část 4, díl 4, 19 573, str. 1
LEXIKON TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ
díl 4, legované oceli
âSN 41 9573
Nástrojová vysokolegovaná Cr-V-Mo
ocel pro práci za studena
OCEL
19 573
Chemické sloÏení [hm. %]
C
1,40–1,65
Mn
0,20–0,45
Si
0,20–0,45
P
max 0,030
S
max 0,035
Cr
11,0–12,5
Mo
0,60–0,95
V
0,80–1,20
Polotovary
[1] tyãe válcované nebo kované za tepla
– kruhové
– ãtvercové
– ploché
Mechanické vlastnosti 1)
Polotovar
Rozmûr t, d [mm]
Stav
Mez kluzu Re nebo Rp 0,2 [MPa]
Mez pevnosti Rm [MPa]
TaÏnost A5 [%]
Kontrakce Z [%]
Vrubová houÏevnatost KCU 2 [J . cm-2]
Tvrdost HRC
Mez kluzu v tlaku Ret [MPa]
Pevnost v ohybu Rmo [MPa]
[1]
20
kalen˘ a popu‰tûn˘
–
–
–
–
–
,60–61 (K. t. 1 000 °C/olej; P. t. 200 °C/2 h)
,3 000 (pfii 60–61 HRC)
,3 100 (pfii 60–61 HRC)
Polotovar
Rozmûr t, d [mm]
Stav
Mez kluzu Re nebo Rp 0,2 [MPa]
Mez pevnosti Rm [MPa]
TaÏnost A5 [%]
Kontrakce Z [%]
Vrubová houÏevnatost KCU 2 [J . cm-2]
Tvrdost HRC
Mez kluzu v tlaku Ret [MPa]
Pevnost v ohybu Rmo [MPa]
[1]
20
kalen˘ ze zv˘‰ené teploty, sekundárnû vytvrzen˘
–
–
–
–
–
,60–61 (K. t. 1 050 °C/olej; P. t. 525 °C/132 h)
,2 900 (pfii 60 HRC)
,3 000 (pfii 60 HRC)
Fyzikální vlastnosti2)
Hustota
r [kg . m-3]
7 720
Mûrná tepelná
kapacita
cp [J . kg-1.K-1]
–
Teplotní souãinitel
roztaÏnosti
a [K-1]
12,2 .10-6
Tepelná
vodivost
lt [W . m-1.K-1]
,30
Rezistivita
r [V . m]
–
Údaje z norem âSN jsou uvefiejÀovány se souhlasem âSNI.
únor 2000
část 4, díl 4, 19 573, str. 2
LEXIKON TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ
díl 4, legované oceli
Technologické údaje
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
Ïíhání na mûkko
Ïíhání ke sníení pnutí
kalení 3)
760–790 °C
600–650 °C
a) 980–1 030 °C
b) 1 040–1 080 °C
c) 1 040–1 080 °C
a) 100–300 °C/132 h
b) 500–550 °C/132 h
popou‰tûní
prokalitelnost
závislost tvrdosti na popou‰tûcí teplotû
popou‰tûcí teplota [°C]
100
tvrdost HRC
63
TVA¤ITELNOST – obtíÏná
teploty tváfiení
1 050–850 °C
SVA¤ITELNOST
velmi obtíÏná
OBROBITELNOST
soustruÏení, hoblování
stav . 3
10 b
ochlazovat pomalu v peci – max 250 HB
ochlazovat pomalu v peci
ochlazovat v oleji, na vzduchu nebo v solné lázni
450–500 °C – min 61 HRC
ochlazovat v oleji, na vzduchu nebo v solné lázni
450–500 °C – min 60 HRC
kalení na sekundární tvrdost
inf. tvrdost 59–61 HRC
velká, prakticky v celém prÛfiezu pouÏívan˘ch nástrojÛ
150
62
200
61
frézování, vrtání
9b
250
59
300
58
brou‰ení
6b
PouÏití
Nástroje ke stfiíhání za studena – nástroje ke stfiíhání materiálÛ do tlou‰Èky asi 10 mm, materiálÛ o vysoké pevnosti,
materiálÛ s keramick˘m povlakem, rotorov˘ch plechÛ, plechÛ z nerezavûjících ocelí ap., napfi. noÏe tabulov˘ch nÛÏek, kruhové nÛÏky, noÏe na stfiíhání drátÛ.
Nástroje pro tváfiení za studena – nástroje k protlaãování a tlaãení i pfii vysok˘ch tlacích, tvarovací lisovadla, taÏidla,
prÛvlaky, nástroje ke tváfiení závitÛ, hladké i profilové válce, razidla a kovadla.
Formy – velmi namáhané formy a jejich ãásti pro tváfiení plastÛ, formy na lisování prá‰kÛ, na sklo, porcelán a keramické materiály.
¤ezné nástroje – nástroje k obrábûní materiálÛ nízké pevnosti, dfieva a ostatních nekovov˘ch materiálÛ – noÏe, frézy,
protahovací a protlaãovací nástroje na drcení a mletí – napfi. kladiva drtiãÛ a ãelisti pro jemné drcení a mletí.
Ostatní vlastnosti
Druhy oceli podle zpÛsobu v˘roby
elektroocel
Barevné znaãení podle
âSN 42 0010
–
Údaje z norem âSN jsou uvefiejÀovány se souhlasem âSNI.
únor 2000
Tfiída odpadu podle âSN
âSN 42 0030
037
část 4, díl 4, 19 573, str. 3
LEXIKON TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ
díl 4, legované oceli
Porovnání se zahraniãními materiály
ISO
–
EURO
–
Francie
X160CrMoV 12 NF A35-590-92
Z160CDV 12
NF A35-590
USA
D2
AISI
D2
SAE
3438b
UNS
Itálie
X155CrVMo 12 1 KU UNI 2955-82
Polsko
NC11LV
PN H-85023-86
Finsko
–
–
âína
Ch12Mo1V1
GB 1299-85
–
–
Velká Británie
BS 4659-89
BD 2
Nûmecko
X155CrVMo12.1 DIN 17350-80
Rusko
–
Japonsko
JIS G4404-83
SKD 11
–
K 110
K8
–
Rakousko
VEW-78
Maìarsko
MSZ 4352-84
·v˘carsko
–
–
–
–
Kanada
–
·védsko
SS142310
Norsko
–
–
·panûlsko
X160CrMoV 12 UNE 36018-94
–
–
2310
Poznámky
) hodnoty mechanick˘ch vlastnosti platí pro referenãní vzorky [ 20 mm
) fyzikální vlastnosti jsou stanoveny pro stav Ïíhan˘ na mûkko
3
) kalení ze zv˘‰en˘ch teplot a sekundární vytvrzování pfii 500–550 °C umoÏÀuje nitridaci nástrojÛ nebo povlakování vrstvami TiN technologií PVD
1
2
Údaje z norem âSN jsou uvefiejÀovány se souhlasem âSNI.
únor 2000
Download

âSN 41 9573 Nástrojová vysokolegovaná Cr-V