, Guorong)1, Feng G (Feng, Gang)2, Cuilleron M (Cuilleron,
Muriel), Zhao A (Zhao, An)1, Gentil-Perret A (Gentil-Perret, Anne), Cottier M
(Cottier, Michele), Genin C (Genin, Christian)2, Tostain J (Tostain, Jacques)1
CA9 level in renal cyst fluid: a possible molecular diagnosis of malignant
tumours HISTOPATHOLOGY Volume: 54 Issue: 7 Pages: 880-884
Published: JUN 2009, WOS
11. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Selman Y (Selman, Yamil)2, Mira JC (Mira, Juan C.)2, Medrano T
(Medrano, Theresa)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2, Frost SC (Frost,
Susan C.)1 Antibody-specific detection of CAIX in breast and prostate cancers
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
Volume: 386 Issue: 3 Pages: 488-492 Published: AUG 28 2009, WOS
12. [1.1] Nakao M (Nakao, Masayuki)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K
(Nagai, Kanji)2, Kawase A (Kawase, Akikazu)1,2, Kenmotsu H (Kenmotsu,
Hirotsugu)1,2, Kon-No H (Kon-no, Hidehiro)1,2, Hishica T (Hishica,
Tomoyuki)2, Nishimura M (Nishimura, Mitsuyo)2, Yoshida J (Yoshida, Junji)2,
Ochiai A (Ochiai, Atsushi)1 Prognostic Significance of Carbonic Anhydrase IX
Expression by Cancer-associated Fibroblasts in Lung Adenocarcinoma
CANCER Volume: 115 Issue: 12 Pages: 2732-2743 Published: JUN 15
2009, WOS
13. [1.1] Swietach P (Swietach, Pawel)1, Patiar S (Patiar, Shalini)2, Supuran CT
(Supuran, Claudiu T.)3, Harris AL (Harris, Adrian L.)2, Vaughan-Jones RD
(Vaughan-Jones, Richard D.)1 The Role of Carbonic Anhydrase 9 in Regulating
Extracellular and Intracellular pH in Three-dimensional Tumor Cell Growths
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY Volume: 284 Issue: 30 Pages:
20299-20310 Published: JUL 24 2009, WOS
14. [1.1] Teng YH (Teng, Ying-Hock)1,2, Tsai HT (Tsai, Hsiu-Ting)3, Hsieh YS
(Hsieh, Yih-Shou)4, Chen YC (Chen, Yi-Chen)5, Lin CW (Lin, Chiao-Wen)4, Lee
MC (Lee, Meng-Chih)1, Lin LY (Lin, Long-Yau)6, Yang SF (Yang, Shun-Fa)1,7
Elevated erythrocyte carbonic anhydrase activity is a novel clinical marker in
hyperventilation syndrome CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY
MEDICINE Volume: 47 Issue: 4 Pages: 441-445 Published: APR 2009,
WOS
15. [1.1] Winum JY (Winum, Jean-Yves)1, Scozzafava A (Scozzafava, Andrea)2,
Montero JL (Montero, Jean-Louis)1, Supuran CT (Supuran, Claudiu T.)2
Inhibition of Carbonic Anhydrase IX: A New Strategy Against Cancer ANTICANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 9 Issue: 6
Pages: 693-702 Published: JUL 2009, WOS
PASTOREKOVÁ, Silvia - VULLO, D. - NISHIMORI, I. - SCOZZAFAVA, A. PASTOREK, Jaromír - SUPURAN, C.T. Carbonic anhydrase activators, activation
of the human tumor-associated isozymes IX and XII with amino acids and amines. In
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2008, vol. 16, no. 7, p. 3530-3536. (2.662 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0968-0896.
Citácie:
1. [1.1] Upadhyay KK (Upadhyay, K. K.)1, Upadhyay S (Upadhyay, Shalini)1,
Kumar K (Kumar, Kamlesh)2, Prasad R (Prasad, Rajendra)1 X-ray
crystallographic study of 3-Oxo-2-{[4-(thiazol-2-ylsulfamoyl)-phenyl]hydrazono}-butyric acid ethyl ester and its application in the solvent assisted
naked eye sensing of Hg(II) JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
Volume: 927 Issue: 1-3 Pages: 60-68 Published: JUN 18 2009, WOS
PASTOREKOVÁ, Silvia - RETCLIFFE, Peter J. - PASTOREK, Jaromír. Molecular
mechanisms of carbonic anhydrase IX-mediated pH regulation under hypoxia. In
BJU international, 2008, vol. 101, suppl. 4, p. 8-15. (2.751 - IF2007). (2008 Current Contents). ISSN 1464-4096.
Citácie:
ADCA118
1. [1.1] De Simone G, Scozzafava A, Supuran CT Which Carbonic Anhydrases
are Targeted by the Antiepileptic Sulfonamides and Sulfamates? CHEMICAL
BIOLOGY & DRUG DESIGN Volume: 74 Issue: 3 Pages: 317-321
Published: SEP 2009, WOS
2. [1.1] Jensen HK (Jensen, Hanne Krogh)1, Donskov F (Donskov, Frede),
Marcussen N (Marcussen, Niels), Nordsmark M (Nordsmark, Marianne),
Lundbeck F (Lundbeck, Finn), von der Maase H (von der Maase, Hans) Presence
of Intratumoral Neutrophils Is an Independent Prognostic Factor in Localized
Renal Cell Carcinoma JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY Volume: 27
Issue: 28 Pages: 4709-4717 Published: OCT 1 2009, WOS
PASTOREKOVÁ, Silvia - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREK, Jaromír. Cancer
- Associated Carbonic Anhydrase and Their Inhibition. In Current Pharmaceutical
Design, 2008, vol. 14, p. 685 - 698. (4.868 - IF2007). (2008 - Current Contents).
ISSN 1381-6128.
Citácie:
1. [1.1] Ciani L (Ciani, Laura)2, Cecchi A (Cecchi, Alessandro)1, Temperini C
(Temperini, Claudia)1, Supuran CT (Supuran, Claudiu T.)1, Ristori S (Ristori,
Sandra)2 Dissecting the Inhibition Mechanism of Cytosolic versus
Transmembrane Carbonic Anhydrases by ESR JOURNAL OF PHYSICAL
CHEMISTRY B Volume: 113 Issue: 42 Pages: 13998-14005 Published:
OCT 22 2009, WOS
2. [1.1] Guzel O (Guzel, Ozlen)1,2, Innocenti A (Innocenti, Alessio)1, Hall RA
(Hall, Rebecca A.)3, Scozzafava A (Scozzafava, Andrea)1, Muhlschlegel FA
(Muhlschlegel, Fritz A.)3, Supuran CT (Supuran, Claudiu T.)1 Carbonic
anhydrase inhibitors. The nematode alpha-carbonic anhydrase of Caenorhabditis
elegans CAH-4b is highly inhibited by 2-(hydrazinocarbonyl)-3-substitutedphenyl-1H-indole-5-sulfonamides BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY
Volume: 17 Issue: 8 Pages: 3212-3215 Published: APR 15 2009, WOS
3. [1.1] Chiche J (Chiche, Johanna)1, Ilc K (Ilc, Karine)1, Laferriere J
(Laferriere, Julie)1, Trottier E (Trottier, Eric)1, Dayan F (Dayan, Frederic)1,
Mazure NM (Mazure, Nathalie M.)1, Brahimi-Horn MC (Brahimi-Horn, M.
Christiane)1, Pouyssegur J (Pouyssegur, Jacques)1 Hypoxia-Inducible Carbonic
Anhydrase IX and XII Promote Tumor Cell Growth by Counteracting Acidosis
through the Regulation of the Intracellular pH CANCER RESEARCH Volume:
69 Issue: 1 Pages: 358-368 Published: JAN 1 2009, WOS
4. [1.1] Huchet A (Huchet, A.)1,7, Fernandez P (Fernandez, P.)2,7, Allard M
(Allard, M.)2,7, Belkacemi Y (Belkacemi, Y.)3,8, Maire JP (Maire, J. -P.)1,7,
Trouette R (Trouette, R.)1, Eimer S (Eimer, S.)4,7, Tourdias T (Tourdias, T.)5,7,
Loiseau H (Loiseau, H.)6,7 Molecular imaging of tumour hypoxia CANCER
RADIOTHERAPIE Volume: 13 Issue: 8 Pages: 747-757 Published: DEC
2009, WOS
5. [1.1] Legendre C (Legendre, Claire)2,3, Hori T (Hori, Tamaki)4, Loyer P
(Loyer, Pascal)2,3, Aninat C (Aninat, Caroline)2,3, Ishida S (Ishida, Seiichi)4,
Glaise D (Glaise, Denise)2,3, Lucas-Clerc C (Lucas-Clerc, Catherine)5,
Boudjema K (Boudjema, Karim)2,3,6, Guguen-Guillouzo C (Guguen-Guillouzo,
Christiane)2,3, Corlu A (Corlu, Anne)1,2,3, Morel F (Morel, Fabrice)2,3 Drugmetabolising enzymes are down-regulated by hypoxia in differentiated human
hepatoma HepaRG cells: HIF-1 alpha involvement in CYP3A4 repression
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER Volume: 45 Issue: 16 Pages: 28822892 Published: NOV 2009, WOS
6. [1.1] Lippi G (Lippi, Giuseppe)1, Salvagno GL (Salvagno, Gian Luca)1,
Minicozzi AM (Minicozzi, Anna Maria)2, Montagnana M (Montagnana,
Martina)1, Cordiano C (Cordiano, Cladio)2, De Manzoni G (De Manzoni,
Giovanni)2, Guidi GC (Guidi, Gian Cesare) Biomarkers of Myocardial
Infarction in Patients Undergoing Gastrointestinal Cancer Surgery
ADCA119
LABMEDICINE Volume: 40 Issue: 2 Pages: 91-95 Published: FEB 2009,
WOS
7. [1.1] Narita T (Narita, Takuhito), Yin SM (Yin, Shaoman), Gelin CF (Gelin,
Christine F.)6,7,8, Moreno CS (Moreno, Carlos S.)3, Yepes M (Yepes,
Manuel)4,5, Nicolaou KC (Nicolaou, K. C.)6,7,8, Van Meir EG (Van Meir, Erwin
G.)1,2 Identification of a Novel Small Molecule HIF-1 alpha Translation
Inhibitor CLINICAL CANCER RESEARCH Volume: 15 Issue: 19 Pages:
6128-6136 Published: OCT 1 2009, WOS
8. [1.1] Skovgaard D (Skovgaard, Dorthe)1,2,3, Kjaer M (Kjaer, Michael)1,
Madsen J (Madsen, Jacob)3, Kjaer A (Kjaer, Andreas)2,3 Noninvasive Cu-64ATSM and PET/CT Assessment of Hypoxia in Rat Skeletal Muscles and Tendons
During Muscle Contractions JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE Volume:
50 Issue: 6 Pages: 950-958 Published: JUN 1 2009, WOS
9. [1.1] Stathopoulos GP, Armakolas A Differences in gene expression between
individuals with multiple primary and single primary malignancies
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE Volume: 24
Issue: 5 Pages: 613-622 Published: NOV 2009, WOS
PASTOREKOVÁ, Silvia - ZÁVADOVÁ, Zuzana - KOŠŤÁL, M. - BABUŠÍKOVÁ,
Oľga - ZÁVADA, Ján. A novel quasi-viral agent, MATU, is a 2-component system.
In Virology, 1992, vol. 187, no. 2, p. 620-626. ISSN 0042-6822.
Citácie:
1. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, J. K. J.)1, Schliemann C (Schliemann, C.)1,
Marlind J (Marlind, J.)1, Qureshi U (Qureshi, U.)2, Ammar A (Ammar, A.)2,
Pedley RB (Pedley, R. B.)2, Neri D (Neri, D.)1 Human monoclonal antibodies
targeting carbonic anhydrase IX for the molecular imaging of hypoxic regions in
solid tumours BRITISH JOURNAL OF CANCER Volume: 101 Issue: 4
Pages: 645-657 Published: AUG 11 2009, WOS
2. [1.1] Debucquoy A (Debucquoy, Annelies)1, Goethals L (Goethals,
Laurence)2,4, Libbrecht L (Libbrecht, Louis), Perneel C (Perneel, Christiaan)3,
Geboes K (Geboes, Karel)4, Ectors N (Ectors, Nadine)4, McBride W (McBride,
William H.)5, Haustermans K (Haustermans, Karin) Molecular and clinicopathological markers in rectal cancer: a tissue micro-array study
INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE Volume: 24
Issue: 2 Pages: 129-138 Published: FEB 2009, WOS
3. [1.1] Dubois L (Dubois, Ludwig)1, Lieuwes NG (Lieuwes, Natasja G.)1,
Maresca A (Maresca, Alfonso)2, Thiry A (Thiry, Anne)1,3, Supuran CT (Supuran,
Claudiu T.)2, Scozzafava A (Scozzafava, Andrea)2, Wouters BG (Wouters, Bradly
G.)1,4,5,6, Lambin P (Lambin, Philippe)1 Imaging of CA IX with fluorescent
labelled sulfonamides distinguishes hypoxic and (re)-oxygenated cells in a
xenograft tumour model RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 92
Issue: 3 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 423-428 Published: SEP 2009,
WOS
4. [1.1] Hong YS (Hong, Yong Sang)1, Cho HJ (Cho, Hyeon Jin)1,2, Kim SY
(Kim, Sun Young)1, Jung KH (Jung, Kyung Hae)1, Park JW (Park, Ji Won)1,
Choi HS (Choi, Hyo Seong)1, Oh JH (Oh, Jae Hwan)1, Kim BC (Kim, Byung
Chang)1, Sohn DK (Sohn, Dae Kyung)1, Kim DY (Kim, Dae Yong)1, Chang HJ
(Chang, Hee Jin)1 Carbonic anhydrase 9 is a predictive marker of survival
benefit from lower dose of bevacizumab in patients with previously treated
metastatic colorectal cancer BMC CANCER Volume: 9 Article Number: 246
Published: JUL 21 2009, WOS
5. [1.1] Hunakova L (Hunakova, L.)1, Sedlakova O (Sedlakova, O.)2, Cholujova
D (Cholujova, D.)1, Gronesova P (Gronesova, P.)1, Duraj J (Duraj, J.)1, Sedlak
J (Sedlak, J.)1 Modulation of markers associated with aggressive phenotype in
MDA-MB-231 breast carcinoma cells by sulforaphane. NEOPLASMA Volume:
56 Issue: 6 Pages: 548-556 Published: 2009, WOS
ADCA120
6. [1.1] Kolenko P (Kolenko, Petr)1, Dohnalek J (Dohnalek, Jan)1, Duskova J
(Duskova, Jarmila)1, Skalova T (Skalova, Tereza)1, Collard R (Collard,
Renata)2, Hasek J (Hasek, Jindrich)1 New insights into intra- and
intermolecular interactions of immunoglobulins: crystal structure of mouse
IgG2b-Fc at 2.1-angstrom resolution IMMUNOLOGY Volume: 126 Issue: 3
Pages: 378-385 Published: MAR 2009, WOS
7. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Selman Y (Selman, Yamil)2, Mira JC (Mira, Juan C.)2, Medrano T
(Medrano, Theresa)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2, Frost SC (Frost,
Susan C.)1 Antibody-specific detection of CAIX in breast and prostate cancers
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
Volume: 386 Issue: 3 Pages: 488-492 Published: AUG 28 2009, WOS
8. [1.1] Schmitt AM (Schmitt, A. M.)1,2, Schmid S (Schmid, S.)2, Rudolph T
(Rudolph, T.)2, Anlauf M (Anlauf, M.)3, Prinz C (Prinz, C.)4, Kloppel G
(Kloeppel, G.)3, Moch H (Moch, H.)2, Heitz PU (Heitz, P. U.)2, Komminoth P
(Komminoth, P.)5, Perren A (Perren, A.)1,6 VHL inactivation is an important
pathway for the development of malignant sporadic pancreatic endocrine tumors
ENDOCRINE-RELATED CANCER Volume: 16 Issue: 4 Pages: 1219-1227
Published: DEC 2009, WOS
9. [1.1] van den Beucken T (van den Beucken, Twan)1,2, Koritzinsky M
(Koritzinsky, Marianne)1,2,6, Niessen H (Niessen, Hanneke)3, Dubois L (Dubois,
Ludwig)2, Savelkouls K (Savelkouls, Kim)2, Mujcic H (Mujcic, Hilda)2, Jutten B
(Jutten, Barry)2, Kopacek J (Kopacek, Juraj)5, Pastorekova S (Pastorekova,
Sylvia)5, van der Kogel AJ (van der Kogel, Albert J.)4, Lambin P (Lambin,
Philippe)2, Voncken W (Voncken, Willem)3, Rouschop KMA (Rouschop, Kasper
M. A.)2, Wouters BG (Wouters, Bradly G.)1,2,6,7,8 Hypoxia-induced Expression
of Carbonic Anhydrase 9 Is Dependent on the Unfolded Protein Response
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY Volume: 284 Issue: 36 Pages:
24204-24212 Published: SEP 4 2009, WOS
10. [1.1] Jubb AM (Jubb, A. M.)1, Turley H (Turley, H.)1, Moeller HC (Moeller,
H. C.)1, Steers G (Steers, G.)1, Han C (Han, C.)2, Li JL (Li, J-L)2, Leek R (Leek,
R.)1, Tan EY (Tan, E. Y.)1, Singh B (Singh, B.)3, Mortensen NJ (Mortensen, N.
J.)3, Noguera-Troise I (Noguera-Troise, I.)4, Pezzella F (Pezzella, F.)1, Gatter
KC (Gatter, K. C.)1, Thurston G (Thurston, G.)4, Fox SB (Fox, S. B.)5, Harris AL
(Harris, A. L.)1 Expression of delta-like ligand 4 (Dll4) and markers of hypoxia
in colon cancer BRITISH JOURNAL OF CANCER Volume: 101 Issue: 10
Pages: 1749-1757 Published: NOV 10 2009, WOS
11. [1.1] Yildirim H, Kockar F TGF-beta upregulates tumor-associated carbonic
anhydrase IX gene expression in Hep3B cells CELL BIOLOGY
INTERNATIONAL Volume: 33 Issue: 9 Pages: 1002-1007 Published: SEP
2009, WOS
PASTOREKOVÁ, Silvia - KOPÁČEK, Juraj - PASTOREK, Jaromír. Carbonic
anhydrase inhibitors and the management of cancer. In Current Topics in Medicinal
Chemistry, 2007, vol. 7, no. 9, p. 865-878. (4.167 - IF2006). (2007 - Current
Contents). ISSN 1568-0266.
Citácie:
1. [1.1] Korkeila E (Korkeila, E.)1, Talvinen K (Talvinen, K.)2, Jaakkola PM
(Jaakkola, P. M.)1,3,4, Minn H (Minn, H.)1,5, Syrjanen K (Syrjanen, K.)1,
Sundstrom J (Sundstrom, J.)2,6, Pyrhonen S (Pyrhonen, S.)1 Expression of
carbonic anhydrase IX suggests poor outcome in rectal cancer BRITISH
JOURNAL OF CANCER Volume: 100 Issue: 6 Pages: 874-880
Published: MAR 17 2009, WOS
2. [1.1] Thiry A (Thiry, Anne)1, Ledecq M (Ledecq, Marie)1, Cecchi A (Cecchi,
Alessandro)2, Frederick R (Frederick, Raphael)1, Dogne JM (Dogne, JeanMichel)1, Supuran CT (Supuran, Caudiu T.)2, Wouters J (Wouters, Johan)1,
ADCA121
ADCA122
Masereel B (Masereel, Bernard)1 Ligand-based and structure-based virtual
screening to identify carbonic anhydrase IX inhibitors BIOORGANIC &
MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 17 Issue: 2 Pages: 553-557
Published: JAN 15 2009, WOS
PASTOREKOVÁ, Silvia - CASINI, A. - SCOZZAFAVA, A. - VULLO, D. PASTOREK, Jaromír - SUPURAN, C.T. Carbonic anhydrase inhibitors: The first
selective, membrane-impermeant inhibitors targeting the tumor-associated isozyme
IX. In Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2004, vol. 14, no. 4, p. 869 - 873.
(2.182 - IF2003). ISSN 0960-894X.
Citácie:
1. [1.1] Robertson L, Hartley RC Synthesis of N-arylpyridinium salts bearing a
nitrone spin trap as potential mitochondria-targeted antioxidants
TETRAHEDRON Volume: 65 Issue: 27 Pages: 5284-5292 Published: JUL 4
2009, WOS
2. [1.1] Sharma BK (Sharma, Brij Kishore)1, Pilania P (Pilania, Pradeep)1,
Singh P (Singh, Prithvi)1, Sharma S (Sharma, Susheela)2, Prabhakar YS
(Prabhakar, Yenamandra S.)3 CP-MLR directed QSAR study of carbonic
anhydrase inhibitors: sulfonamide and sulfamate inhibitors CENTRAL
EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 7 Issue: 4 Pages: 909922 Published: DEC 2009, WOS
3. [1.1] Abdel-Hamid MK (Abdel-Hamid, Mohammed K.)1, Abdel-Hafez AA
(Abdel-Hafez, Atef A.)1, El-Koussi NA (El-Koussi, Nawal A.)1, Mahfouz NM
(Mahfouz, Nadia M.)1 Quantitative structure-activity relationship (QSAR) studies
on a series of 1,3,4-thiadiazole-2-thione derivatives as tumor-associated carbonic
anhydrase IX inhibitors JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND
MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 24 Issue: 3 Pages: 722-729
Published: 2009, WOS
PASTOREKOVÁ, Silvia - PARKKILA, S. - PASTOREK, Jaromír - SUPURAN,
C.T. Carbonic anhydrases: Current state of the art, therapeutic applications and
future prospects. In Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2004,
vol. 19, no. 3, p. 199 - 229. (2004 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Abdel-Hamid MK (Abdel-Hamid, Mohammed K.)1, Abdel-Hafez AA
(Abdel-Hafez, Atef A.)1, El-Koussi NA (El-Koussi, Nawal A.)1, Mahfouz NM
(Mahfouz, Nadia M.)1 Quantitative structure-activity relationship (QSAR) studies
on a series of 1,3,4-thiadiazole-2-thione derivatives as tumor-associated carbonic
anhydrase IX inhibitors JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND
MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 24 Issue: 3 Pages: 722-729
Published: 2009, WOS
2. [1.1] Dawson PA (Dawson, P. A.)1, Huxley S (Huxley, S.)1, Gardiner B
(Gardiner, B.)2, Tran T (Tran, T.)3, McAuley JL (McAuley, J. L.)3, Grimmond S
(Grimmond, S.)2, McGuckin MA (McGuckin, M. A.)3, Markovich D (Markovich,
D.)1 Reduced mucin sulfonation and impaired intestinal barrier function in the
hyposulfataemic NaS1 null mouse GUT Volume: 58 Issue: 7 Pages: 910919 Published: JUL 2009, WOS
3. [1.1] Giacomotto J (Giacomotto, Jean), Pertl C (Pertl, Cordula)2, Borrel C
(Borrel, Caroline), Walter MC (Walter, Maggie C.)2, Bulst S (Bulst, Stefanie)2,
Johnsen B (Johnsen, Bob)3, Baillie DL (Baillie, David L.)3, Lochmuller H
(Lochmueller, Hanns)4, Thirion C (Thirion, Christian)2, Segalat L (Segalat,
Laurent)1 Evaluation of the therapeutic potential of carbonic anhydrase
inhibitors in two animal models of dystrophin deficient muscular dystrophy
HUMAN MOLECULAR GENETICS Volume: 18 Issue: 21 Pages: 40894101 Published: NOV 1 2009, WOS
4. [1.1] Liao SY (Liao, Shu-Yuan)1,2, Lerman MI (Lerman, Michael I.)3,
Stanbridge EJ (Stanbridge, Eric J.)4 Expression of transmembrane carbonic
ADCA123
anhydrases, CAIX and CAXII, in human development : BMC
DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 9 Article Number: 22 Published:
MAR 16 2009, WOS
5. [1.1] Ramakrishna N (Ramakrishna, N.)1, Meeker HC (Meeker, H. C.)2, Li S
(Li, S.)1, Brown WT (Brown, W. T.), Rao R (Rao, R.)1, El Idrissi A (El Idrissi,
A.)3,4 UPREGULATION OF beta-CATENIN EXPRESSION IN DOWN
SYNDROME MODEL Ts65Dn MOUSE BRAIN NEUROSCIENCE Volume:
161 Issue: 2 Pages: 451-458 Published: JUN 30 2009, WOS
6. [1.1] Zhang WW, Renming HM Targeting carbonic anhydrase to treat
diabetic retinopathy: Emerging evidences and encouraging results
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
Volume: 390 Issue: 3 Pages: 368-371 Published: DEC 18 2009, WOS
7. [1.1] Casey JR (Casey, Joseph R.)2,3, Sly WS (Sly, William S.)4, Shah GN
(Shah, Gul N.)4, Alvarez BV (Alvarez, Bernardo V.)1 Bicarbonate homeostasis in
excitable tissues: role of AE3 Cl-/HCO3- exchanger and carbonic anhydrase XIV
interaction AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY
Volume: 297 Issue: 5 Pages: C1091-C1102 Published: NOV 2009, WOS
8. [1.1] Genis C (Genis, Caroli)1, Sippel KH (Sippel, Katherine H.)1, Case N
(Case, Nicolette)1, Cao WG (Cao, Wengang)2, Avvaru BS (Avvaru, Balendu
Sankara)1, Tartaglia LJ (Tartaglia, Lawrence J.)1, Govindasamy L
(Govindasamy, Lakshmanan)1, Tu C (Tu, Chinpkuang)3, Agbandje-McKenna M
(Agbandje-McKenna, Mavis)1, Silverman DN (Silverman, David N.)1,3, Rosser
CJ (Rosser, Charles J.)2, McKenna R (McKenna, Robert Design of a Carbonic
Anhydrase IX Active-Site Mimic To Screen Inhibitors for Possible Anticancer
Properties BIOCHEMISTRY Volume: 48 Issue: 6 Pages: 1322-1331
Published: FEB 17 2009, WOS
9. [1.1] Ghorab MM, Ragab FA, Hamed MM Design, synthesis and anticancer
evaluation of novel tetrahydroquinoline derivatives containing sulfonamide
moiety EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 44
Issue: 10 Pages: 4211-4217 Published: OCT 2009, WOS
10. [1.1] Hunakova L (Hunakova, L.)1, Sedlakova O (Sedlakova, O.)2, Cholujova
D (Cholujova, D.)1, Gronesova P (Gronesova, P.)1, Duraj J (Duraj, J.)1, Sedlak
J (Sedlak, J.)1 Modulation of markers associated with aggressive phenotype in
MDA-MB-231 breast carcinoma cells by sulforaphane. NEOPLASMA Volume:
56 Issue: 6 Pages: 548-556 Published: 2009, WOS
11. [1.1] Novotny L, Rauko P Cytarabine conjugates with biologically active
molecules and their potential anticancer activity NEOPLASMA Volume: 56
Issue: 3 Pages: 177-186 Published: 2009, WOS
12. [1.1] Oltulu O, Yasar MM, Eroglu E A QSAR study on relationship between
structure of sulfonamides and their carbonic anhydrase inhibitory activity using
the eigenvalue (EVA) method EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL
CHEMISTRY Volume: 44 Issue: 9 Pages: 3439-3444 Published: SEP 2009,
WOS
13. [1.1] Sharma BK (Sharma, Brij Kishore)1, Pilania P (Pilania, Pradeep)1,
Singh P (Singh, Prithvi)1, Sharma S (Sharma, Susheela)2, Prabhakar YS
(Prabhakar, Yenamandra S.)3 CP-MLR directed QSAR study of carbonic
anhydrase inhibitors: sulfonamide and sulfamate inhibitors CENTRAL
EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 7 Issue: 4 Pages: 909922 Published: DEC 2009, WOS
14. [1.1] Xu S, Shen J Studying enzymes by in vivo C-13 magnetic resonance
spectroscopy PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
SPECTROSCOPY Volume: 55 Issue: 3 Pages: 266-283 Published: OCT
2009, WOS
PASTOREKOVÁ, Silvia - PARKILA, A.S. - OPAVSKÝ, René - ZELNÍK, J. SAARNIJO, J. - PASTOREK, Jaromír. Carbonic anhydrase IX,MN/ca IX Analysis
ADCA124
of stomach complementary DNA sequence and expression in human and rat
alimentary tracts. In Gastroenterology, 1997, vol. 10, p.398 - 408.
