Husité
Expozice ve staré táborské radnici,
Žižkovo náměstí 1
Užijte si prohlídku!
LIST PRO MALÉ CHYTROLÍNY
Zaškrtávej písmena u správných odpovědí a vyplňuj je do políček tajenky.
Vyjde ti dokončení věty:
TEN, KDO CHCE NEJSTARŠÍ VYOBRAZENÍ MĚSTA
SI PROHLÉDNOUT, MUSÍ V MÍSTNOSTI MĚSTO:
Tajenka:
Vstupní hala
1
Zastav se u kádí pod obrazem nazvaným Majetek
na hoře Tábor, který namalovali Theodor Pchálek
a Karel Štech. Co husité po příchodu na horu
Tábor do kádí odkládali?
a) staré šatstvo
b) peníze a cennosti
c) zlobivé děti
2
K
N
A
4
Najdi budovu, ve které kázal Jan Hus. Jak se jmenuje?
a) Univerzita Karlova
b) Kostnická radnice
c) Betlémská kaple
I
U
Í
5
Nakresli Husův hrneček nalezený v Ústí.
6
Najdi na stěně s vyobrazením Kostnice, co řekl Jan Hus po příjezdu do toho města?
Prohlédni si obrázek na panelu vedle vozu.
Bojovali v husitském vojsku jen muži?
a) jen muži
b) muži a ženy
c) muži, ženy i děti
3
Místnost 1 Hledání správné cesty
O
K
A
Tipni si, k čemu neobvyklému husité vůz
používali.
a) Pořádali v něm hostiny a žranice.
b) Převáželi v něm brambory pro vojsko.
c) Sestavili před bitvou z vozů hradbu.
L
S
J
a) „Toho bohdá nebude, aby český kněz z boje
utíkal“
S
b) „do roka a do dne zvu tě Zikmunde
na Boží súd“ D
c) „ale ničeho se nebojím…
husa ještě není upečena“ T
Text K l á ra Sm ol íková • il u s tra c e Ho n z a Sm o lík • g ra f ic k á úp ra va Dit a Ba bouč k ová • © Husit sk é m uz e um v Táb oře
w w w. hu si t sk em u z e u m . c z
Místnost 2 Války v době husitů
7
Vyzkoušej si drátěnou košili!
8
Najdi píšťalu. Co to je?
a) hudební nástroj
b) střelná zbraň
c) ozdobné žezlo
Místnost 6 Vlastní cestou
14
A
O
E
a) Jana Hus
b) Jan Amos Komenský
c) Jan Blahoslav
15
Místnost 3 Na bitevních polích
9
K
P
S
16
a) Dlouho vydržely.
b) Nebyly ze dřeva.
c) Zobrazovaly Žižku.
L
M
A
O
E
I
Místnost Kaple
17
Na kterém obraze je Žižka
nejškaredější?
Nakresli si vlastního Žižku!
N
R
K
Místnost 7 Paměť
Kdo je autorem sochy Jana Žižky, která původně
stála na táborském náměstí?
a) Josef Václav Myslbek
b) František Bílek
c) Rumcajs s Cipískem
11
Pod velkou mapou světa zjisti, kde šířili víru
moravští bratři, následovníci jednoty bratrské.
Prohlédni si vycházkové hole a dýmky
ve vitríně. Čím byly zvláštní?
Místnost 4 Tajemství vojevůdce
10
N
T
U
a) v Grónsku b) na Antarktidě
c) v Japonsku
Prohlédni si model bitvy u Sudoměře. Kde měli
husité koně?
a) v první linii
b) v bezpečí za vozovou hradbou
c) žádné koně neměli
Kdo je na obraze Rembranta van Rijn
z roku 1660?
Prohlédni si vystavený oltář
a najdi Jana Husa.
Jak je zachycen?
a) při kázání
b) na hranici
c) ve spánku
A
C
B
Místnost 8 Město
18
Ze kterého města pocházejí vykopávky nazvané
husitské Pompeje?
a) ze Sezimova Ústí
b) z Domažlic
c) z Prahy
Místnost 5 Hledání krále
12
Vyzkoušej si, jak se sedí na královském trůně!
13
Jak se jmenoval šašek Jiřího z Poděbrad?
a) Žito
b) Jan Paleček
c) Bora
19
Prohlédni si vystavené kachle a navrhni vlastní!
E
A
R
Text K l á ra Sm ol íková • il u s tra c e Ho n z a Sm o lík • g ra f ic k á úp ra va Dit a Ba bouč k ová • © Husit sk é m uz e um v Táb oře
w w w. hu si t sk em u z e u m . c z
I
A
E
Download

Husité - Husitské muzeum Tábor