Zdeňka
JUDr.
Horákavá
v HodonÍllě
695 01 Hodonín, Dobrovolského 397115
N 320/2014
notářka
NZ 296/2014
strana první
STEJNOPIS
Notářský
sepsaný jménem JUDr.
(osmnáctého
června
Zdeňky
notářky
Horákové,
roku dva tisíce
čtrnáct),
zástupcem ustanoveným podle § 24
zápis
Hodoníně,
dne 18.6.2014
Třebohostická
3069/14, jejím
se sídlem v
na adrese: Praha,
notářského řádu,
Mgr.
Jiřím
Horákem,
notářským
kandidátem. --------------------------------------------------------------------------------------------------Na místo samé se dostavil: --------------------------------------------------------------------------------akcionář
jediný
níže uvedené
společnosti
společnost
-
s obchodní finnou SAFICHEM
GROUP AG, se sídlem 8002 Curych, Todistrasse 16, Švýcarská konfederace, Registrační
číslo:
CHE-105.269.567
zastoupená na
zápisu,
základě
zmocněncem
dříve
CH-020.3.022.405-8 (dále též „SAFICHEM GROUP AG"),
plné moci ze dne 21.5.2014, která
Mgr. Radkem
Muroněm,
Madridská 757/8, jehož totožnost jsem
prohlásil, že je
nar. 12.2.1976,
ověřil
způsobilý samostatně právně
tvoří přílohu č.
1 tohoto
bydliště
z jeho platného
notářského
Praha 10, Vršovice,
úředního průkazu,
který
jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je
tento notářský zápis sepsán. --------------------------------------------------------------------------------
Existence
společnosti
s obchodní firmou SAFINA ASSETS, a.s., se sídlem
Vídeňská
104,
252 42 Vestec, IČ: 242 41 261, (dále též „společnost" nebo „SAFINA ASSETS, a.s."), byla
ověřena
z výpisu z vložky
č.
18349, oddílu B, obchodního
soudem v Praze ze dne 18.6.2014, a existence
společnosti
rejstříku
vedeného
Městským
s obchodní firmou SAFICHEM
GROUP AG, byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku Švýcarské konfederace,
Registrační číslo:
CHE-105.269.567
dříve
výpisech, výše uvedený Mgr. Radek
společnostech
CH-020.3.022.405-8 ze dne 26.5.2014. O
Muroň
zapisovaných do obchodního
prohlásil, že obsahují aktuální stav
rejstříku. Skutečnost,
famou SAFICHEM GROUP AG je jediným
SAFINA ASSETS, a.s. byla prokázána
zmocněncem.
Společnost
že
společnost
akcionářem společnosti
předložením
těchto
údajů
o
s obchodní
s obchodní firmou
všech listinných akcií
společnosti
------------------------------------------------------------------------------------------------
s obchodní firmou SAFICHEM GROUP AG, jako jediný
s obchodní firmou SAFINA ASSETS, a.s„
činí přede
akcionář společnosti
mnou právní jednání, a to: ---------------
strana druhá
rozhodnutí jediného
akcionáře při
výkonu
působnosti
valné hromady
I.
Společnost
s obchodní firmou SAFTCHEM GROUP AG, jako jediný
akcionář společnosti
s obchodní firmou SAFTNA ASSETS, a.s., rozhodla ve smyslu ustanovení § 12 zákona
90/2012 Sb. ve
výkonu
znění pozdějších předpisů,
působnosti
dále jen "zákon o obchodních korporacích",
valné hromady výše uvedené
společnosti
č.
při
v souladu se stanovami a v
souladu s ustanovením § 421 zákona o obchodních korporacích o: --------------------------------
a)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------zrněně
podoby akcií, a to z akcií listinných na akcie zaknihované, ----------------------------------
b) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------podřízení společnosti
zákonu
č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku,------------
c)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------změně původních
stanov na stanovy nové, které nově zní: --------------------------- ----------------
ST ANO VY SPOLEČNOSTI
SAFINA ASSETS, a.s.
(dále jen
„Společnost")
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Čl. 1
Obchodní firma, sídlo a internetové stránky
Společnosti
Společnosti
1.
Obchodní firma
2.
Sídlem
3.
www.spgcz.eu/co-jeInternetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese:
safichem-group. ---------------------------------------------------------------------------------------
Společnosti
zní: SAFTNA ASSETS, a.s. --------------------------------------
je: Vestec.----------------------------------------------------------------------
slran a
Čl. 2
Předmět
1.
Předmětem
podnikání Společnosti
podnikání Společnosti je: -------------------------------------------------------------
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej
chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické------Podnikání v oblasti nakládáni s nebezpečnými odpady-------------------------------------------()bráběčství
-----------------------------------------------------------------------------------------------
S Iévárenství, mode Iářství ------------------------------------------------------------------------------Galvanizérství, smaltérství-----------------------------------------------------------------------------Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l
3 živnostenského zákona---------------
,.
.
' bytťío a nebytovyc
' h prostor-------------------------------------------------PronaJem
nemov1tost1,
Čl. 3
Základní kapitál
1.
Základní kapitál Společnosti činí 10.858.140,- Kč (slovy: deset milionů osm set padesát
osm tisíc sto čtyřicet korun českých).--------------------------------------------------------------
2.
Základní kapitál
Společnosti
byl zcela splacen.-------------------------------------------------Čl. 4
Akcie
1.
Základní kapitál
Společnosti
uvedený v
článku
3
těchto
stanov je rozdělen na ------------
671 ks (slovy: šest set sedmdesát jedna kusů) zaknihovaných kmenových akcií znějících
na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun
českých); a -----------------------------------------------------------------------------------------------52.876 ks (slovy: padesát dva tisíc osm set sedmdesát šest kusů) zaknihovaných
kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 15,- Kč (slovy:
patnáct korun českých). --------------------------------------------------------------------------------2.
Všechny akcie
3.
Kromě
Společnosti
jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.--------------------
kmenových akcií nejsou vydány žádné zvláštní druhy akcií a převoditelnost
akcií není omezena.-----------------------------------------------------------------------------------
strana čtvrtá
II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI
Systém
vnitřní
Čl. 5
struktury a orgány
Společnosti
Společnosti
1.
Systémem vnitřní struktury
2.
Společnost zřizuje
A.
B.