Citácie:
1. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Tu CK (Tu, Chingkuang)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2,
Silverman DN (Silverman, David N.)2, Frost SC (Frost, Susan C.)1 Expression
and Activity of Carbonic Anhydrase IX Is Associated With Metabolic Dysfunction
in MDA-MB-231 Breast Cancer Cells CANCER INVESTIGATION Volume: 27
Issue: 6 Pages: 613-623 Published: 2009, WOS
2. [1.1] Esbaugh AJ, Perry SF, Gilmour KM Hypoxia-inducible carbonic
anhydrase IX expression is insufficient to alleviate intracellular metabolic
acidosis in the muscle of zebrafish, Danio rerio AMERICAN JOURNAL OF
PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE
PHYSIOLOGY Volume: 296 Issue: 1 Pages: R150-R160 Published: JAN
2009, WOS
3. [1.1] Kaluz S (Kaluz, Stefan)1, Kaluzova M (Kaluzova, Milota)1, Liao SY
(Liao, Shu-Yuan)2, Lerman M (Lerman, Michael)3, Stanbridge EJ (Stanbridge,
Eric J.)1 Transcriptional control of the tumor- and hypoxia-marker carbonic
anhydrase 9: A one transcription factor (HIF-1) show? BIOCHIMICA ET
BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER Volume: 1795 Issue: 2
Pages: 162-172 Published: APR 2009, WOS
4. [1.1] Liao SY (Liao, Shu-Yuan)1,2, Lerman MI (Lerman, Michael I.)3,
Stanbridge EJ (Stanbridge, Eric J.)4 Expression of transmembrane carbonic
anhydrases, CAIX and CAXII, in human development BMC DEVELOPMENTAL
BIOLOGY Volume: 9 Article Number: 22 Published: MAR 16 2009, WOS
5. [1.1] Nakao M (Nakao, Masayuki)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K
(Nagai, Kanji)2, Kawase A (Kawase, Akikazu)1,2, Kenmotsu H (Kenmotsu,
Hirotsugu)1,2, Kon-No H (Kon-no, Hidehiro)1,2, Hishica T (Hishica,
Tomoyuki)2, Nishimura M (Nishimura, Mitsuyo)2, Yoshida J (Yoshida, Junji)2,
Ochiai A (Ochiai, Atsushi)1 Prognostic Significance of Carbonic Anhydrase IX
Expression by Cancer-associated Fibroblasts in Lung Adenocarcinoma
CANCER Volume: 115 Issue: 12 Pages: 2732-2743 Published: JUN 15
2009, WOS
6. [1.1] Schmitt A (Schmitt, Anita)1,2, Barth TFE (Barth, Thomas F. E.)3, Beyer
E (Beyer, Eva)2, Borchert F (Borchert, Franziska)2, Rojewski M (Rojewski,
Markus)5,6, Chen JF (Chen, Jinfei)2,7, Guillaume P (Guillaume, Philippe)8,
Gronau S (Gronau, Silke)4, Greiner J (Greiner, Jochen)2, Moller P (Moeller,
Peter)3, Riechelmann H (Riechelmann, Herbert)4, Schmitt M (Schmitt, Michael
The tumor antigens RHAMM and G250/CAIX are expressed in head and neck
squamous cell carcinomas and elicit specific CD8(+) T cell responses
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY Volume: 34 Issue: 3 Pages:
629-639 Published: MAR 2009, WOS
7. [1.1] Swietach P (Swietach, Pawel)1, Patiar S (Patiar, Shalini)2, Supuran CT
(Supuran, Claudiu T.)3, Harris AL (Harris, Adrian L.)2, Vaughan-Jones RD
(Vaughan-Jones, Richard D.)1 The Role of Carbonic Anhydrase 9 in Regulating
Extracellular and Intracellular pH in Three-dimensional Tumor Cell Growths
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY Volume: 284 Issue: 30 Pages:
20299-20310 Published: JUL 24 2009, WOS
8. [1.1] Yildirim H, Kockar F TGF-beta upregulates tumor-associated carbonic
anhydrase IX gene expression in Hep3B cells CELL BIOLOGY
INTERNATIONAL Volume: 33 Issue: 9 Pages: 1002-1007 Published: SEP
2009, WOS
PETERKOVÁ, Kamila - VANČOVÁ, Iveta - HAJNICKÁ, Valéria - SLOVÁK,
Mirko - ŠIMO, Ladislav - NUTTALL, Patricia A. Immunomodulatory arsenal of
nymphak ticks. In Medical and Veterinary Entomology, 2008, vol. 23, p. 167 - 171.
ADCA125
ADCA126
ADCA127
(1.461 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0269-283X.
Citácie:
1. [1.1] Guo XY (Guo, Xiuyang)1, Booth CJ (Booth, Carmen J.)2, Paley MA
(Paley, Michael A.)1, Wang XM (Wang, Xiaomei)1, DePonte K (DePonte,
Kathleen)1, Fikrig E (Fikrig, Erol)1, Narasimhan S (Narasimhan, Sukanya)1,
Montgomery RR (Montgomery, Ruth R.)1 Inhibition of Neutrophil Function by
Two Tick Salivary Proteins INFECTION AND IMMUNITY Volume: 77
Issue: 6 Pages: 2320-2329 Published: JUN 2009, WOS
2. [1.1] Hojgaard A (Hojgaard, Andrias)1,2, Biketov SF (Biketov, Sergey F.),
Shtannikov AV (Shtannikov, Alexander V.), Zeidner NS (Zeidner, Nordin S.)1,
Piesman J (Piesman, Joseph)1 Molecular Identification of Salp15, a Key Salivary
Gland Protein in the Transmission of Lyme Disease Spirochetes, From Ixodes
persulcatus and Ixodes pacificus (Acari: Ixodidae) JOURNAL OF MEDICAL
ENTOMOLOGY Volume: 46 Issue: 6 Pages: 1458-1463 Published: NOV
2009, WOS
POLÁKOVÁ, Katarína - BANDŽUCHOVÁ, Elena - KUBA, D. - RUSS, Gustáv.
Demethylating agent 5-aza-2 -deoxycytidine activates HLA-G expression in human
leukemia cell lines. In Leukemia Research, 2009, vol. 33, no. 4, p. 518 - 524. (2.390
- IF2008). ISSN 0145-2126.
Citácie:
1. [1.1] Holtan SG (Holtan, Shernan G.)1,2, Creedon DJ (Creedon, Douglas
J.)3, Haluska P (Haluska, Paul)2, Markovic SN (Markovic, Svetomir N.)1,2
Cancer and Pregnancy: Parallels in Growth, Invasion, and Immune Modulation
and Implications for Cancer Therapeutic Agents MAYO CLINIC
PROCEEDINGS Volume: 84 Issue: 11 Pages: 985-1000 Published: NOV
2009, WOS
2. [1.1] Moreau P (Moreau, Philippe)1, Flajollet S (Flajollet, Sebastien)1,
Carosella ED (Carosella, Edgardo D.)1 Non-classical transcriptional regulation
of HLA-G: an update JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR
MEDICINE Volume: 13 Issue: 9B Pages: 2973-2989 Published: SEP
2009, WOS
POLÁKOVÁ, Katarína - KUBA, D. - RUSS, Gustáv. The 4H84 monoclonal
antibody detecting beta (2)m free nonclassical HLA-G molecules also binds to free
heavy chains of classical HLA class I antigens present on activated lymphocytes. In
Human Immunology, 2004, vol. 65, no. 2, p. 157 - 162. ISSN 0198-8859.
Citácie:
1. [1.1] Rizzo R (Rizzo, Roberta)1, Stignani M (Stignani, Marina)1, Melchiorri L
(Melchiorri, Loredana)1, Baricordi OR (Baricordi, Olavio R.)1 Possible role of
human leukocyte antigen-G molecules in human oocyte/embryo secretome
HUMAN IMMUNOLOGY Volume: 70 Issue: 12 Special Issue: Sp. Iss. SI
Pages: 970-975 Published: DEC 2009, WOS
2. [1.1] Rizzo R (Rizzo, Roberta)1, Ferrari D (Ferrari, Davide)2,3, Melchiorri L
(Melchiorri, Loredana)1, Stignani M (Stignani, Marina)1, Gulinelli S (Gulinelli,
Sara)2,3, Baricordi AR (Baricordi, Avio R.)1, Di Virgilio F (Di Virgilio,
Francesco)2,3 Extracellular ATP Acting at the P2X(7) Receptor Inhibits
Secretion of Soluble HLA-G from Human Monocytes JOURNAL OF
IMMUNOLOGY Volume: 183 Issue: 7 Pages: 4302-4311 Published: OCT
1 2009, WOS
POLÁKOVÁ, Katarína - BENNINK, J.R. - YEWDELL, J.W. - BYSTRICKÁ,
Magda - BANDŽUCHOVÁ, Elena - RUSS, Gustáv. Mild acid treatment induces
cross-reactivity of 4H84 monoclonal antibody specific to nonclassical HLA-G
antigen with classical HLA class I molecules. In Human Immunology, 2003, vol. 64,
p. 256-264.
Citácie:
1. [1.1] Orozco AF (Orozco, A. F.)2, Jorgez CJ (Jorgez, C. J.)3, Ramos-Perez
ADCA128
ADCA129
ADCA130
ADCA131
WD (Ramos-Perez, W. D.)2, Popek EJ (Popek, E. J.)4, Yu X (Yu, X.)5, Kozinetz
CA (Kozinetz, C. A.)5, Bischoff FZ (Bischoff, F. Z.)6, Lewis DE (Lewis, D.
E.)1,2,7,8 Placental Release of Distinct DNA-associated Micro-particles into
Maternal Circulation: Reflective of Gestation Time and Preeclampsia
PLACENTA Volume: 30 Issue: 10 Pages: 891-897 Published: OCT 2009,
WOS
POLÁKOVÁ, Katarína - KRČOVÁ, M. - KUBA, D. - RUSS, Gustáv. Analysis of
HLA-G expression in malignant hematopoioetic cells from leukemia patients. In
Leukemia Research. - Oxford, 2003, vol.27, p.643-648. (1.502 - IF2002). ISSN
0145-2126.
Citácie:
1. [1.1] Verheyden S (Verheyden, Sonja)1,2, Ferrone S (Ferrone, Soldano)3,4,5,
Mulder A (Mulder, Arend)6, Claas FH (Claas, Frans H.)6, Schots R (Schots,
Rik)7, De Moerloose B (De Moerloose, Barbara)8, Benoit Y (Benoit, Yves)8,
Demanet C (Demanet, Christian)1,2 Role of the inhibitory KIR ligand HLA-Bw4
and HLA-C expression levels in the recognition of leukemic cells by Natural
Killer cells CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY Volume: 58
Issue: 6 Pages: 855-865 Published: JUN 2009, WOS
2. [1.1] Perez-Chacon G (Perez-Chacon, G.)1, Rosado S (Rosado, S.)2,
Rebolleda N (Rebolleda, N.)1, Losada-Fernandez I (Losada-Fernandez, I.)1,
Vargas JA (Vargas, J. A.)2, Morado M (Morado, M.)3, Jorda J (Jorda, J.)4,
Perez-Aciego P (Perez-Aciego, P.)1 Prognostic irrelevance of HLA-G in B-cell
chronic lymphocytic leukemia INTERNATIONAL JOURNAL OF LABORATORY
HEMATOLOGY Volume: 31 Issue: 3 Pages: 327-337 Published: JUN
2009, WOS
POLÁKOVÁ, Katarína - RUSS, Gustáv. Expression of the non-classical HLA-G antigen in tumor cells lines is extremely restricted. In Neoplasma, 2000, roč. 47, č. 6,
p. 342-348. (0.448 - IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 0028-2685.
Citácie:
1. [1.1] Simoes RT (Simoes, Renata T.)1,2, Goncalves MAG (Goncalves, Maria
Alice G.)2, Castelli EC (Castelli, Erick C.)2, Junior CM (Junior, Celso M.)3,
Bettini JSR (Bettini, Jussara S. R.)1, Discorde ML (Discorde, Magali L.)4,
Duarte G (Duarte, Geraldo)6, Quintana SM (Quintana, Silvana M.)6, Simoes AL
(Simoes, Aguinaldo L.)5, Moreau P (Moreau, Philippe)4, Carosella ED
(Carosella, Edgardo D.)4, Soares EG (Soares, Edson G.)1, Donadi EA (Donadi,
Eduardo A HLA-G polymorphisms in women with squamous intraepithelial
lesions harboring human papillomavirus MODERN PATHOLOGY Volume: 22
Issue: 8 Pages: 1075-1082 Published: AUG 2009, WOS
POLČICOVÁ, Katarína - HRABOVSKÁ, Z. - MISTRÍKOVÁ, Jela TOMÁŠKOVÁ, Jana - PASTOREK, Jaromír - PASTOREKOVÁ, Silvia KOPÁČEK, Juraj. Up-regulation of Murid herpesvirus 4 ORF50 by hypoxia :
Possible implication for virus reactivation from latency. In Virus Research : An
International Journal of Molecular and Cellular Virology, 2008, vol. 132, p. 257 262. (2.810 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0168-1702.
Citácie:
1. [1.1] Dalton-Griffin L, Wilson SJ, Kellam P X-Box Binding Protein 1
Contributes to Induction of the Kaposi's Sarcoma-Associated Herpesvirus Lytic
Cycle under Hypoxic Conditions JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83 Issue:
14 Pages: 7202-7209 Published: JUL 15 2009, WOS
POLČICOVÁ, Katarína - BISWAS, P.S. - BANERJEE, K. - WISNER, T.W. ROUSE, B.T. - JOHNSON, D.C. Herpes keratitis in the absence of anterograde
transport of virus sensory ganglia to the cornea. In Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America. - Washington : National
Academy of Sciences, 2005, vol. 102, no. 32, p. 11462 - 11467.
Citácie:
ADCA132
1. [1.1] Imai Y (Imai, Yumi)2, Apakupakul K (Apakupakul, Kathleen)2, Krause
PR (Krause, Philip R.)3, Halford WP (Halford, William P.)4, Margolis TP
(Margolis, Todd P.) Investigation of the Mechanism by Which Herpes Simplex
Virus Type 1 LAT Sequences Modulate Preferential Establishment of Latent
Infection in Mouse Trigeminal Ganglia JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83
Issue: 16 Pages: 7873-7882 Published: AUG 15 2009, WOS
2. [1.1] Lyman MG (Lyman, M. G.), Kemp CD (Kemp, C. D.), Taylor MP
(Taylor, M. P.), Enquist LW (Enquist, L. W.)1 Comparison of the Pseudorabies
Virus Us9 Protein with Homologs from Other Veterinary and Human
Alphaherpesviruses JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83 Issue: 14
Pages: 6978-6986 Published: JUL 15 2009, WOS
3. [1.1] Curanovic D, Enquist LW Directional transneuronal spread of alphaherpesvirus infection FUTURE VIROLOGY Volume: 4 Issue: 6 Pages: 591603 Published: NOV 2009, WOS
4. [1.1] Hufner K (Huefner, Katharina)1, Horn A (Horn, Anja)2, Derfuss T
(Derfuss, Tobias)1, Glon C (Glon, Christine)1, Sinicina I (Sinicina, Inga)3,
Arbusow V (Arbusow, Viktor)1, Strupp M (Strupp, Michael)1, Brandt T (Brandt,
Thomas)4, Theil D (Theil, Diethilde)1,4 Fewer Latent Herpes Simplex Virus
Type 1 and Cytotoxic T Cells Occur in the Ophthalmic Division than in the
Maxillary and Mandibular Divisions of the Human Trigeminal Ganglion and
Nerve JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83 Issue: 8 Pages: 3696-3703
Published: APR 15 2009, WOS
5. [1.1] Karla PK (Karla, Pradeep K.), Quinn TL (Quinn, Tim L.)1, Herndon BL
(Herndon, Betty L.)1, Thomas P (Thomas, Priscilla)1, Pal D (Pal, Dhananjay),
Mitra A (Mitra, Ashim)1 Expression of Multidrug Resistance Associated Protein
5 (MRP5) on Cornea and Its Role in Drug Efflux JOURNAL OF OCULAR
PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS Volume: 25 Issue: 2 Pages:
121-132 Published: APR 2009, WOS
6. [1.1] McGraw HM (McGraw, Helen M.)1, Awasthi S (Awasthi, Sita)1,
Wojcechowskyj JA (Wojcechowskyj, Jason A.)1, Friedman HM (Friedman,
Harvey M.)1 Anterograde Spread of Herpes Simplex Virus Type 1 Requires
Glycoprotein E and Glycoprotein I but Not Us9 JOURNAL OF VIROLOGY
Volume: 83 Issue: 17 Pages: 8315-8326 Published: SEP 2009, WOS
7. [1.1] Mott KR (Mott, Kevin R.)1, Bresee CJ (Bresee, Catherine J.)1, Allen SJ
(Allen, Sariah J.)1, BenMohamed L (BenMohamed, Lbachir)2,3, Wechsler SL
(Wechsler, Steven L.)4,5, Ghiasi H (Ghiasi, Homayon)1 Level of Herpes Simplex
Virus Type 1 Latency Correlates with Severity of Corneal Scarring and
Exhaustion of CD8(+) T Cells in Trigeminal Ganglia of Latently Infected Mice
JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83 Issue: 5 Pages: 2246-2254
Published: MAR 1 2009, WOS
8. [1.1] Sagou K (Sagou, Ken)1,3, Imai T (Imai, Takahiko)1, Sagara H (Sagara,
Hiroshi)2, Uema M (Uema, Masashi)1, Kawaguchi Y (Kawaguchi, Yasushi)1
Regulation of the Catalytic Activity of Herpes Simplex Virus 1 Protein Kinase
Us3 by Autophosphorylation and Its Role in Pathogenesis JOURNAL OF
VIROLOGY Volume: 83 Issue: 11 Pages: 5773-5783 Published: JUN 1
2009, WOS
POLČICOVÁ, Katarína - GOLDSMITH, K. - RAINISH, B.L. - WISNER, T.W. JOHNSON, D.C. The extracellular domain of herpes simplex virus gE is
indispensable for efficient cell to-cell spread: evidence for gE/gl receptors. In Journal
of Virology. - Washington : American Society for Microbiology, 2005, vol. 79, no.
18, p. 11190 - 12001. ISSN 0022-538X.
Citácie:
1. [1.1] Xiao JQ (Xiao, Jianqiao)1, Palefsky JM (Palefsky, Joel M.)1,2, Herrera
R (Herrera, Rossana)1, Berline J (Berline, Jennifer)1, Tugizov SM (Tugizov,
Sharof M.)1 EBV BMRF-2 facilitates cell-to-cell spread of virus within polarized
ADCA133
ADCA134
oral epithelial cells VIROLOGY Volume: 388 Issue: 2 Pages: 335-343
Published: JUN 5 2009, WOS
2. [1.1] Xiao JQ (Xiao, Jianqiao)1, Palefsky JM (Palefsky, Joel M.)1,2, Herrera
R (Herrera, Rossana)1, Sunshine C (Sunshine, Carl)1, Tugizov SM (Tugizov,
Sharof M.)1 EBV-positive human sera contain antibodies against the EBV
BMRF-2 protein VIROLOGY Volume: 393 Issue: 1 Pages: 151-159
Published: OCT 10 2009, WOS
3. [1.1] Ali MA (Ali, Mir A.)1, Li QX (Li, Qingxue)1, Fischer ER (Fischer,
Elizabeth R.)2, Cohen JI (Cohen, Jeffrey I.)1 The insulin degrading enzyme
binding domain of varicella-zoster virus (VZV) glycoprotein E is important for
cell-to-cell spread and VZV infectivity, while a glycoprotein I binding domain is
essential for infection VIROLOGY Volume: 386 Issue: 2 Pages: 270-279
Published: APR 10 2009, WOS
4. [1.1] Berarducci B (Berarducci, Barbara), Rajamani J (Rajamani, Jaya),
Reichelt M (Reichelt, Mike), Sommer M (Sommer, Marvin), Zerboni L (Zerboni,
Leigh), Arvin AM (Arvin, Ann M.) Deletion of the First Cysteine-Rich Region of
the Varicella-Zoster Virus Glycoprotein E Ectodomain Abolishes the gE and gI
Interaction and Differentially Affects Cell-Cell Spread and Viral Entry
JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83 Issue: 1 Pages: 228-240
Published: JAN 1 2009, WOS
5. [1.1] Imai Y (Imai, Yumi)2, Apakupakul K (Apakupakul, Kathleen)2, Krause
PR (Krause, Philip R.)3, Halford WP (Halford, William P.)4, Margolis TP
(Margolis, Todd P.)1 JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83 Issue: 16
Pages: 7873-7882 Published: AUG 15 2009, WOS
6. [1.1] McGraw HM (McGraw, Helen M.)1, Friedman HM (Friedman, Harvey
M.)1 Herpes Simplex Virus Type 1 Glycoprotein E Mediates Retrograde Spread
from Epithelial Cells to Neurites JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83
Issue: 10 Pages: 4791-4799 Published: MAY 15 2009, WOS
RAFAJOVÁ, Monika - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - KETTMANN, R. - PASTOREK,
Jaromír - PASTOREKOVÁ, Silvia. Induction by hypoxia combined with low
glucose or low bicarbonate and high posttranslational stability upon reoxygenation
contribute to carbonic anhydrase IX expression in cancer cells. In International
Journal of Oncology, 2004, vol. 24, no. 4, p. 995-1004. (2.330 - IF2003).
Citácie:
1. [1.1] Klatte T (Klatte, Tobias)1, Seligson DB (Seligson, David B.)2, Rao JY
(Rao, Jian Yu)2, Yu H (Yu, Hong)2, de Martino M (de Martino, Michela)1,
Kawaoka K (Kawaoka, Kelly)1, Wong SG (Wong, Steven G.)3, Belldegrun AS
(Belldegrun, Arie S.)1, Pantuck AJ (Pantuck, Allan J.)1 Carbonic Anhydrase IX
in Bladder Cancer A Diagnostic, Prognostic, and Therapeutic Molecular Marker
CANCER Volume: 115 Issue: 7 Pages: 1448-1458 Published: APR 1
2009, WOS
RAJČÁNI, Július - MOŠKO, T. - REŽUCHOVÁ, Ingeborg. Current developments
in viral DNA vaccines: shall they solve the unsolved?. In Reviews in Medical
Virology. - New York : John Wiley and Sons, 2005, vol. 15, p. 303 - 325.
Citácie:
1. [1.1] Arefian E (Arefian, E.)1, Bamdad T (Bamdad, T.)1, Soleimanjahi H
(Soleimanjahi, H.)1, Akhoond MR (Akhoond, M. R.)2,3, Parsania M (Parsania,
M.), Ghaemi A (Ghaemi, A.)1 A kinetic study of gamma interferon production in
herpes simplex virus-1 DNA prime-protein boost regimen comparing to DNA or
subunit vaccination MOLECULAR BIOLOGY Volume: 43 Issue: 3 Pages:
388-393 Published: JUN 2009, WOS
2. [1.1] Szecsi J (Szecsi, Judit)1,2, Gabriel G (Gabriel, Guelsah)3, Edfeldt G
(Edfeldt, Gabriella)2, Michelet M (Michelet, Maud)2, Klenk HD (Klenk, Hans
Dieter)3, Cosset FL (Cosset, Francois-Loic)2 DNA Vaccination with a SinglePlasmid Construct Coding for Viruslike Particles Protects Mice against Infection
ADCA135
ADCA136
ADCA137
with a Highly Pathogenic Avian Influenza A Virus JOURNAL OF INFECTIOUS
DISEASES Volume: 200 Issue: 2 Pages: 181-190 Published: JUL 15
2009, WOS
RAJČÁNI, Július - VOJVODOVÁ, A. - REŽUCHOVÁ, Ingeborg. Peculiarities of
Herpes Simplex Virus (HSV) Transcription: An overview. In Virus Genes. - Norwell
: Kluwer Academic Publishers, 2004, vol. 28, no. 3, p. 293-310. ISSN 0920-8569.
Citácie:
1. [1.1] Nakabayashi J, Sasaki A The function of temporally ordered viral gene
expression in the intracellular replication of herpes simplex virus type 1 (HSV-1)
JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Volume: 261 Issue: 1 Pages: 156164 Published: NOV 7 2009, WOS
RAOULT, D. - FOURNIER, P.E. - EREMEEVA, M. - GRAVES, S. - KELLY, P.J. SEKEYOVÁ, Zuzana - TAMURA, A. - TARASEVICH, I. - ZHANG, L. Naming of
Rickettsiae and rickettsial diseases. In Annals of the New York Academy of
Sciences, 2006, vol. 1063, p. 1-12. (1.971 - IF2005).
Citácie:
1. [1.1] Beare PA (Beare, Paul A.)1, Unsworth N (Unsworth, Nathan)3, Andoh
M (Andoh, Masako)3, Voth DE (Voth, Daniel E.)1, Omsland A (Omsland,
Anders)1, Gilk SD (Gilk, Stacey D.)1, Williams KP (Williams, Kelly P.)4, Sobral
BW (Sobral, Bruno W.)4, Kupko JJ (Kupko, John J., III)2, Porcella SF (Porcella,
Stephen F.)2, Samuel JE (Samuel, James E.)3, Heinzen RA (Heinzen, Robert A.)1
Comparative Genomics Reveal Extensive Transposon-Mediated Genomic
Plasticity and Diversity among Potential Effector Proteins within the Genus
Coxiella INFECTION AND IMMUNITY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 642656 Published: FEB 2009, WOS
2. [1.1] Chmielewski T (Chmielewski, Tomasz)1, Sidi-Boumedine K (SidiBoumedine, Karim)2, Duquesne V (Duquesne, Veronique)2, Podsiadly E
(Podsiadly, Edyta)1, Thiery R (Thiery, Richard)2, Tylewska-Wierzbanowska S
(Tylewska-Wierzbanowska, Stanislawa) Molecular Epidemiology of Q Fever in
Poland POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY Volume: 58 Issue: 1
Pages: 9-13 Published: 2009, WOS
3. [1.1] Ulrich RG (Ulrich, R. G.)1, Heckel G (Heckel, G.)2, Pelz HJ (Pelz, H. J.)3, Wieler LH (Wieler, L. H.)4, Nordhoff M (Nordhoff, M.)4, Dobler G (Dobler,
G.)5, Freise J (Freise, J.)6, Matuschka FR (Matuschka, F. -R.)7, Jacob J (Jacob,
J.)3, Schmidt-Chanasit J (Schmidt-Chanasit, J.)8, Gerstengarbe FW
(Gerstengarbe, F. W.)9, Jakel T (Jaekel, T.)10, Suss J (Suess, J.)11, Ehlers B
(Ehlers, B.)12, Nitsche A (Nitsche, A.)12, Kallies R (Kallies, R.)12, Johne R
(Johne, R.)13, Gunther S (Guenther, S.)8, Henning K (Henning, K.)14, Grunow R
(Grunow, R.)12, Wenk M (Wenk, M.)15, Maul LC (Maul, L. C.)16, Hunfeld KP
(Hunfeld, K. -P.)17, Wolfel R (Woelfel, R.)5, Schares G (Schares, G.)14, Scholz
HC (Scholz, H. C.)5, Brockmann SO (Brockmann, S. O.)18, Pfeffer M (Pfeffer,
M.)5, Essbauer SS (Essbauer, S. S.)5 Rodents and rodent associated disease
pathogen BUNDESGESUNDHEITSBLATT-GESUNDHEITSFORSCHUNGGESUNDHEITSSCHUTZ Volume: 52 Issue: 3 Pages: 352-369 Published:
MAR 2009, WOS
4. [1.1] Vilcins IME (Vilcins, Inger-Marie E.)1, Fournier PE (Fournier, PierreEdouard)2, Old JM (Old, Julie M.)3, Deane E (Deane, Elizabeth Evidence for
the Presence of Francisella and Spotted Fever Group Rickettsia DNA in the Tick
Amblyomma fimbriatum (Acari: Ixodidae), Northern Territory, Australia
JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY Volume: 46 Issue: 4 Pages:
926-933 Published: JUL 2009, WOS
RAŠLOVÁ, Hana - BEREBBI, M. - SARASIN, A. - MATIS, Ján - KÚDELOVÁ,
Marcela. Susceptibility of mouse Mammary glands to murine Gammaherpesvirus 72
/MHV-72/ infection: Evidence of /MHV-72/ transmission via breast milk. In
Microbial Pathogenesis, 2001, vol. 31, p. 47-58. (2001 - Current Contents)..
