03588416001V7.0
Multiclean / Sample Cleaner 1
Informace pro objednání
Analyzátor(y), na kterých lze soupravu použít
04880277 190
Multiclean (2 x 2 L)
Analyzátor Roche/Hitachi 902
Analyzátor Roche/Hitachi cobas c
04708725 190
Sample Cleaner 1 (SmpCln1) (12 x 59 mL)
Analyzátory Roche/Hitachi cobas c 311/501
05352991 190
Sample Cleaner 1 (SmpCln1) (12 x 20 mL)
Analyzátory Roche/Hitachi cobas c 502/701/702
Některé analyzátory a soupravy nejsou dostupné ve všech zemích. Pro další systémové aplikace kontaktujte místní zastoupení Roche Diagnostics.
Česky
Na palubě při použití v analyzátoru cobas c: 4 týdny
Použití
Promývací roztok pro vzorkovací jehly nebo reakční cely na systémech
Roche/Hitachi.
Na palubě při použití a v chlazeném prostoru 4 týdny
analyzátoru Roche/Hitachi:
Souhrn
Promytí vzorkovací jehly a reakční cely se může vyžadovat kvůli možné
interferenci jiných reagencií nebo vzorků. Toto speciální promytí udržuje
integritu vzorku.
Reagencie - pracovní roztoky
Roztok hydroxidu sodného 1 mol/L
Bezpečnostní opatření a varování
Pro diagnostické použití in vitro.
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření, nutná pro nakládání se všemi
reagenciemi.
Likvidace všech odpadních materiálů musí probíhat v souladu s místními
předpisy.
Bezpečnostní listy jsou pro odborné uživatele dostupné na vyžádání.
Tato souprava obsahuje složky klasifikované v souladu s evropskou
směrnicí 1999/45/ES:
C
Žíravina (Hydroxid sodný)
Dodávaný materiál
Reagencie jsou uvedeny v části "Reagencie - pracovní roztoky".
Potřebný materiál (ale nedodávaný se soupravou)
Viz část "Informace pro objednání"
Analyzátory Roche/Hitachi a reagencie stanovení.
V příslušném metodickém listu a návodech k použití jsou uvedeny další
potřebné materiály.
Stanovení
Multiclean / Sample Cleaner 1 používejte podle specifikace
v odpovídajících návodech k použití systémových reagencií.
Více informací je uvedeno v příslušném návodu k použití určeném
pro analyzátor, v odpovídajících aplikačních letácích a metodických listech
všech potřebných komponent.
Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný oddělovač
k označení hranice mezi celými a desetinnými místy desetinného čísla.
Oddělení tisíců se nepoužívá.
Symboly
Roche Diagnostics používá následující symboly a znaky, včetně uvedených
v normě ISO 15223‑1.
R 34
Způsobuje poleptání.
S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc.
Reagencie
S 36/37/39
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a
ochranné brýle nebo obličejový štít.
Objem po rekonstituci nebo promíchání
S 45
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto
označení).
Obsah soupravy
Kalibrátor
Globální číslo obchodní položky
GTIN
Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu.
© 2014, Roche Diagnostics
Kontaktní telefon: všechny země: +49-621-7590, USA: +1-800-428-2336
Zacházení s reagenciemi
Připravena k použití
Upozornění
Časem může dojít k mírné změně barvy nebo se na dně nádobky mohou
objevit drobné částice. Změna barvy nebo částice nemají vliv
na využitelnost reagencie.
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
Distribuce v USA:
Roche Diagnostics, Indianpolis, IN
Zákaznická podpora v 1-800-428-2336
Uskladnění a stabilita
Doba skladování při 15‑25 °C:
Viz datum exspirace na
štítcích
04708725 190
Na palubě při použití v analyzátoru:
4 týdny
05352991 190
Na palubě při použití v analyzátoru:
2 týdny
04880277 190
Po otevření:
12 týdnů
Není-li Multiclean používán, uchovávejte ho
pevně uzavřený.
2014-08, V 7.0 Česky
1/1
Download

Multiclean / Sample Cleaner 1