ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ®
EVROPSKÁ SPOLEČNOST PRO VÝZKUM A ANALÝZU
NEHOD – NÁRODNÍ SKUPINA V ČR, o.s.
ASOCIACE ZNALCŮ A ODHADCŮ ČR, o.s.
XXIII. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ
ExFoS 2014
pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně,
prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, dr.h.c.
21407
SEKCE
ORGANIZAČNÍ, VZDĚLÁVACÍ,
PORADENSKÝ
A ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ
SERVIS BRNO
ANALÝZA SILNIČNÍCH NEHOD, OCEŇOVÁNÍ
MOTOROVÝCH VOZIDEL, STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Datum a místo konání:
pátek – sobota 24. – 25. ledna 2014
Kongresové centrum Brno, Výstaviště 1
ORGANIZAČNÍ INFORMACE A PODMÍNKY SMLOUVY
1. Přihlašovat na konferenci se lze online na adrese www.exfos.cz, nebo na některém z následujících kontaktů: Eva Körberová – SEKON Brno,
tel./fax: 545 215 140, mobil: 602 568 252, e-mail: [email protected]
2. Cena konference je 2.300 Kč, pro členy AZO či EVU 2.000 Kč. V ceně je zahrnuto DPH ve výši 21 %. Součástí ceny je CD s textem většiny
příspěvků (pouze pro účastníky konference).
3. Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem (Eva Körberová – SEKON BRNO) a objednatelem (účastník). DIČ: CZ496031271.
Poplatek lze výjimečně uhradit v místě konání akce při registraci v hotovosti.
4. Platbu poukažte na účet u České spořitelny, a.s., č. účtu 1343582369/0800, pokud se nepřihlašujete online, použijte variabilní symbol 21407,
v případě on-line přihlášky Vám bude přidělen.
5. PODMÍNKY STORNA: Při zrušení účasti do 5dnů před konáním akce vracíme 50 % z celkového poplatku za akci. (Rozhodující je den
doručení!) Při neúčasti přihlášeného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme. Ve výjimečných případech lze storno domluvit individuálně.
6. Přihlašující organizace (objednatel) akceptuje nabídku dodavatele a závazně objednává účastníka na akci.
7. Dopravní spojení: tramvají č. 1 od nádraží ČD směr Bystrc–Ečerova, zastávka Výstaviště–hlavní vstup.
8. V případě změny data nebo místa konání akce budou přihlášení zájemci informováni.
9. Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v den konání akce předáním
dokladu o provedení platby.
Společenský večer soudních znalců a odhadců v Moravské chalupě na ulici Křižkovského 47, 603 73 Brno – mezi hotely Voroněž I a II
(http://mch-brno.cz/). Dopravní spojení na zastávku Velodrom, autobus č. 44 z Mendlova náměstí, popř. na zastávku Výstaviště, hlavní vstup a
odtud 7 minut pěšky.
UPOZORNĚNÍ
Zahraniční účastníci platí v hotovosti u prezence, účast nutno potvrdit písemně, faxem nebo elektronickou poštou na [email protected] Noclehy si
účastníci zajišťují individuálně, případně po telefonické domluvě u firmy SEKON na č. tel. 545 215 140 nebo mobil 602 568 252. Uzávěrka
přihlášek 18. 1. 2014, po tomto termínu je možno se domluvit telefonicky.
PROGRAM KONFERENCE
Pátek 24. ledna 2014
9:00 Registrace účastníků valné hromady AZO / Registration of participants of general meeting of AZO
10:00 Valná hromada AZO; registrace účastníků konference / General meeting of AZO; Registration
11:00 Oběd (vydává se průběžně od 11:00 do 14:00) / Lunch (from 11:00 a.m. to 2:00 p.m.)
Společná část – vedoucí: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. / The joined part – chairman: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
12:30 Zahájení / Opening
12:40 Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2014 / Actual state of expert activities in the Czech republic in 2013
Prof. Ing. Albert Bradáč DrSc., Ing. Petr Daňhel – ÚSI VUT v Brně
13:00 Aktuální problémy v oblasti řízení a organizace znalecké činnosti v ČR / Actual problems in the management and organization of expert activities in CZ
Mgr. Petr Ševčík – Ministerstvo spravedlnosti ČR
13:20 Novela občanského zákoníku ve vztahu ke znalecké činnosti / Amendment to the Civil Code in relation to expert activities
14:00 Problematika odběru vzorků nebezpečných látek pro forenzní účely s využitím metod inženýrství rizik / Collecting of hazardous materials samples
for the forensic purposes with application of risk engineering methods
Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., Ing. Barbora Schüllerová, Ing. Ivana Fidrichová – ÚSI VUT v Brně
14:20 Přestávka na kávu, rozdělení do sekcí / Coffee break, division into sections
Sekce Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení – vedoucí: Doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. / Analysis of road accidents, the
valuation of motor vehicles, machinery and equipment – chairman: Doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
14:40 Minimalizace škod po havárii nákladního vozidla, nebo autobusu / Minimizing the losses after the heavy good vehicle crash or bus crash
Ing. Josef Libertín, CSc. – ÚSI VUT v Brně
15:00 Hodnocení poruch jako příčin havárií automobilů / The failures (defects) assessment as the cause of car accidents
Ing. Miloslav Řehák - TF ČZU v Praze, Ing. Marek Semela, Ph.D. – ÚSI VUT v Brně, Doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. – DFJP Univerzita Pardubice
15:20 Posouzení technického stavu jízdní soupravy / Detection of technical status of teuck-trailer combination
Ing. Andrej Haring – Truck Consult s.r.o. - Liberec
15:40 Zajímavé výsledky VaV činnosti ÚSI v oblasti analýzy silničních nehod / Interesting results of the R&D activities of IFE in the road accident analysis
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. a kol – ÚSI VUT v Brně
16:00 Závěr dne / Conclusion of the day
18:00 Společenský večer v Moravské chalupě, oficiální zahájení 18:30
Gala evening in the „Moravská chalupa“ restaurant, the official opening at 6:30 pm.