ADCA138
ADCA139
ADCA140
ADCA141
Citácie:
1. [1.1] Milho R (Milho, Ricardo)1, Smith CM (Smith, Christopher M.)1,
Marques S (Marques, Sofia)2,3, Alenquer M (Alenquer, Marta)2,3, May JS (May,
Janet S.)1, Gillet L (Gillet, Laurent)1, Gaspar M (Gaspar, Miguel)1, Efstathiou S
(Efstathiou, Stacey)1, Simas JP (Simas, J. Pedro)2,3, Stevenson PG (Stevenson,
Philip G.)1 In vivo imaging of murid herpesvirus-4 infection JOURNAL OF
GENERAL VIROLOGY Volume: 90 Pages: 21-32 Part: Part 1 Published:
JAN 2009, WOS
RIIHONEN, R. - SUPURAN, C.T. - PARKKILA, S. - PASTOREKOVÁ, Silvia VÄÄNÄNEN, H.K. - LAITALA-LEINONEN, T. Membrane-bound carbonic
anhydrases in osteoclasts. In Bone, 2007, vol. 40, no. 4, p. 1021-1031. (3.829 IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 8756-3282.
Citácie:
1. [1.1] Marquis ME (Marquis, Marie-Eve)1, Lord E (Lord, Etienne)1, Bergeron
E (Bergeron, Eric)1, Drevelle O (Drevelle, Olivier)1, Park H (Park, Hyunjin)1,
Cabana F (Cabana, Francois)2, Senta H (Senta, Helena)1, Faucheux N
(Faucheux, Nathalie)1 Bone cells-biomaterials interactions FRONTIERS IN
BIOSCIENCE Volume: 14 Pages: 1023-1067 Published: JAN 1 2009, WOS
2. [1.1] Josephsen K (Josephsen, Kaj)5,6, Praetorius J (Praetorius, Jeppe)4,6,
Frische S (Frische, Sebastian)4,6, Gawenis LR (Gawenis, Lara R.)3, Kwon TH
(Kwon, Tae-Hwan)2, Agre P (Agre, Peter)1, Nielsen S (Nielsen, Soren)4,6,
Fejerskov O (Fejerskov, Ole)4,6 Targeted disruption of the Cl-/HCO3exchanger Ae2 results in osteopetrosis in mice PROCEEDINGS OF THE
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF
AMERICA Volume: 106 Issue: 5 Pages: 1638-1641 Published: FEB 3
2009, WOS
3. [1.1] Zhang Y (Zhang, Yan)2,3, Dong XL (Dong, Xiao-li)1, Leung PC (Leung,
Ping-Chung)4, Wong MS (Wong, Man-Sau)1,2 Differential mRNA expression
profiles in proximal tibia of aged rats in response to ovariectomy and low-Ca diet
BONE Volume: 44 Issue: 1 Pages: 46-52 Published: JAN 2009, WOS
ROSS, L.J.N. - BINNS, M.M. - PASTOREK, Jaromír. DNA - sequnce and
organization of genes in A 5.5 KBP ecori fragment mapping in the short unique
segment of Mareks disease virus (strain RB 1B). In Journal of General Virology. Reading RG7 1AG : Society for General Microbiology,Marlborough House, 1991,
vol. 72, no. 4, p. 949-954. ISSN 0022-1317.
Citácie:
1. [1.1] Cui HY (Cui, Hong-yu)1,2, Wang YF (Wang, Yun-feng)1, Shi XM (Shi,
Xing-ming)1, An TQ (An, Tong-qing)1, Tong GZ (Tong, Guang-zhi)1,3, Lan DS
(Lan, De-song)1, He L (He, Lai)1, Liu CJ (Liu, Chang-jun)1, Wang M (Wang,
Mei)1 Construction of an infectious Marek's disease virus bacterial artificial
chromosome and characterization of protection induced in chickens JOURNAL
OF VIROLOGICAL METHODS Volume: 156 Issue: 1-2 Pages: 66-72
Published: MAR 2009, WOS
ŘEHÁČEK, Jozef - KOCIANOVÁ, Elena - KOVÁČOVÁ, Elena - KAPITANČIK,
B. - JURČINA, A. - NAĎ, O. - LIČKO, P. Occurence of bovine coxiellosis in the
district of Bardejov , Easter Slovakia. In Veterinární medicína, 1998, vol. 43, no.11,
p. 325-330. ISSN 0375-8427.
Citácie:
1. [1.1] Dorko E (Dorko, Erik)1, Rimarova K (Rimarova, Kvetoslava)1, Pilipinec
E (Pilipinec, Emil)2, Travnicek M (Travnicek, Milan)3 PREVALENCE OF
COXIELLA BURNETII ANTIBODIES IN WILD RUMINANTS IN KAVECANY
ZOO, KOSICE, EASTERN SLOVAKIA ANNALS OF AGRICULTURAL AND
ENVIRONMENTAL MEDICINE Volume: 16 Issue: 2 Pages: 321-324
Published: DEC 2009, WOS
ŘEHÁČEK, J. - KOCIANOVÁ, Elena - KOVÁČOVÁ, Elena. Problems of
ADCA142
ADCA143
ADCA144
contamination of some areas in Slovakia by Coxiella burnetii strains imported
fromabroad. In Veterinární medicína, 1996, vol. 41, no. 6, p. 173 - 176. ISSN 03758427.
Citácie:
1. [1.1] Dorko E (Dorko, Erik)1, Rimarova K (Rimarova, Kvetoslava)1, Pilipinec
E (Pilipinec, Emil)2, Travnicek M (Travnicek, Milan)3 PREVALENCE OF
COXIELLA BURNETII ANTIBODIES IN WILD RUMINANTS IN KAVECANY
ZOO, KOSICE, EASTERN SLOVAKIA ANNALS OF AGRICULTURAL AND
ENVIRONMENTAL MEDICINE Volume: 16 Issue: 2 Pages: 321-324
Published: DEC 2009, WOS
ŘEHÁČEK, J. - KAASERER, B. - ÚRVOLGYI, J. - LUKÁČOVÁ, Magdaléna KOVÁČOVÁ, Elena - KOCIANOVÁ, Elena. Isolation of Coxiella burnetii and of an
unknow rickettsiall microorganism from Ixodes ricinus ticks collected in Austria. In
European Journal Epidemiology, 1994, vol. 10, no. 6, p. 719-723.
Citácie:
1. [1.1] Stanek G Pandora's Box: pathogens in Ixodes ricinus ticks in Central
Europe WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT Volume: 121 Issue: 21-22
Pages: 673-683 Published: NOV 2009, WOS
ŘEHÁČEK, J. - KRAUSS, H. - KOCIANOVÁ, Elena - KOVÁČOVÁ, Elena HINTERBERGER, G. - HANÁK, P. - TUMA, V. Studies of the prevelence of
Coxiella burnetii the agent of Q fever, in the foothills of their southern Bavarian
forest Germany. In Zentralblatt fur Bacteriologie, 1993, vol. 278, no. 1, p. 132 - 138.
Citácie:
1. [1.1] Toledo A (Toledo, A.)2, Jado I (Jado, I.), Olmeda AS (Olmeda, A. S.)2,
Casado-Nistal MA (Casado-Nistal, M. A.)2, Gil H (Gil, H.), Escudero R
(Escudero, R.), Anda P (Anda, P.)1 Detection of Coxiella burnetii in Ticks
Collected from Central Spain VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES
Volume: 9 Issue: 5 Pages: 465-468 Published: OCT 2009, WOS
2. [1.1] Ulrich RG (Ulrich, R. G.)1, Heckel G (Heckel, G.)2, Pelz HJ (Pelz, H. J.)3, Wieler LH (Wieler, L. H.)4, Nordhoff M (Nordhoff, M.)4, Dobler G (Dobler,
G.)5, Freise J (Freise, J.)6, Matuschka FR (Matuschka, F. -R.)7, Jacob J (Jacob,
J.)3, Schmidt-Chanasit J (Schmidt-Chanasit, J.)8, Gerstengarbe FW
(Gerstengarbe, F. W.)9, Jakel T (Jaekel, T.)10, Suss J (Suess, J.)11, Ehlers B
(Ehlers, B.)12, Nitsche A (Nitsche, A.)12, Kallies R (Kallies, R.)12, Johne R
(Johne, R.)13, Gunther S (Guenther, S.)8, Henning K (Henning, K.)14, Grunow R
(Grunow, R.)12, Wenk M (Wenk, M.)15, Maul LC (Maul, L. C.)16, Hunfeld KP
(Hunfeld, K. -P.)17, Wolfel R (Woelfel, R.)5, Schares G (Schares, G.)14, Scholz
HC (Scholz, H. C.)5, Brockmann SO (Brockmann, S. O.)18, Pfeffer M (Pfeffer,
M.)5, Essbauer SS (Essbauer, S. S.)5 Rodents and rodent associated disease
pathogen BUNDESGESUNDHEITSBLATT-GESUNDHEITSFORSCHUNGGESUNDHEITSSCHUTZ Volume: 52 Issue: 3 Pages: 352-369 Published:
MAR 2009, WOS
ŘEHÁČEK, J. - URVOLGYI, J. - KOCIANOVÁ, Elena - SEKEYOVÁ, Zuzana VAVREKOVÁ, M. - KOVÁČOVÁ, Elena. Extensive examination of different tick
species for infestation with Coxiella burnetii in Slovakia. In European Journal of
Epidemiology, 1991, vol. 7, no.3, p. 299 - 303. ISSN 0393-2990.
Citácie:
1. [1.1] Kalinova Z (Kalinova, Zuzana)1, Halanova M (Halanova, Monika)1,
Cislakova L (Cislakova, Lydia)1, Sulinova Z (Sulinova, Zlatana)1, Jarcuska P
(Jarcuska, Pavol)2 OCCURRENCE OF IGG ANTIBODIES TO ANAPLASMA
PHAGOCYTOPHILUM IN HUMANS SUSPECTED OF LYME BORRELIOSIS
IN EASTERN SLOVAKIA ANNALS OF AGRICULTURAL AND
ENVIRONMENTAL MEDICINE Volume: 16 Issue: 2 Pages: 285-288
Published: DEC 2009, WOS
2. [1.1] Hornok S, Farkas R Influence of biotope on the distribution and peak
ADCA145
ADCA146
activity of questing ixodid ticks in Hungary MEDICAL AND VETERINARY
ENTOMOLOGY Volume: 23 Issue: 1 Pages: 41-46 Published: MAR 2009,
WOS
SAARNIO, J. - PARKKILA, S. - PARKKILA, A.K. - HAUKIPURO, K. PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír - KAIRALUOMA, M.I. KARTTUNEN, T.J. Microvascular density and hypoxia-inducible factor pathway in
pacreatic endocrine tumours: negative correlation of microvascular density and
VEGF expression with tumour progression. In American Journal of Pathology :
Official Journal of The American Association of Pathologists, 1998, vol. 153, no.1,
p. 279 - 285. (6.501 - IF1997). (1998 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Gupta R (Gupta, Ruta)1, Balzer B (Balzer, Bonnie)1, Picken M (Picken,
Maria)2, Osunkoya AO (Osunkoya, Adeboye O.)3, Shet T (Shet, Tanuja)4,
Alsabeh R (Alsabeh, Randa)1, Luthringer D (Luthringer, Daniel)1, Paner GP
(Paner, Gladell P.)2, Amin MB (Amin, Mahul B.)1 Diagnostic Implications of
Transcription Factor Pax 2 Protein and Transmembrane Enzyme Complex
Carbonic Anhydrase IX Immunoreactivity in Adult Renal Epithelial Neoplasms
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY Volume: 33 Issue: 2
Pages: 241-247 Published: FEB 2009, WOS
2. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Selman Y (Selman, Yamil)2, Mira JC (Mira, Juan C.)2, Medrano T
(Medrano, Theresa)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2, Frost SC (Frost,
Susan C.)1 Antibody-specific detection of CAIX in breast and prostate cancers
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
Volume: 386 Issue: 3 Pages: 488-492 Published: AUG 28 2009, WOS
3. [1.1] Esbaugh AJ, Perry SF, Gilmour KM Hypoxia-inducible carbonic
anhydrase IX expression is insufficient to alleviate intracellular metabolic
acidosis in the muscle of zebrafish, Danio rerio AMERICAN JOURNAL OF
PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE
PHYSIOLOGY Volume: 296 Issue: 1 Pages: R150-R160 Published: JAN
2009, WOS
4. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Tu CK (Tu, Chingkuang)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2,
Silverman DN (Silverman, David N.)2, Frost SC (Frost, Susan C.)1 Expression
and Activity of Carbonic Anhydrase IX Is Associated With Metabolic Dysfunction
in MDA-MB-231 Breast Cancer Cells CANCER INVESTIGATION Volume: 27
Issue: 6 Pages: 613-623 Published: 2009, WOS
5. [1.1] Liao SY, Lerman MI, Stanbridge EJ Expression of transmembrane
carbonic anhydrases, CAIX and CAXII, in human development BMC
DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 9 Article Number: 22 Published:
MAR 16 2009, WOS
SAARNIO, J. - PARKKILA, S. - PARKKILA, A.K. - WAHEED, A. - CASEY,
M.C. - ZHOU, X.Y. - PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír KIARTTUNEN, T. - HAUKIPURO, K. - KAIRALUOMA, M.I. - SLY, W.S.
Immunochemistry of carbonic anhydrase isozyme IX (MN/CA IX) in human gut
reveals polarized expression in the epithelial cells with the highest proliferative
capacity. In Journal of Histochemistry & Cytochemistry, 1998, vol. 46, no. 4, p. 497504. ISSN 0022-1554.
Citácie:
1. [1.1] Gupta R (Gupta, Ruta)1, Balzer B (Balzer, Bonnie)1, Picken M (Picken,
Maria)2, Osunkoya AO (Osunkoya, Adeboye O.)3, Shet T (Shet, Tanuja)4,
Alsabeh R (Alsabeh, Randa)1, Luthringer D (Luthringer, Daniel)1, Paner GP
(Paner, Gladell P.)2, Amin MB (Amin, Mahul B.)1 Diagnostic Implications of
Transcription Factor Pax 2 Protein and Transmembrane Enzyme Complex
Carbonic Anhydrase IX Immunoreactivity in Adult Renal Epithelial Neoplasms
ADCA147
ADCA148
ADCA149
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY Volume: 33 Issue: 2
Pages: 241-247 Published: FEB 2009, WOS
2. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Tu CK (Tu, Chingkuang)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2,
Silverman DN (Silverman, David N.)2, Frost SC (Frost, Susan C.)1 Expression
and Activity of Carbonic Anhydrase IX Is Associated With Metabolic Dysfunction
in MDA-MB-231 Breast Cancer Cells CANCER INVESTIGATION Volume: 27
Issue: 6 Pages: 613-623 Published: 2009, WOS
3. [1.1] Esbaugh AJ, Perry SF, Gilmour KM Hypoxia-inducible carbonic
anhydrase IX expression is insufficient to alleviate intracellular metabolic
acidosis in the muscle of zebrafish, Danio rerio AMERICAN JOURNAL OF
PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE
PHYSIOLOGY Volume: 296 Issue: 1 Pages: R150-R160 Published: JAN
2009, WOS
4. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Selman Y (Selman, Yamil)2, Mira JC (Mira, Juan C.)2, Medrano T
(Medrano, Theresa)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2, Frost SC (Frost,
Susan C.)1 Antibody-specific detection of CAIX in breast and prostate cancers
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
Volume: 386 Issue: 3 Pages: 488-492 Published: AUG 28 2009, WOS
5. [1.1] Liao SY, Lerman MI, Stanbridge EJ Expression of transmembrane
carbonic anhydrases, CAIX and CAXII, in human development BMC
DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 9 Article Number: 22 Published:
MAR 16 2009, WOS
SEKEYOVÁ, Zuzana - KOWALEZEWSKA, M. - DECLOQUEMENT, P. PELLETIER, N. - ŠPITÁLSKA, Eva - RAOULT, D. Identification of protein
candidates for serodiagnosis of Q fever endocarditis by an immunoproteomic
approach. In European journal of clinical microbiology & infectious diseases, 2009,
vol. 28, p. 287 - 295. (2.866 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0934-9723.
Citácie:
1. [1.1] Toman R, Skultety L, Ihnatko R Coxiella burnetii Glycomics and
Proteomics-Tools for Linking Structure to Function Conference Information: 5th
International Conference on Rickettsiae and Rickettsial Diseases, MAY 18-20,
2008 Marseilles, FRANCE RICKETTSIOLOGY AND RICKETTSIAL DISEASES
Book Series: ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES
Volume: 1166 Pages: 67-78 Published: 2009, WOS
SEKEYOVÁ, Zuzana - ROUX, V. - XU, W.B. - RĚHÁČEK, J. - RAOULT, D.
Rickettsia slovaca sp. nov., a member of the spotted fever group rickettsiae. In
International Journal of Systematic Bacteriology, 1998, vol. 48, no. 4, p. 1455-1462.
Citácie:
1. [1.1] Chmielewski T (Chmielewski, Tomasz)1, Podsiadly E (Podsiadly, Edyta),
Karbowiak G (Karbowiak, Grzegorz)2, Tylewska-Wierzbanowska S (TylewskaWierzbanowska, Stanislawa) Rickettsia spp. in Ticks, Poland EMERGING
INFECTIOUS DISEASES Volume: 15 Issue: 3 Pages: 486-488 Published:
MAR 2009, WOS
2. [1.1] Selmi M (Selmi, Marco), Martello E (Martello, Elisa)1, Bertolotti L
(Bertolotti, Luigi)1,2, Bisanzio D (Bisanzio, Donal)1,2, Tomassone L
(Tomassone, Laura)1 Rickettsia slovaca and Rickettsia raoultii in Dermacentor
marginatus Ticks Collected on Wild Boars in Tuscany, Italy JOURNAL OF
MEDICAL ENTOMOLOGY Volume: 46 Issue: 6 Pages: 1490-1493
Published: NOV 2009, WOS
3. [1.2] KACHRIMANIDOU, M. - SOULIOU, E. - PAVLIDOU, V. ANTONIADIS, A. - PAPA, A. First detection of Rickettsia slovaca in Greece. In
Experimental and Applied Acarology, 2009, vol.50, no.1, 93-96., SCOPUS
SEKEYOVÁ, Zuzana - ROUX, V. - RAOULT, D. Phylogeny of Rickettsia spp.
ADCA150
ADCA151
Inferred by comparing sequences of "gene D" which encodes an intracytoplasmic
protein. In International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Berks : Soc.General Microbiology, 2001, vol. 51, p. 1353-1360. (2001 - Current
Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Berger-Schreck B Rickettsial tick-bite fever: clinical aspects and
laboratory diagnosis LABORATORIUMSMEDIZIN-JOURNAL OF
LABORATORY MEDICINE Volume: 33 Issue: 4 Pages: 194-201 Published:
JUL-AUG 2009, WOS
2. [1.1] Goddard J Historical and recent evidence for close relationships among
Rickettsia parkeri, R-conorii, R-africae, and R-sibirica: Implications for
rickettsial taxonomy JOURNAL OF VECTOR ECOLOGY Volume: 34 Issue: 2
Pages: 238-242 Published: DEC 2009, WOS
3. [1.1] Vilcins IME (Vilcins, Inger-Marie E.)1, Fournier PE (Fournier, PierreEdouard)2, Old JM (Old, Julie M.)3, Deane E (Deane, Elizabeth)4 Evidence for
the Presence of Francisella and Spotted Fever Group Rickettsia DNA in the Tick
Amblyomma fimbriatum (Acari: Ixodidae), Northern Territory, Australia
JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY Volume: 46 Issue: 4 Pages:
926-933 Published: JUL 2009, WOS
4. [1.1] Weinert LA (Weinert, Lucy A.)1, Werren JH (Werren, John H.)2, Aebi A
(Aebi, Alexandre)3, Stone GN (Stone, Graham N.)1, Jiggins FM (Jiggins, Francis
M.)1 Evolution and diversity of Rickettsia bacteria BMC BIOLOGY Volume: 7
Article Number: 6 Published: FEB 2 2009, WOS
SEKEYOVÁ, Zuzana - FOURNIER, P.E. - ŘEHÁČEK, J. - RAOULT, D.
Characterization of a new spotted fever group rickettsia detected in Ixides ricinus
/Acari: Ixodidae/ collected in Slovakia. In Journal of Medical Entomology, 2000,
vol. 37, no. 5, p. 707-713. (1.011 - IF1999). (2000 - Current Contents). ISSN 00222585.
Citácie:
1. [1.1] Dobler G, Essbauer S, Wolfel R Isolation and preliminary
characterisation of 'Rickettsia monacensis' in south-eastern Germany CLINICAL
MICROBIOLOGY AND INFECTION Volume: 15 Pages: 263-264
Supplement: Suppl. 2 Published: DEC 2009, WOS
2. [1.1] Boretti FS (Boretti, Felicitas S.)1, Perreten A (Perreten, Andrea)1, Meli
ML (Meli, Marina L.)2, Cattori V (Cattori, Valentino)2, Willi B (Willi,
Barbara)1,2, Wengi N (Wengi, Nicole)2, Hornok S (Hornok, Sandor)3, Honegger
H (Honegger, Hanspeter)4, Hegglin D (Hegglin, Daniel)5, Woelfel R (Woelfel,
Roman)6, Reusch CE (Reusch, Claudia E.)1, Lutz H (Lutz, Hans)2, HofmannLehmann R (Hofmann-Lehmann, Regina Molecular Investigations of Rickettsia
helvetica Infection in Dogs, Foxes, Humans, and Ixodes Ticks APPLIED AND
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY Volume: 75 Issue: 10 Pages: 32303237 Published: MAY 15 2009, WOS
3. [1.1] Nilsson K Septicaemia with Rickettsia helvetica in a patient with acute
febrile illness, rash and myasthenia JOURNAL OF INFECTION Volume: 58
Issue: 1 Pages: 79-82 Published: JAN 2009, WOS
SCHMIDT, Jaroslav - JANDRIG, B. - KLEMPA, Boris - YOSHIMATSU, K. ARIKAWA, J. - MEISEL, H. - PITRA, C. - KRUGER, D.H. - ULRICH, R.
Nucleocapsid protein of cell culture-adapted Seoul virus strain. In Virus Genes. Norwell : Kluwer Academic Publishers, 2005, vol. 30, p. 37-48. ISSN 0920-8569.
Citácie:
1. [1.1] Maes P (Maes, Piet)1, Clement J (Clement, Jan)1, Van Ranst M (Van
Ranst, Marc)1 Recent approaches in hantavirus vaccine development EXPERT
REVIEW OF VACCINES Volume: 8 Issue: 1 Pages: 67-76 Published:
JAN 2009, WOS
2. [1.1] Mazzarotto GCA (Mazzarotto, GiovannyA. C. A.)1, Raboni SM (Raboni,
ADCA152
ADCA153
ADCA154
Sonia M.)1,2, Stella V (Stella, Vanessa)1, Carstensen S (Carstensen, Suzana)1, de
Noronha L (de Noronha, Lucia)3, Levis S (Levis, Silvana)4, Zanluca C (Zanluca,
Camila)5, Zanetti CR (Zanetti, Carlos R.)5, Bordignon J (Bordignon, Juliano)1,
dos Santos CND (Duarte dos Santos, Claudia N.)1 Production and
characterization of monoclonal antibodies against the recombinant nucleoprotein
of Araucaria hantavirus JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS Volume:
162 Issue: 1-2 Pages: 96-100 Published: DEC 2009, WOS
SCHWARZOVÁ, Katarína - BETÁKOVÁ, Tatiana - NEMETH, J. - MIZÁKOVÁ,
A. Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato and Chlamydophila psittaci in throat
and cloacal swabs from birds migrating throught Slovakia. In Folia microbiologica :
international journal for general, environmental and applied microbiology, and
immunology, 2006, vol. 51, no. 6, p. 653-658. (2006 - Current Contents). ISSN
0015-5632.
Citácie:
1. [1.1] Jordan BE (Jordan, B. E.)2, Onks KR (Onks, K. R.)1, Hamilton SW
(Hamilton, S. W.)3, Hayslette SE (Hayslette, S. E.)4, Wright SM (Wright, S. M.)1
Detection of Borrelia burgdorferi and Borrelia lonestari in Birds in Tennessee
JOURNAL OF MEDICAL ENTOMOLOGY Volume: 46 Issue: 1 Pages:
131-138 Published: JAN 2009, WOS
SILVERMAN, D.J. - SANTUCCI, L.A. - MEYERS, N. - SEKEYOVÁ, Zuzana.
Penetration of host cells by Rickettsia rickettsii appears to be mediated by a
phospolipase of Rickettsial origin. In Infection and Immunity, 1992, vol.60, no. 7, p.
2733-2740.
Citácie:
1. [1.1] Ellison DW (Ellison, Damon W.), Clark TR (Clark, Tina R.), Sturdevant
DE (Sturdevant, Daniel E.), Virtaneva K (Virtaneva, Kimmo), Hackstadt T
(Hackstadt, Ted) Limited Transcriptional Responses of Rickettsia rickettsii
Exposed to Environmental Stimuli PLOS ONE Volume: 4 Issue: 5 Article
Number: e5612 Published: MAY 19 2009, WOS
2. [1.1] Ray K (Ray, Katrina)1, Marteyn B (Marteyn, Benoit)1,2, Sansonetti PJ
(Sansonetti, Philippe J.)2, Tang CM (Tang, Christoph M.)1 Life on the inside: the
intracellular lifestyle of cytosolic bacteria NATURE REVIEWS
MICROBIOLOGY Volume: 7 Issue: 5 Pages: 333-340 Published: MAY
2009, WOS
3. [1.1] Balraj P, Renesto P, Raoult D Advances in Rickettsia Pathogenicity
Conference Information: 5th International Conference on Rickettsiae and
Rickettsial Diseases, MAY 18-20, 2008 Marseilles, FRANCE, WOS
4. [1.1] Sahni SK, Rydkina E Progress in the functional analysis of rickettsial
genes through directed mutagenesis of Rickettsia prowazekii phospholipase D
FUTURE MICROBIOLOGY Volume: 4 Issue: 10 Pages: 1249-1253
Published: DEC 2009, WOS
SIMI, L. - VENTURINI, G. - MALENTACCHI, F. - GELMINI, S. - ANDREANI,
M. - JANNI, A. - PASTOREKOVÁ, Silvia - SUPURAN, C.T. - PAZZAGLI, M. ORLANDO, C. Quantitative analysis of carbonic anhydrase IX mRNA in human
non-small cell lung cancer. In Lung Cancer. - Netherland : Elsevier, 2006, vol. 52,
no. 1, p. 1-8. (2006 - Current Contents). ISSN 0169-5002.
