1/2010
1. září, XIV. ročník
MIGATRONIC
Novinky - Zeta 100, Delta 400E, Pi 350
Migatronic slaví 40 let
AIR PRODUCTS
Technické plyny pro LASER
ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV
Plazmové, elektronové a laserové svařování
Přehled kurzů
SICK
Zabezpečení robotizovaného pracoviště 3. část
GCE
GCE news září 2010 - příloha
TBI
Podavač drátu pro studený drát
Plazmové hořáky TBi
MOTOMAN
Sedmiosé průmyslové roboty
Partner časopisu
Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno
52. mezinárodní
strojírenský
veletrh
7. mezinárodní
veletrh obráběcích
a tvářecích strojů
www.bvv.cz/msv
www.bvv.cz/imt
10
MSV 2010
štěvníků
Registrace náv
-line před svou
n
o
se
e
jt
u
tr
is
g
re
Za
e čas a peníze!
ít
tř
še
u
a
u
h
tr
le
e
v
návštěvou
www.bvv.cz/msv
13.–17. 9. 2010
Brno – Výstaviště
RAKOUSKO – PARTNERSKÁ ZEMù MSV
13. mezinárodní
slévárenský veletrh
20. mezinárodní veletrh
svařovací techniky
www.bvv.cz/fondex
www.bvv.cz/welding
3. mezinárodní veletrh technologií
pro povrchové úpravy
www.bvv.cz/profintech
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel.: +420 541 152 926
fax: +420 541 153 044
e-mail: [email protected]
www.bvv.cz/msv
editorial
OBSAH
EDITORIAL
Pozvánka na výstavu Welding Brno . . . . str. 2
Řezání pod vodou . . . . . . . . . . . . str. 4–5
3D laserové technologie Trumpf. . . . . str. 6–7
Zabezpečení robot. pracoviště část 3. . . str. 8
Vážení čtenáři!
Povinné kontroly svářeček
podle ČSN EN 60974-4 . . . . . . . . . . str. 9
Po malé odmlce se Vám dostává do rukou první vydání
časopisu Svět Svaru v tomto roce. Především doznívající
ekonomická krize je tím důvodem, proč vydáváme první
číslo se zpožděním. Avšak o to více zajímavých informací
naleznete uvnitř časopisu.
Rádi bychom Vás informovali o novinkách, které náš
časopis přináší. Především Vás chceme pozvat k návštěvě
nových internetových stránek časopisu, kde prezentujeme
jednotlivé vydané články přehlednějším způsobem. Naleznete
je na tradiční internetové adrese http://www.svetsvaru.cz.
Druhou velkou novinkou je rozšíření našeho redakčního
týmu o dalšího pracovníka, p. Martina Dvorského, který se
bude mj. starat o nové redakční články z praxe. Můžete se
těšit na zajímavé informace z firem, které svařují, a které řešily
určitý technologický problém.
Další novinkou je informace, že v roce 2011 budeme
pokračovat v úspěšné soutěži o nejhezčí fotografii zachycující
svařování – soutěž Modré světlo. Hned v prvním vydání
v roce 2011, které plánujeme na začátek března, otiskneme
výzvu s pravidly soutěže o hodnotné ceny a v následujících
dvou dalších vydáních Vás budeme o průběhu soutěže
podrobně informovat. Na internetových stránkách pak již
dnes můžete najít přihlášené fotografie do dvou posledních
ročníků této akce (z roku 2007 a 2008). Již nyní se těšíme
na hezké fotky, na které pak budeme moci prostřednictvím
našeho webu hlasovat.
Rádi bychom Vás touto cestou také pozvali na výstavu
Welding, která se koná při Mezinárodním strojírenském
veletrhu v Brně, a to ve dnech 13.–17. 9. 2010. Na konci října
letošního roku pak vydáme druhé číslo našeho časopisu,
ve kterém uvedeme malou reportáž z této výstavy.
Jistě jste zaznamenali novou obálku letošního Světa Svaru.
Věříme, že se Vám časopis bude líbit a že se budete těšit na
další vydání.
Plazmové, elektronové
a laserové svařování . . . . . . . . . str. 10–11
Efektivní značení výpalků. . . . . . . . . str. 12
Migatronic Zeta 100 . . . . . . . . . . . str. 13
Internetový magazín Automig . . . . . . str. 13
Migatronic Delta 400 E . . . . . . . . . . str. 13
Migatronic Pi 350 . . . . . . . . . . . . . str. 14
Migatronic slaví jubileum 40 let . . . . . str. 15
Nástup 7-osých robotů do praxe . . . str. 16–17
Představení produktu
MicroMIG SKS . . . . . . . . . . . . . str. 18–19
Průmyslové odsávání
Mechanic System. . . . . . . . . . . str. 20–21
Tepelné zpracování
mobilním zařízením . . . . . . . . . . . . str. 22
Planetární přístroj pro studený drát . . . str. 24
TBi plazmové svařovací hořáky . . . . . str. 25
Zásobování laseru
Daniel Hadyna, Ostrava
technickými plyny. . . . . . . . . . . .str. 28–29
Inzerce, Svářečský česko-anglický
slovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 30
Příloha: GCE news září 2010
Svět Svaru
Vydává Hadyna - International, spol. s r. o.
Redakce:
Jan Thorsch
Kravařská 571/2, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Odbornou korekturu provádí:
Český svářečský ústav, s.r.o.
Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Areál VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba
Za obsahovou kvalitu a původnost článků zodpovídají
autoři. Časopis je zasílán zdarma všem zájemcům
a uživatelům svařovacích a řezacích technologií
pro spojování a řezání kovů.
Platí pro území České republiky a Slovenska.
Časopis lze objednat písemně na výše uvedené
adrese nebo na http://www.svetsvaru.cz
telefon: (+420) 596 622 636, fax: (+420) 596 622 637
e-mail: [email protected]
mobilní telefon: (+420) 777 771 222
Registrace: ISSN 1214-4983, MK ČR E 13522
SVĚT SVARU
Upozornění:
Časopis Svět Svaru je zdarma distribuován v České a Slovenské republice
výhradně firmám, které aktivně svařují. Počet zasílaných výtisků na jednu
firmu není běžně omezen. Časopis je neprodejný. Časopis nelze zasílat na
soukromé osoby. Časopis je zasílán do knihoven v ČR, které zasílání časopisu
požadují, nebo to nařizuje platná legislativa. Pokud požadujete zasílat časopis,
kontaktujte nás přes e-mail na adrese: [email protected], případně faxem
(+420) 596 622 637. Více informací získáte na internetových stránkách
http://www.svetsvaru.cz. Datum dalšího vydání plánujeme na 30. 10. 2010.
Redakce
/3
technologie svařování
Řezání pod vodou
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
ŘEZÁNÍ POMOCÍ HYPERTERMICKÉ NEBO
ULTRATERMICKÉ TYČE
Ultratermické tyče potřebují pouze cca
150–200 A, a to jen pro jejich zapálení. Jakmile
začne ultratermická tyč hořet, může se přívod
proudu odpojit. Řezání pak probíhá podobně
jako uhlíkovou elektrodou.
Hlavní výhodou řezání kovů pomocí ultratermických tyčí je fakt, že řezaný kov nemusí být
dokonale čistý před jeho řezáním, může řezat
také nerezové materiály, hliník, barevné kovy
nebo také beton. Nevýhodou je pak doba hoření
jedné tyče. Ta se počítá kolem 1–2 minut, tento
proces hoření navíc nelze snadno přerušit.
Jen pro orientaci, cena jedné ultratermické
tyče se pohybuje kolem 100 Kč.
PŘÍKLAD ŘEZÁNÍ LARSSENOVÉ STĚNY
Práce pracovního potápěče se provádí nejen v klidných vodách, ale také v proudu řeky.
V minulém vydání časopisu Svět Svaru
jsme se věnovali pracovnímu potápění v návaznosti na svařování kovů pod vodou. Nyní
bychom se rádi věnovali technologii řezání.
Oba články jsme připravili ve spolupráci
s firmou Potápěčská stanice, v.o.s., se sídlem
v Chomutově ve spolupráci s hlavním potápěčem p. Miloslavem Hatákem.
ŘEZÁNÍ POMOCÍ UHLÍKOVÉ ELEKTRODY
V zásadě jsou dvě metody tepelného dělení
kovů, resp. uhlíkových ocelí pod vodou. Tou první je řezání pomocí uhlíkové elektrody, podobně
jako při drážkování svarů na suchu.
Uhlíková elektroda má průměr přibližně
10 mm, uvnitř je dutá. Pro řezání potřebuje potá-
Řezání Larssenové stěny pomocí hypertermických tyčí.
4/
pěč pod vodu přivést stlačený kyslík a svařovací
proud o výkonu 400–500 A. Uhlíková elektroda
se upíná do speciálního držáku elektrody, který
umožňuje přivést stlačený kyslík do vnitřního
prostoru uhlíkové elektrody. Potápěč podobně
jako u obalené elektrody zapálí svařovací – resp.
řezací oblouk, do kterého je pak prudce vháněn
kyslík, který podporuje hoření.
Výhodou tohoto řešení je čas hoření jedné
uhlíkové elektrody. Potápěč může řezat jednou
elektrodou přibližně 5–10 minut. Nevýhodou této
metody je fakt, že řezaný kov je nutné v místě
řezu očistit tak, aby bylo možné spojit elektrický
oblouk. Také přívodní kabeláž ze speciálně
upravené svářečky musí být dostatečně dimenzována pro daný elektrický oblouk – kabely jsou
poměrně těžké.
V roce 2008 společnost Potápěčská stanice,
v.o.s., Chomutov byla vyzvána k urgentnímu odřezání „Larssenové stěny“ na řece Dyji v situaci,
kdy jiná firma neuspěla při odřezání přehradní
ocelové stěny. Jednalo se o práci v neprůhledné
tekoucí vodě a v bahně. Při odřezání jednotlivých
komponentů Larssenové stěny byly použity
hypertermické tyče.
Potápěč musel pomocí hmatu hledat vhodné
místo pro odřezání. Byla to velmi náročná práce
v naprosto neprůhledné vodě a v proudu řeky,
kdy potápěči doslova vybuchovaly ochranné
neoprenové rukavice prosycené kyslíkem při
styku s rozžhaveným kovem, který je ve vodě
unášen do značné vzdálenosti v plynném obalu
z vodních par.
Pracovní rukavice se na několika místech propálily a způsobily drobná poranění na prstech.
Pracovní ponor trval déle než 6 hodin.
PODĚKOVÁNÍ
Články o svařování a řezání kovů pod vodou
by nevznikly bez velké podpory společnosti
Potápěčská stanice, v.o.s., Chomutov. Chceme
poděkovat především p. Miloslavu Hatákovi,
který nám předal potřebné informace a materiály
pro zpracování těchto dvou článků. Více informací o společnosti Potápěčská stanice, v.o.s.,
můžete získat na jejich internetových stránkách
na adrese: http://www.psvos.cz.
Potápěč má k dispozici pomocníka, aby mu podával hypertermické tyče.
SVĚT SVARU
technologie svařování
Práce se protáhly do pozdních nočních hodin.
Uřezaný segment Larssenové stěny.
Na obrázku jsou patrné pokusy řezání stěny jiné potápěčské firmy, která neměla pro práci pod vodou potřebnou
kvalifikaci a zkušenosti.
Potápěč musel najít vhodné místo pro řezání hmatem. Na obrázku jsou vyfoceny propálené rukavice potápěče.
Potápěč měl také popálené prsty.
Zastínění svařoven, dílen, protihlukové stěny
http://www.sinotec.cz
Velkoobchod:
? Svařovací zástěny typizované i atypické
? Lamely v rolích, lamelové stěny
? Mobilní i pevné stěny pro svařovny
? Lamely pro vjezdová vrata hal a dílen
? Závěsné komponenty a nosné konstrukce
Instalace na klíč:
? Svařovací boxy, protihlukové stěny
? Lamelové stěny pro vjezdová vrata
? Lokální a centrální průmyslové dosávání
Ukázky z našich instalací
Kombinace s protihlukovými stěnami:
Velkoobchod a instalace pro ČR a SR: Hadyna - International, spol. s r. o., Ostrava, http://www.hadyna.cz
SVĚT SVARU
/5
partnerské stránky
3D Laserové technologie
– řezání, svařování, navařování, kalení
www.cz.trumpf.com
může hlava velmi rychle kopírovat nerovnosti
materiálu, což umožňuje mnohem větší rychlost
zpracování.
