K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Ocelová konzola typ PA ÁT II 40-ST
na betonové sloupy.
TYPOVÝ PODKLAD . 2/2014
Nahrazuje TP .4/2011.
Zpracoval:Kadlec František
Maurer Ond ej
B ezen 2014
OBSAH:
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Úvodní ást
Název typového podkladu
Obchodní jméno a adresa zpracovatele
P edm t TP
Bezpe nost práce ve výškách
Životní prost edí
Náhrada TP
Technologická ást
Typy konzol a katalogová ísla
Typy konzol - použití
Maximální dovolené zatížení
Pr m ry otvor
Spojovací materiál
Výstup na konzoly
Technický popis
Technické požadavky na výrobu
Balení
Doprava
Montáž
Údaje pro objednávku
Údaje o dodavateli
P íloha .
1. Konzola PA
2. Konzola PA
3. Konzola PA
4. Konzola PA
5. Konzola PA
6. Konzola PA
ÁT II 40-ST-JB, DBW - základní rozm ry
ÁT II 40-ST-JB, DBW - podp rné izolátory
ÁT II 40-ST-JB, DBW - kotevní izolátorové et zce
ÁT II 40-ST-JB, DBW - odbo ení horní fází
ÁT II 40-ST-JB - výstup na konzoly
ÁT II 40-ST-DBW - výstup na konzoly
2
I. ÚVODNÍ
ÁST
1.1 Název typového podkladu.
Ocelová konzola typ PA ÁT II 40-ST na betonové sloupy.
1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele a výrobce.
ENERGETIKA SERVIS s.r.o., K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
1.3 P edm t typového podkladu.
P edm tem typového podkladu je ocelová konzola typu PA ÁT II 40-ST pro
výstavbu venkovního vedení VN na podp rné body (betonový sloup JB a
DBW) nosné (podp rný izolátor), nebo kotevní (kotevní izolátorové et zce).
Sou ástí jsou dále vybrané podklady pro projektování sítí VN (viz p ílohy) a
popis montáže konzol na podp rné body.
Konzolu lze využít v p ípadech velkých rozp tí u rekonstrukcí stávajících
venkovních vedení VN nebo u nových staveb venkovních vedení VN, kdy se
m že vyskytnout požadavek na rozp tí podp rných bod nad rámec využití
stávajících typ konzol PA ÁT III - TP . 1/2012 (nap . nevyhovující výška
horního vodi e nad bo ními vodi i, nebo nedostate né maximální dovolené
zatížení konzoly).
Použitím objímky kotevní KK 30kN–JB 225x1 (kat. .860-11), nebo objímky
kotevní KK30kN-DB225x1 (kat. .860-21) TP .11/2008 a kotevního
izolátorového et zce, lze provést odbo ení horní fáze na odbo nou linku VN
(p íloha . 4).
1.4 Bezpe nost práce ve výškách.
Konzoly PA ÁT II 40-ST spl ují požadavky bezpe né práce ve výškách.
V horní ásti konzoly je ur eno kotevní místo osobního zajišt ní s minimální
údržnou statickou silou 15kN (bezpe nostní postroj) pracovníka proti pádu
z výšky (vyhláška . 363/2005 Sb).
1.5 Životní prost edí.
Konzoly svou konstrukcí snižují na co nejnižší míru riziko úrazu elektrickým
proudem velkých dravc a drobných pták usedajících na vyvýšených
místech. Výrobky neobsahují škodlivé látky a jsou pln recyklovatelné.
T ída odpadu - O
Kód druhu odpadu – 170405 – železo
1.6 Tento TP nahrazuje v plném rozsahu TP . 4/2011.
II.
TECHNOLOGICKÁ
ÁST
2.1 Typy konzol PA ÁT II 40-ST a katalogová ísla
Konzola PA ÁT II 40-ST-JB
katalogové íslo 810-00
Konzola PA ÁT II 40-ST-DBW
katalogové íslo 811-00
3
2.2 Typy konzol – použití.
• Konzola PA ÁT II 40-ST-JB
Je ur ena pro montáž na betonový sloup JB od vrcholového pr m ru 225
mm. Na konzolu lze namontovat podp rné izolátory (podp rný bod nosný)
nebo kotevní izolátorové et zce (podp rný bod kotevní) s maximálním
zatížením jedním vodi em podle odstavce 2.3.
