SEDA KARA KILIÇARSLAN
KİŞİLİK HAKKINA SALDIRIDA
ÜSTÜN NİTELİKTE
ÖZEL VE KAMUSAL YARAR
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ..................................................................................................................... V
İÇİNDEKİLER....................................................................................................VII
KISALTMALAR...............................................................................................XIII
GİRİŞ..........................................................................................................................1
I. KONUNUN TAKDİMİ.................................................................................1
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI......................................................2
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR
I. KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI.......................................................................5
II. KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI..................................................................10
A. Genel Olarak..............................................................................................10
B. Kişilik Hakkına Saldırının Unsurları..................................................12
1.Saldırı...................................................................................................12
2. Hukuka Aykırılık...............................................................................16
a. Sübjektif Teori.............................................................................18
b. Objektif Teori..............................................................................19
aa. Mutlak Hakların İhlaline Dayanan Hukuka Aykırılık
(Sonucun Hukuka Aykırılığı)........................................ 20
bb.Koruma Normunun İhlaline Dayanan Hukuka
Aykırılık (Davranışın Hukuka Aykırılığı)...................21
VIII
cc. Tehlike İlkesinin İhlaline Dayanan Hukuka
Aykırlık................................................................................ 22
dd.Çatışan Yararların Tartılması İlkesine Dayanan
Hukuka Aykırılık............................................................... 23
III.HUKUKA UYGUNLUK KAVRAMI..................................................... 23
A. Türk Hukukunda Belirtilen Hukuka Uygunluk Sebepleri........... 28
1. Mağdurun Rızası.............................................................................. 28
2. Üstün Nitelikte Özel Yarar..............................................................31
3. Üstün Nitelikte Kamusal Yarar......................................................32
4. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması.....................................33
5. Haklı Savunma...................................................................................37
6. Zorunluluk Hali.................................................................................37
7. Hakkını Kendi Gücüyle Koruma................................................. 38
B. Çatışan Yararların Tartılması İlkesinin Hukuka Uygunluk
Bağlamında Uygulanması..................................................................... 40
1. İlkenin Uygulama Şartları...............................................................41
2. Hukuka Uygunluğun Yarar Odaklı Olarak
Sınıflandırılması................................................................................42
a. Yarar(Menfaat) Eksikliğine Dayanan Hukuka
Uygunluk Sebepleri....................................................................43
b. Yarar (Menfaat) Üstünlüğüne Dayanan Hukuka
Uygunluk Sebepleri................................................................... 44
IV. YARAR KAVRAMI...................................................................................... 46
A. Özel Yarar...................................................................................................47
B. Kamusal Yarar.......................................................................................... 48
İKİNCİ BÖLÜM
ÜSTÜN NİTELİKTE ÖZEL YARAR
I. KAVRAMA GENEL BAKIŞ.......................................................................51
A. Mağdurun Üstün Yararı..........................................................................52
IX
B. Failin Üstün Yararı ..................................................................................53
C. Üçüncü Kişinin Üstün Yararı............................................................... 54
II. TIBBİ MÜDAHALE.................................................................................... 54
A. Genel Olarak............................................................................................. 54
B. Mağdurun Rızasının Bulunmadığı Tıbbi Müdahaleler .................58
1. Mağdurun Açıkça Rıza Göstermediği Haller.............................58
2. Mağdurun Aksine Beyanı Olduğu Haller.................................. 60
a. Dini Sebepler Nedeniyle Müdahalenin Reddedilmesi..... 60
b. Açlık Grevi...................................................................................61
C. Mağdurun Rızasının Bulunduğu Tıbbi Müdahaleler......................62
1. Organ ve Doku Nakli Amaçlı Tıbbi Müdahaleler.................... 63
2. Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleler................................................67
3. Cinsel Faaliyetlere İlişkin Tıbbi Müdahaleler........................... 68
a. Üreme Faaliyetlerine Yapılan Müdahaleler......................... 68
b. Cinsiyete Yönelik Müdahaleler.............................................. 72
4. Kan Verme...........................................................................................75
III.HAKLI SAVUNMA VE ZORUNLULUK HALİ.................................75
A. Haklı Savunma.........................................................................................75
1. Genel Olarak.......................................................................................75
2. Haklı Savunmanın Şartları............................................................ 77
B. Zorunluluk Hali........................................................................................79
1. Genel Olarak.......................................................................................79
2. Zorunluluk Halinin Şartları.......................................................... 82
IV.HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ................................................................. 83
A. Genel Olarak............................................................................................. 83
B. Hak Arama Özgürlüğünün Şartları.................................................... 86
1. Üstün Bir Hak veya Çıkar.............................................................. 86
2. Hak Kötüye Kullanılmamalı......................................................... 86
V. AVUKATIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ.............................. 88
A. Genel Olarak............................................................................................. 88
X
B. Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğünden Kaçınabileceği
Haller.......................................................................................................... 90
VI.TİCARİ BOYKOT........................................................................................ 92
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜSTÜN NİTELİKTE KAMUSAL YARAR
I. KAVRAMA GENEL BAKIŞ.......................................................................95
II. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ................................................................................ 96
A. Basın Özgürlüğü İle Kişilik Hakkının Çatışması............................ 99
B. Basın Özgürlüğünde Üstün Kamusal Yararın Tespiti.................. 103
1. Uygun Amacın Tespiti.................................................................. 103
a. Haberin ve Eleştirinin Gerekli Olması.............................. 104
aa. Haberin ve Eleştirinin İçerdiği Bilgi........................... 104
bb.Güncellik........................................................................... 106
b. İlgili Kişinin Toplum İçindeki Yeri..................................... 107
aa. Kamuoyunun Dikkatini Çeken Kimseler................. 109
aaa. Kamuoyunun Sürekli Olarak Dikkatini Çeken
Kişiler........................................................................ 109
bbb.Kamuoyunun Geçici Olarak Dikkatini Çeken
Kişiler........................................................................ 113
bb.Sade Kişiler....................................................................... 113
c. Haberin Hedef Kitlesi.............................................................114
2. Uygun Aracın Tespiti.................................................................... 115
a.Gerçeklik....................................................................................116
b. Konu İle İfade Arasında Düşünsel Bağ................................117
III.TIBBİ MÜDAHALELER..........................................................................118
A. Kamu Sağlığının Korunmasına İlişkin Tıbbi Müdahaleler.........119
B. Kan Alımı................................................................................................ 121
C. Tıbbi Denemeler.................................................................................... 122
1. Tedavi Amaçlı Tıbbi Denemeler................................................. 122
2. Bilimsel Amaçlı Tıbbi Denemeler.............................................. 124
XI
D. Nüfus Planlaması Amacıyla Cinsel Üretim Faaliyetlerine
Müdahale................................................................................................. 126
IV.Kamu Düzeninin Korunmasına İlişkin Müdahaleler......................... 128
SONUÇ................................................................................................................. 129
KAYNAKÇA....................................................................................................... 133
Download

kişilik hakkına saldırıda üstün nitelikte özel ve