iMMÜNOFLÖRESAN
Alınacak testler immünflöresan
şartları içermelidir.
ANTiKOR TESTLERi TEKNil( ŞARTNAMESi
antikor tekniğiyle çalışmaya uygun olacak şekilde aşağıdaki teknik
Genel Şartlar
1.
Teklifler tüm testleri içermelidir.
2.
Teknik şartları aşağıda verilen testler, indirekt immunofloresan
örneklerinde çalışmaya uygun olmalıdır.
yöntemiyle
3.
Kitler, teknik şartları aşağıda verilen flöresan mikroskopu
4.
Testlerin çalışması için gerekli olan ürünler (konjugat, kontroller
kullanıma hazır pozitif ve negatif kontrolleri içermelidir.
serum
ile beraber temin edilmelidir.
vs.) kitin içinde bulunmalı ve
5.
Testlerin çalışmasıyla ilgili her türlü sarf malzemesi ücretsiz olarak temin edilmelidir.
6.
7.
Test slaytları laboratuvar yöntecisinin isteğine göre 5 veya lO'luk alanlardan oluşrnahdır.
Kitlerin raf ömrü, satın alındığı tarihten başlayarak en az 12 ay olmalıdır. Raf ömrünü
tamamlamasına
değiştirilebili r.
2 ay kalan kitler
8.
inkübasyon
oda
geçmemelidir.
9.
Laboratuvar
edilecektir.
10. Laboratuvar
malzemeleri
sıcaklığında
yöneticisinin
önceden
olmalı
talebi
ve
haber verilerek
testin
ile testler
bir dış kalite
personeline gerekli eğitim verilmeli
tarafından karşılanmalıdır.
11. Kitten kaynaklanan test kayıplarında
ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
toplam
ve eğitim
daha uzun olanlarla
inkübasyon
süresi
programına
75
ücretsiz
kayıplar
dakikayı
olarak dahil
sırasında harcanacak
veya uygunsuz sonuçlarda,
ücretsiz
kit ve sarf
15 gün içinde
12. Kitler yazılı siparişi takiben en geç 30 gün içinde temin edilmelidir.
1.
Anti Nükleer Antikor Antikor (ANA) Testi
Test, ANA ve alt tiplerine uygun paternleri saptamaya uygun olmalıdır.
2.
ANA antikorları saptayabilmek
dokusu yan yana bulunmalıdır.
3.
ANA testlerine
üzere, her alanda
ilaveten diğer lFA testlerinin
HEp-2 hücreleri
ve maymun
karaciğer
bulunması tercih nedenidir.
Anti Nativ DNA (nDNA) Testi
Test nativ DNA antijenine
karşı oluşan antikorları
Anti Nötrofil
1. Test ANCA antikorlarını
2. ANCA antikorlarını
Sitoplazmik
saptamaya uygun olmalıdır.
Antikor
(ANCA) Testi
saptamaya uygun olmalıdır.
saptayan kit, cANCA, pANCA antikorlarını
aynı alanda ayrı ayrı
saptayabilmek üzere her slaytta ethanol fikse granülosit, formalin fikse granülosit
bulunmalıdır. Aynı slaytta HEp-2 hücreleri bulunması tercih nedenidir.
Prof. r. Sinem AKI'\A~
Cellı1 Bayar O~iv~~1
Tıp Faktift6i
. 1ibbi Mikrobiyoloji AD
Dip.Tes.No: 69173 UzıııanJık Tea. No: 65384
d~
Doç. Dr. Talat
ECeMlŞ
Tıbbı Mikrobiyoloji
OIp.TI$.No: 55311
•
T
Anti Karaciğer Böbrek Mikrozomal
Test Anti LKM antikorlarını
(LKM) Testi
karaciğer ve böbrek dokusunda saptamaya uygun olmalıdır.
Anti Endomisyum
Test karaciğer dokusunda
Antikor
anti endomisyum
IgA Testi
IgA antikorlarını
saptamaya uygun olmalıdır.
Flöresan Mikroskop
1234-
Mikrosap immunfloresan test slaytlarını değerlendirmeye uygun olmalıdır.
Mikroskop üzerinde 20x ve 40x objektif olmalıdır.
Okülerleri çıkartılabilir olmalıdır.
Mikroskopta LEO lamba bulunmalıdır. Böylelikle 10.000 saatlik bir lamba ömrü sağlanmış
olacaktır.
5-
Mikroskop kapandıktan sonra gerek duyulduğunda hemen açılabilmeli, bunun için mikroskop
lambasının civa ya da halojen lambalarda olduğu gibi soğumasının/ısınmasının
beklenmesine
gerek olmamalıdır.
678-
Mikroskoba gerektiginde kamera sistemi
Mikroskop laboratuvarımıza lFA kitlerini
Mikroskapla ilgili her türlü bakım onarım
işlemleri firma tarafından ücretsiz yerine
yerleştirilebilmelidir.
temin eden firma tarafından kurulacaktır.
ve gerektiginde yeni lamba temini ve değişim
getirilmelidir.
TEST
MiKTAR (ADET)
Anti Nükleer Antikor (ANA)
5500
Anti nONA
1100
ANCA
1600
Anti LKM
1600
Anti Endomisyum
TOPLAM
.--
IgA
2000
11800
;ri~
Doç. Dr. Talat ECEMlŞ
Tıtıtıı~
DIP.TM.No: &531t
Download

4.grup teknik şartname