Zápis z jednání výboru
Společenství Feřtekova 538-548
z 30. září 2014
(zápis 13/2014)
Místo: kancelář SVJ. Začátek schůze: 19.30
Přítomni: Andrle, Benkovský ml., Bleha, Brettlová, Rozsypalová (náhradnice), Růžičková.
Projednávané body a přijatá usnesení
(pro/proti/zdržel/a se):
1. Shromáždění vlastníků
Dne 14. 10. 2014 se koná shromáždění vlastníků, na kterém je velmi důležitá účast všech
vlastníků. Budou se mimo jiné schvalovat nové stanovy společenství a rekonstrukce elektrorozvodů
v domě. Výbor upozorňuje vlastníky, že nový občanský zákoník mění pravidla pro
zastupování na základě plných mocí:
- Manželé (společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví), z nichž jeden se shromáždění
zúčastní, musí přinést plnou moc od druhého z manželů.
- Manželé, kteří nemohou přijít, vyplní OBA plnou moc na třetí osobu (soused, člen
výboru atd.).
- Stejné platí i pro spoluvlastníky jednotky, např. otec/dcera nebo sourozenci atd.
Vzor vyplněných plných mocí bude rozeslán emailem a vyvěšen na nástěnkách v domě.
2. Úklid sněhu
Domovník nově nebude zajišťovat úklid sněhu. Případní zájemci o tuto práci (období říjen – duben)
mohou kontaktovat výbor ([email protected]). Pokud se nikdo nepřihlásí, výbor vybere firmu,
obsah a cenu schválí shromáždění vlastníků 14. 10. 2014.
3. Výměna oken v kočárkárnách
Z důvodu zvýšení bezpečnosti bylo na okna, která se budou vyměňovat v kočárkárnách,
přiobjednáno matné sklo. Částka 119 000 Kč (za výměnu oken ve všech jedenácti
kočárkárnách) se navýší na 137 000 Kč včetně DPH. Do konce října je třeba vyklidit
kočárkárny, zbylé věci budou zlikvidovány. Montáž oken je naplánována na listopad 2014.
Konec: 23.30.
V Praze 1. října 2014 zapsala Markéta Růžičková.
Download

Informace z jednání výboru - Společenství Feřtekova 538-548