Spaltfix 300
D111 0036 - provedení 1999/09
POZOR
Stroj smí b˘t pouÏíván jen osobami,
které jsou seznámeny s funkcí a
moÏnostmi nebezpeãí stroje a rovnûÏ
s provozním návodem.
Österreich
Deutschland
POSCH
POSCH
Gesellschaft m.b.H.
Gesellschaft m.b.H.
Paul-Anton-Kellerstraße 40
Preysingallee 19
A-8430 Leibnitz/Kaindorf
D-84149 Velden/Vils
Telefon 03452/82954
Telefon 08742/2081
Telefax-Verkauf 03452/82954-52
Telefax 08742/2083
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
c
Te
hn
r unsere Um
ik fü
we
lt
Obsah
V‰eobecnû ........................................................................................................ 2
V˘robce .................................................................................................................................................. 2
Rozsah platnosti ..................................................................................................................................... 2
Odpovídající vyuÏití ................................................................................................................................ 2
Popis ...................................................................................................................................................... 2
NejdÛleÏitûj‰í díly stroje (Spaltfix 300 Z, Z45, E, ZE) ................................................................................ 3
NejdÛleÏitûj‰í díly stroje (Spaltfix 300 ZF, ZF45, EF, ZEF) ......................................................................... 4
Nálepky a jejich v˘znam ......................................................................................................................... 5
Práce se Spaltfix ....................................................................... 6
V‰eobecnû bezpeãnostnû technické upozornûní ........................................................................................ 6
Zahájení provozu ................................................................................................................................... 6
Nastavení páky na ovládacím ventilu ...................................................................................................... 7
·típaãka ................................................................................................................................................. 7
Pracovní pfiedpisy ................................................................................................................................... 7
Dopravní pás .......................................................................................................................................... 9
V˘mûna fiezacího kotouãe ..................................................................................................................... 11
V˘mûna ‰típacího noÏe ......................................................................................................................... 12
Transport ............................................................................................................................................. 12
ÚdrÏba a kontroly ................................................................... 13
Kontroly ............................................................................................................................................... 13
Bezpeãnostnû technická upozornûní ...................................................................................................... 13
Mazání ................................................................................................................................................ 13
Ostfiení fiezného kotouães ...................................................................................................................... 13
Vymezení pilového kotouãe .................................................................................................................. 13
V˘mûna oleje ....................................................................................................................................... 13
V˘mûna klínového fiemenel .................................................................................................................. 15
Zvlá‰tní v˘bava ...................................................................... 17
Hydraulick˘ posuvn˘ list pily ................................................................................................................ 17
Hydraulické nastavení v˘‰ky ‰típacího noÏeg ......................................................................................... 17
Hydraulické posuvy dfieva .................................................................................................................... 18
Pojízdné ústrojí k hydraulickému posunovaãi dfieva ............................................................................... 18
Hydraulická délková zaráÏka ............................................................................................................... 19
Závady-pfiíãiny-odstranûní ...................................................... 20
Technická data ....................................................................... 21
Dopravní pás ........................................................................................................................................ 21
Prohlá‰ení shodû .................................................................... 24
Strana 1
chn
Te
r unsere Um
ik fü
we
lt
V‰eobecnû
V‰eobecnû
V˘robce
âíslo zboÏ
Posch Gesellschaft m.b.H.