ROBOTIZOVANÝ LASEROVÝ SYSTÉM TRULASER
Detail laserové řezací hlavy
Laserové technologie jsou v současnosti
běžně používané ke zpracování různých druhů
materiálů. V dnešní době jsou nejznámější 2D
laserové řezací stroje pro dělení plechů, ale stále
důležitějšími se stávají 3D systémy pro zpracování složitých trojrozměrných dílů, které umožňují
nejen řezání, ale také jiné procesy např. svařování, navařování a kalení.
3D LASEROVÉ PRACOVIŠTĚ TRULASER CELL 7000 OD
FIRMY TRUMPF
Mezi novinky pro 3D technologie patří 5osý
TruLaser Cell 7000, který je výsledkem dvacetiletých zkušeností firmy TRUMPF – dodavatele 3D
obráběcích strojů a robotizovaných laserových
systémů se širokým rozsahem technologií
zpracování a geometrie dílů. V porovnání s předchozími modely má pro uživatele mnoho velmi
důležitých zlepšení. Především se jedná o univerzální zařízení, které umožňuje řezání a svařování
různých typů kovových materiálů rozdílných
tlouštěk zpracovávaného materiálu v pracovním
prostoru až 4 000 × 2 000 × 750 mm. Tři lineární
osy, otočná a sklopná osa optické hlavy a také
variabilní přídavná rotační osa zajišťují vysokou
dynamiku pohybu v celém pracovním rozsahu
stroje. Díky použití laseru CO2 s výkonem do
15 kW nebo vláknem vedenému YAG laseru
Laserové 3D pracoviště
6/
s výkonem do 8 kW se mnohonásobně zvětšily
možnosti stroje. Především se získalo značné
zvýšení produktivity, ale i tloušťky řezáného
materiálu a svařovacích možností.
Změna technologie zpracování je u stroje
TruLaser Cell velmi jednoduchá. Stačí nasadit
optickou hlavu odpovídající vybrané technologii
a připojit procesní a pomocné plyny nutné pro
svařování či řezání. V nabídce firmy TRUMPF
jsou hlavy pro řezání, svařování, kalení a navařování. V závislosti na použití můžeme vybrat
hlavy s různými ohniskovými vzdálenostmi
a různými velikostmi ohniska. K dispozici jsou
také speciální hlavy pro svařování s dvouohniskovou optikou, které stabilizují proces v případě
zhoršených tolerancí přípravy dílu. Stroj může být
také vybaven automatickým podavačem drátu,
přestože laserové svařování většinou nevyžaduje
přídavný materiál.
Zajímavým řešením je dynamická hlava
s dodatečnou osou, zahrnující čočku a trysku,
umožňující rychlý pohyb v ose hlavy. Díky malé
hmotnosti je získáváno zrychlení do 3 g. To
umožňuje zkrátit čas vyřezávání, především
u tenkých plechů a složitých tvarů s malými poloměry. Dynamická hlava může také spolupracovat
se systémem regulace vzdálenosti mezi tryskou
a materiálem. Při nerovném povrchu materiálu
TruLaser Robot 5020 firmy TRUMPF je
kompletním modulovým systémem, zajišťujícím
velkou elasticitu v rozsahu geometrie předmětů
a technologie zpracování. Základními částmi
systému jsou šestiosý průmyslový robot
a vláknem vedený YAG-laser, spolu s optikou
a optickým vedením. Aby byly plně využity
vlastnosti laseru, má robot přesnost polohování
vyšší než 0,1 mm a nosnost 30 kg. Umožňuje to
získání dynamiky požadované z hlediska laseru
a přesnosti dráhy. Na koncovém rameni robota
je upevněná optická hlava, ke které je přivedeno optické vedení a potřebná média. Pracovní
prostor má rádius cca 2 000 mm a výšku více
než 2 000 mm, což umožňuje zpracování dílů
s velkými rozměry. Díky instalaci odpovídající optické hlavy na rameni robota můžeme provádět
svařování, řezání nebo laserové navařování.
Robotické skenerové svařování
Svařování je nejčastěji prováděnou laserovou
technologií a v mnoha případech díky velmi
dobré kvalitě, větší rychlosti, redukci termických
deformací a nižším nákladům je zajímavou
alternativou oproti klasickému svařování. Kromě
standardních hlav ke svařování jsou k dispozici
také hlavy s automatickým nastavením ohniska
ovládané programem a také skenerové hlavy,
které umožňují několikanásobné zrychlení pohybu díky nastavitelným zrcadlům, řídícím pozici
paprsku v pracovním prostoru.
Vzhledem ke geometrické přesnosti robota
je laserové řezání méně používané. Odchylky
pozice v řádu desetin milimetru mohou mít
špatný vliv na přesnost řezu. Řešením je použití
řezací optiky se zabudovanou lineární osou
a soustavou regulace stabilizující vzdálenost od
povrchu dílu. Umožňuje to kompenzovat nepřesnosti robota a také výrobní tolerance dílů a získat
dobrou kvalitu a přesnost.
Laserové navařování vyžaduje použití speciální hlavy s tryskami pro metalický prášek, který
se taví s výchozím materiálem. Prášek se přidává
pneumaticky z dávkovačů s nastavitelným množstvím. Firma TRUMPF nabízí paket k navařování
SVĚT SVARU
partnerské stránky
jako opci ke svařovacímu robotu. Díky tomu lze
za nízké náklady přizpůsobit zařízení technologii
navařování a opravovat použité formy, nástroje
nebo výrobně nákladné opotřebované díly a také
vytvářet geometricky složité detaily.
Robot může spolupracovat s různými lasery,
zvláště s nejnovějšími lasery TruDisk a TruDiode,
které jsou vyráběny firmou TRUMPF v rozsahu
výkonu do 16 000 W. Všechny lasery mohou
být vybaveny maximálně šesti optickými výstupy
pro stavbu optické sítě Trumpf Lasernetwork.
Díky tomu lze k jednomu laseru připojit několik
pracovních stanic a při nízkých nákladech zvýšit
kapacitu systému.
POUŽITÍ 3D LASEROVÝCH SYSTÉMŮ
Spektrum použití 3D laserových systémů
je velmi široké. V případě stroje TruLaser Cell
7000 dominuje vyřezávání lisovaných částí,
například v automobilovém průmyslu a v branži
bílé techniky. Roboty jsou používány především
ke svařování v automobilovém průmyslu, např.
při výrobě karosérií, sedadel, převodovek, hřídelí
a výfuků. Vzhledem k vysoké kvalitě laserových
svarů jsou takové systémy používány k výrobě
vybavení domácnosti, např. dřezů, odkapávačů, varných desek a také různých druhů krytů
z nerezu a hliníku. Díky použití laseru lze značně
redukovat nebo eliminovat dodatečné zpracování, tzn. broušení, leštění a rovnání a několikanásobně urychlit proces svařování. Pokud při tom
nepotřebujeme přídavné materiály a nemáme
opotřebovávající se části, náklady na provedení
svaru při použití laseru budou nižší ve srovnání
s běžným svařováním. Zvláště v případě sériové
výroby, dokonce u malých sérií, je to důležitý
argument pro použití laserového svařování.
Abychom zjednodušili našim
odběratelům zavedení laserového zpracování, provádíme v naší
laboratoři testy zpracování dílů
obdržených od zájemců. Umožňuje to zhodnotit možnosti a také
technické a ekonomické výhody,
vyplývající z použití laserové
technologie.
V období října 2010 až dubna 2011 plánuje
firma TRUMPF ve spolupráci s ČVUT –
Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní
techniku a technologii několik menších
bezplatných jednodenních seminářů: VYUŽITÍ
LASERŮ KE SVAŘOVÁNÍ, ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ,
NAVAŘOVÁNÍ, ÚPRAVÁM POVRCHŮ A POPISU
(konstrukční ocel, nerez, hliník, měď, titan od
cca 0,2 mm do 35 mm a další materiály).
Účelem je seznámit co největší okruh
potencionálních uživatelů laserů se současnými
možnostmi laserů a realizovanými aplikacemi,
vysvětlit výhody a přednosti laserového
zpracování, nastínit teorii laserů a přístup k volbě
jednotlivých druhů laserů pro různé aplikace,
vzbudit zájem o tyto technologie a posoudit
či nabídnout bezplatné zhotovení vzorků
pro prověření kvality zpracování, stanovení
očekávaných nákladů a časové náročnosti při
využití této technologie.
Prosím sdělte nezávazně svůj zájem na
uvedený kontakt.
TRUMPF Praha, spol. s r. o.
Zákaznické a aplikační centrum
K Hájům 1355/2a
CZ-155 00 Praha 5
tel.: 251 106 200
fax: 251 106 201
[email protected]
www.cz.trumpf.com
Laserem opracované díly
partnerské stránky
Zabezpečení robotizovaného pracoviště
Základní informace - 3 část
www.sick.cz
Filip Pelikán, SICK, Praha
Ideálním způsobem, jak komplexně zabezpečit robotizované pracoviště, je použití světelného
závěsu s rozlišením 30 mm, např.: SICK C4000
BasicPlus, pro dosažení co nejmenší bezpečné vzdálenosti a bezpečnostního laserového
skeneru SICK. Dosah ochranného pole skenerů
se pohybuje od 2 do 7 m, s možností přepínání
ochranných polí, tak aby ochrana byla vždy tam,
kde se nachází i nebezpečí.
PODPORA POSKYTOVANÁ SPOLEČNOSTÍ SICK
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. nařizuje, že
výrobce/dovozce „zajišťuje posouzení rizika s cílem jeho snížení“. Podobný požadavek klade na
provozovatele strojů nařízení vlády č. 378/2001
Sb., … používání zařízení v závislosti na příslušném riziku …
S analýzou rizika vám nově pomůže bezpečnostní tým společnosti SICK, spol. s r.o. Provedeme pro vás analýzu rizika v souladu s ČSN EN
ISO 14121 i příslušnými zákony.
Pokud si nejste jisti bezpečností vašich nových i starších strojů, byť jsou opatřené značkou
CE, nabídne vám společnost SICK, spol. s r.o.,
jako jediná na českém trhu, akreditované bezpečnostní inspekce. Během této inspekce naši
vyškolení specialisté zkontrolují nejen správnou
funkci bezpečnostního prvku, ale i jeho umístění,
zapojení a mnoho dalšího. V případě potřeby
provedeme i akreditované měření doběhu.
SICK ČESKÁ REPUBLIKA
ZABEZPEČENÍ ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ
V dalším díle našeho miniseriálu se podíváme
na robotizovaná pracoviště, která nejsou zabezpečena správně nebo v nejhorších případech
někdy vůbec.
Jen připomenu, že za provoz strojů a strojních
zařízení zodpovídá provozovatel a měl by tedy
primárně požadovat od výrobce, aby mu dodal
zabezpečené robotizované pracoviště viz nařízení vlády č. 378/2001, Sb.
CO BÝVÁ ŠPATNĚ
Nejnebezpečnější pro obsluhu je střet se
samotným robotem. Běžný robot „spolehlivě“
poláme ruce, žebra atd. Velký robot, který unese
100 i více kilogramů, může snadno způsobit
i smrtelné zranění. Ale je třeba myslet i na to, že
zakládací otočný stůl je také nebezpečný, včetně
upínek nebo dalších nástrojů.
Robotizované pracoviště bývá často rozlehlé
a zakládací místo nebo prostor, do kterého
vstupuje obsluha může mít i několik metrů
čtverečních. Je proto primárně nutné zabezpečit
vstup do těchto prostor. Standardním řešením
bývá vícepaprsková bezpečnostní světelná mříž,
např. M4000. Vzhledem k velikosti těchto prostor
je ovšem nutné detekovat přítomnost osoby
v tomto prostoru. Světelná mříž totiž „neví“, zda
stojíme před ní nebo za ní. Levné, ale nevhodné
řešení je použití dvou tlačítek. Stisknutím prvního
tlačítka provedeme reset světelné mříže, stisknutím druhého tlačítka spustíme stroj. Nutíme tedy
obsluhu provést dva záměrné pohyby ve stanoveném pořadí a domníváme se, že tím zvýšíme
pozornost dané osoby a donutíme ji k prohled8/
nutí nebezpečného prostoru. Praxe ovšem ukazuje, že se nikdo nikam nedívá, prostě stiskne
dvě tlačítka a odchází, bez ohledu na to, zda se
někdo v nebezpečném prostoru nachází, nebo
ne! Viděl jsem na vlastní oči i taková zařízení, kde
se robotizovaná stanice spouštěla jen jedním
tlačítkem, které bylo „schované“. Z místa jeho
umístění nebylo na pracoviště vůbec vidět! Argument, že tam nemá nikdo co dělat, je bohužel
velmi nedostatečný!
Dalším nedostatkem při použití jen světelné
mříže je členitost robotizované stanice. Obsluha
i při nejlepší vůli není schopná celý nebezpečný
prostor přehlédnout. Pak se lehce stane, že se
uvnitř někdo nachází (a v okamžiku, kdy mu
jde o život je jedno, zda tam byl nebo nebyl
oprávněně), a přesto dojde ke spuštění
stroje.
