inf or
mační mě
síčník obce velké l
osiny
Číslo 5., roČník XVI, lis topad 2011
Oznámení
Obecní úřad Velké Losiny bude v pátek 18. listopadu 2011
UZAVŘEN.
Rekonstrukce mostu v Žárové
Obec Velké Losiny vlastní a obhospodařuje v rámci sítě místních komunikací
celkem 34 mostů, 10 propustků a 13 lávek. Mosty jsou různého stáří, jejich údržba
a opravy jsou technicky i finančně velmi náročné a ne všechny jsou v dobrém technickém stavu. Jedním z nejhorších je most v Žárové přemosťující Žárovský potok
ze silnice III. třídy směrem k Talpům, který byl postaven cca před 75 lety.
Porušená hydroizolace mostu byla příčinou neustále se zhoršujícího technického
stavu, mostní konstrukce ze železobetonu se vlivem vlhkosti a povětrnostních vlivů
začala rozpadat. Během kontroly v srpnu letošního roku bylo odborníkem konstatováno, že most je v havarijním stavu a bylo doporučeno most pro veškerou dopravu
uzavřít, případně dopravu po místní komunikaci řešit provizorním přemostěním.
Vedení obce se podařilo zajistit výběr dodavatele a finanční prostředky na
rekonstrukci mostu a počátkem měsíce října t.r. mohlo být přikročeno k zahájení
celkové rekonstrukce mostu. Původní most byl stržen a byly zahájeny práce na stavbě
nového mostu. Náklady na stavbu nového mostu budou činit 458 902,- Kč, stavbu
mostu provádí firma Ekozis, spol.s r.o., Zábřeh, ukončení stavby nového mostu je
plánováno do 30.11.2011.
Věříme, že nový most bude sloužit současným i budoucím obyvatelům místní
části Žárová i návštěvníkům obce k jejich plné spokojenosti minimálně dalších 75 let.
E.K.
Původní most
Práce na stavbě nového mostu
Foto: E.K.
2
Rekonstrukce nástupišť a osvětlení
v železniční stanici Velké Losiny.
V období srpen – říjen 2011 byla realizována v železniční stanici Velké Losiny
stavební akce, jejímž účelem byla rekonstrukce nástupišť a osvětlení.
V rámci této stavby bylo zřízeno nové mimoúrovňové poloostrovní nástupiště.
Pro přístup k nástupišti nyní slouží centrální přechod v čele nástupiště na příjezdu
od Petrova nad Desnou, na vjezdu od Koutů nad Desnou je nástupiště zakončeno
služebním schodištěm. Povrch nástupiště je opatřen betonovou dlažbou, stejně tak
i nástupní plochy a chodník před nádražní budovou. Rovněž zde byly doplněny
lavičky, odpadkové koše a také nezbytné prvky orientačního systému pro cestující.
Pod budovaným nástupištěm je instalován rezervní kabelovod přístupný ze dvou
kontrolních šachet umístěných v nástupišti.
Součástí rekonstrukce byla také úprava geometrické polohy kolejí č. 1, \d a 3,
včetně rozšíření drážních stezek a úprava výhybek č.1 a č.5. V rámci stavebních
prací na železničním spodku byla provedena v délce 200m úprava pravostranného
svahu drážního tělesa, tzn. zejména komplexní úprava odvodnění v tomto úseku.
S rekonstrukcí nástupiště souvisí i rekonstrukce osvětlení a úpravy na sdělovacím
a zabezpečovacím zařízení železniční dopravny. Původní osvětlení bylo nahrazeno
moderními úspornými svítidly umístěnými na poloostrovním nástupišti, u centrálního přechodu a u obou vjezdových výhybek.
Investorem stavby je vlastník trati - Svazek obcí údolí Desné, tedy i Obec Velké
Losiny jako člen svazku. Stavba byla realizována vybranou společností SART – stavby
a rekonstrukce a.s., Šumperk, která je zároveň provozovatelem dráhy Železnice Desná.
Celkové náklady na tuto stavební akci činily 4,49 mil. Kč, přičemž většina těchto
prostředků byla poskytnuta z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Tato stavební akce je velkým
přínosem pro zvýšení bezpečnosti
a komfortu cestujících, realizací
poloostrovního nástupiště s centrálním přechodem je také současně
zajištěn přístup do vlaků osobám
s omezenou pohybovou schopností. Celkově se tak zvýšila kultura
cestování po železnici v tomto významném lázeňském a turistickém
středisku.
Losinské nádraží. (foto V. Kopal)
3
Pronájem pozemků
ve vlastnictví obce Velké Losiny
Dnem 31.12.2011 končí platnost vzájemně uzavřených smluv o pronájmu pozemků na dobu určitou, které jsou ve vlastnictví Obce Velké Losiny. Rada obce v souladu
ze zákonem č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) v platném znění projednala možnost
prodloužení platnosti pronájmu na dobu neurčitou a schvaluje zveřejnění záměru
možnosti pronájmu pozemků nebo jejich částí na dobu neurčitou na úřední desce po
dobu 15-ti dnů. Jedná se o pozemky nebo jejich části, které jsou smluvně pronajaty
s platností doby pronájmu do 31.12.2011. Záměr neřeší pronájem dalších možných,
doposud nepronajatých pozemků. Dále rada obce schválila úpravu výše ročního
nájemného z pozemků s platností od 1. ledna 2012 z toho důvodu, že nejméně od
roku 1999 se výše nájemného nezvyšovala, a dále z důvodu, že v minulých letech
se ceny upravovaly vydáním nových zákonů, vyhlášek a předpisů.
Nové ceny ročního nájemného:
- u druhu pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu s výjimkou
lesního, roční nájemné dle zákona č. 195/93 Sb., §22 ve znění pozdějších
předpisů činí 1% z průměrných cen zemědělských pozemků, pokud se vlastník
s nájemcem nedohodnou jinak a v souladu s vyhláškou č. 340/2010 z 10.12.2010
(průměrné základní ceny zemědělských pozemků dle katastrálních území)
jsou (extravilán obce - pro účely zemědělské prvovýroby - sečení a sušení trávy
a pastvy dobytka) následovné: k.ú. Velké Losiny průměrná cena zem.pozemku 3,86 Kč/m2, tj. 1% = 0,0386 Kč/m2. k.ú. Bukovice – průměrná cena zem.
pozemku 1,21 Kč/m2, tj. 1% = 0,0121 Kč/m2. k.ú. Maršíkov – průměrná cena
zem. pozemku 2,58 Kč/m2, tj. 1% = 0,0258 Kč/m2. k.ú. Prameny – průměrná
cena zem. pozemku 1.95 Kč/m2, tj. 1% = 0,0195 Kč/m2. k.ú. Žárová – průměrná
cena zem. pozemku 2,07 Kč/m2, tj. 1% = 0,0207 Kč/m2
- v ostatních případech nájemné, nesloužící pro účely podnikání nájemce (intravilán obce - zahrádky apod.) dle Výměru MF č. 01/2010 z 8.12.2009 v platném
znění, část I, odd. A, položka 3, bod \d d) roční nájemné max do 7,- Kč/m2
v katastrálních územích následovně:. k.ú. Velké Losiny – 1,50 Kč/m2. k.ú. Velké
Losiny – zahrádky na Sídlišti U papírny, 1. máje a u MIRA baru – 3,00 Kč/
m2. k.ú. Bukovice, Žárová, Maršíkov a Prameny – 0,60 Kč/m2
4
Úprava ceny nájemného platí i pro nájemní smlouvy, uzavřené již na dobu neurčitou. Úprava bude řešena dodatkem ke smlouvě.
Žádáme všechny zájemce o pronájem včetně těch, kterým doba pronájmu končí,
aby zaslali svoji písemnou žádost o pronájem nebo o prodloužení doby pronájmu
(možno i na dobu neurčitou) na Obecní úřad, Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny,
nejpozději do 15. prosince 2011. Pokud do této doby nové žádosti neobdržíme, máme
zato, že o prodloužení doby pronájmu nemáte zájem, a tím pronájem pozemku končí.
-OÚ Velké Losiny, úsek výstavby-
Informace k poplatkům
Správce poplatků Obecní úřad Velké Losiny provedl kontrolu plateb lázeňského
a rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity. Provedenou kontrolou byla
zjištěna u některých poskytovatelů řada nedostatků, proto žádáme o zkontrolování
vašich podkladů k odvodu poplatků a uskutečněných plateb. Neuhrazené platby
můžete uskutečnit prostřednictvím bankovního převodu nebo přímo na pokladně
obecního úřadu.
Zároveň upozorňujeme, že výběr místního poplatku dle OZV, zákona o místních
poplatcích a dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, podléhá finanční kontrole,
kterou je obecní úřad oprávněn vykonat a také je oprávněn dle platných předpisů
uložit sankce.
Podrobnosti k výše uvedeným poplatkům lze zjistit na webových stránkách obce,
nebo přímo na obecním úřadě.
S. K.
Upozornění
Upozorňujeme občany, že Obecní úřad Velké Losiny eviduje občany, kteří nemají
prodlouženou nebo uzavřenou nájemní smlouvu na hrobové místo na pohřebištích
Velké Losiny, Maršíkov a Žárová.
Žádáme tímto občany, aby si uzavřené nájemní smlouvy na hrobová místa
zkontrolovali a platby nájemného ve lhůtách řádně uhradili.
(POKLADNA Obecního úřadu Velké Losiny,
úřední dny: PO, ST – 7:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.)
5
Informace k vydávání elektronických
občanských průkazů
V souvislosti s vydáváním nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými
údaji (e-OP) od 1.1.2012 bude možné přijímat žádosti o vydání občanských průkazů
na matričních úřadech nejpozději dne 30.11.2011. Od tohoto data nebudou matriční
úřady přijímat žádosti o vydání OP. Toto budou vykonávat pouze obecní úřady obcí
s rozšířenou působností.
Městský úřad Šumperk, pracoviště občanských průkazů bude přijímat žádosti do
14.12.2011, aby bylo možné v Praze žádosti zpracovat a vytisknout občanské průkazy. Po tomto datu bude provedena odstávka systému a bude obnovena až 2.1.2012.
M.J.
Městský úřad Šumperk oznamuje:
V souvislosti s provedením obnovy centrálního informačního systému cestovních
dokladů s biometrickými prvky bude nutná odstávka systému, a to
17.11. a 18.11.2011
V této době nebude možné zpracovávat žádosti o vydání e-pasů, ani tyto pasy
předávat.
Další technologická odstávka systému proběhne od 23.12.2011 do konce roku
a provoz bude obnoven 2.1.2012.
Posledním dnem pro podání žádosti o e-pas je 19.12.2011
Posledním dnem pro předání vyhotoveného e-pasu občanovi je 23.12.2011.
V souvislosti s uvedením nového systému elektronických občanských průkazů
do provozu a odstávkou systému cestovních dokladů s biometrickými prvky je posledním dnem pro podání žádosti o stávající typ občanského průkazu 14.12.2011.
Pozvánka na ZO
V pondělí 14. listopadu 2011 v 17,30 hodin
se ve Víceúčelovém zařízení Velké Losiny
uskuteční 7. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny.
Program na plakátech. Zveme všechny občany obce!
