Analýza a optimalizace procesů
proces Energetiky
společný
ný projekt Barum Continental a UTB ve Zlíně
Zlín
Ing.Zuzana Tučková,
ková, PhD. (UTB), Ing.Zdeněk
Ing.Zden Novák (Barum)
Země…
její povrch je okolo 510 mil. km2…
29,2%, tj. 149 mil. km2 je pevnina…
každou vteřinu
inu je o 3 obyvatele více…
v říjnu 2011 překročil počet
et obyvatel 7 mld. …
s počtem obyvatel roste spotřeba
eba energie...
a tím i emise CO2...
přírodní zásoby zdrojů energie se tenčí…*
…s ohledem na tato fakta a úsporu nákladů
náklad
je snižování spotřeby
eby energie nezbytné…
např.. pomocí optimalizace energetických
procesů,využívání
,využívání nových technologií a synergií
ve využití různých druhů energií… Analýza procesů v energetice, nejen
výrobních podniků, a jejich následná optimalizace je prvním krokem…
*[Zdroj: Conti intern 4-2011]
2 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Obsah
Představení spolupráce Barum Continental a UTB - společný
projekt
Projektový přístup – metoda PROMT
Základní fáze projektu
Náklady a časová náročnost
nost projektu
Analýza vybraných údržbových procesů energetiky – postup
řešení a obecné výstupy projektu
Přínosy
ínosy projektu a další možnosti využití výsledků
výsledk
Závěrečné
né zprávy pro Barum, návrhy opat
opatření – návrh metodiky –
příručka Energetiky
Nadaní studenti – seznámení s praxí, diplomové práce, program
absolventů
Články & přednášky,
ednášky, konference
3 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
PROMT – Project Management and Tools
Standardizovaný nástroj a metoda (soubor metod) pro řízení
projektů v závodech Continental, který:
zajišťuje úspěšnost projektu,
je strukturovaný a systematický,
jasně definuje individuální úkoly,
jasně monitoruje zásahy
do projektu a tím také odchylky
od plánu,
šetří čas,
podporuje týmovou práci,
podporuje komunikaci napříč projektem.
4 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Základní fáze projektu „Analýza vybraných údržbových procesů
proces
energetiky“
1. fáze - Pilotní projekt - Analýza vybraných údržbových procesů
energetiky (dodávky tepla -26931) – 3 nadaní studenti
2. fáze - Analýza procesů oddělení
ělení teplo (26 932) - 1 nadaný student
3. fáze - Analýza procesů odd. elektro (26 920) – 2 nadaní studenti
4. fáze - Analýza procesů odd.
odd voda, vzduch (26 950-26 990)
– 1 nadaný student
5 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Analýza vybraných údržbových procesů
proces energetiky
Odbor Energetiky
26 910
Oddelenie - rozvody
médií (Voda-Vzduch)
26 950-26 990
Oddelenie - rozvody
médií (Elektro)
26 920
Oddelenie - rozvody
médií (Teplo)
26 931-26 940
Kompresorová
údržba 26 950
Energodispečing
Redukčná stanica
26 931
Čerpacia stanica
26 960
Velmi vysoké
napätie
Vytápanie 26 932
Recirkulačná stanica
26 970
Vysoké napätie
Údržba 26 990
Nízke napätie
Technik -energetika
(Voda)
Revízie, montáže
6 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Technikenergetika (Para)
Technik-energetika
(Para-Vzduch)
Špecialistaenergetika (Elektro)
Technik-energetika
(Aisys)
Technik-energetika
(Experion)
Technik-ekono
Náklady projektu, časová náročnost
čnost
Náklady na jednotlivé části = 25.000,25.000, Kč
Prostředky určeny na
dopravné, stravu,
nákup drobného majetku,
odměny řešitelům,
mimořádná stipendia studentům.
studentů
Projektový tým
Project Manager UTB, Project Manager Barum
2-3 členové týmu (studenti)
Časová náročnost 1. části projektu
cca 100 hodin při přímé analýze,
cca 80 hodin při zpracování dat.
dat
7 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Analýza vybraných údržbových procesů
proces energetiky - postup řešení
Identifikace hlavních procesů – vypracování přehledové
úrovně procesů (MTPH).
Analýza průběhu procesů,
procesů
subprocesů a činností
s rozlišením pracovních směn
ěn (v situaci, kdy je to potřebné)
– vypracování detailních procesních map (eEPC).