Zastoupení společnosti SICK neposkytuje jen
standardní dodávky zboží, ale i širokou škálu
služeb.
Prodejem zboží zákazníkovi vlastně jen
pokračuje nikdy nekončící proces komunikace,
který začíná u „rýsovacího prkna“ návrhem
zabezpečení, např. robotizovaného pracoviště
případně návrhem integrace do řídicího systému
stroje. Standardní servisní zásahy po celém
území České a Slovenské republiky jsou pro nás
samozřejmostí. Náš posílený servisní tým čítá
dnes osm techniků.
Více informací vám poskytneme na
www.sick.cz. Hlubší informace o bezpečnostní
problematice naleznete v naší nové brožuře
„Šest kroků k bezpečnému stroji“, kterou lze
objednat na [email protected]
JAK TO UDĚLAT SPRÁVNĚ
Jednoduchou a praxí
ověřenou odpovědí je bezpečnostní laserový skener
SICK, S3000/S300.
Skener zajistí, že robotizované pracoviště nelze
spustit, pokud se uvnitř
nebezpečného prostoru
někdo nachází. Jeho
snadné programování (sw.
je vždy součástí dodávky)
uživateli zajistí flexibilitu,
při změně pracoviště
spolu s vysokou úrovní
bezpečnosti.
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Povinné kontroly svářeček podle ČSN EN 60974-4 platí pro všechny
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
rovněž provádí broušení, je
vhodné tyto kontroly provádět
min. jednou za 6 měsíců.
Při těchto pravidelných
kontrolách není vyžadována
funkční zkouška.
KONTROLA PO OPRAVĚ
SVÁŘEČKY
Po každé opravě svařovacího stroje je rovněž normou
předepsána kontrola tohoto
zařízení v rozsahu opět stanoveném normou. Navíc je zde
zapotřebí provést tzv. funkční
zkoušku svářečky.
POVINNÁ DOKUMENTACE
Uživatel je pak povinen
vést řádnou evidenci o provedených kontrolách, a to jak
pravidelných, tak kontrolách
provedených po opravě.
Každý svařovací stroj pak
musí být opatřen štítkem,
který má jednoznačnou
návaznost a identifikaci na
protokol o provedené kontrole podle této normy. Na štítku
musí být také uvedený datum
provedené zkoušky.
INFORMACE Z PRAXE
Naše společnost provádí
opravy a údržbu přibližně pro
1 500 svařovacích zařízení v Ostravě a nejbližším
okolí. Máme zkušenost, že
řádně udržované svařovací
stroje i staršího data výroby,
projdou kontrolou bez větších
problémů.
Největším problémem
Tento stroj byl vyroben v roce 1976. Je-li řádně udržován, bez problémů projde pravidelnou kontrolou. Ovšem naši servisní technici vždy do protokolu o provedené pravidelné kontrole
je především čistota strojů.
dávají doporučení o vyřazení podobného – již historického zařízení.
Obecně platí, že prach, přeKaždý provozovatel svařovacích strojů je poPokud by uživatel svařovacích strojů nedodrdevším v silové části a u nových elektronických
žel doporučená ustanovení této normy, vystavuje
vinen zajistit pravidelné kontroly svařovacích
strojů pak i řídicích částí, je nejčastější příčinou
se mj. riziku, že při vzniku např. požáru nebo
strojů podle platné normy ČSN EN 60974-4.
všech poruch. Proto je vhodné stanovit interním
S ohledem na to, že se o této povinnosti
úrazu při použití svařovacího zařízení pojišťovna
předpisem provádění pravidelného vyfoukávání
nemusí zcela plnit případné pojistné plnění. Promálo ví, v následujícím článku naleznete více
svářeček stlačeným vzduchem, a to v těchto
podrobnějších informací. Informace zde uveto je vhodné se s touto normou seznámit, pokud
námi doporučovaných intervalech:
již takto nebylo učiněno.
dené mají pouze informativní charakter, více
• svářečky v čistém prostředí 1x za 12 měsíců
Norma definuje především provádění pravidelinformací naleznete přímo v normě.
• svářečky klasické konstrukce v běžném průných kontrol a funkční zkoušky svařovacích zařímyslovém prostředí 1x za 6 měsíců
PLATNOST NORMY
zení po opravě s tím, že je tyto kontroly a funkční
• svářečky invertorové konstrukce (tzv. elekzkoušky musí vždy provádět odborně zaškolený
Norma ČSN EN 60974-4 vstoupila v platnost
tronické svářečky) v běžném průmyslovém
personál, který má příslušná oprávnění v oboru
1. 9. 2007. V době vydání této normy byla v platprostředí pak i v kratším intervalu než každých
elektrických oprav a je také dobře obeznámen
nosti také národní česká norma, jejíž text byl
6 měsíců, a to z důvodů finanční nákladnosti
se svařovacím zařízením.
v rozporu s touto novou normou. Uživatelé svapřípadných oprav.
řovacích strojů se mohli řídit buď starší národní
PRAVIDELNÁ KONTROLA
normou, nebo novou normou harmonizovanou
Druhým problémem kontrol jsou pak neodborNorma ČSN EN 60974-4 stanovuje potřebu
s normami EU.
né zásahy do svařovacích strojů. Např. nevhodně
provádění pravidelných kontrol v rozsahu stanoPlatnost této národní normy však skončila
nebo i špatně zapojená trafa pro vyhřívání
veném v textu této normy. Především se jedná
dnem 30. 11. 2009. Norma ČSN EN 60974-4
redukčních ventilů na CO2, nevhodně zapojené
o kontrolu izolačních stavů svářeček, provádění
je tedy plně závazná od 1. 12. 2009, a to jak
cizí externí podavače svařovacích drátů apod.
vizuální kontroly atd.
pro uživatele, tak také pro opravce svařovacích
Norma sice nestanovuje termíny provádění
strojů.
těchto pravidelných kontrol. Ovšem podle našich
PŘEDMĚT NORMY ČSN EN 60974-4
praktických zkušeností získaných při opravách svařovacích zařízení je vhodné provádět
Předmětem této normy jsou opatření při
pravidelné kontroly min. jednou za 12 měsíců.
provozu, údržbě a opravách svařovacích zařízení,
U svařovacích strojů, které pracují v prašném
která vedou ke snižování rizik především úrazu
prostředí, např. ve svařovacích boxech, kde se
elektrickým proudem.
SVĚT SVARU
/9
technologie svařování
PLAZMOVÉ, ELEKTRONOVÉ A LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ
Doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc., Český svářečský ústav s.r.o., Ostrava
Svařování elektronovým paprskem, laserem
a plazmou patří mezi tzv. vysokovýkonné metody
svařování. To znamená, že je svařovaný materiál
po velmi krátkou dobu vystaven účinku vysoké
energie. Tímto způsobem lze zabránit významnějším difúzním pochodům, propalu legujících
prvků, deformaci svařované součásti. Svarové
spoje jsou celkově kvalitnější a doba potřebná
k jejich realizaci je významně kratší. Vysokovýkonné metody svařování se používají také pro
svařování rozdílných materiálů v případech, kde
běžné metody svařování již nelze použít.
Nevýhodou těchto metod je především pořizovací cena svařovacích zařízení. Proto se tyto
metody používají především v hromadné výrobě
(např. automobilový průmysl, elektrotechnika, …)
nebo pro speciální aplikace (např. letecká výroba). Další nevýhodou jsou speciální nároky pro
jednotlivé vysokovýkonné metody svařování. Zde
se především jedná o velmi přesné slícování jednotlivých dílů, kdy mezera mezi jednotlivými díly
musí být menší, než je např. průměr laserového
paprsku či svazku elektronů.
A) ELEKTRONOVÉ SVAŘOVÁNÍ
Princip této metody svařování je založen na
přeměně kinetické energie letících elektronů na
energii tepelnou při dopadu elektronů na svařovaný materiál. Teplota v místě svařování může
dosahovat až 25 000 °C [1]. Vzhledem k těmto
faktům je výsledkem svarový spoj s minimálním
vneseným teplem a tím i minimální tepelně
ovlivněnou oblastí. Ovšem aby celý proces mohl
být proveden, nesmí být úzký svazek elektronů
vychylován, či brzděn molekulami vzduchu. Proto celý proces probíhá ve vakuu. Vakuum také
umožňuje dostatečnou chemickou i tepelnou izolaci katody, odkud jsou letící elektrony emitovány
[2]. Svarový spoj poté vzniká pohybem součásti
ve vakuové komoře, proud elektronů totiž vychází
stále ze stejného místa. To je umožněno programovatelným polohovadlem.
Obr. 1: Zařízení pro svařování elektronovým paprskem [3]
10 /
Schéma zařízení pro elektronové svařování
je uvedeno na obrázku 1. Zdrojem elektronů
je žhavicí katoda. Elektrony jsou přitahovány
k anodě. Tam jsou usměrněny magnetickým
polem fokusačních a vychylovacích cívek.
Všechny tyto komponenty jsou součástí elektronového děla, kde se udržuje vakuum
(p = 1,33.10-3 Pa) [2].
Výhodou této metody svařování je vznik úzkých, ale hlubokých svarů, které jsou dokonale
chráněny proti chemické reakci s okolním vzduchem prostřednictvím vakua. Nevýhodou této
metody je však cena zařízení, omezení rozměrů
svařovaných materiálů vakuovou komorou, jejich
přesné opracování a čistota, doba nutná pro dosažení vakua, doprovodné RTG záření a nakonec
nepříznivý charakter krystalizace svaru, který
může vést až ke vzniku trhlin.
Metoda se dříve využívala především pro
vesmírnou, leteckou techniku a jadernou
energetiku. Dnes se již využívá téměř ve všech
oblastech strojírenství, jako například v energetice (potrubí u výměníků tepla, kontrolní sondy,
rotory turbín apod.), v automobilovém průmyslu,
ve speciální strojírenské technice i v elektrotechnice. Tato metoda také umožňuje svařování
tzv. heterogenních materiálů a také těžko
svařitelných kovů.
B) LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ
Další vysokovýkonnou metodou je svařování
laserem. Název „laser“ vznikl složením počátečních písmen anglických slov „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“,
což znamená zesilování světla stimulovanou
emisí záření. Historie laseru sahá do šedesátých
let minulého století, kdy bylo T. H. Maimanem
vyvinuto první laserové zařízení. Jako aktivní
prostředí využívalo toto zařízení krystalu rubínu
a bylo schopné dodávat laserový paprsek pouze
v pulzním režimu.
Laserový paprsek má tyto vlastnosti:
www.csuostrava.eu
– je koherentní (má stejný směr, frekvenci a fázi)
– má minimální divergenci (rozbíhavost) ->
umožňuje soustředit energii na malé ploše
– je monochromatický (jednobarevný).
Při aplikaci laserového svařování v praxi, je potřeba rozlišit jednotlivé typy laserových zařízení.
Ty se dělí podle formy dodávání paprsku a to na
tzv. pulzní a kontinuální lasery. Pulzní lasery jsou
menší zařízení, které dodávají laserový paprsek
ve formě krátkodobých pulzů. Jsou vhodné pro
bodové svařování v elektrotechnice i v automobilovém průmyslu. Tato zařízení dodávají výkon cca
20–500 W. Druhým typem jsou lasery schopné
dodávat kontinuální laserový paprsek. Ty jsou
vhodné pro svařování tupých i přeplátovaných
spojů i délky několika metrů.
Výkony těchto zařízení jsou od 380 W (Trumpf
HL 383D) až do 8 000 W (Rofin DC080), resp.
15 000 W (Trumpf TruFlow 15000). Samozřejmě
i tato zařízení jsou schopná svařovat v pulzním
módu. Dále se lasery rozlišují podle použitého
aktivního prostředí a to na pevnolátkové a plynové. Běžné pevnolátkové lasery se zdrojem
energie z výbojky využívají jako aktivní prostředí
monokrystal Nd:YAG a lasery se zdrojem energie
z diod monokrystal Yb:YAG. Naproti tomu plynové lasery využívají jako aktivní prostředí směs
plynů (např. CO2-N2-He). Tyto jednotlivé typy
laserů mají své specifické výhody i nevýhody,
jejich vznik souvisí s vývojem v oblasti elektrotechniky a s neustálým zvyšováním účinnosti
těchto zařízení.
Klasickým zástupcem pevnolátkových laserů
je výbojkový Nd:YAG laser. Paprsek má vlnovou
délku λ = 1 027 nm a pracuje v IR spektru.
