KUMSP00PYOTF
A_SA
| MORAV_ř^SLEZSíCyKRA7
Krajský úřad
podatelna
GROUP
DDŠFO:
MSA, a.s., Hlučínska 641, 747 22 Dolní Benešov, Česká republika
tel.: + 420 553 881 111, e-mail: [email protected], www.msa.cz
Společnost je-zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
V Ostravě - oddíl B, č. vložky 388, IČ: 45192278, DIČ: CZ45192278
Listy:.
-6-
A
Spift._n.
24..07, 2014
jýg___/Prilohy:
Zpracov.
&(
i
KRAJSKY ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí
a zemědělství
28.října 117
702 18 Ostrava
Váš dopis značky/ze dne
Naše značka
EKOA/i/04/14
Vyřizuje/linka
Ing. Anna Vitásková 553541355
ekolog MSA, a.s.
Dolní Benešov
22.7.2014
/n
Věc: Žádost o povolení provozu stávajícího štacinárního zdroje znečišťování ovzduší dle §
11 odst.2 písmena d) s využitím přechodného ustanovení § 41 odst. 5 zákona č. 201/2012
Sb. o ochraně ovzduší.
Firma:
MSA, a.s., Hlučínska 641, 747 22 Dolní Benešov
Zastoupena:
Vladimír Kononov - generální ředitel a předseda představenstva
Žádám o povoiení provozu stávajícího stacinárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2
zákona o vzduší jako vyjmenované zdroje pod bodem :
1.1
Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW
4.12
Povrchová úprava kovů a plastů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m 3 včetně, procesy bez
použití lázní
MSA, a.s. je vedena v systému evidence znečišťovatelů ovzduší ISPOP pod identifikačním číslem
provozovny 628630021, kde jsou uvedeny všechny stávající zdroje znečišťování ovzduší včetně specifikace
komínů a výduchů. Hlášení ÍSPOP za rok 2014 dle skutečnosti roku 2013 přikládám včetně schématu
stávajících zdrojů znečišťování ovzduší.
Technický popis technického a technologického řešení stacionárních zdrojů
1.1
Spalování plynného paliva se provádí ve zdroji s názvem „Plynová kotelna stará", pořadové číslo zdroje
001, objekt č. 15, pare. číslo 283/13 k.ú. Dolní Benešov. Původně zdroj 001 zahrnoval 3 kotly VHP 2500-I,
jmenovitý výkon kotlů 3 x 2,91 MW, jeden kotel s označením K2 byl odpojen. Nyní jsou v provozu 2 kotly s
celkovým jmenovitým výkonem kotlů je 5,8 MW. V tomtéž objektu byl zdroj s pořadovým číslem 002,
-1rozšíření možností
www.rimera.com
www.msa.cz
L
MSA
GROUP
MSA, a.s., Hlučínska 641, 747 22 Dolní Benešov, Česká republika
tel.: + 420 553 881 111, e-mail: [email protected], www.msa.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
V Ostravě - oddíl B, č. vložky 388, IČ: 45192278, DIČ: CZ45192278
plynový horkovodní kotel HBK 12, označený K4 o jmenovitém výkonu 8 MW, který byl v roce 2013 taktéž
definitivně odpojen.
Přikládám :
Rozhodnutí KÚ Ostrava - schválení provozního řádu Plynová kotelna stará, č.j. MSK 106571/2012 ze dne
5.10.2012
Kopii Provozního řádu Plynová kotelna stará z roku 2012.
4.12
Povrchová úprava kovů zahrnuje dva zdroje :
1)
Tryskací kabina a přípravný box, pořadové číslo zdroje 200. Objekt se nachází v blízkosti Těžké haly z jižní
strany na pozemku parc.č. 999/65. Pracoviště se skládá z tryskací kabiny o rozměrech 6 x 5 x 5,2 m,
přípravného boxu o rozměrech 6 x 5 x 5,2 m, tkaninového odlučovače prachu OP 12 s automatickým
čištěním patron pomocí zpětných vzduchových pulsů , 1 ks tiakovzdušné tryskací jednotky a kompresoru.
Používá se kovové tryskací abrazivo dopravované podlahovými a svislými dopravníky k čištění do
dvojstupňového separátoru.Výrobky k otryskání jsou dopravovány z haly pomocí kolejového zavážecího
vozíku typ AKU 35 T.
