Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
PRACOVNÍ LIST 10
Řešení
Přírodopis
Téma: Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání (terénní cvičení)
- případová studie: CHKO Moravský kras- lokalita Suchý žleb, travnatá stráň pod Vilémovicemi
1.) Jaká hornina tvoří geologické podloží v této lokalitě?
…………vápenec (CaCO3), vznikl usazením schránek živočichů v devonu (v moři), (vznik
bazických (zásaditých) půd)
…………………………………………………………………………………………………...
2. Jak bys charakterizoval zde rostoucí rostliny? Vyber (zkus odhadnout dle podmínek)
z následujících dvojic (zakroužkuj)
a) vlhkomilné x suchomilné
b) stínomilné x světlomilné
c) acidofilní x bazické
3.) Jakým způsobem je zdejší společenstvo udržováno a ovlivňováno činností člověka?
……………pastva ovcí (bez ní by území ztratilo svůj charakter, došlo by k postupnému
zarůstání, v případě, že by bylo území sečeno či koseno by mohlo dojít k vyhynutí některých
druhů rostlin, kterým tento způsob údržby či obdělávání nevyhovuje, např. rostliny, které jsou
odolné vůči okusu či sešlapu, by neobstály v konkurenci rostlin přizpůsobených k sečení),
turistika, zemědělství, ráz území především ovlivňuje fakt, že spadá do CHKO, což determinuje
veškeré další fungování a hospodaření v oblasti (dohled správy CHKO, přísnější pravidla
chování v oblasti apod.)……………………………………
1
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
4.) Zaznamenej druhy rostlin, které jsi v této lokalitě pozoroval:
-dle volby období a nálezů žáků
Př. vhodným příkladem pro tuto oblast je rozchodník (typické vlastnosti- roste na skalách,
kamenech, slunných a sušších místech- patří do čeledi tlustnicovité- má silné listy= zásobárna
vody), dále různé trávy (lipnicovité) apod. ……
5.) Zaznamenej druhy živočichů, které jsi v této lokalitě pozoroval:
-dle volby období a nálezů žáků
Hl. bezobratlí (brouci, motýly, mravenci,…), některé druhy ptáků apod.
6.) Jalovec: jde o dřevinu náležící do čeledi cypřišovitých, roste především na pastvinách a
stráních. Jeho přirozených stanovišť však stále ubývá, proto patří mezi vzácné a ohrožené druhy
rostlin. Jedná se o nenáročnou rostlinu.
a) zakresli celkový vzhled jalovce
b) zakresli detail větvičky
Zdroje: Čabradová, V., Hasch, F., Sejpka, J., Vaněčková, I.: Přírodopis 7 učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia. Fraus, Plzeň, 2005.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jalovec_obecn%C3%BD
http://old.ochranaprirody.cz/res/data/206/026143.pdf
2
Download

1 PRACOVNÍ LIST 10 Řešení Přírodopis Téma: Společenstvo luk