11982478001V10.0
Antithrombin III
Antitrombin III
Informace pro objednání
Analyzátor(y), na kterých lze soupravu použít
Antithrombin III
11930028 216
([1] 6 x 21 mL, [2] 6 x 6 mL)
11012045 122 Precimat Chromogen (6 x 0.5 mL)
Roche/Hitachi 902, Roche/Hitachi MODULAR P
Kód 430
Kód 370 (PreciChrom I)
11012002 122 PreciChrom I/II (12 x 1 mL)
Kód 371 (PreciChrom II)
Některé analyzátory a soupravy nejsou dostupné ve všech zemích. Pro další systémové aplikace kontaktujte místní zastoupení Roche Diagnostics.
Česky
Reagencie - pracovní roztoky
Systémové informace
Pro analyzátory Roche/Hitachi 902/MODULAR: ACN 466
R1
Reagencie s trombinem
TRIS/HCl pufr: 100 mmol/L, pH 8.1; heparin (vepřová
sliznice): 2 U/mL; aprotinin (hovězí plíce): 6.5 U/mL;
NaCl: 270 mmol/L; trombin (hovězí plazma): 0.38 U/mL
R2
Substrát (startovní reagencie)
MeOCO‑Gly‑Pro‑Arg‑pNA · AcOH: 1.8 mmol/L
Použití
Fotometrická metoda pro kvantitativní in vitro stanovení aktivity
antitrombinu III v lidské citrátové plazmě na automatizovaných
analyzátorech klinické chemie Roche.
Souhrn1,2,3,4,5,6,7,8,9
Antitrombin III je jednořetězcový glykoprotein, syntetizovaný v játrech,
a má molekulovou hmotnost přibl. 58200 daltonů. AT III je progresivní
inhibitor a inaktivuje nejen trombin (faktor IIa), ale také další serinové
proteázy: především faktor Xa a v menší míře IXa, XIa, XIIa, stejně jako
plasmin a kalikrein. Inaktivaci IIa a Xa velmi urychluje přítomnost heparinu.
Koncentrace AT III a koncentrace Proteinu C a Protein S dohromady mají
velký význam pro udržování hemostatické rovnováhy.
Dědičné deficity AT III, doprovázené tromboembolickými komplikacemi,
byly poprvé zmíněny roku 1965. Dědičné deficity AT III jsou přenášeny
dominantně autosomálně a jejich prevalence u mužů a žen je přibližně
ve stejném poměru. Jsou rozděleny do 2 typů:
• Deficit I. typu: Koncentrace a aktivita AT III je snížena ve stejném poměru
jakým je snížena jeho syntéza v játrech.
• Deficit II. typu: Koncentrace AT III zůstává normální, ale jeho biologická
aktivita je snížena v důsledku změněné struktury molekuly.
Získaný deficit AT III je mnohem obvyklejším případem než dědičný deficit,
ale mnohem vzácněji představuje zvýšené riziko trombózy. Koncentrace
a aktivita AT III jsou sníženy ve stejné míře. Deficit AT III může být
způsoben:
• Snížením syntézy kvůli omezené (onemocnění jater) nebo nezralé funkci
jater (novorozenci, nedonošení). Obvykle všechny koagulační faktory
závislé na jaterní syntéze jsou snížené ve stejném poměru. Jelikož se
dohromady podílejí na hemostatické rovnováze nedochází ke zvýšení rizika
trombózy.
• Intravasální ztráty AT III kvůli relativně nízké molekulové hmotnosti:
- renální ztráty při nefrotickém syndromu
- vnitřní ztráty při enteropatii se ztrátou proteinů
- zvýšený průnik do extravazálního prostoru kvůli zvýšené propustnosti cév
• Zvýšené ztráty při nárůstu aktivace koagulačních procesů nebo jejich
aktivace po delší čas, např.
- postoperačně
- kontinuální intravenózní terapií heparinem
- konsumpční koagulopatií, DIC
• V případech septické infekce platí přímá úměra mezi velikostí ztráty
aktivity AT III a závažností infekce nebo vývoje sepse. Při klinicky
suspektním septickém onemocnění časné stanovení a nebo stanovení
v souvislosti s monitorováním aktivity AT III může zajistit včasné odhalení
DIC.
