Pojistné podmínky pro pojištění
finanční ztráty GAP
Článek 1.
Úvodní ustanovení
1. Pojištění finanční ztráty GAP (dále jen „pojištění GAP“ nebo „GAP“) se řídí ustanoveními
zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, Pojistnými podmínkami pro
havarijní pojištění vozidel primárního pojistitele, těmito pojistnými podmínkami pro pojištění
finanční ztráty GAP (dále jen „PP GAP“) a příslušnými ustanoveními rámcové pojistné smlouvy
– pojištění finanční ztráty GAP uzavřené mezi pojistitelem AXA pojišťovna a.s. a společností
CREDIUM, a.s. jakožto pojistníkem (dále jen „pojistná smlouva“).
2. Pojištění GAP se sjednává jako pojištění škodové pro pojistná nebezpečí uvedená v těchto PP
GAP a pojistné smlouvě.
Článek 2
Pojistné nebezpečí, pojistná událost
1. Pojistným nebezpečím, na které se pojištění GAP vztahuje, je finanční újma, kterou pojištěný
utrpěl v souvislosti se vznikem pojistné události z platného a účinného havarijního pojištění
u primárního pojistitele (dále jen „primární pojištění“ a „primární pojistná událost“). Primární
pojistnou událostí se pro účely pojištění GAP rozumí totální škoda nebo odcizení vozidla, a to
pouze v případě, že:
– hodnota opravy pojištěného vozidla (podle znaleckého posudku) je více než 80 % obecné
ceny pro vozidla ke dni vzniku primární pojistné události
– pojištěné vozidlo bylo odcizeno a není nalezeno po dobu 60 dnů ode dne nahlášení Policii
ČR.
2. Pojistnou událostí z pojištění GAP je výplata pojistného plnění z primárního pojištění, v případě
primární pojistné události mající povahu totální škody na pojištěném vozidle nebo odcizení
pojištěného vozidla ve smyslu odst. 1, které nedosahuje výše pořizovací ceny pojištěného
vozidla dle faktury.
3. Územní platnost pojištění GAP se řídí územní platností primárního pojištění.
Článek 3
Pojistné období, počátek a konec pojištění
1. Pojištění GAP se sjednává na dobu určitou jednoho, dvou nebo tří let, s pojistným obdobím
jeden rok a s měsíční frekvencí platby pojistného.
2. Počátek pojištění GAP je stanoven jako datum, které pojistník jako datum počátku pojištění
GAP nahlásí pojistiteli, a to za dodržení podmínek stanovených pojistnou smlouvou.
3. Pojištění GAP zaniká:
a) uplynutím sjednané pojistné doby
b) zánikem pojistné smlouvy
c) zánikem primárního pojištění
d) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran do 2 měsíců od sjednání pojištění GAP;
výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zaniká
e) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran ke konci pojistného období; výpověď musí být
doručena nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná,
f) dohodou pojistníka a pojistitele
g) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce
k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší
než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění v případě
nezaplacení dlužného pojistného; lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení
pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit,
h) změnou vlastníka pojištěné věci
i) výplatou pojistného plnění z pojištění GAP. V takovém případě náleží pojistiteli pojistné
do konce pojistného období, v němž pojistná událost z pojištění GAP nastala; pojistitel je
oprávněn toto pojistné započíst vůči pojistnému plnění z pojištění GAP.
j) odmítnutím pojistného plnění z pojištění GAP.
Článek 4
Předmět pojištění
1. Pojištění GAP se vztahuje na nové vozidlo, případně vozidlo do 3 let stáří a maximálně 70
000 najetých km ke dni počátku pojištění GAP, uvedené v pojistné smlouvě, resp. pojistníkem
přihlášené do pojištění, jeho části a příslušenství tvořící jeho obvyklou a povinnou výbavu
(dále jen „vozidlo“), ke kterému je u primárního pojistitele sjednáno platné a účinné havarijní
pojištění, kryjící minimálně riziko havárie a odcizení (dále jen „primární pojištění“).
Novým vozidlem se rozumí nové, továrně vyrobené vozidlo, od jehož prvního uvedení do
provozu v ČR neuplynulo více než 30 dní a které bylo zakoupeno v síti autorizovaných prodejců
příslušné tovární značky v ČR.
2. Předmětem pojištění GAP může být pouze osobní motorové nebo lehké užitkové vozidlo
s největší povolenou hmotností do 3500 kg s maximálním počtem míst k sezení 8, jehož
pořizovací cena je minimálně 100 000 Kč a maximálně 2 600 000,-Kč, včetně DPH. Vozidlo
musí být trvale registrované v ČR.