Vzhledem k jeho vlastnostem je možné jej
přenášet optickým kabelem. Proto je tento zdroj
tak rozšířený, odpadá složitá doprava paprsku na
místo svařování. Jako zdroj energie se zde používají výbojky, které se při poškození jednoduše
vymění. Aktivní prostředí je monokrystal Nd:YAG,
tedy materiál Y3Al5O12 s ionty Nd3+.
Druhou možností jsou tzv. plynové lasery.
Z hlediska vývoje se jedná o alternativu mezi
výbojkovými a diodovými pevnolátkovými lasery.
Tyto lasery jsou schopny dodat nejvyšší výkon
z uvedených typů, tedy i 15 kW. Zásadní nevýhodou těchto zařízení je však vlnová délka paprsku,
tedy λ = 10,6 μm. Paprsek totiž není možné přenášet optickým kabelem, ale soustavou zrcadel.
Výhodou je vysoká rychlost svařování a přejezdů
mezi svary. Tento typ laserových zdrojů má však
ještě jednu nevýhodu a to je vznik plazmy. Tento
fenomén je u pevnolátkových laserů zanedbatelný, ovšem u plynových laserů má zcela zásadní
vliv na kvalitu svařování. Při svařování totiž dochází k ohřátí okolního vzduchu a vzniku plazmatu,
který absorbuje energii laseru. Tím pádem se
paprsek nedostane na povrch spojovaných
materiálů a nedojde ke svařování. Jediným
způsobem jak bojovat proti tomuto fenoménu
je ofukovat místo svařování vzduchem a vychýlit
plazmu na stranu, aby mohl paprsek dopadat na
povrch svařovaných materiálů.
Svařování laserem je metoda nevyžadující
během svařování přídavný materiál. Výhody této
metody jsou podobné jako u svařování elektronovým paprskem:
a) minimální stupeň promísení
b) úzký svar s minimální tepelně ovlivněnou oblastí
c) minimální deformace svařované součásti
SVĚT SVARU
technologie svařování
ný plyn, který může být stejný jako plazmový. Je-li
to nutné, je ještě kořen chráněn tzv. formovacím
plynem. Volba plazmového plynu záleží na svařovaném materiálu (Ar, směs Ar+H2, Ar+He).
Svařování plazmou rozdělujeme podle
použitého svařovacího proudu na tzv. mikroplazmové svařování (I = 0,1–20 A), středoplazmové
(I = 20–100 A) a na klíčovou dírku (I > 100 A) [4].
Mikroplazmové svařování se používá především
v elektronice a při svařování drobných dílů. Jak
již bylo zmíněno, svařování na klíčovou dírku se
používá pro svařování materiálů větších tloušťek.
e
a
d
a
c
d
b
a) elektroda
b) keramická ochrana
c) hubice plazmy
d) výstup ochranného plynu
e) výstup plazmového plynu
b
Obr. 2: Srovnání metody TIG a PAW
Hlavní nevýhodou je však cena laserových zařízení, kdy je třeba počítat s návratností investice.
Automatizací a robotizací tak lasery nacházejí
vysoké uplatnění při hromadné výrobě, dnes
především v automobilovém průmyslu.
C) PLAZMOVÉ SVAŘOVÁNÍ
Plazmové svařování je velice podobné metodě 141, tedy metodě TIG. U metody TIG hoří
elektrický oblouk mezi wolframovou elektrodou
a svařovaným materiálem. Princip svařování plazmou je velice podobný, ovšem do elektrického
oblouku je vháněn plazmový plyn. Díky výstupní
trysce poté vzniká velmi úzký proud plazmy.
To znamená, že na svařovaný materiál působí
energie o vysoké koncentraci. Tak lze svařovat
jak velmi malé díly, tak i naopak materiály
větších tloušťek. U této metody svařování totiž
vlivem vysoké koncentrace energie dochází při
svařování materiálů větších tloušťek ke vzniku tzv.
klíčové dírky. Stejně jako metoda TIG i svařování
plazmou se označuje zkratkou – PAW (plasma
arc welding).
Tak jako u metody TIG, tak i u plazmového
svařování je potřeba chránit svarovou lázeň proti
účinku atmosféry. Proto se i zde používá ochran-
Výhody plazmového svařování jsou podobné
jako u všech vysokovýkonných metod svařování:
a) Vysoká rychlost svařování
b) Minimální vnesené teplo – minimální tepelné
ovlivnění a deformace svařované části
c) Vzhledem k elektronovému a laserovému
svařování podstatně nižší pořizovací náklady
d) Svařování na jeden průchod.
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY:
[1] WIKIPEDIA. Electron beam welding – Wikipedia, the free encyclopedia. [online]. Poslední
revize 03. 06. 2010, [cit. 2010-07-24].
Dostupné z: < http://en.wikipedia.org/wiki/
Electron_beam_welding>.
[2] TURŇA, Milan. Špeciálne metódy zvárnia.
1. vyd. Bratislava: ALFA, n.p., 1989.
384 s. ISBN 80-05-00097-9.
[3] Laser Welding. Electron beam welding.
[online]. [cit. 2010-07-24]. Dostupné z:
<http://physicsnobelprize.net/ebw.html>
[4] ESAB. SVAŘOVÁNÍ PLAZMOU [online].
c2006, [cit. 2010-07-21]. Dostupné z:
< http://www.esab.com/cz/cz/education/
processes-paw.cfm>.
Přehled kurzů a seminářů ČSÚ pro rok 2010
Kurzy a semináře pro rok 2010
Místo konání
Přihlášky
Výstup
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Bučková
Diplom CWS-ANB
IWE
23. 08. – 08. 10. 2010
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Bučková
Diplom CWS-ANB
IWT
04. 10. – 06. 10. 2010
Ostravice
horský hotel Sepetná
A. Pindorová
Osvědčení
20. 10. 2010
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Mikolášová
Osvědčení
Specializační kurz pro svařování
betonářských ocelí
25. 10. – 27. 10. 2010
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Bučková
Diplom CWS-ANB
Mezinárodní konstruktér svařovaných
konstrukcí
01. 11. – 12. 11. 2010
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Bučková
Diplom CWS-ANB
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Bučková
Diplom CWS-ANB
IWS
01. 11. – 26. 11. 2010
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Mikolášová
Diplom CWS-ANB
IWP, Certifikát
22. 11. 2010 – 10. 12. 2010
ČSÚ s.r.o. Ostrava
L. Bučková
Diplom CWS-ANB
IWI-C
Mezinárodní svářečský inženýr
Termín
Srpen
23. 08. – 22. 10. 2010
Mezinárodní svářečský technolog
Nové materiály, technologie a zařízení
pro svařování
12. ročník mezinárodního semináře pro
vyšší svářečský personál
Říjen
Seminář pro svářečský dozor
a svářečské školy
Mezinárodní svářečský specialista
Mezinárodní svářečský praktik –
instruktor svařování
Mezinárodní svářečský inspekční
personál
Úroveň - C (inženýr/technolog),
pracoviště ATG/ČSÚ
Listopad
01. 11. – 03. 12. 2010
Školicí středisko ČSÚ s.r.o. Ostrava bude v průběhu roku 2010 realizovat celoroční doškolovací vzdělávací program, určený pro
vyšší svářečský personál se zaměřením na rozvoj a udržování odborně-technické úrovně.
SVĚT SVARU
/ 11
partnerské stránky
Efektivní značení výpalků
Marek Merta, PIERCE CONTROL AUTOMATION, s.r.o., Ostrava
PIERCE CONTROL AUTOMATION, spol. s r.o.
Sídlo firmy a výroba:
Moravská 1154/4, Ostrava-Vítkovice, 703 00
tel.: 596 788 295-7, fax: 596 788 298
Prodej:
nám. Plk. Vlčka 698, Praha 9, 198 00
tel.: 281 914 042, fax: 281 911 122
www.pierce.cz
Neustálé zvyšování nároků na efektivitu, kvalitu, rychlost a preciznost vypalování a popisování
plechů sebou přináší neustálý tlak na vývoj
a zdokonalování zařízení k tomu určených.
Společnost PIERCE CONTROL AUTOMATION,
s.r.o., přichází s novým, zdokonaleným řídicím systémem řezacích strojů a jako specialista na průmyslové
značení přináší Leonardo technology, s.r.o., průmyslovou inkjetovou tiskárnu Leibinger Jet3, oceňovanou
na mezinárodních veletrzích a výstavách.
Označování pozic pro následující operace
či popisování jednotlivých výpalků textem je
požadavek, který se čím dál častěji klade přímo
na samotný řezací stroj. Použití mikroúderu
pro tento účel je technologie známá a v praxi
je vhodná pro naznačování středů následného
vrtání nebo pozice pro svařování. Jeho velkou
nevýhodou však je vysoká hlučnost a deformace
tenkých plechů v místě úderu.
12 /
Značení plazmovým obloukem tyto dvě
nevýhody nemá, na druhé straně ale není tak
precizní a pořizovací náklady jsou mnohem
vyšší. Společné pro obě metody pak je, že vždy
dochází k mechanickému narušení povrchu
materiálu, který mnohdy z hlediska bezpečnosti
a funkčnosti daného důvodu není přípustný.
Bezkontaktní, neinvazivní značení a popisování výpalků umožňuje instalace průmyslových
inkoustových tiskáren. Tento způsob markování
má následující přednosti:
– Rychlost tisku, zejména pak textu, a to z toho
důvodu, že tisková hlava neopisuje obrys jednotlivých písmen, jak je to nutné u předešlých
dvou způsobů, ale využívá rastrového tisku
jednotlivých znaků. To umožňuje vytisknout
celý text jedním pohybem v dané ose.
– Absolutně žádné mechanické narušení materiálu, jedná se o bezkontaktní způsob potisku.
– Jednoduché vkládání grafiky a obrázků (např.
firemního loga) do textu, změna fontu a jeho
velikosti. Tyto funkce umožňuje samotná tiskárna, bez závislosti na CAD/CAM softwaru pro
tvorbu pálicích plánů.
Oproti jiným metodám popisu je nevýhodou
větší hmotnost celého zařízení, což umožňuje
instalaci pouze na střední a větší řezací stroje
a vyšší pořizovací náklady, které se ovšem rychle
vrátí ve vysoké produktivitě popisu.
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING 2010,
do pavilonu V, stánek č. 86, kde PIERCE CONTROL AUTOMATION představí společně s Leonardo Technology, s.r.o., spojení špičkových
technologií pro řezání a značení plechů.
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Migatronic Zeta 100
Novinka pro plasmové řezání a drážkování
www.migatronic.cz
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Invertorové plasmové řezačky Migatronic Zeta 40 a 60 se osvědčují ve výrobě a při montážních pracích svojí jednoduchostí, nízkou hmotností a díky
funkci snadného řezání děrovaných plechů. V roce 2010 řadu rozšířila
nová Zeta 100 pro řezání materiálů až 35 mm
tlustých (s kvalitními řezy do 25 mm).
Zeta 100 má stejné funkce jako Zety
40 a 60, ale navíc přináší i novinku – jemné
drážkování plasmou. Díky tomu je vhodná
i pro přesnou přípravu úkosů nebo pro úpravy
svařenců před renovací navařováním. Jemné
drážkování snadno a rychle odstraňuje přebytečný materiál bez nauhličení povrchu na
rozdíl od obvyklého drážkování uhlíkovou
elektrodou. Zeta 100 je tak vhodným
doplňkem do každé svařovny i na montážní místa, a proto je vybavena širokým
sortimentem vhodného příslušenství.
Zeta 60
Zeta 100 na podvozku
Internetový magazín Automig
Automig je nový internetový magazín,
nejen pro odborníky ve svařování,
s nabídkou zajímavostí a potřebných
informací o opravách automobilových
karosérií, zámečnické a průmyslové výrobě
a automatizaci a robotizaci Migatronic.
Navštivte www.automig.cz a pohodlně
24 hodin denně, 365 dní v roce čtěte
zajímavosti a praktické zkušenosti z oboru
svařování.
Zaregistrujte se k odběru newsletteru
a napište nám na [email protected] svoje
příspěvky, popř. dotazy a připomínky.
Automig je určený nejen uživatelům
svařovacích strojů Migatronic a není
internetovou prodejnou.
Pro objednání strojů a příslušenství
Migatronic navštivte internetovou prodejnu
http://shop.migatronic.cz.
Pro informace o celé nabídce
produktů a služeb Migatronic navštivte
www.migatronic.cz.
Migatronic Delta 400 E
Svařování obalenou elektrodou nikdy nebylo jednodušší
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Svařování obalenou elektrodou je stále
součástí denní praxe většiny výrobních,
montážních i opravárenských činností nejen
v průmyslové výrobě. Točivé a transformátorové elektrodové svářečky jsou postupně
nahrazovány invertorovými díky jejich malým
rozměrům, nízké hmotnosti, snadné regulaci a především nízké spotřebě elektrické
energie a nízkým emisím hluku a prašnosti
prostředí.