Citácie:
1. [1.1] Kodym E (Kodym, Elisabeth)1, Kodym R (Kodym, Reinhard)1, Reis AE
(Reis, Aimee E.)1, Habib AA (Habib, Amyn A.)2,3, Story MD (Story, Michael
D.)1, Saha D (Saha, Debabrata)1 The small-molecule CDK inhibitor, SNS-032,
enhances cellular radiosensitivity in quiescent and hypoxic non-small cell lung
cancer cells LUNG CANCER Volume: 66 Issue: 1 Pages: 37-47
Published: OCT 2009, WOS
2. [1.1] Korkeila E (Korkeila, E.)1, Talvinen K (Talvinen, K.)2, Jaakkola PM
(Jaakkola, P. M.)1,3,4, Minn H (Minn, H.)1,5, Syrjanen K (Syrjanen, K.)1,
ADCA155
ADCA156
ADCA157
ADCA158
Sundstrom J (Sundstrom, J.)2,6, Pyrhonen S (Pyrhonen, S.)1 Expression of
carbonic anhydrase IX suggests poor outcome in rectal cancer BRITISH
JOURNAL OF CANCER Volume: 100 Issue: 6 Pages: 874-880
Published: MAR 17 2009, WOS
3. [1.1] Hassan MR (Hassan, Md Rafiul)1, Hossain MM (Hossain, M. Maruf)1,
Bailey J (Bailey, James)1,2, Macintyre G (Macintyre, Geoff)1,2, Ho JWK (Ho,
Joshua W. K.)3,4, Ramamohanarao K (Ramamohanarao, Kotagiri)1, A voting
approach to identify a small number of highly predictive genes using multiple
classifiers BMC BIOINFORMATICS Volume: 10 Article Number: S19
Supplement: Suppl. 1 Published: JAN 30 2009, WOS
4. [1.1] Nakao M (Nakao, Masayuki)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K
(Nagai, Kanji)2, Kawase A (Kawase, Akikazu)1,2, Kenmotsu H (Kenmotsu,
Hirotsugu)1,2, Kon-No H (Kon-no, Hidehiro)1,2, Hishica T (Hishica,
Tomoyuki)2, Nishimura M (Nishimura, Mitsuyo)2, Yoshida J (Yoshida, Junji)2,
Ochiai A (Ochiai, Atsushi)1 Prognostic Significance of Carbonic Anhydrase IX
Expression by Cancer-associated Fibroblasts in Lung Adenocarcinoma
CANCER Volume: 115 Issue: 12 Pages: 2732-2743 Published: JUN 15
2009, WOS
SLÁVIKOVÁ, Monika - SCHMEISSER, H. - KONTSEKOVÁ, Eva - MATEIČKA,
František - BORECKÝ, Ladislav - KONTSEK, Peter. Incidence of Autoantibodies
Against Type I and Type II Interferons in a Cohort of Systemaic Lupus
Erythematosus Patients in Slovakia. In Journal of Interferon and Cytokine Research.
- Larchmont : Marry Ann Liebert Inc Publ, 2003, vol. 23, p.143-147. (1.885 IF2002). ISSN 1079-9907.
Citácie:
1. [1.1] MOSTBOCK, S. Cytokine/Antibody Complexes: An Emerging Class of
Immunostimulants. In CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN. ISSN 13816128, MAR 2009, vol. 15, no. 7, p. 809-825., WOS
SMETANOVÁ, Katarína - BURRI, C. - PÉREZ, D. - GERN, L. - KOCIANOVÁ,
Elena. Detection and identification of Borrelia burgdorferi sensu lato genospecies in
ticks from three different regions in Slovakia. In Wiener Klinische wochenschrift :
the middle european journal of medicine, 2007, vol. 119, no. 17-18, p. 534-537.
(0.804 - IF2006). (2007 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Bullova E (Bullova, Eva)1, Lukan M (Lukan, Martin)2, Stanko M
(Stanko, Michal)3, Pet'ko B (Pet'ko, Branislav) Spatial distribution of
Dermacentor reticulatus tick in Slovakia in the beginning of the 21st century
VETERINARY PARASITOLOGY Volume: 165 Issue: 3-4 Pages: 357-360
Published: NOV 12 2009, WOS
SMETANOVÁ, Katarína - SCHWARZOVÁ, Katarína - KOCIANOVÁ, Elena.
Detection of Anaplasma phagocytophilum, Coxiella burnetii, Rickettsia spp. and
Borrelia burgdorferi s.l. in ticks and Wild - Living Animals in Western and Middle
Slovakia. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2006, vol. 1078, p. 312315. (1.971 - IF2005). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Stanek G Pandora's Box: pathogens in Ixodes ricinus ticks in Central
Europe WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT Volume: 121 Issue: 21-22
Pages: 673-683 Published: NOV 2009, WOS
2. [1.2] ABERER, E. What should one do in case of a tick bite?. In Current
Problems in Dermatology, 2009, vol.37, 155-166., SCOPUS
SNYDER, A. - POLČICOVÁ, Katarína - JOHNSON, D. HSV gE/gI and US9
proteins promote transport of both capsids and virion glycoproteins in neuronal
axons. In Journal of Virology, 2008, vol. 82, no. 21, p. 10613-10624. (5.332 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0022-538X.
Citácie:
ADCA159
ADCA160
1. [1.1] Lee JI (Lee, Joy I.)1, Sollars PJ (Sollars, Patricia J.)2, Baver SB (Baver,
Scott B.)2, Pickard GE (Pickard, Gary E.)2, Leelawong M (Leelawong, Mindy)1,
Smith GA (Smith, Gregory A.)1 A Herpesvirus Encoded Deubiquitinase Is a
Novel Neuroinvasive Determinant PLOS PATHOGENS Volume: 5 Issue: 4
Article Number: e1000387 Published: APR 2009, WOS
2. [1.1] McGraw HM (McGraw, Helen M.)1, Awasthi S (Awasthi, Sita)1,
Wojcechowskyj JA (Wojcechowskyj, Jason A.)1, Friedman HM (Friedman,
Harvey M.)1 Anterograde Spread of Herpes Simplex Virus Type 1 Requires
Glycoprotein E and Glycoprotein I but Not Us9 : JOURNAL OF VIROLOGY
Volume: 83 Issue: 17 Pages: 8315-8326 Published: SEP 2009, WOS
3. [1.1] Mettenleiter TC, Klupp BG, Granzow H Herpesvirus assembly: An
update VIRUS RESEARCH Volume: 143 Issue: 2 Special Issue: Sp. Iss. SI
Pages: 222-234 Published: AUG 2009, WOS
4. [1.1] Curanovic D, Enquist LW Directional transneuronal spread of alphaherpesvirus infection FUTURE VIROLOGY Volume: 4 Issue: 6 Pages: 591603 Published: NOV 2009, WOS
5. [1.1] Lyman MG (Lyman, M. G.), Kemp CD (Kemp, C. D.), Taylor MP
(Taylor, M. P.), Enquist LW (Enquist, L. W.)1 Comparison of the Pseudorabies
Virus Us9 Protein with Homologs from Other Veterinary and Human
Alphaherpesviruses JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83 Issue: 14
Pages: 6978-6986 Published: JUL 15 2009, WOS
SPARAGANO, O. - ŠPITÁLSKA, Eva - NAMAVARI, M. - TORINA, A. CANNELLA, V. - CARACAPPA, S. Phylogenetics of Theileria species in Small
Ruminants. In Annals of the New York Academy of Sciences. - New York : New
York Academy of Sciences, 2006, vol. 1081, p. 505-508. (1.971 - IF2005). ISSN
0077-8923.
Citácie:
1. HEIDARPOUR BAMI, M. - HADDADZADEH, H.R. - KAZEMI, B. KHAZRAIINIA, P. - BANDEHPOUR, M. - AKTAS, M. Molecular identification of
ovine Theileria species by a new PCR-RFLP method. In Veterinary Parasitology,
2009, vol.161, no.3-4, 171-177., SCOPUS
2. [1.1] Bami MH (Bami, M. Heidarpour)2, Haddadzadeh HR (Haddadzadeh, H.
R.)1, Kazemi B (Kazemi, B.)3, Khazraiinia P (Khazraiinia, P.)2, Bandehpour M
(Bandehpour, M.)3, Aktas M (Aktas, M.) Molecular identification of ovine
Theileria species by a new PCR-RFLP method VETERINARY PARASITOLOGY
Volume: 161 Issue: 3-4 Pages: 171-177 Published: MAY 12 2009, WOS
SVRAKA, S. - TOMAN, Rudolf - ŠKULTÉTY, Ľudovít - SLABÁ, Katarína HOMAN, W.L. Establishment of a genotyping scheme for Coxiella burnetii. In
FEMS Microbiology Letters. - Netherland : Wiley-Blackwell, 2006, vol. 254, p. 268274. (2006 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Russell-Lodrigue KE (Russell-Lodrigue, K. E.)1,3, Andoh M (Andoh,
M.)1, Poels MWJ (Poels, M. W. J.)1,2, Shive HR (Shive, H. R.)3, Weeks BR
(Weeks, B. R.)3, Zhang GQ (Zhang, G. Q.)1, Tersteeg C (Tersteeg, C.)1,2,
Masegi T (Masegi, T.)5, Hotta A (Hotta, A.)4, Yamaguchi T (Yamaguchi, T.)4,
Fukushi H (Fukushi, H.)4, Hirai K (Hirai, K.)4, McMurray DN (McMurray, D.
N.)1, Samuel JE (Samuel, J. E.)1 Coxiella burnetii Isolates Cause GenogroupSpecific Virulence in Mouse and Guinea Pig Models of Acute Q Fever
INFECTION AND IMMUNITY Volume: 77 Issue: 12 Pages: 5640-5650
Published: DEC 2009, WOS
2. [1.1] Beare PA (Beare, Paul A.)1, Unsworth N (Unsworth, Nathan)3, Andoh M
(Andoh, Masako)3, Voth DE (Voth, Daniel E.)1, Omsland A (Omsland, Anders)1,
Gilk SD (Gilk, Stacey D.)1, Williams KP (Williams, Kelly P.)4, Sobral BW
(Sobral, Bruno W.)4, Kupko JJ (Kupko, John J., III)2, Porcella SF (Porcella,
Stephen F.)2, Samuel JE (Samuel, James E.)3, Heinzen RA (Heinzen, Robert A.)1
ADCA161
Comparative Genomics Reveal Extensive Transposon-Mediated Genomic
Plasticity and Diversity among Potential Effector Proteins within the Genus
Coxiella INFECTION AND IMMUNITY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 642656 Published: FEB 2009, WOS
3. [1.1] Chmielewski T (Chmielewski, Tomasz)1, Sidi-Boumedine K (SidiBoumedine, Karim)2, Duquesne V (Duquesne, Veronique)2, Podsiadly E
(Podsiadly, Edyta)1, Thiery R (Thiery, Richard)2, Tylewska-Wierzbanowska S
(Tylewska-Wierzbanowska, Stanislawa)1 Molecular Epidemiology of Q Fever in
Poland POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY Volume: 58 Issue: 1
Pages: 9-13 Published: 2009, WOS
SWINSON, D.E. - JONES, J.L. - RICHARDSON, D. - WYKOFF, C. - TURLEY, H.
- PASTOREK, Jaromír - TAUB, N. - HARRIS, A.L. - O BYRNE, K.J. Carbonic
anhydrase IX expression, a novel surrogate marker of tumor hypoxia, is associated
with a poor prognosis in non-small-cell lung cancer. In Journal of Clinical Oncology,
2003, vol. 21, p. 473-482. (8.773 - IF2002).
Citácie:
1. [1.1] Klatte T (Klatte, Tobias)1, Seligson DB (Seligson, David B.)2, Rao JY
(Rao, Jian Yu)2, Yu H (Yu, Hong)2, de Martino M (de Martino, Michela)1,
Kawaoka K (Kawaoka, Kelly)1, Wong SG (Wong, Steven G.)3, Belldegrun AS
(Belldegrun, Arie S.)1, Pantuck AJ (Pantuck, Allan J.)1 Carbonic Anhydrase IX
in Bladder Cancer A Diagnostic, Prognostic, and Therapeutic Molecular Marker
CANCER Volume: 115 Issue: 7 Pages: 1448-1458 Published: APR 1
2009, WOS
2. [1.1] Korkeila E (Korkeila, E.)1, Talvinen K (Talvinen, K.)2, Jaakkola PM
(Jaakkola, P. M.)1,3,4, Minn H (Minn, H.)1,5, Syrjanen K (Syrjanen, K.)1,
Sundstrom J (Sundstrom, J.)2,6, Pyrhonen S (Pyrhonen, S Expression of
carbonic anhydrase IX suggests poor outcome in rectal cancer BRITISH
JOURNAL OF CANCER Volume: 100 Issue: 6 Pages: 874-880
Published: MAR 17 2009, WOS
3. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Selman Y (Selman, Yamil)2, Mira JC (Mira, Juan C.)2, Medrano T
(Medrano, Theresa)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2, Frost SC (Frost,
Susan C.)1 Antibody-specific detection of CAIX in breast and prostate cancers
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
Volume: 386 Issue: 3 Pages: 488-492 Published: AUG 28 2009, WOS
4. [1.1] Sansone P (Sansone, Pasquale)1,2, Piazzi G (Piazzi, Giulia)1,5, Paterini
P (Paterini, Paola)1,4,5, Strillacci A (Strillacci, Antonio)4, Ceccarelli C
(Ceccarelli, Claudio)5, Minni F (Minni, Francesco)6, Biasco G (Biasco, Guido)7,
Chieco P (Chieco, Pasquale)1, Bonafe M (Bonafe, Massimiliano)1
Cyclooxygenase-2/carbonic anhydrase-IX up-regulation promotes invasive
potential and hypoxia survival in colorectal cancer cells JOURNAL OF
CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE Volume: 13 Issue: 9B Pages:
3876-3887 Published: SEP 2009, WOS
5. [1.1] Kim WY (Kim, William Y.)1, Perera S (Perera, Samanthi)2,3, Zhou B
(Zhou, Bing)1, Carretero J (Carretero, Julian)2,3, Yeh JJ (Yeh, Jen Jen)1,4,
Heathcote SA (Heathcote, Samuel A.)1, Jackson AL (Jackson, Autumn L.)1,
Nikolinakos P (Nikolinakos, Petros)5, Ospina B (Ospina, Beatriz)6, Naumov G
(Naumov, George), Brandstetter KA (Brandstetter, Kathleyn A.)2,3, Weigman VJ
(Weigman, Victor J.)1, Zaghlul S (Zaghlul, Sara)2,3, Hayes DN (Hayes, D.
Neil)1,7, Padera RF (Padera, Robert F.)8, Heymach JV (Heymach, John V.)5,
Kung AL (Kung, Andrew L.)6, Sharpless NE (Sharpless, Norman E.)1,9, Kaelin
WG (Kaelin, William G., Jr.)2,10, Wong KK (Wong, Kwok-Kin)2,3 HIF2 alpha
cooperates with RAS to promote lung tumorigenesis in mice JOURNAL OF
CLINICAL INVESTIGATION Volume: 119 Issue: 8 Pages: 2160-2170
Published: AUG 2009, WOS
ADCA162
ADCA163
ADCA164
6. [1.1] Lawless MW, O'Byrne KJ, Gray SG Oxidative stress induced lung
cancer and COPD: opportunities for epigenetic therapy JOURNAL OF
CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE Volume: 13 Issue: 9A Pages:
2800-2821 Published: SEP 2009, WOS
7. [1.1] Nakao M (Nakao, Masayuki)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K
(Nagai, Kanji)2, Kawase A (Kawase, Akikazu)1,2, Kenmotsu H (Kenmotsu,
Hirotsugu)1,2, Kon-No H (Kon-no, Hidehiro)1,2, Hishica T (Hishica,
Tomoyuki)2, Nishimura M (Nishimura, Mitsuyo)2, Yoshida J (Yoshida, Junji)2,
Ochiai A (Ochiai, Atsushi)1 Prognostic Significance of Carbonic Anhydrase IX
Expression by Cancer-associated Fibroblasts in Lung Adenocarcinoma
CANCER Volume: 115 Issue: 12 Pages: 2732-2743 Published: JUN 15
2009, WOS
ŠKULTÉTY, Ľudovít - HERNYCHOVÁ, L. - TOMAN, Rudolf - HUBÁLEK, M. SLABÁ, Katarína - ZECHOVSKA, Jana - LENCO, J. - STULIK, J. - MACELA, A.
Coxiella burnetii whole cell lysate protein identification by mass sprectrometry and
tandem mass spectrometry. In Annals of the New York Academy of Sciences, 2005,
vol. 1063, p. 115. (1.789 - IF2004). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Sekeyova Z (Sekeyova, Z.)1,2, Kowalczewska M (Kowalczewska, M.)1,
Decloquement P (Decloquement, P.)1, Pelletier N (Pelletier, N.)1, Spitalska E
(Spitalska, E.)2, Raoult D (Raoult, D.)1 Identification of protein candidates for
the serodiagnosis of Q fever endocarditis by an immunoproteomic approach
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS
DISEASES Volume: 28 Issue: 3 Pages: 287-295 Published: MAR 2009,
WOS
2. [1.1] Kowalczewska M (Kowalczewska, Malgorzata)1, Villard C (Villard,
Claude)2, Lafitte D (Lafitte, Daniel)2, Fenollar F (Fenollar, Florence)1, Raoult
D (Raoult, Didier)1 Global proteomic pattern of Tropheryma whipplei: A
Whipple's disease bacterium PROTEOMICS Volume: 9 Issue: 6 Pages:
1593-1616 Published: MAR 2009, WOS
ŠPITÁLSKA, Eva - TORINA, A. - CANNELLA, V. - CARACAPPA, S. SPARAGANO, O.A.E. Discrimination between Theileria lestoquardi and Theileria
annulata in their vectors and hosts by RFLP based on the 18S rRNA gene. In
Parasitology Research, 2004, vol. 94, no. 4, p. 318 - 320. (1.000 - IF2003). (2004 Current Contents). ISSN 0932-0113.
Citácie:
1. [1.1] Bami MH (Bami, M. Heidarpour)2, Haddadzadeh HR (Haddadzadeh, H.
R.)1, Kazemi B (Kazemi, B.)3, Khazraiinia P (Khazraiinia, P.)2, Bandehpour M
(Bandehpour, M.)3, Aktas M (Aktas, M.)4 Molecular identification of ovine
Theileria species by a new PCR-RFLP method VETERINARY PARASITOLOGY
Volume: 161 Issue: 3-4 Pages: 171-177 Published: MAY 12 2009, WOS
2. [1.2] HEIDARPOUR BAMI, M. - HADDADZADEH, H.R. - KAZEMI, B. KHAZRAIINIA, P. - BANDEHPOUR, M. - AKTAS, M. Molecular identification of
ovine Theileria species by a new PCR-RFLP method. In Veterinary Parasitology,
2009, vol.161, no.3-4, 171-177., SCOPUS
ŠPITÁLSKA, Eva - LITERÁK, I. - SPARAGANO, O.A.E. - GOLOVCHENKO, M.
- KOCIANOVÁ, Elena. Ticks (Ixodidae) from Passerine bird in the Carpathian
region (Bukovské vrchy Hills, Slovakia). In Wiener Klinische Wochenschrift : the
middle european journal of medicine. - Heidelberg : Springer, 2006, vol. 118, no. 23
- 24, p. 759 -764. (2006 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Ioannou I (Ioannou, I.)2, Chochlakis D (Chochlakis, D.)1, Kasinis N
(Kasinis, N.)3, Anayiotos P (Anayiotos, P.)3, Lyssandrou A (Lyssandrou, A.)3,
Papadopoulos B (Papadopoulos, B.)1, Tselentis Y (Tselentis, Y.)1, Psaroulaki A
(Psaroulaki, A.)1 Carriage of Rickettsia spp., Coxiella burnetii and Anaplasma
ADCA165
ADCA166
spp. by endemic and migratory wild birds and their ectoparasites in Cyprus
CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION Volume: 15 Pages: 158-160
Supplement: Suppl. 2 Published: DEC 2009, WOS
2. [1.1] Sroka J (Sroka, Jacek)1,2, Szymanska J (Szymanska, Jolanta)3, WojcikFatla A (Wojcik-Fatla, Angelina)1 THE OCCURRENCE OF TOXOPLASMA
GONDII AND BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO IN IXODES RICINUS
TICKS FROM EAST POLAND WITH THE USE OF PCR ANNALS OF
AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE Volume: 16 Issue: 2
Pages: 313-319 Published: DEC 2009, WOS
ŠPITÁLSKA, Eva - KOCIANOVÁ, Elena. Detection of Coxiella butrnetii in ticks
collected in Slovakia and Hungary. In European Journal of Epidemiology, 2003, vol.
18, p. 263-266.
Citácie:
1. [1.1] Bullova E (Bullova, Eva)1, Lukan M (Lukan, Martin)2, Stanko M
(Stanko, Michal)3, Pet'ko B (Pet'ko, Branislav)1 Spatial distribution of
Dermacentor reticulatus tick in Slovakia in the beginning of the 21st century
VETERINARY PARASITOLOGY Volume: 165 Issue: 3-4 Pages: 357-360
Published: NOV 12 2009,, WOS
2. [1.1] Dorko E (Dorko, Erik)1, Rimarova K (Rimarova, Kvetoslava)1, Pilipinec
E (Pilipinec, Emil)2, Travnicek M (Travnicek, Milan)3 PREVALENCE OF
COXIELLA BURNETII ANTIBODIES IN WILD RUMINANTS IN KAVECANY
ZOO, KOSICE, EASTERN SLOVAKIA ANNALS OF AGRICULTURAL AND
ENVIRONMENTAL MEDICINE Volume: 16 Issue: 2 Pages: 321-324
Published: DEC 2009,, WOS
3. [1.2] Bian, Y., Yang, G., Wang, T., Yan, H., Wang, S., Sun, J., Li, K.
Haemaphysalis concinna (Acari: Ixodida): Persistent efficacy of doramectin in
rabbits under laboratory conditions . Haemaphysalis concinna (Acari: Ixodida):
Persistent efficacy of doramectin in rabbits under laboratory conditions
Entomological Research 2009, 39 (2), pp. 119-122,, SCOPUS
4. [1.2] Toledo A (Toledo, A.)2, Jado I (Jado, I.), Olmeda AS (Olmeda, A. S.)2,
Casado-Nistal MA (Casado-Nistal, M. A.)2, Gil H (Gil, H.), Escudero R
(Escudero, R.), Anda P (Anda, P.)1 Detection of Coxiella burnetii in Ticks
Collected from Central Spain VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES
Volume: 9 Issue: 5 Pages: 465-468 Published: OCT 2009,, WOS
ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína - KOCIANOVÁ, Elena - BOLDIŠ, Vojtech KOSTANOVÁ, Zina - KANKA, P. - NÉMETHOVÁ, D. - ŠPITÁLSKA, Eva.
Evidence of Anaplasma phagocytophilum and Rickettsia helvetica infection in freeranging ungulates in central Slovakia. Katarina Stefanidesova, Elena Kocianova,
Vojtech Boldis, Pavel Kanka, Danka Nemethova, Eva Spitalska. In European Journal
of Wildlife Research, 2008, vol. 54, no., p. 519 - 524. (0.979 - IF2007). (2008 Current Contents). ISSN 1612-4642.
Citácie:
1. [1.1] Michalik J (Michalik, J.)1, Stanczak J (Stanczak, J.)2, Racewicz M
(Racewicz, M.)2, Cieniuch S (Cieniuch, S.)2, Sikora B (Sikora, B.)1, SzubertKruszynska A (Szubert-Kruszynska, A.)1, Grochowalska R (Grochowalska, R.)3
Molecular evidence of Anaplasma phagocytophilum infection in wild cervids and
feeding Ixodes ricinus ticks from west-central Poland CLINICAL
MICROBIOLOGY AND INFECTION Volume: 15 Pages: 81-83
Supplement: Suppl. 2 Published: DEC 2009, WOS
2. [1.1] Stanczak J (Stanczak, J.)1, Racewicz M (Racewicz, M.)1, Michalik J
(Michalik, J.)2, Cieniuch S (Cieniuch, S.)1, Sikora B (Sikora, B.)2, Skoracki M
(Skoracki, M.)2 Prevalence of infection with Rickettsia helvetica in feeding ticks
and their hosts in western Poland : CLINICAL MICROBIOLOGY AND
INFECTION Volume: 15 Pages: 328-329 Supplement: Suppl. 2
Published: DEC 2009, WOS
ADCA167
ŠVASTOVÁ, Eliška - HULÍKOVÁ, Alžbeta - RAFAJOVÁ, Monika ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - GIBADULINOVÁ, Adriana - CASINI, A. - CECCHI, A.
- SCOZZAFAVA, Andrea - SUPURAN, C.T. - PASTOREK, Jaromír PASTOREKOVÁ, Silvia. Hypoxia activates the capacity of tumor -associated
carbonic anhydrase IX to acidify extracellular pH. In FEBS Letters : Federation of
European Biochemical Societies Letters for the Rapid Publication of Short Reports in
Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. - Amsterdam : Elsevier Science
Publishers, 2004, vol. 577, no. 3, p. 439-445. ISSN 0014-5793.
Citácie:
1. [1.1] Amberger-Murphy V Hypoxia Helps Glioma to Fight Therapy
CURRENT CANCER DRUG TARGETS Volume: 9 Issue: 3 Pages: 381-390
Published: MAY 2009, WOS
2. [1.1] van den Beucken T (van den Beucken, Twan)1,2, Ramaekers CHMA
(Ramaekers, Chantal H. M. A.)2, Rouschop K (Rouschop, Kasper)1, Koritzinsky
M (Koritzinsky, Marianne)1,2,3,4,5, Wouters BG (Wouters, Bradly G.)1,2,3,4,5
Deficient carbonic anhydrase 9 expression in UPR-impaired cells is associated
with reduced survival in an acidic microenvironment RADIOTHERAPY AND
ONCOLOGY Volume: 92 Issue: 3 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 437442 Published: SEP 2009, WOS
3. [1.1] Abdel-Hamid MK (Abdel-Hamid, Mohammed K.)1, Abdel-Hafez AA
(Abdel-Hafez, Atef A.)1, El-Koussi NA (El-Koussi, Nawal A.)1, Mahfouz NM
(Mahfouz, Nadia M.)1 Quantitative structure-activity relationship (QSAR)
studies on a series of 1,3,4-thiadiazole-2-thione derivatives as tumor-associated
carbonic anhydrase IX inhibitors JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND
MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 24 Issue: 3 Pages: 722-729
Published: 2009, WOS
4. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, J. K. J.)1, Schliemann C (Schliemann, C.)1,
Marlind J (Marlind, J.)1, Qureshi U (Qureshi, U.)2, Ammar A (Ammar, A.)2,
Pedley RB (Pedley, R. B.)2, Neri D (Neri, D.)1 Human monoclonal antibodies
targeting carbonic anhydrase IX for the molecular imaging of hypoxic regions in
solid tumours BRITISH JOURNAL OF CANCER Volume: 101 Issue: 4
Pages: 645-657 Published: AUG 11 2009, WOS
5. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, Julia K. J.)1, Dumelin CE (Dumelin, Christoph
E.)2, Trussel S (Truessel, Sabrina)1, Marlind J (Marlind, Jessica)1, Neri D (Neri,
Dario)1 In vivo targeting of tumor-associated carbonic anhydrases using
acetazolamide derivatives BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY
LETTERS Volume: 19 Issue: 16 Pages: 4851-4856 Published: AUG 15
2009, WOS
6. [1.1] Chiche J (Chiche, Johanna)1, Ilc K (Ilc, Karine)1, Laferriere J
(Laferriere, Julie)1, Trottier E (Trottier, Eric)1, Dayan F (Dayan, Frederic)1,
Mazure NM (Mazure, Nathalie M.)1, Brahimi-Horn MC (Brahimi-Horn, M.