C.
valnou hromadu---------------------------------------------------------------------------------------
je systém dualistický.--------------------------------
tyto orgány:---------------------------------------------------------------------
představenstvo-----------------------------------------------------------------------------------------
dozorčí
radu.-------------------------------------------------------------------------------------------
A.
VALNÁ HROMADA
Čl. 6
Postavení a působnost valné hromady
Společnosti.
1.
Valná hromada je nejvyšším orgánem
---------------------------------------------
2.
Do působnosti valné hromady náleží: ------------------------------------------------------------rozhodování o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního
kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných
právních skutečností; -----------------------------------------------------------------------------------rozhodování o změně výše základního kapitálu a pověření představenstva ke zvýšení
základního kapitálu; ------------------------------------------------------------------------------------rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce
Společnosti na splacení emisního kurzu; ------------------------------------------------------------rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů dle § 286 odst. 1 zákona
č. 9012012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o obchodních korporacích'');------------------------------------------------------------------------volba a odvolání
členů představenstva;
--------------------------------------------------------------
volba a odvolání členů dozorčí rady;-----------------------------------------------------------------schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných
schválení
případech
Společností
se
členy jejích orgánů;--------
řádné, mimořádné
nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených
i mezitímní účetní závěrky; ----------------------------------------------------------------
rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; ------------rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti
k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na
evropském regulovaném trhu;--------------------------------------------------------------------------
stranu p{llá
rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně
určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----------------schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu
Společnosti
nebo jeho části;----------------
rozhodnutí o přeměně Společnosti dle zvláštního právního předpisu, nestanoví-li právní
předpis, že o těchto skutečnostech rozhoduje v určitém případě představenstvo
Spo Iečn os ti ; ----------------------------------------------------------------------------------------------schválení smlouvy o tichém
schválení poskytnutí
společenství, včetně
finanční
schválení jejích změn a jejího zrušení;----
asistence ze strany Společnosti; -----------------------------------
rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti
valné hromady. ------------------------------------------------------------------------------------------3.
Pokud má Společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento
jediný akcionář a ustanovení čl. 7 až 11 těchto stanov se neaplikují. -----------------------Čl. 7
Účast na valné hromadě
1.
Akcionář je oprávněn účastnit
2.
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro
zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena
pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. ------------------------------------
3.
Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Jednání valné
hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané představenstvem Společnosti.----------
se valné hromady a hlasovat na ní. ---------------------------
Čl. 8
Svolávání valné hromady
1.
Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od
posledního dne předcházejícího účetního období. -----------------------------------------------
2.
Valnou hromadu svolává představenstvo Společnosti, pokud zákon nestanoví jinak.
Valnou hromadu svolává představenstvo tak, že pozvánku na valnou hromadu uveřejní
na internetových stránkách Společnosti dle článku 1 odst. 3 těchto stanov a současně ji
zašle všem akcionářům Společnosti na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu
akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady, nestanoví-li zákon jinak.--------
3.
Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti požadované platnými právními
předpisy.------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
Valná hromada se může konat i bez řádného svolání (tedy bez splnění požadavků
zákona a těchto stanov na svolání valné hromady), pokud s tím nejpozději na valné
hromadě vysloví souhlas všichni akcionáři Společnosti. ---------------------------------------
strana šestá
Čl. 9
Rozhodování valné hromady a způsob hlasování
1.
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž
jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. ------------------------
2.
Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na
kterou byla svolána, pak osoba pověřená řízením valné hromady tuto skutečnost oznámí
přítomným akcionářům. V takovém případě svolá představenstvo Společnosti, je-li to
stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, a to tak, aby se konala
do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na
náhradní valnou hromadu se akcionálům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který
byla svolána původní valná hromada, a lhůta uvedená v článku 8 odst. 2 těchto stanov
se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na
ustanovení článku 9 odst. 1 těchto stanov. --------------------------------------------------------
3.
S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč je na valné hromadě
Společnosti spojeno tisíc (1.000) hlasů a s každou akcií Společnosti o jmenovité
hodnotě 15,- Kč je na valné hromadě Společnosti spojen jeden (1) hlas. Celkový počet
hlasů ve Společnosti tedy činí 723.876 hlasů.----------------------------------------------------
4.
Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto
stanovy nevyžadují většinu jinou.------------------------------------------------------------------
5.
Na valné
6.
Na valné
hromadě
se hlasuje zvednutím ruky. ---------------------------------------------------
hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. V případě
návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných
návrzích a protinávrzích akcionářů, a to v pořadí jejich podání.-------------------------------
nepřijetí
7.
Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může valná hromada pokračovat v jednání,
jestliže bylo v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny potřebné k rozhodnutí nebo
jestliže je zřejmé, že této většiny nemůže být dosaženo. Úplný výsledek hlasování se
uvede v zápise z jednání valné hromady.---------------------------------------------------------Čl. 1o
Řízení valné hromady
1.
Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo
osoby pověřené sčítáním hlasů; může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři
Spo 1ečn osti . -------------------------------------------------------------------------------------------
2.
Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, nebo nemůže-li z vážných
důvodů pokračovat v jejím řízení. Nebude-li zvolen zapisovatel nebo osoba pověřená
sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že
(i) předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a/nebo (ii) že
předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné
hromady. -----------------------------------------------------------------------------------------------
strana sedmá
3.
Předseda
valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady jsou povinni na
valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy
podanými akcionáři. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě podání všech
vysvětlení, na která mají akcionáři právo. --------------------------------------------------------
4.
Předseda
valné hromady je na valné hromadě oprávněn přijímat opatření organizačního
charakteru, a to za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady v souladu s
právními předpisy. ----------------------------------------------------------------------------------Čl. 11
Rozhodování per rollam
1.
Akcionáři
Společnosti
mohou přijímat rozhodnutí o záležitostech spadajících do
působnosti valné hromady také formou rozhodování per rollam (mimo valnou
hromadu), a to za podmínek stanovených v § 418 a násl. Zákona o obchodních
korporacích.--------------------------------------------------------------------------------------------
B.
PŘEDSTAVENSTVO
Čl. 12
Postavení a působnost představenstva.
1.
2.
Představenstvo
je statutárním orgánem
Představenstvu
náleží obchodní vedení Společnosti. V rámci své působnosti
zejména:-----------------------------------------------------------------------------
představenstvo
Společnosti.
