část 3, díl 5, 12081, str. 1
LEXIKON TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ
díl 5, oceli třídy 12
âSN 41 2081
OCEL
Uhlíková ocel na pruÏiny
STN 41 2081
12 081
Chemické sloÏení [hm. %]
C
0,70–0,80
Mn
0,40–0,65
Si
max 0,35
P
max 0,035
S
max 0,035
Polotovary
[1] pásy a pruhy válcované za studena
Mechanické vlastnosti
Polotovar
Rozmûr t, d [mm]
Stav
Mez kluzu Rp 0,2 [MPa]
Mez pevnosti Rm [MPa]
TaÏnost A10 [%] min podél
Tvrdost HB
Tvrdost HV
Tvrdost HRC
[1]
–
.3
–
max 735
16
max 211
max 213
–
–
.8
–
1 760-1 960
2
–
548-606
51-54
Fyzikální vlastnosti
Hustota
[kg . m-3]
–
Mûrná tepelná
kapacita
cp [J . kg-1.K-1]
–
Teplotní souãinitel
roztaÏnosti
[K-1]
–
Tepelná
vodivost
t [W . m-1. K-1]
–
Konduktivita
e [MS . m -1]
–
Technologické údaje
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
normalizaãní Ïíhání
790-820 °C
ochlazovat na vzduchu
kalení
790-820 °C
ochlazovat v oleji
popou‰tûní
400-650 °C
ochlazovat na vzduchu
Ïíhání na mûkko
650-680 °C
ochlazovat na vzduchu
TECHNOLOGICKÉ ZKOU·KY
nejmen‰í vnitfiní polomûr ohybu r a úhel pfii tváfiení za studena
stav .3
a 1 mm
= 90°
podél r = a
stav .3
a 1 mm
= 90°
podél r = 1,5 a
stav .8
a 1 mm
= 90°
podél r = 8 a
OBROBITELNOST
soustruÏení, hoblování, frézování, vrtání
stav .3 Rm = 730 MPa
13b
stav .8 Rm = 1960 MPa
8b
napfiíã r = 2 a
napfiíã r = 3 a
napfiíã r = 9 a
část 3, díl 5, 12081, str. 2
LEXIKON TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ
díl 5, oceli třídy 12
PouÏití
Vhodná pro tvarové, zejména taÏné pruÏiny a pruÏné elementy, poji‰Èovací spony a pojistné krouÏky.
Ostatní vlastnosti
Druh oceli podle zpÛsobu v˘roby
martinská, elektroocel
nebo kyslíková konvertorová
Barevné znaãení podle âSN 42 0010
Tfiída odpadu podle âSN 42 0030
zelená – modrá – fialová
002
Porovnání se zahraniãními materiály
ISO
CS75
ISO 4960
XC75
C75
C75RR
Gr.1078
Gr.1078
C75
C75
75
–
75
75
75
Francie
NF A 37-502-84
NF A 37-502-84
NF A 36-102-93
USA
ASTM A576
ASTM A510
Itálie
UNI 8893-86
UNI 7064-82
Polsko
PN H84032-74
Finsko
–
âína
GB 4358-84
GB 4360-84
GB 699-88
1CS75
2CS75
80HS
070A72
EURO
EN 132-79
EN 132-79
Velká Británie
BS 1449-91
BS 970/5-72
Nûmecko
DIN 17222-79
Ck75
Rusko
GOST 14959-79
GOST 14959-79
75
75A
Japonsko
–
Kanada
–
–
Rakousko
–
75
–
75
–
Maìarsko
MSZ 2666-88
·v˘carsko
–
Bulharsko
BDS 6742-82
–
·védsko
SS 141774
1774
Norsko
–
–
·panûlsko
–
–
–
–
Download

12081.pdf (52833)