Sběr metrik (doba trvání činností, četnost výskytu) - Analýza
zjištěných údajů (FTE, koláčové
čové grafy).
Analýza přidané hodnoty procesů.
proces
Návrhy opatření a doporučení
čení.
8 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Procesní přístup
9 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Výstupy projektu
Nastal okamžik
předání směny
[20 min před...
Hlášení o havarijní
situaci
Veškeré informace jsou předávány pouze ústně
Provozní kniha
redukční stanice
Předání směny a
vyhodnocení
informací
Směnový předák
Provozní zámečník
Směna převzata
- je vyžadováno
řešení závad
Monitoring
stavu hladiny
řeky
Směna převzata
bez potřeby
dalších akcí
Experion
Nastalo zahájení
pochůzkové
činnosti
Zahájeno
monitorování
zařízení
Kontrolní
obchůzková
činnost
Monitorování
zařízení a
průběžná
dohledová...
Zjištěna událost
vyžadující její
řešení [velín]
AISYS
Směnový předák
Experion
AISYS
Vyslání obsluhy
pro prověření
indikátorů
Směnový předák
Provozní zámečník
(obsluha)
10 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Vše v pořádku
Přínosy projektu – výpočet
et FTE (odd. Teplo)
11 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Přínosy projektu – výpočet
et FTE (odd. Vytápění)
Vytáp
• Časová analýza: 6 pracovníků
• Do pracovního fondu jsou započítány i přesčasy
p
ve výšce 390
hod/rok
Zámeční Předák
k (FTE)
(FTE)
Operativní plánování
Provádění preventivní údržby
Požární dohled-ostatní
Monitorování
Kontrolní obchůzková činnost
Řešení vzniklých situacíopravy
Revize zařízení
Ostatní
Předákova činnost
Součet
0,02
1,11
0,12
0,34
1,14
1,76
0,04
0,12
0,00
4,64
Součet
(FTE)
0,11
0,13
0,00
0,17
0,06
0,13
1,24
0,12
0,51
1,19
0,16
0,02
0,11
0,60
1,36
1,91
0,05
0,24
0,60
6,00
12 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Přínosy projektu - návrh procesu „diagnostika zařízení“
za
(odd. Teplo)
Početnosťť výskytu zásachov za rok
Předchozí stav: seznam zařízení, bez prioritizace
Předpoklady:
Seznam všeho zařízení
Nutná prioritizace zařízení (viz. tabulka)
Nutnost určení přípustných hranic četnosti jednotlivých zásahů
70
Přínosy:
60
kritická oblasť
50
menej kritická oblasť
oblas ...
40
vyhovujúca oblasť
početnosti
30
zistená početnosť
etnosť
Zařízení
20
A
10
0
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
Typ zásahu
n
13 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Přehled stavu poruchovosti
Signalizace kritických stavů
Zvýšení efektivity proc. „Monitorování“
a „Kontrolní obchůzkové činnosti“
Priorita/
důležitost
Věk
Četnost
zásahů
X
Y
Z
Hodnoty 1-5
Hodnoty 1-5
Hodnoty 1-5
Rizikové
číslo
X*Y*Z
Přínosy projektu - návrh procesu „Diagnostika zařízení“
za
- vstupní
data (odd. Teplo)
Frekvenční tabulka výskytu zásahů (týdenní)
číslo
1..n
tabulky
Číslo
Směna
Typ
zásahu
Ranní
Odpolední Noční
R11
N11
Celkom
1
A
2
B
3
C
4
E
5
F
6
G
7
H
8
I
9
J
10
K
0
11
L
0
Týden
1...52
Rok
20xx
////
4
//
///// ///
8
//
2
///
//
3
///
5
0
/////
5
////
Zpracoval předák
Převzal
2
technik
14 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
4
Přínosy projektu - kontrolní obchůzková
ůzková činnost (odd. Elektro)
Trasa A
Zodpovědnost:
Zodpovědnos
jména
Počet
Popis
Trasa B
zaříze
ní
t:
Umístěn
Popis
í
jména
Počet
zařízení
Umístění
Rozvodna
Současnost: Zaškolení podléhá aktuální situaci
na pracovištích, nutno odbíhat k poruchám –
zvládnutí orientace po závodě trvá
Trafostanice
4
103
6kV
1
101
Rozvodna 6kV
1
103
Trafostanice
12
101
Trafostanice
2
103
Trafostanice
1
u 115
Trafostanice
1
103
Trafostanice
1
180
Trafostanice
2
104
Trafostanice
3
103
Trafostanice
4
104
Trafostanice
3
102
Rozvodna 6kV
1
103
Trafostanice
1
103
Trafostanice
1
103
Trafostanice
2
110
Trafostanice
2
103
Rozvodna
11
201,202
Celkem
18
Celkem
35
zaměstnancům delší dobu
Návrh 2 okruhů tras a jejich zařazení do Metodického manuálu Energetiky pro
rychlejší orientaci nových zaměstnanců a zkrácení doby zaškolování.