Paul-Anton-Kellerstraße 40
A-8430 Leibnitz
Telefon (0043) 03452/82954
Telefax (0043) 03452/82954-53
M2618
M2619
M2620
Rozsah platnosti
M2602
Tento návod k obsluze platí pro následující stroje:
âíslo zboÏ
M2600
M2601
M2605
M2606
M2610
M2612
M2613
M2615
M2616
M2617
Typ
Pohon
Spaltfix 300E11
Spaltfix 300EF11
E-motor 11 kW
(s pás. dopravníkem)
Spaltfix 300ZE11
Spaltfix 300ZEF11 Hnací hfiídel aE-motor
11 kW
(s pás. dopravníkem)
Spaltfix 300Z
Hnací hfiídel
Hnací hfiídel aE-motor
Spaltfix 300ZE9
9 kW
Spaltfix 300 ZF
(s pás. dopravníHnací hfiídel
kem)
Spaltfix 300ZEF
Hnací hfiídel a
(s pás. dopravníE-motor 9kW
kem)
Spaltfix 300E11
E-motor 11 kW
Spaltfix 300EF9
(s pás. dopravníE-motor 9 kW
kem)
Tabulka 1: Maschinentypen
Strana 2
M2622
M2608
M2607
M2621
Typ
Pohon
Spaltfix 300 ZFS33
(s pás. dopravníkem, bez motoru)
Spaltfix 300 ZF45
(s pás. dopravníkem)
Spaltfix 300 Z45
Spaltfix 300 ZFS45
(s pás. dopravníkem, bez motoru)
Spaltfix 300E15
Spaltfix 300EF15 (s
pás. dopravníkem)
Spaltfix 300ZE15
Spaltfix 300ZEF15
(s pás. dopravníkem)
Hnací hfiídel
E-motor 15 kW
Hnací hfiídel a
E-motor 15 kW
Tabulka 1: Maschinentypen
• W ......... Provedení se speciálním pilov˘m kotouãem s
tvrdokovem
Odpovídající vyuÏití
Spaltfix je stroj na zpracování palivového dfieva. Palivové
dfievo s maximálním prÛmûrem 28 cm bude fiezáno na délky
20 - 50 cm a následnû ‰típáno
Popis
Spaltfix je stroj pro zpracování palivového dfieva, kter˘m
bude dfievo fiezáno a následnû ‰típáno. LeÏící dfievo bude
fiezáno, pfiiãemÏ list pily povede ke dfievu. Nafiezané dfievo
propadne do ‰típacího koryta, kde bude hydraulick˘m pístem
tlaãeno ke ‰típacímu noÏi.
Obsluha ovládá hydraulick˘ píst jednoruãním nebo dvouruãním mechanismem spojen˘m s ovládací pákou.
Pohon ‰típacích nástrojÛ je provádûn hydraulicky, pohon listu
pily elektromotorem, pfies hnací hfiídel nebo kombinací obou
pohonn˘ch variant.
c
Te
hn
r unsere Um
ik fü
we
lt
V‰eobecnû
NejdÛleÏitûj‰í díly stroje (Spaltfix 300 Z, Z45, E, ZE)
Ochrann˘ kryt Kyvné rameno SkfiíÀka na náfiadí PfiidrÏovaã dfieva
Vysouvací podpûra
Kryt
Ochranné dvífika
Ovládací páky pro chod válce
Doraz
Odpojovaã
Vypínaã / zástrãka
(nur bei E, ZE)
Hrdlo olejové nádrÏe
Tfiíbodové
zavû‰ení
Kontrolní ‰roub stavu oleje
Typov˘ ‰títek
V˘pustn˘ ‰roub oleje
Hydraulick˘ válec
Ruãní klika
·típací nÛÏ
Obrázek 1 - Spaltfix 300 Z, Z45, E, ZE
Strana 3
Strana 4
Typov˘ ‰títek
SkfiíÀka na náfiadí
V˘pustn˘ ‰roub
V˘pustn˘ ‰roub
·típací nÛÏ
Ovládací páky pro chod válce
Ovládací páka pro dopravní pás
Kontrolní ‰roub stavu oleje
Hrdlo olejové nádrÏe
Vypínaã / zástrãka
Odpojovaã
Vysouvací podpûra
PfiidrÏovaã dfieva
Kyvné rameno
Kryt
Ochrann˘ kryt
VyztuÏovací fietûz
Ochranná dvífika
Ruãní klika
Tfiíbodové zavû‰ení
Doraz
Ruãní klika pro pásov˘ dopravník
Pásov˘ dopravník
chn
Te
r unsere Um
ik fü
we
lt
V‰eobecnû
NejdÛleÏitûj‰í díly stroje (Spaltfix 300 ZF, ZF45, EF, ZEF)
Obrázek 2 - Spaltfix 300 ZF, ZF45, EF, ZEF
c
Te
hn
r unsere Um
ik fü
we
lt
V‰eobecnû
Nálepky a jejich v˘znam
-1
nmin= 440 min
-1
nmax= 480 min
Pfied uvedením stroje do ãinnosti
bezpodmíneãnû pfieãíst provozní návod
Poãet ot. v˘vodové hfiídele
Vorsicht! Werkzeug läuft nach!