-------------------------------------------
vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito
stanovami;------------------------------------------------------------------------------------------------zajišťuje řádné
řádnou,
s těmito
zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení
mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu
stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;--------------------------vedení
účetnictví,
svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými
právními předpisy a těmito stanovami; --------------------------------------------------------------v souladu s platnými právními předpisy zpracovává a předkládá valné hromadě
Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku; ------------předkládá
valné hromadě k posouzení a rozhodnutí návrhy v záležitostech náležejících do
valné hromady; ----------------------------------------------------------------------------
působnosti
předkládá dozorčí radě k přezkoumání zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými
právními předpisy a těmito stanovami. ---------------------------------------------------------------
strana osmá
3.
Představenstvo
stanoví předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského
zákoníku a rozsah informací, které mohou být v zájmu zjištění správnosti údajů,
ochrany dobrého jména Společnosti a zabránění zneužití či využití konkurencí
poskytovány třetím osobám, členům představenstva a dozorčí rady, řediteli,
prokuristům případně dalším zmocněncům. ------------------------------------------------------
4.
Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.
Tím není dotčeno oprávnění členů představenstva požádat valnou hromadu z vlastní
iniciativy o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedeni v souladu se zákonem. -----
5.
Představenstvo poskytuje dozorčí radě veškeré informace, které si dozorčí rada
v souladu se zákonem vyžádá. ----------------------------------------------------------------------
6.
Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit
rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí
vyjádřit všichni členové představenstva písemně a rozhodnutí musí být přijato
jednomyslně písemnou formou. -------------------------------------------------------------------Čl. 13
Složení a funkční období představenstva
1.
Představenstvo Společnosti má tři členy. Členy představenstva volí a odvolává valná
volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy
do konání příští valné hromady. -------------------------------------------------------------------
hromada
Společnosti. Představenstvo
Představenstvo,
2.
Funkční
období člena představenstva činí I O let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce
u konkrétního člena představenstva jinak. Opětovná volba člena představenstva je
možná. --------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro
Společnost nevhodná. Člen představenstva je povinen oznámit odstoupení
představenstvu.
Výkon funkce člena představenstva končí v takovém případě uplynutím
jednoho měsíce ode dne doručení oznámení představenstvu, neschválí-li představenstvo
na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.-----------------------------------Čl. 14
Odměňování člena představenstva
1.
Členu představenstva náleží za výkon funkce odměna. Určení výše odměny člena
představenstva,
vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i
jakékoli další výhody přiznané členu představenstva, stanoví smlouva o výkonu funkce,
kterou schvaluje valná hromada. ------------------------------------------------------------------2.
Smlouva o výkonu funkce může členu představenstva přiznat také podíl na zisku
Společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu. ---------
strana
C.
DOZORČÍ RADA
Čl. 15
Postavení a působnost
1.
dozorčí
rady
Dozorčí
rada je kontrolním orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti
představenstva a na činnost Společnosti. V rámci této působnosti dozorčí radě přísluší
zejména:-----------------------------------------------------------------------------------------------přezkoumávat řádnou, mimořádnou,
závěrku
a návrh na
rozdělení
zisku
konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní
úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné
či
hromadě;--------------------------------------------------------------------------------------------------předkládat
valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy v pi'ipadě,
že tak stanoví zákon nebo tyto stanovy; --------------------------------------------------------------
vyžadovat předložení zpráv týkajících se činnosti Společnosti v případě, že tak stanoví
zákon nebo tyto stanovy;-------------------------------------------------------------------------------vyjadřovat
o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku a
zprávu za uplynulé účetní období, kterou předkládá představenstvo
-------------------------------------------------------------------------------------------
se ke
zprávě
přezkoumávat výroční
valné hromadě;
vyžadovat informace od představenstva aj eho členů;---------------------------------------------seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní
činnosti;----------------------------------
rozhodovat v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy.---------------------2.
Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se
zákonem nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím
osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné
povinnosti kontroly působnosti představenstva. -------------------------------------------------
3.
Dozorčí
rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti
a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně v souladu se skutečností
a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a
těmito stanovami. ------------------------------------------------------------------------------------Společnosti
Čl. 16
Složení a funkční období
1.
rady
Dozorčí rada Společnosti má tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná
hromada
2.
dozorčí
Funkční
Společnosti. Dozorčí
rada volí a odvolává svého předsedu. ------------------------
období členů dozorčí rady činí 10 let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce
u konkrétního člena dozorčí rady jinak. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. ---
strana desátá
3.
Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nikoli však v době, která je pro
Společnost nevhodná. Člen dozorčí rady je povinen oznámit odstoupení dozorčí radě.
Výkon funkce člena dozorčí rady končí v takovém případě uplynutím jednoho měsíce
ode dne doručení oznámení valné hromadě, neschválí-li valná hromada na jeho žádost
jiný okamžik zániku funkce. -----------------------------------------------------------------------Čl. 17
Odměňování člena dozorčí
rady
1.
Členu dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna. Určení výše odměny člena dozorčí
rady, vymezení všech složek odměny a pravidel pro její výplatu, jakož i jakékoli další
výhody přiznané členu dozorčí rady, stanoví smlouva o výkonu funkce, kterou
se hvaluje valná hromada. ---------------------------------------------------------------------------
2.
Smlouva o výkonu funkce může členu dozorčí rady přiznat také podíl na zisku
Společnosti. V takovém případě stanoví jeho výši a podmínky pro jeho výplatu. --------III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST
Čl. 18
Jednání za
1.
Za
Společnost jednají
ve všech
věcech
Společnost
navenek
společně--------------------------------------
předseda
a místopředseda představenstva; nebo-----------------------------------------------------
předseda
a jeden člen představenstva, a nebo--------------------------------------------------------
místopředseda
a jeden
člen představenstva.----------------------------------------------------------
Samostatně může
základě
navenek za Společnost jednat pouze předseda představenstva, a to na
písemného pověření představenstvem, pokud mu bylo uděleno. ----------------------IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
Čl. 19
Rozdělování
zisku
Společnosti
1.
zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po
přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -------------------------------------------------------
2.
Podíl na zisku lze vedle akcionářů rozdělit také mezi členy orgánů Společnosti, kterým
právo na podíl na zisku přiznává smlouva o výkonu funkce. Valná hromada může také
rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet
nerozděleného zisku minulých let. ----------------------------------------------------------------
3.