Princip testu
Heparin a předdefinované množství trombinu je přidáno v nadbytku
ke vzorku. Přítomný antitrombin III se vyváže v inaktivním komplexu.
Neinhibovaný trombin uvolňuje p‑nitroanilin z chromogenního substrátu
MeOCO‑Gly‑Pro‑Arg‑pNA. Zbývající množství trombinu je nepřímo úměrné
obsahu AT III ve vzorku, a proto se nárůst absorbance při vlnové délce
405 nm může použít pro výpočet aktivity antitrombinu III.
Bezpečnostní opatření a varování
Pro diagnostické použití in vitro.
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření, nutná pro nakládání se všemi
reagenciemi.
Likvidace všech odpadních materiálů musí probíhat v souladu s místními
předpisy.
Bezpečnostní listy jsou pro odborné uživatele dostupné na vyžádání.
Pro USA: Pouze na předpis.
Zacházení s reagenciemi
R1
Připravena k přímému použití. Umístěte nádobku
do chlazeného reagenčního prostoru analyzátoru 30 min.
před použitím.
R2
Připravena k přímému použití. Umístěte nádobku
do chlazeného reagenčního prostoru analyzátoru 30 min.
před použitím.
Uskladnění a stabilita
Součásti neotevřené soupravy: do data exspirace při 2‑8 °C
R1: 4 týdny otevřená a v chlazeném prostoru analyzátoru.
R2: 4 týdny otevřená a v chlazeném prostoru analyzátoru.
Odběr vzorků a příprava
Pro odběr a přípravu vzorků používejte vhodné zkumavky nebo odběrové
nádobky.
Pouze níže uvedené vzorky byly testovány a jsou přijatelné.
Citrátová plazma
Uvedené druhy vzorků byly testovány s vybranými typy odběrových
zkumavek, které byly komerčně dostupné v té době, tzn. že do testu nebyly
zařazeny všechny typy zkumavek všech výrobců. Systémy odběru vzorků
různých výrobců mohou obsahovat různé materiály, které mohou mít
v některých případech vliv na výsledky. Při zpracování vzorků v primárních
zkumavkách (systémy odběru vzorků) dodržujte pokyny jejich výrobce.
Síla utažení manžety při odběru musí být v rozmezí systolického
a diastolického tlaku a nesmí trvat déle než 1 minutu. 10 minut je prodleva
bez zaškrcení před případným dalším odběrem ze stejné žíly. K odběru
použijte jednorázovou sterilní stříkačku s 0.11 mol. citrátem sodným. Objem
odebrané krve musí být 9krát větší než objem roztoku citrátu sodného
ve stříkačce. Vzorek musí natékat přiměřeně pomalu, tak aby nedocházelo
ke vzniku většího podtlaku ve stříkačce.
Ihned po provedení odběru, důkladně promíchejte bez tvorby pěny.
Přeneste do zkumavky a centrifugujte 10 minut při přibl. 2000 g (okolo
3000 rpm na běžně používaných laboratorních centrifugách). Centrifugaci
proveďte do 2 hodin od odběru vzorku krve. Odpipetujte supernatant.
Stabilita:10
1 den při 15‑25 °C
5 dní při 2‑8 °C
1 měsíc při (-20) °C
2014-11, V 10.0 Česky
1/4
11982478001V10.0
Antithrombin III
Antitrombin III
Zmrazené vzorky rozmrazte při 37 °C a pak důkladně promíchejte. Před
použitím ponechte 15 minut při pokojové teplotě a poté ihned zpracujte.
Jednou rozmrazené vzorky pro koagulační stanovení nelze opakovaně
mrazit.
Dodávaný materiál
Reagencie jsou uvedeny v části "Reagencie - pracovní roztoky".