15 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Přínosy projektu - návrh zápisu revizních činností (odd. Elektro)
Zpřehlednění procesu revizí el. zařízení
zař
– z aktuálního formuláře není
zřejmé zda revizní zpráva je již zpracována a archivována
Původní verze
Nová verze
REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ - ROZVOD EL. ENERGIE
REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ - ROZVOD EL. ENERGIE
NN - 2011
Položka
Vývod
Objekt - název zařízení
Oddělení
VN - 2011
položka
vývod
objekt název zařízení
Doba
(min)
Zodpovědnost
Splněno
Revizní
zpráva
Archivace
LEDEN
splněno
LEDEN
B1-058
61.30
vypínač R
03,01
B1-059
61.30
ovládací skříň
04,01
B1-060
61.30
R
B1-061
61.31
vypínač R
05,01
B1-062
61.31
ovládací skříň
05,01
B1-063
61.31
R
B1-064
61.32
vypínač R
04,01
B1-065
61.32
ovládací skříň
04,01
B1-066
61.32
R
B2-029
62.20
vypínač R
B2-030
62.20
ovládací skříň
B2-031
62.20
R
B2-107
r 6.2
kompresorovna - rozvaděč, motory
B3-044
63.26
vypínač PK 1
02,01
B3-045
63.26
02,01
B3-046
63.26
ovládací skříň
PS 18-St.K. - PK 1 - motor, spouštěč,
pom.pohony, rozvaděč
C1-044
PS34
C2-043
TS Ia
C2-044
TS II
C2-045
TS IIIa
C3-024
VS 104
C3-025
VS 104
C3-026
VS 104
C4-027
TS X
filtrace chl. vody válcovny
950
60
Novák
25.01
kabelový prostor
931
120
Novák
15.01
kabelový prostor
932
90
990
150
932
180
935
60
Novák
30.01
934
90
Novák
10.01
940
70
970
120
Novák
08.01
950
90
Novák
19.01
- rm13.1.12 + motor
kompresor - rozvaděč,
motor
rozvaděč, ro 8.12.2,
osvětlení
el. motory, pom. obvody,
servoventily
ochranné a pracovní
uzemnění + měření
osvětlení; ventilace; rn (ro)
21.01
Novák
06.01
10.01
21.01
ochranné a pracovní
16 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
C4-028
TS X
pomůcky + dielektrické
koberce
C4-029
TS XI
osvětlení; vytápění;
ventilace; rn ( ro )
Další vybrané realizované návrhy opatření
opat
po I a II. části
Doplněna Příručka odboru energetiky obsahující nově:
Přiřazení zodpovědností a kompetencí
Seznam pracovních instrukcí
Trasy a pravidla pochůzkové činnosti zam. Redukční stanice páry
a odd. Elektro
Revize organizace práce – návrh využití volných kapacit => nové
technologie a postupy.
Sjednocení pracovních harmonogramů
harmonogram v odboru Energetiky
elektřina, stroje, rozvod médií
zlepšení komunikace a týmové souhry
Postupný přechod z papírového na elektronické výkaznictví, rušení
nepotřebných položek ve výkazech – optimalizace administrativních
procesů.
17 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Obecné přínosy spolupráce
Zapojení studentů do praxe (prakticky zaměřená diplomová
práce),
Efektivní ověření schopností,
Využití nových znalostí v dalším studiu (PhD.),
Možnost zařazení do absolventské stáže a následné zaměstnání
v perspektivní společnosti,
Seznámení s metodou řízení projektů
projekt PROMT, snížení nákladů
projektů,
Sdílení nových teoretických poznatků
poznatk z oblasti procesního řízení,
Realizace návrhů opatření – optimalizace procesů v podniku.
