EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION
JIŽNÍ ČECHY – DOLNÍ BAVORSKO
Střešní konstrukce
Martin Doležal, TÜV SÜD Czech
Investice do Vaší budoucnosti
Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj
Historie ‐ střechy
Využívání podstřešního prostoru:
•
Skladování pícnin pro hospodářské účely
•
Technické prostory, půdy na odkládání věcí
•
„mancardy“ pro sezónní bydlení
•
•
•
Využití podkroví pro bydlení a kanceláře
– omezené využití dle charakteru využití
Plnohodnotné využití prostoru
Designové využití prostor, záměrné
využívání těchto prostor
Zakládání staveb ‐ obsah
Zdroj: www.bramac.cz
Kontrola projektu – od záměru k plnému provozu
Definice kolizních bodů
Příprava projektu, projekční práce
Koncepce řešení, požadovaná kritéria, představa investora….
Kvalita prováděných prací
Oprávnění a proškolení, změny v projektu a vazby
Zatřídění nízkoenergetických a pasivních staveb
Kontrolní měření
Požadavky pro kvalitní návrh
Splnění porovnávacích ukazatelů
ƒ součinitel prostupu tepla
ƒ kondenzace vodních par
ƒ neprůvzdušnost
ƒ kontrolní měření
Optimalizace souladu jednotlivých konstrukcí
ƒ započítání tepelných mostů
ƒ optimalizace vynaložených investic
ƒ detaily řešení v PD
ƒ stavební – autorský dozor
Kontrola dodavatelských prací ve stavebnictví
KONTROLA PROJEKTU – od záměru k plnému provozu
Kontrola projektové dokumentace
ƒ Úplnost projektové dokumentace
ƒ Kvalita návrhu (PENB, EA)
ƒ Správnost projektové dokumentace – obsahu a její soulad
ƒ Soulad PD s realitou u stávajících staveb
Kontrola návrhu z hlediska energetické náročnosti staveb
ƒ Průkazy energetické náročnosti budov – průběžné vytváření
ƒ Energetické audity – soulad s návrhem
ƒ Soulad s projektovou dokumentací
ƒ Řešení detailů
Kontrola dodavatelských prací ve stavebnictví
KONTROLA PROJEKTU – od záměru k plnému provozu
Příprava kolaudace
ƒ Časová posloupnost a návaznost
ƒ Průběžné zajišťování podkladů v rámci realizace
ƒ Soulad se schválenou projektovou dokumentací
ƒ Předcházení kolizním situacím a následným sankcím
Závěrečné revize
ƒ Revize jednotlivých celků
ƒ Revizní a inspekční dokumenty
ƒ Předání stavby a záruční doba
ƒ Ověření kvality a správnosti provedení
Požadavky na bytové objekty v pasivním energetickém standardu
KONTROLA STAVEB – PASIVNÍ DOMY
Požadavky TNI 73 0329 na pasivní dům:
Zajištění
1.
měrná potřeba tepla na vytápění EA < 20kWh/(m2a)
•
Výpočet v PD
2.
účinnost rekuperace η >75% •
Návrh v PD, kontrola skutečnosti
3.
přívod čerstvého vzduchu do všech pobytových místností •
zajištěn
4.
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí na •
Výpočet v PD
systémové hranici
5.
střední hodnota součinitele prostupu tepla Uem < 0,22 W/(m2K)
•
Výpočet v PD
6.
neprůvzdušnost obálky n50 < 0,6/h
•
Měření při a po realizaci
7.
nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti θi < 27°C
•
Výpočet v PD
8.
potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů PEA < 60kWh/(m2a) •
Výpočet v PD
Nástroje k energetickému hodnocení budov
Průkaz energetické náročnosti budovy
Energetický audit
Energetické hodnocení
Zatřídění nízkoenergetických a pasivních staveb
NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Energetický štítek
Příklad – tepelná izolace mezi krokvemi
ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
Název
Sádrokarton
Minerální vata
Minerální vata
Dřevo měkké
D[m]
0.0125
0.0600
0.1400
0.0240
lambda[W/mK]
0.2200
0.0330
0.0480
0.1800
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :
4.93 m2K/W
0.197 W/m2K
0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K
Příklad – tepelná izolace pod (nad) krokvemi
ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
Název
Sádrokarton
Minerální vata
Minerální vata
Uzav. vzd. mezera
Dřevo měkké
D[m]
0.0125
0.0600
0.1400
0.0600
0.0240
lambda[W/mK]
0.2200
0.0330
0.0480
0.3500
0.1800
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :
5.66 m2K/W
0.172 W/m2K
0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K
ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
Příklad – obrácená střecha
Název
D[m]
Železobeton 0.1500
1.7400
Minerální vlákna
0.1440
Extrudovaný polystyren 0.1650
Kačírek
0.0500
lambda[W/mK]
0.0380
0.0360
0.6500
Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:
Tepelný odpor konstrukce R :
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :
Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :
6.89 m2K/W
0.142 W/m2K
0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K
Příklad – zelená střecha
Pěkným příkladem realizace vegetační střechy intenzivního typu
jsou Hundertwasserovy lázně v sousedním Rakousku
Zdroj: www.novinky.cz
VEGETAČNÍ STŘECHY
Příklad – zelená střecha
O tom, že v Německu mají zelené střechy zelenou, svědčí i ekologické sídliště v Kasselu z roku 1983.
Jeho obyvatelé na bezúdržbové extenzivní střechy nedají dopustit i díky dobrému klimatu
a výraznému odlehčení kanalizace
Zdroj: www.novinky.cz
1 – nosná střešní
konstrukce,
2 – hydroizolace,
3 – ochranná
geotextilie,
4 – drenážní vrstva,
5 – filtrační vrstva,
6 – substrát,
7 – vegetace
Příklad – zelená střecha
Skladba vegetační střechy:
1. Nosná konstrukce,
2. Asfaltový nátěr,
3. Parotěsná zábrana,
4. Tepelná izolace – NOBASIL SPS, NOBASIL SPE-SD,
5. Expanzní vrstva,
6. Hydroizolační vrstvy,
7. Hydroizolační vrstva se zvýšenou pevností,
8. Ochrana proti prorůstání kořenů,
9. Drenážní vrstva,
10. Filtrační vrstva,
11. Vegetační substrát,
12. Rostliny
Vegetační střecha - Fatraroof GREEN
1. Vegetační vrstva
2. Substrát
3. Filtrační vrstva - geotextílie
4. Drenážní vrstva (50 > 100 mm)
5. Hydrozilační fólie FATRAFOL 818
6. Tepelná izolace
7. Parozábrana
8. Nosná střešní konstrukce
Zdroj: www.asb-portal.cz
Zdroj: www.tzb-info.cz
Příklad – zelená střecha
Zdroj: www.shutterstock.com
Zdroj: www.garten.cz
Zdroj: www.novinky.cz
VEGETAČNÍ STŘECHY NA OBČANSKÉ VÝSTAVBĚ
Příklad – zelená střecha
Zdroj: www.obcanskavystavba.cz
VEGETAČNÍ STŘECHY NA OBČANSKÉ VÝSTAVBĚ
Příklad – zelená střecha
Zelená střecha - budova ČSOB v Praze - Radlicích
Zdroj: www.garten.cz
Příklad – střecha jako „kabriolet“
Zdroj: www.velux.cz
Zdroj: www.bydleni.cz
Příklad – střecha jako hlavní součást architektury
Zdroj: www.dumazahrada.cz
Příklad – střecha jako hlavní součást architektury
Zdroj: www.dumazahrada.cz
Příklad – střecha jako součást technického řešení
Jantzenova větrná střecha
Větrný dům navrhl americký architekt Michael Jantzen
Příklad – střecha jako součást technického řešení
Jantzenova větrná střecha
Příklad – jak to u pasivní výstavby asi nepůjde…
Zdroj: www.softconsult.tv
Download

4. Řešení a příklady