MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DEĞERLER VE DEĞER EĞİTİMİ
DEĞERLERİMİZ
VE
DEĞERLER EĞİTİMİ
• Öğrencilerin Eğitiminde
En Önemli Sorunumuz
“DEĞER EĞİTİMİ” DİR
NEDEN DEĞERLER EĞİTİMİ ?
• Eğitim sisteminin
yarışmacı ve eleyici yönü
Değerler,
öğrenilir ve öğretilebilir
olgulardır.
Kişilik gelişiminin oluşmasında
değerler eğitimi önemlidir
DEĞER EĞİTİMİNİN
ÖNEMİ
bilişsel süreçleri, bireysel
tutum ve davranışları etkiler
toplumun kültürel kalıplarıyla
etkileşimde bulunur

Değerler eğitiminin
Ailede ve okullarda eğitim
öğretimin ayrılmaz
bir parçası olması
Değerler eğitimi
Geçmişten gelen ve geleceğe
aktarılan kültürel
değerlerimizin yaşatılması,
benimsenmesi öğrencilerimize
bir insan ve bir vatandaş
olarak ayrıcalık kazandırarak,
kişiliklerini oluştururken önemli
yapı taşları oluşturur.
Değerler eğitiminin temel amacı
öğrencilere temel insani özellikleri
kazandırma
Değerlere karşı duyarlılık
oluşturma onları davranışa
dönüştürme konusunda öğrencilere
yardımcı olmaktır.
.
BAZI DEĞERLER
DİNAMİKTİR;
HEM TOPLUMDAN
TOPLUMA, HEM DE ZAMAN
İÇİNDE DEĞİŞİR
KUŞAKLAR ARASI FARKLI
DEĞERLER ÇATIŞMALARI
ORTAYA ÇIKARABİLİR
bu çatışmaları da “barışmak,
uzlaşmak” gibi başka ortak
evrensel değerler yardımıyla
çözmek mümkündür.
DEĞER EĞİTİMİNİN İNSAN
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
DEĞERLER;
Sosyal yaşamı düzenler
Bireyler arası bağlılığı artırır
Birlikte yaşayan insanların
hangi değerleri merkez
alacaklarını öğrenir
Sınıf içi etkinlik örneği I
 EtkinliğinAdı:DEĞERLERİMİZ
 Sınıf:9.sınıf
 Yeterlik Alanı:KendiniKabul
 Kazanım:Değerlerini fark eder.
 Öğrenci Sayısı:Tüm Sınıf
 Süre:40 dakika
 Ortam:Sınıf ortamı
 Sınıf Düzeni:Oturma düzeni
 Araç-gereç:Form–1 (Değerler)








Öğrencilere Form– 1(Değerler) verilir ve
öğrencilerin verilen değerleri kendileri için en önemli
olan değerden başlayarak sıralamaları istenir.
Öğrencilerden önem sırasına göre sıraladıkları ilk
beş değeri sınıfla paylaşmaları istenir.
Öğrencilere yapılan sıralamaların nedeni ile ilgili
sorular yöneltilir.
Öğrencilere insanların değerlerinin zaman zaman
çatışabileceğini belirterek aşağıdakilere benzer
sorular sorulur:
Hırsızlık konusunda ne düşünüyorsunuz?
Peki, ya insan hayatı hakkında ne düşünüyorsunuz
Başka bir insanın hayatını kurtarmak için yiyecek,
para, ya da ilaç çalmak sizce uygun bir davranış
mıdır?
Bu sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak
değerlerin sadece insandan insana farklılaşmayacağı,
aynı zamanda insanın kendi içinde de
farklılaşabileceği vurgulanır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FORM–1
DEĞERLER
Aşağıda insanların benimseyebileceği bazı değerler verilmiştir. Sizin için önemine göre bunları sıralamanız
istenmektedir. Sizin için en önemli değeri 1. sıraya koyun, daha sonra önem derecesine göre değerleri ilgili
sıraya yazın.
DEĞERLER
sağlık
ekonomik güvence
aile
bilgi
özgürlük
ahlak
saygınlık
sevgi
heyecanlı bir hayat
eşitlik
Adalet
kendine saygı iç huzuru
arkadaşlık
meslekte başarı
Şöhret
ÖNEM SIRASI
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………....
…………………………
…………………………
…………………………
………………………...
…………………………
…………………………
…………………………
Sınıf içi etkinlik örneği II
• Öğretmeninizin çok pahalı olan teybi bir arkadaşınız
tarafından çalındı. Bütün sınıf ve siz bunu yapanın kim
olduğunu biliyorsunuz. Fakat kimse suçlunun kim
olduğunu öğretmene söylemedi. Bazı arkadaşlarınızın o
öğrenciden teybi geri vermesini istediğini ama onun bunu
reddettiğini de duydunuz. Bir hafta sonra öğretmeniniz
sınıfta “Teybi alanın geri getireceğini ümit ediyordum,
ama maalesef bu olmadı ve bu duruma çok üzüldüm.
Hepinizin bunu yapanın kim olduğunu bildiğinizi
sanıyorum, ancak hiçbiriniz de bana bu konuda bilgi
vermedi, nedenini anlayamıyorum. Dürüst olmak
gerekirse bundan sonra bu sınıfa güven duyacağımı
sanmıyorum” dedi.
Öğretmeninizin yaşadıkları sizi çok üzüyor.
Ancak arkadaşlarınız bir sınıf arkadaşınızı ele
vermenin çok yanlış olacağını düşünüyor
 Hangisi daha önemli; öğretmeninizin duyguları
mı yoksa sınıf arkadaşını ele vermeme
biçiminde yazılı olmayan kural mı?
1- Aşağıya seçeneklerinizi yazın.
2-Bu seçeneklerinizin her birinin doğuracağı
sonucu bu bölüme yazın
3-Seçeneklerden en uygununu belirleyin ve
aşağıya yazın.
Kendi değerlerinin farkında olmanın
önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır

Değer Eğitimi
ve değer aktarımında
ailenin rolü
Çocuklar artık tüm dünyadaki değişimleri
anne ve babadan daha önce fark edip,
daha çabuk etkilenmektedirler.