Poznámka.
Stavitelná spodní ramena konzoly lze namontovat na pr m r betonového
sloupu do 300mm (spodní objímka).
• Konzola PA ÁT II 40-ST-DBW
Je ur ena pro montáž na betonový sloup DBW od vrcholového pr m ru
2x225 mm. Na konzolu lze namontovat podp rné izolátory (podp rný bod
nosný) nebo kotevní izolátorové et zce (podp rný bod kotevní) s maximálním
zatížením jedním vodi em podle bodu 2.4.
Poznámka.
Stavitelná spodní ramena konzoly lze namontovat na pr m r betonového
sloupu do 300mm (spodní objímka).
2.3 MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ HORNÍ OBJÍMKY A BO NÍCH RAMEN
JEDNÍM VODI EM.
Vysv tlivky
F1 - ve sm ru vedení
F2 - kolmo na vedení
F3 - svisle-hmotností vodi e
ST - stavitelná
JB - betonový sloup
DBW - dvojitý betonový sloup (sloupy jsou vedle sebe)
Konzola PA ÁT II 40-ST-JB
Konzola PA ÁT II 40-ST-DBW
F1 – 13 kN
F2 – 13 kN
F3 – 13 kN
2.4 Pr m ry otvor .
Pr m ry otvor pro montáž nosných podp rných izolátor a kotevních
izolátorových et zc je 22 mm. Vnit ní vzdálenost mezi kotevními p íložkami
je 80mm.
2.5 Spojovací materiál pro montáž podp rných izolátor není sou ástí dodávky.
Nutné doplnit:
- Šroub M20x90 (1ks)
- Šroub M20x130 (2ks)
- Podložka 21 (3 ks)
4
2.6 Výstup na konzoly.
Výstup na konzolu je zajišt n použitím provozního výsuvného žeb íku
v kombinaci s provozními stupa kami a provozního žeb íku (p ílohy . 5 a 6).
• Betonový sloup JB a DBW 10,5 a 12m.
a) v p ípad kdy je vertikální vzdálenost mezi horní a bo ní fází v rozmezí
1000-1300 mm, použije se pro výstup k horní fázi:
Provozní stupa ka 500/1 JB/DBV kat. . 634-00 - 1ks
b) v p ípad kdy je vertikální vzdálenost mezi horní a bo ní fází cca 1000
1500 mm, použije se pro výstup k horní fázi:
Provozní stupa ka 500/1 JB/DBV kat. . 634-00 - 2ks
c) v p ípad kdy je vertikální vzdálenost mezi horní a bo ní fází cca
1800mm, použije se pro výstup k horní fázi:
Provozní stupa ka 500/1 JB/DBV kat. . 634-00 - 3ks
• Betonový sloup JB 13,5m.
Pro výstup k horní fázi se vždy použije:
Provozní stupa ka 500/1 JB/DBV kat. . 634-00 - 1ks
Provozní žeb ík 500/13 JB,DS-J kat. . 632-00 - 1ks
• Betonový sloup DBW 13,5m.
Pro výstup k horní fázi se vždy použije:
Provozní stupa ka 500/1 JB/DBV kat. . 634-00 - 1ks
Provozní žeb ík 500/13 DBW – 1ks – zakázková výroba
Provozní žeb ík se montuje tak, že první stupa ka je odsazena od vrcholu
sloupu cca 700mm.
2.7 Technický popis
Konzola PA ÁT II 40-ST se skládá ze dvou samostatných ástí, horní
objímky a bo ních ramen.
• Horní objímka se montuje na hlavu betonového sloupu (JB/DBW).
Vzdálenost montáže od vrcholu betonového sloupu (viz p ílohy). Skládá se
ze dvou kotevních segment , dvou rozp r svorník , dvou svorník tvaru
otev eného „U“ v etn spojovacího materiálu a nosníku podp rného
izolátoru.