Potřebný materiál (ale nedodávaný se soupravou)
Viz část "Informace pro objednání"
Roztok citrátu sodného 0.11 M
0.9% NaCl
Celkové vybavení laboratoře
Stanovení
Optimálního využití stanovení dosáhnete, budete-li dodržovat pokyny
uvedené v dokumentaci pro příslušný analyzátor. Pokyny ke stanovení
specifické pro analyzátor vyhledejte v příslušném návodu k použití.
Provádění aplikací, které nejsou schváleny Roche, je bez záruky a musí být
definováno uživatelem.
Pokyny pro koagulační analyzátory Behnk Electronic (např.
Coasys Plus/Thrombolyzer Compact) jsou dostupné na vyžádání.
Kalibrace
Kalibrátor
S1: 0.9% NaCl
S2: Precimat Chromogen
Frekvence kalibrace
2bodová kalibrace se doporučuje:
- po změně šarže
- jestliže to vyžaduje proces kontroly
kvality
Proveďte kalibraci blanku (0.9%
NaCl):
- každých 28 dní
Návaznost: Tato metoda byla standardizována podle NIBSC Reference
AT III (93‑768).
Kontrola kvality
Ke kontrole kvality použijte kontrolní materiály uvedené v části "Informace
pro objednání". Navíc lze použít i jiný vhodný kontrolní materiál.
Kontrolní intervaly a limity by měly být uzpůsobeny pro každou laboratoř
dle individuálních požadavků. Naměřené hodnoty by se měly pohybovat
v definovaných mezích. Každá laboratoř by měla mít vypracovaný postup
pro případ, že hodnoty kontrol překročí definované meze.
Sledujte příslušná vládní nařízení a lokální směrnice kontroly kvality.
Výpočet
Analyzátor automaticky vypočítá koncentraci analytu pro každý vzorek.
Omezení - interference
Kritérium: Výtěžnost v rámci ± 10 % počáteční hodnoty.
Při provádění stanovení Antitrombin III zabezpečte ochranu před přenosem
jehlou a kyvetami do stanovení Tina‑quant Ferritin.
Uživatelé v USA: Doplňující informace o ovládání vyhledejte v aplikačním
letáku.
Ikterus:10 Bez významných interferencí do hodnoty I indexu 29
pro konjugovaný a nekonjugovaný bilirubin (přibližná koncentrace
konjugovaného a nekonjugovaného bilirubinu: 496 µmol/L nebo 29 mg/dL).
Hemolýza:10 Bez významných interferencí do hodnoty H indexu 1000
(přibližná koncentrace hemoglobinu: 621 µmol/L nebo 1000 mg/dL).
Lipémie (Intralipid):10 Bez významných interferencí do hodnoty L indexu
1250. Mezi L indexem (odpovídá zákalu) a koncentrací triglyceridů je slabá
korelace.
Hirudin ruší stanovení pro detekci antitrombinu III (AT III), u kterého se
používá trombin. Koncentrace hirudinu 1 µg/mL způsobují falešně vysoké
hodnoty AT III (přibl. 5 %, absolutně). S koncentracemi hirudinu v plazmě
v takovéto výši se lze setkat jen při léčbě akutní tromboembolické nemoci
vysokými dávkami, např. HIT II.
Ve velmi vzácných případech gamapatie, především u typu IgM
(Waldenströmova makroglobulinémie), může způsobit nespolehlivé
výsledky.11
Pro diagnostické účely je vždy nezbytné používat výsledky ve spojení
s anamnestickými údaji pacienta, klinickým vyšetřením a jinými nálezy.
POTŘEBNÝ KROK
Programování speciálního mytí: Při zpracovávání určitých kombinací
testů na analyzátorech Roche/Hitachi je použití speciálních mycích cyklů
povinné. Pro další pokyny čtěte nejnovější verzi seznamu zamezení
přenosu (carry‑over) a návod k použití. Uživatelé v USA naleznou pokyny
pro speciální mycí cykly v dokumentu Special Wash Programming,
dostupném na stránce usdiagnostics.roche.com, a v návodu k použití.