Dolayısıyla anne ve babaların da
dünyadaki gelişmeleri takip edip
çocuğunun bunlardan nasıl etkilendiğini
araştırmaları gerekmektedir.
DEĞERLER VE DEĞER
EĞİTİMİNDE AİLELERİN
BİLİNÇLENDİRİLMESİ
 Değerler Programı’na,
anne-babaların da katılımını
sağlamak amacıyla ders yılının
başında yapılan veli
toplantısında program hakkında
bilgi verilir
DEĞERLER VE DEĞER
EĞİTİMİNDE AİLELERİN
BİLİNÇLENDİRİLMESİ
 Okulda çalışılması planlanan
değerlerin listesi verilerek ve
evlerinde görünen bir yere
asmaları istenir.
DEĞERLER VE DEĞER
EĞİTİMİNDE AİLELERİN
BİLİNÇLENDİRİLMESİ
 Okulda çalışılması planlanan
değerlerin listesi verilerek ve
evlerinde görünen bir yere
asmaları istenir.
DEĞERLER VE DEĞER
EĞİTİMİNDE AİLELERİN
BİLİNÇLENDİRİLMESİ
 Bu program dahilinde veli
seminerleri düzenlenerek,
değerlerin insan yaşamındaki
önemi konusunda,
bilgilendirilmeleri amacıyla
konuşmacılar davet edilir..
Değerler eğitimi programı
nasıl olmalıdır.
 MERCAN İLKOKULU’NA’na
devam eden öğrencileri,
öğretmenleri ve annebabaları kapsamalıdır.
Değerler eğitimi programı
nasıl olmalıdır.
 Çalışma, aylık olarak
sınıflar bazında ayrı ayrı
planlanır ve grupların yaş
özelliklerine göre farklı
uygulamalarla yürütülür
Değerler eğitimi programı
nasıl olmalıdır
Sınıf seviyelerinde sınıf
öğretmenleri ile ayda bir
düzenli olarak her sınıf
seviyesinde ayrı ayrı
toplantılar yapılır

Değerler eğitimi programı
nasıl olmalıdır
• Bu toplantılarda, her ay için
planlanan değer ile ilgili
yapılacak çalışmalar,
öğretmenlerin önerileri ve
rehberlik servisinin konu ile
ilgili yaptığı araştırmalar
çerçevesinde planlanır
Değerler eğitimi programı nasıl
olmalıdır
 Sınıf içi uygulamalar
zaman zaman sınıf
öğretmeni, zaman zaman
da rehber öğretmen
tarafından yapılır
Değerler eğitimi programı
sonucu
 Uygulanan program
öğrencilerden,
öğretmenlerden ve annebabalardan alınan
görüşlerle değerlendirilir.
Unutmayalım ki;
 Hepimizi tek tek
yöneten yaşamın temel
değerleridir
ANCAK DEĞER EĞİTİMİ

Öğrencilerin hangi temel
değerlere yönlendirmesi
gerektiği okul ders
programlarında doğrudan ele
alınan bir konu değildir.
BİZ ÖĞRETMENLER
 Bu değerlerin
öğrencilerimizde tutum ve
davranışlarına yerleşmesi
için olayın seyrine
veya sosyal çevreye
bırakmayalım, bizzat etkin
olalım.
NE YAPMALIYIZ
 Sosyal ortam olan okullarda değerler,
çocukların davranış ve tutumlarının
sonucunda çevrelerinden gördükleri
tepki ve yorumlarla gelişirler.
 Sınıf içinde oluşan ortak bir
sosyal doku, çocukların değerlerini
geliştirmesinde zemin oluşturur.
DEĞERLERİMİZ VE DEĞER
EĞİTİMİ KONULARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zarar vermemek, zararı önlemek
İnsan Sevgisi, İnsan yaşamı kutsaldır
Saygı
Yaşamın değeri
Adalet
Eşitlik
Sözünde durmak
Özel yaşamın gizliliği
Mülkiyet hakkı
Yurt ve Bayrak sevgisi, Ulus sevgisi
Aile Bağlılığı
Sorumluluk
Başarı
Duyarlılık
Hoşgörü
İşbirliği ve yardımlaşma
• DEĞER EĞİTİMİ
HEDEFLERİNİN
KAZANDIRLMASINDA
YARATICI DRAMA ETKİLİDİR
Kullanılacak Yöntem ve Teknikler
•
•
•
•
•
•
•
Rol oynama, rol değiştirme
Doğaçlama
Zihinde canlandırma
Öykü, olay, haber canlandırma
Müzikle drama, pandomim, sessiz film
Resim yapma
Eşli çalışmalar, Takım çalışmaları
Kulanılacak araç ve gereçler
• Öğrencilerin kişisel eşyaları, Çeşitli
boyalar, resim kağıtları, müzik seti
ve kaset ve CD ler
• Öğrencilerin kendi bedenleri
• Masal ve Öyküler (Ezop,La
Fontaine masalları)
• Gazeteler(resimli
haberler,reklamlar)
Katılımcı Sayısı ve Oturma
Düzeni
• En fazla 10 öğrenci
• Oturma düzeni konuya göre
yerde oturarak yada
sandalyede U yada O düzeni
Download

Değerler Eğitimi 1.Sunu - Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu