11060 BEOGRAD, Uralska 9, SRBIJA
Tel: +381 (0)11 277 6988, 277 5048 Fax: +381 (0)11 275 7890
E-mail: [email protected] Web: www.te-enel.rs
PROJEKTOVANJE
1.
TE “KOLUBARA -A”
LAZAREVAC
SRBIJA
- Projekat nadzora i upravljanja polaznim vodovima TA1 - TA4
- Projekat merenja, regulacije i upravljanja (MRU) kotla i turbine bloka A5, 110 MW
- Projekat izvedenog stanja razvodnog postrojenja 6 kV i 0.4 kV bloka A5, 110 MW
- Projekat izvedenog stanja 0,4 kV razvoda u HPV-u
- Projekat izvedenog stanja osvetljenja i utičnica na bloku A5
- Projekat izvedenog stanja postrojenja jednosmernog napona - Blok 110MW
- Projekat trasa kablova elektrofiltera na bloku A5
2.
TE ”NIKOLA TESLA -A”
OBRENOVAC
SRBIJA
- Projekat upravljanja, merenja i regulacije pumpne stanice za grejanje Obrenovca
- Projekat nadzora i upravljanja napojnih pumpi bloka A5, 308 MW
- Projekat nadzora i upravljanja postrojenja hemijske pripreme vode
- Projekat nadzora i upravljanja gorionicima mazuta bloka A6
- Projekat nadzora i upravljanja šiberima bloka A6
- Projekat merenja, regulacije i upravljanja rekonstrukcije bloka A6 za potrebe
toplifikacije Beograda
- Projekat vođenja procesa toploizmenjivačke stanice za daljinsko grejanje
Beograda
- Projekat upravljanja, merenja i nadzora linija III i IV u HPV-u
- Projekat merenja i nadzora količine mazuta u mazutnoj stanici
- Projekat toplifikacije sa turbine bloka A2
- Projekat regulacije dodavača uglja za mlinove bloka A5
- Glavni projekat rekonstrukcije 0,4 kV postrojenja 6H, HPV-TENT-A
- Projekat sigurnosnog razvoda jednosmernog napona za blok A1 i A2
- Projekat rekonstrukcije dispečerskog centra
- Tehnička dokumentacija za ormane pogona luva blok A3
- Tehnička dokumentacija za ormane pogona luva blok A4
- Tehnička dokumentacija za ormane pogona luva blok A6
- Tehnička dokumentacija za kracer A6
- Projekat rekonstrukcije glavnih razvoda i podrazvoda TENT-A4
- Tehnička dokumentacija energetskih kablova za elektrofilter bloka A4
- Projekat rekonstrukcije glavnih razvoda i podrazvoda TENT-A6
- Projekat rekonstrukcije 6 kV postrojenja na TENT-A6
3.
TE “NIKOLA TESLA -B”
OBRENOVAC
SRBIJA
4.
TE ”KOSTOLAC-A”
KOSTOLAC
SRBIJA
- Projekat merenja i regulacije RSS 100/8 bar na bloku A2
- Projekat priprema signala za sistem nadzora i zaštite bloka A1 i A2
- Projekat merenja i regulacije izvedenog stanja privremene pumpno izmenjivačke
stanice PIPS za grejanje Požarevca
5.
TE ”KOSTOLAC-B”
DRMNO
SRBIJA
- Projekat elektromotornih pogona dodavača mlinova
- Projekat modernizacije sistema regulacije procesa loženja na kotlu bloka B1
- Projekat pripreme signala za sistem nadzora i zaštite na bloku B2, pumpa 1
- Projekat regulacije EMP sistema transporta uglja i zagrejača vazduha na bloku B1
- Glavni projekat za privremeni orman za upravljanje u TE Kostolac B
- Zamena sistema za odlaganje pepela i šljake, projekat kablovskih trasa
6.
TE ”MORAVA”
SVILAJNAC, SRBIJA
- Projekat kontrole i dijagnostike rada turboagregata
- Projekat trase kablova
- Projekat merenja, regulacije i upravljanja-kotao 2, pomoćna kotlarnica
- Projekat dogradnje invertora u sistem za besprekidno napajanje naponom
220V, 50Hz
- Projekat mrežnog merenja kiseonika u dimnim kanalima
- Glavni projekat izmene napajanja elektro motora za otpremu mazuta ka kotlovima
- Izrada glavnog projekta napajanja i upravljanja postrojenja za odvajanje i vlazenje
kotlovskog pepela
7.