18 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Další možnosti využití výsledků
Vytvoření standardizovaného postupu zaškolení nového
zaměstnance jako součásti metodického „manuálu“ Energetiky
k zamezení „generačnímu“ ztrácení znalostí a zkrácení doby
zaškolení.
Změna filosofie personálního řízení energetiky v souvislosti
s probíhající generační obměnou .
Systematická diagnostika pro predikci - implementace spolu
s modulem SAP – Údržba.
Nastavení KPI pro hodnocení výkonnosti energetických procesů
z pohledu zajištění a správy toku médií (nejen pro tok energií) dle ČSN
EN 15 341 Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržby.
Využití výsledků a postupů pro certifikaci dle mezinárodního
standardu ISO 50001:2011 Energy Management (EnMS).
19 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Prezentace výsledků – Nadaní studenti & diplomové práce
Nadaní studenti
Ing. Michaela Hájková, I. , II.
II a III. část projektu (pokračuje
PhD.studiem)
Ing. Jana Lužíková, I. část projektu
Ing. Vendula Ondrášová, II. část projektu (absolventská stáž v BaCo)
Bc.Ondřej Kozubík, III. část projektu
Oceněné diplomové práce
Ing. Michaela Hájková - Projekt zvýšení efektivity vybraných procesů
údržby energetiky ve společnosti
nosti XY s využitím zásad procesního
řízení – 1. místo studentská vědecká
ědecká a odborná činnost FaME Zlín –
2010.
Ing. Vendula Ondrášová – Projekt zvýšení efektivity formou
reorganizace útvaru energetiky ve výrobním podniku XY s využitím
zásad procesního řízení.
,
20 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Prezentace výsledků – konference, odborné články
[1] NOVÁK, Z.; NOVÁK, P. Světová ekonomická krize a její dopady na náklady firem. Finance a výkonnost firem
ve vědě, výuce a praxi, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 23 - 24. 4. 2009, Zlín, CD, ISBN
978-80-7318-798-9
[2] ZÁMEČNÍK, R., HROMKOVÁ, L., NOVÁK Z. Řízení
ízení energetických procesů s cílem snížení nákladů firmy.
Intercathedra, Annual bulletin of plant - economic department of the European wood technology univerzity studies.
Poznań: 2009, Nr XXV, s. 107-11, ISSN 1640-3622.
[3] ZÁMEČNÍK, R., HROMKOVÁ, L., NOVÁK, Z. Energy Process Management to reduce Company Costs. XIV.
International Scientific Conference “ Energy problems and their impact on the forestry and wood sector in Poland,
the European Union and Europe (ECONOMIC FORUM 2009)",
2009 Laski, Poland. 15.-17.9.2009, bez ISBN
[4] NOVÁK, Z. Řízení a hodnocení výkonnosti energetických procesů. Mezinárodní Baťova konference, 6. ročník,
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 15.4.2010,
15
UTB Zlín, ISBN 978-80-7318-922-8
[5] HÁJKOVÁ, M., TUČKOVÁ, Z., TUČEK, D., NOVÁK, Z. Analysis of the selected maintenance processes in
energetics using the principles of process management and software support Aris. In Rozvoj spolupráce v oblasti
řízení a transferů technologií. Ostrava: Vysoká škola báňská
báň
– Technická univerzita Ostrava, 2010, ISBN 978-80248-2195-5
[6] TUČKOVÁ, Z, TUČEK, D., Increasing Knowledge by Teaching of Modern BPM Systems, In PROCEEDINGS
OF THE 7TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING EDUCATION (Education 10) Book
Series: Latest Trends on Engineering Education-WSEAS,
WSEAS, Corfu Island, Greece, July 2010, Pages: 487-493
[7] TUČKOVÁ, Z, TUČEK, D., IT and SW Support of BPM and Business Process Change Management, In
PROCEEDINGS OF THE 5TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMY AND MANAGEMENT
TRANSFORMATION, Book Series:Selected Topics in Economy, Management Transformations-WSEAS, West
University of Timisoara, Romania, October 2010, Pages:: 698-703
21 / Zdenek Novak, Zuzana Tuckova/ 8.11.2011 © Continental AG & UTB Zlin
Děkujeme
kujeme Vám za pozornost!
Download

Analýza a optimalizace procesů Energetiky