Vyhodnocení a interpretace dat – ČÁST A
Cíl testovací části A
Vzhledem k tomu, že děti ze školy, která je zapojená do projektu ŠIK, mají dennodenně možnost
sledovat preventivní vysílání a jsou informacím preventivního charakteru vystavováni nenásilnou
formou – do své mysli je kódují především na principu podvědomého přijímaní informací,
předpokládáme, že tyto děti budou také senzitivnější vůči různým projevům rizikového chování.
Schopnost rozpoznat rizikové chování zvyšuje pravděpodobnost se rizikovému chování vyhnout –
aktuálně nebo do budoucna. Cílem testovací části A tedy bylo prověřit citlivost vůči projevům
nejrůznějšího rizikového chování.
Vyhodnocení dat
Test obsahoval několik obrázků, na kterých byly znázorněny nejrůznější situace. Úkolem dítěte bylo
obrázek si důkladně prohlédnout a zaznamenat, zda se mu na něm zdá vše v pořádku, nebo zda mu
na obrázku naopak něco vadí.
Za každý zaznamenaný projev rizikového chování respondent obdržel 1 bod. Následující grafy
obsahují celkový počet bodů, který v dané položce obdržela celá skupina dětí ze školy Šiku nebo ze
školy bez Šiku.
Následující graf shrnuje základní deskriptivní charakteristiky obou výzkumných skupin – maximum
dosažených bodů v této testové části u jednoho respondenta, průměrný počet bodů a medián, který
vyjadřuje prostřední hodnotu souboru.
Graf 1: Celkové výsledky testu A – deskriptivní statistika
ŠIK CZ s.r.o., U Svodnice 810/53, 500 04 Hradec Králové, tel.: 774 783 902, e-mail: [email protected], URL: www.sikcz.cz;
IČO: 27872815, DIČ: CZ2787281
Maximální počet dosažených bodů ve škole Šiku byl 14, ve škole bez Šiku 11. Průměrný počet bodů
z testu je ve škole Šiku 7,5 bodů, zatímco ve škole bez Šiku 6 bodů. Tomu odpovídá i hodnota
mediánu – 7 bodů ve škole Šiku, 6 bodů ve škole bez Šiku.
Jednotlivé výjevy na obrázcích se týkaly 5 oblastí – závislosti, úrazová prevence, osobní bezpečnost,
mezilidské vztahy a dva obrázky s různou tematikou.
Nyní shrnu postupně výsledky obou výzkumných skupin podle zmiňovaných oblastí. Data budou
interpretována dle zaznamenaných výsledků.
1. Problematika závislostí - položky 1 a 4
položka 1
položka 4
ŠIK CZ s.r.o., U Svodnice 810/53, 500 04 Hradec Králové, tel.: 774 783 902, e-mail: [email protected], URL: www.sikcz.cz;
IČO: 27872815, DIČ: CZ2787281
Graf 2: Problematika závislostí
Oba obrázky byly zaměřeny na problematiku závislostí – kouření a pití alkoholu. V případě obrázku 4
dětem z obou skupin vadilo, že pokud se jedná o mladistvé, neměli by pít alkohol. V případě obázku 1
se ale ukázalo, že zatímco přibližně každé druhé dítě ze školy Šiku komentovalo, že přestože jsou
dámy dospělé, kouření ani přemíra alkoholu jim neprospěje, vadilo toto pouze každému třetímu
dítěti ze školy bez Šiku.
Myšlenka, že ten, kdo je dospělý, si může dělat, co chce, je mezi dětmi velmi rozšířená. Cílem našeho
působení je ukázat jim, že i dospělí lidé by některé věci dělat ve svůj vlastní prospěch dělat neměli,
zvláště v souvislosti s problematikou zdravého životního stylu a závislosti na návykových látkách.