TRETIRANJE OTPADNIH
VODA
JAKUTSK, RUSIJA
- Projekat snabdevanja električnom energijom
- Projekat motornog pogona, osvetljenja i utičnica
- Projekat automatizacije i praćenja procesa
8.
CENTAR MEĐUNARODNE
TRGOVINE CMT-2,
MOSKVA, RUSIJA
- Projekat elektromotornog razvoda
- Projekat automatike (KiP i Avtomatika)
- Projekat izvedenog stanja za elektromotorni razvod i automatiku
9.
VODOVOD – OBRENOVAC
SRBIJA
- Projekat nadzora i upravljanja postrojenjem za prečišćavanje pitke vode
“Zabrežje”
- Projekat elektroenergetskih i opštih instalacija postrojenja za prečišćavanje pitke
vode “Zabrežje”
10.
NIS RAFINERIJA NAFTE
PANČEVO
SRBIJA
- Projekat rekonstrukcije instrumentacije na turbinama 1 i 2 u Energani
- Projekat rekonstrukcije instrumentacije kotlovskog postrojenja i pratećih objekata
- Projekat postojećeg stanja instrumentacije u Energani
- Projekat rekonstrukcije starog taložnika sirove vode i starog pogona HPV
- Projekat rekonstrukcije instrumentacije bloka V sekcije S100 i S400
- Dopuna projekta rekonstrukcije starog taložnika sirove vode i starog pogona HPV
- Projekat upravljačkog sistema bloka V
- Projekat modernizacije instrumentacije autopunilišta u RNP (bazni projekat
“MARCON” - Hamburg)
- Projekat elektroenergetskog napajanja elektromotornih i el. potrošača ''Juna''
Terminal Novi Sad
- Projekat rekonstrukcije TS 35/6 kV sa ciljem povezivanja na DCS energane i
pripreme za daljinsko upravljanje EE-mrežom RNP
- Projekat ugradnje sistema daljinskog merenja nivoa u rezervoarima – NIS RNP
- Elektro projekat izmene relejne zaštite i monitoringa prekidača TS Petrohemija
220/35 kV na DCS Energane
- Projekat Instrumentacije na sulfolanskim rezervoarima
- Projekat izmeštanja razvodnih ormara za 4 detektora plamena na sekciji S-2450
- Osvetljenje bloka A5
- Glavni projekat instrumentacije zatvorenog sistema drenaže serije S 1000 i 400
- Projekat instrumentacije izvedenog objekta za PK4
- Glavni projekat instrumentacije ugradnje analizatora na sekciji S500
- Projekat instrumentacije ugradnje daljinskog merenja na rezervoarima
S-0250 Bitumen
- Rekonstrukcija upravljanja PPDA GA 9532S U NIS-RNP
- Projekat izvedenog objekta železničkog utovara TNG-a
- Glavni elektrotehnički projekat ugradnje frekventnih regulatora na elektro –
motornom pogonu ventilatora rashladnog tornja
- Projekat izvedenog objekta za instrumentaciju za povezivanje VRU(S24100) i
“knock out“ posude (FA-2410) na železničkom punilištu
- Izrada instrumentalnog i elektrotehničkog projekta u okviru izrade projekta izvedenog
objekta FCC kompleksa RN u Pančevu
11.
HIP PETROHEMIJA,
PANČEVO, SRBIJA
- Projekat upravljanja, merenja i nadzora transportnog sistema pogona granulacije
PEVG-a
-Projektovanje zamene sistema upravljanja na postrojenju demineralizacije vode u
energetici
12.
‘’ŽELJEZARA NIKŠIĆ”
NIKŠIĆ, CRNA GORA
- Projekat merenja i regulacije zagrevne peći za gredice u kombinovanoj valjaonici
- Projekat merenja i regulacije zagrevne peći srednje valjaonice
13.