Rozdělení
O
rozdělení
zisku a výplatu podílů na zisku lze realizovat pouze při respektování
podmínek a omezení stanovených platnými právními předpisy, zejména Zákonem o
obc hodní ch korporacích. -----------------------------------------------------------------------------
strana jedenáctá
4.
Podíl na zisku je splatný v penězích, a to do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato
rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení. ----------------------------------------------------Čl. 20
Úhrada ztráty Společnosti
1.
O způsobu úhrady ztráty Společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje
valná hromada v souladu s platnými právními předpisy. ---------------------------------------
2.
Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na
účet neuhrazených ztrát minulých let. ------------------------------------------------------------V. V. FONDY, ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE
Čl. 21
Rezervní a účelové fondy
1.
Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy pouze v případech a za podmínek
stanovených platnými právními předpisy, zejména Zákonem o obchodních korporacích.
2.
Společnost může zřídit
také
ledaže v konkrétním případě
3.
účelové
fondy, o jejichž použití rozhoduje představenstvo,
zákon svěřuje tuto kompetenci valné hromadě.---------------
Společnost vytváří
sociální fond. O jeho výši rozhoduje valná hromada na základě
rozhodnutí o rozdělení zisku. Rozpočet čerpání sociálního fondu je součástí kolektivní
smlouvy uzavřené mezi Společností a odborovou organizací působí ve Společnosti. ----Čl. 22
Změny
1.
výše základního kapitálu
O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada,
na základě pověření valné hromady, a to za podmínek, které
stanoví platné právní předpisy, zejména Hlava V, Díl 6 Zákona o obchodních
korporacích. Zvýšení či snížení základního kapitálu Společnosti lze uskutečnit všemi
způsoby, které platné právní předpisy dovolují. -------------------------------------------------
popřípadě představenstvo
Čl. 23
Finanční
1.
asistence
Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu § 41 Zákona o
obchodních korporacích, a to za podmínek uvedených v § 311 a násl. Zákona o
obchodních korporacích.-----------------------------------------------------------------------------
strana dvanáctá
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 24
1.
2.
Právní poměry Společnosti
Společnost je plně podřízena právní úpravě Zákona o obchodních korporacích (zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů), a to v souladu
s § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích. ----------------------------------------------
Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy,
zejména Zákonem o obchodních korporacích. --------------------------------------------------Čl. 25
Postup
při změnách
stanov
1.
O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku
zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo
na základě jiných právních skutečností. -----------------------------------------------------------
2.
Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou
hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo Společnost
akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.--------------------------------------------
3.
V
4.
V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného
odkladu poté, co se o změně kterýkoliv jeho člen dozví, úplné znění stanov a založí jej
do sbírky listin obchodního rejstříku.--------------------------------------------------------------
případě,
že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o
změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo
zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto
skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná
hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí
nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. ------------------------------------------
***
Prohlašuji, že právní jednání
předpisy
předpis
účastníka
tohoto
notářského
zápisu je v souladu s právními
a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní
a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním
veřejného
seznamu nebo
rejstříku.
předpisem
pro zápis do
------------------------------------------------------------------------
Přílohy: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
•
plná moc ze dne 21.5.2014,
•
výpis
vložka
•
z
č.
obchodního
tvoří přílohu č.
rejstříku,
1 tohoto
Městským
vedeného
18349, ze dne 18.6.2014 tvoří přílohu
notářského
č.
2 tohoto
zápisu,-----------------------
soudem v Praze, oddíl B,
notářského
zápisu, -------------
výpis z obchodního rejstříku Švýcarské konfederace, Registrační číslo: CHE-105.269.567
ze dne 26.5.2014,
tvoří přílohu č.
3 tohoto notářského zápisu.-----------------------------------
strana třináctá
II.
O tomto právním jednání byl tento
rozsahu schválen a
přede
notářský
mnou Mgr.
Jiřím
zápis sepsán,
Horákem,
přečten, účastníkem
notářským
kandidátem,
v celém
účastníkem
podepsán. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
I)
/
OP~S
POWER OF ATTORNEY
PLNÁ MOC
~
~"'~
IQ\ ,
-~~os.a..1'-A!/M
GROUP AG, ldent. No. CHE-105.269.567, with its registered seat at
TŮDISTRASSE 16, 8002 ZůRICH, Switzerland, represented by
single sta.tutory (hereinafter the "Sole Shareholder"),
Df.
Christoph von Graffenried,
as the sole shareholder of the following companies:
(a)
•..,
(b)
SAFINA, a.s., Identification No. 451 47 868, with its registered seat at Vídeňská 104, Post
Code 252 42 Vestec, Czech Republic, r~gistered in the Commercial Register maintained by the
Municipal Court in Prague in Section B, File 1482;
'
SPL a.s., Identification No. 280 02 890, \ij_th its registered seat at Praha 1O, Třebohostická
3069/14, Post Code 100 00, Czech Republic, regiStered in the Commercial Register maintained
by the Municipal Court in Prague in Section B, File 15608;
TECHNOEXPORT,
a.s., Identification No. 000 00 841, with its registered seat at.
(c)
Praha 10,
Třebohostická 3069/14, Post code 100 31, Czech Republic, registered in the Commercial
Register maintained by the City Court in Prague in Section BXXXVI, File 62;·
(d)
VUAB Pharma a.s., Identification No. 630 78 180, with its registered seat at Roztoky,
Vltavská 53, Post code 252 63, Czech Republic, registered in the Commercial Register
maintained by the City Court in Prague in Section B, File 3036;
(e)
VUB Phanna a.s., Identification No. 283 67 928, with its registered seat at Roztoky, Vltavská
53, Post Code: 252 63, Czech Republic, registered in the Commercial Register ma,llitained by
the City Court in Prague in Section B, File 14146
(f)
Koruna Palace Assets a.s, Identification No. 247 20 640, with its registered seat at Praha 1,
Václavské náměstí 846/1, Czech Republic Post Code 113 34, registered in the Commercial
Register maintained by the City Court in Prague in Section B, File 16399
(g)
SAFINA ASSETS, a.s., Identification No. 242 41 261, with its registered seat at Vídeňská
104, Vestec, Post Code 252 42 Czech Republic, registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague in Section B, File 18349
(h)
SAFINA Service a.s. Identification No. 246 96 773, with its registered seat at Vídeňská 104,
Vestec, Post Code 252 42, Czech republic registered in the Commercial Register maintained by
the City Court in Prague in Section B, File 16282
(the above companies hereinafter together the "Companies" and each individually a „Company"),
Společnost SAFICHEM GROUP AG, JČ: CHE-105.269.567, se sídlem TÓDJSTRASSE 16, 8002
ZÚRICH, ŠVýcarsko, jednající panem Dr. Christophem von Gra.ffenriedem, samostatný statutární
zástupce (dálejen "Jediný akcionář"),
'ako jediný akcionář následujících společností:
SAFINA, a.s., JČ: 451 47 868, se sídlem Vídeňská 104, 252 42 Vestec, Česká Republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1482;
SPL a.s., IČ: 280 02 890, se sídlem Praha JO, Třebohostická 30691J4, PSČ JOO 00, Česká
Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B,
vložce 15608;
(c)
TECHNOEXPORT, a.s., IČ 000 00 841, se sídlem Praha JO, Třebohostická 3069IJ4, PSČ JOO
31, Česká Republika ,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
BXXXVI, vložka 62
(d)
VUAB Pharma a.s., IČ 63078J80, se sídlem Roztoky, Vltavská 53, PSČ 252 63, Česká
Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
·
3ru~
.