3. Předmětem pojištění GAP nemůže být vozidlo, které je užíváno pro následující účely:
– osobní hromadná přeprava nebo přeprava za úhradu
– přeprava nebezpečných věcí,
– vozidlo s právem přednosti jízdy,
– taxislužba,
– půjčovna,
– používané k účasti v soutěžích, rallye nebo rychlostních zkouškách či k terénnímu užívání
– vozidlo s přidělenou zvláštní, trvale manipulační registrační značkou, tzv. ZTMRZ,
– používané pro cizí potřebu, přepravu zboží, autoškolu, dodání kurýrem a pohotovostní služby
4. Dále předmětem pojištění GAP nemůže být vozidlo:
– s celkovou hmotností vyšší než 3500 kg
– upravené jinak než výrobcem
– zahrnující experimentální zařízení, která nejsou součástí dodávky od výrobce.
– které pojištěný (s výj. finančního leasingu) vlastní dočasně nebo za jiným účelem (obchodu
nebo služeb)
– které je klasifikováno jako nákladní automobil, obytný přívěs, karavan nebo sada replik
vozů.
– speciálně navrženo pro primární prodej v severní, jižní a střední Americe.
– na palivové články nebo zkapalněný ropný plyn (LPG)
– poháněno rotačním motorem (kromě Mazda RX8).
Článek 5
Výluky z pojištění
1. Za pojistná nebezpečí se pro účely těchto PP GAP, tj. pro účely pojištění GAP, nepovažují
činnosti a situace vyloučené z pojištění v pojistných podmínkách pro havarijní (primární)
pojištění vozidel primárního pojistitele.
2. Pojištění GAP založené těmito PP GAP se dále nevztahuje na:
a) případy kdy nevznikl nárok na pojistné plnění z primárního pojištění, a to včetně případů
kdy se na primární pojistnou událost vztahuje výluka z primárního pojištění nebo bylo
pojistné plnění z primárního pojištění odmítnuto,
b) částky, o které primární pojistitel snížil pojistné plnění z primární pojistné události
z důvodu nesplnění smluvních povinností pojistníkem/pojištěným,
c) náklady, které kryje jiné pojištění, nebo jakékoli jiné finanční ztráty hrazené z jiného
zdroje, včetně náhrad DPH,
d) škody na příslušenství, které nebylo v pojištěném vozidle nainstalováno k datu počátku
pojištění GAP,
e) škody na příslušenství a mimořádné výbavě vozidla, které není uvedeno v pojistné
smlouvě primárního pojištění,
f) případy odcizení pojištěného vozidla, které nebyly hlášeny policii nebo u kterých došlo
k nalezení vozidla a vrácení pojistného plnění z primárního pojištění primárnímu
pojistiteli,
g) případy odcizení pojištěného vozidla v době do 60 dnů ode dne nahlášení Policii,
h) případy odcizení pojištěného vozidla, kdy je vozidlo odcizené jakékoli osobě, která
má přístup ke klíčům od vozidla, s výjimkou, kdy klíče jsou získány za pomoci násilí
a násilných prostředků,
i) případy, kdy řidič vozidla má v době vzniku primární pojistné události spočívající v havárii
pojištěného vozidla obsah alkoholu v krvi s hladinou vyšší než zákonem stanovený limit,
je pod vlivem zakázaných drog, nebo přijal lék, který obsahuje varování pro řízení vozidla,
j) škody vzniklé nesprávným užitím vozidla,
k) škody vzniklé v souvislosti s podvodným jednáním za účasti pojištěného nebo pojistníka,
l) každou finanční ztrátu vzniklou v době před počátkem pojištění GAP,
m) jakékoliv náklady nad rámec pojištění GAP,
n) jakýkoli nárok v případě, že je škoda z primárního pojištění zaviněna v souvislosti
s jednáním, které mělo povahu (přímo či nepřímo) zneužití, opomenutí (úmyslné či
neúmyslné) ze strany pojištěného, a to zcela nebo částečně,
o) finanční ztrátu v důsledku kybernetických rizik ,
p) jakoukoliv finanční ztrátu vzniklou v důsledku povstání, násilných nepokojů, stávek,
teroristického jednání, válečných událostí (lhostejno, zda válka byla vyhlášena či nikoli),
zásahu veřejné moci,
r) finanční ztrátu vzniklou v důsledku zemětřesení, tsunami, vulkanické erupce nebo vlivem
působení jaderné energie
Článek 6
Pojistné plnění
1. Z pojištění GAP je v případě pojistné události z tohoto pojištění hrazen finanční rozdíl mezi
částkou, kterou pojištěný obdržel od primárního pojistitele z titulu primární pojistné události
a pořizovací cenou pojištěného vozidla dle faktury (bez jakýchkoliv dodatečných nákladů
uvedených na faktuře za vozidlo, které jsou za něco jiného než za nákup vozidla. např. za
pojištění motorových vozidel, pojištění záruky, pojištění schopnosti splácet, příslušenství
dodané jinak než výrobcem nebo nevyplacené finanční prostředky převedené z předchozí
úvěrové smlouvy včetně cash back).
Maximální výše pojistného plnění z pojištění GAP nesmí v žádném případě přesáhnout rozdíl
mezi pojistným plněním z primárního pojištění a obecnou cenou pojištěného vozidla k datu
primární pojistné události.
2. Limit pojistného plnění v pojištění GAP je nejvyšší hranicí pojistného plnění a je závislý od
typu sjednaného pojištění GAP, které je specifikováno v pojistné smlouvě.
3. Rozhodující pro stanovení výše pojistného plnění z pojištění GAP je obecná cena
pojištěného vozidla k datu primární pojistné události, kterou je v místě a čase obvyklá
pořizovací cena nového vozidla stejného typu a výbavy jako vozidlo pojištěné. Není-li
takové vozidlo v době primární pojistné události prodáváno, je rozhodující pořizovací cena
pojištěného vozidla.
4. Pojistné plnění z pojištění GAP se snižuje ve stejném poměru v jakém pojistitel u něhož je
sjednané primární pojištění krátil pojistné plnění z primární pojistné události.
5. Pro výplatu pojistného plnění z pojištění GAP, je pojistník, případně pojištěný povinen
pojistiteli předložit potvrzení o výplatě pojistného plnění z primárního pojištění z důvodu
totální škody na pojištěném vozidle nebo odcizení vozidla ve smyslu článku 2 odst. 1 těchto
PP GAP, dále v případě odcizení vozidla, protokol o oznámení odcizení Policii ČR a na
vyžádání pojistitele také servisní knížku k vozidlu, fakturu s pořizovací cenou pojištěného
vozidla a případně další pojistitelem požadované doklady.
6. Bez vyplacení pojistného plnění z primárního pojištění z důvodu totální škody nebo odcizení
ve smyslu článku 2 odst. 1 těchto PP GAP nemůže dojít k výplatě pojistného plnění
z pojištění GAP.
7. Ujednání o spoluúčasti
Je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění GAP se vztahuje i na tu část finanční újmy,
jež představuje spoluúčast pojištěného na pojistném plnění z primární pojistné události,
v maximální výši 10 % z pojistného plnění z primární pojistné události.
8. V případě, že pojistné plnění za totální škodu pojištěného vozidla je hrazeno z povinného
smluvního pojištění odpovědnosti vztahujícího se na osobu, která škodu zavinila, a na
základě těchto pojistných podmínek PP GAP by nárok na pojistné plnění byl krytý primárním
pojištěním, může oprávněná osoba uplatnit nárok na rozdíl mezi pořizovací cenou
a obvyklou cenou vozidla k datu totální škody v souladu s těmito PP GAP.
9. V případě výplaty pojistného plnění z pojištění GAP náleží pojistiteli pojistné do konce
pojistného období, v němž pojistná událost z pojištění GAP nastala; pojistitel je oprávněn
toto pojistné započíst vůči pojistnému plnění z pojištění GAP
10. Pojistitel je oprávněný přezkoumat obecnou cenu pojištěného vozidla k datu primární
pojistné události, stanovenou primárním pojistitelem pro účely výpočtu pojistného plnění za
primární pojistnou událost. V případě, že pojistitel zjistí rozpor mezi ním vypočten obecnou
cenou vozidla k datu primární pojistné události a obecnou cenou vozidla stanovenou
primárním pojistitelem, má pojistitel právo při stanovení pojistného plnění z pojištění GAP
vycházet z jím určené obecné ceny vozidla k datu primární pojistné události.
Článek 7
Ostatní ujednání
V případě pojištění GAP se neaplikuje sleva za bezeškodný průběh pojištění.
Článek 8
Účinnost
Tyto PP GAP nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2012.
Kontaktní adresa: AXA pojišťovna a.s., Úzká 488/8, 602 00 Brno, Česká republika
Sídlo společnosti: AXA pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika
AXA linka: +420 292 292 292, Fax: +420 531 021 237, E-mail: [email protected], www.axa.cz
IČ: 28 19 56 04, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12826
Strana 1
Download

Pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty GAP