6
7
Jak jsme se měli na zájezdu do chorvatské
Podgory 9. až 18. září 2011
Stalo se již téměř tradicí, že Komise pro občanské záležitosti Rady obce Velké
Losiny pořádá podzimní pobytový zájezd pro seniory naší obce. I letos se to podařilo
a plně obsazený autobus vyjel 9. září 2011 směr Chorvatsko, konkrétně letovisko
Podgora, které si někteří účastníci zájezdu oblíbili již v loňském roce. V klimatizovaném autobusu cesta rychle ubíhala, nechybělo ani „povzbuzující“ občerstvení od
majitele cestovky ALFA ZET ing. Suchánka, ani milá pozornost ve formě výborných
koláčků od paní Jůnové pro celý autobus! S veselou náladou jsme dorazili do Podgory,
kde nás přivítalo horké slunce, azurové moře, ale i všudypřítomné vedro, které nás
provázelo po celou dobu pobytu. Většina z nás se šla hned po ubytování osvěžit do
moře, přesvědčit se, jestli je pořád slané, a zjistit teplotu vody – skutečnost překonala
naše očekávání – moře bylo teplé, čisté, klidné, zkrátka super. Denně jsme si užívali
koupání do sytosti, chytali bronz na prosluněné pláži a ti opatrnější odpočívali ve
stínu pod piniemi. Každý si mohl zvolit denní program podle svého uvážení, ale těšili
jsme se i na avizované výlety.
Trochu nás zklamala prohlídka Makarské, neboť jsme vyjeli dle přání výletníků
do asi 9 km vzdáleného centra Makarské riviéry až po večeři, a to už byla skoro tma,
takže jsme nic moc neviděli, jen některé nasvětlené monumenty, např. kostel sv. Marka
či luxusní výletní loď v přístavišti. Výlet do Mostaru, pátého největšího města Bosny
a Hercegoviny, to už byla jiná. Na tváři města jsou dodnes zřetelně vidět stopy po
válce, válečné roky připomínají i desítky hřbitovů s jednoduchými bílými náhrobky,
většinou s datem úmrtí 1992 nebo 1993. Prohlédli jsme si mešitu ze 16. století, nejstarší na území Hercegoviny, plnou koberců a vzácných památek. V tureckém domě
nás zaujalo jeho zařízení a uspořádání – skromné pro ženy a děti, pohodlně vybavené
různými stolečky a lavicemi pro muže. Zajímavým detailem bylo, že jsme po domě
chodili naboso a za návštěvu se
platilo až při odchodu, zřejmě
podle „tureckého hospodářství“.
V Mostaru nemohla chybět
prohlídka známého mostu přes
řeku Neretvu, který byl v r. 1993
střelbou bosenských Chorvatů
zničen, po 11-ti letech zrekonstruován a v r. 2005 znovu
zapsán do seznamu UNESCO.
Cestu k němu lemovala spousta
krámků s nabídkou šperků a suvenýrů, které lákaly všudypřítomZ výletu do Mostaru. (foto M. Smolík)
8
né turisty k nákupům všeho
možného a ani my jsme neodolali. Obloukový most, vysoký 21 m byl postaven z bílého
kamene, mimochodem velmi
kluzkého, některé kvádry byly
vyzvednuty ze dna Neretvy,
kam popadaly při bombardování. Je z něho krásný výhled
na město s bílými stavbami
a štíhlými věžemi minaretů.
Udoláni vedrem jsme poseděli
(foto M. Smolík)
na muslimské straně mostu
v příjemném chládku restaurace a osvěžili se výbornou bosenskou kávou, podávanou
v džezvě. Po návratu do Podgory se mnozí šli ještě vykoupat, aby smyli pot z horkého
dne – konečně byly na moři i vlny.
Celodenní výlet lodí na ostrov Hvar a Brač s fish-picnicem byl obohacen koupáním
a prohlídkou ostrova. Při návštěvě slavného mariánského poutního místa Medugorie
nás zaujal krásný kostel sv. Jakuba, postáli jsme u sochy Panny Marie vyzdobené orchidejemi a někteří si nabrali vody z blízké studánky. Výstup na Podbrdo jsme vzdali pro
velké horko a raději se vydali k vodopádům na řece Trebižat, kde si někteří odvážlivci
i zaplavali v nepříliš teplé vodě. Zmoženi horkým sluncem se pak všichni těšili na
zpáteční cestu ve vychlazeném autobusu. V Podgoře žádný večer nechybělo posezení
v některé restauraci s výborným vínem nebo pivem, někdy i s tancem. Poslední den
pobytu byl opět ve znamení koupání ve stále teplém moři, jen neradi jsme se loučili
s oblázkovými plážemi a průzračnou vodou.
Při zpáteční cestě jsme naposledy obdivovali bílé skály pohoří Biokovo, hluboké
kaňony řeky Cetiny a ujížděli po dálnici směr Plitvická jezera, nejznámější národní
park v Chorvatsku. Procházeli jsme po dřevěných lávkách kaňonem kolem jezer
a vodopádů, projeli se lodí po největším jezeře Koziak a vrátili se vláčkem k autobusu.
Nejdelší trasu cca 7,5 km jsme šli 4 hodiny a protože nás stále provázelo teplé počasí,
všichni přivítali po náročné procházce krátký odpočinek s občerstvením v místní
restauraci. Pak nás už čekala jen cesta domů.
Poděkování za štědrý finanční příspěvek na dopravu patří Obci Velké Losiny. Velké díky patří paní Mgr. Janě Kocmanové, která to všechno zorganizovala. Na závěr
se sluší poděkovat našemu průvodci panu ing. Jiřímu Suchánkovi z CK ALFA-ZET
v Šumperku za další úspěšný zájezd, řidičům autobusu p. J. Kubíčkovi a W. Vrbovi
za bezpečnou a příjemnou cestu jak na výletech, tak při cestě tam i zpět.
Tak snad někdy příště
Za všechny účastníky Jarmila Banková
9
10
Drakiáda 2011 v Maršíkově
Ve středu 28. září 2011 proběhla v Maršíkově moc pěkná akce Drakiáda. Sraz byl
odpoledne ve 14 hodin v místním Kulturním domě Maršíkov, tento rok nám přálo
počasí, slunečno i větrno… „Draččí“ odpoledne začalo výrobou draků.
Pan Moravec připravil ukázkový velký model krabicového draka, který nás naladil na výrobu dráčků z materiálu připraveného pro 3 desítky dětí, dřevěných tyčrk,
špejlí, průsvitného a balicího papíru, krepového papíru, lepidel, nůžek a provázků.
Podle instrukcí vznikaly originální šestibocí a čtyřbocí létající dráčkové. Děti s rodiči
pak každého svého draka vyzdobili pomocí fixů a vodových barev, dali jim veselou
nebo hrozivou tvář a barevný dlouhý ocásek….těžiště zajišťoval důmyslně provlečený
provázek, ke kterému se připevnilo vodící lanko nebo silon….a mohlo se vyrazit
na svah za hřbitovem k prvním pokusům o lety….zprvu se bojovalo s přízemními
nepravidelnými vzdušnými proudy, ale kdo se s drakem dostal do rozumné větrné
výšky, měl vyhráno, a tak se zanedlouho nad Maršíkovem rozletělo hejno malých
a barevných draků a dráčků, z nichž ten nejváženější krabicový šel všem ostatním
drakům příkladem a dostáhl téměř nebeské výšky. Malí i velcí, kteří si vyzkoušeli
své umění ve vypouštění draků, byli odměněni radostí ze svých povedených draků….
bylo jich plné nebe jako hejno ptáků……děti se proskotačily na vzduchu a za svojí
snahu byly odměněny čokoládovou medailí…… pořadatelé byli spokojeni s účastí
i s celou vyvedenou akcí.
(foto M. Smolík)
11
V průběhu odpoledne se
našel čas na odpolední kávu
s koláčky či studené občerstvení.
Děkujeme všem, kteří se pravidelně účastní přípravy i průběhu
akce, i rodičům, kteří dovedli své
děti, a tak se snaží nejen své děti
motivovat k činnostem, které
již jsou pomalu opomíjeny, ale
svojí přítomností se také stávají
součástí místní tradice.
Při své příští akci, komise by
ráda udržela mikulášské zázemí,
které se již několik let traduje
v prostorách Kulturního domu
v Maršíkově……takže rádi uvidíme hodné i zlobivé děti, pro které je mikulášská
nadílka především organizována. Těšíme se již brzy na vaši hojnou účast a písničky a básničky vašich dětí, které Mikuláš, anděl i neposedný čert rádi vyslechnou
a odmění…..
Za KSKM Iva Smýkalová
Sportovní odpoledne v Bukovicích
Poslední prázdninový víkend uspořádala Bukovická kulturní komise na hřišti
u „KAUFLANDU“ velké SPORTOVNÍ ODPOLEDNE.
12
Pobavili se nejen děti, ale i dospělí. Připravili jsme spoustu zábavných disciplín
a nejen ty. Ukázka lukostřelby, kroket a zápas v petanque zaujal úplně všechny.
Největší atrakcí ovšem byla obří vodní skluzavka. Kdo měl odvahu a skluzavku
si vyzkoušel, rozhodně nelitoval. Ovšem ani diváci nepřišli zkrátka.
Na závěr celého odpoledne jsme grilovali špekáčky, steaky a také se zpívalo
„karaoke“.
Rozloučení s prázdninami se nám všem líbilo.
Za všechny Bára Bebčáková.
13
ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ
ŠKOLY VELKÉ LOSINY
Poprázdninové setkávání v Mateřské škole Sluníčko
Začátek v mateřské škole se nesl v pohádkovém duchu. Paní učitelky si na uvítanou a snadnější nástup nových dětí připravily maňáskovou pohádku
„Rozbité hračky.“ Zahájení se tak obešlo bez slziček. Za pomoci a podpory rodičů
jsme se snažili během měsíce září vytvořit dětem prostředí, ve kterém se budou cítit
šťastně a spokojeně a se zaujetím se budou zapojovat do všech činností.
Se vzdělávací nabídkou „Rok s barevnými kamínky“ pro školní rok 2011/2012
se rodiče seznámili na třídní schůzce dne 13. září 2011. Je rozdělena do čtyř integrovaných bloků podle ročních období a do deseti tematických námětů. Každá část
čtvrtletního integrovaného bloku je završena rozloučením se s ročním obdobím dramatizací pohádky. Zabýváme se prvním čtvrtletním integrovaným blokem „Podzimní
hry a činnosti“ s tematickým celkem na září „Podzim na zahradě, poli a v lese.“
Další nabídkou ke vzdělávání patří mimoškolní kroužky: hudebně recitační (Vítání
občánků), keramický, psychorelaxační s prvky jógy, taneční a v letošním roce přibyl
kroužek angličtina hrou.
Soutěž v rychlém složení obrázku. (foto Dana Machů)
14
Snažíme se také „podchytit“ děti s vadami řeči ve spolupráci s logopedkou paní
Rozsívalovou, která navštívila naši mateřskou školu 9. září 2011 a provedla depistáž
vad řeči u dětí.