• Bo ní ramena se montují na betonový sloup ve vzdálenosti od horní
objímky podle požadovaného rozp tí trojúhelníkového uspo ádání fází
venkovního vedení VN. Skládají se ze dvou ramen, které jsou namontovány
proti sob pomocí dvou kotevních segment a dvou svorník tvaru
otev eného U. Na konci každého ramena jsou umíst ny kotevní desky pro
montáž kotevních izolátorových et zc a ve st edové ásti lze namontovat
podp rné izolátory pro podep ení propojovacího vodi e mezi kotevními
izolátorovými et zci nebo pro využití této konzoly jako nosné. V p ípad
pot eby lze bo ní ramena a horní objímka propojit zemnicím vodi em
pomocí svorky SR 02.
5
Poznámka.
P i montáži kotevních izolátorových et zc je nutné odstranit dv rozpínací
pouzdra, které se používají pouze u nosného provedení.
UPOZORN NÍ:
Sestava konzoly není ur ena jako místo pro uchycení vázacího prost edku p i
stav ní betonového sloupu.
III. Technické požadavky na výrobu.
• Svá ení konstrukce podle l. 73 SN 73-26-01.
Sva ování je provád no metodou 135-Obloukové sva ování tavicí se
elektrodou v aktivním plynu: MAG sva ování (podle SN EN ISO 4063).
Sva ování konstrukcí nebo dílc výrobní skupiny B (podle SN 732601)
provád jí svá e i s osv d ením o zkoušce SN 050705 a také s osv d ením
o zkoušce SN EN 287-1.
• Úprava konstrukcí proti korozi.
Konstrukce jsou žárov zinkované podle SN EN ISO 1461 s vrstvou 80µm.
Spojovací materiál je galvanicky zinkovaný podle SN ISO 4520, SN EN
ISO 3613 s vrstvou 12µm.
• Zna ení výrobk podle SN 27-01-45.
Na konzole je vyzna en typ výrobku a katalogové íslo.
• Kvalita zboží a technická dokumentace.
Technická dokumentace odpovídá požadavku typového podkladu.
Technické parametry odpovídají SN 73-26-01.
Rozm rové odchylky odpovídají SN ISO 27-68-1
IV. Balení.
Jednotlivé konzoly jsou dodávány voln ložené.
Hmotnost kompletní konzoly 55 kg.
V. Doprava
Doprava se provádí b žnými dopravními prost edky.
VI. Montáž.
Technologický postup montáže konzol PA ÁT II 40-ST na JB a DBW je
shodný.
1. Betonový sloup se u hlavy vypodloží.
2. Na hlavu betonového sloupu (JB, DBW) se nasadí plastový kryt.
3. Na hlavu betonového sloupu se nasadí horní objímka a matice svorník
se dotáhnou.
4. Na betonový sloup se nasadí bo ní ramena konzoly. Vzdálenost od horní
objímky se nastaví podle požadované vzdálenosti (ur uje projektant) a
dotáhnou se matice svorník .
VII. Údaje pro objednávku.
Název výrobku
katalogové íslo 810-00
katalogové íslo 811-00
Konzola PA ÁT II 40-ST-JB
Konzola PA ÁT II 40-ST-DBW
6
VIII. Údaje o dodavateli.
Konzoly vyrábí a dodává:
.
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Tel. 38 6356055
Fax. 38 6356422
E-mail: [email protected]
www.energetika-servis.cz
7
()
- %. $
1! %2
3
% 4!
'
&+ $
! % #
$
/ &$ %0
$
$
,
*
$
,
JB
!" #! $ % %
$#% % &
()
&+ $
! %
#
*
$
&+ $
! %
#
BW
D
!" #! $ % "
$#% % &
&+ $
! %
#
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
2
811-00 Konzola PA ÁT II 40-ST-DB
93 kg
1
810-00 Konzola PA ÁT II 40-ST-JB
82 kg
Poz. Katalog. .
Název
Hmot.
