ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
ÚJEZD
Návrh územního plánu
Závazná část územního plánu
(Regulativy územního rozvoje)
Pořizovatel: Obec Újezd
starosta: Alena Frühaufová
Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o.
Projektant: Ing. arch. Karel Kadlec
podpis:
razítko:
Schvalovací orgán:
Zastupitelstvo obce Újezd
schváleno dne:
usnesením č.:
podpis:
razítko:
Nadřízený orgán územního plánování:
Krajský úřad Středočeského kraje,
Odbor územního a stavebního řízení
stanovisko ze dne:
číslo jednací:
V Praze, srpen 2005
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD – Návrh územního plánu
ZPRACOVATELÉ :
I. Autorizovaný architekt:
II. Vedoucí projektu:
Ing. arch. Karel Kadlec
Ing. arch. Daniela Binderová
OBSAH:
1. Závazná část územního plánu
2. Příloha č. 1: Regulativy územního rozvoje
2.1.
Zastavitelné území
2.1.1. Bydlení venkovského typu (BV)
2.1.2. Bydlení smíšené (BS)
2.1.3. Bydlení rekreační (BR)
2.1.4. Služby a vybavenost (SV)
2.1.5. Rekreační plochy (RP)
2.1.6. Sportovní plochy (SP)
2.1.7. Malovýroba a podnikání (MV)
2.1.8. Technická infrastruktura (TI)
2.1.9. Silnice II. a III. tř. (KS)
2.1.10. Místní komunikace (KM)
2.1.11. Účelové komunikace (KU)
2.1.12. Komunikace pěší (KP)
2.1.13. Železniční plochy (DR)
2.2.
3
9
9
9
10
11
12
12
13
13
14
14
14
15
15
15
Nezastavitelné území
16
2.2.1. Veřejná zeleň (VZ)
2.2.2. Zahrady a sady (ZH)
2.2.3. Lesy (LE)
2.2.4. Ostatní zeleň (OZ)
2.2.5. Vodní toky a plochy (VP)
2.2.6. Louky (LO)
2.2.7. Orná půda (OR)
16
16
17
17
18
18
19
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
2
1. ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
V této kapitole je uveden návrh závazné části ÚPO; toto znění bude použito jako část vyhlášky o
závazných částech Územního plánu obce Újezd. Další části vyhlášky budou tvořit úvodní a závěrečná
ustanovení a stanovení lhůt aktualizace.
Čl. 1
Závazné části územního plánu
1) Závazné části územního plánu jsou:
• urbanistická koncepce využití ploch a jejich uspořádání
• vymezené zastavitelné území
• omezení změn v užívání staveb
• zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení
• územní systém ekologické stability
• limity využití území
• plochy přípustné pro těžbu nerostů
• vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy
2) Závazné části územního plánu jsou vyjádřeny:
ve výkresech:
2. Funkční využití zastavěného území
3. Komplexní urbanistický návrh a doprava
4. Vodní hospodářství
5. Energetika a spoje
6. Ochrana ZPF a PUPFL
7. Veřejně prospěšné stavby
1 : 2 880
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 2 880
a v následujících ustanoveních.
3) Nedílnou součástí závazné části územního plánu jsou regulativy a limity obsažené v platných
zákonech a jiných obecně závazných předpisech, které jsou zveřejněny ve sbírce zákonů a
prováděcích nařízeních centrálních orgánů.
Čl. 2
Urbanistická koncepce využití ploch a jejich uspořádání
1) V území řešeném územním plánem obce Újezd je možno umisťovat stavby a zařízení,
povolovat jejich změny, změny jejich využívání a rozhodovat o změnách ve využití území ve smyslu
stavebního zákona jen v souladu se schválenými Regulativy územního rozvoje (Příloha č. 1)
2) Území je členěno na části s rozdílnou funkcí, které jsou vyznačené na výkrese č. 3. Komplexní
urbanistický návrh a doprava, v měřítku 1 : 5000. Označení ploch zkratkami v textu dokumentace
ÚPO odpovídá značení ve výkrese.
