m
KUMSP80Q8FKC
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad
podatelna
-3-
Zpracov,
Spis.zn.
MSK^^/2014 Sk.zn ,/!h
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
ČEZ Energo, s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8 - Karlín
702 18 Ostrava
VÁB DOPIS Č.J./ZEDNE
NAZE ZNAČKA
MSK 15453/2014/12.2.2014
KGJ Hlučín
VYŘIZUJE / LINKA
Pavel Hrubeš/601556530
[email protected]
MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Ostrava/2.10.2014
Věc: Žádost o vvdání rozhodnutí k povolení provozu stacionárního zdroje dle S 11 odst. 2 písm. d.
zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění
Žádáme Vás tímto o vydání rozhodnutí k povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d)
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší na akci: „Instalace KGJ v kotelně, ul. Čs armády, Hlučín".
Identifikační údaie investora - provozovatele zdroje:
provozovatel:
ČEZ Energo, s.r.o.
sídlo:
Karolinská 661/4,18600 Praha 8 - Karlín
IČ:
29060109
Identifikace zdroje znečišťování ovzduší:
Název zdroje: Instalace KGJ v kotelně, ul. Čs armády, Hlučín
Umístění: parc.č. 2088/3 a parc.č.2088/27 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. a městě Hlučín
Okres: Opava
Kraj: Moravskoslezský
1.
Údaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů vydaných podle tohoto zákona a soupis
všech zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných žadatelem vdané provozovně, včetně specifikace
všech komínů a výduchů:
- Souhlasné závazné stanovisko k umístění stač. zdroje s č.j.MSK 47648/2013 ze dne 15.5.2013
- Souhlasné závazné stanovisko ke stavbě stač. zdroje s č.j. MSK 15453/2014 ze dne 12.2.2014
Soupis všech zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných žadatelem v dané provozovně:
typ zdroje
Y Y
Kogenerační jednotka TEDOM Quanto D1600
ČEZ Energo, s.r.o.
SKUPINA ČEZ
palivo
zemní plyn
příkon v pal.(kW) počet ks
3 609
1
Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4,186 00 [ tel.: 568 837 141, fax: 568 837 100, ID: n9mpdz8,
e-mail: [email protected], www.cezenergo.cz | IČ: 29060109, DIČ: CZ29060109
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163691
strana 1
- Komíny a průduchy:
Kogenerační jednotka je s výměníkovou částí (tepelným modulem) propojena třísložkovým kouřovodem
DN 500, který je veden z KGJ přes dva ohyby směrem na tepelný výměník na jehož vstupu je osazen
katalyzátor spalin. Z výstupního hrdla výměníku dále pokračuje v ose výměníku směrem ke stěně kotelny.
Obloukem 90° za spalinovým výměníkem, se stáčí k obvodové stěně kotelny do prostupu a mimo objekt
kotelny přes druhý oblouk 90° je veden do vstupního hrdla tlumiče hluku, který je umístěn na nové OK ve
vertikální poloze, mimo objekt kotelny a na jehož výstupní přírubě je komín do výšky cca 13m nad terén.
2.
Projektová dokumentace pro příslušné územní a stavební řízení, jiná obdobná dokumentace, tj. odborný
posudek, rozptylová studie, protokol z měření emisí, technická zpráva atd.:
Odborný posudek a rozptylová studie byla vypracovaná Ing. Pavlem Cetlem (Bucek, s.r.o.), dne 22. 3.
2013 (viz příloha).
Protokol z autorizovaného měření plynných emisí byl vyhotoven dne 14.4.2014 (viz příloha)
3.
Specifikace všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu stacionárního
zdroje, zejména pak látky způsobující pachový vjem:
Viz odborný posudek, který byl součástí žádosti o povolení provozu zdroje.
4.
Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaje o počtu a umístění měřících míst pro
kontinuální i jednorázová měření:
Viz odborný posudek a projektová dokumentace, která byla součástí žádosti o povolení provozu zdroje.
Adresa provozovatele a investora, IČ:
ČEZ Energo, s.r.o.,
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 29060109
Adresa doručovací:
ČEZ Energo, s.r.o.
Výčapy 195
674 01 Třebíč
ID: n9mpdz8
ČEZ Energo, s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8, Karlín
IČ:29060109
DIČ: CZ29060109 •«•
Razítko a podpis
Přílohy: Dokumentace pro provádění stavby > A. Průvodní zpráva. D.1.4. Technická zpráva. 05-Půdorys. 04Řezv (pohledy), 07-Řezv (pohledy), Technická specifikace KGJ TEDOM Quanto D1600. Odborný
posudek. Rozptylová studie, Protokol o autorizovaném měření emisí CO a NOx. č. 34 14
strana 2
SKUPINA ČEZ
Download

KUMSP80Q8FKC MSK^^/2014