TITAN
CEMENTARA KOSJERIĆ
SRBIJA
- Projekat rekonstrukcije trafo stanice 110/6/0,4 kV, 12,5 MVA
- Projekat trafo stanice mlina uglja 6/0,4 kV, 1600 kVA
- Projekat 0,4 kV razvoda
- Projekat merenja, regulacije i upravljanja
- Projekat električnog osvetljenja
- Izrada aplikativnog softvera za celo postrojenje mlina petrol uglja
- Projekat napajanja i upravljanja sistema transportnih traka za transport sirovine
do mlina
- Projekat adaptacije trafostanice TS1 110/6/0.4 kV
- Projekat izvedenog objekta TS1 110/6/0,4 kV
14.
JKP ‘’BEOGRADSKE
ELEKTRANE’’
BEOGRAD
SRBIJA
- Projekat merenja, regulacije i upravljanja ventilatora svežeg vazduha –
TO ''KONJARNIK''
- Projekat MRU – pumpe za održavanje pritiska – TO ‘’DUNAV’’
- Projekat MRU – pumpe za održavanje pritiska – TO ‘’VOŽDOVAC’’
- Projekat merenja, regulacije i upravljanja – TO ‘’MIRIJEVO’’
- Projekat izvedenog stanja za toplotne podstanice
15.
TE-TO NOVI SAD, SRBIJA
- Projekat obračunskog merenja protoka tehnološke pare
16.
NIS–RAFINERIJA NAFTE - Projekat merenja, regulacije i upravljanja na objektu ‘’PARA I KONDENZAT’’
NOVI SAD, SRBIJA
17.
“SOJAPROTEIN” AD - BEČEJ - Projekat merenja i regulacije - kotlarnica
FABRIKA ULJA “MLADOST”
ŠID, SRBIJA
18.
RAFINERIJA NAFTE
BEOGRAD
SRBIJA
- Glavni elektroprojekat izmeštanja dela 0,4 kV kablovske mreže
- Rekonstrukcija osvetljenja i utičnica u upravnoj zgradi
- Glavni elektro projekat izmeštanja pumpne stanice PS34
- Napojni orman i trasa kablova njegovog napajanja iz TS K 202
19.
,,GUTA’’ BANKA
MOSKVA
RUSIJA
- Izrada radnih projekata i projekata izvedenog stanja za 0,4 kV sopstvene
potrošnje, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i
gromobranskih instalacija
- Izrada radnih projekata i projekata izvedenog stanja za Elektromotorni
pogon “MCC” (sistemi grejanja, ventilacije i klimatizacije), automatike
“DCC” i dispečerizacije “CSNU”
20.
,,SBS’’ BANKA
SENT-PETERSBURG
RUSIJA
- Izrada radnih projekata i projekata izvedenog stanja za 0,4 kV sopstvene
potrošnje, UPS, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i
gromobranskih instalacija
- Izrada radnih projekata i projekata izvedenog stanja za Elektromotorni
pogon “MCC” (sistemi grejanja, ventilacije i klimatizacije), automatike
“DCC” i dispečerizacije “CSNU”
21.
,,SVERDLOVSKA
GUBERNIJSKA BANKA’’
JEKATERINBURG
RUSIJA
- Izrada radnih projekata za 0,4 kV sopstvene potrošnje, UPS,
elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i gromobranskih
instalacija
- Izrada radnih projekata za Elektromotorni pogon “MCC” (sistemi grejanja,
ventilacije i klimatizacije), automatike “DCC” i dispečerizacije “CSNU”
22.
,,SCOLKOVSKA
SBERBANKA’’,
PODMOSKOVLJE
RUSIJA
- Izrada radnih projekata za 0,4 kV sopstvene potrošnje, elektromotornih
pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i gromobranskih instalacija
- Izrada radnih projekata za Elektromotorni pogon “MCC” (sistemi grejanja,
ventilacije i klimatizacije), automatike “DCC” i dispečerizacije “CSNU”
23.
HOTEL ,,SAVOJ’’
MOSKVA
RUSIJA
- Projekat izvedenog stanja za 0,4 kV sopstvene potrošnje, elektromotornih
pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i gromobranskih instalacija
- Projekat izvedenog stanja za Elektromotorni pogon “MCC” (sistemi
grejanja, ventilacije i klimatizacije), automatike “DCC” i dispečerizacije
“CSNU”
24.