2. Úrazová prevence – položky 2, 3 a 8
položka 2
ŠIK CZ s.r.o., U Svodnice 810/53, 500 04 Hradec Králové, tel.: 774 783 902, e-mail: [email protected], URL: www.sikcz.cz;
IČO: 27872815, DIČ: CZ2787281
položka 3
položka 8
ŠIK CZ s.r.o., U Svodnice 810/53, 500 04 Hradec Králové, tel.: 774 783 902, e-mail: [email protected], URL: www.sikcz.cz;
IČO: 27872815, DIČ: CZ2787281
Graf 3: Úrazová prevence
Až na obrázek 3 děti ze školy Šiku uspěly výrazně lépe než děti ze školy bez Šiku. Přibližně každé
druhé dítě ze školy Šiku objevilo alespoň jednu chybu, kterou udělala lyžařka na obrázku 2. V případě
dětí ze školy bez Šiku to bylo pouze přibližně každé páté dítě! Přibližně každé dítě ze školy Šiku
objevilo alespoň jednu chybu, kterou udělali cyklisti na obrázku 8, v případě školy bez Šiku to bylo
pouze každé druhé dítě. V oblasti úrazové prevence děti ze Šiku uspěly viditelně lépe. Video spoty
zejména s problematikou prevence úrazů při sportu jsou do našeho vysílání pravidelně zařazovány.
3. Osobní bezpečnost – položky 5 a 9
položka 5
ŠIK CZ s.r.o., U Svodnice 810/53, 500 04 Hradec Králové, tel.: 774 783 902, e-mail: [email protected], URL: www.sikcz.cz;
IČO: 27872815, DIČ: CZ2787281
položka 11
Graf 4: Osobní bezpečnost
V případě obrázku 5, na kterém osamělá dívka stopuje, odpovídaly děti z obou skupin přibližně
podobně – zarážející ale je, že v obou skupinách to není ani každé druhé dítě, které by hrozící
nebezpečí dokázalo odhalit.
Téměž každé dítě ze školy Šiku odhalilo nezodpovědné chování osoby, která na obrázku přechází na
červenou. Ve škole, která do Šiku zapojená není, to bylo přibližně každé druhé dítě.
ŠIK CZ s.r.o., U Svodnice 810/53, 500 04 Hradec Králové, tel.: 774 783 902, e-mail: [email protected], URL: www.sikcz.cz;
IČO: 27872815, DIČ: CZ2787281
4. Mezilidské vztaky – položky 7 a 11
položka 7
položka 11
ŠIK CZ s.r.o., U Svodnice 810/53, 500 04 Hradec Králové, tel.: 774 783 902, e-mail: [email protected], URL: www.sikcz.cz;
IČO: 27872815, DIČ: CZ2787281
Graf 5: Mezilidské vztahy
V oblasti mezidských vztahů jsme neobjevili významný rozdíl v odpovědích dětí ze školy, která v Šiku
je a není. Děti z obou skupin velmi citlivě odhalily jak nepříjemnou atmosféru rodičovské hádky, tak
situaci, kterou ony samy často nazývaly správně šikanou ve formě odstrkování a pomlouvání jednoho
žáka ve třídě.
5. Zbývající položky – 6 a 10
položka 6
ŠIK CZ s.r.o., U Svodnice 810/53, 500 04 Hradec Králové, tel.: 774 783 902, e-mail: [email protected], URL: www.sikcz.cz;
IČO: 27872815, DIČ: CZ2787281
položka 10
Graf 6: Zbývající položky – 6 a 10
V případě obrázku 10, na kterém je znázorněn netříděný odpad, navíc rozházený všude kolem
popelnic, děti z obou skupin odpovídaly přibližně stejně.
Obrázek 6 se ukázal v průběhu testování jako poněkud problematický. Původní myšlenku, že dívka na
obrázku je příliš hubená, nezmínilo žádné dotázané dítě. Děti zaujala hlavně situace, na které je dívka
zachycena – zmiňovaly, že se fotí. 4 děti ze školy Šiku upozornily na nebezpečí, které by hrozilo, kdyby
si dívka takové fotky umístila na facebook nebo jiný podobný portál. Myslím, že to je pro nás dobrá
ŠIK CZ s.r.o., U Svodnice 810/53, 500 04 Hradec Králové, tel.: 774 783 902, e-mail: [email protected], URL: www.sikcz.cz;
IČO: 27872815, DIČ: CZ2787281
zpětná vazba – problematika bezpečného internetu je čím dál aktuálnější a je nutné se jí věnovat. Na
tuto nutnost nás upozornili ti, kterých se to nejvíce týká – samotné děti.