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
3
3) Pro každou takto vymezenou část území jsou v Příloze č. 1 uvedeny:
• charakteristika území
• přípustné využití území, činnosti a stavby
• podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby
• nepřípustné využití území, činnosti a stavby
• pravidla pro uspořádání území
4) Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat účel umísťovaných a povolovaných
staveb, příp. jejich stavebních a funkčních změn. Nové stavby a jiná opatření, která vymezené funkci
neodpovídají, nejsou přípustné, stávající jsou nadále přípustné, pouze pokud nejsou v rozporu s jinými
obecně platnými předpisy. Rozvoj těchto funkcí se ale nepřipouští, je možné při současném využití
provádět pouze udržovací práce (stavby jsou ponechány na dožití).
5) Území obce je členěno na:
A – Zastavitelné území
a) Současně zastavěné území – stavby a užívání pozemků jsou v souladu se způsobem využití,
určeným územním plánem. Není-li s ním v souladu, stávající stavby by měly být ponechány na dožití,
správní rozhodnutí budou povolovat využití území a stavby pouze v souladu s územním plánem.
b) K zástavbě určené
Bydlení venkovského typu (BV)
Bydlení smíšené (BS)
Bydlení rekreační (BR)
Služby a vybavenost (SV)
Rekreační plochy (RP)
Sportovní plochy (SP)
Malovýroba a podnikání (MV)
Technická infrastruktura (TI)
Silnice II. a III. třídy (KS)
Místní komunikace (KM)
Účelové komunikace (KU)
Komunikace pěší (KP)
Železniční plochy (DR)
B – Nezastavitelné území
V tomto území je možné povolovat pouze konkrétní stavby vyjmenované v regulativech,
v souladu s platnými předpisy.
Urbanistická zeleň
Veřejná zeleň (VZ)
Zahrady a sady (ZH)
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
4
Krajinná zóna smíšená
Louky (LO)
Orná půda (OR)
Krajinná zóna přírodní
Lesy (LE)
Ostatní zeleň (OZ)
Vodní plochy a toky (VP)
Čl. 3
Vymezení zastavitelného území
1) Zastavitelné území je vymezeno obalovou čárou, skládající se z hranice zastavitelného území
a navazujícího úseku hranice současně zastavěného území, tak jak jsou zobrazeny ve výkrese č. 3 –
Komplexní urbanistický návrh a doprava, v měřítku 1 : 5000.
Čl. 4
Omezení změn v užívání staveb
1) Omezení změn v užívání staveb vyplývá z Regulativů územního rozvoje (Příloha č. 1)
2) Žádná další omezení změn v užívání staveb územní plán neurčuje.
Čl. 5
Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení
1) Zásady uspořádání dopravního vybavení jsou vyjádřeny ve výkrese č. 3. Komplexní
urbanistický návrh a doprava, v měřítku 1 : 5000. Území je z hlediska dopravního vybavení
stabilizované, k výstavbě se určují tyto stavby k doplnění potřeb území:
• modernizace železniční trati DR1 a DR2, včetně protihlukových opatření
• komunikace silniční KS 1
• komunikace místní KM1 až KM7 pro obsluhu návrhových ploch
2) Nastane-li potřeba provádět opatření k odstranění negativních vlivů ze silničního provozu na
pozemních komunikacích, budou je provádět vlastníci nemovitostí svým nákladem.