?
(e)
VUB Pharma a.s., IČ: 283 67 928 se sídlem Vltavská 53, Roztoky, PSČ: 252 63i_ Česká.
republika, , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka •
14146
(/)
Koruna Palace Assets a.s, IČ: 247 20 640, se sídlem Praha J, Václavské náměstí 8461J, PSČ
J1334, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr'aze,
oddz1 B, vložka J6399
(g)
SAFINA ASSETS, a.s., IČ: 242 41 261, se sídlem Vídeňská 104, Vestec, PSČ 252 42 Česká
republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
18349
(h)
SAFINA Service a.s., IČ: 246 96 773 se sídlem Vídeňská J04, 252 42 Vestec,Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka J 6282
(výše uvedené společnosti dále jen "Společnosti" a každá z nich jednotlivě dále je'! „Společnost"),
hereby grants
tímto uděluje
POWER OF ATTORNEY
PLNOU MOC
to Radek Muroň, Date ofBirth: 12.2.1976,
residing at: Madridská 757/8, Praha IO-Vršovice (hereinafter the "Attomey")
Mgr. Radek Muroň, nar. 12.2.J976, bytem: Madridská 75718, Praha JO-Vršovice
(dále jen "Zmocněnec'')
to represent the Sole Shareholder in respect of each of the Companies in adopting resolutions of
the Sole Shareholder in its capacity of the General Meeting of each Company (within the
meaning of Section 12 of Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations) on:
amending the Articles of Association of the relevant Company to a new consolidated
wording, such amendments including (a) changing the shares ofthe relevant Company from
documentary shares to book-entry shares, (b) other changes reflecting the new civil and
commercial legislation of the Czech Republic;
recalling and/ or electing members of the Board of Directors and/or the Supervisory Board of
the relevant Company;
approving any agreements on the performance of office of any member of the Board of
Directors and/or the Supervisory Board of the relevant Company.
k zastupování Jediného akcionáře ve vztahu ke každé ze Společností při přijeti rozhodnutí
Jediného akcionáře v působnosti val.né hromady každé Společnosti (ve smyslu § 12 zákona č.
9012012 Sb., o obchodních korporacích) o:
změně
stanov příslušné Společnosti na nové úplné znění, přičemž součástí přijatých změn
stanov budou (a) změna akcií příslušné Společnosti z listinných akcií na zaknihované akcie,
(b) další změny reflektující nové občanskoprávní a obchodněprávní předpisy České
Repu.bliky;
odvolání a/nebo volbě členů představenstva a/nebo dozorčí rady příslušné Společnosti;
schválení jakýchkoli smluv o výkonu funkce
členů představenstva
a/nebo
dozorčí
rady
příslušné Společnosti.
Within the scope ofthis Power of Attorney, the Attomey is authorized, in particular, to:
a) adopt any above speci:fied resolutions of the Sole Shareholder of each Comp,any in the form
of a notarial deed, at any time until 31 August 2014;
b) adopt on behalf of the Sole Shareholder any further decisions or perform any other acts
related to the above mentioned resolutions, sign any deeds, applications and/or any other
documents required or connected with the above mentioned resolutions, including but not
limited to the declarations in front of a notary public and notarial protocols, petitions to public
(governmental) authorities, atc.
V rámci této plné moci je Zmocněnec zejména oprávněn:
a)
přijmout jakákoli
výše uvedené rozhodnutí Jediného akcionáfe každé
notářského zápisu, a to kdykoli v době do 31. srpna 2014;
·
Společnosti
ve formě
b) přijmout v zastoupení Jediného akcionáře jakákoli další rozhodnutí či učinit jakékoli další
úkony vztahující se k výše uvedenými rozhodnutími, podepisovat jakékoli listiny, žádosti
a/nebo jakékoli další dokumenty požadovarzé nebo související s "\ýše uvedenými rozhodnutími,
včetně (ale nikoli rylučně) notářských zápisů a prohlášení před notářem, návrhů vůči
orgánům veřejné moci, atd.
I
iThe Attomey is authorized to appoint a substitute to act within the scope of this Power of Atto
i and ifhe appoints several ofthem, each ofthem shall be authorized to act independently.
I Zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe dalšz1w zástupce k jednání v rozsahu této plné moc
l
pokud jich ustanoví více, bude každý oprávněn jednat samostatně.
In/ v ZUrich on/ dne:< I
H Ol y
I
2014
SAFICHEM GROUP AG:
I /
CJV/J/JJ
f-1
-
r~/l.. ~- /j
·················································
Dr. Christoph von Graffenried
,_·;
<
~
Single statutory
Samostatný statutární zástupce
'
·"·
~';.· ~
~~:~
1
ť:~·
~t~
~:·
a~
....................................
Mgr. Radek
•••••• !' •• „.~
I accept this Power of Attomey:
Přijímám tuto plnou moc:
Muroň
Official Certification
Seen for authentication of the foregoing signature, acknowledged in our presence by
Mr. Dr. Christoph Michael VON GRAFFENRIED, Swiss citizen of Bern BE, in Kilchberg ZH,
personally known to us,
who is entered in the Register of Commerce of the Kanton of ZOrich as mem~er of the board of
directors with the right to sign individually for the
SAFICHEM GROUP AG, corporation with registered head office in· ZOrich.
