05952026001V2
BM-Lactate
REF 03012654
25 testovacích proužků
Česky
Všeobecné informace:
Selfmonitoring hladin laktátu v krvi během cvičení umožňuje zvolit si správnou
intenzitu cvičení a správný poměr mezi cvičením a regenerací. Před zahájením
selfmonitoringu doporučujeme pro získání kvalifikovaných informací konzultaci
s odborníkem v oblasti zdravotní péče. Pro diagnostické použití in vitro.
Testovací proužek pro kvantitativní měření laktátu v čerstvé nebo
heparinizované čerstvé kapilární nebo heparinizované venózní krvi.
Používejte pouze s následujícími přístroji: Accutrend® Lactate, Accusport®
nebo Accutrend Plus. Vhodné pro sebetestování.
Jak test funguje:
Každý testovací proužek má testovací oblast obsahující detekční reagencii. Po
aplikaci kapilární krve nastane chemická reakce a testovací oblast změní barvu.
Přístroj zaznamená tuto změnu zbarvení a převede signál měření na zobrazený
výsledek použitím údajů zadaných dříve pomocí kódovacího proužku.
Důležité upozornění:
Matematická funkce přístroje umožňuje zobrazení výsledků Accusport,
Accutrend Lactate nebo Accutrend Plus týkající se buď krve nebo
plazmy. Vlastní měření je ovšem možné pouze s krví.
Při měření by okolní teplota měla být v rámci následujícího rozmezí:
Hodnoty krve
• do 8 mmol/L mezi 5-35 °C
• 8 mmol/L a více mezi 15-35 °C
Hodnoty plazmy
• do 10 mmol/L mezi 5-35 °C
• 10 mmol/L a více mezi 15-35 °C
Je-li provedeno měření mimo přípustné rozmezí teplot, lze získaný výsledek
použít pouze pro orientaci, protože výsledky se mohou v závislosti na teplotě
výrazně lišit od skutečných hodnot. Přípustné rozmezí teplot pro přístroj
Accutrend Plus je 15-35 °C, bez ohledu na rozmezí koncentrace.
Při použití měření laktátu pro monitorování tréninku by měla být v
případě vytrvalostního tréninku hladina laktátu v krvi do 3-4 mmol/L. Při
déletrvajících trénincích (více než 45 minut) se preferuje nižší koncentrace
laktátu (okolo nebo menší než 2 mmol/L). Při vytrvalostním tréninku
se vyvarujte koncentrací laktátu nad 4 mmol/L.
Upozornění: Neodpovídá-li výsledek Vašeho testu tomu, jak se
cítíte, kontaktujte prosím svého lékaře.
Uskladnění a stabilita:
Balení neskladujte při teplotách pod 2 °C nebo nad 30 °C. Po vyjmutí
testovacího proužku zásobník ihned pevně uzavřete. Zásobník vždy
bezprostředně po použití uzavřete originálním modrým uzávěrem, aby byly
testovací proužky chráněny před vlhkostí a přímým slunečním zářením. Do
zásobníku se nesmí dostat žádné kapaliny ani dezinfekční prostředky. Uzávěr
obsahuje netoxický sikativ na bázi křemičitanu. Dojde-li k neúmyslnému požití
sikativu, vypijte velké množství vody! Všechny součásti balení lze zlikvidovat
spolu s domácím odpadem nebo podle místních pokynů při použití v laboratoři
či ordinaci. Nepoužívejte testovací proužek po uvedeném datu exspirace.
Příprava a provedení měření:
Aby se zabránilo chybným měřením, používejte pouze přístroje uvedené pro
měření s testovacími proužky BM-Lactate. Dodržujte, prosím, pokyny uvedené
v tomto příbalovém letáku a v pokynech pro obsluhu Vašeho přístroje.
Dodávaný materiál:
25 testovacích proužků, 1 kódovací proužek
Potřebný materiál (ale nedodávaný se soupravou)
1 z výše uvedených přístrojů, kontrolní roztoky BM-Control-Lactate pro
kontrolu využití, odběrové pero (např. ACCU-CHEK Safe-T-Pro Plus).
Kódování:
Při každém otevření testovacích proužků BM-Lactate musí být váš
přístroj překódován. Tento postup je popsán v návodu k obsluze vašeho
přístroje. Pokud nesouhlasí kódové číslo na štítku zásobníku testovacích
proužků s kódovým číslem zobrazeným na přístroji, neprovede přístroj
měření. Kódovací proužek uchovávejte, dokud nedojde k vypotřebení
všech testovacích proužků v balení. Kódovací proužek uchovávejte mimo
2011-11, V 2 Česky
zásobník testovacích proužků. Bude-li kódovací proužek uchováván v
zásobníku, může dojít k poškození testovacích proužků.
Kontroly vyžadované při každém provádění testů:
Po každém testování se ujistěte, že je testovací plocha zcela pokryta
krví. Čtěte rovněž popis a ilustrace uvedené v návodu.
Kontrola využitelnosti:
Využití přístroje a testovacích proužků a správná manipulace s nimi musí být
pravidelně kontrolovány použitím kontrolního roztoku BM-Control-Lactate.
Pro další podrobnosti čtěte, prosím, návod k použití přístroje a příbalový
leták soupravy kontrolního roztoku BM-Control-Lactate. Přípustné kontrolní
rozmezí je uvedeno v přiloženém letáku hodnot.
Cílová hodnota odpovídá průměru spodní a horní hodnoty tohoto
kontrolního rozmezí. Naměřené hodnoty by se měly pohybovat
v definovaných mezích. Každá laboratoř musí stanovit nápravná
opatření, pokud hodnoty překročí stanovené meze. Sledujte příslušná
vládní nařízení a lokální směrnice kontroly kvality.