Tam, kde se to vyžaduje, musí být před vykazováním výsledků prove­
deno programování speciálního mytí/zamezení přenosu mezi vzorky
(carry‑over).
Limity a rozmezí
Měřící rozsah
Měřící rozsah pro analyzátory Roche/Hitachi: 20‑150 %.
Vzorky s vyššími koncentracemi stanovte ručním naředěním vzorků
destilovanou vodou bez železa. Výsledky vynásobte odpovídajícím
faktorem ředění.
Očekávané hodnoty12
80‑120 %.
Každá laboratoř by si měla prověřit převoditelnost očekávaných hodnot
na svou populaci pacientů, a je-li to nutné stanovit si vlastní referenční
rozmezí.
Specifické údaje o použití
Údaje o využití, typické na popsaných klinických analyzátorech, jsou
uvedeny níže. Výsledky získané v různých laboratořích se mohou lišit.
Preciznost
Preciznost byla měřena použitím lidských vzorků a kontrol podle interního
protokolu s opakovatelností (n = 21) a mezilehlou precizností (3 alikvoty na
sérii, 1 série denně, 10 dní). Byly získány následující výsledky:
Opakovatelnost
Průměr
SD
VK
%
%
%
Citr. plazma nízká
36.6
1.2
3.2
PreciChrom I
78.4
0.8
1.0
PreciChrom II
48.8
0.7
1.5
Průměr
SD
VK
%
%
%
Citr. plazma nízká
46.8
1.6
3.4
PreciChrom I
81.1
2.1
2.5
PreciChrom II
50.4
1.7
3.4
Mezilehlá preciznost
Porovnání metod
Porovnání stanovení AT III použitím reagencií bez ředění vzorku (y)
s reagenciemi s ředěním vzorku (x) v citrátové plazmě poskytlo následující
korelace (% AT III):
Passing/Bablok13
Lineární regrese
y = 1.001x - 0.051
y = 0.997x - 0.108
τ = 0.971
r = 0.997
Počet naměřených vzorků: 50
Koncentrace ve vzorcích byly v rozmezí cca 39 až 136 % AT III.
Odkazy
1 Neubauer M, Ramschak H, Lanzer G. Antithrombin III, the most
important inhibitor of hemostasis. Physiology and clinical aspects. Wien
Med Wochenschr. 1986;136:560-562.
2 Menache D, Grossman BJ, Jackson CM. Antithrombin III: Physiology,
deficiency, and replacement therapy. Transfusion. 1992;32(6):580-588.
2/4
2014-11, V 10.0 Česky
11982478001V10.0
Antithrombin III
Antitrombin III
3
20
R3 Bottle Size
Small
21
Calib. Type (Type)
Linear
22
Calib. Type (Wght)
0
23
Calib. Conc. 1
0.0
24
Calib. Pos. 1
.....
25
Calib. Conc. 2
.....
26
Calib. Pos. 2
.....
27
Calib. Conc. 3
0
28
Calib. Pos. 3
0
29
Calib. Conc. 4
0
30
Calib. Pos. 4
0
31
Calib. Conc. 5
0
32
Calib. Pos. 5
0
33
Calib. Conc. 6
0
34
Calib. Pos. 6
0
35
S1 ABS
0
36
K Factor
10000
37
K2 Factor
10000
38
K3 Factor
10000
39
K4 Factor
10000
40
K5 Factor
10000
41
A Factor
0
42
B Factor
0
Nastavení přístroje
Uživatelé v USA: Doplňující informace o ovládání vyhledejte v aplikačním
letáku a dokumentu Special Wash Programming, dostupném na stránce
usdiagnostics.roche.com.
Uživatelé analyzátorů Roche/Hitachi MODULAR: Zadejte aplikační
parametry prostřednictvím letáku s čárovým kódem.
43
C Factor
0
44
Mez SD
0.1
45
Duplicate Limit
100
46
Sens. Limit
0
47
S1 Abs. Limit (L)
-32000
Analyzátor Roche/Hitachi 902
48
S1 Abs. Limit (H)
32000
č.