!
Mazací místo
Danger! Blade continuous to turn after machine is stopped!
Attention! L’arrêt de l’outil n’est pas immêdiat!
Pokud je páka tlaãena
ve smûru ‰ipky,
pohybuje se válec ven
Stav oleje
Pokud je páka tlaãena ve smûru ‰ipky,
pohybuje se válec ven
Smûr otáãení pilového kotouãe
Nosit ochranu sluchu a ochranné br˘le
Obrázek 3 - Polohy nálepek
Strana 5
chn
Te
r unsere Um
ik fü
we
lt
Práce se Spaltfix
Práce se Spaltfix
V‰eobecnû bezpeãnostnû technické
upozornûní
Minimální vûk obsluhy 18 let
▼ Stroj smûjí obsluhovat jen osoby, které jsou seznámeny s
funkcemi, nebezpeãností stroje,jakoÏto i s návodem k obsluze.
▼ Na stroji smí pracovat vÏdy jen jedna osoba.
▼ Stroj uvést do chodu jen v pfiípadû, Ïe je stav celkovû
zkontrolován, správnû a bezpeãnû sestaven.
▼ Ochranná dvífika pilového kotouãe musí b˘t pfied
zahájením provozu uzavfiena!
▼ Pfii práci nosit pracovní rukavice, chrániã sluchu a oãí.
▼ Nenosit volnû plandavé kusy odûvÛ.
▼ NepouÏívejte po‰kozené, naprasklé nebo deformované
pilové kotouãe.
▼ Dbejte na to, aby bylo pracovní místo dostateãnû osvûtleno, ‰patné osvûtlení mÛÏe zpÛsobit nebezpeãí úrazu!
▼ Pracujte opatrnû! Díky zakázané manipulaci rukou mÛÏe
dojít k tûÏkému úrazu skrz rotující pilov˘ kotouã.
▼ Stroje pohánûné elektfiinou nesmûjí b˘t uvedeny do provozu za de‰tû, protoÏe mÛÏe dojít k defektu spínací skfiíÀky
spoleãnû s elektromotorem a následnû újmû na zdraví!
▼ Nenechávejte stroj v chodu bez pfiítomnosti obsluhy.
▼ Bûhem ‰típání nesahat do koryta ‰típaãe.
▼ Pfied odstranûním pevnû zasekl˘ch kusÛ dfieva vypnout
pohonn.
▼ Nepracujte bez ochrann˘ch pomÛcek a zafiízení.
Po‰kozené ochranné pomÛcky a zafiízení musí b˘t vymûnûny.
▼ Pfii pfiemístûní stroje nebo úpravy stroje musí b˘t zastaven
a odpojen od elektrické sítû.
▼ Práce na elektrick˘ch ãástech stroje smí provádût jen
osoba k tomu oprávnûná.
▼ Pfiedepsan˘ prÛmûr pilového kotouãe: 75cm
▼ Pfii pfiepravû stroje po vefiejné komunikaci je tfieba dát na
zadní stranu stroje pracovní svûtlo k pfiepravû.
▼ UÏívejte jen originální náhradní díly POSCH.
▼
Strana 6
Hluãnost
Pfii praktickém provozu je hluãnost od 98-100 dB, mûfieno u
ucha obsluhy. Proto je nutné nosit chrániã sluchu.