Christiane)1, Pouyssegur J (Pouyssegur, Jacques Hypoxia-Inducible Carbonic
Anhydrase IX and XII Promote Tumor Cell Growth by Counteracting Acidosis
through the Regulation of the Intracellular pH CANCER RESEARCH Volume:
69 Issue: 1 Pages: 358-368 Published: JAN 1 2009, WOS
7. [1.1] Esbaugh AJ, Perry SF, Gilmour KM Hypoxia-inducible carbonic
anhydrase IX expression is insufficient to alleviate intracellular metabolic
acidosis in the muscle of zebrafish, Danio rerio AMERICAN JOURNAL OF
PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE
PHYSIOLOGY Volume: 296 Issue: 1 Pages: R150-R160 Published: JAN
2009, WOS
8. [1.1] Genis C (Genis, Caroli)1, Sippel KH (Sippel, Katherine H.)1, Case N
(Case, Nicolette)1, Cao WG (Cao, Wengang)2, Avvaru BS (Avvaru, Balendu
Sankara)1, Tartaglia LJ (Tartaglia, Lawrence J.)1, Govindasamy L
(Govindasamy, Lakshmanan)1, Tu C (Tu, Chinpkuang)3, Agbandje-McKenna M
ADCA168
(Agbandje-McKenna, Mavis)1, Silverman DN (Silverman, David N.)1,3, Rosser
CJ (Rosser, Charles J.)2, McKenna R (McKenna, Robert Design of a Carbonic
Anhydrase IX Active-Site Mimic To Screen Inhibitors for Possible Anticancer
Properties BIOCHEMISTRY Volume: 48 Issue: 6 Pages: 1322-1331
Published: FEB 17 2009, WOS
9. [1.1] Hoogsteen IJ (Hoogsteen, Ilse J.)1, Lok J (Lok, Jasper)1, Marres HAM
(Marres, Henri A. M.)2, Takes RP (Takes, Robert P.)2, Rijken PFJW (Rijken,
Paul F. J. W.)2, van der Kogel AJ (van der Kogel, Albert J.)1, Kaanders JHAM
(Kaanders, Johannes H. A. M.)1 Hypoxia in larynx carcinomas assessed by
pimonidazole binding and the value of CA-IX and vascularity as surrogate
markers of hypoxia EUROPEAN JOURNAL OF CANCER Volume: 45 Issue:
16 Pages: 2906-2914 Published: NOV 2009, WOS
10. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Tu CK (Tu, Chingkuang)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2,
Silverman DN (Silverman, David N.)2, Frost SC (Frost, Susan C.)1 Expression
and Activity of Carbonic Anhydrase IX Is Associated With Metabolic Dysfunction
in MDA-MB-231 Breast Cancer Cells CANCER INVESTIGATION Volume: 27
Issue: 6 Pages: 613-623 Published: 2009, WOS
11. [1.1] Sansone P (Sansone, Pasquale)1,2, Piazzi G (Piazzi, Giulia)1,5,
Paterini P (Paterini, Paola)1,4,5, Strillacci A (Strillacci, Antonio)4, Ceccarelli C
(Ceccarelli, Claudio)5, Minni F (Minni, Francesco)6, Biasco G (Biasco, Guido)7,
Chieco P (Chieco, Pasquale)1, Bonafe M (Bonafe, Massimiliano)1,3
Cyclooxygenase-2/carbonic anhydrase-IX up-regulation promotes invasive
potential and hypoxia survival in colorectal cancer cells JOURNAL OF
CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE Volume: 13 Issue: 9B Pages:
3876-3887 Published: SEP 2009, WOS
12. [1.1] Sharma BK (Sharma, Brij Kishore)1, Pilania P (Pilania, Pradeep)1,
Singh P (Singh, Prithvi)1, Sharma S (Sharma, Susheela)2, Prabhakar YS
(Prabhakar, Yenamandra S.)3 CP-MLR directed QSAR study of carbonic
anhydrase inhibitors: sulfonamide and sulfamate inhibitors CENTRAL
EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 7 Issue: 4 Pages: 909922 Published: DEC 2009, WOS
13. [1.1] Stock C, Schwab A Protons make tumor cells move like clockwork
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY Volume: 458
Issue: 5 Pages: 981-992 Published: SEP 2009, WOS
14. [1.1] Yildirim H, Kockar F TGF-beta upregulates tumor-associated carbonic
anhydrase IX gene expression in Hep3B cells CELL BIOLOGY
INTERNATIONAL Volume: 33 Issue: 9 Pages: 1002-1007 Published: SEP
2009, WOS
ŠVASTOVÁ, Eliška - ŽILKA, Norbert - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam GIBADULINOVÁ, Adriana - ČIAMPOR, Fedor - PASTOREK, Jaromír PASTOREKOVÁ, Silvia. Carbonic anhydrase IX reduces E-cadherin-mediated
adhesion of MDCK cells via interaction with beta-catenin. In Experimental Cell
Research, 2003, vol. 290, p. 332-345.
Citácie:
1. [1.1] Chiche J (Chiche, Johanna)1, Ilc K (Ilc, Karine)1, Laferriere J
(Laferriere, Julie)1, Trottier E (Trottier, Eric)1, Dayan F (Dayan, Frederic)1,
Mazure NM (Mazure, Nathalie M.)1, Brahimi-Horn MC (Brahimi-Horn, M.
Christiane)1, Pouyssegur J (Pouyssegur, Jacques)1 Hypoxia-Inducible Carbonic
Anhydrase IX and XII Promote Tumor Cell Growth by Counteracting Acidosis
through the Regulation of the Intracellular pH CANCER RESEARCH Volume:
69 Issue: 1 Pages: 358-368 Published: JAN 1 2009, WOS
2. [1.1] Genis C (Genis, Caroli)1, Sippel KH (Sippel, Katherine H.)1, Case N
(Case, Nicolette)1, Cao WG (Cao, Wengang)2, Avvaru BS (Avvaru, Balendu
Sankara)1, Tartaglia LJ (Tartaglia, Lawrence J.)1, Govindasamy L
ADCA169
ADCA170
(Govindasamy, Lakshmanan)1, Tu C (Tu, Chinpkuang)3, Agbandje-McKenna M
(Agbandje-McKenna, Mavis)1, Silverman DN (Silverman, David N.)1,3, Rosser
CJ (Rosser, Charles J.)2, McKenna R (McKenna, Robert) Design of a Carbonic
Anhydrase IX Active-Site Mimic To Screen Inhibitors for Possible Anticancer
Properties BIOCHEMISTRY Volume: 48 Issue: 6 Pages: 1322-1331
Published: FEB 17 2009, WOS
3. [1.1] Nakao M (Nakao, Masayuki)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K
(Nagai, Kanji)2, Kawase A (Kawase, Akikazu)1,2, Kenmotsu H (Kenmotsu,
Hirotsugu)1,2, Kon-No H (Kon-no, Hidehiro)1,2, Hishica T (Hishica,
Tomoyuki)2, Nishimura M (Nishimura, Mitsuyo)2, Yoshida J (Yoshida, Junji)2,
Ochiai A (Ochiai, Atsushi)1 Prognostic Significance of Carbonic Anhydrase IX
Expression by Cancer-associated Fibroblasts in Lung Adenocarcinoma
CANCER Volume: 115 Issue: 12 Pages: 2732-2743 Published: JUN 15
2009, WOS
4. [1.1] Winum JY (Winum, Jean-Yves)1, Scozzafava A (Scozzafava, Andrea)2,
Montero JL (Montero, Jean-Louis)1, Supuran CT (Supuran, Claudiu T Inhibition
of Carbonic Anhydrase IX: A New Strategy Against Cancer ANTI-CANCER
AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 9 Issue: 6 Pages: 693-702
Published: JUL 2009, WOS
5. [1.1] Yildirim H, Kockar F TGF-beta upregulates tumor-associated carbonic
anhydrase IX gene expression in Hep3B cells CELL BIOLOGY
INTERNATIONAL Volume: 33 Issue: 9 Pages: 1002-1007 Published: SEP
2009, WOS
TARAGEĽOVÁ, Veronika - KOČI, Juraj - HANINCOVÁ, Klára KURTENBACH, K. - DERDÁKOVÁ, Markéta - OGDEN, Nick H. - LITERÁK, I. KOCIANOVÁ, Elena - LABUDA, Milan. Blackbirds and song thrushes constitute a
key reservoir of Borrelia garinii, the causative agent of Borreliosis in Central Europe.
In Applied and Environmental Microbiology, 2008, vol. 74, no. 4, p. 1289-1293.
(4.004 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0099-2240.
Citácie:
1. [1.1] MARGOS, G. - VOLLMER, S.A. - CORNET, M. - GARNIER, M. FINGERLE, V. - WILSKE, B. - BORMANE, A. - VITORINO, L. - COLLARESPEREIRA, M. - DRANCOURT, M. - KURTENBACH, K. A New Borrelia Species
Defined by Multilocus Sequence Analysis of Housekeeping Genes. In APPLIED
AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY. ISSN 0099-2240, AUG 15 2009,
vol. 75, no. 16, p. 5410-5416., WOS
TOMAN, Rudolf - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Structural study on a lipopolysaccharide
from Coxiella burnetii strain Nine Mile in anvirulent phase II. In Carbohydrate
Research, 1996, vol. 283, p. 175-185.
Citácie:
1. [1.1] Beare PA (Beare, Paul A.)1, Unsworth N (Unsworth, Nathan)3, Andoh M
(Andoh, Masako)3, Voth DE (Voth, Daniel E.)1, Omsland A (Omsland, Anders)1,
Gilk SD (Gilk, Stacey D.)1, Williams KP (Williams, Kelly P.)4, Sobral BW
(Sobral, Bruno W.)4, Kupko JJ (Kupko, John J., III)2, Porcella SF (Porcella,
Stephen F.)2, Samuel JE (Samuel, James E.)3, Heinzen RA (Heinzen, Robert A.)1
Comparative Genomics Reveal Extensive Transposon-Mediated Genomic
Plasticity and Diversity among Potential Effector Proteins within the Genus
Coxiella INFECTION AND IMMUNITY Volume: 77 Issue: 2 Pages: 642656 Published: FEB 2009, WOS
2. [1.1] Lodowska J (Lodowska, Jolanta)1, Wolny D (Wolny, Daniel)2, JaworskaKik M (Jaworska-Kik, Marzena)2, Dzierzewicz Z (Dzierzewicz, Zofia)2, Weglarz
L (Weglarz, Ludmila)1 Interstrain Diversity of 2-keto-3-deoxyoctonate Content
in Lipopolysaccharides of Desulfovibrio desulfuricans POLISH JOURNAL OF
MICROBIOLOGY Volume: 58 Issue: 1 Pages: 21-27 Published: 2009,
WOS
ADCA171
ADCA172
ADCA173
ADCA174
TRISTEM, M. - KABÁT, Peter - LIEBERMAN, L. - LINDE, S. - KARPAS, A. HILL, F. Characterization of a novel murine leukemia virus related subgroup within
mammals. In Journal of Virology, 1996, vol. 70, p. 8241-8246. ISSN 0022-538X.
Citácie:
1. [1.1] LaMere SA (LaMere, Sarah A.)1, St Leger JA (St Leger, Judy A.)2,
Schrenzel MD (Schrenzel, Mark D.)3, Anthony SJ (Anthony, Simon J.)3, Rideout
BA (Rideout, Bruce A.)3, Salomon DR (Salomon, Daniel R.)1 Molecular
Characterization of a Novel Gammaretrovirus in Killer Whales (Orcinus orca)
JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83 Issue: 24 Pages: 12956-12967
Published: DEC 15 2009, WOS
2. [1.1] Prabha MS, Verghese S Polymerase chain reaction in detection of
porcine endogenous retrovirus (PERV) from porcine tissues INDIAN JOURNAL
OF MICROBIOLOGY Volume: 49 Issue: 1 Pages: 68-71 Published: MAR
2009, WOS
TRISTEM, M. - KABÁT, Peter - HERNIOU, E. - KARPAS, A. - HILL, F. Easel, a
gypsy LTR-retrotransposon in the Salmonidae. In Molecular & general genetics :
MGG, 1995, vol. 249, no.2, p. 229- 236. ISSN 0026-8925.
Citácie:
1. [1.1] Llorens C (Llorens, Carlos)1, Munoz-Pomer A (Munoz-Pomer,
Alfonso)2, Bernad L (Bernad, Lucia), Botella H (Botella, Hector)1,3, Moya A
(Moya, Andres)1,4,5 Network dynamics of eukaryotic LTR retroelements beyond
phylogenetic trees BIOLOGY DIRECT Volume: 4 Article Number: 41
Published: NOV 2 2009, WOS
TSUTSUMI-ISHII, Y. - SHIMADA, K. - DAIDA, H. - TOMAN, Rudolf NAGAOKA, I. Low potency of Chlamydophila lipopolysaccharide to active human
mononuclear cells due to its reduced affinities for CD14 and LPS-binding protein. In
International Immunology, 2008, vol. 20, no. 2, p. 199 - 208. (3.290 - IF2007). (2008
- Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Meng Y (Meng, Ying)1,3, Gong YC (Gong, Yi-Chun)1,2, Dou Y (Dou,
Yan)1, Li W (Li, Wen)1 Changes of serum cytokines and expression of inducible
nitric oxide synthase mRNA by Kupffer cells after relief from obstructive jaundice
in rats JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY Volume:
24 Issue: 6 Pages: 1064-1069 Published: JUN 2009, WOS
2. [1.1] Sommer K (Sommer, Kirsten)2,1, Njau F (Njau, Florence)3, Wittkop U
(Wittkop, Ulrike)3, Thalmann J (Thalmann, Jessica)2,1, Bartling G (Bartling,
Gerda)2,1, Wagner A (Wagner, Annette)3, Klos A (Klos, Andreas)1,2
Identification of high- and low-virulent strains of Chlamydia pneumoniae by their
characterization in a mouse pneumonia model FEMS IMMUNOLOGY AND
MEDICAL MICROBIOLOGY Volume: 55 Issue: 2 Pages: 206-214
Published: MAR 2009, WOS
TURNER, Kevin J. - CREW, J.P. - WYKOFF, Charles C. - WATSON, P.H. POULSOM, R. - PASTOREK, Jaromír - RATCLIFFE, Peter J. The hypoxiainducible genes VEGF and CA9 are differentially regulated in superficial as
invasive bladder cancer. In British Journal of Cancer, 2002, vol. 86, no. 8, p. 12761282. (2002 - Current Contents). ISSN 1532-1827.
Citácie:
1. [1.1] Hyrsl L (Hyrsl, L.)1,4, Zavada J (Zavada, J.)2, Zavadova Z (Zavadova,
Z.)2, Kawaciuk I (Kawaciuk, I.)1,4, Vesely S (Vesely, S.)1,4, Skapa P (Skapa,
P.)3,4 Soluble form of carbonic anhydrase IX (CAIX) in transitional cell
carcinoma of urinary tract NEOPLASMA Volume: 56 Issue: 4 Pages: 298302 Published: 2009, WOS
2. [1.1] Dougherty GJ, Dougherty ST Exploiting the tumor microenvironment in
the development of targeted cancer gene therapy CANCER GENE THERAPY
Volume: 16 Issue: 3 Pages: 279-290 Published: MAR 2009, WOS
ADCA175
ADCA176
ADCA177
3. [1.1] Klatte T (Klatte, Tobias)1, Seligson DB (Seligson, David B.)2, Rao JY
(Rao, Jian Yu)2, Yu H (Yu, Hong)2, de Martino M (de Martino, Michela)1,
Kawaoka K (Kawaoka, Kelly)1, Wong SG (Wong, Steven G.)3, Belldegrun AS
(Belldegrun, Arie S.)1, Pantuck AJ (Pantuck, Allan J.)1 Carbonic Anhydrase IX
in Bladder Cancer A Diagnostic, Prognostic, and Therapeutic Molecular Marker
CANCER Volume: 115 Issue: 7 Pages: 1448-1458 Published: APR 1
2009, WOS
4. [1.1] Pignot G (Pignot, Geraldine), Bieche I (Bieche, Ivan)2, Vacher S
(Vacher, Sophie)2, Guet C (Gueet, Catherine)2, Vieillefond A (Vieillefond,
Annick)3, Debre B (Debre, Bernard), Lidereau R (Lidereau, Rosette)2, AmsellemOuazana D (Amsellem-Ouazana, Delphine)1 Large-scale Real-time Reverse
Transcription-PCR Approach of Angiogenic Pathways in Human Transitional
Cell Carcinoma of the Bladder: Identification of VEGFA as a Major Independent
Prognostic Marker EUROPEAN UROLOGY Volume: 56 Issue: 4 Pages:
678-688 Published: OCT 2009, WOS
VANČOVÁ, Iveta - SLOVÁK, Mirko - HAJNICKÁ, Valéria - LABUDA, Milan ŠIMO, Ladislav - PETERKOVÁ, Kamila - HAILS, R.S. - NUTTALL, Patricia A.
Differential anti-chemokine activity of Amblyomma variegatum adult ticks during
blood-feeding. In Parasite immunology. - Oxford : Blackwell Science, 2007, vol. 29,
no.4, p. 169-177. (2.009 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0141-9838.
Citácie:
1. [1.1] Francischetti IMB (Francischetti, Ivo M. B.)1, Sa-Nunes A (Sa-Nunes,
Anderson)1, Mans BJ (Mans, Ben J.)1, Santos IM (Santos, Isabel M.)2, Ribeiro
JMC (Ribeiro, Jose M. C.)1 The role of saliva in tick feeding FRONTIERS IN
BIOSCIENCE Volume: 14 Pages: 2051-2088 Published: JAN 1 2009,, WOS
2. [1.1] Tyson KR, Piesman J Lyme Disease Spirochete-Tick-Host Interactions
ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY, VOL 37 Book Series: ADVANCES IN
INSECT PHYSIOLOGY Volume: 37 Pages: 243-296 Published: 2009, WOS
3. [1.2] COLWELL, D.D. - OTRANTO, D. - STEVENS, J.R. Oestrid flies:
eradication and extinction versus biodiversity. In Trends in Parasitology, 2009,
vol.25, no.11, 500-504., SCOPUS
VAREČKOVÁ, Eva - MUCHA, Vojtech - ČIAMPOR, Fedor - BETÁKOVÁ,
Tatiana - RUSS, Gustáv. Monoclonal - antibodies demonstrate accessible HA2
epitopes in minor subpopulation of native influenza - virus hemagglutinin molecules.
In Archives of Virology, 1993, vol. 130, no. 1-2, p. 45-56. ISSN 0304-8608.
Citácie:
1. [1.1] Bae K (Bae, KyungDong)1, Choi J (Choi, JunYoul)1, Jang Y (Jang,
YangSuk)1, Ahn S (Ahn, SangJeom)1, Hur B (Hur, ByungKi)2 Innovative vaccine
production technologies: The evolution and value of vaccine production
technologies ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 32 Issue: 4
Pages: 465-480 Published: APR 2009, WOS
VAREČKOVÁ, Eva - MUCHA, Vojtech - KOSTOLANSKÝ, František GUBAREVA, L. - KLIMOV, A. HA2-specific monoclonal antibodies as tools for
differential recognition of influenza A virus antigenic subtypes. Eva Varečková,
Vojtech Mucha, František Kostolanský, Larisa V.Gubareva, Alexander Klimov. In
Virus Research : An International Journal of Molecular and Cellular Virology, 2008,
vol.132, p. 181 - 186. (2.810 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0168-1702.
Citácie:
1. [1.1] Khurana S (Khurana, Surender)1, Suguitan AL (Suguitan, Amorsolo L.,
Jr.)2, Rivera Y (Rivera, Yonaira)1, Simmons CP (Simmons, Cameron P.)3,
Lanzavecchia A (Lanzavecchia, Antonio)4, Sallusto F (Sallusto, Federica)4,
Manischewitz J (Manischewitz, Jody)1, King LR (King, Lisa R.)1, Subbarao K
(Subbarao, Kanta)2, Golding H (Golding, Hana)1 Antigenic Fingerprinting of
H5N1 Avian Influenza Using Convalescent Sera and Monoclonal Antibodies
Reveals Potential Vaccine and Diagnostic Targets PLOS MEDICINE Volume:
ADCA178
ADCA179
ADCA180
ADCA181
6 Issue: 4 Article Number: e1000049 Published: APR 2009, WOS
VAREČKOVÁ, Eva - MUCHA, Vojtech - WHARTON, S.A. - KOSTOLANSKÝ,
František. Inhibition of fusion activity of influenza A haemagglutinin mediated by
HA-2 specific monoclonal antibodies. In Archives of Virology. - Wien : Springer
Verlag, 2003, vol. 148, p. 469-486. (1.711 - IF2002). ISSN 0304-8608.
Citácie:
1. [1.1] Bae K (Bae, KyungDong)1, Choi J (Choi, JunYoul)1, Jang Y (Jang,
YangSuk)1, Ahn S (Ahn, SangJeom)1, Hur B (Hur, ByungKi)2 Innovative vaccine
production technologies: The evolution and value of vaccine production
technologies ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH Volume: 32 Issue: 4
Pages: 465-480 Published: APR 2009, WOS
2. [1.1] Lucchese G (Lucchese, Guglielmo)1, Stufano A (Stufano, Angela)1,
Kanduc D (Kanduc, Darja)1 Proteome-guided search for influenza A B-cell
epitopes FEMS IMMUNOLOGY AND MEDICAL MICROBIOLOGY Volume:
57 Issue: 1 Pages: 88-92 Published: OCT 2009, WOS
VAREČKOVÁ, Eva - COX, N. - KLIMOV, A. Evaluation of the subtype specificity
of monoclonal antibodies raised against H1 and H3 subtypes of human influenza A
virus hemagglutinins. In Journal of Clinical Microbiology, 2002, vol.40, p. 22202223. ISSN 0095-1137.
Citácie:
1. [1.1] Yoshida R (Yoshida, Reiko)1, Igarashi M (Igarashi, Manabu)1, Ozaki H
(Ozaki, Hiroichi)2, Kishida N (Kishida, Noriko)3, Tomabechi D (Tomabechi,
Daisuke)1, Kida H (Kida, Hiroshi)1,4, Ito K (Ito, Kimihito)1, Takada A (Takada,
Ayato)1 Cross-Protective Potential of a Novel Monoclonal Antibody Directed
against Antigenic Site B of the Hemagglutinin of Influenza A Viruses PLOS
PATHOGENS Volume: 5 Issue: 3 Article Number: e1000350 Published:
MAR 2009, WOS
VAREČKOVÁ, Eva - BETÁKOVÁ, Tatiana - MUCHA, Vojtech - SOLÁRIKOVÁ,
L. - KOSTOLANSKÝ, František - WARIS, M. - RUSS, Gustáv. Preparation of
monoclonal antibodies for the diagnosis of influenza A infection using different
immunization protocols. In Journal of Immunological Methods, 1995, vol. 180, no.1,
107-116. ISSN 0022-1759.
Citácie:
1. [1.1] Chen YX (Chen, Yixin)3, Qin K (Qin, Kun)1,2, Wu WL (Wu, Wai Lan)1,2,
Li GQ (Li, Guoqiang)3, Zhang J (Zhang, Jun)3, Du HL (Du, Hailian)3, Ng MH
(Ng, Mun Hon)3, Shih JWK (Shih, J. Wai-Kuo)3, Peiris JSM (Peiris, J. S.
Malik)1,2, Guan Y (Guan, Yi)1,2,4, Chen HL (Chen, Honglin)1,2,4, Xia NS (Xia,
Ningshao)3 Broad Cross-Protection against H5N1 Avian Influenza Virus
Infection by Means of Monoclonal Antibodies that Map to Conserved Viral
Epitopes JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES Volume: 199 Issue: 1
Pages: 49-58 Published: JAN 1 2009, WOS
2. [1.1] Lopes FLG (Gumes Lopes, Francisco Luiz)2, Severo JB (Severo Junior,
Joao Baptista)3, de Souza RR (de Souza, Roberto Rodrigues)3, Ehrhardt DD
(Ehrhardt, Daniela Diniz)4, Santana JCC (Curvelo Santana, Jose Carlos)5,
Tambourgi EB (Tambourgi, Elias Basile)1 Concentration by Membrane
Separation Processes of a Medicinal Product Obtained from Pineapple Pulp
BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY Volume: 52
Issue: 2 Pages: 457-464 Published: MAR-APR 2009, WOS
3. [1.2] GUMES LOPES, F.L. - SEVERO, J.B. - DE SOUZA, R.R. - EHRHARDT,
D.D. - CURVELO SANTANA, J.C. - TAMBOURGI, E.B. Concentration by
membrane separation processes of a medicinal product obtained from pineapple
pulp. In Brazilian Archives of Biology and Technology, 2009, vol.52, no.2, 457464., SCOPUS
VULLO, D. - FRANCHI, M. - GALLORI, E. - PASTOREK, Jaromír SCOZZAFAVA, A. - PASTOREKOVÁ, Silvia - SUPURAN, C.T. Carbonic
ADCA182
anhydrase inhibitors: inhibition of the tumor-associated isozyme IX with aromatic
and heterocyclic sulfonamides. In Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2003,
vol. 13, no. 6, p. 1005-1009. (1.927 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN
0960-894X.
Citácie:
1. [1.1] Akurathi V (Akurathi, V.)1, Chitneni S (Chitneni, S.)1, Cleynhens B
(Cleynhens, B.)1, Verbruggen A (Verbruggen, A.)1, Bormans G (Bormans, G.)1
DEVELOPMENT AND PRELIMINARY EVALUATION OF A 11C LABELED
SULFONAMIDE DERIVATES AS POTENTIAL PET TRACER FOR BLOOD
POOL IMAGING JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS &
RADIOPHARMACEUTICALS Volume: 52 Pages: S341-S341 Supplement:
Suppl. 1 Published: 2009, WOS
2. [1.1] Akurathi V (Akurathi, V.)1, Dubois L (Dubois, L.)2, Lieuwes N (Lieuwes,
N.)2, Chitneni SK (Chitneni, S. K.)1, Cleynhens B (Cleynhens, B.)1, Verbruggen
A (Verbruggen, A.)1, Lambin P (Lambin, P.)2, Bormans G (Bormans, G.)
SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF A NEGATIVELY
CHARGED 99mTc-LABELLED AMINOETHYLBENZENE SULFONAMIDE
CONJUGATE FOR IN VIVO VISUALISATION OF CARBONIC ANHYDRASE IX
(CA IX) EXPRESSION AS A SURROGATE MARKER OF TUMOR HYPOXIA
JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS
Volume: 52 Pages: S135-S135 Supplement: Suppl. 1 Published: 2009, WOS
3. [1.1] Abdel-Hamid MK (Abdel-Hamid, Mohammed K.)1, Abdel-Hafez AA
(Abdel-Hafez, Atef A.)1, El-Koussi NA (El-Koussi, Nawal A.)1, Mahfouz NM
(Mahfouz, Nadia M.)1 Quantitative structure-activity relationship (QSAR)
studies on a series of 1,3,4-thiadiazole-2-thione derivatives as tumor-associated
carbonic anhydrase IX inhibitors JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND
MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 24 Issue: 3 Pages: 722-729
Published: 2009, WOS
4. [1.1] Rasheed S (Rasheed, S.)2, Harris AL (Harris, A. L.)3, Tekkis PP (Tekkis,
P. P.)2,4, Turley H (Turley, H.)3, Silver A (Silver, A.)5, McDonald PJ
(McDonald, P. J.)2, Talbot IC (Talbot, I. C.)1, Glynne-Jones R (Glynne-Jones,
R.)6, Northover JMA (Northover, J. M. A.)2, Guenther T (Guenther, T.)1
Assessment of microvessel density and carbonic anhydrase-9 (CA-9) expression
in rectal cancer PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE Volume: 205
Issue: 1 Pages: 1-9 Published: 2009, WOS
VULLO, D. - INNOCENTI, A. - NISHIMORI, I. - PASTOREK, Jaromír SCOZZAFAVA, A. - PASTOREKOVÁ, Silvia - SUPURAN, C.T. Carbonic
anhydrase inhibitors. Inhibition of the transmembrane isoyzme XII with
sulfonamides - a new target for the design of antitumor and antiglaucoma drugs?. In
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. - Oxford : Pergamon-Elsevier Science,
2005, vol. 15, no. 4, p. 963-969. ISSN 0960-894X.