Ke zpestření programu v mateřské škole také patří plavecký výcvik, do kterého
se letos přihlásila většina dětí z oddělení Včeliček. Každý čtvrtek po dobu 10 lekcí
zažívají nová mokrá dobrodružství.
Těšíme se na pravidelná setkávání s rodiči a dětmi na „Tvořivých odpoledních,“ na
jejichž organizaci a obsahu se podílejí především rodiče ve spolupráci s učitelkami.
Prohlubování spolupráce s rodiči je naší prioritou pro tento školní rok.
Drátěnková bitva. (foto Dana Machů)
Dne 27. září 2011 se uskutečnilo první takové setkání pod názvem „Seznamovací
táborák“ na školní zahradě. Na začátku rodiče s dětmi absolvovali zajímavé soutěže
ve dvou družstvech. Nejvíce jsme se však nasmáli při provazovém přetahování dospělých, kde se nechtěl nikdo vzdát. Soutěž skončila nerozhodně. Jak na levé straně
s rodiči v trávě a s polovinou provazu jako trofej, tak i na pravé straně. Vyčerpávající
pro všechny byla závěrečná „drátěnková bitva.“ Opečené buřty nám moc chutnaly
a dodaly novou sílu. Rozcházeli jsme se nezvykle teplým večerem s pocitem dobře
zakončeného a příjemně stráveného dne.
15
Při opékání. (foto Dana Machů)
Poslední tradiční akcí v měsíci bývá návštěva místního kina. Tentokrát pan Zatloukal dne 26. září 2011 dětem promítl pásmo pohádek pod názvem „Královna
koloběžka.“
Dana Machů, vedoucí učitelka MŠ Sluníčko
Mateřská škola Veverka
To jsme ještě neviděli …
Prázdniny se blížily ke konci, za dveřmi netrpělivě přešlapoval nový školní rok,
a přesto na naše čilé Sovičky čekal ještě jeden nevšední zážitek. Od pondělí 22. srpna 2011 probíhaly v loučenském zámeckém parku přípravy na každoroční soutěž
v Dřevosochání, setkání tvůrčích dřevokazů. Řezbáři nejen z České republiky, ale
i z Anglie nebo z Polska, zde měli postaveny své přístřešky a různými dlátky, kladívky a někteří dokonce pomocí motorových pil vytvářeli roztodivné výjevy a postavy
z pohádek. Ochotně našim dětem vysvětlovali i předváděli způsob své práce a děti
zase rády zapózovaly před objektivem fotoaparátu.
16
Z Dřevosochání. (foto Kateřina Mádrová, st.)
Druhou polovinu zážitkového dopoledne strávily v Zábavním dětském centru,
kde se na chvíli staly piráty, válečnými dobyvateli, princeznami i rytíři a neohroženě
zdolávaly nástrahy tamního hradu, lanové dráhy či tobogánu.
Plné zážitků a dojmů se vracely zpět do školky přímo k prostřeným stolečkům
a do postýlek uléhaly sice unavené, ale šťastné.
Věřím, že doma měly rodičům co vyprávět.
Kateřina Mádrová, st.
17
Strakatý začátek školního roku ve Veverce
Již září nám ukázalo, že i tento školní rok bude pro děti nabitý lákavými akcemi.
Dne 20. září 2011 jsme zahájili kulturním představením v místním kinosále, divadlem
„Krtka a Myšky.“ Děti měly možnost stát se na chvíli pravými herci a obecenstvu
předvést své herecké nadání. Naše malé Veverky se aktivně zúčastnily pohádek jako
je „Krtek a Myška, Boudo budko, nebo O veliké řepě.“ Pan Zatloukal nám 23. září
2011 také umožnil zhlédnout mimořádné promítání kouzelné pohádky Čertova
nevěsta a o pár dní později pohádkové pásmo pro děti.
Od 8. září 2011 děti zahájily plaveckou sezónu. Nyní navštěvují pravidelně každý čtvrtek plavecký areál Aquatol v Šumperku a každé úterý bazén v Termálních
lázních Velké Losiny.
Oddělení starších dětí Soviček také začalo docházet na kurz keramiky do dílny
paní učitelky Lenky Grmelové v základní škole.
Začátkem měsíce října v naší školce odstartovaly nadstandardní aktivity, které
děti budou provázet po celý rok. Těmi jsou např. sportovní gymnastika, jóga, hudebně
taneční kroužek, výtvarný kroužek, flétna, angličtina a také míčové hry v tělocvičně
základní školy pod vedením pana Ladislava Navrátila. O zábavu tedy nemají nouzi
děti, ani my učitelé a díky opravdu nabitému programu, který nás v příštích měsících
čeká, nemají podzimní chmury šanci.
Kateřina Mádrová, ml.
Den s Lesy ČR
I letos jsme s dětmi neopomněli navštívit ekologickou akci v lázeňském parku ve
Velkých Losinách, kterou pro děti již několik let připravují Lesy ČR Loučná nad
Desnou ve spolupráci se šumperskou Vilou Doris.
Dne 16. září 2011 jsme vyrazili do parku v lázních. První stanoviště zaujalo
hlavně kluky, ale nenechala se zahanbit ani děvčata. Střílelo se ze vzduchovek na
cíl, který někteří zdatně trefili. Na dalším stanovišti pan Růžička stloukal ptačí
budky. A jelikož jsme o jednu přišli, když se nám v létě zlomila na školní zahradě
lípa, rádi jsme počkali na novou budku a pana Růžičku jsme pozorovali při práci
a on nás přitom nenápadně zkoušel ze znalosti ptactva. A myslím, že jsme uspěli.
O kousek dál na nás číhalo nové stanoviště. Zde si děti ze dřeva vyráběly šperk.
Musely pracovat opatrně, byla jim svěřena pájka. Po cestě do horní části lázeňského
parku děti pozorovaly koně, který pracuje v lese, ale dnes propůjčil svůj hřbet dětem.
Povozil je a přitom se děti učily, jak ke koni přistupovat a na co si dát pozor. Skoro
všechny se podívaly na svět z koňského hřbetu.
18
Před jedním z exponátů na Dni s lesy ČR. (foto Ing. Vlastimil Starý)
Po tomto zážitku nás v horní části lázeňského parku čekalo plnění spousty úkolů.
Tak například jsme poznávali veškerou zvěř v lese, uměli jsme přiřazovat parohy
ke zvířatům a také jsme uměli vyjmenovat členy zvířecích rodin. Lišku jsme pozorovali dalekohledem. Poznávání hub nám také nedělalo problémy a poznali jsme
je všechny. Co děti hodně zajímalo, byly různé druhy živých sov a také krkavec.
Zblízka je pozorovaly.
Dopoledne v lese uběhlo jako voda a my jsme se museli vrátit do školky na
pozdní oběd. Chutnal nám, i když některé děti u posledního stanoviště neodmítly
opečenou uzeninu.
Já osobně děkuji organizátorům této akce za ochotu pro děti takovou prožitkovou akci připravit.
Jana Stará, vedoucí učitelka MŠ Veverka
19
Dýňuláci
Rok se s rokem sešel a my jsme se opět s rodiči potkali při dlabání dýní
a 25. října 2011 prožili pěkný podvečer. Dopoledne děti z oddělení Soviček upekly
pro rodiče dýňovou buchtu. Hlavní surovinu - zavařenou dýni - nám dodala paní
Jaroslava Matějková. O další dýňové pohoštění se postarala paní Hochová, která
nás překvapila dvěma pochoutkami. Všechno pohoštění bylo vmžiku snědeno.
Dýňuláci. To jsou ty vydlabané dýně na zemi! (foto Jana Stará)
Děti se celý týden seznamovaly s tradicí svátku Halloween a srovnávaly s našim
svátkem Dušičkami. Kreslily a skládaly různá strašidla a vyzdobovaly nimi třídu.
Poděkování patří panu Vojtěchu Žídkovi, který nás ani letos nenechal „na holičkách“ a postaral se o úrodu dýní, kterou nám daroval.
Jana Stará, vedoucí učitelka MŠ Veverka
Drakiáda
I v čase, kdy sluníčko svítí jen tak naoko, ale lyžování je ještě daleko, si malé
Veverky s programem nemusí dělat žádné starosti. Jako každý rok je totiž čeká
oblíbená akce s rodiči Drakiáda.
Jako v minulých letech se i letos 31. října 2011 sešli v hojném počtu a společně se
snažili vznést draky co nejvýš do vzduchu. I přesto, že nám povětrnostní podmínky
příliš nepřály, neměli o zábavu nouzi. Každý drak byl něčím zajímavý, a proto jsme se
rozhodli letos odměnit draka s nejdelším ocasem a nejhezčího draka domácí výroby.
20
Oba diplomy byly právem uděleny a každý malý účastník Drakiády byl odměněn
medailí. Občerstvení bylo zajištěno pro malé i velké soutěžící a zvláštní poděkování
si zaslouží paní Vírová, která upekla vynikající linecké kytičky.
Příjemně strávené odpoledne s rodiči a dětmi nás velice potěšilo a těšíme se na
příští rok.
Kateřina Mádrová ml.
Z drakiády. (foto Jana Stará)
Týdenní pobyt partnerů z německého Zellingenu
ve Velkých Losinách
V pondělí 26. září 2011 dorazili naši němečtí kamarádi z Zellingenu k naší škole
okolo 18.00 hodiny. Nastalo velké přivítání. Po přivítání se šli ubytovat do penzionu
FIT. Za chvíli už na ně čekala večeře. Hned po večeři jsme se sešli venku na hřišti
a začali se pomalu ale jistě seznamovat.
Druhý den 27. září 2011 naše zahraniční kamarády přivítal náš pan ředitel.
Rozdělili jsme se do skupinek a provedli je po škole. Společně s Němci jsme plnili
různé úkoly. Po obědě jsme se vydali do Ruční papírny Velké Losiny. Po prohlídce
ruční papírny jsme se rozdělili na smíšené skupiny na tzv. „Rallye Velké Losiny.“
Po cestě jsme plnili mnoho zajímavých úkolů. Kolem 18.00 hodin jsme došli zpět
do školy a odevzdali listy s vyplněnými úkoly. Čeští žáci se rozešli do svých domovů a němečtí žáci šli na večeři. V 19.00 hodin jsme se vrátili zpět do školy a hráli
společně vybíjenou.
Ve středu 28. září 2011 jsme se vydali na výlet do Koutů nad Desnou. Vyjeli
21
Ze společné hodiny anglického jazyka. (foto Jiří Ševčík)
jsme novou šestimístnou lanovkou na Dlouhé Stráně. Došli jsme k horní nádrži,
odpočinuli si a lanovkou zase dolů. Autobusem jsme jeli do Loučné nad Desnou.
Tam jsme se nasvačili, prohlédli rybník Kocián, zahráli si minigolf a jeli zpět do
Velkých Losin.
Ve čtvrtek 29. září 2011 ráno jsme se sešli u školy a společně jeli autobusem
do Zámku Velké Losiny. Němečtí žáci si prohlédli zámek a my jsme na ně čekali
venku. Po prohlídce jsme zase nasedli do autobusu a jeli do Šumperka. Navštívili
jsme Geschaderův dům a v něm expozici o čarodějnických procesech. Potom jsme
měli rozchod. Vzali jsme své německé kamarády na nákupy suvenýrů. Domů jsme
přijeli kolem 16.00 hodin. V 18.00 hodin začala závěrečná diskotéka, hrál DJ Talpa.