The inspection of the commercial register has taken place directly before the official certification by
internet inquiry.
ZOrich., 21st May 2014
SK no. 6251/2 I cor
Fee CHF 30.00
/.'f\1A~
/~'": _/{:) 1/ .
I
~'"B'i!_:~
'1!0TARIAT
(~:_,:~~'~/:':ti·~··~30ťffl:tt~~~ef&t!st:tisléffi~
-.
,•
~.
':!"
APOSTILLE
(Convention de fa Haye du 5 octobre 1961)
1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zurich
Country: Swiss Confederation, Canton of Zurich
Diese bffentfiche Urkunde I This pubfic document
2. ist unterschrieben von .••...••...„.„„ ••..•.•.• „ •.•••... „ .•• „ .. „.„.„„.„„.„„.„.„.„„„„••
has been signed by
.~~„.„~~~f.2\„=~.„.„...„...„
3. in seiner Eigenschaft als
„ .... „ ... „ ..... „.„ ... „ .• „ ..... „ ..•. „ ................•.......••.........
~-~·-k~-_
actinginthecapacityof
•••••••••••••••••••••• ;;::: •••„•••••••••••••••••
-~~-~~
4. Sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des/der I bears the stamp/seal of
„„ ..
„ ...
„.„.„~.~~·-·············~···········•"''"••···„.„ ......
:„......~~.„z.~:.clS..........
Bestatigt I Cerťified
5. in I to '8090 ZOrich I 8090 Zurich
6. am I the
7. durch die Stac.tsk::.nzlei des Kantons Zurích
by Chancerý cf State of th2 Canton of Zu~ch
8. unter I under Nr.
/~.. /iliJ--\
9. Stempel/Síegei I Stamp/Seal
~ ·-:-
._:;. „„ .................... „ .. „„ .. „ ....... .
'(
Ověřuji, že tento opis složený z „ ..::•.... .listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z .........7„ . „ listů.
í1
V fflrw
-1'f ?
Z't!-tf
.. „ ••.. „ ..
dne ... „ .. „.„„ .. „.:„„„ .. „
Mgr.
Jiří
.J.4.·„Mai..2D.14
Horák
notářský kandidát - Zástupce notále
JUDr. Zdeňky Horákové
notářky v Hodoníně
1 O. Unterschrift I Signature
Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "M~STSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 002116601" dnt 111.íl.20141112:00107,
EPVid:3cAxLVUtlEB2niLgYwTyiTa1XE6guoQW
Výpis
rejstříku, vedeného
soudem v Praze
oddíl B, vložka 18349
z obchodního
Městským
Datum zápisu:
1. července 2012
Spisová značka:
B 18349 vedená u
Obchodní firma:
SAFINA ASSETS, a.s.
Sídlo:
Vídeňská
Identifikační číslo:
242 41 261
Právní forma:
Akciová
Předmět
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
podnikání:
Městského
soudu v Praze
104, 252 42 Vestec
společnost
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných
chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických
přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
podnikání v oblasti nakládání s
slévárenství,
odpady
modelářství
obráběčství
---·
nebezpečnými
---
-··--
--
galvanizérství, smaltérství
pronájem nemovistostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán -
předseda představenstva:
představenstvo:
Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, MBA, dat. nar. 27. listopadu 1975
Na Křtině 271, Újezd, 149 00 Praha 4
den vzniku funkce: 2. července 2012
den vzniku členství: 1. července 2012
místopředseda představenstva:
Ing. TOMÁŠ PLACHÝ, CSc., dat. nar. 10. března 1952
Štítová 243, Újezd, 149 00 Praha 4
den vzniku funkce: 2. července 2012
den vzniku členství: 1. července 2012
·-··
-·-·-<>··-
------
----·-
Ing. JAN MENGLER, CSc., dat. nar. 28. února 1950
Zlatnická 1129/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
den vzniku funkce: 1. července 2012
Způsob jednání:
Jménem společnosti jednají s právními účinky navenek společně
předseda a jiný člen představenstva nebo společně jednají dva jiní
členové představenstva. Má-li společnost v souladu s jejími
stanovami jediného člena představenstva, jedná tento jménem
společnosti samostatně.
Dozorčí
rada:
předseda dozorčí
rady:
Ing. František Doleček, dat. nar. 26. dubna 1943
Praha 8 - Libeň, Wichterlova 2372/10, PSČ 182 00
den vzniku funkce: 2. července 2012
den vzniku členství: 1. července 2012
Údaje platné ke dni: 18.06.2014 06:00
1/2
oddíl B, vložka 18349
Ing. Michal Šedina, dat. nar. 26. čeNna 1978
Brno - Tuřany, Sokolnická 822/32, PSČ 620 00
den vzniku funkce: 1. čeNence 2012
HANA BENEDIKTOVÁ, dat. nar. 28. ledna 1968
Chelčického 28, 378 04 Chlum u Třeboně
den vzniku funkce: 1. čeNence 2012
Jediný akcionář:
SAFICHEM GROUP AG
8002 Curych, Todistrasse 16
Švýcarská konfederace
Registrační číslo: CH-020.3.022.405-8
Akcie:
671 ks kmenové akcie na jméno v listinné
hodnotě 15 000,- Kč
podobě
ve jmenovité
52 876 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 15,- Kč
Základní kapitál:
10 858 140,- Kč
Splaceno: 100 o/o
Ostatní
Společnost SAFINA ASSETS, a.s. jako společnost nástupnická
vznikla rozdělením společnosti SAFINA, a.s. IČO: 45147868, se
sídlem Jesenice, Vestec, Vídeňská 104, PSČ 252 42, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu
B, vložce 1482, odštěpením se založením jedné nové nástupnické
společnosti. Při rozdělení odštěpením přešla na nástupnickou
společnost SAFINA ASSETS, a.s. odštěpovaná část jmění
rozdělované společnosti SAFINA, a.s., specifikovaná v projektu
skutečnosti:
rozdělení.
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Městský
že tato listina, která v~ikl~
o s stému veřejné správy z elektromcke
se z .1
odpovídá výstupu
z informačního systému veřejné správy v elektromcke podobe.
OveruJI ?od ~oradovyrr_i
v v
• •
v
,
číslem
soud v Praze
v 499/2014,
~~e;;:;n: ~~~:; l~s~:~a~:dajícr
v
,listu(ů):
,
ŤíJfa/
. ... „ Podp1's „.'