3) Zásady uspořádání technického vybavení jsou vyjádřeny ve výkrese č. 4. Vodní hospodářství
a č. 5. Energetika a spoje, v měřítku 1 : 5000. Území je z hlediska technického vybavení stabilizované,
k výstavbě se určují tyto stavby k doplnění potřeb sídla:
• vybudování kanalizační sítě v současné i navrhované zástavbě, včetně čistírny odpadních vod
(TI1)
• doplnění vodovodních rozvodů v návrhových lokalitách, vybudování nového vodojemu (TI2)
• doplnění rozvodů plynu STL v návrhových lokalitách
• výstavba nových trafostanic TS 1N až TS 4N s přívodním vedením VN
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
5
Čl. 6
Územní systém ekologické stability
1) Prvky územního systému ekologické stability jsou vyjádřeny ve výkrese č. 3 Komplexní
urbanistický návrh a doprava, v měřítku 1 : 5000. V území jsou vymezeny tyto prvky ÚSES:
Regionální biocentra a biokoridory
RBC 1943 Bouchalka
RBK 1172
RBK 1173
RBK 1174
Lokální biocentra
LBC 8 V točně; výměra 3 ha
LBC 19 U krytu; výměra min. 3 ha
LBC 20 K rybníčkům; výměra 3,71 ha
LBC 23 Horní Draštice; výměra 3,54 ha
Lokální biokoridory
LBK 19 – RBC; délka 650 m
LBK 18 – 19; délka 1800 m
LBK 6 – 8; délka 1550 m
LBK 8 – (18 – 19); délka 320 m
LBK 18 – 20; délka 1200 m
LBK 20 – 23; délka 800 m
Interakční prvky
IP 9 strž pod Újezdem
Čl. 7
Limity využití území
1) Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umísťování staveb, využití území
a opatření v území. Vstupní limity využití území vycházejí z právních předpisů a správních
rozhodnutí. Výstupní limity využití území jsou omezení, která vyplývají z navržené koncepce ÚPO.
2) Vstupní i výstupní limity jsou zakresleny v jednotlivých výkresech grafické části ÚPO,
zejména v hlavním výkrese. Limity využití území jsou vyjádřeny ve výkresech:
3. Komplexní urbanistický návrh a doprava
1 : 5 000
4. Vodní hospodářství
1 : 5 000
5. Energetika a spoje
1 : 5 000
6. Ochrana ZPF a PUPFL
1 : 5 000
Jmenovitý výčet limitů je uveden v kap. 4 „Limity využití území“ průvodní zprávy.
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
6
3) V území je nutné respektovat ochranná pásma probíhajících komunikací, ochranná pásma
technické infrastruktury, vodohospodářská ochranná pásma, ochranu nemovitých kulturních památek,
ochranu půd, ochranná pásma lesů, prvky ÚSES a poddolovaná území.
Při konkrétním naplňování jednotlivých ploch zástavby je třeba dodržet povinnost plnění
imisních limitů pro ochranu zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
Výška nové zástavby nesmí překračovat výškovou hladinu stávající zástavby (ochrana provozu
letiště Tlustice).
4) V závazné části ÚPO Újezd se vymezují výstupní limity využití území vyplývající z navržené
koncepce ÚPO:
• hranice zastavitelného území
dle grafické části
• ochranné pásmo návrhové komunikace III. třídy
15 m od osy krajního pruhu
• ochranné pásmo výhled. vysokorychlostní želez. trati
100 m
• ochranné pásmo návrhových úseků železniční trati
60 m od osy krajní koleje
• ochranné pásmo odběru povrchové vody ze Stroupinského
potoka IIo vnější – pásmo obecné ochrany vodního zdroje celé povodí (pramenní oblast) nad
jímacím objektem
• ochranné pásmo ČOV
50 m od okraje objektů ČOV
• ochranné pásmo navrhovaných vodovodních a
kanalizačních řadů do DN 500 mm
1,5 m od vnějšího líce potrubí
• ochranné pásmo navržených vedení VN 22 kV
7 m od krajního vodiče
• ochranné pásmo navržených trafostanic
7m
• ochranné pásmo navržených rozvodů STL plynovodu
1m
• lokální prvky ÚSES
dle grafické části
Čl. 8
Plochy přípustné pro těžbu nerostů
1) Plochy pro těžbu nerostů se ve správním území obce Újezd nenacházejí.