Písničky byly super, a tak jsme si celý poslední večer s našimi kamarády pořádně užili.
V pátek 30. září 2011 nastal čas odjezdu Němců domů. Ráno jsme se sešli
společně v jídelně. Po projevu pana ředitele jsme našim německým kamarádům
předali malé dárky. Potom nastalo dlouhé a bolestivé loučení. Šli jsme s Němci
ven a pomohli jim se zavazadly. U autobusu to někteří už nevydrželi a slzy se jim
koulely po obličeji.
Byl to skvělý týden plný zajímavých zážitků. Od této doby už jsme se jen hrozně
těšili, až pojedeme 9. října 2011 do německého Zellingenu.
Vendula Nováková, žákyně 9. třídy
22
Za nádherného slunečního dne na horní nádrži Dlouhých Strání. (foto Jiří Ševčík)
Velkolosinští žáci základní školy na týdenním výměnném pobytu
v německém Zellingenu
Od neděle 9. do soboty 15. října 2011 jsme se my, žáci 8. a 9. třídy, zúčastnili
výměnného pobytu v Německu. Naše dobrodružství začalo tím, že jsme se sešli
v neděli 9. října 2011 ráno v 8.00 hodin u školy a nastoupili do našeho autobusu.
Další účastníky jsme přibrali u Pradědu. A mohli jsme se vydat na cestu. Jeli jsme
přes Bludov, kde nastoupil poslední účastník, pan učitel Tomáš Skoumal. Pokračovali
jsme přes Hradec Králové, s krátkou přestávkou v námi oblíbeném Mac Donaldu,
a přes Prahu a Plzeň, kde jsme si opět dali pauzu, jsme pokračovali až do Zellingenu.
Do Zellingenu jsme dorazili kolem 18.00 hodiny. U školy už na nás nedočkavě
čekali zástupci hostitelských rodin, u kterých jsme byli ubytováni.
V pondělí 10. října 2011 jsme se všichni sešli ve škole. Do školy jsme byli dopraveni školním autobusem. Všichni jsme byli přivítáni paní ředitelkou. Po přivítání
jsme hráli na seznámení hru cip cap a následně jsme byli provedeni školou. Po
seznámení se školním prostředím jsme byli rozděleni do skupin a šli jsme „Rallye
Zellingen.“ Po rallye jsme byli hladoví, a tak jsme se opět rozdělili na dvě skupiny.
23
Ze společné přípravy palačinek. (foto Tomáš Skoumal)
Jedna skupina šla hrát sportovní hry a ta druhá zůstala v kuchyňce a připravila
palačinky s jablečnou přesnídávkou. Po tomto skvělém občerstvení jsme se vrátili
zpátky do hostitelských rodin.
V úterý 11. října 2011 jsme měli celodenní výlet do překrásného města Würzburgu. Navštívili jsme pevnost Marienberg, přešli jsme přes starobylý mohanský most,
navštívili královsko-biskupskou rezidenci a nakonec nás čekala nezapomenutelná
plavba lodí zpět.
Ve středu 12. října 2011 nás přijal ve svém úřadu starosta Zellingenu. Seznámil
nás se svou prací, vysvětlil nám, jak funguje tamní obecní úřad, a zodpověděl naše
všetečné otázky. Následovala exkurze do jedné z místních pekáren. Byli jsme provedeni a seznámeni s tím, jak taková malá pekárna funguje, mohli jsme si zkusit, jak se
co dělá, a některé výrobky dokonce ochutnat. Odpoledne jsme společně sportovali.
Ve čtvrtek 13. října 2011 jsme navštívili krásné středověké město Rothenburg.
Upoutaly nás zejména nádherné historické budovy, kriminální a vánoční muzeum.
Při rozchodu jsme nakupovali malé dárky domů.
Prohlídka vinohradu a zpracování vinné révy nás čekaly v pátek 14. října 2011
dopoledne. Páteční odpoledne jsme měli volný program a připravovali jsme se na
závěrečný večer s diskotékou.
24
V sobotu 15. října 2011 ráno jsme se rozloučili s našimi přáteli a kamarády, plni
zážitků jsme nasedli do našeho autobusu a vydali se na zpáteční cestu do Velkých
Losin.
Výměnný pobyt se nám všem velice líbil. Všichni děkujeme paní učitelce Miroslavě Podzimkové a panu učiteli Tomáši Skoumalovi za to, že to s námi celý týden
vydrželi, panu Vokurkovi z firmy Vobus Hanušovice za to, že nás bezpečně odvezl
i přivezl, a v neposlední řadě Česko-německému fondu budoucnosti v Praze a Obci
Velké Losiny za finanční podporu celé akce.
Andrea Lužíková, žákyně 8. třídy
Společná fotografie na biskupském náměstí ve Würzburgu. (foto Miroslava Podzimková)
Finanční podpora mezinárodního projektu
Správní rada Česko – německého fondu budoucnosti v Praze na základě schváleného projektu stejně jako v minulých pěti letech finančně podpořila zapojení naší
školy do mezinárodního projektu „Partnerství škol – reciproční
výměna žáků 7. ročníků.“
Na účet školy tak po podepsání smlouvy bylo připsáno
4 000 Eur. Tyto prostředky jsme čerpali na částečnou úhradu
nákladů spojených s výměnnými pobyty 24 německých žáků
25
a jejich tří učitelek ve dnech 26. až 30. září 2011 ve Velkých Losinách a 20 žáků
a dvou učitelů naší školy ve dnech 9. až 15. října 2011 v partnerském německém
Zellingenu.
Dvoustrannou mezinárodní spolupráci našich škol budeme rozvíjet za laskavého
přispění Česko – německého fondu budoucnosti i v následujících letech.
Jiří Ševčík, ředitel školy
Keramika pro dospělé
Jako každý školní rok i letos je v provozu školní keramická dílna s nabídkou
kroužků jak pro školáky a děti z mateřských škol, tak i pro širokou veřejnost.
Keramika pro dospělé probíhá vždy ve středu (v době prázdnin podle zájmu)
v čase od 17.30 do 19.30 hodin. Cena je 80 Kč za jeden kurz. Vchod od tělocvičen.
K návštěvě naší školní keramické dílny srdečně zveme všechny zájemce s touhou
vytvořit si dílko dle svých představ a vlastním přičiněním. Garantujeme vám, že si
při nevšední práci odpočinete od všedních starostí.
Lenka Grmelová, vedoucí keramické dílny
Vážení čtenáři Velkolosinských pramenů,
od tohoto vydání informačního měsíčníku Obce Velké Losiny včetně nebude
Základní škola a mateřská škola Velké Losiny z důvodu tradičně velkého rozsahu
textů zveřejňovat kompletní měsíční přehled své činnosti. Vybereme vždy jen ty
nejklíčovější okamžiky ze života naší školy a k získání ostatních informací včetně
fotodokumentace Vás pozveme na naše internetové stránky www.skolalosiny.cz.
Co tedy naleznete na těchto stránkách za měsíce září a říjen 2011:
* Myslivecký den (10. 9. 2011) * Den s Lesy ČR (16. 9. 2011) * Atletický čtyřboj
Šumperk (22. 9. 2011) * Přespolní běh v Loučné n/D - okrskové kolo (27. 9. 2011) *
Námořnická slavnost ve školní družině (29. 9. 2011) * Výsledky charitativní sbírky
Píšťalka (3. - 7. 10. 2011) * Přespolní běh v Rudě n/M - okresní kolo (4. 10. 2011) *
Malá kopaná v Rapotíně - okrskové kolo (5. 10. 2011) * Exkurze 6. třídy do Státního okresního archivu Šumperk (6. 10. 2011) * 4. třída na Dopravním hřišti Zábřeh
(13. 10. 2011) * Exkurze 9. třídy na Úřadu práce Šumperk (17. 10. 2011) * Výsledky
podzimního sběru starého papíru (19. a 20. 10. 2011).
Jiří Ševčík, ředitel školy
26
Běhání, dovádění, házení, chození, ležení, prolézaní, protahování, tancování, válení, zpívání a jiné hrátky
Aneb
CVIČENÍČKO KORÁLKY
Kdy? Každý pátek od 9.15 hod.
Jak dlouho? 45 minut (bez převlékání)
Pro koho? Pro děti od 2 - 4 let
Kde? V tělocvičně Základní školy ve Velkých Losinách
Co s sebou? 20,- Kč za dítě, vhodnou obuv na běhání, převlečení na cvičení, svačinku na posilnění
První cvičení proběhne v pátek 7. října 2011, tak neváhejte a přijďte se protáhnout mezi nás.
Na shledání se těší Renča a spol.
Další informace lze získat na telefonním čísle: Renata Čechová +420 724 612 647
Poznámka pro tiskárnu: Zachovat styl písma a vložení rámečku kolem textu
Christophorus
Svatováclavská zábava v Sobotíně.
Dne 27. 9. 2011 uspořádala farnost Velké Losiny v Sobotíně Svatováclavskou
zábavu. Zábavy se zúčastnili mimo farníky (převážně ze Sobotína) i lázeňští hosté.
Hudba Retro – p. Valihrach obstarala zábavu pro starší, DJ. CHOSÉ měl připravený repertoár pro mladé. Již tradiční burčák byl výborný stejně tak, jako domácí
speciality ovar a další. Jen škoda, že nebyla větší účast.
Touto cestou chci poděkovat všem, kdo se zúčastnili zorganizování zábavy.
Součástí zábavy byla i tombola, na níž přispěli:
a.s.Desná Velké Losiny, manipulační sklad Sobotín, Zahrada Rosea Jana Matysková Rapotín, Peter Seifert obchodník, Renata Plášková – pedikúra Velké Losiny,
Projekce na 50. rovnoběžce Ing.Martin Černohous, Obnova kulturního dědictví
údolí Desné, o. s., Smíšené zboží Marie Popelková, Sobotín, Farnost Sobotín, Farnost Velké Losiny, Kosmetické studio Kateřina Grézlová – Velké Losiny, Květinka
Miroslava Sedlářová – Velké Losiny, Maršíkovská pálenice Richard Jašš, Nákupní
27
centrum Dana Hetmánková – Loučná, Vinotéka Milan Havlíček Velké Losiny,
Drogerie František Ivan Velké Losiny
Finančním darem přispěli: Peterka a spol.,P. Švik – stavební práce, Matura –
stavebnictví
Děkujeme jim a též všem farníkům, kteří do tomboly také přispěli.
Obláčka.
Dne 16. 9. 2011 vykonaly farnosti P. M. Palkoviče pouť za naším bývalým varhaníkem Marcelem Poislem, který v Rajhradě vstoupil do řádu benediktinů a přijal
řeholní roucho. Tento obřad se nazývá obláčka. Po obřadu následoval oběd a Marcel
nás doprovodil při prohlídce kláštera, kde nás zaujala především knihovna. V jeho
doprovodu jsme navštívili také rajhradské vinné sklepy, které, i když nejsou v majetku
benediktinů, nesou jejich název, a noví majitelé mají v úmyslu nést dále jejich tradici.
Ing. Dana Ponížilová
pastorační asistent
28
Rok křtu.