Pro průmyslové svařování obalenými
elektrodami průměru 4–6 mm Migatronic
rozšířil řadu svářeček Delta o novou výkonnou
verzi Delta 400 E, která proudovým rozsahem
20–400 A a zatěžovatelem 360 A/60 % při 40 °C
SVĚT SVARU
bohatě plní jakékoliv potřeby dílenského a montážního svařování a navařování. Samozřejmostí
jsou obvyklé funkce horký start a arc power pro
zjednodušení obsluhy a napájení 3 x 400 V, které
ale může být doplněno autotransformátorem pro
provoz na jiných napěťových soustavách.
Díky hmotnosti 30 kg a dvěma rukojetím
je snadno manipulovatelná, navíc může být
doplněna praktickým podvozkem a různými typy
dálkových regulátorů podle potřeb a zvyklostí
svářečů.
Delta 400 E je odpovědí firmy Migatronic na
rostoucí požadavky průmyslového a stavebního
svařování obalenou elektrodou.
Delta 400 na podvozku
/ 13
partnerské stránky
Migatronic Pi 350
Výkonné TIG/MMA svařování ocelí
www.migatronic.cz
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
PI 350 HP na podvozku
Migatronic je předním evropským
výrobcem strojů pro TIG/MMA
svařování ocelí a hliníku. Neustálý
vývoj, dlouholetá zkušenost a použití
nejmodernější elektroniky pro výrobu řídicích a výkonových komponent svařovacích strojů umožňují
rychlou reakci na měnící se potřeby
zákazníků. Právě rychlý rozvoj těžby,
dopravy a skladování zemního plynu
v posledních letech přinesl potřebu
výkonných svářeček pro TIG/MMA svařování ocelových konstrukcí, potrubí, armatur
a zásobníků.
Migatronic Pi 350 je odpovědí firmy Migatronic na potřeby svářečů 21. století.
Migatronic Pi 350 je přenosný třífázový inver14 /
tor s vysokým zatěžovatelem určený do dílny,
na montáž i pro stavební účely a je dodávaný
v následujících variantách:
Pi 350 MMA pro elektrodové svařování
s funkcemi arc power a horký start pro obalenou
elektrodu a funkcí LIFTIG® pro snadné a přesné
zapálení TIG oblouku bez nebezpečí znečištění
taveniny wolframem.
Pi 350 MMA CELL je předchozí varianta
doplněná programem pro produktivní svařování
celulózovými elektrodami.
Pi 350 DC H je TIG DC svařovací stroj s HF
i LIFTIG® zapalováním TIG oblouku a s dálkovou
regulací proudu z rukojeti TIG hořáku. 64 programů umožňuje snadné ukládání nastavených
parametrů a jejich opětovnou rychlou volbu.
Praktická je funkce TIG-A-Tack™ pro snadné
stehování a pro dokonalé bodování extrémně
tenkých plechů.
Pi 350 DC HP je navíc vybavený pulsací a synergickým TIG svařováním (Synergy PLUS™),
které dokonale dávkuje vnesenou tepelnou
energii podle potřeby svářeče.
Stroje Pi 350 DC mohou být navíc vybaveny
i inteligentní regulací plynu IGC®, která mění
průtok ochranného plynu podle změn svařovacího proudu a je doplněna i spořičem pro úsporu
plynu při bodování
a stehování. Ke
snížení průtoku
plynu dochází
i při zaplňování
koncového
kráteru a při
dofuku
plynu po
ukončení
svaru.
Další vlastností IGC® je, že při nesprávném průtoku plynu zastaví proces
svařování a tím brání vzniku vad, které
by pak musely být pracně opravovány.
Vzniklá úspora plynu (až 50 %) znamená
snížení nákladů na svařování, snížení četnosti
výměny prázdných láhví a minimalizuje i zatížení
životního prostředí.
Stroje Migatronic Pi 350 významně rozšířily
nabídku firmy Migatronic pro svařování ocelí
a mohou být vybaveny mnoha vhodnými doplňky (podvozky, dálkové regulátory, čidlo průtoku
vodního chlazení, interface pro připojení k automatizovanému nebo robotizovanému pracovišti,
podavače studeného drátu, široký sortiment TIG
hořáků, atd.). Malé rozměry, nízká hmotnost,
jednoduchá obsluha a dlouhá životnost jsou
samozřejmými vlastnostmi všech nových strojů
Migatronic, tedy i nových Pi 350 ve všech vyráběných variantách.
Pi 350 DC HP-V
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Migatronic slaví jubileum 40 let
www.migatronic.cz
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Přední evropský výrobce svařovacích
strojů (a jedna z mála firem, které opravdu
určují vývoj technologií v oboru) Migatronic
A/S Dánsko slaví v roce 2010
významné jubileum – 40 let výroby
svařovacích strojů pod značkou
Migatronic. Zakladatelé firmy Migatronic (jedním z nich byl i dnešní
ředitel a hlavní akcionář Migatronic Group pan Peter Roed) zvolili
jméno Migatronic jako kombinaci
technologie svařování MIG a, protože byli
fandové do elektrotechniky, TRONIC jako
symbol elektroniky, jejíž prudký vývoj v následujícím období očekávali.
Od roku 1970 se tak píše historie značky
Migatronic, která je synonymem pro kvalitní svar,
jednoduchou obsluhu a dlouhou životnost. Díky
v té době nejmenšímu MIG/MAG stroji na trhu
pro svařování tenkých plechů se stroje Migatronic
rychle rozšířily po celém světě jako vybavení autoservisů a i dnes je mnozí výrobci stále doporučují
Peter Roed
SVĚT SVARU
(např. VW, Škoda, Opel,
Peugeot, Ford, Volvo,
Toyota, Kia, Hyundai,
Harley-Davidson, BMW,
Mercedes, Fiat), popř.
výhradně předepisují
(Audi, Ferrari) pro
opravy karosérií. I v ČR
jsou běžně v provozu
stroje Automig starší
25 let …
K technologii
MIG/MAG se rychle
přidaly výrobky pro
MMA a TIG, později
i Plasma TIG a plasmové řezačky a ještě
později i automatizace
a robotizace procesu
svařování.
V roce 1989 Migatronic představil první
sériově vyráběný impulsní invertor MIG/MAG se
synergickým řízením řady BDH 320 Commander.
Od té doby postupně vývoj a výrobu vlastních
invertorů rozšiřoval na celý výkonový
sortiment, takže dnes má invertory
pokryto rozpětí 140–800 A v MMA,
TIG i MIG/MAG.
Stejně tak patentem chráněná
funkce D.O.C. (Dynamic Oxide
Control) pro TIG AC svařování hliníku,
kterou Migatronic představil v roce
1993, je dodnes součástí všech TIG AC/DC
svařovacích strojů Migatronic a je i velkou výzvou
pro konkurenci, která se jí snaží alespoň přiblížit.
Dobrá svařovací charakteristika strojů Migatronic je daná nejen vlastním vývojem, ale i tím, že
si většinu komponent a elektrických i mechanických dílů Migatronic vyrábí sám a může
tak přesně určit, popř. ovlivnit jejich vlastnosti,
spolehlivost a životnost. Samozřejmě tak snadno
zabezpečuje i dostupnost náhradních dílů na
stroje, jejichž výroba byla již dávno ukončena.
Kromě strojů Migatronic vyrábí i vlastní MIG/
MAG a TIG hořáky, obvykle s dálkovou regulací
na rukojeti, kterou zavedl před více než 25 lety
téměř na celý sortiment vyráběných strojů.
Historie 40 let ale neznamená zakonzervování
nebo spánek na vavřínech minulosti.
V roce 2008 Migatronic, mimo jiné, uvedl
inteligentní regulaci plynu IGC® pro synergické
dávkování plynu s vestavěným spořičem, v roce
2009 funkci IAC® (Intelligent Arc Control) pro
svařování tenkých materiálů a rok 2010 přinesl
prestižní cenu za design “red dot design award“.
Cena byla udělena za funkční a ergonomický
design nových MIG/MAG hořáků MIG-A Twist
s možností otáčení rukojeti kolem krku (všichni
ostatní zatím otáčejí krk v rukojeti…).
V roce 2010 Migatronic uvedl nebo uvede
celkem 9 nových typů výrobků a novinky pro
rok 2011 se právě připravují. Těšme se na ně
a popřejme firmě Migatronic A/S ještě hodně
síly patřit mezi průkopníky v oboru svařování
kovů elektrickým obloukem v ochranných
atmosférách. V době čínských (a jiných) kopií
a nedocenění kvality a trvanlivosti to nebude
mít jednoduché. Dobré reference, zkušenosti
uživatelů a motivovaný prodejní a servisní tým
jsou ale jistým a pevným základem pro úspěchy
i v dalším období.
/ 15
partnerské stránky
Nástup 7osých průmyslových robotů do praxe
www.motoman.cz
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
Nejvíce používané roboty jsou univerzální
a svařovací. Zde se stalo standardem šestiosé
provedení robotů, které je pro většinu aplikací
plně dostačující.
Roboty starší generace, můžeme vzpomenout
dobu před 25 lety a dříve, byly vybaveny jen
pěti osami, a to především z důvodu méně
dokonalého řízení. Toto provedení mělo
problémy především s dosahy. Zejména
pohyb zápěstí robota směrem pod sebe
– k patě robota, byl velmi obtížný. Na
tvarově složitém výrobku rovněž nebylo
jednoduché programování jeho trajektorie.
V mnoha aplikacích robot nedosáhl na méně
přístupné místo svařování, tento úsek pak robot
jednoduše nesvařil.
V současné moderní době se pětiosé nebo
také čtyřosé roboty stále používají, a to zejména
pro manipulaci a paletizaci. Jedná se o roboty
zpravidla s vyšší nosností, např. 300 kg apod.
DOSAHY A NOSNOST ROBOTŮ
Nový sedmiosý robot Motoman typu VA1400 – svařovací robot s dosahem 1400 mm od osy otáčení.
Již v roce 2008 společnost Motoman
představila první průmyslové roboty, které
mají více než 6 os. S příchozí novou generaci
řízení DX100 se sedmiosá technologie robotů
stala běžným standardem, který lze běžně
objednat a dodat.
KOLIK OS JE U ROBOTA ZAPOTŘEBÍ
Průmyslové roboty lze rozdělit podle jejich
běžného – standardního použití na univerzální,
svařovací, manipulační, lakovací a speciální –
ostatní.
Patnáctiosý robot Motoman SDA10 složený ze dvou nových robotů SIA10,
namontovaných na centrální otočné základně.
16 /
Univerzální roboty lze použít pro různé aplikace v průmyslu. Uživatel si tak volí potřebnou
délku ramene robota podle jeho maximálního
dosahu a nosnosti robota.
U svařovacích robotů, máme na mysli roboty
pro obloukové svařování v ochranných plynech,
jsou standardem roboty o nosnostech 3–6 kg.
Členění těchto robotů z hlediska jejich dosahů
můžeme definovat na malé a velké roboty. Malý
robot má zpravidla dosah kolem 1 400 mm,
velký robot pak kolem 1 900 mm. Existují také
roboty s dosahy kolem 2,5 až 3 metrů. Ovšem takový robot má své omezení především při svařování tvarově složitějších dílců, při svařování uvnitř
svařence a zpravidla je vhodnější použít robota
s menším dosahem na pojezdové dráze, která
pak jeho dosah prodlouží. V těchto případech se
také často používají různé portály pro zavěšení
robota s doplňujícím zdvihem a pojezdem.
Roboty pro odporové svařování mají nosnost
zpravidla kolem 160 kg a jejich max. dosah
se pohybuje do 2 až 2,5 metru. Na trhu se
postupně objevují novinky v oblasti servokleští
pro odporové svařování, a to nové generace. Tyto
kleště pro odporvé svařování jsou výrazně lehčí
a může je nést např. „80kg robot“.
SEDMÁ OSA STANDARDNÍHO ROBOTA
Pro aplikace obloukového svařování společnost Motoman vyvinula sedmiosého robota – typ
VA1400 s řízením DX100. Tento robot má duté
horní rameno pro vedení přívodní kabeláže
svařovacího hořáku vnitřním prostorem ramene
a na rozdíl od šestiosého svařovacího robota
podobné konstrukce se liší rozdělením spodního
ramene další – sedmou osou.
Výhodou tohoto řešení je zvětšení dosahu robota při svařování velmi členitých svařenců. Robot se umí dostat tzv. „za roh“. Druhou výhodou
tohoto provedení je jeho rychlost. Díky doplněné
sedmé ose se robot dokáže otočit kolem své
osy podstatně rychleji. Pokud je nutné výrobní
takt robotizovaného pracoviště zkrátit co nejvíce,
pak každá desetina, půl vteřina ušetřeného času
na jednom otočení robota může ve výsledném
celkovém času svařování přinést značné úspory
času a tedy i peněz.
