Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M.
insolvenční správce
Sídlo správce: Brno, Hybešova 42, PSČ: 602 00
e-mail: [email protected], datová schránka: f79yjsk, tel.: 543 128 398 / 585 205 508
Do datové schránky
Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábřeží 34
728 81 Ostrava
Ke sp.zn.: KSOS 22 INS 13077/2014
Naše značka
EUROCERAMICA/BS/
Vyřizuje
Mgr. Širhalová
V Olomouci dne
29. října 2014
Dlužník:
EURO CERAMICA 2000 a.s., IČ 61974820
PSČ 747 74
se sídlem Holasovice, Loděnice 7,
Ins. správce:
Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce Hybešova 42, 602 00 Brno,
provozovna Oldřichovice 53, 739 61 Třinec
Soupis majektové podstaty
I/Nemovitosti
pol. I/1 nemovitosti na LV č. 191 k.ú. Loděnice, obec Holasovice, a to:

pozemek p.č. 27 zahrada o výměře 367 m2

pozemek p.č. 28 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1494 m 2, součástí pozemku je stavba
bez čp/če jiná stavba

pozemek p.č. 30 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 927 m 2, součástí pozemku je stavba bez
čp/če jiná stavba

pozemek p.č. 31 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 1332 m2,

pozemek p.č. 32 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 176 m 2, součástí pozemku je stavba
Loděnice čp. 7 administrativní budova

pozemek p.č. 413/5 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 68 m 2,
Den zapsání :
29. 10. 2014
Důvod sepsání:
vlastnické právo
Ocenění:
5.989.000,00 Kč (účetní metoda- zůstatková cena)
Osoby uplatňující práva k sepsanému majetku:
Provozovny a kontaktní adresy: Palackého 641/11, 779 00 Olomouc; Žerotínovo nám. 12, 750 02 Přerov;
Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín; Přívozská 703/10, 702 00 Ostrava; Oldřichovice 53, 739 61 Třinec
č. přihlášky
věřitel
zajištění ve výši
datum pořadí
P33
Komeřční banka a.s. IČ 45317054
P39-1
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, IČ: 72080043
80719,73
3.8.2012
P39-1
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, IČ: 72080043
411667,08
12.3.2014
5 319 079,93 Kč
P37-1
Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 00006963
P5
P.M.H. - Invest & Trade, spol. s r. o., IČ 15771067
P6
JUDr. Aleš Chovanec, soudní exekutor, IČ 66236568
8.7.2009
285 587,00 Kč
5.5.2014
54 879,00 Kč
26.6.2014
7 865,00 Kč
26.6.2014
II/Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Č.
P OL
.
OZNAČENÍ+ umíst ění
int . č.
majet ku DRUH P oř.
II/1 Server 15 licenční + zál. zdroj – Loděnice
Vysokozdvižný vozík JUNGHEINRICH
EJC 10G-115-290ZT , t yp série
82330670, 1.048.010.00.4096, umíst ìný
II/2 na adrese Lodìnice 7, Holasovice
P OŘIZOVA ZŮST AT KO OCENĚNÍ UP LAT NĚNO
CÍ CENA
VÁ CENA
SP RÁVCEM ZAJIŠT ĚNÍ
22
DIM
2006
97 926,00
30
DIM
2009
49 000,00
22 050,00 22 050,00 ano –věř. 29, P 31
Kovový palet ový regálový syst ém,
výrobce Mecalux, umíst ìný na adrese
II/3 Lodìnice 7, Holasovice
31
DIM
2009
503 879,00
0,00 100 000,00 ano – věř. 29, P 31
oso. vozidlo Hyundai i30 FDH, reg. zn.
II/4 7T 6 7870, VIN T MADC81CACJ080561
44
DIM
2011
256 583,33 111 184,33
Osobní aut omobil Fiat Doblo Cargo
1.6i.e.8Q, VIN ZFA22300005332087,
reg. zn. 3T 3 8420, bílé barvy, umíst ìný na
II/5 adrese Lodìnice 7, Holasovice. r.v. 2005
B
HIM
2008
Celkem
leading
0,00
1 000,00
111 184,33 ano – věř. 18, P 20
40 000,00 ano – věř. 29, P 31
274 234,33
Den zapsání :
Důvod sepsání:
Ocenění:
29.10.2014
vlastnické právo
viz výše u jednotlivých položek
(převzato účetní ocenění, u zůst. ceny 0 cena určena jako obvyklá)
Osoby uplatňující práva k sepsanému majetku:
č. pol.
č. přihlášky
věřitel
II/4
P20
UniCredit Leasing CZ, a.s., IČ 15886492
zajištění ve výši
113 077,00 Kč
datum pořadí
31.8.2011
II/2
P39-1
A – Interiéry, s.r.o., IČ 49610031
599 794,00 Kč
29.4.2014
II/3
P39-1
A – Interiéry, s.r.o., IČ 49610031
599 794,00 Kč
29.4.2014
I/5
P37-1
A – Interiéry, s.r.o., IČ 49610031
599 794,00 Kč
29.4.2014
III/Dobný hmotný majetek dlouhodobý
pol. č. III/1 soubor drobného majetku dlouhodového – vybavení kanceláří Loděnice - viz příloha
Den zapsání :
29.10.2014
Důvod sepsání:
vlastnické právo
Ocenění:
1.000,00 Kč (odepsáno)
Osoby uplatňující práva k sepsanému majetku: žádné
IV/Zásoby
pol. č. IV/1 soubor skladových zásob - viz příloha Soupis zásob skladu HLS
Den zapsání :
29.10.2014
Důvod sepsání:
vlastnické právo
Ocenění:
6.639.345,99 Kč (zůstatková cena)
Osoby uplatňující práva k sepsanému majetku: žádné
V/Finanční prostředky
pol. č. V/1 – zůstatek zrušeného účtu v EUR – 305.575,77 Kč
pol. č. V/2 zůstatek zrušeného účtu v CZK – 29.805,24 Kč
Den zapsání :
29.10.2014
Důvod sepsání:
vlastnické právo
Ocenění:
viz výše
Osoby uplatňující práva k sepsanému majetku: žádné
Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M.
insolvenční správce
Download

EURO-soupis MP.pdf