Omezení postupu, potenciální zdroje chyb:
Měření laktátu testovacími proužky BM-Lactate lze provádět při nadmořské
výšce do 3000 m. Hodnotu laktátu může ovlivnit nitrožilní podání vysoké
koncentrace kys. askorbové. Následující látky neměly na měření v testovaných
rozmezích koncentrace žádný vliv: (kritérium: výtěžnost ±10 % počáteční
hodnoty): cholesterol: 1.16–9.05 mmol/L (44.8–350 mg/dL); triglyceridy:
0.30–5.72 mmol/L (26.3–500 mg/dL); bilirubin: 0.002–0.204 mmol/L
(0.03–3.48 mg/dL); hemoglobin: do 0.59 g/dL (0.36 mmol/L),
hematokrit: do 55 %.
Pro diagnostické účely je vždy nezbytné používat výsledky ve spojení
s anamnestickými údaji pacienta, klinickým vyšetřením a jinými nálezy.
Rozsah měření:
0.8-22 mmol/L při zobrazení jako hodnota v krvi; 0.7-26 mmol/L při
zobrazení jako hodnota v plazmě. Linearita metody je v rozmezí
0.8-22 mmol/L a 0.7-26 mmol/L.
Referenční rozmezí:
Kapilární krev: 1.0-1.8 mmol/L při zobrazení jako hodnota v krvi;
0.9-1.7 mmol/L při zobrazení jako hodnota v plazmě. Každá laboratoř by
měla ověřit aplikovatelnost referenčního rozmezí na své skupiny pacientů
a stanovit své vlastní referenční hodnoty, je-li potřeba.
Upozornění pro lékaře a laboratoře:1,2,3,4
Aplikace:
Selfmonitoring laktátu v krvi pro vyhodnocení tělesné zdatnosti a monitorování
intenzity tréninku u sportovců. Je-li měření provedeno u několika osob, jako
tomu může být v případě ordinací, lze čerstvou kapilární krev aplikovat
rovněž použitím kapilárních pipet s heparinem (množství 15 μL až 50 μL).
Měření laktátu se využívá také v nemocnicích na jednotkách intenzivní
péče pro účely diagnostického hodnocení a monitorování (např. oběhový
šok, otrava, metabolická acidóza nejasného původu).
Princip testu:
Aplikovaná kapilární krev prosákne žlutým ochranným sítem do tkaniny ze
skleněných vláken; dojde k zadržení erytrocytů a na detekční vrstvu se
dostane pouze plazma. Laktát se měří reflektanční fotometrií při vlnové
délce 657 nm v kolorimetrické reakci laktát oxidáza/mediátor:
L-laktát+ mediátor forma 1
Mediátorredukovaný +
2.18-fosfomolybdát
LOD
mediátor redukovaný
molybdenová modř + mediátor
forma 2
Komponenty testu:
Laktátoxidáza (rek. Aerococcus viridans) 1.9 U; N,N-Bis-(2-hydroxy-etyl)(4- hydroximino-cyklohexa-2.5-dienyliden)-chlorid amonný 7.2 µg;
fosfomolybdát 11.4 µg.
Údaje o využití:
Údaje pro testovací proužky BM-Lactate byly měřeny v sérii testů během
vyhodnocení. Většina údajů získaných pro test byla ve specifikovaném rozmezí.
Opakovatelnost (nepřesnost v rámci série): VK (variační koeficient) v normálním
rozmezí 5.5 %, v horním rozmezí 5 %; materiál vzorku: EDTA venózní krev.
1/2
Accutrend
BM-Lactate
Reprodukovatelnost (každodenní nepřesnost): VK v nízkém rozmezí, 4.8 %,
v patologickém rozmezí 3.3 %; materiál vzorku: kontrolní roztoky.
Správnost (srovnání metod; mmol/L; regresní rovnice, n vzorků, koeficient
korelace r): y = 0.957x – 0.042 a 1.039x + 0.325 (n = 77 - 147;
r = 0.970); materiál vzorku kapilární krve; srovnání metod x:
Test-Combination Lactate, Roche Diagnostics.
Detekční limit (nejnižší detekovaná hodnota): 0.8 mmol/L nebo 0.7 mmol/L.
Odkazy:
1. Gambke B et al., J Lab Med 1997; 21: 250 – 256 .
2. Mertzluft F et Al:, Anästhesiol Intensivmed Notfallmed
Schwerzther 1999; 34: 226 – 233.
3. Lactivity, Sport & Lactate, Boehringer Mannheim GmbH, 1993.
4. Evaluation data, Roche Diagnostics GmbH.
Poslední aktualizace: 2011–10
Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu.
Pro literární odkazy a vysvětlení použitých symbolů čtěte, prosím,
konec tohoto metodického listu. Tečka se v tomto metodickém listu
vždy používá jako desetinný oddělovač k označení hranice mezi
celými a desetinnými místy desetinného čísla. Oddělení tisíců se
nepoužívá.Pro další informace čtěte, prosím, příslušný návod k měřiči
a metodické letáky všech potřebných komponent.
Čtěte, prosím, návod k použití
Teplotní omezení
Spotřebujte do data
Výrobce
REF
LOT
IVD
Katalogové číslo
Výrobní kód (číslo šarže)
In vitro diagnostické lékařské zařízení
Tento produkt splňuje požadavky evropské směrnice
98/79/ES pro in vitro diagnostické lékařské zařízení.
©2011 Roche Diagnostics.
0123
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
Accutrend
2/2
2011-11, V 2 Česky
Download

BM-Lactate - Roche Diagnostics