Cena sedmé osy robota přitom není nijak závratná ve srovnání s robotem šestiosým. Cenově
je sedmiosý robot dražší o cca 3 300 EUR bez
DPH.
MANIPULAČNÍ SEDMIOSÉ ROBOTY MOTOMAN
Sedmiosé manipulační roboty představila společnost Motoman již v roce 2008, a to na výstavě
Automatica v Mnichově. Tyto roboty lze společně
kombinovat a propojit. Výsledné zařízení může
mít celkem 15 os. Takový robot se pak používá
jako manipulátor ve výrobních linkách pro manipulaci s výrobky, pro osazování součástek do
výrobků, při kontrolách kvality spojů apod.
Výstava Automatica Mnichov je jednou z nejdůležitějších akcí prezentace robotické techniky
v Evropě. Pro výrobce automatizační a robotické
Příklad použití robota SDA10 pro manipulaci a lepení těsnění na sklo
budoucího automobilu.
Sedmiosý robot Motoman VS50, který se používá např. pro odporové
svařování s novými modely servokleští pro odporové svařování.
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Na obrázku je vlevo klasický šestiosý robot pro odporové svařování, vpravo od něj je nový sedmiosý robot nové konstrukce,
který umožňuje lepší přístup svařovacích kleští k místům svařování.
Nový čtyřosý manipulační robot Motoman typu EPL300 se používá
pro manipulaci s materiály, paletizaci, ukládání výrobků na manipulační
podložku apod.
techniky je to vhodná příležitost zde představit
své novinky. Výstava se koná každé dva roky.
V letošním roce zde společnost Motoman
představila sedmiosý robot pro odporové svařování. A právě v této oblasti může být sedmiosý
robot průlomem a může poskytnout svému uživateli řadu výhod při jeho programování včetně
zvýšení jeho dosahu odporových kleští v upína-
cích přípravcích. Robot si můžete prohlédnout
na přiložené fotografii.
NAVŠTIVTE NÁS NA VÝSTAVĚ WELDING
Navštivte nás na výstavě Welding Brno. Máme
k dispozici mj. řadu prospektového materiálu
včetně prezentačního CD-ROM. Těšíme se na
setkání s Vámi.
Průmyslová robotizace pro zvyšování produktivity výroby
Společnost Motoman dodává širokou škálu průmyslových robotů
pro různé uplatnění v průmyslové výrobě:
?
?
?
?
?
Pro zákazníky a uživatelé robotů Motoman nabízíme
standardně tyto služby:
?
?
?
?
?
svařování, řezání kovů
broušení, leštění materiálů
lepení, lakování
obsluha CNC strojů
manipulace, paletizace
poradenství, svařování vzorků
školení uživatelů robotů Motoman
preventivní - profylaktické prohlídky
záruční, pozáruční servis
přestavby a úpravy robotizovaných pracovišť
Servisní pokrytí MOTOMAN
optimálně max. do 250 km
Liberec
Ústí nad Labem
Cheb
Motoman Robotec Czech s.r.o., Praha, http://www.motoman.eu
Hadyna - International, spol. s r. o., Ostrava, http://www.hadyna.cz
Hradec Králové
Praha
pav. V, stánek č. 101
Kolín
Plzeň
Příbram
Olomouc
Ostrava
Jihlava
Brno
Žilina
Zlín
Martin
České Budějovice
Poprad
Prešov
Trenčín
Bánská Bystrica
Košice
Nitra
Bratislava
SVĚT SVARU
/ 17
partnerské stránky
Představení produktu MicroMIG™
Holan Martin, SKS Welding Systems s.r.o.
Podavač drátu Frontpull
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SKS WELDING SYSTEMS
PROČ MICROMIG™?
Firma SKS Welding Systems GmbH z německého Landstuhlu působí na celosvětové svářecí
scéně již od roku 1983. Za dobu svého trvání
přinesla spoustu inovativních myšlenek, produktů a v neposlední řadě i svářecích procesů. Mezi
zásadní pokroky patří vývoj vzduchem chlazených hořáků i při vysokém proudovém zatížení,
vývoj prvního hořáku na roboty s vnitřním vedením bez torzního namáhání kabelového svazku
a v neposlední řadě i vývoj vlastního svářecího
procesu MicroMIG™.
Praktická ukázka svarového spoje metodou MicroMIG
18 /
Svářecí proces MicroMIG™ najde uplatnění
všude tam, kde je zapotřebí kvalitního provaření,
dobrého vzhledu svarové housenky a bezrozstřikového procesu. Vhodný je zejména na sváření
hliníku, slabých ocelových ale i nerezových
materiálů. Obecně snižuje vnesení tepla během
svářecího procesu a je tudíž vhodný na sváření
velice tenkých materiálů Dobrých výsledků bylo
dosaženo i na materiálech s povrchovou úpravou
(pozink). Svářecí proces MicroMIG™ je možno
poměrně snadno aplikovat na již stávající instalace se standardními SKS komponenty.
Ukázka provaření za pomocí metody microMIG
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Ukázka průběhu sváření zaznamenaný softwarem Q8Tool4
PODÁVÁNÍ DRÁTU FRONTPULL
Důležitou a nepostradatelnou součástí
systému je použití inovativního podávání drátu
Frontpull. Jedná se o nový, vysoce výkonný
podavač drátu, který je umístěn na poslední ose
robota. Efektní zpracování a použití kvalitních
komponent zaručuje přesné podávání drátu
i při vysokých rychlostech. Samozřejmostí je
i možnost použití všech ostatních SKS svářecích
procesů (MIG/MAG, KF-pulse, I-puls).
VLASTNOSTI PROCESU
Porovnání svařovacích parametrů jednotlivých svařovacích metod
Svářecí proces microMIG vyvinutý firmou
SKS Welding Systems splňuje požadavky na
minimální vstupní energii díky použití patentovaného procesu řízeného odkapávání. Spolehlivost
je zaručena použitím technologicky vyspělého SKS svářecího příslušenství v kombinaci
s inovovaným Frontpull systémem. Tento proces
umožňuje bezrozstřikový přenos materiálu společně se snížením teplotního vlivu při zachování
požadovaného průvaru. Rychlosti sváření nejsou
nijak zvlášť omezeny a mohou se směle porovnávat se standardními rychlostmi, které jsou běžně
pro automatizované svařování používány.
SKS WELDING SYSTEMS S.R.O.
V loňském roce na základě vysokých poptávek zákazníků byla založena pobočka firmy SKS
v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. V nejbližší
době je možné spatřit expozici produktů a získat
více informací na veletrhu Welding 2010, konaný
13.–17. září v Brně v pavilonu V, stánek 128.
Mimo tento termín Vás velice rádi uvítáme v našem sídle na adrese: Průmyslová 829, Kosmonosy.
www.sks-welding.cz
Vizuální porovnání jednotlivých svařovacích metod
SVĚT SVARU
/ 19
Průmyslové odsávání
Mechanic System
NOVÉ TECHNOLOGIE
V PRŮMYSLOVÉ VZDUCHOTECHNICE
A ODSÁVÁNÍ
Příklady
našich instalací:
14 míst pro pájení
2 místa pro MAG svařování
10 míst pro MIG svařování
5 míst pro MAG svařování
VYBRANÝ SORTIMENT FILTRAČNÍCH JEDNOTEK MECHANIC SYSTEM
Poř.
č.
TYP
ZAŘÍZENÍ
VÝŠKA
(mm)
ŠÍŘKA
(mm)
DÉLKA
(mm)
VÝKON
(m3/h)
POVRCH
FILTR.
VLOŽEK
(m2)
1
POZIOM
HAŁASU
7
1
GM1V
2350
750
600
1500
21
76
2
GM2V
2350
1120
750
3500
42
76
3
GM3V
2350
1400
1000
5000
63
76
4
GM1VW
3350
750
600
1500
21
76
5
GM2VW
3350
1120
750
3500
42
76
6
GM3VW
3350
1000
1400
5000
63
76
7
GM4V
2350
1000
1170
6000
84
76
8
GM6V
2350
1000
1900
9000
126
76
9
GM9V
2350
1440
1900
13500
189
76
10
GM12V
2350
2000
1900
18000
252
76
11
GM15V
2350
2440
1900
13500
315
76
12
GM18V
2350
2880
1900
24000
378
76
GM18V
VY
(dB)
FILTRY PRO SUCHÉ NEČISTOTY
5
3
8
9
10
FILTRY PRO OLEJOVOU MLHU
13
GMO1b
850
1150
600
1200
7,6
76
14
GMO1d
1050
1400
750
3200
20,4
76
15
GMO1+1
800
1800
700
2000
26
76
16
GMO2
2000
1250
700
7500
40,8
76
17
GMO3+1
2000
1250
1250
11000
61,2
76
18
GMO4
2000
1250
1250
15000
81,6
76
70
12
MOBILNÍ ODSÁVAČE
19
GMP1V
1200
700
820
1200
10
20
IS MOBI
990
530
640
1200
14
21
JET PULSE
900
570
890
1200
16
19
14
pozn.: veškerá technická data podléhají změnám bez předchozího upozornění
Zastoupení pro ČR a SR:
Hadyna - International, spol. s r. o., Ostrava
tel.: (+420) 596 622 636, E-mail: [email protected]
http://www.hadyna.cz
MECHANIC
průmyslové odsávání a vzduchotechnika
20
21
partnerské stránky
Tepelné zpracování mobilním zařízením
- žíhání, vysušování
Bc. Karel Komenda, Svarservis Group
Obr. 1: Elektroodporové žíhání obvodových svarů reaktorů
Použití předehřevů, žíhání či popouštění je
v technickém odvětví v dnešní době již běžnou
záležitostí. Tyto tepelné procesy lze zabezpečit
mnoha způsoby.
Svarservis Group je schopen zajistit procesy
předehřevu, žíhání či popouštění nejznámějším způsobem - elektroodporovými topnými
prvky. Použití tohoto typu ohřevu je známé,
zaběhnuté a lze s ním předehřívat, ale i žíhat
svary a tělesa jednoduchých i složitých tvarů
(obr. 1 a 2).
Může však nastat situace, kdy je těleso větších
rozměrů, nebo např. je třeba zpracovat větší
počet svarů najednou apod. Elektroodporově je
to možné, ale již to vyžaduje delší čas na strojení
topných prvků, zaizolování, zapojení kabeláže,
nehledě na nutnost dostatečně silného zdroje el.
energie. V těchto případech je vhodné uvažovat
o tepelném zpracování v peci, které vyjde
Obr. 2: Normalizační žíhání obvodového svaru reaktoru na 1 040 ˚C
22 /
příznivěji i finančně. Ale kde ji vzít? I s tímto
problémem se dokáže Svarservis Group
vypořádat.
Jedna z možností je použití mobilní plynové
pece, kterou dovezeme až k zákazníkovi
a smontujeme. Pec je modulární a její velikost se
určí podle velikosti zpracovávaného tělesa. Elektroodporový ohřev pak nahradí vysokorychlostní
plynové hořáky s tepelným výkonem každého
hořáku až 2,1 MW s ovládacími jednotkami. Po
skončení tepelného zpracování si pec rozebereme a zase odvezeme zpět. Hořáky se napojují na
plynový řad zákazníka, ale není problém zajistit
alternativní zásobování propanem ze sudů či
cisterny. Spalování plynu probíhá vždy s minimálObr. 4: Žíhané těleso v mobilní peci
ně 50% přebytkem vzduchu, takže nemůže dojít
k nauhličení povrchu
žíhaných těles. Tedy jedinou podmínkou pro
tuto technologii je mít
kousek volného místa,
kde by se dala pec
postavit (obr. 3 a 4).
Pokud zákazník
nemá dostatek
prostoru pro postavení
pece, je v některých
případech možné udělat pec ze samotného
žíhaného tělesa.
V takových případech
se těleso zaizoluje po
svém plášti z vnějšku
a horké spaliny z hořáku se ženou přímo do
tělesa (obr. 5).