V roce 2013 si připomeneme 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje
na Moravu. Jejich příchod znamenal pro naše předky nejen hlásání evangelia srozumitelným jazykem, ale i základ naší kultury. Oni založili naše písemnictví. První
písmeno v jejich abecedě vypadalo jako kříž. První kniha v našem jazyku byla Bible.
První světské zákony v Říši velkomoravské byly připraveny v duchu evangelia. Naše
kultura stojí od samého počátku na křesťanství. To umožnilo, abychom se mohli
postavit na jednu rovinu s vyspělými národy Evropy.
Výročí je pro nás nejen příležitostí k oslavě, ale i k duchovní a kulturní obnově
a také k předání jejich odkazu dalším generacím, které pro rozvoj svého křesťanství
potřebují svědectví živé víry. Naše křesťanství stojí na víře. V prvním roce přípravy
na toto výročí se zaměří církev na křest. Křest uzdravuje duši od duchovních zranění a hříchů. Dostáváme Boží život, Bůh nás adoptuje za své děti a nabízí nám
podíl na svém věčném království v nebi. Křest dává schopnost věřit v Boha, doufat
v něho a milovat ho.
V tomto roce křtu mají mimořádnou příležitost přijmout svátost křtu všichni,
kteří z jakýchkoliv důvodů nebyli pokřtěni. U křtu předškolních dětí bude jedinou
podmínkou účast rodičů (výjimečně aspoň jednoho) na přípravných katechezích.
U školních dětí vedle přípravy na křest aspoň jednoroční účast na náboženské výuce.
Dospělí mají také po jednoročním katechumenátu možnost přijmout křest. Aby
při přípravě dospělých na křest měli tito možnost prožít větší společenství, začíná
příprava dospělých ve Velkých Losinách na faře každou neděli v 17 hod., na kterou
zájemce srdečně zveme.
Křest přináší nesmírný dar duchovního uzdravení a věčné spásy, ale zároveň také
zodpovědnost. Zavazuje ke křesťanskému způsobu života, k přátelství s Kristem.
Za farnost Dana Ponížilová
PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA KŘEST
a SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
KAŽDOU NEDĚLI NA FAŘE
VE VELKÝCH LOSINÁCH V 17 HODIN
29
Termální lázně Velké Losiny
aktuálně.
Česká republika je mimořádně bohatá na přírodní léčivé
zdroje, na jejichž základě je poskytována lázeňská léčebná
péče jako součást léčebného procesu směřujícího ke zlepšení zdraví a kvality života
obyvatel.V poslední době se hodně diskutuje o tom, jaké změny se v rezortu lázeňství
připravují v příštím roce. Hlavní manager Termálních lázní Velké Losiny MUDr.
Miroslav Kunzfeld se osobně účastnil jednání o novém indikačním seznamu a využití
přírodních léčivých zdrojů v jednotlivých lázeňských zařízeních. Nás, samozřejmě
zajímají konkrétně Termální lázně Velké Losiny.
"Pane doktore, účastnil jste se jednání ohledně nového indikačního seznamu,
jaký význam budou mít změny v indikačním seznamu konkrétně pro Termální
lázně Velké Losiny?"
"Pro všechny lázně v ČR byl zkrácen základní pobyt ze 4 na 3 týdny s výjimkou dětí.
Mimořádné prodloužení o jeden týden bude možné pouze po schválení revizním lékařem
zdravotní pojišťovny. Pro Lázně Velké Losiny se v indikačním seznamu prakticky nic
nezměnilo, základní indikační skupiny zůstávají stejné. Na základě charakteristiky
přírodního léčebného zdroje bylo navíc Termálním lázním Velké Losiny odsouhlaseno
léčení kožních nemocí u dospělých i u dětí, což doposud nebylo. V této věci zahájily
lázně jednání s odborníky v oboru dermatovenerologie a pro tento účel bude uspořádán
velký celostátní seminář v Lázních Velké Losiny v závěru měsíce ledna 2012.
I nadále budou Termální lázně Velké Losiny poskytovat komplexní lázeňskou péči,
příspěvkovou lázeňskou péči a také ambulantní léčbu, kterou využívají občané regionu."
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
Konec října a začátek listopadu znamená nejen neodvratný příchod
zimy, ale i konec podzimní části fotbalových soutěží. V červnu ukončil
činnost předseda jednoty a oddílu kopané pan Mrnka Josef a zároveň byl
do obou funkcí kooptován pan Černoch Ladislav. Vytvořil se také nový
výbor fotbalového oddílu, před kterým stál velmi těžký a mnohým se zdálo, že neřešitelný úkol postavit nové družstvo mužů a pokud možno navázat na předchozí
úspěchy v mládežnických kategoriích. V mužích nezůstal kámen na kameni, jen
čtyři kmenový hráči nevěštili nic dobrého, ale horší bylo sehnat kvalitního trenéra.
To se sice podařilo, ale zůstalo málo času na formování družstva mužů, které mu-
30
selo být tvořeno doslova za pochodu. Začátek sezony tedy nemohl dopadnout moc
dobře, Losinám patřily příčky blíže ke dnu tabulky a ani výkony nebyly nic moc.
Postupně se začala projevovat kvalitní práce zkušeného trenéra Strouhala, výkony
šly postupně nahoru a ke konci podzimu už bylo naše mužstvo ve většině zápasů
herně lepší, chyběla jen koncovka a to se bohužel projevovalo negativně na zisku
bodů a postavení v tabulce. Po odehraných 16-ti kolech, tj. po polovině soutěže +
jedna jarní předehrávka, je naše mužstvo sice až na 12. místě, ale v těsném kontaktu
na vyrovnaný střed tabulky a také s větším odstupem na poslední dvě mužstva, která
jsou vážně ohrožena sestupem. Ale ještě není konec podzimu, na programu je ještě
jedna předehrávka jarních odvet, pokud počasí dovolí, přivítáme zatím suveréna
z Hranic (1.), kde můžeme jen překvapit. Pro jaro se musí hlavně zlepšit výsledky
na domácím hřišti, kde ztráty daleko více bolí i kvůli našim divákům. Například
poslední tři venkovní utkání znamenaly tři vítězství a devět bodů. Pokud se bude
dařit takto i doma, bude spokojenost na všech stranách.
Bohužel se moc nadaří ani naší mládeži, když všechna družstva okupují spodní
příčky tabulky. Ovšem rozdíl v tom je velký. Dá se říct, že největším problémem je
malý počet hráčů ve všech kategoriích. Dorostenci jsou na 5. místě, čtyři prohry
a pět výher je slušná bilance, ovšem dvě kontumační prohry, kdy neodjelo družstvo
do Zlatých Hor a do Mor. Berouna, navíc porážky v Sudkově v 10-ti hráčích a ve
Vikýřovicích v 8-mi hráčích jasně říkají, kde je zakopaný pes. Herně by to bylo určitě
nejlepší družstvo soutěže, ale bohužel …..!!
V žácích je podobná situace, po odřeknutí spolupráce těsně před začátkem
soutěží ze strany Rapotína nám zůstalo málo hráčů pro starší žáky, takže musí
být doplňováni mladšími žáky, a to se zase projevuje na kvalitě zápasů mladších.
Přesto si zasluhují obě družstva pochvalu za velkou bojovnost a poměrně slušné
výsledky v nejvyšší krajské soutěži žáků, kterou hrají z okresu mimo našich hochů
již jen Zábřeh a Mohelnice!! V Šumperku se potom hraje soutěž sportovních center
mládeže, kde jsou postahováni hráči z širokého okolí okresního města. V tomto
případě je pro nás úspěchem již jen účast v této vysoké soutěži a také, že neokupujeme poslední příčky tabulek.
Po roce jsme vytvořili družstvo přípravky, které zatím čítá osm hráčů, a když
soutěž začala, bylo všem okolo jasné, že žádné zázraky nelze očekávat. Začínalo
se prakticky od nuly, ovšem postupem času šla výkonnost nahoru a odměnou všem
byl zápas v Rapotíně, kde naše družstvo vyhrálo překvapivě 5:0 a dokázalo, že je
s čím pracovat a určitě se úspěchy dostaví.
31
Z předchozích vět je patrné, že v zimě nás čeká spousta práce, u mužů spočívá
ve stabilizaci kádru a kvalitní přípravě na jarní část, u mládeže musíme ve všech
kategoriích zapracovat na početním posílení všech družstev. K tomu si popřejme
hodně štěstí a pevných nervů.
Grézl Milan – sekretář FO
PROVOZ SAUNY PRO ROK 2011-12
Sportovní areál TJ Sokol Lázně Velké Losiny
STŘEDA: společná
18.00 - 20.00 hod.
Dle zájmu lze objednat i mimo stanovenou dobu,
prosíme jen solidní objednávky (minimální počet 6 osob).
na tel. 731 413 828 - p. Černoch
Cena za saunu
Prostěradlo
Osuška
1.30 sau.hod.
100 Kč
25 Kč
25 Kč
Možnost donést si vlastní prostěradlo a osušku.
Bez prostěradla a osušky nemohou být návštěvníci do
areálu sauny vpuštěni.
Provozovatel TJ Sokol Lázně Velké Losiny,
IČO: 45237981, DIČ CZ45237981
32
TJ SOKOL LÁZNĚ VELKÉ LOSINY
Šachový oddíl
A UŽ ZASE MATÍME!
Měsíc říjen je za námi a právě v něm začaly ty pravé šachové hody pro všechny
nadšence této královské hry. Byly totiž zahájeny celorepublikové šachové soutěže od
okresních přeborů po nejvyšší soutěž Extraligu. Náš šachový oddíl se svými třemi
družstvy se v nové šachové sezóně 2011/2012 účastní těchto soutěží:
V Krajském přeboru Olomouckého kraje: 12 účastníků – „A“ družstvo TJ SOKOL LÁZNĚ VELKÉ LOSINY.
V Oblastním přeboru Olomouckého kraje: 12 účastníků – „B“ družstvo, a konečně „C“ družstvo v Okresním přeboru Šumperk: 6 účastníků.
Značně posíléné „A“ družstvo má jediný cíl – postup do Moravskoslezské ligy
(třetí nejvyšší soutěž). A svým vstupem do soutěže: třemi výhrami a plným bodovým ziskem tento cíl vydatně podpořilo. Vyhrálo nad Unex Uničovem 7:1, poté ve
Šternberku nad tamním ŠK 5,5:2,5 a nad Loko Zábřehem 4,5:3,5 a vede tabulku
Krajského přeboru Olomouc.
„B“ družstvo, jako nováček Oblastního přeboru předpokládá umístění do 5-tého
místa, což vzhledem k výsledku svého prvního zápasu s favoritem soutěže ŠK
Mohelnice 4:4 je více než reálné. Hráči „B“ družstva jsou zároveň bráni jako silná
rezerva „A“ družstva.
„C“ družstvo své první utkání prohrálo v Nových Losinách 3,5:1,5 s tamním
nově vytvořeným mužstvem „Penzion u rybníka“ (bývalé družstvo Hanušovice).
Předpokládané umístění: střed ze 6-ti členného startovního pole.