. .
VP raze„ „ dne .„. 18 6 2014
.
„
#e.rtko
.. „ „ „ „ „ . „ ...
„„.„„„.„„.„.
.:i:·
-i.c.~111<~
/./o
,,...<...
r-~
"G-:. \
'~
~ ~~ :il "(.•"'
.
Mgr. Jiří Horák
notářský kandidát-zástupce notáře
JUDr. Zdeňky Horákové
notářky v Hodoníně
~
\\'::.:-'~ (}!j /
\.q;.';;'-i .':~~;;;
<1 \
: ~~ť(~:
1
!li,\
i
I
...._,.·,:::i i~,i '
1
{.W- 'ÍI·;/'
\
1:.o
<".s.
'-'r'-
~!"
-3 -
I
,„
/
„~-'
".\'
rr7 V HoóO'
Údaje platné ke dni: 18.06.2014 06:00
212
OPIS
v1r~-ť ť:Jtlfli. ť.
OP~S
J - µz
Z96/t;>f r.,
HANDELSREGISTER DES KANTONS. ZORICH
nne. ~~~·?)
1
~echtsnatur
Eintragung
J('r·~I
105.2~ _?67 ~-$"~ Aktiengesellschaft (AG)
-.....,.
t.:
Lcschung
_,,,.
lffffff1111~
28.10.1999 .
1
Aktuelle Eintragungen
EI LO Firma
2
SAFICHEM GROUP AG
2
(SAFICHEM GROUP SA) (SAFICHEM GROUP Ltd.)
EI LO
1
ůbertrag CH--020.3.022.40M
von: CH-020.3.022.405-8/1
aut
Ref Sitz
O bisher: Ettingen
1 ZOrich
Aktienkapital (CHF)
Liberierung (CHF) Aktien-Stackeluna
1'000'000.00 1'000 lnhaberaktien zu CHF 1'000.00
1'000'000.00
Ei LO Adresse der Firma
1
TOdistrasse 1€!
8002 ZOrich
EI LO Zweck
Ei LO Postadresse
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art.
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und
Ausland errichten und sich an anderen Untemehmen im ln- und Ausland·beteiligen
sowie alle Geschafte tatigen, die dlrekt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben,
belasten, veraussem und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen tar eigene oder
fremde Rechnung vomehmen sowie Garantien und BOrgschaften tar Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ei
o
LO Bemerkungen
Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.08.2005 werden 700 lnhaberaktien zu
CHF 1'000.-vemichtet und zurockbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit Offentlicher Urkunde vom 11.11.2005 festgestellt
Bei der ordentlichen KBpitalerhOhung vom 26.01.2010 wird eine Forderung in der HOhe von CHF 900'000.00 verrechnet, wofQr 900 lnhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen an die Aktionare erfolgen durch Publikation im SHAB.
Gemass Erklarung vom 03.02.201 Owurde auf die eingeschrankte Revision verzichtet
=i LO Besondere Tatbestande
ei Ret
TR-Nr
~ itzverlegun~
ZH
ZH
1
2
5968 . 08.02.2010
6199 19.02.2013
Ei Ae LO
O
Ei LO Zweigniederlassung (en)
TR-Datum SHAB SHAB-Dat
O
2 05.02.2013
Ref Publikationsoraan
O SHAB
i LO Zweigniederlassung (en)
ZH
Ref Statutendatum
1 26.01.2010
l
Seite / Id
Zei Ref
TR-Nr ·.
Seite / Id
TR-Datum SHAB SHAB-Dat
itzverlegu~
30 12.02.2010 28 / 5492396
37 22.02.2013
7076214
.
Personalangaben
von Graffenried, Dr. Christoph, von Bern, in Kilchberg ZH
...
'
ZOrich, 26.05.2014
Beglaubigter
Auszug
·-
.
'.: .. '':; .. „:·
Funktion
M'ttgied des Verwaltungsrates
Zeichnungsart
Einzelunterschrifť: '· · ·
.. ~··
Di~Í'Auszug-EWS dem.kantonalen~:ha~e die nebeAsteheríďě OrigiAalbeglaubigung keíne~ Er ~lt alle gegenwartig·fi:ir dieSe Firma aktuellen ~; Auf bésónderes
Vertangen kann auch ein Auszug erstellt ~. der alte Eintragungen, die aktuellen und die gestrichenen;~nthAll ·
.. s„,;
APOSTILLE
(Conventlon de la Haye du 5 octobre 1961)
1. Land: Scnweízerische E!dger.ossenschaft, Kanton ZOrich
Ce!..::.::·_,: Sv··:.s·,; (:c:-.faderz..tioi1, Canton of Zurich
Dis~t:' .jřfe:nJicr.e LJ~kt.;r,:.J.; I Tnís public document
2. :st uí:t.::;·s::!-.i·;eJen \/Oíl
hs.s :::;::.;n sic~ej bv
3.
.
·········································"'.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
\--\ -~\'.
_
-
\
~„:S..?.'.':-... ~~„ .. „.<-~„..s.=~~
:ri sei:.e~ ;:::;e 1 1sc:„.~ft a;s ............... „ •••••••••••••••••••••.:··········································
z.::·cr·,~.1,1,·::cc.p~,-:ty::i ~~~ ~'
............................... ,~ ............~::-0.... „ ..... „ ..
Bestotgt I Certifi~ 1"' ~. ~ _ 1 2.U:;
4
8CSCJ ZCrich I 8J2') Zurich
6. am I the t..~ ..~::::: .......:.
5. in /~s'
7. eur:..·:-. c:g S~a.a!~;<:1n:!.si Css ~<~ntons ZOrich
t:; C ::. ·:e:·y c' .:::.:':.'.:::o~ t>:; Cantcn cf Zurich
''"";-;·.·:'
,,.,,,.,• •:-.:~~\"-....\ !.r"J,,.-'-.;\'--\ ·,
• • • -+~·········· .. ~
8 • ..-. „·„• .t ,_.\,.__
í
\
.. „ ..
ověření
Ově~ru1·i
„......;:.\.„„.
,
- vidimace .
t•l- ~f
že tento opis složený z
'
listů doslovně
souhlas1• s 1·is mo , .zniz
•
byl pořízen, složenou z „. · hstu.
VPfal.I cin•
t S -O~- 'lD
,„''''"""'u.„,„„
~.„::-
O.