Žíhání vysokorychlostními plynovými
hořáky je pro nás tak
Obr. 5: Zaizolovaný reaktor a implementace plynových hořáků do patřičných otvorů v reaktoru
běžné jako žíhání
zde voda obsažená ve vyzdívce a současně
elektroodporovými topnými prvky a stovky reališpatný prostup tepla a páry vyzdívkou. Proto jsou
zací nám poskytly bohaté zkušenosti i na tomto
typické pro tyto režimy velmi pomalé ohřevy a ně„bitevním“ poli tepelného zpracování.
kolik postupných teplotních prodlev. Nedodržení
Vysokorychlostní plynové hořáky se však
kteréhokoliv kroku znamená ohrožení kvality
úspěšně využívají také pro vysušování průa životnosti vyzdívky, či přímo její okamžitou
myslových vyzdívek a torkretů, především ve
destrukci. Svarservis Group provádí vysušování
spalovnách, teplárnách, reaktorech apod. Tyto
vyzdívek úspěšně po celé ČR i v zahraničí a má
vyzdívky mají speciální vysoušecí režim, který
již bohaté zkušenosti s nástrahami, které číhají
se počítá na dny a je při něm nutno precizně
právě při této složité proceduře.
dodržet technologickou kázeň, aby nedošlo ke
zničení nové vyzdívky či torkretu. Úskalím jsou
Obr. 3: Usazení žíhaného tělesa přes odnímatelný strop mobilní pece
SVĚT SVARU
• Tepelné zpracování – předehřev a žíhání
• Vysušování vyzdívek
• Elektroohřevy potrubí, nádrží a výsypek topnými kabely
• Poloautomatické přivařování spřahovacích, kotlových trnů a svorníků
• Stavba a provoz stabilních a dočasných modulárních žíhacích pecí
• Opravy a servis žíhacích zařízení
• SG provádí tepelné zpracování za pomocí elektorodporových zdrojů
a také pomocí spalování plynu ve vysokorychlostních hořácích.
• SG aktuálně disponuje 33 kusy elektroodporových zdrojů o celkovém
jmenovitém výkonu 2046 KW.
• SG vlastní 4 kusy vysokorychlostních hořáků s celkovým výkonem
8,4 MW.
• SG Díky těmto skutečnostem dokáže pokrýt zakázku jakékoli složitosti
a rozsahu.
Certifikáty:
• ISO 9001, OHSAS 18001
• Škoda JS (zakázky jaderného
i nejaderného typu)
Hutní montáže – Svarservis, s.r.o.
Svarservis Thermoprozess
Cooperheat, s.r.o.
Svarservis Morava, s.r.o.
Novoveská 5d
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 762 851
fax: +420 596 762 850
e-mail: [email protected]
www.svarservis.cz
partnerské stránky
Planetární přístroj pro studený drát TBi PowerFeeder 16
Chrání transport drátu za plynulého výkonu při posuvu
Silvio Löschner, TBi Industries GmbH, Fernwald
V podobě planetárního přístroje pro studený
drát TBi PowerFeeder 16 představuje firma
TBi Industries s.r.o. přenosný automatický
přístroj na posuv drátu pro plynulý přívod studeného drátu u technologií WIG-, laserového a
plazmového svařování. Transport drátu probíhá
přes rotující planetovou hlavu, která se vyznačuje
obzvlášť vysokým dynamickým a protiskluzovým
přenosem síly na drát. Díky šetrnému transportu
drátu při současně plynulém vysokém výkonu je
TBi PF 16 obzvláště vhodný pro posuv měkkých
drátů.
Přístroj TBi PowerFeeder 16 transportuje dráty
o průměru 0.6 mm až 1.6 mm bez výměny
hnací rolny, rychlost posuvu je možno plynule
nastavit od 0.1 do 16 m/min (závisí na průměru
drátu). Přesnost posuvu činí plus/minus 1.0 %.
Přístroj pracuje dle nastavení ve 2- nebo 4-taktním nepřetržitém provozu, ve 2- nebo 4-taktním
pulzním provozu jakož i v bodovacím provozu;
doba zpětného chodu drátu může být stanovena
mezi 0.1 und 1.5 s. Pomocí rozhraní je možno
jednoduše integrovat přístroj TBi PowerFeeder
16 do automatických provozů.
TBi PF 16
DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA:
TBi Industries s.r.o.
Grohova 979
769 01 Holešov
Tel. +420 573 334 850
Fax. +420 573 334 858
[email protected]
WIG hořák s vodičem studeného drátu
Plazma hořák s vodičem studeného drátu
TBi Pen pro vodič studeného drátu
www.tbi-cz.com
TBi Industries s.r.o.
je středně velký rodinný podnik a patří celosvětově k lídrům nabízejícím
svařovací a řezací nástroje v oblasti MIG/MAG, WIG/TIG, Plasma, Robotic
jakož i v oblastech svařovacích systémů High-End.
Zkušenosti po celá desetiletí v konstrukci a výrobě svařovacích hořáků
vysoké kvality, jakož i cílené směřování k budoucím technologiím, zaručí
zákazníkovi ten nejvyšší užitek, tu nejlepší funkčnost a velmi vysokou
kvalitu výrobků.
DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA:
WWW.TBI-INDUSTRIES.COM
24 /
SVĚT SVARU
partnerské stránky
TBi plazmové svařovací hořáky
Silvio Löschner, TBi Industries GmbH, Fernwald
Nové TBi plazmové hořáky přesvědčí svým
vysokým výkonem a svou kompaktní stavbou
jak při ručním, tak také při automatickém použití.
Výhody při jejich denním nasazení jsou v jejich
velmi praktické manipulaci, v jejich bezúdržbové
konstrukci, a také v dlouhé životnosti dílů
podléhajících opotřebení. TBi plazmové hořáky
mohou být použity ke spojovacímu svařování
nebo navařování (bez přídavného materiálu,
s dráty tyčovými, dráty v rolích nebo s práškem).
Možné jsou mimo jiné i aplikační výhody díky
detailně propracovanému 2-okruhovému chlazení hlavy hořáku.
Toto zajistí dlouhou životnost dílů podléhajících
opotřebení a bezporuchový provoz. Již
léta úspěšně používá firma TBi Industries s.r.o.
u MIG/MAG robotových hořáků robustní plášť
z ušlechtilé oceli. Ruční plazmové hořáky jsou
k dispozici v provedení TBi PL 200-S (krátké
provedení, do 200 A, s integrovaným přívodem
prášku), dále jako TBi PL 200-L (dlouhé provedení, do 200 A, s integrovaným přívodem
prášku) a rovněž v provedení jako velmi dlouhý
hořák TBi PLP 300 (do 350 A, s integrovaným
přívodem prášku). Pro automatické použití je k
dispozici provedení TBi PL 200 AUT (do 200 A,
bez přívodu prášku), dále TBi PLP 200 AUT (do
200 A, s integrovaným přívodem prášku) jakož
i TBi PLP 300 AUT (do 350 A, s integrovaným
přívodem prášku).
V případě potřeby mohou být TBi plazmové
hořáky rozšířeny o speciální tažnou hubici za
účelem ochrany svařovacího stehu před oxidací, jakož i o nastavitelný TBi přívod studeného
drátu nebo o planetární posuvný systém
TBi power pull pro vysoce dynamický a rovnoměrný transport drátu.
TBi PL 200-L
TBi PL 200 Aut, Robotový hořák
TBi PLP 300
TBi PLP 300 AUT
TBi PLP Aut, Robotový hořák
DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE NA:
TBi Industries s.r.o.
Grohova 979
769 01 Holešov
Tel. +420 573 334 850
Fax. +420 573 334 858
[email protected]
www.tbi-cz.com
TBi Industries s.r.o.
je středně velký rodinný podnik a patří celosvětově k lídrům nabízejícím
svařovací a řezací nástroje v oblasti MIG/MAG, WIG/TIG, Plasma, Robotic
jakož i v oblastech svařovacích systémů High-End.
Zkušenosti po celá desetiletí v konstrukci a výrobě svařovacích hořáků
vysoké kvality, jakož i cílené směřování k budoucím technologiím, zaručí
zákazníkovi ten nejvyšší užitek, tu nejlepší funkčnost a velmi vysokou
kvalitu výrobků.
SVĚT SVARU
/ 25
Komplexní nabídka
automatizace a robotizace
http://www.smartwelding.cz
1. Svařovací automaty WESTAX
Již od roku 1997 vyvíjíme
a vyrábíme svařovací automaty
a polohovadla pod naší
obchodní značkou WESTAX.
Především svařovací
automaty WESTAX se vyznačují
modulární stavebnicovou
konstrukcí a umožňují svým
uživatelům rychlou modifikaci
pořízených automatů při
změnách ve výrobě.
Automat pro svařování plášťů
hasících přístrojů.
Automat pro řezání děr do trubek
plasmou.
Automat pro přivařování dvou
víček současně tlakových nádob.
Automat pro navařování testování kvality svař. drátu.
Automat pro svařování 12-ti m
střech železničních vagónů.
Automat pro svařování tlumičů
výfuků nákladních vozidel.
Robot. pracoviště (RP) pro
svařování závitových desek
ŠKODA.
RP pro svařování dílců vozidel
ŠKODA.
RP pro svařování hliníkových
podlážek lešení.
RP pro svařování plášťů
průmyslových mikrovlných trub.
RP pro svařování podvozků a
komponentů pojezdových regálů.
RP pro svařování krbových
vložek.
RP pro svařování ručních brzd
vozidel FORD.
RP pro přivařování výkovků k až
7 m nosníkům.
RP pro svařování prvků
podlahového vytápění.
2. Průmyslová robotizace Motoman
Déle než 8 let jsme
oficiální zastoupení společnosti
Motoman pro instalace, servis a
technickou podporu pro Českou
a Slovenskou republiku.
Zajišťujeme vývoj a
výrobu robotizovaných pracovišť
osazenými roboty a polohovadly
Motoman včetně vývoje a výroby
upínacích přípravků.
Zajišťujeme školení
programátorů pro roboty
Motoman s řízením XRC, NX100
a DX100.
Poskytujeme záruční,
pozáruční servis včetně
pravidelných preventivních
prohlídek robotizovaných
pracovišť Motoman vč. zařízení,
která se přivezla na náš trh ze
zahraničí.
http://www.smartwelding.cz
Gas Control Equipment
výrobce profesionálního
zařízení pro použití
technických plynů
VÝROBNÍ PROGRAM
• Lahvové redukční ventily
• Lahvové a rozvodové uzavírací ventily
• Gasline - zařízení pro rozvody technických plynů
• Svařování - hořáky a soupravy hořáků pro plamenové
průmyslové technologie
• Řezání - ruční a strojní řezáky, řezací nástavce a hubice
• Propaline - ruční hořáky a příslušenství
•kvalita
•spolehlivost
•bezpečná práce
k technologickým ohřevům
• Bezpečnostní technika a příslušenství
• Mediline - zdravotnická technika pro kyslíkovou terapii
a intenzivní péči
•záruční servis
• Svařování MIG / MAG
•pozáruční servis
• Zařízení na použití čistých a speciálních plynů
•tradice
• Zakázková výroba
GCE s.r.o.
Žižkova 381
583 81 Chotěboř
tel.: 569 661 111
fax: 569 661 107
[email protected]
www.gcegroup.com
partnerské stránky
Zásobování laseru technickými plyny od Air Products
www.airproducts.cz
Ing. Pavel Rohan
LASER – PRINCIP A ROZDĚLENÍ
Využití poznatků kvantové fyziky umožnilo
v roce 1950 zkonstruovat první laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
na bázi rubínového krystalu. V principu se jedná
o zařízení, které vysílá vysoce koncentrovaný
paprsek energie ve formě záření o vlnové délce
viditelného světla, ale i rentgenového nebo ultrafialového záření.
Základ laseru tvoří rezonátor, což je prostor
ohraničený dvěma zrcadly, z nichž jedno je
polopropustné. Vhodným dodáním energie
do rezonátoru, zpravidla nasvícením, se docílí
rozkmitání paprsku světla mezi zrcadly. Energie
shromážděná v rezonátoru je následně vyzářena
ve formě málo rozbíhavého, monochromatického (s jednou vlnovou délkou) a koherentního
(v souladu fází) svazku paprsků.
Podle materiálu rezonátoru, resp. aktivního
prostředí, lze rozdělit lasery na pevnolátkové
(např. Nd-YAG), plynové (např. CO2) a polovodičové (diodové) (obr. 1).
LASER – TECHNOLOGICKÉ VYUŽITÍ
Obr. 2: příklad "key hole" při svařování 1 900 W laserem rychlostí 12.7 mm.s−1. AISI 304L, [3]
Vysoká hustota dodávané energie a možnost
jejího přesného dávkování předurčují laser k využití tam, kde je třeba v maximální možné míře
zabránit nežádoucím deformacím a strukturním
změnám. Požadavky na minimalizovanou tepelně ovlivněnou zónu při svařování, dělení, ale i při
tepelném zpracování se vyznačují například technologie zpracování velmi tenkých a na přehřátí
citlivých materiálů.
Tepelné zpracování laserovým paprskem se
provádí buď s přetavením základního materiálu,
nebo bez přetavení tak, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností povrchu. Díky vysokým rychlostem ohřevu a ochlazování dochází k posunu
transformačních teplot v porovnání s rovnovážným stavem a i proto dochází k ovlivnění zpravidla jen velmi tenké povrchové vrstvy materiálu.