Sobota 25. ledna 2014
9:00 Členská schůze EVU / Membership Meeting of EVU
Sekce Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení – vedoucí: Ing. Marek Semela, Ph.D. / Analysis of road accidents, the
valuation of motor vehicles, machinery and equipment – chairman: Ing. Marek Semela, Ph.D.
10:00 Několik vět / Several sentences
JUDr. Karel Friml CSc. - Advokátní kancelář v Praze
10:20 Měření viditelnosti s použitím systému LMK / Visibility measurements using LMK system
Mgr inż. Piotr Ciępka, mgr inż. Adam Reza, dr inż. Jan Unarski, dr inż. Wociech Wach - Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków, PL
10:40 Výpočet vzájemného pohybu při kontaktu vozidla s tělem chodce / Calculation of the relative movement of the vehicle in contact with the pedestrian
Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., doc. Ing. Pavol Kohút, PhD. - Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina, SK
11:00 Přestávka na kávu / Coffee break
11:20 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU iCOMPOSE - Integrované řízení sdruženého pohonu a duálního zdroje energie u plně elektrického vozidla /
INTRODUCTION PROJECT iCOMPOSE - Integrated Control of Multiple-Motor and Multiple-Storage Fully Electric Vehicles
Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., Ing. Pavel Nedoma, Ph.D. – ŠKODA AUTO a.s., Dr. Ing. Jiří Plíhal – ÚTIA AV ČR v.v.i.
11:40 Poměry rozsahu deformací jako kritérium fingovaných nehod / The Ratio of Deformations as a Criterion of Fake Accidents
Doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc, RNDr. Ing. Jindřich Šachl, Ph.D., Ing. Michal Frydrýn – ČVUT v Praze, FD, Ústav soudního znalectví v dopravě
12:00 Stanovení příčin roztržení hydropneumatického akumulátoru hydraulického lisu lisovací linky / Cause explosion determination of hydropneumatic
accumulator of coachwork press machine of molding line
Doc. Dr. Ing. Radek Knoflíček – Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
12:20 Oběd / Lunch
Sekce Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení – vedoucí: Ing. Albert Bradáč, Ph.D. / Analysis of road accidents, the
valuation of motor vehicles, machinery and equipment – chairman: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
13:20 Ustálení příčin vzniku dopravní nehody v nejednoznačných případech / Stabilization of the causes of traffic accidents in ambiguous cases
Ing. Michal Furík – znalec Martin, SK
13:40 Problematika neurčitosti analýzy DN vztažená k omezeným vstupním podmínkám / Problematic of indeterminateness transport accident analysis
relative to the limited input conditions
Doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. – Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Ing. Miloslav Řehák – Technická fakulta ČZU v Praze
14:00 3D digitalizace a metrologie nárazových zkoušek - aplikace v praxi / 3D digitalization and metrology of Crashtests - applications in practice
Mgr. Zdeněk Marek – Policejní akademie ČR v Praze
14:20 Problematika elektrokol / Problems of e- bikes
Ing. Petr Kohoutek – EURO BIKE s.r.o. Otrokovice
14:40 Přestávka na kávu / Coffee break
15:00 Analýza vlivu aktivních bezpečnostních prvků vozidel na ochranu chodců při posuzovaní dopravních nehod / Analysis of influences of vehicle
active safety systems to protect pedestrians in the assessment of road accidents
Ing. Peter Vertaľ, Ing. Marek Semela, Ph.D., Ing. Vladimír Panáček, Ing. Jakub Motl – ÚSI VUT v Brně
15:20 Tuhostní charakteristika přední části vozidla / Stiffness characteristic of front part of the vehicle
Ing. Tomáš Coufal – ÚSI VUT v Brně
15:40 Analýza pojmů náhle x nenáhle pomocí experimentu / Analysis of terms „suddenly“ x „not suddenly“ reported by experiment
Ing. Stanislav Tokař – ÚSI VUT v Brně
16:00 Závěr konference / Conclusion of the conference
Download

ExFoS 2014 prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, dr.h.c. ANALÝZA