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
TP
2/2014
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLA PA ÁT II 40-ST-JB, DBW
Základní rozm ry
Datum : 15.4.2014
P íloha . 1
! "# $ $!%&'(
! "# $ $!%&'(
JB
BW
D
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
2
811-00 Konzola PA ÁT II 40-ST-DBW
ES
1
810-00 Konzola PA ÁT II 40-ST-JB
ES
Poz. Katalog. .
Název
Výrobce
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
TP
2/2014
Kreslil : Bc. Maurer
KONZOLA PA ÁT II 40-ST-JB, DBW
Podp rné izolátory
Datum : 15.4.2014
P íloha . 2
JB
Pozn.:
P i montáži kotevních izolátorových et zc
vyjmout pouzdra šroub mezi p íložkami v
objímce na hlav sloupu (viz detail A).
2
811-00 Konzola PA ÁT II 40-ST-DBW
ES
1
810-00 Konzola PA ÁT II 40-ST-JB
ES
Poz. Katalog. .
Název
Výrobce
BW
D
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
TP
2/2014
Kreslil : Bc. Maurer
KONZOLA PA ÁT II 40-ST-JB, DBW
Kotevní izolátorové et zce
Datum : 15.4.2014
P íloha . 3
/
alt.1 - odbo ná linka v trojúhelníkovém uspo ádání z konzoly PA ÁT II 40-ST- JB
(nárys a bokorys)
! "#$%#&
alt.1 - odbo ná linka v trojúhelníkovém uspo ádání
z konzoly PA ÁT II 40-ST- JB (isometrický pohled)
, - !( ( .
/ (0 "#
alt.2 - odbo ná linka v rovinném uspo ádání
z konzoly PA ÁT II 40-ST- JB (isometrický pohled)
1
#
)
(
* &+
'
$
"#
#
#
JB
Provedení DBW:
U odbo né linky v trojúhelníkovém uspo ádání vodi
z konzoly PA ÁT II 40-ST-DBW se použije objímka
kotevní KK30kN DB225x1 (katalog. . 860-21).
U odbo né linky v rovinném uspo ádání vodi
z konzoly PA ÁT II 40-ST-DBW se použije pro podep ení
prost edního vodi e bo ní nosník (katalog. . 1029-00/a),
stejný jako u sloupu JB viz detail B.
DBW
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
TP
2/2014
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLA PA ÁT II 40-ST-JB, DBW
Odbo né linky
Datum : 15.4.2014
P íloha . 4
bezpe ný výstup - JB 12,0 m
(2ks)
1970
(3ks)
1650
7,5 m
dosah výsuvného
žeb íku
bezpe ný výstup - JB 13,5 m
1970
1650
7,5 m
dosah výsuvného
žeb íku
TP
2/2014
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
2
632-00 Provozní žeb ík 500/13 JB, DS-J
ES
1
634-00 Provozní stupa ka 500/1 JB/DBV
ES
Poz. Katalog. .
Název
Výrobce
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLA PA ÁT II 40-ST-JB
Výstup na konzolu
Datum : 15.4.2014
P íloha . 5
bezpe ný výstup - DBW 12,0 m
1970
1650
Ostatní varianty se provedeou
analogicky dle p ílohy .5.
7,5 m
dosah výsuvného
žeb íku
bezpe ný výstup - DBW 13,5 m
1970
1650
Ostatní varianty se provedeou analogicky tak,
aby v nášlapných plochách jednotlivých stupa ek
nep ekážely objímky konzoly.
Provozní žeb ík 500/13 DBW se vyrábí pouze
na zakázku.
7,5 m
dosah výsuvného
žeb íku
K ižíkova 1690, 370 01 eské Bud jovice
2 1138-00/a Provozní žeb ík 500/13 DBW
1
634-00
Poz. Katalog. .
Provozní stupa ka 500/1 JB/DBV
Název
ES
ES
Výrobce
Navrhl : Bc. Maurer
Schválil : Kadlec F.
TP
2/2014
Kreslil : Bc.Maurer
KONZOLA PA ÁT II 40-ST-DBW
Výstup na konzolu
Datum : 15.4.2014
P íloha . 6
Download

DMDQFDSHJ@ RDQUHR r-q-n