Čl. 9
Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy
1) Veřejně prospěšné stavby jsou vyjádřeny ve výkrese č. 7 Veřejně prospěšné stavby, v měřítku
1 : 5 000. Zahrnují následující stavby:
Doprava
1. Modernizace železniční trati:
DR1 – p.č. 768/1, 157, 919/2, 161/2, 919/1, 165/1, 973, 187/1, 955/2
DR2 – p.č. 288/1, 958/2, 973, 972/2, 331, 329, 956/3
2. Přeložka silnice III. třídy vyvolaná modernizací železniční trati
KS1 – p.č. 167/2, 973, 165/1, 919/1, 715/1
3. Místní komunikace obslužné
KM1 – p.č. 715/13, 715/1
KM2 – p.č. 165/1, 165/2, 170/2, 173/1
KM3 – p.č. 261, 258/2 až 258/4
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
7
KM4 – p.č. 687/1, 943, 40/1, 540/1, 945
KM5 – p.č. 936/1, 791/2, 791/4, 780, 715/1, 715/4, 762/2, 936/1
KM6 – p.č. 955/2, 187/1
KM7 – p.č. 687/1, 943, 942, 687/6, 547/1
Technická infrastruktura
4. Rozšíření rozvodů pitné vody do návrhových ploch
5. Vodojem a čerpací stanice
TI2 – p.č. 694/71, 687/1
6. Dobudování kanalizační sítě
7. Výstavba čistírny odpadních vod
TI1 – p.č. 187/1
8. Rozšíření rozvodů plynu STL do návrhových ploch
9. Výstavba nových trafostanic TS 1N až TS 4N s přívodním vedením VN
TS1 – p.č. 537/1; TS2 – p.č. 715/1; TS3 – p.č. 165/1; TS4 – p.č. 687/1
2) Asanace a asanační úpravy územní plán nevymezuje.
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
8
2. PŘÍLOHA Č. 1: REGULATIVY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Územní plán rozděluje správní území obce na území zastavitelné, které zahrnuje plochy
zastavěné (reprezentované nejen stavebními parcelami, ale též pozemkovými parcelami k nim
náležejícími a s nimi funkčně spojenými) nebo k zástavbě určené, a na území nezastavitelné, tj.
území volné krajiny.
Územní plán rozděluje správní území obce do jednotlivých funkčních ploch. Rozdělením
správního území obce do jednotlivých funkčních zón je stanovena jasná koncepce urbanistického
obrazu sídla vesnického charakteru a pravidla, na základě kterých se může obec rozvíjet tak, aniž by
docházelo ke kolizím jednotlivých funkcí nebo k znehodnocování jedinečného obrazu obce.
Při zpracování ÚPO Újezd byly použity následující funkční územní prvky, znázorněné ve
výkrese č. 3 Komplexní urbanistický návrh a doprava v měřítku 1 : 5 000.
2.1. Zastavitelné území
2.1.1. Bydlení venkovského typu (BV)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území je bydlení. Pozemky slouží převážně samozásobitelské pěstitelské činnosti a
individuální rekreaci.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• bydlení
• objekty individuální rekreace
• zařízení sociální, zdravotnická a školní
• dětská hřiště
• odstavování vozidel obyvatel a zákazníků
• stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV)
• samozásobitelská chovatelská činnost – drobné zvířectvo (např. slepice, králíci)
• okrasné a užitkové zahrady
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby:
• podnikatelská činnost (obchod, služby, drobná výroba, řemesla) s vlastními účelovými
stavbami, pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepřekračuje hygienické normy
určené pro obytné zóny
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• průmyslové stavby
• stavby pro podnikání mimo podmínečně přípustných, tj. stavby, které by narušovaly pohodu
bydlení hlukem, prachem, exhalacemi, nadměrnou dopravní zátěží apod. (např. sklady,
autoklempírny, autolakovny, zámečnické a truhlářské dílny apod.)
• zemědělská výroba, zvláště stavby na zpracování zemědělských produktů, skladové haly apod.
