Podokenní profil TORAL
dokonalé řešení
pro montáž oken
WWW.PODOKENNI-PROFIL.CZ
02
01
Teplotní pole (°C)
-13,0
........
-9,6
-9,6
........
-6,3
-6,3
........
-2,9
-2,9
........
0,4
0,4
........
3,8
3,8
........
7,2
7,2
........
10,5
10,5
........
13,9
13,9
........
17,2
17,2
........
20,69
Současný způsob montáže oken
Osazení rámu okna na PVC podkladní profil, jeho napojení na vnější a vnitřní
parapet bylo z hlediska prostupu tepla často opomíjeným, ale zároveň velmi
kritickým místem okenní konstrukce. Od dob dvoukomorových profilů se jeho
konstrukce prakticky nezměnila. Také napojení rámu okna na ETICS bylo
řešeno pouze po stranách a na horní straně rámu, jeho spodní část a
především oblast pod parapetním plechem zůstala naprosto nechráněná.
Zatímco rámové a křídlové profily ve snaze o co nejlepší tepelně-izolační
vlastnosti zvětšily svoji stavební hloubku z dřívějších 50-60 mm na dnešní cca.
75-90 mm a připravuje se jejich další zdokonalování, podkladní profil zůstává
tak trochu stranou zájmu. Za jeho jedinou funkci se považuje přenesení
hmotnosti okna na stavební konstrukci, popř. vytvoření prostoru pro ukotvení
parapetního plechu a desky.
Již při pohledu na řez profilu je jasné, že právě zde je slabé místo okenní
konstrukce. Na jedné straně vytváříte téměř 90 mm hluboké rámy s
minimalizovaným prostupem tepla, zároveň je osadíte na plastový profil o
hloubce 30 – 40 mm. A do tohoto subtilního prvku z vnější strany
našroubujeme parapetní vruty, čímž posuneme tepelný most ještě hlouběji do
středu konstrukce.
Další problémem je osazení rámu s tímto podkladním profilem do stavebního
otvoru. Rám se vypodloží nosnými podložkami (2 ks jednokřídlo, 3 ks
dvojkřídlo, 5ks portál), vytvoří se mezera cca. 10 - 30mm (dle materiálu rámu),
která se následně vyplní montážní pěnou.
Tyto podložky musí zůstat na svém místě po celou dobu životnosti okna. Mají
být navrženy tak, aby přenášely do stavební konstrukce vlastní hmotnost okna
a další síly na něj působící. V praxi se obvykle používá sloupeček plastových
zasklívacích podložek, které drží pohromadě snad jen silou vůle.
Již v minulosti se hledala
řešení těchto problémů.
Prostor pod parapetním
plechem byl se střídavým
úspěchem vyplňován
montážní pěnou, v lepším
případě zateplován různými
pěnovými klíny.
Veškerá tato řešení, byť dobře
míněná, byla pouze
polovičatá, s více než
problematickým výsledkem.
Nikdy nebylo zaručené
dokonalé propojení tohoto
izolantu se systémem ETICS.
Všechny tyto zmíněné
okolnosti nás vedly k hledání
systémového řešení.
03
Podokenní profil TORAL
dokonalé řešení
Podokenní profil TORAL je prvek, který se používá při montáži okna do
okenního otvoru. Nahrazuje původní plastový podkladní profil. Vyplňuje
prostor mezi okenním rámem a ostěním (zdivem). Podokenní profil TORAL
poskytuje řadu výhod, jak pro koncové uživatele, tak pro montážní firmy:
www.podokenni-profil.cz
ź přímo navazuje na izolační vrstvu obvodového pláště, tvoří spojnici mezi
zdivem a rámem a tak vytváří bariéru proti prostupu tepla směrem dovnitř a
především ven
ź napojuje rám okna na systém ETICS (vnější tepelně-izolační kompozitní
systém), zabraňuje zbytečným tepelným ztrátám
ź odstraněním tepelných mostů ve spodní části rámu okna potlačuje
možnost vzniku oblastí s nízkou povrchovou teplotou, kde dochází ke
kondenzaci vzdušné vlhkosti
ź potlačením možnosti vzniku této kondenzace chrání vnitřní parapet a
ostění před poškozením vlhkostí
ź působí také jako zvukový izolant - účinně tlumí nepříjemný zvuk deště na
vnějším parapetním plechu
ź roznáší hmotnost okna do celé plochy parapetního zdiva, a tak zabraňuje
prohýbání rámu
ź řeší tepelné zaizolování vnějšího parapetního plechu, prostoru pod rámem
okna, vnitřní parapetní desky
ź usnadňuje montáž okna – eliminuje drobné nerovnosti podkladu
ź zjednodušuje, zrychluje a zefektivňuje montáž oken a dveří – v
novostavbách i v rekonstrukcích
ź usnadňuje montáž vnitřních i vnějších parapetů
01
Podokenní profil TORAL
04
Vlastnosti podokenního profilu TORAL
Podokenní profil TORAL, součást kompaktního montážního systému
profesionálů TORAL, je vyroben z polystyrenu EPS 150, ve střední části je
vložené nosné kompozitní jádro, které zároveň slouží pro kotvení parapetního
plechu. Vnitřní část je vodorovná, vnější má sklon 4° - v souladu s parapetními
plechy fy. Gutmann. Střední část je upravená pro osazení konkrétního
rámového profilu. Vnitřní i vnější část má na povrchu dekompresní drážky pro
snadnější přilepení vnějšího parapetního plechu a vnitřní parapetní desky.