Přikládám :
Rozhodnutí KÚ Ostrava - povolení k uvedení středního zdroje znečišťování ovzduší do trvalého provozu,
č.j. 29174/2005/Hyb/005 ze dne 12.12.2005
Kolaudační rozhodnutí MěÚ Dolní Benešov, č.j. Výst. 16/06/Kuž.
Kopii výňatku z místního provozního rádu „Tryskací komora + přípravný box"
2)
Mořící a pasivační linka, pořadové číslo zdroje 600. Mořící a pasivační linka je součásti objektu Nová hala,
objekt č. 76, parcelní č. 2320, k.ú. Dolní Benešov, je umístěna v severním přístavku S03 nové haly.
Původně se linka nacházela v objektu č. 314, poté v objektu č. 137 severní přístavek Těžké haly. Ve
stejném složeni byla linka definitivně umístěna na stávající pracoviště v přístavku Nové haly a
přizpůsobena danému prostoru. Linka se nachází ve vytápěné místnosti o rozměrech 25 x 10 x 9 m,
betonová podlaha je opatřena kyselinovzdorným nátěrem včetně soklu do výšky 100 mm.
Linka je situována jako dvouřadá a skládá se z osmi van vyrobených z plastu v chemicky odolném
provedení. Všechny vany stojí pak v záchytné vaně. Jednotlivé vany, kromě van s oplachovou vodou, jsou
z vrchní strany kryty víkem, které se odklápí jen u té vany, která je právě využívána. Použitá technologie :
Máčení, Sušení. Některé vany jsou vyhřívané. Použité chemické prostředky :
Star 75 PNP
5 % roztok (alkalický odmašťovací prostředek)
H3PO4
18-20 % roztok kyseliny fosforečné (moření uhlíkové oceli)
IK 51
4 % roztok obsahující etanolamin ( pasivace uhlíkové oceli)
ANTOX 80 E + voda (1:1)
ANTOXje směs cca 10% HNO3 + 3% HF ( moření nerez oceli)
HNO3
10 % roztok kyseliny dusičné (pasivace nerez oceli)
-2rozšíření možností
www.rimera.corn
www.msa.cz
MSA
GROUP
MSA, a.s., Hlučínska 641, 747 22 Dolní Benešov, Česká republika
tel.: + 420 553 881 111, e-mail: [email protected], www.msa.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
V Ostravě - oddíl B, č. vložky 388, IČ: 45192278, DIČ: CZ45192278
Přikládám:
Rozhodnutí KÚ Ostrava „Povoiení k uvedení stacionárního zdroje Pasivační a mořící linka do trvalého
provozu č.j MSK 165181/2011 ze dne 17.10.2011
Část Provozního řádu pracoviště Pasivační a mořící linka
Vladimír Kononov - generální ředitel a předseda představenstva
Příloha:
Technologické schéma stávajících zdrojů znečištění ovzduší z roku 2014
Rozhodnutí KÚ Ostrava - schválení provozního řádu Plynová kotelna stará, č.j. MSK 106571/2012
ze dne 5.10.2012
Kopii Provozního řádu Plynová kotelna stará z roku 2012.
Rozhodnutí KÚ Ostrava - povolení k uvedení středního zdroje znečišťování ovzduší do trvalého
provozu, č.j. 29174/2005/Hyb/005 ze dne 12.12.2005 -Tlakovzdušná tryskací komora a přípravný
box.
Kolaudační rozhodnutí MěÚ Dolní Benešov, č.j. Výst. 16/06/Kuž.-Tlakovzdušná tryskací komora a
přípravný box.
Kopii výňatku z místního provozního řádu „Tryskací komora + přípravný box"
Rozhodnutí KÚ Ostrava „Povoleni k uvedení stacionárního zdroje Pasivační a mořící linka do
trvalého provozu č.j MSK 165181/2011 ze dne 17.10.2011
Část Provozního řádu pracoviště Pasivační a mořící linka
Platné Rozhodnutí MSK 156414/2013 - Povolení provozu stacinárních zdrojů znečištění ovzduší
9.8.-lakovna a sušárna Galatek, lakovna TVH, 4.12 tryskací kabina a 1.4. ohřev vzduchu do stříkací
kabiny.
-3rozšíření možnosti
www.rimera.com
www.msa.cz
Download

KUMSP00PYOTF - Moravskoslezský kraj