• živočišná výroba – stavby pro chov zvířat nad rámec samozásobitelství
• hromadné, řadové garáže
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
9
Pravidla pro uspořádání území:
Odstavování vozidel na vlastním pozemku (garáž nebo parkovací stání).
Komunikace je třeba budovat a udržovat v kvalitě a parametrech určených pro obytné zóny.
Všechny objekty musí mít zajištěn zdroj pitné vody a likvidaci odpadních vod v souladu s
platnými předpisy, a musí být napojeny na elektrické rozvody.
Provozovny podnikatelské činnosti mohou být umísťovány v obytném (rodinném) domě nebo v
samostatných jednoduchých stavbách.
Lokalita BV9 – výška staveb max. 1 NP + P, zastavěná plocha (nadzemních staveb) max. 15 %
výměry stavebního pozemku.
2.1.2. Bydlení smíšené (BS)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území je bydlení s plochami pozemků, které umožňují podnikatelské aktivity a
pěstitelskou činnost nad rámec samozásobitelských potřeb (historické statky).
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• bydlení
• obchod, služby, přechodné ubytování a stravování
• zařízení sociální, zdravotnická a školní
• zemědělská neživočišná výroba nad rámec samozásobitelství ve vlastních účelových stavbách
• odstavování vozidel obyvatel a zákazníků
• stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV)
• samozásobitelská chovatelská činnost – drobné zvířectvo (např. slepice, králíci)
• okrasné a užitkové zahrady
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby:
• podnikatelská činnost (drobná výroba, řemesla, sklady) ve vlastních účelových stavbách, pouze
pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepřekračuje hygienické normy určené pro
obytné zóny
• živočišná výroba nad rámec samozásobitelství pouze při splnění podmínek uvedených v
následujících odstavcích
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• průmyslové stavby
• stavby pro podnikání mimo podmínečně přípustných, tj. stavby, které by narušovaly pohodu
bydlení hlukem, prachem, exhalacemi, nadměrnou dopravní zátěží apod. (např. sklady,
autoklempírny, autolakovny, zámečnické a truhlářské dílny apod.)
• živočišná výroba mimo podmínečně přípustných
• hromadné, řadové garáže
Pravidla pro uspořádání území:
Odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku. Komunikace je třeba budovat a udržovat v
kvalitě a parametrech určených pro obytné zóny. Všechny objekty musí mít zajištěn zdroj pitné vody a
likvidaci odpadních vod v souladu s platnými předpisy, a musí být napojeny na elektrické rozvody.
Provozovny podnikatelské činnosti mohou být umísťovány v hlavním objektu nebo i v
samostatných jednoduchých stavbách. Odstavování vozidel zákazníků na vlastním pozemku.
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
10
Živočišná výroba nad rámec samozásobitelství
Při rozšiřování areálů nad kapacitu historických objektů je třeba postupovat jako u velkochovů,
tj. je třeba výpočtem prokázat dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy,
že produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do objektů a
ploch hygienické ochrany. Následně je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit opatřením stavebního
úřadu (nebo jiného legislativně určeného orgánu) pásmo hygienické ochrany (PHO).
2.1.3. Bydlení rekreační (BR)
Charakteristika území:
Jedná se o zástavbu rekreačními objekty, v rámci současně zastavěného území obce nebo v
návaznosti na ně. Postupné splývání těchto ploch s plochami typu BV je možné.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• individuální rekreace
• trvalé bydlení za předpokladu splnění níže uvedených podmínek pravidel pro uspořádání území
(přestavby rekreačních objektů na trvalé bydlení)
• plochy pro sport
• stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV)
• samozásobitelská chovatelská činnost – drobné zvířectvo (např. slepice, králíci)
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby:
• podnikatelská činnost (obchod, služby) u ploch BR bez vlastních účelových staveb a pouze
pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepřekračuje hygienické normy určené pro
obytné zóny
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• hromadné, řadové garáže
• stavby pro podnikání
• průmyslové stavby
• živočišná výroba (stavby pro chov zvířat) nad rámec samozásobitelství
Pravidla pro uspořádání území:
Objekty rekreační
Podnikatelské plochy pro obchod a služby je možno zřizovat pouze v rámci hlavních obytných
objektů. Nepovolují se samostatné účelové stavby.