Zahájení provozu
Pohon E-motorem 9 kW, 11 kW, 15kW
(Typy E, ZE)
▼ Spaltfix (pokud není namontován na traktor) postavit na
rovnou zem.
▼ Zkontrolovat pilov˘ kotouã jestli sedí pevnû, a kdyÏ je
nutné , dotáhnout matici (viz Obrázek 14 - V˘mûna pilového
kotouãe).
▼ Spaltfix pfiipojit k el. síti.
• Napûtí 400 V( pojistku 32 A pouÏít).
• Pfiívodní kabel musí mít minimální prÛfiez 4mm.
• Smûr otáãení elektromotoru musí odpovídat (‰ipka na
motoru).
P o z o r ! Opaãn˘ smûr motoru vede k po‰kození ãerpadla.
• Pfii opaãném smûru motoru je nutné vymûnit dvû fáze.
P o z o r ! Práce na el. zafiízení smûjí provádût jen osoby k
tomu oprávnûné.
▼ Motor má zapojení do hvûzdy a do trojúhelníku: motor
nechat rozbûhnout vypínaãem v poloze hvûzda a potom
pfiepnout dál do polohy trojúhelník.
Pohon v˘vodov˘m hfiídelem traktoru
(Typ Z, Z45, ZE)
1. Stroj namontovat na tfiíbodové zavû‰ení traktoru.
2. Kloubov˘ hfiídel nasadit a zajistit bezpeãnostním fietûzem.
P o z o r ! KdyÏ byl vበtraktor spojen s ozubením hnacího
hfiídele traktoru, musíte bezpodmíneãnû vyzkou‰et v˘vodovou
hfiídel na volnobûh!
3. Zkontrolovat pilov˘ kotouã jestli sedí pevnû, a kdyÏ je
nutné, dotáhnout matici (viz Obrázek 14 - V˘mûna pilového
kotouãe).
c
Te
hn
r unsere Um
ik fü
we
lt
Práce se Spaltfix
4. Smûr otáãek hfiídele traktoru je na ukazateli.
Poloha „0"
Základní poloha ovládací páky, Ïádn˘ pohyb hydraulického
pístu.
Poloha „I"
Obû ovládací páky jdou ve stejnou dobu doleva a doprava
.Pokud je ovládací páka v této poloze , hydraulick˘ píst
vyjede. Bude-li páka v klidu, píst se vrátí do v˘chozí polohy.
·típaãka
Obrázek 4 - Smûr otáãení v˘vodového hfiídele traktoru
Poãet otáãek hnací hfiídele
Doporuãené otáãky
Maximální otáãky
440 U/min
480 U/min
Tabulka 2: Poãet otáãek hnací hfiídele
1. Ruãní plyn traktoru nastavit na minimum.
2. Pomalu zapnout spojku hnací hfiídele traktoru a stroj
nechat rozbûhnout.
3. Potfiebné otáãky hnací hfiídele nastavit pomocí ruãního
plynu.
P oz or! Dfiíve neÏ se kloubové hfiídele opût spojí, musí b˘t
ruãní plyn traktoru nastaven na minimum.
Nastavení páky na ovládacím
ventilu
Dvojruãní ovládání
0
Pfii venkovní teplotû pod 0° C nechat stroj bûÏet cca 5 minut
naprázdno bez uvedení pákou do pohybu, neÏ hydr. systém
dosáhne provozní teploty (vedení hydrauliky bude teplé na
sáhnutí ruky).
Pfied zaãátkem práce je tfieba vyzkou‰et funkci hydr. pístu. Po
vypnutí páky se musí píst vrátit do své polohy.
Pracovní pfiedpisy
P o z o r ! Na stroji smí pracovat stále jen jedna osoba. Pozor
na to, aby se v dosahu stroje nezdrÏovali Ïádné dal‰í osoby.
¤ezání
1. Dfievo vloÏit do vany a posunout aÏ k zaráÏce.
P o z o r ! Kmen uchopit a posouvat proti zaráÏce (viz Obrázek 6 - PrÛbûh fiezání).
