FAYDA MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
23.12.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, 23.12.2015
Çarşamba günü saat 11.00’da, Tem Otoyolu Kavacık Kavşağı Rüzgarlıbahçe
Mah. No:6 Kat:5 Ford Plaza Konferans Salonu Kavacık İstanbul adresinde
aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılacaktır.
Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın, aşağıdaki örneğe
uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnameleri ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Olağan Genel Kurulumuza bütün ortaklarımızın katılımını rica ederiz.
FAYDA MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1-
AÇILIŞ VE DİVAN HEYETİNİN SEÇİMİ
2-
DİVAN HEYETİNE TOPLANTI TUTANAKLARINI HİSSEDARLAR ADINA
İMZALAMA YETKİSİNİN VERİLMESİ
3-
YÖNETİM KURULUNCA HAZIRLANAN 2014 YILINA AİT FAALİYET
RAPORUNUN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI
4-
2014 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN BİLANÇO VE KAR-ZARAR
CETVELLERİNİN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI
5-
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRASI
6-
KÂRIN KULLANIM ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ
7-
TTK. MADDE 381 GEREĞİNCE YAPILMIŞ OLAN UYGULAMA HAKKINDA
BİLGİLENDİRME YAPILMASI
8-
DİLEK VE TEMENNİLER
9-
KAPANIŞ
VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum Fayda Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin “Tem
Otoyolu Kavacık Kavşağı Rüzgarlıbahçe Mah. No:6 Kat:5 Ford Plaza Konferans
Salonu, Kavacık – İstanbul” adresinde 23.12.2015 Çarşamba Günü Saat 11.00’da
yapılacak olan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve
gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya,……………………..
TC. Kimlik No’lu Sn…………………………….’ı vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren :
Vekaleti Verenin
Sermaye Miktarı :
Oy Miktarı :
Hisse Adedi :
Adresi
:
Download

fayda mağazacılık sanayi ve ticaret a.ş. 2014 yılı olağan