Objekty trvalého bydlení (přestavby rekreačních objektů na toto bydlení) lze realizovat pouze na
pozemcích, které mají komunikační napojení a umožňují zajistit pro objekt zdroj pitné vody, likvidaci
odpadních vod v souladu s platnými předpisy a napojení na elektrické rozvody. Regulativy pro
výstavbu se pak řídí dle regulativů pro plochy typu BV.
Komunikace je třeba budovat a udržovat v kvalitě a parametrech určených pro obytné zóny.
Odstavování vozidel na vlastním pozemku.
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
11
2.1.4. Služby a vybavenost (SV)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území je co nejširší nabídka občanské vybavenosti sloužící potřebám obce (obecní
samospráva, školství) a dále objekty služeb, jejichž zachování je v zájmu obce.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• obecní samospráva a administrativa
• zařízení školní, předškolní a sportovní
• zařízení kulturní
• přechodné ubytování a stravování
• podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami a prostory (obchod, služby)
• dopravní vybavenost, odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku
• stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV)
• veřejná zeleň
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby:
• trvalé bydlení pouze v případě, že objekt splňuje nároky na obytné stavby a funkce obytná není
v rozporu s funkcí stávající.
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• stavby průmyslové výroby
• stavby zemědělské výroby, stavby pro chov zvířat
• řadové garáže
2.1.5. Rekreační plochy (RP)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území je komerční rekreace a sport s příslušným vybavením.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• plochy a objekty pro sport
• plochy a objekty pro dočasné ubytování
• služby a podnikatelská činnost, související se sportovní činností a rekreací, s vlastními
účelovými stavbami a prostory (stravování, prodej občerstvení, půjčovny sport. náčiní apod.)
• odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku
• stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV)
• veřejná zeleň
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby:
• trvalé bydlení pouze v případě, že objekt splňuje nároky na obytné stavby a funkce obytná není
v rozporu s funkcí stávající.
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• hromadné, řadové garáže
• průmyslové stavby
• živočišná výroba (stavby pro chov zvířat) nad rámec samozásobitelství
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
12
2.1.6. Sportovní plochy (SP)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území je sport.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• plochy a objekty pro sport
• odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku
• podnikatelská činnost, související se sportovní činností a rekreací, s vlastními účelovými
stavbami a prostory (prodej občerstvení apod.)
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• stavby obytné
• stavby průmyslové výroby
• stavby zemědělské výroby
• stavby pro chov hospodářských zvířat
2.1.7. Malovýroba a podnikání (MV)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území je drobná a střední výroba, výrobní a opravářské služby, nevýrobní služby,
navazující zpracovatelské provozovny řemeslného charakteru.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• drobná a střední výroba
• řemeslné dílny a opravny, sklady
• podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami
• služby a obchod
• administrativa
• odstavování vozidel na vlastním pozemku
• stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV)
• veřejná zeleň
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby:
• výrobní a podnikatelská činnost pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu na hranici
se zónami obytnými nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné zóny
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
• stavby obytné
• individuální rekreace
• hromadná rekreace
• stavby sportovní, školní, zdravotnické, sociální, kulturní, církevní
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
13
2.1.8. Technická infrastruktura (TI)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území je technické vybavení obce.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• plochy a stavby technického vybavení obce
• odstavování vozidel na vlastním pozemku
• plochy zeleně
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
Ostatní druhy využití území jsou nepřípustné.
2.1.9. Silnice II. a III. tř. (KS)
Charakteristika území:
Hlavní činnost v území je průjezdní silniční doprava, plní sběrnou funkci tím, že přivádějí
dopravu na vnější silniční síť.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• trasy silnic II. a III. třídy
• odstavování vozidel na místech určených silničními pravidly
• pěší provoz (chodníky) a cyklistický provoz, výsadba doprovodné zeleně
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
Ostatní druhy využití území jsou nepřípustné.