Upozornûní: Spaltfix je vybaven vysouvací opûrou, aby
mohli b˘t del‰í kmeny lehãeji posouvány (viz Obrázek 1 Spaltfix 300 Z, Z45, E, ZE).
2. Spodní drÏák zatáhnout dopfiedu, aby se dfievo zafixovalo
proti otáãení.
3. DrÏadlo zatáhnout dopfiedu a dfievo pfiefiíznout.
I
I
0
Obrázek 5 - Dvojruãní ovládání
Strana 7
chn
Te
r unsere Um
ik fü
we
lt
Práce se Spaltfix
Je pfiísnû zakázáno sahat pfii spu‰tûném stroji pod ochrann˘ ‰tít, aby nedo‰lo k tûÏkému zranûní rotujícím
kotouãem.
▼
Koryto na kmen
Nastavení v˘‰ky ‰típacího noÏe
Kyvné rameno
PfiidrÏovaã dfieva
Ochrann˘ kryt
Doraz
Obrázek 6 - PrÛbûh fiezání
Upozornûní: Pfii fiezání pfiíli‰ netlaãit, aby se neblokovali
fiezné kotouãe. To vede k pfietíÏení motoru a pfii zastavení
díky vypnutí ochrany mototru i ke zniãení motoru. V pfiípadû
zastavení motoru díky vypnutí ochrany motoru ho nechat v
klidu, nesmí se opût spou‰tût. Smí se spustit tehdy, aÏ se ochladí na teplotu asi 30° C.
·típání
Odfiezané kusy dfieva padají do koryta.
▼ Pohnûte ovládací pákou hydr. pístu (postavení páky na
ovládacím panelu). Hydr. píst vyjede a tlaãí dfievo proti
‰típacím noÏÛm.
P o z o r ! Je pfiísnû zakázáno bûhem ‰típání sahat do
‰típacího prostoru.
▼ Podle nastavení ‰típacích noÏÛ bude dfievo na‰típáno na 2,
4, 6 nebo 8 kusÛ.
Strana 8
Obrázek 7 - Nastavení v˘‰ky ‰típacích noÏÛ
Podle stupnû nastavení noÏÛ je u dfieva prÛmûru mezi 12
– 28 cm vÏdy stfiedové stfiedové ‰típání zaji‰tûno (viz Obrázek 7 - Nastavení v˘‰ky ‰típacích noÏÛ).
P o z o r ! Pozor na to, aby noÏe stály uprostfied dfieva, jinak
mÛÏe dojít k po‰kození u noÏe.
▼
c
Te
hn
r unsere Um
ik fü
we
lt
Práce se Spaltfix
Upneme-li ãtyfihrann˘ nÛÏ zcela dolÛ, bude dfievo o
prÛmûru 28 cm pfie‰típnuto na 2 kusy.
▼
Dopravní pás
Spaltfix je dodáván podle typu s dopravním pásem. Dopravní
pás je pohánûn buì hydraulicky nebo elektricky.
MontáÏ dopravního pásu
·estihrann˘ ‰roub M12
KrouÏek M12
VyztuÏovací fietûz
Obrázek 8 - Natáãení ‰típacího noÏe dolÛ
Upozornûní ke ‰típání
▼ Ne‰típejte kaÏd˘ ufiíznut˘ kus dfieva s délkou do 25 cm
jednotlivû, n˘brÏ posunujte kusy dfieva skrze hydr. píst jen
tak daleko smûrem ke ‰típacímu noÏi, aby dal‰í kus ufiíznutého dfieva mûlo místo v korytû. Tím bude dosaÏeno hospodárného a úsporného provozu.
▼ Sukovité dfievo vloÏit nahoru a pfie‰típnout.
▼ Extrémnû vzrostlé a kfiivé dfievo ‰típat jen 4-hran˘m
noÏem.
▼ Vzpfiíãené kusy dfieva vytlouci ze ‰típacího zafiízení.
▼ Kousky dfieva musí b˘t v podélném smûru proti ‰típacímu
noÏi zmáãknuty.
