NSpz
SUDOMĚŘ
III
/2
11
59
NL
NZ
LB
K
TI
ČOV
NZ
86
P2
NS
zp
NZ
ÚZEMNÍ PLÁN
Z13
HLAVNÍ VÝKRES
NSpvz
BV
BV
1 : 5 000
BV
301/9
BV Z9
PV
SV
ZS
PV
NZ
286/13 286/15
Z10
BV
NZ
BV
286/14
BV
LBC 101
ZS
U VALOVIC
NSlp
NP
NSz
OS
Z12
ZI
NZ
obec spravuje OÚ Katusice
BV
PV
PV
BV
LBC 108
VALOVICE
NL
Z11
BV
lz
NS
NZ
NA VRŠÍCH
III
21
LBK 1
LB
K
/2
96
NSpvz
NL
NS
pz
NSlp
K
LB
NZ
LBK
8
87
NSplz
PV
NZ
7
NS
pz
NL
NSpz
NL
NL
11
59
NZ
NZ
NZ
NZ
21
LBK 1
NSp
z
VZ
NAD ČULÍNKEM
LEGENDA
NZ
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
NSpv
K
LB
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
87
pz
NS
ZASTAVITELNÉ PLOCHY
Z2
KOUTY
NZ
PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽiTÍ
NZ
NL
STABILIZOVANÉ
PLOCHY ZMĚN
PLOCHY
U VESNICE
BV
Z1
BYDLENÍ VENKOVSKÉ
SM
Z2
SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ
OV
OBČANSKÉ VYBAVENÍ (veřejná infrastruktura)
OM
OBČANSKÉ VYBAVENÍ (komerční zařízení malá)
Z8
OS
SUDOMĚŘ
128/1
NSpz
VKP 38
BV
128/6
LBK
Z1
128/7
SV
56/2
121
SV
56/16
Z4
.100
Z2
BV
SV
NSpz
Z3
56/15
NP
70/2
603m2
SV
PV
OBČANSKÉ VYBAVENÍ (hřbitov)
PV
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
TI
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
DZ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - ŽELEZNICE
VZ
ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA
NP
NP
8
SV
64
OH
CULÍNEK
ZI
128/5
OBČANSKÉ VYBAVENÍ (tělovýchovná a sportovní zařízení)
65/1
70/1
W
69
BV
NL
NSzr
ZV
ZV
444/3
ZV
PV
ZV
OS
SV
PV OV
444/13
Z5
PV
OM OV
OH
SV
SV
ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ,IZOLAČNÍ
259
W
ZI
ZS
PV
ZS
BV
5259m2
II /
SV
6
SV
NZ
SV
ZV
ZELEŇ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
W
VODNÍ PLOCHY , VODNÍ TOKY
NZ
PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
NL
PLOCHY LESNÍ
NP
PLOCHY PŘÍRODNÍ
NSx
PLOCHY SMÍŠENÉ
p - přírodní
l - lesní
z - zemědělské
v - vodohospodářské
r - rekreační
u - urbanizovatelné
27/2
.102
BV
27/1
444/11
444/4
BV
.106
BV
444/6
PV
Z6
444/10
444/12
SV
PV
444/8
457
Z8
NL
OS
NL
Z7
BV
460/1
NZ
NL
NA DRAHÁCH
ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY
NSzr
LBC
NP
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM VYMEZENÉ
NZ
LBC 155
LBC
LBK
LOKÁLNÍ BIOCENTRUM NAVRŽENÉ
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR VYMEZENÝ
LBK
LOKÁLNÍ BIOKORIDOR NAVRŽENÝ
PAMÁTNÝ STROM
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
NSlp
NZ
NL
KOMUNIKACE II.a III.TŘÍDY
NSlp
DZ
DZ
LBK
122
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
ÚZEMNÍ PLÁN SUDOMĚŘ
LBK
NSlp
125
NSl
Správní orgán , který ÚP vydal :
Oprávněná úřední osoba pořizovatele :
Zastupitelstvo obce Sudoměře
Irena Šulcová
oddělení územního plánování
Číslo jednací :
NSl
NP
Datum vydání :
Podpis :
Datum nabytí účinnosti :
Razítko :
ZADNÍ HRÁDEK
NZ
LBC 156
NP
NSpz
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ PROJEKCE
NÁMĚSTÍ MÍRU 14 , 293 01 MLADÁ BOLESLAV
PROJEKTANT
ATELIER ARSPRO
NÁM.MÍRU 14,MLADÁ BOLESLAV
TEL.FAX. 326 327 316 , 326 327 496
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
ING.ARCH.JIŘÍ ŠTĚRBA
ING.ALENA BURDOVÁ
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY
ING.MILENA MORÁVKOVÁ
POŘIZOVATEL ÚPO
MAGISTRÁT MLADÁ BOLESLAV
odbor stavební a rozvoje města a regionu
OBEC SUDOMĚŘ
NP
1
LBK
NSl
22
OBJEDNATEL ÚPO
KVĚTEN 2011
Download

VKP 38 - Sudoměř