eustream, a.s.
Obstarávanie neverejných zákaziek
Označenie:
T.R.48.03.06
VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
______________________________________________________________________
Údaje, ktoré sa požadujú uverejniť:
1. Vyhlasovateľ súťaže:
eustream, a. s.
Sídlo:
Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 3480/B
IČO:
35 910 712
2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa súťaže:
Meno:
Ing. Alena Molnárová
Telefón:
02/6250 7136
E – mail:
[email protected]
3. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Vykonávanie preventívnych prehliadok a údržby vypínačov, odpojovačov, prístrojových
transformátorov prúdu a napätia, bleskoistiek, izolátorových reťazcov, ovládacích a istiacich skríň
inštalovaných v objektoch rozvodní R 110 kV na kompresorových staniciach Veľké Kapušany,
Jablonov nad Turňou a Veľké Zlievce.
(Prívodné 110 kV vzdušné vedenia vstupujúce do rozvodní nie sú predmetom zmluvy)
Bližší popis predmetu obstarávania vrátane požadovaných činností bude uvedený v špecifikácii
zariadení a vykonávaných činností.
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Rámcová zmluva o dielo.
Ďalšie obchodné podmienky, vzťahujúce sa na predmet tejto súťaže sú uvedené v súťažných
podkladoch.
5. Podmienky účasti v súťaži:
Navrhovateľ je povinný predložiť doklad o oprávnení podnikať a ďalšie doklady a listiny za účelom
preukázania spôsobilosti plniť predmet zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže navrhovateľa, ktorý sa v predchádzajúcom
zmluvnom vzťahu s vyhlasovateľom dopustil porušenia zmluvných povinností.
6. Spôsob podávania návrhov:
Navrhovatelia predkladajú návrhy v slovenskom alebo v českom jazyku . Navrhovateľ je povinný
predložiť návrh v jednom uzavretom obale. Vonkajšia strana obalu musí obsahovať základné
obchodné údaje navrhovateľa (obchodné meno a sídlo navrhovateľa), adresu obstarávateľa,
kontaktnú osobu obstarávateľa a heslo súťaže: „Prehliadky a údržba elektrických zariadení
v rozvodniach R 110 kV.– Molnárová „ a nápis „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“. Podrobnosti sú uvedené
v súťažných podkladoch
Návrhy je potrebné predložiť na adrese :
eustream, a.s.
Podateľňa
Ing. Alena Molnárová
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
a zároveň aj v elektronickej podobe podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
Strana 1 z 2
Formulár na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
vzor
eustream, a.s.
Obstarávanie neverejných zákaziek
Označenie:
T.R.48.03.06
7. Lehota podávania návrhov: 4.11.2011 do 10:00 hod.
8. Lehota na oznámenie vybraného návrhu:
30.11.2011 .Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo lehotu na oznámenie vybraného návrhu predĺžiť.
9. Zábezpeka
Vyhlasovateľ nevyžaduje zábezpeku.
10. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo do hodnotenia návrhov zaradiť prvých 7 navrhovateľov, ktorí
predložili najväčší počet referencií na základe referenčného listu, ktorý je súčasťou súťažných
podkladov a takto vybraných navrhovateľov vyzvať na individuálne rokovania o podmienkach zmluvy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe
nasledujúcich etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovanej cenovej
ponuky po každej etape rokovaní. V prípade viacerých etáp rokovaní, vyhlasovateľ vopred
navrhovateľom oznámi, že cenová ponuka, ktorú budú predkladať bude finálnou cenovou ponukou.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho cenového návrhu
formou elektronickej aukcie. Bližšie informácie o priebehu a podmienkach elektronickej aukcie budú
odovzdané navrhovateľom na rokovaní.
Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s tým navrhovateľom, ktorý splnil všetky podmienky účasti, vrátane
podmienok účasti, uvedených v súťažných podkladoch a súčasne splnil všetky kritériá vyhodnotenia
návrhov, uvedené v súťažných podkladoch.
Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené
podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu
s viacerými navrhovateľmi.
11. Záväzok na úhradu nákladov
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia
v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži.
12. Ďalšie informácie:
Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyzdvihnúť na základe písomnej žiadosti v čase od 8,00 do
15,00 a v lehote od zverejnenia OVS v Obchodnom vestníku do 03.11.2011 na adrese eustream,a.s.
Ing. Alena Molnárová
Mlynské nivy 42
825 11 Bratislava
alebo je ich možné vyžiadať a zaslať elektronicky e-mailom : [email protected]
Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovej lehote
a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.
13. Navrhovaná forma uverejnenia (okrem internetovej stránky www.eustream.sk):
Obchodný vestník
Dátum: 10.10.2011
Ing. Alena Molnárová –nákupca
Osoba zodpovedná za vypracovanie formulára
Ing. Jozef Filip – vedúci obstarávania prác a služieb
Osoba zodpovedná za obstarávanie
Strana 2 z 2
Formulár na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
vzor
Download

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE Údaje, ktoré sa