Vnější i vnitřní části se při montáži dají (pomocí zámečků) rozšiřovat, vzniklé
dutiny se plní PU pěnou. Případně je možné profil při montáži i řezem zúžit, za
použití běžných nástrojů. Po dohodě je možné vyrobit i speciální provedení dle
konkrétní situace na stavbě.
Podokenní profil TORAL byl testován na nosnost 110 kg/m, která je
dostatečná pro všechna běžná okna a dveře, vč. zasklení s trojsklem s měrnou
hmotností cca. 30kg/m2. Podokenní profil TORAL prakticky nepodléhá
deformaci způsobené zatížením i extrémně velkým oknem či balkonovými
dveřmi a je vhodný pro montáž těchto otvorových výplní do stavebních
konstrukcí.
01
Tepelně technické
posouzení detailů
Detail parapetu
Z hlediska stavebně-fyzikálních vlastnosti splňuje podokenní profil TORAL
ČSN 73 0540 (tepelná ochrana budov). Autorizovaná expertní a projektová
kancelář na něj vydala technické posouzení č. 20110311. Podokenní profil
splnil normu ve všech sledovaných parametrech, varianta s klasickým
podkladním profilem těmto požadavkům nevyhověla!
uvažované parametry prostředí
interiér : 20,6 °C, r.v. φi 84%
exteriér: -13 °C, r.v. φi 84 %
13,69 C (odpovídá fRsi = 0,794)
10,32 C (odpovídá fRsi = 0,694)
Tsi=14,83 C : fRsi=0,828 (vyhovuje)
Tsi=10,83 C : fRsi=0,709 (vyhovuje)
Interier: +20,6°C,
r.v. φe 50%
Exterier: -13°C,
r.v. φi 84%
Nejnižší teplotní faktor
vnitřního povrchu
fRsi +14,83°C
Požadovaný teplotní faktor
vnitřního povrchu
fRsiN + 13,69°C
pěnový polystyren
minerální
vlákna
tl.140 mm
pěnový polystyren
železobeton tl.250 mm
www.podokenni-profil.cz
05
Ekonomický přínos
podokenního profilu TORAL
Jedním z největších přínosů podokenního profilu TORAL jsou jeho tepelně
izolační schopnosti. Podokenní profil navazuje na izolační vrstvu obvodového
pláště domu, tvoří spojnici mezi zdivem a rámem okna, a tak vytváří bariéru
proti prostupu tepla dovnitř i ven.
Společnost TOR Cheb, spol. s r. o. – dodavatel podokenního profilu TORAL –
zadala autorizované expertní kanceláři výpočet rozdílu tepelných ztrát při
standardní montáži okna (s klasickým podkladním profilem a podpěněním)
a s použitím podokenního profilu TORAL. Výpočet se týká běžného
panelákového okna (2100 x 1500 mm s vnějším vyložením 200 mm) při ceně
za teplo 560 Kč/GJ.
Tepelné ztráty v oblasti parapetu jsou následující:
Tepelné ztráty na každém okně jsou tak při použití podokenního profilu
TORAL desetkrát nižší!
Spočítejte si, kolik ušetříte s podokenním profilem ve Vašem domě nebo bytě
na www.podokenni-profil.cz
Pozn.: Výpočty byly provedeny pro délku parapetu 2,1m (okno 2,1 x 1,5m), pro teplotu vnějšího prostředí -13°C, pro
vnitřní teplotu 20°C. Pro stanovení potřeby tepla byly použity průměrné údaje o délce topné sezóny v ČR a průměrné
teploty během topné sezóny v ČR - viz tabulka Teplotního posouzení. Ve výpočtu bylo uvažováno s otvorovou výplní s
celkovým součinitelem prostupu tepla Uw = 1,2 W/(m2.K) a s obvodovou stěnou ze železobetonu tl. 400mm se
zateplením z EPS tl. 100mm.