2.1.10. Místní komunikace (KM)
Charakteristika území:
Silniční obslužná komunikace – obecně přístupné a užívané ulice, cesty a prostranství, které
slouží místní dopravě a jsou zařazeny do sítě místních komunikací.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• místní silniční doprava sloužící přímé obsluze staveb v sídle
• odstavování vozidel na místech určených silničními pravidly
• doprovodná zeleň
• pěší a cyklistický provoz
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
Ostatní druhy využití území jsou nepřípustné.
Pravidla pro uspořádání území:
Komunikace obousměrné se navrhují v kategorii min. MO 8/40, doporučuje se MO 12/40;
jednosměrné MO 7/30.
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
14
2.1.11. Účelové komunikace (KU)
Charakteristika území:
Veřejné komunikace s upraveným režimem dle konkrétního účelu, zpravidla určené pro
zemědělskou nebo lesní výrobu.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• komunikace se zpevněným nebo nezpevněným povrchem
• přístup speciální účelové dopravy
• pěší a cyklistický veřejný provoz
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
Ostatní druhy využití území jsou nepřípustné.
2.1.12. Komunikace pěší (KP)
Charakteristika území:
Veřejné komunikace s upraveným režimem dle konkrétního účelu, určené pro pěší provoz, jako
chodníky, příp. jako komunikace zklidněné.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• pěší veřejný provoz a cyklistický provoz
• u zklidněných komunikací min. šíře 3 m automobilová obsluha staveb
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
Ostatní druhy využití území jsou nepřípustné.
2.1.13. Železniční plochy (DR)
Charakteristika území:
Železnice včetně železničních zařízení, sloužící kolejové veřejné dopravě.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• železniční doprava, odstavování vozidel železniční dopravy
• železniční zařízení a stavby související se železniční dopravou
• stavby technické infrastruktury
• účelové komunikace
• zeleň
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
Ostatní druhy využití území jsou nepřípustné.
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
15
2.2. Nezastavitelné území
Společné ustanovení: v rámci nezastavitelného území je možná vzájemná změna využití území
mezi jednotlivými druhy nezastavitelného území, při kladném vyjádření příslušných orgánů ochrany
životního prostředí (tj. přírody, lesa – PUPFL, ZPF a vod) vždy jednotlivě ke konkrétnímu záměru,
jako změna druhu pozemku (kultury).
2.2.1. Veřejná zeleň (VZ)
Charakteristika území:
Hlavní funkcí území je rekreace v prostoru utvářeném zelení s nezbytnou údržbou.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• parky a veřejně přístupné zahrady
• zpevněné i nezpevněné pěší komunikace
• drobná architektura (altány, pomníky, lavičky apod.)
• sítě technické infrastruktury (vedení vody, kanalizace, vedení kabelu VN a NN, místní
sdělovací vedení, vedení plynu STL)
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
Ostatní druhy využití území jsou nepřípustné.
Pravidla pro uspořádání území:
Maximální podíl zpevněných ploch 15 %.
2.2.2. Zahrady a sady (ZH)
Charakteristika území:
Významné celky sadů a zahrad, uvnitř i vně současně zastavěného území, hrající významnou roli
v tvorbě kvalitního životního prostředí v obci. Území není určeno k zástavbě rodinnými domy, i když
je třeba součástí současně zastavěného území.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• zahrady a sady – zemědělská produkce
• stavby, které jsou součástí ZPF dle § 1, odst. (3) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) – např. účelové komunikace pro zemědělské účely
(polní cesty); závlahová a odvodňovací zařízení, stavby určené pro funkci zóny
• stavby dle § 9, odst. (2) b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák.
