statutární město Zlín
Magistrát města Zlína, Odbor ekonomiky a majetku
se sídlem nám. Míru 12, pracoviště: Zarámí 4421
tel. 577 630 316, e-mail: [email protected]
Č. j. 97/2015
V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
zveřejňujeme před projednáním v orgánech statutárního města Zlína dle usnesení Rady města
Zlína č.j. 67/8R/2015 ze dne 13. 4. 2015
Záměr na přímý prodej:
Vyvěšeno:
Bude sňato:
Byty – jednotka
16.04.2015
06.05.2015
I. Veselkové 320 – 4, Zlín - Malenovice, k. ú. Malenovice u Zlína
Přímý prodej jednotky č. 320 - 4, v domě čp. 320, I. Veselkové, Zlín – Malenovice na pozemku
parc. č. st. 406 o výměře 572 m2 v k. ú. Malenovice u Zlína, spoluvlastnického podílu o velikosti
5118/33188 na společných částech domu a spoluvlastnického podílu o velikosti 5118/33188 na
pozemku parc. č. st. 406. Jednotka o velikosti 2 + 1 bez sociálního zařízení je situována v 1.NP.
2
Celková podlahová plocha jednotky činí 51,18 m .
Minimální cena:
168 000 Kč
Kritéria hodnocení v pořadí:
1. Nejvyšší nabídnutá cena se složením jistoty (ve výši 10 % z vyvolávací - minimální ceny)
a podpisem dohody.
2. Úhrada kupní ceny do 30 dnů od převzetí závazné nabídky na odkoupení jednotky
doporučeným dopisem.
Podmínky a postup výběrového řízení
1. Podpis dohody o složení jistoty a souhlasu s podmínkami výběrového řízení – k vyzvednutí na
Odboru ekonomiky a majetku Magistrátu města Zlína (dále jen OEaM), oddělení správy domů,
po dohodě lze zaslat v elektronické podobě.
2. Složení jistoty na účet statutárního města Zlína – v hotovosti na pokladně České spořitelny
nebo převodem z účtu.
3. Předání žádosti o odkoupení jednotky s navrhnutou kupní cenou – přihláška, podepsaná
dohoda o složení jistoty, potvrzení o úhradě jistoty v zalepené obálce a čestné prohlášení.
4. Vyřazení zájemce v případě nesplnění podmínek výběrového řízení.
5. Propadnutí jistoty jako smluvní pokuty u vybraného zájemce v případě, že dodatečně odstoupí
od uzavření kupní smlouvy.
6. Statutární město Zlín si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené v žádosti uchazeče.
7. Statutární město Zlín si vyhrazuje právo na odmítnutí všech nabídek nebo zrušení výběrového
řízení bez udání důvodu kdykoliv do uzavření smlouvy.
8. Nabídky podané po termínu pro podávání nabídek nebudou statutárním městem Zlínem přijaty
a budou bez otevření vráceny podateli.
9. Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky.
Termín prohlídky:
5. 5. 2015 od 9:00 – 9:15 hod.
statutární město Zlín
Magistrát města Zlína, Odbor ekonomiky a majetku
se sídlem nám. Míru 12, pracoviště: Zarámí 4421
tel. 577 630 316, e-mail: [email protected]
Č. j. 97/2015
Dohoda o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k prodeji jednotky a další informace
jsou k dispozici na OEaM, Zarámí 4421, Zlín – dveře č. 103 (tel. 577 630 316).
Žádosti a nabídky na odkoupení jednotky do vlastnictví s navrhnutou kupní cenou, doklad o
zaplacení jistoty spolu s podepsanou dohodou o složení jistoty a čestným prohlášením
předkládejte na podatelnu Magistrátu města Zlína, detašované pracoviště na ulici Zarámí 4421,
přízemí budovy v uzavřené obálce viditelně označené heslem „ j. 320 – 4“ a adresou zájemce
do 7. 5. 2015, do 12:00 hod.
Download

vyvěšení - přímý prodej I. Veselkové 320-4