USNESENÍ
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradčovice, konaného dne
5. listopadu 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti budovy obecního
úřadu v Hradčovicích.
1/1
Zastupitelstvo obce konstatuje
složení slibu všemi členy Zastupitelstva obce Hradčovice, a to v souladu s
§ 69, odst. 2, zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění.
1/2
Zastupitelstvo obce určuje:
pana Ing. Františka Pochylého a pana Ing. Františka
ověřovatele zápisu. Paní Ludmilu Šišákovou zapisovatelkou.
1/3
Macka jako
Zastupitelstvo obce schvaluje:
následující program ustavujícího zasedání:
1. Volba starosty a místostarosty obce
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkce, která bude vykonávána jako dlouhodobě uvolněná
c) určení způsobu volby starosty obce a místostarosty obce
d) volba volební komise
e) volba starosty obce
f) volba místostarosty obce
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy kontrolního výboru
c) volba členů kontrolního výboru
d) volba předsedy finančního výboru
e) volba členů finančního výboru
3. Zřízení výboru pro rodinu
a) volba předsedy výboru pro rodinu
b) volba členů výboru pro rodinu
4. Zřízení redakční rady Hradčovských listů
a) volba předsedy redakční rady Hradčovských listů
b) volba členů redakční rady Hradčovských listů
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce, předsedů výborů a redakční rady.
6. Jednací řád zastupitelstva obce.
7. Výběrové řízení na zhotovitele díla .Hradčovice-parkovací
plocha u
hřbitova" .
8. Různé
9. Závěr
1/4
Zastupitelstvo obce schvaluje:
zvolení jednoho místostarostu.
1/5
Zastupitelstvo obce schvaluje:
v souladu s § 84 odst. 2, písmo k) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
1/6
Zastupitelstvo obce schvaluje:
tajný způsob volby starosty a místo starosty obce, a to postupem uvedeným
předsedaj ícím.
1/7
Zastupitelstvo obce souhlasí:
s kandidáty na členy volební komise tak, jak byli navrženi předsedajícím.
1/8
Zastupitelstvo obce zvolilo:
v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písmo m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) v platném znění:
starostou obce pan a Doc. Dr. Jana Popelku, CSc., Dar. 26.8.1953,
bytem Hradčovice č.p. 40.
1/9
Zastupitelstvo obce deleguje:
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, starostu obce jako zástupce Obce
Hradčovice na jednání valných hromad obchodních společností, v nichž má
Obec Hradčovice majetkovou účast.
1/10
Zastupitelstvo obce zvolilo:
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písmo m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění:
místostarostou obce pana Mgr. Josefa Hruboše, Dar. 12.03.1972,
bytem Hradčovice č.p, 97.
1/11
Zastupitelstvo obce zřizuje:
v souladu s § 84 odst. 2, písmo 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění, finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
1/12
Zastupitelstvo obce zvolilo:
v souladu
zřízení) v
předseda:
členové:
1/13
s ustanovením § 84, odst. 2, písmo 1) zákona o obcích (obecní
platném znění, kontrolní výbor, a to ve složení:
Stanislav Duháň, člen zastupitelstva obce
Vladimír Hlaváč, člen zastupitelstva obce
Radek Šišák, člen zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce zvolilo:
v souladu
zřízení) v
předseda:
členové:
1/14
s ustanovením § 84, odst. 2, písmo 1) zákona o obcích (obecní
platném znění, finanční výbor, a to ve složení:
Ing. František Macek, člen zastupitelstva obce
Ing. František Pochylý, člen zastupitelstva obce
Tomáš Hřib, člen zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce zřizuje:
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písmo 1) zákona o obcích (obecní
zřízení) v platném znění, výbor pro rodinu. Tento výbor bude pracovat
nejméně jako tříčlenný.
1/15
Zastupitelstvo obce zvolilo:
v souladu
zřízení) v
předseda:
členové:
1/16
s ustanovením § 84, odst. 2, písmo 1) zákona o obcích (obecní
platném znění, výbor pro rodinu ve složení:
Doc.Dr.Jan Popelka, CSc., starosta obce
Ludmila Šišáková, matrikářka obce
Anežka Buráňová, předsedkyně Klubu seniorů Hradčovice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
v souladu
zřízení) v
složení:
předseda:
členové:
s ustanovením § 84, odst. 2, písmo 1) zákona o obcích (obecní
platném znění, zřízení redakční rady Hradčovských listů a to ve
Mgr. Petr Zemek, ThD.
Ing. Pavel Moštěk, člen zastupitelstva obce
Mgr. Josef Hruboš, místostarosta obce
Jana Chrástková, účetní ZŠ a MŠ
1/17
Zastupitelstvo obce schvaluje:
v souladu s ustanovením § 72, § 77 a § 84, odst. 2, písm n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, měsíční odměnu
neuvolněných členům zastupitelstva obce, a to od 6.11.2014 takto:
a) za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce:
4.300,- Kč
b) za výkon funkce neuvolněného předsedy kontrolního výboru, člena
zastupitelstva obce: 600,- Kč
c) za výkon funkce neuvolněného předsedy finančního výboru, člena
zastupitelstva obce: 600,- Kč
d) za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce:
500,- Kč
e) za výkon funkce předsedy redakční rady Hradčovských listů: 500,- Kč
V případě náhradníka za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce bude
odměna vyplácena ode dne prvního zasedání zastupitelstva obce, kterého se zúčastnil
a na němž složil slib.
1/18
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas:
s návrhem, aby v otázkách jednání zastupitelstva obce se řídilo dosavadním
Jednacím řádem Zastupitelstva obce Hradčovice.
1/19
Zastupitelstvo obce schvaluje:
výběr firmy INVESTA UH, S.LO. Uherské Hradiště, k zabezpečení a
provedení výběrového řízení na zhotovitele díla "Hradčovice - parkovací
plocha u hřbitova".
1/20
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas:
se záměrem firmy E.ON Česká republika, S.LO., ve věci výměny stávajících
izolátorových závěsů za nové na 2x110 kV vedení V5570/5571 Otrokovice
- Uherský Brod a pověřuje starostu obce k podpisu předložené žádosti a
vyjádření se k připravované stavbě, doplněné o požadavky obce, týkající se
podání informace o zahájení a ukončení prací, úklidu vyměněných
izolátorových závěsů a náhrady případné škody vzniklé v důsledku těchto
prací na majetku obce.
1/21
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas:
s udělením výj irnky pro ZŠ Hradčovice z důvodu nižšího počtu žáků
vzhledem k rozšíření školy o jednu třídu, ve školním roce 2014/2015.
1/22
Zastupitelstvo obce schvaluje:
znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení
zápisů údajů do informačního systému, kterou uzavřely smluvní strany:
Město Uherský Brod a Obec Hradčovice, ev.č. 20/18/3141/12-1 a pověřuje
starostu obce k podpisu tohoto dodatku.
Vyvěšeno: 06.11.2014
Sňato:
24.11.2014
Download

USNESENÍ - Hradčovice