i
•
NEFELOMETRE
Aşağıda
isimleri
ve miktarları
uyumlu olarak çalışacak nitelikte
TESTLERİ
belirtilen
olmalıdır.
TEKNİK
ncfclomcuik
ŞARTNAMESi
testler.
teknik şartları belirtilen
cihaz ile
GENEL ŞARTLAR
1.
Kurulacak sisteme ait kit, kalibratör
ve kontroller;
cihaz ile çalışmaya tam uyumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen kitlerin raf ömrü, satın
3.
4.
6.
tarihten
başlayarak
en az 4 ay
olmalıdır. ihtiyaç halinde, raf ömrünün tamamlanmasına
en az 2 ay kala, testler
laboratuvar yöneticisinin talebine göre uygun diğer testlerle değiştirilebilir.
Testlerin çalışmasıyla ilgili her türlü sarf malzemesi (kontrol, kalibratör, standartlar
dahil), ilgili firma tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.
Testlerin raporlandırılmasına
kadar sorunsuz çalışabilecek bilgisayar sistemi, LCD
monitörü, lazer yazıcısı, kesintisiz güç kaynağı, barkod cihazı, cihaz için gerekli ortam
ısısını sağlayacak klima sistemi, cihazın laboratuvarda
kurulmasını ve yerleşimini
sağlayacak araç
kurulmalıdır.
5.
alındığı
aşağıda teknik şartları verilmiş olan
ve gereçler,
ve diğer
gerekli
malzemeler
temin
edilmeli
ve
Sistemden, cihazdan veya kitten kaynaklanan hatalı veya uygunsuz sonuçlarda,
kayıplar 15 gün içinde ücretsiz olarak karşılanmalıdır.
Sistemlerde oluşabilecek arızalara, arızaların bildirimini takip eden en geç 24 saat
içinde cihaz başında müdahale edilip, arızalar gidermelidir. Arızanın 72 saat içinde
7.
giderilememesi
durumunda,
15 gün içinde yeni bir cihaz laboratuvarımıza
kurulmalıdır.
Kitler bitinceye kadar geçen süre boyunca cihazı ve kurulan sistemi 24 saat çalışır
halde tutacak ve her türlü bakım, onarım ve yedek parça ihtiyacını ücretsiz olarak
ka rşıla nma Iıd ır.
8.
Kitler yazılı siparişi takiben en geç 30 gün içinde temin edilmelidir.
9.
Laboratuvarda
daha önce kullanılmamış
testler ve cihazlar
yöneticisinin deneme amaçlı test talebi yerine getirilmelidir.
10. Tüm testler
bir dış kalite programına
dahil
uygulanması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılmasına
için,
laboratuvar
edilmeli,
bu programın
eksiksiz
ait işlemler ücretsiz sağlanmalıdır.
11. Cihazın ve sistemin çalışmasıyla ilgili eğitim, laboratuvar yöneticisinin
tarihte, kurulan sistem üzerinde ilgili firma tarafından verilmelidir.
uygun gördüğü
a-~
Doç. Dr. Talat ECEMlŞ
Tıbbi MikrObIYOIOjI
D1p.T•• .No: 55318
1
r
NEFELOMF-TRE
I.
Cihaz. tam otomatik.
2.
Aynı
anda birden
Cil/AZ
J (üç) yıllık netclornetri arıalizörü olmalıdır.
fazla nurnuneden.
birden fazla plazma protein tesılerini.
çalışması
Cihaz beyin ornuril ik sıvısında immünglobulin
bu
sonuçları
serum
grafiklcrıdirchilcn
..
L
Cihazın
çalışımı
ŞARTLARI
en Iazla
access \'C 'kalk away çalisabilmelidir.
numune girişi yapılabilıııelidir.
3.
TEKNiK
sonuçlarıyla
durdurulrnadan
ve albunıin
hirliktc
devamlı
ölçümlerini
değerlerıdirerek
(Rcibcrgram)
bilgisayar yazılımı
hızı saatte en az 180 test olmalıdır.
ücretsiz
randoru
reakıif
yapabilmcli
yorurnlayabilcn
olarak
5. Cihazda renktifler ve numuneler için ayrı işlem yapan iki adet prob bulunmalıdır.
Cihaz. inkübasyorıu.
teaktif ve numunelerin
uygun miktarlarda
pipetlenrnesini
7. Numulcr.
direkt
8.
9.
ciha-n
olarak
hastanemizde
yapabilmcli.
8 mllik
kullanılan
oluşabilecek
ve cpcndorf
tüplerle
ve
sorunları
tüpleriyle
yük lcncbilmclidir.
Ciha>. tüm çalışmayı
rapor
olarak alı nabi lrnel id i r.
cdcbilmcli.
Cihazın
kontrol
kendisine
ait kalite
edebilmelidir.
dökümanıc
bu aşamalarda
\'L
\'C
temin edilmelidir.
6.
uygun dilüsyonları
otomatik olarak
bi Id i re il i kaz si st c nı i o Imalı d ır.
\'C
test sonuçları
programı
olmalı
ve normal
\'C
sonuçları
değerler
kantitatif
saklayabilmcli
ve
LO. Cihaz kalibrasyonu
ilgili firma tararından yapılmalıdır.
ii. Cihaz.
numuneleri
barkat
ile
taruyahi lmcli.
sonuçların
hastane
bilgisayarın
sisteminden
dökümanıc
edilmesi
mümkün
olmalı ve ilgili
firma.
hastanenin uygun
gördüğü
şekilde
LlS/HIS
sitemine
12. Kullanılan
rcakı iflcrin
cihaz
uzunluğu tercih nedenidir.
bağlantıyı
üzerinde
sağlamalıdır.
stabilitesi
bozulmadan
saklanma
süresinin
TF-STLER VF: MiKTAI~LARI
i
TESTI,ER
ASO
1250
Hizh sensitive
- ~----
CRP
-
RF
IgA
LoG
_1:: __
-
28000
5000
4500
.
I~M
C3
C~
IgC i
,
MiKTARl
1~(j2
c..
i gS-i 3
!~G4
Scruloplazrnin
I, TOPLAM
-
4500
4500
2500
2500
125
125
125
125
100
5.1.150
a·~
Doç. Dr. Talat ECEMIŞ
Tıbbi WUObiYOIOjI
Dip.Tes.No: 5531.
Download

2.grup teknik şartname