06
Osazení okna do stavebního otvoru
pomocí podokenního profilu TORAL
Zaměřte stavební otvor.
Dle jeho rozměrů
zakraťte podokenní
profil a upravte jeho
vyložení.
02
Zajistěte vyložení
podokenního profilu
pomocí lepícího
polymerového tmelu
Penosil Seal FIX.
Tím zároveň zabezpečíte
jeho vodotěsnost
a parotěsnost.
03
Stavební otvor celý
napenetrujte.
04
Naneste tenkou vrstvu
montážní pěny pro
osazení podokenního
profilu na parapet.
www.podokenni-profil.cz
01
07
Uložte podokenní profil
do pěnového lože
a překontrolujete jeho
podélnou i příčnou
vodorovnost.
06
Vyplňte boční mezery
mezi podokenním
profilem a ostěním
montážní pěnou.
07
Na styčnou plochu
podokenního profilu
a rámu okna naneste
lepící polymerový tmel
Penosil Seal FIX pro
vodotěsné a parotěsné
uzavření spoje.
08
Do stavebního otvoru
vsaďte rám okna tak,
aby rovnoměrně dosedl
na podokenní profil.
www.podokenni-profil.cz
05
08
Překontrolujte
vodorovnost a svislost
rámu, jeho polohu
zajistěte montážními
klíny. Rám upevněte
turbošrouby či
páskovými kotvami.
10
Montážní pěnu řádně
protřepejte a začněte
plnit připojovací spáru.
11
Odstraňte krycí papír
z butylového proužku.
Folii začněte pečlivě
přilepovat na ostění
odspoda.
Stejně postupujte
na druhé straně okna.
12
Opravte nedostatky
ostění na obou stranách
okna.
www.podokenni-profil.cz
09
09
Spáru mezi ostěním a
profilem
(v oblasti parapetu) ve všech
čtyřech spojích uzavřete
parotěsnou a
paropropustnou
folií pro vytvoření
vodotěsného
14
Na vnitřní plochu
podokenního profilu
naneste lepící
polymerový tmel Penosil
Seal FIX pro vytvoření
pevného a těsného
spoje s vnitřní parapetní
deskou.
15
Osaďte vnitřní parapetní
desku, překontrolujte její
podélnou vodorovnost a
sklon do místnosti,
polohu zafixujte.
16
Také na vnější plochu
podokenního profilu
naneste lepící
polymerový tmel pro
řádné a těsné osazení
okenního plechu.
www.podokenni-profil.cz
13
10
Osaďte vnější parapetní
plech, překontrolujte jeho
podélnou vodorovnost a
vnější sklon, jeho polohu
zajistěte přišroubováním
k podokennímu profilu.
18
Butylénovým tmelem
ošetřete detaily napojení
krytek okenního plechu
na ostění.
19
Překontrolujte celý obvod
okna a všechny případné
netěsnosti včas zajistěte
tmelem.
20
Teď to bude jistě
dokonalé.
www.podokenni-profil.cz
17
Certifikát
pro firmu
(VAŠE FIRMA)
O úspěšném absolvování školení na montáž
oken a dveří pomocí kompaktního
montážního systému profesionálů TORAL.
(JMÉNO ZAMĚSTNANCE)
(JMÉNO ZAMĚSTNANCE)
(JMÉNO ZAMĚSTNANCE)
Níže uvedení zaměstnanci prokázali odborné a praktické
znalosti k provádění montáže oken a dveří s ven odvětranou
spárou pomocí systému TORAL, v souladu s TNI 74 6077.
Certifikát je nepřenosný, jeho platnost je 2 roky od data vystavení.
……………………………..
jednatel
……………………………..
produktový manažer
TOR Cheb, spol. s.r.o., Františkovy Lázně, Žírovice 101, 350 02 Cheb, IČO: 46885706
TOR Cheb, spol. s.r.o.
Františkovy Lazně, Žírovice 101
350 02 Cheb
tel.: +420 354 420 021
fax.: +420 354 420 020
email: [email protected]
www.tor.cz
Internetové stránky
podokenního profilu TORAL:
www.podokenni-profil.cz
infolinka: 354 420 001
Download

10 - Podokenní profil TORAL