Vzhledem k tomu, že při tepelném zpracování
kovových materiálů (ocelí) dochází k ohřevu na
teploty blízké bodu tání, je vhodné chránit zpracovávaný povrch materiálu ochrannou atmosférou, např. dusíkem (cca 25 l.min-1) [2].
Dalším způsobem využití laseru v technologické praxi je svařování. Vzhledem k vysoké
hustotě energie dochází při svařovaní k tvorbě
tzv. „klíčové dírky“ (key hole) (Obr. 2). Key hole
je naplněna parami odpařeného kovu a plazmatem, které se tvoří z par odpařeného materiálu
a ochranného plynu (argon, helium) působením
vysoké teploty. Právě tvorba plazmatu je jedním
z problémů svařování laserem, neboť spotřebovává energii potřebnou pro natavení materiálu a často nežádoucím způsobem ovlivňuje
geometrii svaru. Tvorbu plazmatu lze zpravidla
pouze omezit a to správnou volbou svařovacích
parametrů a především vhodným výběrem
ochranné atmosféry – ionizační energie argonu
je téměř poloviční (15,7596 eV) v porovnání
s heliem (24,5874 eV). Z tohoto důvodu jsou
pro svařování laserem doporučeny atmosféry
s převahou helia. U ostatních plynů je třeba
věnovat pozornost například metalurgickému působení (dusík), případně nepříznivým
vlastnostem vzhledem k průchodu laserového
paprsku (CO2).
V technologické praxi lze díky úzkému
a hlubokému závaru svařovat nesourodé
materiály jako například litinu a nízkolegovanou ocel (obr. 3) [4]. Důkazem, že technologie
2
3
4
svařování laserem je již vysoce zvládnutou
metodou, je její nasazení v nejrůznějších
oblastech průmyslové výroby. V automobilovém
průmyslu – například velmi efektivní přivařování
klapek EGR ventilu pro recirkulaci výfukových
plynů (obr. 4) [5]. Moderní automobily obsahují
až 70 metrů svarů zhotovených laserem. Při
výrobě lékařských přístrojů a zařízení se využívá
vysoká čistota této technologie spolu s přesností a spolehlivostí.
Svařování laserem lze kombinovat s již „tradičními“ metodami svařování MIG/MAG. Tento
způsob svařování se často nazývá hybridní a spojuje v sobě výhody obou metod – hluboký průvar
laserového svařování a přídavným materiálem
vyplněný svar zhotovený metodou MIG/MAG.
Při hybridním svařování se používají ochranné
atmosféry na základě směsí helia, argonu a CO2,
případně kyslíku [6].
Pro dělení materiálů laserem slouží v praxi
nejčastěji CO2 lasery. Výhodou laserového řezání
je minimální tepelné ovlivnění v okolí řezné spáry.
Díky vysoké hustotě energie je možné dělit materiály efektivně a přesně a to nejen uhlíkové oceli,
ale i slitinové oceli, neželezné kovy a jejich slitiny,
ale i dřevo, plasty apod.
Podle způsobu odstranění materiálu z řezné
spáry lze rozdělit [7] laserové řezání na způsob
– oxidační, řezná spára je tvořena spalováním
děleného materiálu v proudu kyslíku
– roztavený, materiál je z řezné spáry odstraněn
dynamickým účinkem proudu plynu, zpravidla
dusíku
– sublimační, kdy dochází k odpaření materiálu
z řezné spáry
ZÁSOBOVÁNÍ LASERŮ TECHNICKÝMI PLYNY AIR
PRODUCTS
1
5
Pro všechny technologie využívající laserového paprsku má společnost Air Products
připraveny plyny a směsi špičkové kvality. Ať
se jedná o plyny asistenční, které se účastní
přímo technologického procesu nebo plyny
laserové (rezonátorové). Plyny jsou nabízeny
v nejrůznějších variantách zásobování přesně
podle požadavků zákazníka, a nebo přímo jako
ucelená řada plynů.
Obr. 1: Rezonátor laseru: 1. aktivní prostředí, 2. zdroj záření, 3. odrazné zrcadlo, 4. polopropustné zrcadlo, 5. laserový paprsek [1]
28 /
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Obr. 3: Laserový svar nesourodých materiálů – litina
s kuličkovým grafitem + nízkolegovaná Cr-Mo ocel,
parametry svařování 8 kW, 50 mm/s, hloubka svaru
10 mm, šířka 1,6 mm
Obr. 4: Laserem přivařená klapka k hřídeli EGR ventilu, bez přídavného materiálu
Řada laserových a asistenčních plynů, ochranných atmosfér odpovídá specifickým potřebám
laserových zařízení a splňuje požadavky výrobců
těchto zařízení na technické plyny.
Kvalitní laserové plyny se vyznačují vysokou
čistotou a jsou plněné do speciálních obalů,
které jsou určeny pro použití v oblasti laserových
zařízení. Vzhledem k vysokým požadavkům na
čistotu plynů, je vnitřek lahví ošetřen způsobem,
který zaručuje deklarovanou kvalitu. Air Products
nabízí množství variant zásobování od lahví,
svazků lahví přes kryogenní mobilní nádoby
(obr. 5), až po stacionární zásobníky. Specifická
nabídka zahrnuje i technologii plnění laserových
plynů tlakem 300 bar, který uživatelům přináší
o 40 % více plynu oproti klasickému plnění na
tlak 200 bar.
Nabídka zahrnuje také služby, které souvisí
se zajištěním správné funkce celého laserového
zařízení, a to: návrh optimálního řešení dodávky
plynů, projektovou dokumentaci, dodávku
speciálního příslušenství, odbornou instalaci
zásobovacího systému a technickou pomoc
i v případě specifických požadavků zákazníka.
Plyny laserové čistoty vyžadují odpovídající a odborně provedený zásobovací systém. Rozhodujícími kvalitativními znaky zásobovacího systému
jsou: materiál potrubního rozvodu, provedení
spojů potrubního rozvodu, správně navržený tlak
a průtok redukční stanice, kovové membrány
v redukčních ventilech a stanicích, odvzdušňovací systém.
V případě zájmu nás kontaktujte na info-lince:
800 100 700 nebo na www.airproducts.cz.
LITERATURA
[1] Wikipedia, 20. 7. 2010
[2] Real-Time Monitoring of Laser Transformation
Surface Hardening of Ferrous Alloys Zhiyue Xu
and Claude B. Reed presented at ICALEO’99,
San Diego, CA, Nov. 15-18, 1999
[3] Heat transfer and fluid flow during keyhole
mode laser welding of tantalum, Ti–6Al–4V,
SVĚT SVARU
304L stainless
steel and vanadium R. Rai 1, J. W.
Elmer, T. A. Palmer
and T. Deb, Roy
J. Phys. D: Appl.
Phys. 40 (2007)
(5753–5766)
[4] Výzkumný úkol
ČVUT a Osaka
University, 2009
[5] Firemní materiály
Continental
[6] Hybrid laserMIG welding of
aluminum alloys:
The influence of
shielding gases
[7] G. Campanaa,
A. Ascari, a, A.
Fortunatoa and G.
Tania, DIEM, Mechanical Constructions Engineering
Department, University of Bologna,
Viale Risorgimento
2, 40136 Bologna,
6 August 2008
[8] Průmyslové lasery
a jejich aplikace,
M. Janata, P.
Polomský, Air
Products spol.
s r. o., Svět Svaru
3/2004, str. 8–9
[9] Firemní materiály
Air Products
Obr. 5: Kryogenní nádoba pro zásobování technickými plyny
/ 29
inzerce a ostatní
SVÁŘEČSKÝ
ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ověřte si svou znalost technické angličtiny
používané v oboru svařování.
Nápověda:
saving of material, standard, submergedmelt welding, welding power source, glove,
welder´s mask, work shoes, drill, vice,
screwdriver, combination pliers, feed wheel,
contact tip, business card, mother-in-law,
flowerer, weather, forecast, flood, fixture,
positioner, solder, joke, mosquito, cleanness,
on Thursday, at 4 pm
MURPHYHO NEJEN
SVAŘOVACÍ ZÁKONY
• Zkušenost nám umožňuje rozpoznat, že se
opět dopouštíme omylu.
(Skillův zákon)
• Zkušenost nám dovoluje dělat nové chyby
namísto těch starých.
(Macmistakeův dodatek)
• Logika je systematická metoda, jak dospět
k nesprávným řešením s největší možnou
jistotou.
(Sureův zákon)
• Je daleko snadnější navrhnout řešení,
pokud o problému nevíte zhola nic.
(Kibitzerovo pravidlo)
• Rada je věc, o kterou žádáme v době,
kdy už stejně známe odpověď, ale raději
bychom ji neznali.
(Hintův zákon)
• Na každý technický problém existuje snadné
řešení – levné, elegantní a naprosto chybné.
(Solvingův axióm)
• Kdo třikrát po sobě něco správně odhadne,
je považován za specialistu.
(Guessovo pravidlo)
30 /
Partner pro vaši kovovýrobu
9mČĜidla a mČĜicí technika
9pilové pásy, kotouþe a listy
9nástroje pro tĜískové obrábČní
9brusné a Ĝezné kotouþe
9tvrdokovové frézy
9ruþní a elektrické náĜadí
9sváĜeþský dozor, WPS
9svaĜovací technika a materiály
9odsávací a filtraþní zaĜízení
9CNC Ĝezací stroje
9svČráky a upínací technika
9opracování trubek
Slevy a akce mČĜidel a náĜadí !
Ing. Miroslava Skalíková – MS
Mongolská 1430/20, 708 00 Ostrava, tel.: 739 634 256, tel. a fax: 59 696 42 40
e-mail: [email protected]
www.ms-skalikova.cz
www.naradi24.cz
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Průmyslová polohovadla NEW-FIRO
úspora materiálu
norma
svařování pod tavidlem
zdroj svařovacího proudu
rukavice
svářečská kukla
pracovní boty
vrták
svěrák
šroubovák
kombinované kleště
podávací kolečko
kontaktní špička (dýza)
vizitka
tchýně
květinka
počasí
předpověď počasí
povodeň
upínací přípravek
polohovadlo
pájka (měkká)
vtip
komár
čistota
ve čtvrtek
v 16.00 hodin
3-osá HHT:
800 kg
2.500 kg
4.000 kg
8.000 kg
12.000 kg
3-osá LTT:
800 kg
2.500 kg
2500 HHT-LOW
Odvalovací:
3t
6t
10 t
20 t
30 t
40 t
60 t
80 t
100 t
150 t
300 t
800 LTT
Dodací lhůta je
max. 4-8 týdnů.
Záruka činí 24
měsíců.
Více na internetu
http://www.smartwelding.cz
RS 3
SVĚT SVARU
Plyny pro laserové technologie
Ucelená řada laserových
a asistenčních plynů nebo
ochranných atmosfér, která
odpovídá specifickým potřebám
laserových zařízení, a splňuje
požadavky výrobců těchto
zařízení na technické plyny.
Společnost Air Products nabízí ucelenou
Veškeré formy zásobování technických plynů od
řadu laserových a asistenčních plynů.
společnosti Air Products zahrnují také služby,
Laserové technologie vyžadují technické plyny
které souvisejí se zajištěním správné funkce
o vysoké čistotě. Plyny jsou plněny do speciálních
celého laserového zařízení. Návrh optimálního
obalů, které jsou určeny pro použití v oblasti
řešení dodávky plynů, projektovou dokumentaci
laserových zařízení. Vzhledem k vysokým
a dodání příslušenství, dále odbornou instalaci
nárokům na čistotu plynů, jsou lahve ošetřeny
rozvodů a zařízení pro zásobování laserovými
způsobem, který zaručuje deklarovanou čistotu.
i asistenčními plyny a také technickou pomoc
Air Products nabízí dodávky přizpůsobené
v případě specifických požadavků zákazníka.
požadavkům zákazníka.
– tlakové lahve
– svazky tlakových lahví
– kryogenní nádoby
– stacionární zásobníky
tell me more
www.airproducts.cz
[email protected]
800 100 700
Pozvánka na výstavu Welding Brno
13. - 17. září 2010
Na výstavě Automatica
Mnichov byly představené
7-osé roboty nové generace
pro odporové svařování.
Zveme Vás k návštěvě našeho stánku
s průmyslovými roboty Motoman.
Představíme novou řadu řízení robotů
Motoman typ DX100 a standardní
sedmiosé manipulátory. Více informací
nalezente také na internetových stránkách
http://www.motoman.eu.
Pavilon V, stánek č. 101.
Download

Stáhnout časopis v .pdf