Samojistící ‰estihranná matice
·estihrann˘ ‰roub M16
Zavû‰ení pásového dopravníku
Samojistící ‰estihranná matice M16
Obrázek 9 - MontáÏ dopravního pásu
1. Pás poloÏit na zem a posouvat ho ve smûru zavû‰ení pásu.
2. Dopravní pás na‰roubovat na zavû‰ení pásu.
3. S pomocí druhé osoby zvednout dopravní pás, mohly b˘t
konce fietûzu pfii‰roubovány k drÏáku.
4. Dopravní pás na drÏák pomocí závûsu upevnit a zajistit
závlaãkou.
Závûs pro pracovní nastavení
Závûs pro dopravní polohu
Závlaãka
Obrázek 10 - Závûs
Strana 9
chn
Te
r unsere Um
ik fü
we
lt
Práce se Spaltfix
Spaltfix 300 ZF, ZEF
Dopravní pás je pohánûn hydraulick˘m motorem pfies
hydraulické zafiízení ‰típacího stroje.
Hydraulick˘ motor musí b˘t po montáÏi dopravního pásu
se‰roubován s pohonn˘m hfiídelem dopravního pásu.
·roubová pfiíruba
Centrovací plech
Spojovací pÛlka
Samojistící ‰estihranná matice M12
·estihrann˘ ‰roub M12
Hydraulick˘ motor
Obrázek 11 - MontáÏ hydraulického motoru
1. Dopravní pás je dodáván s pfiimontovan˘m centrovacím
plechem. Vy‰roubujte ‰estihrannou matici M12 a odeberte
centrovací plech.
2. Veìte hydraulick˘ motor spolu s centrovacím plechem ke
‰roubové pfiírubû.
P o z o r ! Spojovací pÛlka hydraulického motoru se musí
zasunout do spojovací pÛlky hnací hfiídele.
Obsluha nastaví pásov˘ dopravník pfies ovládací páku na
ovládacím panelu.
0
I
II
Obrázek 12 - Ovládací polohy pro dopravní pás
Poloha „0"
této poloze je dopravní pás vypnut.
Strana 10
Poloha „I"
této poloze je dopravní pás zapnut˘. KdyÏ ovládací páku
pustíte, zÛstane dopravní pás dále v provozu.
Poloha „II"
V této poloze bûÏí pás v opaãném smûru.
Spaltfix 300 ZFS
Dopravní pás je pohánûn hydraulick˘m motorem pfies
v˘vodov˘ hfiídel (traktoru).
Hydraulické hadice musí b˘t pfiipojeny na hydraulick˘ pohon
traktoru (hfiídel).
P o z o r ! Dbejte na bûh stroje dopfiedu a zpût.
• Doporuãen˘ poãet otáãek pásu: 110 U/min
• Maximální poãet otáãek pásu: 130 U/min
Spaltfix 300 EF
Dopravní pás je pohánûn vlastním elektrick˘m motorem.
Vypínaã se nachází pfiímo na dopravním pásu.
Zahájení provozu dopravního pásu
1. Dopravní pás vytoãit a fixovat závûsem.
2. Dopravní pás vytoãit ruãní klikou do poÏadované v˘‰ky.
Typ
Pásov˘ dopravník 3m
Pásov˘ dopravník 4m
Pásov˘ dopravník 5m
Maximální dopravní v˘‰ka
2000 mm
2700 mm
3200 mm
Tabulka 3: Maximální dopravní v˘‰ka
c
Te
hn
r unsere Um
ik fü
we
lt
Práce se Spaltfix
3. Pfiídavn˘ ochrann˘ ‰tít zaklapnout dopfiedu
Bûhem doby pouÏívání se mÛÏe dopravní pás povolit. V
tomto pfiípadû b˘t pás znovu napnut.
Je tfieba provést následující kroky:
1. Pásov˘ dopravník dát do pracovní polohy.
2. Upevenovací ‰rouby (1) na obou stranách pásového
dopravníku povolit.
