V‰eobecné vlastnosti materiálu polyamid (PA)
Mechanické
vlastnosti
Polyamidy obsahují relativnû velk˘ podíl vody, kter˘ se v závislosti na typu a oblasti uÏití
mÛÏe dle relativní vlhkosti vzduchu mûnit. Pouze s urãit˘m podílem vlhkosti si polyamidy
zachovávají svou úplnou pruÏnost, tuhost a rázovou pevnost. Tyto produkty by mûly b˘t
skladovány na chladn˘ch tmav˘ch místech. Budou li produkty z polyamid skladovány na
suchém a teplém místû, mûly by pfied zpracováním b˘t vloÏeny na 24 aÏ 48 hodin do
teplé vody. Tím dosáhnete pÛvodní pruÏnosti. Pfiidání krátk˘ch skeln˘ch vláken bûhem
procesu v˘roby v˘raznû zv˘‰í pevnost a tuhost tûchto produktÛ (napfi. PA 6,6). Podíl
skeln˘ch vláken zv˘‰í i ohebnost a tvarovou stálost pfii zahfiátí. Celkovû mají polyamidy
malé koeficienty tfiení a nízk˘ sklon k opotfiebení.
Chemická
odolnost
Nezbarvené polyamidy jsou v závislosti na typu bíloÏluté nebo mléãnû bílé. Polyamidy v
prÛbûhu ãasu a díky UV záfiení Ïloutnou, proto nemÛÏe b˘t poskytnuta záruka na
barevnou stálost. Polyamidy jsou odolné proti bûÏn˘m rozpou‰tûdlÛm (napfi. aceton,
alkohol, benzol), olejÛm, tukÛm, v‰em alkáliím a vût‰inû slouãenin kyselin. Nejsou ov‰em
odolné vÛãi koncentrovan˘m kyselinám.
Odolnost vÛãi
povûtrnostním vlivÛm
a stárnutí
Polyamidy jsou dostateãnû odolné vÛãi povûtrnostním vlivÛm a stárnutí. Pfii venkovním
nasazení mÛÏe b˘t odolnost zv˘‰ena pomocí speciálního zbarvení (napfi. sazemi).
Tepelné
vlastnosti
I pfii vzrÛstajícím tepelném zatíÏení si polyamidy udrÏují velmi dobrou stálost rozmûrÛ. U
polyamidÛ opatfien˘ch skeln˘m vláknem je roztaÏnost je‰tû men‰í. V závislosti na
zatíÏení a tvaru v˘robku leÏí maximální dovolené provozní teploty mezi cca. -40°C a 80°C
aÏ 125°C. Polyamidy se zaãínají tavit pfii teplotách nad 300°C. Vznícení následuje pfii
450°C - 500°C. ·patnû hofií, stékají po kapkách, tvofií vlákna a po chvíli uhasnou.
Krátkodobû mohou polyamidy odolat teplotám do cca. 200°C. Polyamidy 6,6 se skeln˘m
vláknem mohou krátkodobû odolat teplotám do 250°C. âasto uÏívan˘ a prÛmyslov˘mi
podniky podporovan˘ test hofilavosti je uveden v normû UL-94 zpracované Underwriters
Laboratories. Pofiadí stupÀÛ hofilavosti dle testu je následujicí:
HB, 5VA nebo 5VB, V2, V1, V0, no (=nehofilavy).
60
Heyman® • Tel. +420 / 538 707 163 • Fax +420 / 543 213 690 • [email protected] • www.heyman.cz
Vlastnosti umûl˘ch hmot (nezávazné orientaãní hodnoty)
materiály
vlastnosti
PA 6.6
PA 6
LDPE
HDPE
mûkké PVC
tvrdé PVC
PET
1140
1130
918 - 930
945 - 965
1200
1390
1380
hustota
kg/m3
Mechanické vlastnosti
pfii 20 °
Pevnost v ohybu
N/mm2
80
30
8 -15
20 - 30
-
80 - 110
40
Ohebnost v lomu
%
200
200
200 - 600
250 - > 500
> 350
20 - 50
70
Pevnost v tlaku
N/mm2
110
90
10 - 15
22 - 32
-
80
-
Modul pruÏnosti v tahu
N/mm2
2000
1400
150 - 1100
700 - 1750
50 - 100
3000
2800
Odpor proti zafiíznutí (dle Izod)
kJ/m2
20
> 25
vydrÏí
13 - > 60
40
-
3
Odolnost v rázu (dle Charpy)
kJ/m2
vydrÏí
vydrÏí
vydrÏí
vydrÏí
vydrÏí
vydrÏí
vydrÏí
Pvnost v tahu
N/mm2
Souãinitel tfiení s ocelí, za sucha
70
40 - 50
9 - 28
25 - 34
16 - 25
50 - 60
30 - 45
0,3
0,3
0,17 - 1,5
0,25 - 0,30
-
0,55
0,5
Tepelné vlastnosti
Teplota varu (Vicat)
°C
200
180
82 - 100
120 - 130
50 - 60
80
185
Teplota tavení
°C
255
220
105 - 120
125 - 135
amorfní
amorfní
255
80 . 10-6
80 . 10-6
200 - 250 . 10-6
Koeficient délkové roztaÏnosti,
paralelní
°C-1
.
200
10-6
.
100
10-6
80
.
10-6
70
.
10-6
Provozní teplota
- max. (bez záfiezu)
°C
125
125
70
90
50
70
125
- min. (bez záfiezu)
°C
-40
-40
-20/-90
-90/-140
0
-10
-100
Elektrické vlastnosti
pfii 20 °C
Dielektrická konstanta
εr
4,0
4,0
2,3
2,3
> 6,5
3,3
3,4
âinitel dielektrick˘ch ztrát
tan δ
0,03
0,02
0,0002
0,0004
0,01
0,02 - 0,04
0,002
Odolnost proti probíjení
kV/mm
Povrchov˘ odpor
Ω
Mûrn˘ odpor
Ωm
Hydrofilnost
pfii 20 °
- pfii relativní vlhkosti 50%
- pfii ponofiení
%
40
0,1
.
1015
1015
80
0,01
.
1015
1015
80
0,1
.
1015
0,1
.
1021
80
0,1
.
1015
0,1
.
1021
24 - 30
0,1
.
1012
50
.
1012
40
10
.
1012
0,5
.
1018
60
0,6
.
1015
0,2
.
1015
2,5
3,5
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
8-9
9,0
-
-
-
3,5
-
v‰echny údaje bez záruky
Zkratky pouÏité v tomto katalogu (dle TC 61 ISO)
PA
polyamid (nylon)
LDPE
polyetylén (nízká hustota)
HDPE
polyetylén (vysoká hustota)
PVC
polyvinylchlorid
PET
polyalkylénétereftalát (lineární polyester)
POM
polyoxymetylén
Heyman® • Tel. +420 / 538 707 163 • Fax +420 / 543 213 690 • [email protected] • www.heyman.cz
61
Download

V‰eobecné vlastnosti materiálu polyamid (PA)