Zápis z jednání výboru
Společenství Feřtekova 538-548
z 10. února 2015 (zápis 2/2015)
Místo: kancelář SVJ. Začátek schůze: 19.15
Přítomni: Androníková, Benkovský, Bleha, Brettlová, Palátová (KK), Rozsypalová, Trnka (KK).
Projednávané body a přijatá usnesení:
1. Rekonstrukce elektrorozvodů
Změna projektu je téměř dokončena.
2. Rozúčtování tepla pro nebytový prostor v domě 539
V nebytovém prostoru v domě 539 není dosud instalován měřák topení.
Výbor odsouhlasil (pro 5/ proti 0/zdržel/a se 0) způsob rozúčtování tepla pro tento nebytový
prostor takto:
- V roce 2014 bude účtována průměrná spotřeba na 1m2 z celého domu
- V roce 2015 bude účtován 1,6 násobek průměrné spotřeby na 1m2 z celého domu až do
doby instalace měřáku topení. Vlastník bude na tuto skutečnost písemně upozorněn.
3. Havárie a jejich řešení
V posledních několika týdnech došlo ke dvěma haváriím na stoupačkách otopné soustavy. Uzávěry
stoupaček jsou většinou v uzamčených místnostech v suterénu, které jsou nyní pronajaty. Po
skončení topné sezóny výbor plánuje přemístění uzávěrů na chodbu – k volnému přístupu. Do té
doby výbor žádá nájemníky těchto prostor o vylepení telefonického spojení na příslušné dveře, aby
je bylo možné v případě havárie co nejdříve kontaktovat.
4. Architektonická studie úpravy vstupů do domu a interiéru
- Výbor kontaktoval architekta Ing. Václava Egera, který byl doporučen Ing. Znamenáčkem
(projektant výměny elektroinstalace v našem domě). S panem Ing. Egerem bude sepsána dohoda
o provedení práce spočívající v návrhu úprav vstupů do domu a interiérů v domě včetně
spolupráce s příslušnými úřady. Výborem byla odsouhlasena (pro 5/ proti 0/zdržel/a se 0)
výše odměny v celkové částce 56 000,- Kč (vyplácena bude měsíčně v období únor – srpen v
částce 8 000,- Kč hrubého).
- v rámci tohoto projektu byly odsouhlaseny (pro 5/ proti 0/zdržel/a se 0) prvotní náklady na
geologické zaměření domu ve výši cca 6 000,- Kč.
5. Informace pro vlastníky
- Prořez keřů: Na základě upozornění vlastníků na zvýšený výskyt potkanů v okolí domu se výbor
rozhodl požádat odbornou firmu (ZAHRADA PRAHA s.r.o.) o prořez keřů, pod nimiž se potkani
často ukrývají.
- Prořez borovice u vchodu 545: Na 19. 2. je naplánován prořez větví borovice zasahujících do
blízkosti oken.
- Bytové družstvo FEBYT: ke konci roku 2014 došlo k převodu posledního družstevního bytu do
osobního vlastnictví. Nyní budou následovat kroky k úplné likvidaci družstva.
- Kočárkárny: Byly vymalovány zbývající kočárkárny, vlastníci je mohou znovu využívat.
- Zavírání dveří: Dveře do domu je nutné důsledně za sebou zavírat.
Znovu se k nám dostávají informace o pohybu cizích osob v domě!
Konec: 21:45. V Praze, 10. února 2015 zapsala Dana Palátová a Bohdana Rozsypalová.
Download

zapis_02_2015_1002 - Společenství Feřtekova 538-548