POSLOVNI CENTAR
“MJASNICKAJA’’
MOSKVA
RUSIJA
- Radni projekati za 0,4 kV sopstvene potrošnje, elektromotornih
pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i gromobranskih instalacija
- Radni projekti za Elektromotorni pogon “MCC” (sistemi grejanja,
ventilacije i klimatizacije), automatike “DCC” i dispečerizacije “CSNU”.
- Objekat je ukupne površine 12.000 m²
25.
,,INDIVIDUALNI STAMBENI
OBJEKTI”,
PODMOSKOVLJE
RUSIJA
- Izrada radnih projekata za 0,4 kV sopstvene potrošnje, elektromotornih
pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i gromobranskih instalacija
- Izrada radnih projekata za Elektromotorni pogon “MCC” (sistemi grejanja,
ventilacije i klimatizacije), automatike “DCC” i dispečerizacije “CSNU”
26.
POSLOVNA ZGRADA ,,GNK’’ - Radni projekat i projekat izvedenog stanja za 0,4 kV sopstvene potrošnje,
MOSKVA
elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i gromobranskih
RUSIJA
instalacija
- Radni projekat i projekat izvedenog stanja za Elektromotorni pogon “MCC”
(sistemi grejanja, ventilacije i klimatizacije), automatike “DCC” i dispečerizacije
“CSNU”
- Objekat je ukupne površine 18.000 m²
27.
CMT-2, MOSKVA, CENTAR
- Izrada radnih projekata i projekata izvedenog stanja za: transformatorsku
MEĐUNARODNE TRGOVINE
podstanicu TP – No 3, 2x1600 kVA ,10/0,4 kV; centralnu toplotnu podstanicu
kompleks 2
CTP; rashladni centar RC i centralni dispečerski centar DC u objektu ,,BVP’’
Novi energo-blok u objektu „C objekta ,,C + E’’
+ E’’
- Izrada radnih projekata i projekata izvedenog stanja uzemljenja i
MOSKVA
gromobranskih instalacija
- Izrada radnih projekata i projekata izvedenog stanja za Elektromotorni
pogon “MCC” (sistemi grejanja ventilacije i klimatizacije), automatike
“DCC” i dispečerizacije “CSNU”
- Objekat je ukupne površine 6.000 m²
28.
“CMT-2”, MOSKVA
CENTAR MEĐUNARODNE
TRGOVINE – II faza
Krasnopresnejnskaja 12,
kompleks 2
RUSIJA
- Izrada idejnog projekta električnih instalacija slabe i jake struje, automatike i
2
dispečerizacije za ceo kompleks 3 objekata ukupne povrsine 70.000 m :
- 1 objekat x 30 spratova - poslovni prostor,
- 1 objekat x 20 spratova - hotelski prostor,
- 1 objekat x 4 sprata - garaža za automobile (2 podzemna i 2 nadzemna
sprata
29.
POSLOVNA ZGRADA
“WSM-A’’
Kržinanovskog 14/3,
MOSKVA
RUSIJA
- Radni projekati za 0,4 kV sopstvene potrošnje, elektromotornih
pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i gromobranskih instalacija
- Radni projekti za Elektromotorni pogon “MCC” (sistemi grejanja,
ventilacije i klimatizacije), automatike “DCC” i dispečerizacije “CSNU”.
- Objekat je ukupne površine 12.000 m²
30.
POSLOVNA ZGRADA
,,WSM-B’’
Kržinanovskog 14/3,
MOSKVA
RUSIJA
- Projekat izvedenog stanja za 0,4 kV sopstvene potrošnje, elektromotornih
pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i gromobranskih instalacija
- Projekat izvedenog stanja za Elektromotorni pogon “MCC” (sistemi grejanja,
ventilacije i klimatizacije), automatike “DCC” i dispečerizacije “CSNU”.
- Objekat je ukupne površine 13.500 m²
31.
MOSKOVSKI GRADSKI
TEHNOPARK
„NAGATINO ZIL” – I faza
Avtozavodskaja 23
MOSKVA, RUSIJA
- Izrada projekta električnih instalacija slabe i jake struje, automatike i
2
dispečerizacije za ceo kompleks 8 objekata ukupne površine 216 534 m :
- 4 objekta x 11 spratova - poslovni prostor,
- 2 objekta x 20 spratova - poslovni prostor,
- 2 objekta x 9 spratova - poluotvorene garaže za automobile
Download

pdf