Un:ersch:-ift I Signatura
Překlad z jazyka německého
;
I
Clslo společnosti
OBCHODNÍ REJSTŘÍK KANTONU CURYCH
Právní forma
Akciová společnost (AG)
CHE-105.269.567
Výmaz
!Zápis
I
28. 10. 1999
Převod CH-020.3.022.405-8
z: CH-020.3.022-405-8/a
do:
I
;1
Aktuální zápisy
2
2
Firma
SAFICHEM GROUP AG
(SAFICHEM GROUP SA) (SAFICHEM GROUP Ltd.)
Záp. Vým.
Akciový kapitál (CHF) Liberalizace (CHF)
ZlflD.
Wm.
1
Rozdělení
Ref. Sídlo
dosud: Ettingen
Curych
1
o
Záp. Vým Adresa společnosti
akcii
1.000.000,00 1.000 akcií na majitele po 1.000,00 CHF
1.000.000,00
1
Záo. Vým.
Učel
1
Učelem společnosti je držení a spravování účastí všeho druhu. Společno$t může
Todistrasse 16
8002 Curych
Záo. Wm Poštovní adresa
zřizovat pobočky
a dceřiné společnosti v tuzemsku a v zahraničí a podílet se na jiných
podnicích v tuzemsku a v zahraničí, jakož i provádět všechny operace, které přímo
nebo nepřímo souvisejí s jejím účelem. Společnost může v tuzemsku i v zahraničí
nabývat, zatěžovat, zcizovat a spravovat pozemky. Může také provádět financování
na vlastní nebo na cizí účet, jakož i poskytovat garance a záruky za dceřiné
společnosti nebo třetí osoby.
~
11
Záo. Wm.
o
~
1
1
1
Ref. Datum vvdání stanov
Poznámkv
26.01.2010
Při snížení kapitálu ze dne 15.08.2008 bylo zničeno a splaceno 700 akcií na majitele 1
po 1.000,- CHF; dodržení zákonných předpisů čl. 734 obchodního zákoníku bylo 2
05.02.2013
dokumentováno veřejnou listinou ze dne 11.11.2005.
Při řádném zvýšení základního kapitálu ze dne 26.01.2010 byla započtena
pohledávka ve výši 900.000,00 CHF, za kterou bylo vydáno 900 akcii na majitele po
1.000,00 CHF.
Sdělení akcionářům se uskutečňují zveřejněním v obchodním věstníku (SHAB).
Podle prohlášení ze dne 03. 02. 201 Ose společnost vzdala práva na omezený audit.
1
Záo. Vým.
I
Záe.
o
C.den
Dat-den.
sídla
5968 08.02.2010
6199 19.02.2013
změna
1
2
Záp Zrn.
o
o
I Záf:!. IVým. IPobočka {eobočky)
IV I Pobočka {f:!obočk~
Ref
ZH
ZH
ZH
Ret. Publikační oraán
SHAB (švýc. obch. věstník)
Zvláštní skutečnosti
Wm.
SHAB
DatSHAB
sídla
30 12.02.2010
37 22.02.2013
Strana/Id.
Zn.
C.den
Datden.
SHAB
I
Dat. SHAB
Strana/Id.
změna
28/5492396
7076214
Osobní údale
von Graffenried, Dr. Christoph, z Bernu, v Kilchbergu ZH
Curych, 26.05.2014
Kulaté razítko:
Ověřený
Kanton Curych
výpis
Rejstříkový úřad
Ref
.
Vedoucí rejstříku v zast.
Podpis v.r. - nečitelný
Funkce
správní rady
člen
Způsob
oodeoisování
samostatný podpis
Tento vyp is z kantonálního obchodního re·stříku není p latn'y bez
vedlejšího originálu ověření. Obsahuje všechny zápisy, které jsou v
současné době pro tuto spólečnost aktuální. Na základě zvláštní
žádosti může být vyhotoven výpis, který obsahuje všechny zápisy,
aktuální i vymazané.
Kulatá pečeť
APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
1.
Stát: Švýcarská konfederace, kanton Curych
Tato veřejná listina
2.
byla podepsána
Marlies - dále
3.
ve funkci
zaměstnankyně.
4.
Je
nečitelné
opatřena razltkem/pečetí
Rejstříkového úřadu
kantonu Curych
Ověřeno
5.
v 8090 Curychu
7.
Státní
8.
pod
9.
Razítko/pečeť
Kulatá
č.
kanceláří
6. dne 26.
května
2014
kantonu Curych
- 1301412014
pečeť
10. Podpis
30,-
Podpis v.r. -
nečitelný
S. Haselmann
Jako tlumočnik jazyka německého jmenovaný
rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne
25.4.1997, čj. Spr. 4008/97, potvrzuji, že překlad
doslovně souhlas! s textem připojeného dokumentu.
Tlumočnický
úkon je zapsán
číslem ..f.f/(ef}f.f/.1f:.
. . . . v tlumočnickém
/•~ r··;
pod
deniku.
Ověření
- vidimace
.
v ·z 2
listů
v .. ve tento opis slezeny
... ······:::
Ově ruJ1, z
. .
z mz byl
doslovně sou~lasí s hstinou1
listů.
v•
en
slezenou
z
·········
·····
poriz ,
,.,
v /N' [,(_
//7 {
Z/47'
r; O·
.
.„ ..... .
dne ....... „.„„„ ........... „„„
Mgr. Jifl Horák
,~cn!lisk1 kMť.ídát - zástupce notáře
JtJDr. Zder'lky Horákové
notáť<<y
v Hodoníně
(;,;jJ;?;
/
1-ceňka:"
s'+
~
r - - . r -......
Ověřuji,
že tento stejnopis, vyhotovený dne 18.6.2014 (osmnáctého
čtrnáct),
doslovně
notářských zápisů
Ověřuji,
že
souhlasí s
JUDr.
přílohy
přílohami notářského
Zdeňky
stejnopisu
Jiří
notářský
Horák
kandidát
zástupce notáře
JUDr.
Zdeňky
notářky
Horákové,
se sídlem v Hodoníně
roku dva
zápisem NZ 296/2014 založeným ve sbírce
Horákové, notářky v Hodoníně.
notářského
zápisu NZ 296/2014.
V Praze dne 18.6.2014
Mgr.
notářským
června
zápisu NZ 296/2014 se
doslovně
shodují s
-
!
\_
Download

Notářský zápis