V měsíci září
před zahájením šachových soutěží byl
Okresním šachovým
svazem, pořádán turnaj o Okresního přeborníka v klasickém
šachu jednotlivců. Po
dva dny se v hotelu
Sport v Šumperku
zápolilo o tento titul
a výsledky jsou pro
Nikola Lužíková
náš šachový oddíl až
33
nečekaně velmi úspěšné.
Titul Okresního přeborníka
Šumperk pro rok2011 získala poprvé žena, a to naše
hráčka Nikola Lužíková.
Na druhém a třetím místě
byli rovněž hráči našeho
oddílu Marek Malý a Jakub
Vaculík. Aby byl úspěch
našeho oddílu dovršen, se
postarali ze 40-ti účastníků
šachového turnaje další dva
naši hráči, Petr Viktorin
5. místo a František Klézl
7. místo.
Nikole Lužíkové je třeNikola Lužíková
ba aplaudovat a poděkovat
za vzornou reprezentaci šachového oddílu, celé TJ a obce Velké Losiny.
Vážení spoluobčané, v našem šachovém příspěvku, nemůžeme v žádném
případě opomenout pozvání na již XIX. ročník mezinárodního šachového turnaje
„O losinského kapra“, turnaje zařazeného do seriálu Grand Prix ČR v rapid šachu
pro rok 2011/2012, který se uskuteční v sobotu dne 10.12.2011 od 9:00 hod v hotelovém areálu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou.
Turnaj, jehož organizátorem je náš šachový oddíl TJ Sokol Lázně Velké Losiny,
za podpory celé TJ, Obce Velké Losiny, se uskuteční pod záštitou firmy Energotis
s.r.o. ředitele Ing. Miroslava Kopřivy CSc, která je hlavním sponzorem této sportovně společenské události.
Tento šachový turnaj, jenž si vydobyl značné uznání mezi šachisty v ČR a v zahraničí, bude i letos obsazen mnoha velmistry a mezinárodními mistry, ať už z ČR
či zahraničí. Máme se opravdu na co těšit.
Budete-li mít čas a zájem, hotely Dlouhé Stráně jsou Vám otevřeny dokořán,
matit tam bude kolem 180 hráčů!
Šachový oddíl TJ SOKOL LÁZNĚ VELKÉ LOSINY
František Klézl, Vladimír Bureš, Petr Viktorin
34
Místní knihovna informuje
„ Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.
Má-li sv. Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy.“
Novinky:
Körnerová,H.M.: Minuta na rozloučenou – Mariannu nudí život, společnost i přátelé,
přeruší studia, vydá se s otcem na výpravu do argentinského pralesa
Cooper,G.: Kniha duší – pokračování knihy Tajemství sedmého syna, příběh středověkých rukopisů zachycujících lidské zrození a smrt
Tsiolkas,Ch.: Facka – dráždivý příběh o věrnosti, touze po štěstí a o mnohých podobách pravdy
Obermannová,I.: Tajná kniha – strhující, uhrančivý příběh velké lásky
Koláček,L.Y.: Rosekrucián – mladík Guillaume, znovunalezený syn císaře Karla IV.,
prchne před vrahy z Paříže, útočiště nalezne v sousedním Německu, kde založí tajný
řád Růže a Kříže
Plocová,M.: Ledové stopy zapomnění – reálné životní příběhy dívek a žen z oddělení
závislostí žen v pražských Bohnicích, vývoj jejich závislosti a léčby
Keane,J.: Špinavá hra – pro čtenáře M. Cole, Annie dlouho žila ve stínu své dokonalé
sestry Ruthie, před svatbou jí svede přítele Maxe, je vyhoštěna na území znepřáteleného
gangu,kde rodiny zabíjí své členy
Viewegh,M.: Mafie v Praze – svižná a vtipná gangsterka, která je nebezpečně pravdivým
obrazem české reality a její nemilosrdně jízlivou satirou
Kepler, L.: Paganiniho smlouva – pokračování románu Hypnotizér, záhadná úmrtí
utopené dívky a oběšeného muže, jsou obětmi monstrózního zločinu, vyšetřování se
ujme komisař J. Linn
Bradford,B.T.: Příliš silné pouto – obchodnice s uměním Annette je pověřena aukcí
Rembrandtova obrazu, tisk ji žádá o interview, manžel pro ni vybere jednoho z předních novinářů
Něco poučného:
Bohne,B.: Bylinky do kuchyně – patří vaření k vašim zálibám, potom by vám v kuchyni
neměly chybět bylinky
Tesař,R.J.: Za ostnatými dráty – kniha popisuje výpovědi amerických zajatců v německých zajateckých táborech včetně několika obdivuhodných pokusů o útěk
Hladký,J.: Hana Maciuchová – kniha mapuje pracovní a životní cestu jedné z nejoblíbenějších českých hereček současnosti
Červený,A.: Indočínou na kole – poutavé vyprávění autora o jeho cestě na kole exotickými zeměmi Indočíny, Vietnamem, Laosem a Kambodžou
Něco pro děti:
Řeháčková,V.: Dívka s cizí tváří – sebevědomá Veronika cestuje s taneční skupinou
35
do Ameriky, v Portoriku přijímá česká parta pozvání na plavbu výletní lodí, dochází
k explozi, celá posádka je nezvěstná..
Rožnovská,L.: Co dělá peřina, když je jí zima? – malované čtení pro malé děti, obrázky
místo slov
Gray,K.: Nelly a příšerky – Nelly se rozhodne dát si inzerát a stane se chůvou malým
příšerkám,zažije spoustu legračních příhod, naučí se vařit rybí oči..
Říjnová soutěž „ Z říše rostlin“ opět přilákala soutěžící čtenáře, zúčastnilo se 10 dětí.
Byly bodově ohodnoceny a podle toho odměněny.
Ani měsíc listopad nebude bez soutěžení. Připravily jsme soutěž na téma „Podzim“
(zvyky, pranostiky, svátky…).
Připravíme besedu pro děti z mateřské školy na téma „Seznámení s knihovnou“ a „Vánoce“.
Zveme čtenáře do knihovny, máme spoustu pěkných, čtivých a poučných knih. Zahrádky
jsou již zazimovány, je tedy čas na čtení.
Provozní doba knihovny: PO, ST, PÁ – 9,00 – 12,00 13,00 – 17,00 hodin
Veřejný internet: 1 hod/40,- Kč
Kopírování: stránka 3,-Kč, oboustranně 4,- Kč.
„Knihy o zdraví čtěte pozorně, mohli byste zemřít na tiskovou chybu.“ (Mark Twain)
-HN-
Informační centrum Velké Losiny - rekordní
návštěvnost a anketa „Los z Losin“.
Víte, že v příštím roce „oslaví“ Informační centrum Velké Losiny 15 let od svého
zřízení v obci? Ano, jeho činnost byla zahájena již v roce 1997 pod Státními léčebnými
lázněmi Velké Losiny. Bohužel bylo v roce 2003 zrušeno. Během 2 měsíců byla činnost
IC obnovena vedením obce v provizorních prostorách místní knihovny a v průběhu letošní
letní sezony si připomnělo již 1 rok od svého přemístění do nových, samostatných prostor
s bezbariérovým vstupem a prostorem v novém, právě dokončeném „Lázeňském domě“.
Již od počátku bylo zřejmé, že to byla velmi dobrá volba, která přinesla již první
ovoce. Ve srovnání s uplynulými roky je návštěvnost dvojnásobná. V prvních osmi
měsících navštívilo IC celkem 5 936 návštěvníků. V měsíci srpnu byla zaznamenána
rekordní návštěvnost, celkem 1 835 návštěvníků, což je více nebo srovnatelné s městskými informačními centry. Po celou hlavní sezónu (červen-září) byla prodloužena
otevírací doba včetně sobot a svátků. Také tržby za prodej pohlednic, známek, suvenýrů,
turistického sortimentu, karet Olomouc region Card, knih byly nesrovnatelně vyšší než
v minulém období. Informační centrum přispívá k pozitivní propagaci cestovního ruchu
v obci, regionu, ale i mimo něj. Kvalitní činnost našeho informačního centra mohou
zaznamenat všechny památky a turisticky zajímavá místa, včetně ubytovatelů v obci
36
i okolí. Jeden z nejčetnějších dotazů a požadavků se týká právě ubytovacích služeb.
Dobrá obsazenost ubytovacích kapacit v obci se projevila v příjmu za lázeňský, rekreační
a ubytovací poplatek do rozpočtu obce (téměř 700.000 Kč).
Obecně je provoz informačních center, knihoven, kin, kulturních středisek dotován
svým zřizovatelem. V letošním roce proto požádalo Informační centrum Velké Losiny
o podporu Olomoucký kraj. Jeho žádost byla schválena a na vytvoření nové webové
stránky, na pořízení dalšího technického vybavení (1 PC, tiskárny, skeneru) a na rozšíření otevírací doby v letní turistické sezoně 2011 přispěl Olomoucký kraj částkou ve
výši 50.000,-Kč. Nové webové stránky - www.iclosiny.cz jsou v provozu od 1.11.2011
a stále se mění a doplňují.
Má-li v budoucnu Informační centrum Velké Losiny držet krok se současnými trendy
v rámci činnosti turistických informačních center, musí stále obohacovat jeho stávající
činnost. V současné době je pro Vás připravena hlasovací anketa o logo, grafický symbol
pro prezentaci informačního centra a aktivit obce – losa z Losin. Samozřejmě má obec
svůj erb a tento grafický symbol by jej nemělo v žádném případě nahradit, ale byl by
využíván v případech, kdy není vhodné či účelné použit oficiální heraldický znak obce.
Proč právě motiv losa? Jazykovědci a historici se v případě Velkých Losin shodují na
tom, že název byl odvozen od losa, tedy od losa evropského, který se na našem území
vyskytoval až do středověku. Konkrétní důkazy však nejsou. Ale tak či tak, skutečný či
imaginární, los k Losinám přeci jen patří.
Hlasovat můžete prostřednictvím hlasovacího lístku, nebo přes naše nové webové
stránky informačního centra www.iclosiny.cz. Vámi zvolena nejatraktivnější varianta
bude využita na prezentačních materiálech, na webových stránkách, propagačních suvenýrech, může Vás a návštěvníky provázet po naučných stezkách a atraktivitách obce
a okolí. Bude sloužit k zábavnější podpoře cestovního ruchu našeho regionu. Vítězný
motiv bude představen během prosince.
∗
Nabídka:
Provozujete ubytovací nebo stravovací zařízení? Poskytujete wellness služby nebo aktivity pro volný
čas? Poskytujete služby kosmetické, pedikúru, manikúru nebo kadeřnictví? Podnikáte? Vyrábíte
kvalitní regionální výrobky?
Nabízíme Vám možnost prezentace přímo v Informačním centru Velké Losiny
včetně oficiálních webových stránek: http://www.iclosiny.cz.