<Chemistry>
49
Abs. Limit
32000
1
Test Name
ATIII
50
Abs. Limit (D/I)
Nárůst
2
Assay Code (Mthd)
Rate A
51
Prozone Limit
32000
3
Assay Code (2. Test)
0
52
Proz. Limit (Upp/Low)
Upper limit
4
Reaction Time
10
53
Prozone (Endpoint)
35
Expect. Value (L)
.....
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Thaler E. Antithrombin-III-Mangel und Thrombophilie.
Hämostaseologie. 1985;5:127-133.
Lane DA, Olds RR, Thein SL. Antithrombin and its deficiency states.
Blood Coagul Fibrinolysis. 1992;3:315-341.
Schrader J, Köstering H, Scheler F. Klinische Relevanz der
Bestimmung von Antithrombin III. Laboratoriumsblätter. 1983;33:87-98.
Hiller E, Riess H. Klinische Bedeutung der Gerinnungsinhibitoren
Antithrombin III und Protein C. Therapiewoche. 1985;35:1533-1541.
Hasler K, Wörner D, Bernstein P. Antithrombin-III-Aktivitätsabfall im
Plasma unter intravenöser kontinuierlicher Heparintherapie.
Hämostaseologie. 1990;10:133-137.
Wüst T, Beeser H, Lang HR. Diagnostik und Therapie der
Verbrauchskoagulopathie. Intensivmed. 1990;27:177-82.
Ostermann H, Kienast J. Bedeutung der Gerinnungsinhibitoren für
Diagnostik und Therapie der disseminierten intravasalen Gerinnung. In:
Anders O, Jacob J, eds. Gerinnungsstörungen. Diagnostik und
Behandlung (5. Rostocker Symposium, September 1995). Schriesheim:
Weller, 1996.
Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of
Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation.
Clin Chem 1986;32:470-475.
Bakker AJ, Mücke M. Gammopathy interference in clinical chemistry
assays: mechanisms, detection and prevention.
Clin Chem Lab Med 2007;45(9):1240-1243.
Hesse R, Tritschler W, Castelfranchi G, et al. Antithrombin III:
Referenzwerte mit einem chromogenen Substrat (Chromozym TH).
Blut. 1981;42:227-234.
Bablok W, Passing H, Bender R, et al. A general regression procedure
for method transformation. Application of linear regression procedures
for method comparison studies in clinical chemistry, Part III.
J Clin Chem Clin Biochem 1988 Nov;26(11):783-790.
5
Assay Point 1
22
54
6
Assay Point 2
27
55
Expect. Value (H)
.....
Instr. Fact. (a)
1.0
7
Assay Point 3
0
56
8
Assay Point 4
0
57
Instr. Fact. (b)
0.0
Key setting
......
9
Wavelength (SUB)
700
58
10
Wavelength (MAIN)
415
..... Data vložená obsluhou
11
Sample Volume
3.0
12
R1 Volume
350
13
R1 Pos.
.....
14
R1 Bottle Size
Small
15
R2 Volume
0
Více informací je uvedeno v příslušném návodu k použití určeném
pro analyzátor, v odpovídajících aplikačních letácích a metodických listech
všech potřebných komponent.
Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný oddělovač
k označení hranice mezi celými a desetinnými místy desetinného čísla.
Oddělení tisíců se nepoužívá.
16
R2 Pos.
0
17
R2 Bottle Size
Small
18
R3 Volume
70
Obsah soupravy
19
R3 Pos.
.....
Reagencie
2014-11, V 10.0 Česky
Symboly
Roche Diagnostics používá následující symboly a znaky, včetně uvedených
v normě ISO 15223‑1.
3/4
11982478001V10.0
Antithrombin III
Antitrombin III
Kalibrátor
Objem po rekonstituci nebo promíchání
Globální číslo obchodní položky
GTIN
Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu.
© 2014, Roche Diagnostics
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
Distribuce v USA:
Roche Diagnostics, Indianpolis, IN
Zákaznická podpora v 1-800-428-2336
4/4
2014-11, V 10.0 Česky
Download

Antithrombin III - Roche Diagnostics