Husité, husitské bitvy
Upálení Jana Husa vyvolalo velké pobouření
 vyhánění mnoha kněží a mnichů z klášterů a kostelů
 1. Pražská defenestrace 30. 7. 1419 = lidé vyhodili z oken radnice
nenáviděné katolické radní – požadovali propuštění uvězněných
stoupenců Husa
 Václava IV. na Novém Hrádku u Kunratic po zprávě o defenestraci a
nepokojích v Praze ranila mrtvice a 16. 8. 1419 zemřel
 označení Husa za kacíře bylo potupou pro mnoho lidí v zemi
 obyvatelé Čech se rozdělili
Husité – stoupenci Husa
- proti odpůrcům vytvářeli ozbrojené houfy
- do znaku si dali KALICH jako symbol přijímání pod
obojí způsobou pro všechny lidi, nejen pro kněží
Víno z kalicha = krev Páně
Hostie = tělo Páně
Tábor – opevněné město husitů
-
lidé, kteří chtěli žít podle učení Husa
žádné rozdíly mezi bohatými a chudými
odevzdávali majetek – k prospěchu všech
vytvářeli stálé vojsko – vůdcem chudý zeman JAN ŽIŽKA z Trocnova
Jan Žižka
v mládí přišel o oko
sloužil ve vojsku u královského dvora
přijal Husovo učení a stal se hejtmanem
nepoznal porážku, všechny bitvy, které vedl, skončily
vítězstvím husitů
1424 jako úplně slepý umírá při obléhání hradu u
Přibyslavi - Žižkova mohyla
Po jeho smrti si část vojáků říká
SIROTCI
Mikoláš Aleš: Jan Žižka
Žižkova mohyla u Přibyslavi
Křižácké výpravy – výpravy křižáků => papež proti nepřátelům církve najímá žoldáky
(placení vojáci) na šatech mají znamení kříže
- s jejich pomocí chtěl Zikmund získat český trůn
- všechny výpravy byly pro husity vítězné
- po Žižkově smrti vůdcem Prokop Holý
Významné bitvy – U Sudoměře (25. 3. 1420)
- U Domažlic (14. 8. 1431)
Píseň „Kdož sú boží bojovníci“
-
U Lipan ( 30. 5. 1434) – porážka husitů
Spanilé jízdy => výpravy husitů za hranice země – šíření husitských myšlenek
-
cílem bylo zastrašit nepřítele
husité plenili země a získávali kořist
v bitvách vítězili
země chudla a byla zpustošená
Mezi husity rozpory = dvě skupiny proti sobě v bitvě u Lipan (1434)
Panské vojsko x prostí husité v čele s Prokopem Holým
 porážka husitů a KONEC HUSITSKÉHO HNUTÍ
1436 – Koncil (shromáždění církevních hodnostářů) v Bazileji
ZIKMUND se stal nakonec českým králem (na rok)
- 1437 umírá a končí vláda LUCEMBURKŮ
- neměl mužského potomka, jen dceru Alžbětu – historie se opakuje a
královský rod vymírá po meči roku 1437 stejně, jako Přemyslovci
(1306)
Alžběta – dcera Zikmunda si vzala Albrechta (II.) Habsburského
Představitelé husitské šlechty chtěli za krále polského prince Kazimíra
- králem se nakonec stal právě Albrecht Habsburský
- vládl velmi krátce, nestačil učinit žádné změny – zemřel necelé 2 roky
po korunovaci na úplavici (1439)
Alžběta byla v té době těhotná a porodila syna Ladislava => narodil se po smrti
otce => získal tak přezdívku LADISLAV POHROBEK
- malé dítě nemůže vládnout => období bez krále
Po porážce husitů – velká moc bohaté šlechty
-
sdružovali se do spolků
drobné války o majetek a vládu
lupičské tlupy po zemi
převaha východočeského spolku => nejdůležitější postavou spolku byl
Jiří z Poděbrad, který se stal zemským správcem země
13 letý Ladislav Pohrobek je v roce 1453 konečně korunován králem
- zasnoubil se s dcerou francouzského krále Karla VII. Magdalénou
- roku 1457 uprostřed svatebních příprav těžce onemocněl a zemřel
- Jeho smrt byla spojována s morem, ale vyskytly se i pověsti, že byl
otráven.
- Prokázalo se výzkumem ostatků, že trpěl nevyléčitelnou, těžkou nemocí,
se kterou se bohužel setkáváme i v současnosti, a to leukémií.
Roku 1458 zasedal na Staroměstské radnici zemský sněm (shromáždění zástupců
šlechty) a po složitém čtyřdenním vyjednávání byl zvolen na trůn
JIŘÍ Z PODĚBRAD
 byl jediným králem bez královského původu
 vládl přísně, moudře a spravedlivě, obnovila se výroba, obchod,
soudy, královští vojáci dohlíželi na bezpečnost cest
 v zemi zavládl klid a mír
 nedovolil obohacovat se na úkor království = to se nelíbilo předním
českým šlechticům => ti se postavili proti králi, hledali spojence u
sousedního krále Matyáše a ten proti Jiřímu z Poděbrad vytáhl
 před bitvou byl Matyáš českým vojskem zajat = uzavřel s Jiřím mír
 Jiří Matyáše propustil, ten svůj slib a závazek míru PORUŠIL
 nechal se zvolit skupinou zrádných pánů králem a odtrhl od Čech
Moravu a Slezsko
 Jiří se nesmířil s tím, co Matyáš udělal, ale nepodařilo se mu situaci
vyřešit - byl nemocný a uprostřed bojů zemřel na oběhové potíže
v důsledku přejídání
- byl velký labužník, rád
hostil lidi na hostinách,
které měly 24 chodů,
miloval paštiky, sbíral
recepty z okolních zemí
Po celý život pokládal za nejdůležitější MÍR
MÍR - přináší lidem možnost starat se o úrodu, rozvoj umění, klid a
štěstí
Válka – utrpení, nemoci, nedostatek potravin, strach smrt
Chtěl uzavřít celoevropskou úmluvu mezi panovníky, mezinárodní spolek na
obranu MÍRU - všichni ho přijali s velkou úctou, ale plán nevyšel, nenašel
očekávané pochopení
Ještě před svou smrtí sjednal nabídku českého trůnu polskému princi
Vladislavovi z rodu JAGELLONCŮ => doporučení české šlechtě
1471 umírá – byl velmi významnou postavou českých dějin
Byl posledním ČECHEM na českém trůnu
Download

Husité, husitské bitvy