Citácie:
1. [1.1] D'Anna F (D'Anna, Francesca)1, Frenna V (Frenna, Vincenzo)1,
Guernelli S (Guernelli, Susanna)2, Lanza CZ (Lanza, Camilla Zaira)2, Macaluso
G (Macaluso, Gabriella)1, Marullo S (Marullo, Salvatore)1, Spinelli D (Spinelli,
Domenico)2 New examples of specific-base catalysis in mononuclear
rearrangements of heterocycles found via a designed modification of the sidechain structure ARKIVOC Pages: 125-U22 Part: Part 8 Published: 2009,
WOS
2. [1.1] Sharma BK (Sharma, Brij Kishore)1, Pilania P (Pilania, Pradeep)1,
Singh P (Singh, Prithvi)1, Sharma S (Sharma, Susheela)2, Prabhakar YS
(Prabhakar, Yenamandra S.)3 CP-MLR directed QSAR study of carbonic
anhydrase inhibitors: sulfonamide and sulfamate inhibitors CENTRAL
EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 7 Issue: 4 Pages: 909922 Published: DEC 2009, WOS
ADCA183
ADCA184
ADCA185
VULLO, D. - FRANCHI, M. - GALLORI, E. - PASTOREK, Jaromír SCOZZAFAVA, A. - PASTOREKOVÁ, Silvia - SUPURAN, C. Carbonic anhydrase
inhibitors. Inhibition of cytosolic isozymes I and II and transmembrane, cancerassociated isozyme IX with anions. In Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal
Chemistry. - Philadelphia : Harwood Acad, 2003, vol. 18, no. 4, p. 403-406. (1.773 IF2002).
Citácie:
1. [1.1] Abdel-Hamid MK (Abdel-Hamid, Mohammed K.)1, Abdel-Hafez AA
(Abdel-Hafez, Atef A.)1, El-Koussi NA (El-Koussi, Nawal A.)1, Mahfouz NM
(Mahfouz, Nadia M.)1 Quantitative structure-activity relationship (QSAR)
studies on a series of 1,3,4-thiadiazole-2-thione derivatives as tumor-associated
carbonic anhydrase IX inhibitors JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND
MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 24 Issue: 3 Pages: 722-729
Published: 2009, WOS
VÝROSTEKOVÁ, V. - KHANAKAH, G. - KOCIANOVÁ, Elena - GURYČOVÁ,
D. - STANEK, G. Prevalence of coinfection with Francisella tularensis in reservoir
animals of Borrelia burgdorferi sensu lato.I. In Wiener Klinische wochenschrift : the
middle european journal of medicine. - Heidelberg : Springer, 2001, vol. 114, p. 482488. (2001 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Bandouchova H (Bandouchova, H.), Sedlackova J (Sedlackova, J.),
Hubalek M (Hubalek, M.)2, Pohanka M (Pohanka, M.)2, Peckova L (Peckova,
L.), Treml F (Treml, F.), Vitula F (Vitula, F.), Pikula J (Pikula, J.)1
Susceptibility of selected murine and microtine species to infection by a wild
strain of Francisella tularensis subsp holoarctica VETERINARNI MEDICINA
Volume: 54 Issue: 2 Pages: 64-74 Published: FEB 2009, WOS
2. [1.1] Vidal D (Vidal, D.)1, Alzaga V (Alzaga, V.)1, Luque-Larena JJ (LuqueLarena, J. J.)2, Mateo R (Mateo, R.)1, Arroyo L (Arroyo, L.)2, Vinuela J
(Vinuela, J.)1 Possible interaction between a rodenticide treatment and a
pathogen in common vole (Microtus arvalis) during a population peak :
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT Volume: 408 Issue: 2 Pages:
267-271 Published: DEC 20 2009, WOS
3. [1.1] Bandouchova H (Bandouchova, Hana)1, Sedlackova J (Sedlackova,
Jana)1, Pohanka M (Pohanka, Miroslav)2, Novotny L (Novotny, Ladislav)2,
Hubalek M (Hubalek, Martin)3, Treml F (Treml, Frantisek)4, Vitula F (Vitula,
Frantisek)1, Pikula J (Pikula, Jiri)1 Tularemia induces different biochemical
responses in BALB/c mice and common voles BMC INFECTIOUS DISEASES
Volume: 9 Article Number: 101 Published: JUN 26 2009, WOS
WYKOFF, Charles C. - BEASLEY, N.J. - WATSON, P.H. - CAMPO, L. - CHIA,
S.K. - ENGLISH, R. - PASTOREK, Jaromír - SLY, W.S. - RATCLIFFE, P. HARRIS, Adrian L. Hypoxia-inducible Expression of Tumor-associated Carbonic Anhydrases. In Cancer Research. - Birmingham : Amer.Assoc.Cancer Research,
2000, vol. 60, p. 7075-7083. (2000 - Current Contents). ISSN 008-5472.
Citácie:
1. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, J. K. J.)1, Schliemann C (Schliemann, C.)1,
Marlind J (Marlind, J.)1, Qureshi U (Qureshi, U.)2, Ammar A (Ammar, A.)2,
Pedley RB (Pedley, R. B.)2, Neri D (Neri, D.)1 Human monoclonal antibodies
targeting carbonic anhydrase IX for the molecular imaging of hypoxic regions in
solid tumours BRITISH JOURNAL OF CANCER Volume: 101 Issue: 4
Pages: 645-657 Published: AUG 11 2009, WOS
2. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, Julia K. J.)1, Dumelin CE (Dumelin, Christoph
E.)2, Trussel S (Truessel, Sabrina)1, Marlind J (Marlind, Jessica)1, Neri D (Neri,
Dario)1 In vivo targeting of tumor-associated carbonic anhydrases using
acetazolamide derivatives BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY
LETTERS Volume: 19 Issue: 16 Pages: 4851-4856 Published: AUG 15
2009, WOS
3. [1.1] Aragones J (Aragones, Julian)1,2, Fraisl P (Fraisl, Peter)1,2, Baes M
(Baes, Myriam)3, Carmeliet P (Carmeliet, Peter)1,2 Oxygen Sensors at the
Crossroad of Metabolism CELL METABOLISM Volume: 9 Issue: 1 Pages:
11-22 Published: JAN 7 2009, WOS
4. [1.1] Cheng L (Cheng, Liang)1,2, Zhang SB (Zhang, Shaobo)1, MacLennan
GT (MacLennan, Gregory T.)3, Lopez-Beltran A (Lopez-Beltran, Antonio)4,
Montironi R (Montironi, Rodolfo)5 Molecular and cytogenetic insights into the
pathogenesis, classification, differential diagnosis, and prognosis of renal
epithelial neoplasms HUMAN PATHOLOGY Volume: 40 Issue: 1 Pages:
10-29 Published: JAN 2009, WOS
5. [1.1] Debucquoy A (Debucquoy, Annelies)1, Goethals L (Goethals,
Laurence)2,4, Libbrecht L (Libbrecht, Louis), Perneel C (Perneel, Christiaan)3,
Geboes K (Geboes, Karel)4, Ectors N (Ectors, Nadine)4, McBride W (McBride,
William H.)5, Haustermans K (Haustermans, Karin) Molecular and clinicopathological markers in rectal cancer: a tissue micro-array study
INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE Volume: 24
Issue: 2 Pages: 129-138 Published: FEB 2009, WOS
6. [1.1] Harten SK (Harten, Sarah K.)1, Esteban MA (Esteban, Miguel A.)2,
Maxwell PH (Maxwell, Patrick H.)1 Identification of novel VHL regulated genes
by transcriptomic analysis of RCC10 renal carcinoma cells ADVANCES IN
ENZYME REGULATION, VOL 49 Book Series: ADVANCES IN ENZYME
REGULATION Volume: 49 Pages: 43-52 Published: 2009, WOS
7. [1.1] Kern J (Kern, Johann)1, Steurer M (Steurer, Michael)2, Gastl G (Gastl,
Guenther)1, Gunsilius E (Gunsilius, Eberhard)1, Untergasser G (Untergasser,
Gerold)1 Vasohibin inhibits angiogenic sprouting in vitro and supports vascular
maturation processes in vivo BMC CANCER Volume: 9 Article Number: 284
Published: AUG 17 2009, WOS
8. [1.1] Klatte T (Klatte, Tobias)1, Seligson DB (Seligson, David B.)2, Rao JY
(Rao, Jian Yu)2, Yu H (Yu, Hong)2, de Martino M (de Martino, Michela)1,
Kawaoka K (Kawaoka, Kelly)1, Wong SG (Wong, Steven G.)3, Belldegrun AS
(Belldegrun, Arie S.)1, Pantuck AJ (Pantuck, Allan J.)1 Carbonic Anhydrase IX
in Bladder Cancer A Diagnostic, Prognostic, and Therapeutic Molecular Marker
CANCER Volume: 115 Issue: 7 Pages: 1448-1458 Published: APR 1
2009, WOS
9. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Tu CK (Tu, Chingkuang)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2,
Silverman DN (Silverman, David N.)2, Frost SC (Frost, Susan C.)1 Expression
and Activity of Carbonic Anhydrase IX Is Associated With Metabolic Dysfunction
in MDA-MB-231 Breast Cancer Cells CANCER INVESTIGATION Volume: 27
Issue: 6 Pages: 613-623 Published: 2009, WOS
10. [1.1] Phoenix KN (Phoenix, Kathryn N.)1, Vumbaca F (Vumbaca, Frank)1,
Claffey KP (Claffey, Kevin P.)1 Therapeutic metformin/AMPK activation
promotes the angiogenic phenotype in the ER alpha negative MDA-MB-435
breast cancer model BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT
Volume: 113 Issue: 1 Pages: 101-111 Published: JAN 2009, WOS
11. [1.1] Ranalli NJ (Ranalli, Nathan J.)1, Evans SM (Evans, Sydney M.)2, Ju
KD (Ju, Kevin D.)1 Hypoxia in Brain Tumors A Review of the Literature
NEUROSURGERY QUARTERLY Volume: 19 Issue: 1 Pages: 1-12
Published: MAR 2009, WOS
12. [1.1] Sar A (Sar, Aylin)1,2,3,4, Ponjevic D (Ponjevic, Dragana)1,2,3,4,
Nguyen M (Nguyen, Monica)1,2,3,4, Box AH (Box, Adrian Harold)1,2,3,4,
Demetrick DJ (Demetrick, Douglas James)1,2,3,4,5 Identification and
characterization of demethylase JMJD1A as a gene upregulated in the human
cellular response to hypoxia CELL AND TISSUE RESEARCH Volume: 337
Issue: 2 Pages: 223-234 Published: AUG 2009, WOS
13. [1.1] Singer M (Singer, Mathilde)1, Lopez M (Lopez, Marie)1, Bornaghi LF
(Bornaghi, Laurent F.)1, Innocenti A (Innocenti, Alessio)2, Vullo D (Vullo,
Daniela)2, Supuran CT (Supuran, Claudiu T.)2, Poulsen SA (Poulsen, SallyAnn)1 Inhibition of carbonic anhydrase isozymes with benzene sulfonamides
incorporating thio, sulfinyl and sulfonyl glycoside moieties BIOORGANIC &
MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS Volume: 19 Issue: 8 Pages: 22732276 Published: APR 15 2009, WOS
14. [1.1] Thirabanjasak D (Thirabanjasak, Duangpen)1,2, Basturk O (Basturk,
Olca)3, Altinel D (Altinel, Deniz)4, Cheng JD (Cheng, Jeanette D.)6, Adsay NV
(Adsay, N. Volkan)5 Is Serous Cystadenoma of the Pancreas a Model of ClearCell-Associated Angiogenesis and Tumorigenesis PANCREATOLOGY Volume:
9 Issue: 1-2 Pages: 182-188 Published: 2009, WOS
15. [1.1] Aubert S (Aubert, Sebastien)1,3, Fauquette V (Fauquette, Valerie)1,
Hemon B (Hemon, Brigitte)1, Lepoivre R (Lepoivre, Rejane)1, Briez N (Briez,
Nicolas)1,2, Bernard D (Bernard, David)4,5, Van Seuningen I (Van Seuningen,
Isabelle)1, Leroy X (Leroy, Xavier)1,3, Perrais M (Perrais, Michael)1 MUC1, a
New Hypoxia Inducible Factor Target Gene, Is an Actor in Clear Renal Cell
Carcinoma Tumor Progression CANCER RESEARCH Volume: 69 Issue: 14
Pages: 5707-5715 Published: JUL 15 2009, WOS
16. [1.1] Chaudary N, Hill RP Increased expression of metastasis-related genes
in hypoxic cells sorted from cervical and lymph nodal xenograft tumors
LABORATORY INVESTIGATION Volume: 89 Issue: 5 Pages: 587-596
Published: MAY 2009, WOS
17. [1.1] Cheong SC (Cheong, S. C.)1, Chandramouli GVR (Chandramouli, G. V.
R.)2, Saleh A (Saleh, A.)1, Zain RB (Zain, R. B.)3, Lau SH (Lau, S. H.)4,
Sivakumaren S (Sivakumaren, S.)5, Pathmanathan R (Pathmanathan, R.)5, Prime
SS (Prime, S. S.)6, Teo SH (Teo, S. H.)1, Patel V (Patel, V.)7, Gutkind JS
(Gutkind, J. S.) Gene expression in human oral squamous cell carcinoma is
influenced by risk factor exposure ORAL ONCOLOGY Volume: 45 Issue: 8
Pages: 712-719 Published: AUG 2009, WOS
18. [1.1] Chiche J (Chiche, Johanna)1, Ilc K (Ilc, Karine)1, Laferriere J
(Laferriere, Julie)1, Trottier E (Trottier, Eric)1, Dayan F (Dayan, Frederic)1,
Mazure NM (Mazure, Nathalie M.)1, Brahimi-Horn MC (Brahimi-Horn, M.
Christiane)1, Pouyssegur J (Pouyssegur, Jacques)1 Hypoxia-Inducible Carbonic
Anhydrase IX and XII Promote Tumor Cell Growth by Counteracting Acidosis
through the Regulation of the Intracellular pH CANCER RESEARCH Volume:
69 Issue: 1 Pages: 358-368 Published: JAN 1 2009, WOS
19. [1.1] Dooms C (Dooms, Christophe)1,2, van Baardwijk A (van Baardwijk,
Angela)3, Verbeken E (Verbeken, Eric)4, van Suylen RJ (van Suylen, Robert
Jan)5, Stroobants S (Stroobants, Sigrid)6, De Ruysscher D (De Ruysscher,
Dirk)3, Vansteenkiste J (Vansteenkiste, Johan)2 Association Between 18FFluoro-2-Deoxy-D-Glucose Uptake Values and Tumor Vitality: Prognostic Value
of Positron Emission Tomography in Early-Stage Non-small Cell Lung Cancer
JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY Volume: 4 Issue: 7 Pages: 822828 Published: JUL 2009, WOS
20. [1.1] Dubois L (Dubois, Ludwig)1, Lieuwes NG (Lieuwes, Natasja G.)1,
Maresca A (Maresca, Alfonso)2, Thiry A (Thiry, Anne)1,3, Supuran CT (Supuran,
Claudiu T.)2, Scozzafava A (Scozzafava, Andrea)2, Wouters BG (Wouters, Bradly
G.)1,4,5,6, Lambin P (Lambin, Philippe)1 Imaging of CA IX with fluorescent
labelled sulfonamides distinguishes hypoxic and (re)-oxygenated cells in a
xenograft tumour model RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY Volume: 92
Issue: 3 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 423-428 Published: SEP 2009,
WOS
21. [1.1] Esbaugh AJ (Esbaugh, Andrew J.)1, Perry SF (Perry, S. F.), Gilmour
KM (Gilmour, K. M Hypoxia-inducible carbonic anhydrase IX expression is
insufficient to alleviate intracellular metabolic acidosis in the muscle of zebrafish,
Danio rerio AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY
INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY Volume: 296 Issue: 1
Pages: R150-R160 Published: JAN 2009, WOS
22. [1.1] Gallagher FA, Kettunen MI, Brindle KM Biomedical applications of
hyperpolarized C-13 magnetic resonance imaging PROGRESS IN NUCLEAR
MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY Volume: 55 Issue: 4 Pages:
285-295 Published: NOV 2009, WOS
23. [1.1] Gardner TA, Logan T Prognostic Implications of Polymorphisms and
Interleukin-2 Therapy for Renal Cell Carcinoma JOURNAL OF UROLOGY
Volume: 182 Issue: 2 Pages: 425-426 Published: AUG 2009, WOS
24. [1.1] Hong SW (Hong, Sun Woo)2,3, Yoo JW (Yoo, Jae Wook)2,3, Kang HS
(Kang, Hye Suk)2,3, Kim S (Kim, Soyoun)1, Lee DK (Lee, Dong-ki)2,3 HIF-1
alpha-dependent gene expression program during the nucleic acid-triggered
antiviral innate immune responses MOLECULES AND CELLS Volume: 27
Issue: 2 Pages: 243-250 Published: FEB 2009, WOS
25. [1.1] Hoogsteen IJ (Hoogsteen, Ilse J.)1, Lok J (Lok, Jasper)1, Marres HAM
(Marres, Henri A. M.)2, Takes RP (Takes, Robert P.)2, Rijken PFJW (Rijken,
Paul F. J. W.)2, van der Kogel AJ (van der Kogel, Albert J.)1, Kaanders JHAM
(Kaanders, Johannes H. A. M.)1 Hypoxia in larynx carcinomas assessed by
pimonidazole binding and the value of CA-IX and vascularity as surrogate
markers of hypoxia EUROPEAN JOURNAL OF CANCER Volume: 45 Issue:
16 Pages: 2906-2914 Published: NOV 2009, WOS
26. [1.1] Jensen RL Brain tumor hypoxia: tumorigenesis, angiogenesis, imaging,
pseudoprogression, and as a therapeutic target JOURNAL OF NEUROONCOLOGY Volume: 92 Issue: 3 Pages: 317-335 Published: MAY 2009,
WOS
27. [1.1] Kaluz S (Kaluz, Stefan)1, Kaluzova M (Kaluzova, Milota)1, Liao SY
(Liao, Shu-Yuan)2, Lerman M (Lerman, Michael)3, Stanbridge EJ (Stanbridge,
Eric J.)1 Transcriptional control of the tumor- and hypoxia-marker carbonic
anhydrase 9: A one transcription factor (HIF-1) show? BIOCHIMICA ET
BIOPHYSICA ACTA-REVIEWS ON CANCER Volume: 1795 Issue: 2
Pages: 162-172 Published: APR 2009, WOS
28. [1.1] Koop EA (Koop, Esther A.)1, van Laar T (van Laar, Theo)1, van Wichen
DF (van Wichen, Dick F.)1, de Weger RA (de Weger, Roel A.)1, van der Wall E
(van der Wall, Elsken)2, van Diest PJ (van Diest, Paul J.)1 Expression of BNIP3
in invasive breast cancer: correlations with the hypoxic response and
clinicopathological features BMC CANCER Volume: 9 Article Number: 175
Published: JUN 9 2009, WOS
29. [1.1] Korkeila E (Korkeila, E.)1, Talvinen K (Talvinen, K.)2, Jaakkola PM
(Jaakkola, P. M.)1,3,4, Minn H (Minn, H.)1,5, Syrjanen K (Syrjanen, K.)1,
Sundstrom J (Sundstrom, J.)2,6, Pyrhonen S (Pyrhonen, S.) Expression of
carbonic anhydrase IX suggests poor outcome in rectal cancer BRITISH
JOURNAL OF CANCER Volume: 100 Issue: 6 Pages: 874-880
Published: MAR 17 2009, WOS
30. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Selman Y (Selman, Yamil)2, Mira JC (Mira, Juan C.)2, Medrano T
(Medrano, Theresa)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2, Frost SC (Frost,
Susan C.)1 Antibody-specific detection of CAIX in breast and prostate cancers
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
Volume: 386 Issue: 3 Pages: 488-492 Published: AUG 28 2009, WOS
31. [1.1] Liao SY, Lerman MI, Stanbridge EJ Expression of transmembrane
carbonic anhydrases, CAIX and CAXII, in human development BMC
DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 9 Article Number: 22 Published:
ADCA186
MAR 16 2009, WOS
32. [1.1] Lopez M (Lopez, Marie)1, Paul B (Paul, Blessy)1, Hofmann A
(Hofmann, Andreas)1, Morizzi J (Morizzi, Julia)2, Wu QK (Wu, Quoc K.)2,
Charman SA (Charman, Susan A.)2, Innocenti A (Innocenti, Alessio)3, Vullo D
(Vullo, Daniela)3, Supuran CT (Supuran, Claudiu T.)3, Poulsen SA (Poulsen,
Sally-Ann)1 S-Glycosyl Primary Sulfonamides-A New Structural Class for
Selective Inhibition of Cancer-Associated Carbonic Anhydrases JOURNAL OF
MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 52 Issue: 20 Pages: 6421-6432
Published: OCT 22 2009, WOS
33. [1.1] Nualart F (Nualart, Francisco)2, Garcia MDLA (Garcia, Maria de los
Angeles)2, Medina RA (Medina, Rodolfo A.)3, Owen GI (Owen, Gareth I.)1
Glucose Transporters in Sex Steroid Hormone Related Cancer CURRENT
VASCULAR PHARMACOLOGY Volume: 7 Issue: 4 Pages: 534-548
Published: OCT 2009, WOS
34. [1.1] Sansone P (Sansone, Pasquale)1,2, Piazzi G (Piazzi, Giulia)1,5,
Paterini P (Paterini, Paola)1,4,5, Strillacci A (Strillacci, Antonio)4, Ceccarelli C
(Ceccarelli, Claudio)5, Minni F (Minni, Francesco)6, Biasco G (Biasco, Guido)7,
Chieco P (Chieco, Pasquale)1, Bonafe M (Bonafe, Massimiliano)1,3
Cyclooxygenase-2/carbonic anhydrase-IX up-regulation promotes invasive
potential and hypoxia survival in colorectal cancer cells JOURNAL OF
CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE Volume: 13 Issue: 9B Pages:
3876-3887 Published: SEP 2009, WOS
35. [1.1] Stock C, Schwab A Protons make tumor cells move like clockwork
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY Volume: 458
Issue: 5 Pages: 981-992 Published: SEP 2009, WOS
36. [1.1] Tennant DA (Tennant, Daniel A.)1, Duran RV (Duran, Raul V.)1,
Boulahbel H (Boulahbel, Houda)1, Gottlieb E (Gottlieb, Eyal)1 Metabolic
transformation in cancer CARCINOGENESIS Volume: 30 Issue: 8 Pages:
1269-1280 Published: AUG 2009, WOS
37. [1.1] Wijffels KIEM (Wijffels, Karien I. E. M.)4, Hoogsteen IJ (Hoogsteen,
Ilse J.)3, Lok J (Lok, Jasper)1, Rijken PFJW (Rijken, Paulus F. J. W.)1, Marres
HAM (Marres, Henri A. M.)3, de Wilde PCM (de Wilde, Peter C. M.)2, van der
Kogel AJ (van der Kogel, Albert J.)1, Kaanders JHAM (Kaanders, Johannes H.
A. M.)1 NO DETECTABLE HYPOXIA IN MALIGNANT SALIVARY GLAND
TUMORS: PRELIMINARY RESULTS INTERNATIONAL JOURNAL OF
RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS Volume: 73 Issue: 5 Pages:
1319-1325 Published: APR 1 2009, WOS
38. [1.1] Winum JY (Winum, Jean-Yves)1, Scozzafava A (Scozzafava, Andrea)2,
Montero JL (Montero, Jean-Louis)1, Supuran CT (Supuran, Claudiu T.)2
Inhibition of Carbonic Anhydrase IX: A New Strategy Against Cancer ANTICANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY Volume: 9 Issue: 6
Pages: 693-702 Published: JUL 2009, WOS
39. [1.1] Yildirim H, Kockar F TGF-beta upregulates tumor-associated carbonic
anhydrase IX gene expression in Hep3B cells CELL BIOLOGY
INTERNATIONAL Volume: 33 Issue: 9 Pages: 1002-1007 Published: SEP
2009, WOS
40. [1.1] van den Beucken T (van den Beucken, Twan)1,2, Ramaekers CHMA
(Ramaekers, Chantal H. M. A.)2, Rouschop K (Rouschop, Kasper)1, Koritzinsky
M (Koritzinsky, Marianne)1,2,3,4,5, Wouters BG (Wouters, Bradly G.)1,2,3,4,5
Deficient carbonic anhydrase 9 expression in UPR-impaired cells is associated
with reduced survival in an acidic microenvironment RADIOTHERAPY AND
ONCOLOGY Volume: 92 Issue: 3 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 437442 Published: SEP 2009, WOS
WYKOFF, Charles C. - BEASLEY, N. - WATSON, P.H. - CAMPO, L. - CHIA,
S.K. - ENGLISH, R. - PASTOREK, Jaromír - SLY, W.S. - RATCLIFFE, P. -
ADCA187
HARRIS, Adrian L. Expression of the hypoxia-inducible and tumor-associated
carbonic anhydrases in ductal carcinoma in situ of the breast. In American Journal of
Pathology, 2001, vol. 158, p. 1011-1019.
Citácie:
1. [1.1] Cheong SC (Cheong, S. C.)1, Chandramouli GVR (Chandramouli, G. V.
R.)2, Saleh A (Saleh, A.)1, Zain RB (Zain, R. B.)3, Lau SH (Lau, S. H.)4,
Sivakumaren S (Sivakumaren, S.)5, Pathmanathan R (Pathmanathan, R.)5, Prime
SS (Prime, S. S.)6, Teo SH (Teo, S. H.)1, Patel V (Patel, V.)7, Gutkind JS
(Gutkind, J. S.) Gene expression in human oral squamous cell carcinoma is
influenced by risk factor exposure ORAL ONCOLOGY Volume: 45 Issue: 8
Pages: 712-719 Published: AUG 2009, WOS
2. [1.1] Esbaugh AJ (Esbaugh, Andrew J.)1, Perry SF (Perry, S. F.), Gilmour
KM (Gilmour, K. M.) Hypoxia-inducible carbonic anhydrase IX expression is
insufficient to alleviate intracellular metabolic acidosis in the muscle of zebrafish,
Danio rerio AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY
INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY Volume: 296 Issue: 1
Pages: R150-R160 Published: JAN 2009, WOS
3. [1.1] Li Y (Li, Ying)1, Wang H (Wang, Hai)1, Oosterwijk E (Oosterwijk,
Egbert)3, Selman Y (Selman, Yamil)2, Mira JC (Mira, Juan C.)2, Medrano T
(Medrano, Theresa)2, Shiverick KT (Shiverick, Kathleen T.)2, Frost SC (Frost,
Susan C.)1 Antibody-specific detection of CAIX in breast and prostate cancers
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS
Volume: 386 Issue: 3 Pages: 488-492 Published: AUG 28 2009, WOS
4. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, J. K. J.)1, Schliemann C (Schliemann, C.)1,
Marlind J (Marlind, J.)1, Qureshi U (Qureshi, U.)2, Ammar A (Ammar, A.)2,
Pedley RB (Pedley, R. B.)2, Neri D (Neri, D.)1 Human monoclonal antibodies
targeting carbonic anhydrase IX for the molecular imaging of hypoxic regions in
solid tumours BRITISH JOURNAL OF CANCER Volume: 101 Issue: 4
Pages: 645-657 Published: AUG 11 2009, WOS
5. [1.1] Silva AS (Silva, Ariosto S.)3, Yunes JA (Yunes, Jose A.)3, Gillies RJ
(Gillies, Robert J.)1,2, Gatenby RA (Gatenby, Robert A.)1,2 The Potential Role
of Systemic Buffers in Reducing Intratumoral Extracellular pH and AcidMediated Invasion CANCER RESEARCH Volume: 69 Issue: 6 Pages:
2677-2684 Published: MAR 15 2009, WOS
ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - SEDLÁKOVÁ, Oľga - ŠVASTOVÁ, Eliška OHRAĎANOVÁ, Anna - ČIAMPOR, Fedor - ARRIBAS, J. - PASTOREK, Jaromír
- PASTOREKOVÁ, Silvia. Ectodomain shedding of the hypoxia-induced carbonic
anhydrase IX is a metalloprotease-mediated process regulated by TACE/ADAM17.
In British Journal of Cancer. - London : Nature Publishing Group, 2005, vol. 93, no.
11, p. 1267-1276. ISSN 1532-1827.
Citácie:
1. [1.1] Zheng X (Zheng, Xuguang)1, Jiang F (Jiang, Feng)1, Katakowski M
(Katakowski, Mark)1, Zhang ZG (Zhang, Zheng Gang)1, Lu QE (Lu, Qing-e)1,
Chopp M (Chopp, Michael) ADAM17 promotes breast cancer cell malignant
phenotype through EGFR-PI3K-AKT activation CANCER BIOLOGY &
THERAPY Volume: 8 Issue: 11 Pages: 1045-1054 Published: JUN 1
2009, WOS
2. [1.1] Selvais C (Selvais, Charlotte)1, Chevronnay HPG (Chevronnay, Heloise
P. Gaide)1, Lemoine P (Lemoine, Pascale)1, Dedieu S (Dedieu, Stephane)3,
Henriet P (Henriet, Patrick)1, Courtoy PJ (Courtoy, Pierre J.)1, Marbaix E
(Marbaix, Etienne)1,2, Emonard H (Emonard, Herve)3 MetalloproteinaseDependent Shedding of Low-Density Lipoprotein Receptor-Related Protein-1
Ectodomain Decreases Endocytic Clearance of Endometrial Matrix
Metalloproteinase-2 and-9 at Menstruation ENDOCRINOLOGY Volume: 150
Issue: 8 Pages: 3792-3799 Published: AUG 2009, WOS
ADCA188
ADCA189
ADCA190
ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - TARÁBKOVÁ, K. - ŠVASTOVÁ, Eliška GIBADULINOVÁ, Adriana - JAKUBÍČKOVÁ, Lýdia - MUCHA, Vojtech BIESOVÁ, Zuzana - RAFAJOVÁ, Monika - GUT, M.O. - PARKKILA, S. PARKKILA, A.K. - WAHEED, A. - SLY, W.S. - HORÁK, I. - PASTOREK,
Jaromír - PASTOREKOVÁ, Silvia. Monoclonal antibodies generated in CA IXdeficient mice recognize different domains of tumor-associated hypoxia-induced
carbonic anhydrase IX. In Journal of Immunological Methods, 2003, vol. 282, no. 12, p. 117-134. ISSN 0022-1759.
Citácie:
1. [1.1] Hyrsl L (Hyrsl, L.)1,4, Zavada J (Zavada, J.)2, Zavadova Z (Zavadova,
Z.)2, Kawaciuk I (Kawaciuk, I.)1,4, Vesely S (Vesely, S.)1,4, Skapa P (Skapa,
P.)3,4 Soluble form of carbonic anhydrase IX (CAIX) in transitional cell
carcinoma of urinary tract NEOPLASMA Volume: 56 Issue: 4 Pages: 298302 Published: 2009, WOS
2. [1.1] Sansone P (Sansone, Pasquale)1,2, Piazzi G (Piazzi, Giulia)1,5, Paterini
P (Paterini, Paola)1,4,5, Strillacci A (Strillacci, Antonio)4, Ceccarelli C
(Ceccarelli, Claudio)5, Minni F (Minni, Francesco)6, Biasco G (Biasco, Guido)7,
Chieco P (Chieco, Pasquale)1, Bonafe M (Bonafe, Massimiliano)1,3
Cyclooxygenase-2/carbonic anhydrase-IX up-regulation promotes invasive
potential and hypoxia survival in colorectal cancer cells JOURNAL OF
CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE Volume: 13 Issue: 9B Pages:
3876-3887 Published: SEP 2009, WOS
ZÁVADA, Ján - ZÁVADOVÁ, Zuzana - PASTOREKOVÁ, Silvia - ČIAMPOR,
Fedor - PASTOREK, Jaromír - ZELNÍK, Vladimír. Expression of MaTu-MN protein
in human tumor cultures and in clinical specimens. In International journal of cancer,
1993, vol. 54, p. 268 - 274. ISSN 0020-7136.
Citácie:
1. [1.1] Jensen HK (Jensen, Hanne Krogh)1, Donskov F (Donskov, Frede),
Marcussen N (Marcussen, Niels), Nordsmark M (Nordsmark, Marianne),
Lundbeck F (Lundbeck, Finn), von der Maase H (von der Maase, Hans)
Presence of Intratumoral Neutrophils Is an Independent Prognostic Factor in
Localized Renal Cell Carcinoma JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
Volume: 27 Issue: 28 Pages: 4709-4717 Published: OCT 1 2009, WOS
2. [1.1] Liao SY (Liao, Shu-Yuan)1, Rodgers WH (Rodgers, William H.)2,
Kauderer J (Kauderer, James)3, Bonfiglio TA (Bonfiglio, Thomas A.)4, Walker
JL (Walker, Joan L.)5, Darcy KM (Darcy, Kathleen M.)3, Carter R (Carter,
Randy)3, Hatae M (Hatae, Masayuji)6, Levine L (Levine, Lyuba)7, Spirtos NM
(Spirtos, Nick M.)8,9, Stanbridge EJ (Stanbridge, Eric J.)10 Carbonic
anhydrase IX and human papillomavirus as diagnostic biomarkers of cervical
dysplasia/neoplasia in women with a cytologic diagnosis of atypical glandular
cells: A Gynecologic Oncology Group study in United States INTERNATIONAL
JOURNAL OF CANCER Volume: 125 Issue: 10 Pages: 2434-2440
Published: NOV 15 2009, WOS
3. [1.1] Liao SY, Lerman MI, Stanbridge EJ Expression of transmembrane
carbonic anhydrases, CAIX and CAXII, in human development BMC
DEVELOPMENTAL BIOLOGY Volume: 9 Article Number: 22 Published:
MAR 16 2009, WOS
ZÁVADA, Ján - ZÁVADOVÁ, Zuzana - PASTOREK, Jaromír - BIESOVÁ, Zuzana
- JEŽEK, J. - VELEK, J. Human tumour-associated cell adhesion protein MN/CA
IX: identification of M75 epitope and of the region mediating cell adhesion. In
British Journal of Cancer, 2000, vol. 82, no.11, p. 1808-1813. (3.282 - IF1999).
(2000 - Current Contents)..
Citácie:
1. [1.1] Chiche J (Chiche, Johanna)1, Ilc K (Ilc, Karine)1, Laferriere J
(Laferriere, Julie)1, Trottier E (Trottier, Eric)1, Dayan F (Dayan, Frederic)1,
Mazure NM (Mazure, Nathalie M.)1, Brahimi-Horn MC (Brahimi-Horn, M.
Christiane)1, Pouyssegur J (Pouyssegur, Jacques Hypoxia-Inducible Carbonic
Anhydrase IX and XII Promote Tumor Cell Growth by Counteracting Acidosis
through the Regulation of the Intracellular pH CANCER RESEARCH Volume:
69 Issue: 1 Pages: 358-368 Published: JAN 1 2009, WOS
2. [1.1] Esbaugh AJ, Perry SF, Gilmour KM Hypoxia-inducible carbonic
anhydrase IX expression is insufficient to alleviate intracellular metabolic
acidosis in the muscle of zebrafish, Danio rerio Hypoxia-inducible carbonic
anhydrase IX expression is insufficient to alleviate intracellular metabolic
acidosis in the muscle of zebrafish, Danio rerio Hypoxia-inducible carbonic
anhydrase IX expression is insufficient to alleviate intracellular metabolic
acidosis in the muscle of zebrafish, Danio rerio AMERICAN JOURNAL OF
PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE
PHYSIOLOGY Volume: 296 Issue: 1 Pages: R150-R160 Published: JAN
2009, WOS
3. [1.1] Nakao M (Nakao, Masayuki)1,2, Ishii G (Ishii, Genichiro)1, Nagai K
(Nagai, Kanji)2, Kawase A (Kawase, Akikazu)1,2, Kenmotsu H (Kenmotsu,
Hirotsugu)1,2, Kon-No H (Kon-no, Hidehiro)1,2, Hishica T (Hishica,
Tomoyuki)2, Nishimura M (Nishimura, Mitsuyo)2, Yoshida J (Yoshida, Junji)2,
Ochiai A (Ochiai, Atsushi)1 Prognostic Significance of Carbonic Anhydrase IX
Expression by Cancer-associated Fibroblasts in Lung Adenocarcinoma
CANCER Volume: 115 Issue: 12 Pages: 2732-2743 Published: JUN 15
2009, WOS
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
ADDA03
BANANEJ, K. - VAHDAT, A. - PREDAJŇA, Lukáš - GLASA, Miroslav.
Molecular characterization of geographically different cucurbit aphid-borne yellows
virus isolates. In Acta Virologica : international journal, 2009, vol. 53, no. 1, p. 6164. (0.810 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Shang QX (Shang, Qiao-xia)1,2, Xiang HY (Xiang, Hai-ying)1, Han CG
(Han, Cheng-gui)1, Li DW (Li, Da-wei)1, Yu JL (Yu, Jia-lin)1 Distribution and
molecular diversity of three cucurbit-infecting poleroviruses in China VIRUS
RESEARCH Volume: 145 Issue: 2 Pages: 341-346 Published: NOV 2009,
WOS
BETÁKOVÁ, Tatiana - KOLLEROVÁ, Edita. pH modulating activity of ion
channels of influenza A,B and C viruses. In Acta Virologica : international journal. Bratislava : Virologický ústav SAV, 1957-, 2006, vol. 50, p. 187-193. (0.696 IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Muraki Y, Hay A Establishment of mouse erythroleukemia cell lines
expressing complete Influenza C virus CM2 protein or chimeric protein
consisting of CM2 and Influenza A virus M2 ACTA VIROLOGICA Volume: 53
Issue: 2 Pages: 125-129 Published: 2009, WOS
BLAŠKOVIČ, Dionýz - STANČEKOVÁ, M. - SVOBODOVÁ, J. - MISTRÍKOVÁ,
Jela. Isolation of five strains of herpesviruses from two species of free living small
rodents. In Acta Virologica : international journal, 1980, vol.24, no.6, p.468-. ISSN
0001-723X.
Citácie:
1. [1.2] ADLER, H. - EL-GOGO, S. - GUGGEMOOS, S. - ZIMMERMANN, W. BEAUCHEMIN, N. - KAMMERER, R. Perturbation of lytic and latent
gammaherpesvirus infection in the absence of the inhibitory receptor CEACAM1.
In PLoS ONE, 2009, vol.4, no.7., SCOPUS
2. [1.2] CHO, H.-J. - KIM, S. - KWAK, S.-E. - KANG, T.-C. - KIM, H.-S. -
ADDA04
ADDA05
KWON, H.-J. - KIM, Y.-W. - KIM, Y.-S. - CHOI, E.-K. - SONG, M.J. Agedependent pathogenesis of murine gammaherpesvirus 68 infection of the central
nervous system. In Molecules and Cells, 2009, vol.27, no.1, 105-111., SCOPUS
3. [1.2] COLLINS, C.M. - BOSS, J.M. - SPECK, S.H. Identification of infected Bcell populations by using a recombinant murine gammaherpesvirus 68 expressing
a fluorescent protein. In Journal of Virology, 2009, vol.83, no.13, 6484-6493.,
SCOPUS
4. [1.2] FLACH, B. - STEER, B. - THAKUR, N.N. - HAAS, J. - ADLER, H. The
M10 locus of murine gammaherpesvirus 68 contributes to both the lytic and the
latent phases of infection. In Journal of Virology, 2009, vol.83, no.16, 81638172., SCOPUS
5. [1.2] GRAY, K.S. - ALLEN III, R.D. - FARRELL, M.L. - FORREST, J.C. SPECK, S.H. Alternatively initiated gene 50/RTA transcripts expressed during
murine and human gammaherpesvirus reactivation from latency. In Journal of
Virology, 2009, vol.83, no.1, 314-328., SCOPUS
6. [1.2] MILHO, R. - SMITH, C.M. - MARQUES, S. - ALENQUER, M. - MAY,
J.S. - GILLET, L. - GASPAR, M. - EFSTATHIOU, S. - SIMAS, J.P. STEVENSON, P.G. In vivo imaging of murid herpesvirus-4 infection. In Journal
of General Virology, 2009, vol.90, no.1, 21-32., SCOPUS
7. [1.2] STEVENSON, P.G. - SIMAS, J.P. - EFSTATHIOU, S. Immune control of
mammalian gamma-herpesviruses: Lessons from murid herpesvirus-4. In Journal
of General Virology, 2009, vol.90, no.10, 2317-2330., SCOPUS
HUNÁKOVÁ, M. - BOĎO, Juraj - CHOVANCOVÁ, Jarmila - ŠULIKOVA, G. PASTOREKOVÁ, Silvia - SEDLÁK, Ján. Expression of new prognostic markers,
peripheral-type benzodiazepine receptor and carbonic anhydrase IX, in human breast
and ovarian carcinoma cell lines. In Neoplasma, 2007, vol. 54, no.6, p. 541-548.
(1.247 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0028-2685.
Citácie:
1. [1.1] Cosenza-Nashat M (Cosenza-Nashat, M.)1,2, Zhao ML (Zhao, M-L.),
Suh HS (Suh, H-S.), Morgan J (Morgan, J.)3, Natividad R (Natividad, R.)2,
Morgello S (Morgello, S.)4,5, Lee SC (Lee, S. C.) Expression of the translocator
protein of 18 kDa by microglia, macrophages and astrocytes based on
immunohistochemical localization in abnormal human brain
NEUROPATHOLOGY AND APPLIED NEUROBIOLOGY Volume: 35 Issue:
3 Pages: 306-328 Published: JUN 2009, WOS
2. [1.1] Saha B (Saha, Biswarup)1, Mukherjee A (Mukherjee, Ananda)1,
Samanta S (Samanta, Saheli)1, Saha P (Saha, Piyali)1, Ghosh AK (Ghosh, Anup
Kumar)2, Santra CR (Santra, Chitta Ranjan)3, Karmakar P (Karmakar,
Parimal)1 Caffeine augments Alprazolam induced cytotoxicity in human cell
lines TOXICOLOGY IN VITRO Volume: 23 Issue: 6 Pages: 1100-1109
Published: SEP 2009, WOS
3. [1.1] Schmitt A (Schmitt, Anita)1,2, Barth TFE (Barth, Thomas F. E.)3, Beyer
E (Beyer, Eva)2, Borchert F (Borchert, Franziska)2, Rojewski M (Rojewski,
Markus)5,6, Chen JF (Chen, Jinfei)2,7, Guillaume P (Guillaume, Philippe)8,
Gronau S (Gronau, Silke)4, Greiner J (Greiner, Jochen)2, Moller P (Moeller,
Peter)3, Riechelmann H (Riechelmann, Herbert)4, Schmitt M (Schmitt,
Michael)1,2 The tumor antigens RHAMM and G250/CAIX are expressed in
head and neck squamous cell carcinomas and elicit specific CD8(+) T cell
responses INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY Volume: 34
Issue: 3 Pages: 629-639 Published: MAR 2009, WOS
CHRASTINA, A. - PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír.
Immunotargeting of human cervical carcinoma xenograft expressing CA IX tumorassociated antigen by 125I-labeled M75 monoclonal antibody. In Neoplasma. Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie SAV, 2003, vol. 50, p. 13-21. (0.679 IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0028-2685.
ADDA06
ADDA07
ADDA08
Citácie:
1. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, J. K. J.)1, Schliemann C (Schliemann, C.)1,
Marlind J (Marlind, J.)1, Qureshi U (Qureshi, U.)2, Ammar A (Ammar, A.)2,
Pedley RB (Pedley, R. B.)2, Neri D (Neri, D.)1 Human monoclonal antibodies
targeting carbonic anhydrase IX for the molecular imaging of hypoxic regions in
solid tumours BRITISH JOURNAL OF CANCER Volume: 101 Issue: 4
Pages: 645-657 Published: AUG 11 2009, WOS
2. [1.1] Ahlskog JKJ (Ahlskog, Julia K. J.)1, Dumelin CE (Dumelin, Christoph
E.)2, Trussel S (Truessel, Sabrina)1, Marlind J (Marlind, Jessica)1, Neri D (Neri,
Dario)1 In vivo targeting of tumor-associated carbonic anhydrases using
acetazolamide derivatives BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY
LETTERS Volume: 19 Issue: 16 Pages: 4851-4856 Published: AUG 15
2009, WOS
KALUZOVÁ, Milota - ELEČKOVÁ, Elena - ŽUFFOVÁ, E. - PASTOREK, Jaromír
- KALUZ, Štefan - KOŽUCH, Otto - LABUDA, Milan. Reverted virulence of
attenuated TBE virus mutant is not accompanied with the changes in deduced viral
envelope protein amino acid sequences. In Acta Virologica, 1994, vol. 38, p. 133140. ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Mansfield KL (Mansfield, K. L.)3, Johnson N (Johnson, N.)3, Phipps LP
(Phipps, L. P.)3, Stephenson JR (Stephenson, J. R.)4, Fooks AR (Fooks, A. R.)3,
Solomon T (Solomon, T.)1,2 Tick-borne encephalitis virus - a review of an
emerging zoonosis JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY Volume: 90
Pages: 1781-1794 Part: Part 8 Published: AUG 2009, WOS
2. [1.1] Moshkin MP (Moshkin, Mikhail P.)1, Novikov EA (Novikov, Eugene
A.)1, Tkachev SE (Tkachev, Sergey E.)2, Vlasov VV (Vlasov, Valentin V.)2
Epidemiology of a tick-borne viral infection: theoretical insights and practical
implications for public health BIOESSAYS Volume: 31 Issue: 6 Pages:
620-628 Published: JUN 2009, WOS
KOPÁČEK, Juraj - ROSS, L.J.N. - ZELNÍK, Vladimír - PASTOREK, Jaromír. The
132 bp repeats are present in RNA transcripts from 1.8 kb gene family of Marek
disease virus-transformed cells. In Acta Virologica, 1993, vol. 37, p. 191-195. ISSN
0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Tahiri-Alaoui A (Tahiri-Alaoui, Abdessamad)1, Smith LP (Smith,
Lorraine P.)1, Baigent S (Baigent, Suzan)1, Kgosana L (Kgosana, Lydia)1,
Petherbridge LJ (Petherbridge, Lawrence J.)1, Lambeth LS (Lambeth, Luke S.)1,
James W (James, William)2, Nair V (Nair, Venugopal)1 Identification of an
Intercistronic Internal Ribosome Entry Site in a Marek's Disease Virus
Immediate-Early Gene JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83 Issue: 11
Pages: 5846-5853 Published: JUN 1 2009, WOS
KOŽUCH, Otto - REICHEL, M. - LEŠŠO, Jozef - REMEŇOVÁ, A. - LABUDA,
Milan - LYSÝ, J. - MISTRÍKOVÁ, Jela. Further isolation of murine herpesviruses
from small mammals in Southern Slovakia. In Acta Virologica, 1993, vol. 37, no. 1,
p. 101-105. ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Milho R (Milho, Ricardo)1, Smith CM (Smith, Christopher M.)1,
Marques S (Marques, Sofia)2,3, Alenquer M (Alenquer, Marta)2,3, May JS (May,
Janet S.)1, Gillet L (Gillet, Laurent)1, Gaspar M (Gaspar, Miguel)1, Efstathiou S
(Efstathiou, Stacey)1, Simas JP (Simas, J. Pedro)2,3, Stevenson PG (Stevenson,
Philip G.)1 In vivo imaging of murid herpesvirus-4 infection JOURNAL OF
GENERAL VIROLOGY Volume: 90 Pages: 21-32 Part: Part 1 Published:
JAN 2009, WOS
2. [1.1] Stevenson PG (Stevenson, P. G.)1, Simas JP (Simas, J. P.)2,3, Efstathiou
S (Efstathiou, S.)1 Immune control of mammalian gamma-herpesviruses: lessons
ADDA09
ADDA10
ADDA11
ADDA12
from murid herpesvirus-4 JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY Volume: 90
Pages: 2317-2330 Part: Part 10 Published: OCT 2009, WOS
3. [1.1] Wright DE (Wright, Debbie E.)1, Colaco S (Colaco, Susanna)1, Colaco
C (Colaco, Camilo)2, Stevenson PG (Stevenson, Philip G.)1 Antibody limits in
vivo murid herpesvirus-4 replication by IgG Fc receptor-dependent functions
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY Volume: 90 Pages: 2592-2603 Part:
Part 11 Published: NOV 2009, WOS
4. [1.1] Gill MB (Gill, Michael B.)1, Wright DE (Wright, Debbie E.)1, Smith CM
(Smith, Christopher M.)1, May JS (May, Janet S.)1, Stevenson PG (Stevenson,
Philip G.)1 Murid herpesvirus-4 lacking thymidine kinase reveals routedependent requirements for host colonization JOURNAL OF GENERAL
VIROLOGY Volume: 90 Pages: 1461-1470 Part: Part 6 Published: JUN
2009, WOS
LAKOTA, J. - ŠKULTÉTY, Ľudovít - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - ALTANER,
Čestmír. Presence of serum carbonic anhydrase autoantibodies in patients relapsed
after autologous stem cell transplation indicates an improved prognosis. In
Neoplasma, 2008, vol. 55, no. 6, p. 488-492. (1.208 - IF2007). (2008 - Current
Contents). ISSN 0028-2685.
Citácie:
1. [1.1] Hunakova L (Hunakova, L.)1, Sedlakova O (Sedlakova, O.)2, Cholujova
D (Cholujova, D.)1, Gronesova P (Gronesova, P.)1, Duraj J (Duraj, J.)1, Sedlak
J (Sedlak, J.)1 Modulation of markers associated with aggressive phenotype in
MDA-MB-231 breast carcinoma cells by sulforaphane NEOPLASMA Volume:
56 Issue: 6 Pages: 548-556 Published: 2009, WOS
MATIS, Ján - KÚDELOVÁ, Marcela. Early shutoff of host protein synthesis in cells
infected with herpes simplex viruses. In Acta Virologica : international journal,
2001, vol. 45, no. 5-6, p. 269-277. (0.558 - IF2000). (2001 - Current Contents). ISSN
0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] CONRAD, N. K. Chapter 6 Posttranscriptional Gene Regulation in
Kaposi's Sarcoma-Associated Herpesvirus. ADVANCES IN APPLIED
MICROBIOLOGY 2009, 68, , pp 241-261WOS, WOS
2. [1.1] MUHLBACH H, MOHR CA, RUZSICS Z, KOSZINOWSKI UH.
Dominant-Negative Proteins in Herpesviruses - From Assigning Gene Function
to Intracellular Immunization VIRUSES-BASEL 2009, 1 (3), pp 420-440, WOS
MISTRÍKOVÁ, Jela - BLAŠKOVIČ, Dionýz. Ecology of the murine alphaherpesvirus and its isolation from lungs of rodents in cell-culture. In Acta Virologica
: international journal, 1985, vol.29, no.4, p. 312-. ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Guo HT (Guo, Haitao)1,2, Wang LL (Wang, Lili)1,2, Peng L (Peng,
Li)3, Zhou ZH (Zhou, Z. Hong)3,4, Deng HY (Deng, Hongyu)1,5 Open Reading
Frame 33 of a Gammaherpesvirus Encodes a Tegument Protein Essential for
Virion Morphogenesis and Egress JOURNAL OF VIROLOGY Volume: 83
Issue: 20 Pages: 10582-10595 Published: OCT 15 2009, WOS
MISTRÍKOVÁ, Jela - RAŠLOVÁ, Hana - MRMUSOVÁ, Miroslava KÚDELOVÁ, Marcela. A Murine Gammaherpesvirus. In Acta Virologica :
International Journal, 2000, vol. 44, p. 211 - 226. (0.476 - IF1999). (2000 - Current
Contents). ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Nelson DA (Nelson, D. A.)1, Petty CC (Petty, C. C.)1, Bost KL (Bost,
Kenneth L.)1 Infection with murine gammaherpesvirus 68 exacerbates
inflammatory bowel disease in IL-10-deficient mice INFLAMMATION
RESEARCH Volume: 58 Issue: 12 Pages: 881-889 Published: DEC 2009,
WOS
2. [1.2] FORREST JC., LAURIE T. KRUG, LT., SPECK SH. Murine
ADDA13
ADDA14
ADDA15
ADDA16
ADDA17
Gammaherpesvirus 68 Infection of Mice: A Small Animal Model for
Characterizing Basic Aspects of Gammaherpesvirus Pathogenesis. In: DNA
TUMOR VIRUSES, 2009 /Damania, B.m, Pipas, JM. Eds./ Springer
Science+Business media, LLC, New York, USA, Chapter 28, pp, 735-776. Scopus,
SCOPUS
NAGYOVÁ, Alžbeta - ŠUBR, Zdeno W.. Infectious full-lenght clones of plant
viruses and their use for construction of viral vectors for heterologous expression in
plants. In Acta Virologica : international journal, 2007, vol. 51, no. 4, p. 223-238.
(0.788 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.2] Bonning B.C. The dicistroviridae: An emerging family of invertebrate
viruses VIROLOGICA SINICA Volume: 24, Issue: 5, Pages: 415-427 Published:
2009,, SCOPUS
POLÁKOVÁ, Katarína - BANDŽUCHOVÁ, Elena - TIRPÁKOVÁ, J. - KUBA, D. RUSS, Gustáv. Modulation of HLA-G expression. In Neoplasma, 2007, vol. 54, no.
6, p. 455-462. (1.247 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0028-2685.
Citácie:
1. [1.1] Holling TM (Holling, Tjadine M.)1, Bergevoet MWT (Bergevoet,
Marloes W. T.)1, Wierda RJ (Wierda, Rutger J.)1, van Eggermond MCJA (van
Eggermond, Marja C. J. A.)1, van den Elsen PJ (van den Elsen, Peter J.)1,2
Genetic and Epigenetic Control of the Major Histocompatibility Complex Class
Ib Gene HLA-G in Trophoblast Cell Lines CONTEMPORARY CHALLENGES IN
AUTOIMMUNITY Book Series: ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF
SCIENCES Volume: 1173 Pages: 538-544 Published: 2009, WOS
2. [1.1] Moreau P (Moreau, Philippe)1, Flajollet S (Flajollet, Sebastien)1,
Carosella ED (Carosella, Edgardo D.)1 Non-classical transcriptional regulation
of HLA-G: an update JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR
MEDICINE Volume: 13 Issue: 9B Pages: 2973-2989 Published: SEP
2009, WOS
RUSS, Gustáv - POLÁKOVÁ, Katarína - KOSTOLANSKÝ, František - STYK, B. VANČÍKOVÁ, M.. Monoclonal antibodies to glycopolypeptides HA1 and HA2 of
influenza Virus Hemagglutinin. In Acta Virologica : international journal, 1987, vol.
31, no. 5, p. 374-. ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Yoshida R (Yoshida, Reiko)1, Igarashi M (Igarashi, Manabu)1, Ozaki H
(Ozaki, Hiroichi)2, Kishida N (Kishida, Noriko)3, Tomabechi D (Tomabechi,
Daisuke)1, Kida H (Kida, Hiroshi)1,4, Ito K (Ito, Kimihito)1, Takada A (Takada,
Ayato)1 Cross-Protective Potential of a Novel Monoclonal Antibody Directed
against Antigenic Site B of the Hemagglutinin of Influenza A Viruses PLOS
PATHOGENS Volume: 5 Issue: 3 Article Number: e1000350 Published:
MAR 2009, WOS
ŘEHÁČEK, J. - KOCIANOVÁ, Elena - LUKÁČOVÁ, Magdaléna VÝROSTEKOVÁ, V. - STANEK, G. - KHANAKAH, G. - VALKOVÁ, Dana.
Detection of spotted fever group /SFG/ rickettsia from I.xodes ricinus ticks in
Austria. In Acta Virologica, 1997, roč. 41, č. 6, s. 355-356. (1997 - Current
Contents). ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Sprong H (Sprong, Hein)1, Wielinga PR (Wielinga, Peter R.)1, Fonville
M (Fonville, Manoj)1, Reusken C (Reusken, Chantal)1, Brandenburg AH
(Brandenburg, Afke H.)2, Borgsteede F (Borgsteede, Fred)3, Gaasenbeek C
(Gaasenbeek, Cor)3, van der Giessen JWB (van der Giessen, Joke W. B.)1
Ixodes ricinus ticks are reservoir hosts for Rickettsia helvetica and potentially
carry flea-borne Rickettsia species PARASITES & VECTORS Volume: 2
Article Number: 41 Published: SEP 4 2009, WOS
SEDLÁK, Ján - BIZIK, Jozef - HUNÁKOVÁ, Ľubica - SEDLÁKOVÁ, Oľga -
ADDA18
ADDA19
ADDA20
ADDA21
CHORVÁTH, Branko - HLAVČÁK, Peter - GRÓFOVÁ, Marta. Cell surface
phenotype and increased penetration of human multidrug-resistant ovarian carcinoma
cells into in vitro collagen-fibroblasts matrix. In Neoplasma, 1996, vol. 43, no. 6, p.
389-395. (0.418 - IF1995). (1996 - Current Contents). ISSN 0028-2685.
Citácie:
1. [1.1] Margiotta N (Margiotta, Nicola)1, Ostuni R (Ostuni, Rosa)1, Gandin V
(Gandin, Valentina)2, Marzano C (Marzano, Cristina)2, Piccinonna S
(Piccinonna, Sara)1,3, Natile G (Natile, Giovanni)1 Synthesis, characterization,
and cytotoxicity of dinuclear platinum-bisphosphonate complexes to be used as
prodrugs in the local treatment of bone tumours DALTON TRANSACTIONS
Issue: 48 Pages: 10904-10913 Published: 2009, WOS
SLABÁ, Katarína - ŠKULTÉTY, Ľudovít - TOMAN, Rudolf. Efficiency of various
serological techniques for diagnosing Coxiella burnetii infection. In Acta Virologica
: international journal. - Bratislava : Virologický ústav SAV, 1957-, 2005, vol. 49,
no. 2, p. 123-128. (0.605 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Kittelberger R (Kittelberger, R.)1, Mars J (Mars, J.)2, Wibberley G
(Wibberley, G.)3, Sting R (Sting, R.)4, Henning K (Henning, K.)5, Horner GW
(Horner, G. W.)6, Garnett KM (Garnett, K. M.)7, Hannah MJ (Hannah, M. J.)1,
Jenner JA (Jenner, J. A.)1, Pigott CJ (Pigott, C. J.)1, O'Keefe JS (O'Keefe, J.
S.)1Comparison of the Q-fever complement fixation test and two commercial
enzyme-linked immunosorbent assays for the detection of serum antibodies
against Coxiella burnetii (Q-fever) in ruminants: Recommendations for use of
serological tests on imported animals in New Zealand NEW ZEALAND
VETERINARY JOURNAL Volume: 57 Issue: 5 Pages: 262-268 Published:
2009, WOS
SLÁDKOVÁ, Tatiana - KOSTOLANSKÝ, František. The role of cytokines in the
immune response to influenza A virus infection. In Acta Virologica : international
journal, 2006, vol. 50, no. 3, p. 151-162. (0.696 - IF2005). (2006 - Current Contents).
ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Chen HY (Chen, Hong-Ying)1, Zheng LL (Zheng, Lan-Lan)1, Li XS (Li,
Xin-Sheng)1, Wei ZY (Wei, Zhan-Yong)1, Cui BA (Cui, Bao-An)1, Li XK (Li,
Xiao-Kang)2, Liu JP (Liu, Jin-Peng)1, Yin HZ (Yin, Hong-Zheng)1, Meng JT
(Meng, Jiang-Tao)1, Zhang Y (Zhang, Yan)1, Li SM (Li, Shi-Min)1 Cloning, in
vitro expression, and bioactivity of interleukin-18 isolated from a domestic
porcine breed found in Henan FEMS IMMUNOLOGY AND MEDICAL
MICROBIOLOGY Volume: 57 Issue: 2 Pages: 129-135 Published: NOV
2009, WOS
2. [1.1] Kim JH (Kim, Jin Hyang)1, Skountzou I (Skountzou, Ioanna)1, Compans
R (Compans, Richard)1, Jacob J (Jacob, Joshy Original Antigenic Sin Responses
to Influenza Viruses JOURNAL OF IMMUNOLOGY Volume: 183 Issue: 5
Pages: 3294-3301 Published: SEP 1 2009, WOS
SMETANOVÁ, Katarína - BOLDIŠ, Vojtech - KOCIANOVÁ, Elena ŠPITÁLSKA, Eva. Detection of Ehrlichia muris in a yellow-necked mouse
(Apodemus flavicollis) in Central Slovakia. In Acta Virologica : international
journal, 2007, vol. 51, no. 1, p. 69-71. (0.788 - IF2006). (2007 - Current Contents).
ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.2] Karbowiak, G, Stanko, M, Fricova, J, Wita, I, Hapunik, J, Petko, B
Blood parasites of the striped field mouse Apodemus agrarius and their
morphological characteristics Biologia 2009, 64 (6), pp. 1219-1224,, SCOPUS
STANČEK, D. - FUCHSBERGER, Norbert - OLTMAN, M. - SCHMEISER, H. KONTSEK, Peter - JAHNOVÁ, E. - HAJNICKÁ, Valéria. Significance of antiinterferon-alpha 2 and sICAM-1 activities in the sera of viral hepatitis B and C
ADDA22
ADDA23
ADDA24
patients treated with human recombinant interferon-alpha 2. In Acta Virologica :
international journal, 2001, vol. 45, no. 5-6, p. 287-292. (0.558 - IF2000). (2001 Current Contents). ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] WANG, J. - SUN, L. - XIANG, G.J. - HU, X.B. Negative Effect of IFNalpha 2b against HBV-DNA in PBMC, Serum and Inducement to CD25 in the
Patients with Chronic Hepatitis B. In 2009 IEEE INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON IT IN MEDICINE & EDUCATION, VOLS 1 AND 2,
PROCEEDINGS. 2009, p. 1158-1164., WOS
STRNISKOVÁ, Monika - RAVINGEROVÁ, Táňa - NECKÁŘ, Jan PASTOREKOVÁ, Silvia - BARANČÍK, Miroslav. Changes in the expression and/or
activation of regulatory proteins in rat hearts adapted to chronic hypoxia. In General
Physiology and Biophysics, 2006, vol. 25, no. 1, p. 25-41. (0.560 - IF2005). (2006 Current Contents). ISSN 0231-5882.
Citácie:
1. [1.1] CHANG, K. - XIAO, D.L. - HUANG, X.H. - LONGO, L.D. - ZHANG, L.B.
Chronic hypoxia increases pressure-dependent myogenic tone of the uterine
artery in pregnant sheep: role of ERK/PKC pathway. In AMERICAN JOURNAL
OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY. ISSN 03636135, JUN 2009, vol. 296, no. 6, p. H1840-H1849., WOS
2. [1.1] GAVRILOVIC, L. - SPASOJEVIC, N. - ZIVKOVIC, M. - DRONJAK, S.
Effect of immobilization stress on gene expression of catecholamine biosynthetic
enzymes in heart auricles of socially isolated rats. In BRAZILIAN JOURNAL OF
MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH. ISSN 0100-879X, DEC 2009, vol.
42, no. 12, p. 1185-1190., WOS
3. [1.1] RICHES, K. - MORLEY, M.E. - TURNER, N.A. - O'REGAN, D.J. - BALL,
S.G. - PEERS, C. - PORTER, K.E. Chronic hypoxia inhibits MMP-2 activation
and cellular invasion in human cardiac myofibroblasts. In JOURNAL OF
MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY. ISSN 0022-2828, SEP 2009,
vol. 47, no. 3, p. 391-399., WOS
ŠKULTÉTY, Ľudovít - HERNYCHOVÁ, L. - BEREGHÁZYOVÁ, E. - SLABÁ,
Katarína - TOMAN, Rudolf. Detection of specific spectral markers of Coxiella
burnetii isolates by MALDI-TOF mass spectometry. In Acta Virologica :
international journal, 2007, vol. 51, no. 1, p. 55-58. (0.788 - IF2006). (2007 - Current
Contents). ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Sekeyova Z (Sekeyova, Z.)1,2, Kowalczewska M (Kowalczewska, M.)1,
Decloquement P (Decloquement, P.)1, Pelletier N (Pelletier, N.)1, Spitalska E
(Spitalska, E.)2, Raoult D (Raoult, D.)1 Identification of protein candidates for
the serodiagnosis of Q fever endocarditis by an immunoproteomic approach
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS
DISEASES Volume: 28 Issue: 3 Pages: 287-295 Published: MAR 2009,
WOS
ŠKULTÉTY, Ľudovít - HERNYCHOVÁ, L. - TOMAN, Rudolf - KROČA, M. STULIK, J. - MACELA, A. Initial peptide mass fingerprinting analysis obtained by
lysis of Coxiella burnetii cells. In Acta Virologica : international journal. - Bratislava
: Virologický ústav SAV, 1957-, 2004, vol. 48, no. 1, p. 29 - 34. (0.683 - IF2003).
(2004 - Current Contents). ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Sekeyova Z (Sekeyova, Z.)1,2, Kowalczewska M (Kowalczewska, M.)1,
Decloquement P (Decloquement, P.)1, Pelletier N (Pelletier, N.)1, Spitalska E
(Spitalska, E.)2, Raoult D (Raoult, D.)1 Identification of protein candidates for
the serodiagnosis of Q fever endocarditis by an immunoproteomic approach
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS
DISEASES Volume: 28 Issue: 3 Pages: 287-295 Published: MAR 2009,
ADDA25
ADDA26
ADDA27
ADDA28
ADDA29
WOS
ŠPITÁLSKA, Eva - BOLDIŠ, Vojtech - KOŠŤANOVÁ, Z. - KOCIANOVÁ, Elena ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína. Incidence of various Tick-borne microorganisms in
rodents and ticks of central Slovakia. In Acta Virologica : international journal, 2008,
vol. 52, p. 175 - 179. (0.560 - IF2007). (2008 - Current Contents, Current Awareness
in Biological Sciences , Chemical Abstracts and Excerpta Medica database). ISSN
0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Stanek G : Pandora's Box: pathogens in Ixodes ricinus ticks in Central
Europe WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT Volume: 121 Issue: 21-22
Pages: 673-683 Published: NOV 2009, WOS
ŠPITÁLSKA, Eva - KOCIANOVÁ, Elena. Agents of Ehrlichia phagocytophila
group and other tick-borne microorganisms co-infecting ticks in southwestern
Slovakia. In Acta Virologica : international journal. - Bratislava : Virologický ústav
SAV, 1957-, 2002, vol. 46, p. 49-50. (0.644 - IF2001). (2002 - Current Contents).
ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.2] Kalinová, Z., Čisláková, L., Halánová, M . Ehrlichiosis/Anaplasmosis |
[Ehrlichióza/Anaplazmóza] Klinicka Mikrobiologie a Infekcni Lekarstvi 2009, 15
(6), pp. 210-213,, SCOPUS
ŠUBR, Zdeno W. - PITTNEROVÁ, S. - GLASA, Miroslav. A simplified RT-PCR
based detection of recombinant Plum Pox virus isolates. In Acta Virologica :
international journal, 2004, vol. 48, no. 3, p. 173 - 176. (0.683 - IF2003). (2004 Current Contents). ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Ioan Z (Ioan, Zagrai)1, Zagrai L (Zagrai, Luminita)1, Ferencz B
(Ferencz, Beatrix)2, Petricele I (Petricele, Ioana)3, Pamfil D (Pamfil, Doru)3,
Popescu O (Popescu, Octavian)2, Briciu A (Briciu, Alexandru)3, Festila A
(Festila, Angela) Serological and Molecular Typing of Plum pox Virus Isolates
in the Transylvania, Romania NOTULAE BOTANICAE HORTI
AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA Volume: 37 Issue: 1 Pages: 265-272
Published: JAN-JUN 2009, WOS
2. [1.2] 3. Polák J, Komínek P Distribution of Plum pox virus strains in natural
sources in the Czech Republic PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 45,
Issue: 4, Pages: 144-147 Published: 2009,, SCOPUS
TOMAN, Rudolf - HUSSEIN, A. - PALKOVIČ, Peter - FTÁČEK, Peter. Structural
properties of lipopolysaccharides from Coxiella burnetii strains henzerling and S. In
Annals of the New York Academy of Sciences. - New York : New York Academy of
Sciences, 2003, vol. 990, p. 563 - 567. (1.682 - IF2002). ISSN 0077-8923.
Citácie:
1. [1.1] Ghigo E (Ghigo, Eric)1, Pretat L (Pretat, Lionel), Desnues B (Desnues,
Benoit), Capo C (Capo, Christian), Raoult D (Raoult, Didier), Mege JL (Mege,
Jean-Louis) Intracellular Life of Coxiella burnetii in Macrophages An Update
RICKETTSIOLOGY AND RICKETTSIAL DISEASES Book Series: ANNALS OF
THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES Volume: 1166 Pages: 55-66
Published: 2009, WOS
TOMAN, Rudolf - HUSSEIN, A. - SLABÁ, Katarína - ŠKULTÉTY, Ľudovít.
Further structural characteristics of the lipopolysaccharide from Coxiella burnetii
strain Nine Mile in low virulent phase II. In Acta Virologica : international journal. Bratislava : Virologický ústav SAV, 1957-, 2003, vol. 47, no. 2, p. 129-130. (0.660 IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Sekeyova Z (Sekeyova, Z.)1,2, Kowalczewska M (Kowalczewska, M.)1,
Decloquement P (Decloquement, P.)1, Pelletier N (Pelletier, N.)1, Spitalska E
(Spitalska, E.)2, Raoult D (Raoult, D.)1 Identification of protein candidates for
ADDA30
ADDA31
the serodiagnosis of Q fever endocarditis by an immunoproteomic approach
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS
DISEASES Volume: 28 Issue: 3 Pages: 287-295 Published: MAR 2009,
WOS
TOMKA, Miroslav - ZAJAC, Vladimír - ILENČÍKOVÁ, Denisa - SEDLÁKOVÁ,
Oľga - ŠTEVURKOVÁ, Viola - BELLA, V. - ČIERNIKOVÁ, Soňa - KOVÁČ,
Michal - REINEROVÁ, Marta. The novel exon 11 mutation of BRCA1 gene in a
high-risk family. In Neoplasma, 2003, vol. 50, no. 6, p. 403-407. (0.679 - IF2002).
(2003 - Current Contents). ISSN 0028-2685.
Citácie:
1. [1.1] Jaworowska E (Jaworowska, Ewa)1, Tarnowska C (Tarnowska,
Czeslawa)1, Lubinski J (Lubinski, Jakub)1, Serrano-Fernandez P (SerranoFernandez, Pablo)3, Huzarski T (Huzarski, Tomasz)3, Gorski B (Gorski,
Bogdan)3, Masojc B (Masojc, Bartlomiej)3, Jakubiszyn J (Jakubiszyn, Jerzy)4,
Korytowska A (Korytowska, Aleksandra)5, Kram A (Kram, Andrzej)2, Rabczynski
J (Rabczynski, Jerzy)6, Lubinski J (Lubinski, Jan)3 Clinical Characteristics of
Laryngeal Cancer in BRCA-1 Mutation Carriers ANTICANCER RESEARCH
Volume: 29 Issue: 7 Pages: 2703-2705 Published: JUL 2009, WOS
VAREČKOVÁ, Eva - WHARTON, S.A. - MUCHA, Vojtech - GOCNÍK, Michal KOSTOLANSKÝ, František. A monoclonal antibody specific to the HA2
glycoprotein of influenza a virus hemagglutinin that inhibits its fusion activity
reduces replication of the virus. In Acta Virologica : international journal. Bratislava : Virologický ústav SAV, 1957-, 2003, vol. 47, no. 4, p. 229 - 236. (0.660
- IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0001-723X.
Citácie:
1. [1.1] Prabhu N (Prabhu, Nayana)1, Prabakaran M (Prabakaran, Mookkan)1,
Ho HT (Ho, Hui-Ting)1, Velumani S (Velumani, Sumathy)1, Qiang J (Qiang,
Jia)1, Goutama M (Goutama, Michael)2, Kwang J (Kwang, Jimmy)1,3
Monoclonal Antibodies against the Fusion Peptide of Hemagglutinin Protect
Mice from Lethal Influenza A Virus H5N1 Infection JOURNAL OF VIROLOGY
Volume: 83 Issue: 6 Pages: 2553-2562 Published: MAR 15 2009, WOS
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
KOVÁČOVÁ, Elena - MAJTÁN, Juraj - BOTEK, R. - BOKOR, T. BLAŠKOVIČOVÁ, Jana - SOĽAVOVÁ, M. - ONDICOVÁ, M. - KAZÁR, Ján. A
fatal case of psittacosis in Slovakia, January 2006. In Eurosurveillance, 2007, vol.
12, no. 8, p.70802.
Citácie:
1. [1.1] BEECKMAN, D.S.A.- VANROMPAY, D.C.G. Zoonotic Chlamydophila
psittaci infections from a clinical perspective. In Clinical Microbiology and
Infection, 2009, vol. 15, no. 1, pp. 11-17., WOS
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
MISTRÍKOVÁ, Jela - KOŽUCH, Otto - KLEMPA, Boris - KONTSEKOVÁ, Eva LABUDA, Milan - MRMUSOVÁ, Miroslava. New findings on the ecology and
epidemiology of murine Herpes virus isolated in Slovakia : nové poznatky o ekológii
a epidemiológii myšieho herpetického vírusu izolovaného na Slovensku. In
Bratislavské lekárske listy, 2000, roč. 101, č.3, p. 157-162. ISSN 0006-9248.
Citácie:
1. [1.2] MILHO, R. - SMITH, C.M. - MARQUES, S. - ALENQUER, M. - MAY,
J.S. - GILLET, L. - GASPAR, M. - EFSTATHIOU, S. - SIMAS, J.P. STEVENSON, P.G. In vivo imaging of murid herpesvirus-4 infection. In Journal
of General Virology, 2009, vol.90, no.1, 21-32., SCOPUS
Nezaradené publikácie
AFK01
KAZIMÍROVÁ, Mária - DERDÁKOVÁ, Markéta - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília KOČI, Juraj - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SELYEMOVÁ, Diana - ELEČKOVÁ,
Elena - LABUDA, Milan. Experimental infection of C3H/N mice with B. afzelii. In
International Conference on Lyme Borreliosis and other Tick-borne diseases. 10th
International conference on Lyme borreliosis and other tick-borne diseases,
September 11-15, 2005, Vienna : Book of Abstracts. - Vienna : Clinical Institute for
Hygiene and Medical Microbiology, 54.
Citácie:
1. [1.1] Krupka, I. - Knauer, J.- Lorentzen, L.- O'Connor, T.P.- Saucier, J. Straubinger, R.K. Borrelia burgdorferi Sensu Lato Species in Europe Induce
Diverse Immune Responses against C6 Peptides in Infected Mice. In CLINICAL
AND VACCINE IMMUNOLOGY, 2009, p. 1546–1562, WOS
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Štruktúra a morfogenéza vírusov
Počet hodín za semester: 56
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mikrobiológie a virológie
RNDr. Elena Kocianová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Akarológia
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra zoológie PrírFUK
RNDr. František Kostolanský, CSc.
Názov semestr. predmetu: Vybrané kapitoly z imunológie
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mikrobiológie a virológie
Názov semestr. predmetu: Základy molekulárnej imunológie
Počet hodín za semester: 6
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra molekulárnej biológie
RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Vybrané kapitoly z virológie - Molekulárna diagnostika vírusov
Počet hodín za semester: 3
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra mikrobiológie a
virológie
RNDr. Vojtech Mucha, CSc.
Názov semestr. predmetu: Vybrané kapitoly z imunológie
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mikrobiológie a virológie
Názov semestr. predmetu: Základy molekulárnej imunológie
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra molekulárnej biológie
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Biosyntéza vírusov
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra mikrobiológie a
virológie
Názov semestr. predmetu: Regulácia expresie génov v eukaryotoch
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra molekulárnej biológie
Názov semestr. predmetu: Vybrané kapitoly z virológie
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra mikrobiológie a
virológie
doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Biosyntéza vírusov
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra mikrobiológie a
virológie
Názov semestr. predmetu: Bunková a molekulárna biológia rakoviny
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra molekulárnej biológie
Názov semestr. predmetu: Regulácia expresie génov v eukaryotoch
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra molekulárnej biológie
RNDr. Juraj Petrík, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Molekulárna imunológia
Počet hodín za semester: 14
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra molekulárnej biológie
Ing. Jana Tomášková, PhD.
Názov semestr. predmetu: Molekulárna imunológia
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra molekulárnej biológie
RNDr. Eva Varečková, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Vybrané kapitoly z virológie
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mikrobiológie a virológie
RNDr. Miriam Zaťovičová, CSc.
Názov semestr. predmetu: Molekulárna imunológia
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra Molekulárnej Biológie
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Vybrané kapitoly z biochémie a molekulárnej biológie
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra biochémie
Semestrálne cvičenia:
RNDr. Monika Lahová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Cvičenia z virológie
Počet hodín za semester: 39
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mikrobiológie a virológie
Názov semestr. predmetu: Cvičenie z imunológie
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mikrobiológie a virológie
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Cvičenie zo základnej imunológie
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra molekulárnej biológie
doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Cvičenie zo základnej imunológie
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra molekulárnej biológie
RNDr. Zdeno Šubr, CSc.
Názov semestr. predmetu: Vírusy rastlín a hmyzu
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra mikrobiológie a
virológie
Semináre:
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Biochemické metódy vo virológii
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mikrobiológie a virológie
Terénne cvičenia:
v sledovanom období žiadne
Vedenie bakalárskych a diplomových prác:
Mgr. Pavlína Bartíková, PhD.
Názov semestr. predmetu: diplomova praca
Počet hodín za semester: 90
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra mikrobiologie a
virologie
Individuálne prednášky:
Názov semestr. predmetu: Vybrané kapitoly z virológie
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mikrobiológie a virológie
RNDr. Otakar Kúdela, CSc.
Názov semestr. predmetu: Rezistencia rastlín voči viroidom a vírusom
Počet hodín za semester: 3
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra genetiky
RNDr. Monika Lahová, PhD.
Názov semestr. predmetu: Imunológia vírusových nákaz
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra mikrobiológie a virológie
RNDr. Zdeno Šubr, CSc.
Názov semestr. predmetu: Vybrané kapitoly z molekulárnej biológie
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra molekulárnej biológie
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Česko
Čiampor
2
Glasa
1
Klempa
1
Kocianová
2
Kúdela
1
Russ
1
Schwarzová
4
Škultéty
1
Tóthová
22
Dánsko
Pastoreková
3
Fínsko
Pastorek
3
Pastoreková
3
Tóthová
25
Francúzsko
Sekeyová
7
Havlíková
7
Lahová
7
Klempa
6
Sekeyová
7
Holandsko
Izrael
Japonsko
Luxemb.
Nemecko
Rakúsko
Klempa
Rumunsko
Švédsko
Čiampor
Lahová
Švastová
Počet vyslaní
spolu
1
7
11
1
6
69
11
11
Bolaeva
Maurya
2
2
Ramirez
Maurya
Pastoreková
Glasa
Šubr
Russ
Klempa
5
6
6
5
6
9
Predajňa
Špitalská
4
15
64
2
Taliansko
Turecko
USA
Veľká
Británia
Pastoreková
Predajňa
Škultéty
Boldišová
Fuleová
2
12
134
26
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Druh dohody
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Česko
Václav
4
Krištúfek
Turecko
Mesut
Karahan
Počet
1
4
1
prijatí spolu
3
203
Počet dní
120
120
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Názov konferencie
Meno pracovníka
Počet dní
Bulharsko
ISPPV
Miroslav Glasa
6
Lukáš Predajňa
6
Zdeno Šubr
6
Česko
VK ČSMS
Fedor Čiampor
3
3rd JM TB
Peter Ditte
3
Jaromír Pastorek
3
Silvia Pastoreková
3
Eliška Švastová
3
TD
Petra Borovská
3
Ivan Košík
3
Francúzsko
EORTC
Grécko
CCHM
Írsko
IC HFRS HPS HV
WGM TAHDP
Nemecko
Rusko
Spojené arabské
emiráty
Švédsko
Turecko
Veľká Británia
Bio-Europe 2010
IQM
2nd ICDDT
ENIVD
Cost Action B28
C ost action B28 +
Influenza 2010
Martina Košíková
Peter Pančík
Katarína Schwarzová
Silvia Pastoreková
Martina Takáčová
Kermen Bolaeva
Filippo Iuliano
Pryianka Maurya
Silvia Pastoreková
Wojciech Witarski
Boris Klempa
Juraj Kopáček
Jaromír Pastorek
Silvia Pastoreková
Silvia Pastoreková
Boris Klempa
Rudolf Toman
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
4
6
Boris Klempa
Rudolf Toman
Rudolf Toman
Ivan Košík
Zuzana Staneková
3
3
3
5
5
Skratky použité v tabuľke C:
VK ČSMS – Výročná konferencia Československej mikrobiologickej spoločnosti
2nd ICDDT - 2nd International Conference on Drug Discovery and Therapy
3rd JM TB - 3rd Joint Meeting on the Role of p53, MDM2, AGR2/3 and Ubiquitin/Chaperone
System Tumour Biology
Bio-Europe 2010 - 16th Annual International partnering Conference - Bio-Europe 2010
CCHM - 7th CellCheck Meeting
Cost Action B28 - Cost Action B28, 8th Management Committee and WG1, WG2, WG3,
WG4, WG5 Meetings
Cost action B28 + - Array Technologies for BSL3 and BSL4 pathogens, Workshop on Array
technologies
ENIVD - 19th Meeting of the European Network for Diagnostics of "Imported" Viral
Diseases
EORTC - 5th European Organisation for Research and Treatment of Cancer
IC HFRS HPS HV - VIII International Conference on HFRS, HPS and Hantaviruses
Influenza 2010 - Influenza 2010 - Zoonotic Influenza and Human Health
IQM - Workshop on International Quality Management Standards for Viral Collections
Cataloging and Biosafety/Biosecurity Issues
ISPPV - International Symposium on Plum pox virus
TD - Tomáškove dni
WGM TAHDP - *Working Group Meeting - Therapeutic Aspects of Hypoxia-Dependent
Pathways
Download

Výročná správa Virologického ústavu SAV 2010 [PDF]