Informační centrum Velké Losiny
Lázeňská 674, 788 15 Velké Losiny
Tel.: 583 248 248
pondělí – pátek
8:30 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
-Informační centrum Velké Losiny-
37
listopad 2011
Neděle 13. 11. 18:00
USA 2011 Šéfové na zabití
vstupné 45 Kč
Komedie, 98´, příst.od 15, titulky
Jediná věc, která by udělala Nickovi, Kurtovi a Daleovi denní dřinu v práci snesitelnou, by byla rozdrtit jejich netolerantní šéfy na prach. Podat
výpověď je bohužel nemožné, takže s podporou více než malého množství drinků a pár pochybných rad od bývalého trestance si tři kamarádi
vymyslí komplikovaný a zdánlivě „blbuvzdorný“ plán, jak se navždy zbavit svých nadřízených. Je tu však jeden problém. I ten nejlepší plán je
vždy jen tak spolehlivý jako mozek, který ho vymyslel...
Režie: Seth Gordon
Hrají: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Colin Farrell
Neděle 20. 11. 18:00
Harry Potter a relikvie smrti 2
USA 2011 vstupné 45 Kč
Dobrodružný,rodinný, 131´, příst., česky
Přichází poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi. V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo možná bude muset podstoupit oběť
největší, když se přiblíží rozhodující bitva s Lordem Voldemortem. Tady všechno končí...
Režie: David Yates
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter, Sweeney Todd,
Pátek 25. 11. 18:00
USA 2011 ART KINO
Zkažená úča vstupné 45 Kč
Komedie, 92´, příst. od 12 let, titulky
Elizabeth Halseyová je učitelka, která by z chování dostala přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Pije, bere drogy
a nemůže se dočkat, až si najde dobře situovaného muže, který se o ni postará a ona bude moci svou kariéru učitelky definitivně opustit. Když
se s ní rozejde její snoubenec, vymyslí plán, jak získat jeho bohatého a pohledného náhradníka – o jehož přízeň soupeří se svou přehnaně aktivní
kolegyní Amy – ale zjišťuje, že je místo toho nucena bránit se snahám obhroublého učitele tělocviku. Elizabethiny bizarní plány a jejich bláznivé
následky šokují její studenty, spolupracovníky a dokonce i ji samotnou.
Režie: Jake Kasdan
Hrají: Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch, John Michael Higgins, Jason Segel
Pondělí 28. 11. 9.30 MŠ
Smolíček
vstupné 20 Kč
Připravujeme
Vánoční sen, Saxana a Lexikon kouzel, Muži v naději, Ošetřovatel, Vánoční pásmo V.
Telefonická rezervace vstupenek 602 105 768
38
Duhový den sv. Huberta
V neděli 9.října 2011 v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Rapotíně švitořili ptáci a na plátně se střídaly divukrásné obrazy z jesenických lesů a hor. Pak zazněly fanfáry lesních rohů
a myslivci přinesli jelena v zeleném chvojí před oltář. V kázání P.
Milana Palkoviče v tento den přátel lesa zazněla myšlenka, abychom míjením krásy přírody nemíjeli i jejího Stvořitele. A také
dojemné vzpomínky na myslivce, kteří tu s námi už nemohou být, ale patří jim nejen
naše poděkování. Chrámový sbor pěl „Upřímně prosíme, upřímně věříme...“ a když
Otec Palkovič pozdvihl zlatý kalich zazněla fanfára ze všech nejpodivuhodnější.
Poté se jelen v jehličí odkolébal z chrámu a oslavy svátku sv. Huberta se přesunuly do sousední
dědiny, přičemž se vybarvila první duha, aby se za
chvíli vpila do strakatých strání Bukového kopce.
Na vikýřovickém hřišti zněly fanfáry, míhaly se
myslivecké kamizoly, lovečtí psi předváděli svůj um
a nakonec přiletěli orli... Tedy orlice s bílou hlavou,
puštíci a nádherní dravci všeobecně. A také párek
sovic sněžných nalétával na hlavy publika. Inu,
jak varoval sokolník: 3-měsíční ňuňátko Anežka
ani 10-ti letý důchodce Arnošt ve dne moc nevidí,
a tak jim raděj bryskně uhněte z cesty vy!
Posilněni exkluzivním kančím gulášem od
myslivců, jsme vydrželi i strašné hromobití, které
následovalo: Mušketýři připravit! Pět kroků vpřed!
Zakleknout! Podepřít! Zamířit! Pal! Oheň, dým Mše v kostele v Rapotíně.
a děsivé rány byly vpravdě středověké.
Pak zase duhy nad střechami, cukrová vata, posezení a klábosení, slunce a studený
deštík - chvíle, kdy i jinak mnohobarevná pouť byla celá v duze. Studeně průzračný
den končil s nohama zachumlanýma v dece, hřejivým pocitem Váňova osmého
vítězství ve Velké Pardubické a s vděčnou myšlenkou na všechny, kteří tuto Svatohubertskou uspořádali...... a z lesů Trousnice vyrostla zas barevná stuha, ztrácejíc
se na šmolkovém nebi ohnula průsvitný hřbet a prudce čistým povětřím se sklopila
k našim krásným zeleným kopcům.
za o.s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné
Filoména.cz
39
Historické okénko
Štolnava
Německy byly Prameny pojmenovány Stollenhau. Ve
starších dokumentech se však můžeme setkat s variantami, jako například Stohlenau, Stolnhau nebo Stohlhau.
Čeští písaři pak dlouho přejímali německý název, jen si
ho upravovali po svém, třeba na Štulhaum nebo Štolhaun.
V roce 1850 se ale objevil hezký český název s německým
základem Štolnava, který se užíval až do roku 1949. Stejně
jako se z Kolštejna musela stát Branná a Jeseník nemohl
zůstat Frývaldovem, tak ani zapadlé Štolnavě se nevyhnula
poválečná přejmenovávací horečka. Bylo třeba vymyslet český název. Vzhledem
k tomu, o jak malou osadu se jednalo, to rozhodně nebylo snadné. Roku 1947 navrhovala Místní správní komise v Žárové pro Štolnavu název Šírava, Okresní národní
výbor v Šumperku zase Jesenická Rudná. V roce 1948 pak dalo ministerstvo vnitra
obci na výběr z pojmenování Štolová, Rudná a Prameny. Místní správní komise
zvolila Rudnou, ale ministerstvo nakonec dalo přednost třetí možnosti, takže od
roku 1949 máme ze Štolnavy Prameny.
Jednou z prvních písemných zmínek o Pramenech je záznam ve velkolosinském
urbáři v roce 1577, dá se tedy předpokládat, že ves vznikla nedlouho před tím. Vyrostla okolo rudného dolu, což připomíná i její původní německý a vlastně i český
název Stollenhau – Štolnava. Místní železnou rudou byly zásobovány především
hamry v Plečích a ve Vikanticích. Po ukončení těžby se zdejší obyvatelé živili zemědělstvím, dařilo se tu pěstování kvalitního lnu.
Nejstarší mapou, na které je obec vyznačena, je mapa Moravy Jana Kryštofa
Müllera z roku 1716. Prameny patřily k losinskému panství a až do roku 1850,
byly samostatnou obcí vedenou rychtářem. Ves užívala dokonce svou vlastní pečeť
s vročením 1621, která nesla ve štítě cep a lopatu a po obvodu nápis *STOLLEN…
ER*GEMEIN*SIGIL*. Roku 1850 se Prameny staly, tak jako Horní Bohdíkov,
osadou Žárové.
V roce 1577 měly mít Prameny podle losinského urbáře 21 domů. V lánovém
rejstříku z roku 1677 už bylo zapsáno jen 12 usedlých, z toho byl 1 rychtář, 7 sedláků a 4 domkáři bez polí. Důvodem tak rapidního poklesu evidovaných usedlostí
během jednoho století byla nejspíš třicetiletá válka (1618-1648). Samotné Prameny
však pravděpodobně nájezdy švédských vojsk nebyly nijak zvlášť postiženy. Losin-
40
ské panství přečkalo třicetiletou válku bez větší pohromy, neboť Žerotínové získali
ochranný list od generála Torstensona. Švédským drancováním trpěla spíš odbytiště
štolnavské železné rudy, tedy již zmíněné hamry v Plečích a ve Vikanticích, které
patřily ke kolštejnskému panství. Je známo, že většina hamrů vlastněných kolštejnskou vrchností zanikla právě během 17. století. A jestliže nebyl odbyt pro železnou
rudu, nebyla ani práce pro horníky z Pramenů, takže museli hledat obživu jinde.
Dalším možným důvodem vylidnění Pramenů mohlo být uzavření dolů z důvodu
vyčerpání nalezišť rudy nebo její příliš nízké kvality.
Po dalších asi sto letech, v roce 1793, stálo ve vsi 25 domů, ve kterých žilo 195
obyvatel. Při sčítání lidu roku 1880 bylo v Pramenech evidováno 162 obyvatel, v roce
1921 zde v 29 domech žilo 133 lidí.
Z čistě německých Pramenů bylo po druhé světové válce kromě dvou rodin německých antifašistů odsunuto veškeré obyvatelstvo. Odlehlost osady způsobila, že
se jen stěží nacházeli zájemci o její dosídlení, o čemž svědčí skutečnost, že v roce
1950 měla pouze 22 stálých obyvatel. Přitom mívaly Prameny svou vlastní školu,
kapli a hřbitov.
Děti z Pramenů docházely původně do školy v Kopřivné a po roce 1800 krátce
do Hynčic nad Moravou. V roce 1882 byla v Pramenech postavena školní budova
a zřízena jednotřídní německá obecná škola. Po druhé světové válce však již neměla obec tolik dětí, aby pro ně byla otevřena samostatná škola, takže opět musely
docházet do školy v Hynčicích nad Moravou a také do Žárové.
V Pramenech stála vedle hřbitova kaple sv. Jana a Pavla. Kronika Žárové o ní
a o obci zaznamenává v roce 1955 smutnou zprávu: „V létě (není přesně zjištěno,
kdy) vnikly nezjištěné osoby do zavřeného kostelíka na Pramenech a zpustošily
ho tak, že při vkročení do něj se nám naskýtá podivný pohled: varhany shozeny
z chóru, rozbity na kusy, lavice rozlámané, sochy i obrazy roztříštěné a poházené
po zemi. Zbytky kostelních korouhví se povalují kolem kostela. Celá osada Prameny
poskytuje velmi smutný pohled: bývalá obec s rozlehlými statky bohatých sedláků
je dnes opuštěná. Stavení jsou vydrancována, otlučena a smutně se dívají vybitými
okny. Jen 2 domky jsou ještě v celé osadě obývány, bydlí v nich německé rodiny:
staří manželé Heinischovi a Haukeovi.“
Prameny se trvale dosídlit již nepodařilo. Do dnešních dnů tu zbyly jen dva
domy užívané k rekreaci, starý hřbitov a pár drobných sakrálních staveb. Neveselý
konec vísky na romantickém místě.
Jana Lněničková
41
Z maršíkovské kroniky
Ráda bych na stránkách Losinských pramenů postupně uveřejňovala některé
zajímavé zápisy z kroniky obce Maršíkova, kterou po II. světové válce, ale až v roce
1961, začal psát ředitel maršíkovské školy Josef Havlíček. Uplynulých šestnáct let
od r. 1945 – r. 1961 se snažil doplnit na základě vzpomínek pamětníků. První zápis
bych věnovala výstavbě kulturního domu, tak jak si ji pamatovali místní obyvatelé
a popsali kronikáři obce.