č. 231/1999 Sb.) – např. sítě technické infrastruktury: vedení vody, kanalizace, vedení VN,
NN, sdělovací vedení, vedení plynu STL
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
Ostatní druhy využití území jsou nepřípustné.
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
16
2.2.3. Lesy (LE)
Charakteristika území:
Ekologická stabilizace území – lesy.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• lesní produkce
• ekologická zeleň (zeleň ÚSES)
• plochy a stavby, které jsou součástí PUPFL – plochy dle § 3, odst. (1) b) zák. č. 289/1995 Sb. o
lesích, ve znění pozdějších předpisů; stavby dle § 139b, odst. (8) a) zák. č. 50/1976 Sb.
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
Ostatní druhy využití území jsou nepřípustné.
Pravidla pro uspořádání území:
Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES.
2.2.4. Ostatní zeleň (OZ)
Charakteristika území:
Přirozené louky, příbřežní porosty, náletová zeleň, mokřady.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• louky, příbřežní porosty, náletová zeleň
• údržba a ochrana chráněných prvků přírody
• ekologická zeleň (plochy ÚSES)
• výsadba lesních porostů
• účelové, cyklistické a pěší cesty
• technická infrastruktura – vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdělovací vedení, vedení
plynu STL, pouze mimo stromové porosty
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
Ostatní druhy využití území jsou nepřípustné.
Pravidla pro uspořádání území:
Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES.
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
17
2.2.5. Vodní toky a plochy (VP)
Charakteristika území:
Ekologická stabilizace území – vodní plochy a toky, příbřežní porosty, mokřady.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• vodní plochy a toky, mokřady
• příbřežní zeleň
• ekologická zeleň (zeleň ÚSES)
• zemědělská produkce – chov ryb
• vodohospodářské stavby
• sítě technické infrastruktury – vedení vody, vedení VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu
STL, vedeny nejkratším směrem
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
Ostatní druhy využití území jsou nepřípustné.
Pravidla pro uspořádání území:
Sítě technické infrastruktury přes toky budou procházet nejkratším směrem.
Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES.
2.2.6. Louky (LO)
Charakteristika území:
Polyfunkční nezastavitelné území určené zemědělské produkci, každodenní rekreaci, obnově
narušeného krajinného prostředí – obhospodařované louky a spásané pastviny.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• louky, pastviny, trvalé travní porosty – zemědělská produkce
• remízky, křoviny
• ekologická zeleň (plochy ÚSES)
• stavby, které jsou součástí ZPF dle § 1, odst. (3) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) – např. účelové komunikace pro zemědělské účely
(polní cesty); závlahová a odvodňovací zařízení
• stavby dle § 9, odst. (2) b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák.
č. 231/1999 Sb.) – např. sítě technické infrastruktury: vedení vody, kanalizace, vedení VN,
NN, sdělovací vedení, vedení plynu STL
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
Ostatní druhy využití území jsou nepřípustné.
Pravidla pro uspořádání území:
Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES.
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
18
2.2.7. Orná půda (OR)
Charakteristika území:
Polyfunkční nezastavitelné území určené zemědělské produkci – pole (orná půda).
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
• orná půda – zemědělská produkce
• zvláštní režim hospodaření (plochy ÚSES)
• stavby, které jsou součástí ZPF dle § 1, odst. (3) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) – např. účelové komunikace pro zemědělské účely
(polní cesty); závlahová a odvodňovací zařízení
• stavby dle § 9, odst. (2) b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák.
č. 231/1999 Sb.) – např. sítě technické infrastruktury: vedení vody, kanalizace, vedení VN,
NN, sdělovací vedení, vedení plynu STL
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
Ostatní druhy využití území jsou nepřípustné.
Pravidla pro uspořádání území:
Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES – doporučuje se převést
na jiný druh nezastavitelného území – louky, lesy, ostatní zeleň. Vhodná je výsadba dřevin.
Územní plán obce Újezd – Návrh ÚPO – Závazná část územního plánu
19
Download

Územní plán obce Újezd - Obec Újezd u Cerhovic