Statistické testování
Zvolená metoda:
Volíme t test pro dva nezávislé výběry.
Hypotézy:
Formulujeme nulovou a alternativní hypotézu.
H0: Neexistuje statisticky významný rozdíl v testovém výkonu dětí ze školy, která je do Šiku zapojená
a která není.
HA: Existuje statisticky významný rozdíl v testovém výkonu dětí ze školy, která je do Šiku zapojená a
která není.
Provedeme jednostranné testování, protože předpokládáme, že děti, které jsou ze školy zapojené do
projektu ŠIK, podají vyšší výkon než děti ze školy, která zapojená není.
Stanovení hladiny významnosti a stupňů volnosti:
Hypotézu budeme testovat na hladině významnosti 0, 05 a 0, 01.
Výpočet stupňů volnosti:
df = m + n – 2
df = 83 stupňů volnosti
Výpočet t testu, porovnání s kritickou hodnotou
/t/ = 2, 62
Kritická hodnota pro hladinu významnosti 0, 05 = 1, 671;
2, 62 > 1, 671
Kritická hodnota pro hladinu významnosti 0, 01 = 2, 30;
2, 62 > 2, 39
Závěr
Zamítáme H0. Přijímáme alternativní hypotézu, a to hladině významnosti 0,05 i 0,01.
Existuje statisticky významný rozdíl v testovém výkonu mezi dětmi, které jsou ze školy zapojené a
nezapojené do projektu ŠIK.
Statistické testování potvrdilo, že děti ze školy Šiku jsou citlivější vůči různým projevům rizikového
chování.
Téměř každé dítě ze školy Šiku si povšimlo rizikového chování cyklistů a osoby přecházející na
červenou, odsoudilo rodičovskou hádku před dětmi. Každé druhé dítě ze školy Šiku hodnotilo
ŠIK CZ s.r.o., U Svodnice 810/53, 500 04 Hradec Králové, tel.: 774 783 902, e-mail: [email protected], URL: www.sikcz.cz;
IČO: 27872815, DIČ: CZ2787281
negativně kouření a pití alkoholu dospělých žen a mladistvých, chybějící ochranné pomůcky u lyžařky,
školní šikanu a neekologické zacházení s odpadky.
Výkon v testu v závislosti na pohlaví
Zvolená metoda:
Volíme t test pro dva nezávislé výběry.
Hypotézy:
Formulujeme nulovou a alternativní hypotézu.
H0: Neexistuje statisticky významný rozdíl v testovém výkonu dívek a chlapců ze školy Šiku.
HA: Existuje statisticky významný rozdíl v testovém výkonu dívek a chlapců ze školy Šiku.
Provedeme dvoustranné testování, protože neexistuje předpoklad o tom, zda by v testu měli lépe
uspět chlapci či dívky.
Stanovení hladiny významnosti a stupňů volnosti:
Hypotézu budeme testovat na hladině významnosti 0, 05.
Výpočet stupňů volnosti:
df = m + n – 2
df = 44 stupňů volnosti
Výpočet t testu, porovnání s kritickou hodnotou
/t/ = 1,9
Kritická hodnota pro hladinu významnosti 0, 05 = 2, 022;
1,9 < 2,022
Závěr
Přijímáme H0. Neexistuje statisticky významný rozdíl mezi testovaným výkonem u chlapců a dívek.
To, že se nepotvrdil statisticky významný rozdíl mezi výkonem chlapců a dívek ze školy Šiku můžeme
také interpretovat tak, že je vysílání dobře přizpůsobeno jak potřebám chlapců, tak dívek, které jsou
pochopitelně v některých ohledech odlišné. I nadále budeme usilovat o to, aby naše vysílání účinně
oslovovalo jak chlapce, tak dívky.
ŠIK CZ s.r.o., U Svodnice 810/53, 500 04 Hradec Králové, tel.: 774 783 902, e-mail: [email protected], URL: www.sikcz.cz;
IČO: 27872815, DIČ: CZ2787281
ŠIK CZ s.r.o., U Svodnice 810/53, 500 04 Hradec Králové, tel.: 774 783 902, e-mail: [email protected], URL: www.sikcz.cz;
IČO: 27872815, DIČ: CZ2787281
Download

Vyhodnocení a interpretace dat – ČÁST A