„ Z č. 93, které se nazývalo „Rychta“ a patřily k němu pozemky se zahradou za
domem až k lesu, byl vybudován za dobu osmi let kulturní dům. Přízemí z pravé
strany bylo budováno jako úřadovna MNV, z levé strany pro mateřskou školu.
V poschodí vybudován sál s jevištěm, dvoje záchody a tři přilehlé místnosti. Při
jevišti dvě místnosti jako šatny pro herce a v meziposchodí skladiště pro divadelní
rekvizity. Adaptace domu započala v r. 1948, kdy byla zvýšena střecha a vybudován
strop nad sálem. Tato práce byla konána brigádnicky a řídil ji tesař Alois Mikliš,
který tehdy bydlil v obci. Vnitřek domu a přístavba schodiště byla dokončena po
delších přestávkách až v r. 1955. Z místních občanů pracovali na adaptaci zedníci
Boh. Vlach a Josef Surý s přidavačkou Marií Nepožitkovou. Stavba byla velmi
nákladná a během dlouhé adaptační doby se pokazilo značné množství materiálu,
hlavně cementu, cihel a desek. Celkově si adaptace vyžádala asi 3 000 000 Kč staré
měny. Byla dokončena firmou Pozemní stavby z Opavy. Velké zásluhy o povolení
stavby měl finanční referent ONV s. K. Zelinka a zásluhy na dokončení stavby
měl krajský osv. inspektor s. Hrabovský a okresní osv. inspektor Jan Knápek. Tito
po dokončení pomohli kult. dům vybavit 160 novými židlemi. Jednota dodala 10
nových stolů a 20 stolů vyřazených z hotelu v Koutech nad Desnou. Ostatní židle
v počtu 90 a stoly jsou z majetku MNV.
První představení na novém jevišti uspořádalo zájezdové Vesnické divadlo z Prahy, které sehrálo v říjnu 1955 div. hru Mášenka.“
(Zápis učinil v roce 1961 J. Havlíček).
PhDr. Martina Černá
Vydává: Obec Velké Losiny. Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny, tel.: 583 248 422, IČ: 00303551.
Vychází 12x ročně. Toto číslo bylo vydáno 11. 11. 2011. Zapsáno do evidence periodického tisku pod
číslem MK ČR E 16297.
Na tvorbě tohoto čísla se podíleli: Mgr. Ivana Blažková (-IB-), Marie Jedelská (-MJ-),
Hana Nyklíčková (-HN-), Mgr. Jiří Ševčík, Emil Kapusta (-EK-), Mgr. Jiřina Vavrysová, Ing. Simona
Krňávková (S. J.), Jana Rotterová ml. (J.R. ml.), Jana Rotterová (J.R.).
Redakční rada: Vedoucí redakční rady – Mgr. Ivana Blažková; člen – Mgr. Jiří Ševčík.
Grafická úprava, sazba a tisk – tiskárna Reprotisk s. r. o. Šumperk, vyšlo v nákladu 1350 ks.
42
Vítání občánků
Dne 25.10.2011 se v zámecké obřadní síni Obecního úřadu Velké Losiny uskutečnilo letos již potřetí slavnostní uvítání našich nejmenších občánků.
Do svazku obce bylo přijato devět nových občánků, kteří se narodili v období
od května do srpna letošního roku. Obřadní síň byla zcela zaplněná, neboť s dětmi
přišli nejen jejich rodiče, ale i sourozenci, a dokonce si tento slavnostní akt nenechali ujít ani někteří prarodiče. Všem přítomným se líbilo roztomilé vystoupení
dětí z mateřské školy Sluníčko pod vedením paní učitelky Dany Machů. Po tomto
zpestření se ujal slova starosta obce pan ing. Norbert Pfeffer, který v závěru svého
projevu popřál rodičům dětí hodně síly, zdraví, trpělivosti a lásky a předal do rukou
rodičů finanční dar obce pro každého nového občánka.
Za komisi pro občanské záležitosti:
Marie Jedelská
Děti zleva: Emma Cejpková, Tereza Jeřábková, Adam Bubeníček, Lukáš Hošek, Terezie Jaššová, Tomáš
Stratil, Marek Čermák, Izabel Žídková a Aneta Musilová.
43
Zlatá svatba
Dne 22. října 2011 oslavili v obřadní síni
Obecního úřadu ve Velkých Losinách 50 let
svého manželského života pan Vladimír Švik
a paní Marie Šviková.
Za přítomnosti starosty obce, pana
ing. Norberta Pfeffera, členek komise pro občanské záležitosti, celé rodiny a hostů si slavnostně
připomněli slib, který si dali před 50-lety. Slib,
že spolu půjdou věrně a upřímně, v porozumění
a lásce celým svým společným životem.
Přejeme manželům Švikovým do dalších let
mnoho osobní spokojenosti, životního elánu,
tolerance, porozumění a především hodně
pevného zdraví.
Jana Kocmanová,
předsedkyně komise pro občanské záležitosti
Významné životní jubileum v měsíci listopadu
slaví tito naši spoluobčané:
Marie Keprtová
Albína Jäckelová
Marie Mácová
Josef Kyselý
Marta Rýznarová
Miroslav Sedlář
Vlastimila Fojtíková
Emilie Kubíčková
Stanislav Dvořák
Anna Solařová
Matilda Vlčková
František Smažák
Květoslav Zdeněk
Jan Temnyák
Jiřina Černochová
Gustav Válek
Yveta Kašecká
Pavel Škrek
Jaroslav Komínek
Emilie Dobrůšková
Všem výše jmenovaným přejeme hodně spokojenosti, štěstí a zdraví do dalších let.
Za komisi pro občanské záležitosti:
předsedkyně komise: Mgr. Jana Kocmanová
Starosta obce: Ing. Norbert Pfeffer
Místostarostka: Mgr. Ivana Blažková
44
ANTONÍN JEŘÁBEK
Voda ● topení ● plyn
Tel.: 607 111 598
Komplexní
instalatérské práce
včetně rozvodů tepla,
vody a plynu.
Instalatérský servis
TOPENÍ •VODA •PLYN
Antonín Jeřábek
Komenského 459
788 15 Velké Losiny
IČO: 130 05 278
Tonda ví,
co s tím...
Tel.: 607 111 598
var. 1
HODINÁŘSTVÍ
&
DÁREČKY PRO RADOST
TOPENÍ • VODA • PLYN
OTEVŘENO od 1. listopadu 2011
Pondělí
13 °° - 17 °°
Úterý – Pátek
8 ³º- 12 °° 13 °° - 17 °°
Sobota
9 °° - 12 °°
Lázeňský dům, Velké Losiny
Tel.: 607 682 954
Nabízíme :
Hodinky, nástěnné hodiny, šperky, krásné
vonné svíčky, jiné dárkové předměty,
a v nabídce již Vánoční zboží !!!
45
Instalatérský servis
TOPENÍ • VODA • PLYN
607 111 598
Penzion Přerovka
Velké Losiny, Revoluční 12/13 nabízí:
Zajištění rodinných a společenských oslav
svatby, narozeniny, večírky, pohřby a jiné akce
Po dohodě možno zajistit občerstvení dle vašich představ.
Přípravu jídel lze zajistit i z vašich surovin,
Pronájem prostor na jednotlivou akci dle dohody.
V areálu lze zajistit ubytování pro 50 osob
za cenu 200,- Kč / osoba.
Tel.: 775 860 733
Srdečně Vás zveme k příjemnému posezení
46
CHYBÍ POMOC VÁM NEBO VAŠIM BLÍZKÝM?
Nabízím pomocnou ruku
při péči o vlastní osobu
NAVA
SPORT
NAVA SPORT
hygiena, příprava a podání stravy,
společnost
při zajištění chodu domácnosti -
Robert Navařík
Robert
Navařík
nákupy ,úklid, praní a žehlení
VÁNOCE u NÁS !
doprovod i odvoz kamkoliv
VÁNOCE
u NÁS
Možnost úschovy vánočních
dárků!!
Po ústní i telefonické domluvě je tu pro vás osobní as.
Petra Zugarová
Revoluční 561
Velké Losiny
tel. 777 087 425
MožnostNOVÁ
úschovy
vánočních dárků!
zimní kolekce oblečení SILVINI
-levné značkové oblečení
NOVÁ zimní kolekce oblečení SILVINI
SERVIS A BAZAR LYŽÍ
-levné značkové oblečení
VÝPRODEJ
Vše -20 až 40%!
PRODEJ NA SPLÁTKY
SERVIS A BAZAR LYŽÍ
Koupím poštovní známky,
AKCE ELEKTROKOLA OD 14 990,-KČ
pohledy, obálky, staré bankovVÝPRODEJ
Vše -20PRODEJ
až 40%!
KOL PRODEJ NA SPLÁTKY
-Pells,
Apache,
Superior,
Scott, Olpran –
ky, tuzexové bony, losy, akcie,
AKCE ELEKTROKOLA
ODhorská
14 990,-KČ
- dětská, trekingová, crossová,
celé sbírky - větší množství
NáhradníKOL
díly
PRODEJ
- pozůstalost po sběrateli.
Rotoped, Orbitrack, Stepper, Cyklotrenažer,
-Pells, Apache,
Superior,
Scott, Olpran –
Posilovací
stroje až do domu!
Platím v hotovosti nejvyšší
- dětská, trekingová, crossová, horská
možné ceny.
 Servis kol – rychle, levně kvalitně
 Bazar kol
Náhradní
díly
 Půjčovna
kol
 CyklistickéStepper,
doplňky, přilby
Rotoped, Orbitrack,
Cyklotrenažer,
Info: [email protected]
nebo tel.: 724 22 92 92
Posilovací stroje až do domu!
Lázeňský dům-Velké Losiny
(vedle
Praděd)levně kvalitně
 Servis
kolhotelu
– rychle,

Bazar
kol
Po – Pá: 14,00- 17.00 hod. So: 9,00-11.00
 Půjčovna kol
Mimo pracovní
dobu volejte:
 Cyklistické
doplňky,
přilby
Navařík Robert - tel: 723 037 505
Rádi Vás obsloužíme !
Lázeňský dům-Velké Losiny
(vedle hotelu Praděd)
Po – Pá: 14,00- 17.00 hod.
MVDr. Kateřina Zeliková
veterinární služby až k Vám domů
So: 9,00-11.00
Mimo pracovní dobu volejte:
Navařík Robert - tel: 723 037 505
Šumperk a okolí
dále dle domluvy
Rádi Vás obsloužíme !
Tel.: +420 604 95 92 95
[email protected]
47
M. R. Štefánika 318/1 • Šumperk 787 01
telefon: 583 211 288 • fax: 583 280 670
e-mail: [email protected]
www.reprotisk.cz
Rychlý a kvalitní tisk Potisk obálek
• vizitek
• letáků
• vstupenek
• stravenek
• katalogů
• brožur
• kalendářů
• knih
• složek
• včetně výseku
• číslování
• laminace
• lakování.
Díky novým technologiím
instalovaným v minulých letech
můžeme nabídnout vysoce kvalitní ofsetový tisk
i do 24 hodin!
Prepress
Tisk
Řezání papíru
Lepená vazba
Download

OZNÁMENÍ Obecní úřad Velké Losiny bude v pátek 18. listopadu