3. Povolit kontramatky (2) obou napínacích ‰roubÛ (3).
4. Stejnomûrn˘m otáãením obou napínacích ‰roubÛ (3) pás
dopravníku napínat.
5. KdyÏ je dopravní pás dostateãnû napnut˘, napínací ‰rouby
zajistit kontramatkou.
6. Upevnovací ‰rouby na obou stranách opût dotáhnout.
▼
Pfiídavn˘ ochrann˘ plech
Obrázek 13 - fiídavn˘ ochrann˘ plech
Upozornûní: KdyÏ dopravní pás otáãíte do transportní
polohy, musí b˘t nejprve ochrann˘ plech zaklapnut dozadu.
4. Dopravní pás spustit.
P oz or! Kontrolujte, zda dopravní pás bûÏí uprostfied. Pokud
pás nebûÏí uprostfied (mÛÏe brát neãistoty), je nutno pás vypnout a nastavit do prostfiedku.
P o z o r ! Uklízejte prÛbûÏnû zbytky materiálu, kter˘ padá
pod dopravní pás a hromadí se tam. MÛÏe dojít k po‰kození
pásu tím, Ïe se zaãne zaná‰et neãistotami.
Napnutí dopravního pásu
Nastavit stfiedov˘ chod
▼ KdyÏ dopravní pás nebûÏí stfiedovû pfies pohánûcí otáãecí
buben, musí b˘t poloÏen ve smûru pohybu.
1. Upevnovací ‰rouby (1) na obou stranách pásového dopravníku povolit.
2. Povolit kontramatky (2) obou napínacích ‰roubÛ (3).
3. Otáãecí buben otáãením obou napínacích ‰roubÛ (3) srovnat.
4. Upevnovací ‰rouby (1) a kontramatky (2) zase dotáhnout.
V˘mûna fiezacího kotouãe
P o z o r ! Pfied v˘mûnou bezpodmíneãnû vypnout pohon
stroje.
Ochranná dvífika
Samojistící ‰estihranná matice
1
2
Kotouãová pfiíruba
Pilov˘ kotouã
3
Obrázek 14 - Napnutí dopravního pásu
Upínací matice Klíã na hfiídel
Obrázek 15 - V˘mûna pilového kotouãe
1. Matku ochrann˘ch dvífiek vytoãit a dvífika odklopit.
Strana 11
chn
Te
r unsere Um
ik fü
we
lt
Práce se Spaltfix
2. Hfiídel pilového kotouãe klíãem zastavit a matici povolit.
Upozornûní: Potfiebné náfiadí najdeme v náfiaìové
skfiíÀce (viz Obrázek 1 - Spaltfix 300 Z, Z45, E, ZE).
3. Kotouãovou pfiírubu a pilov˘ kotouã boãnû vytáhnout.
4. Nov˘ kotouã se nasadí a upevní.
P o z o r ! Nasaìte kotouã tak, Ïe jsou zuby kotouãe naklonûny ve smûru otáãení (viz ‰ipku).
V˘mûna ‰típacího noÏe
Transport
K nadzvednutí stroje jefiábem jsou k dispozici tfii pfiipevÀovací body pro fietûz.
▼
1750 mm
1500 mm
Dle potfieby se mÛÏe pracovat se 2, 4, 6 nebo 8 díln˘m
‰típacím noÏem.
Samojistící ‰estihranná matice
Ruãní klika
Mosazná podloÏka
PruÏina
Mosazná podloÏka
Obrázek 17 - PfiipevÀovací body pro fietûz
·típací nÛÏ
P o z o r ! Dejte pozor na nastavení délky fietûzu.
▼ Stroj pfiipevnit na tfii body a zvednout.
▼ Pfii pfiepravû po vefiejné komunikaci je tfieba dodrÏovat
dopravní pfiedpisy. Na zadní stranû musí b˘t pfiipevnûno
svûtlo.
▼ Maximální rychlost pfii pfievozu : 25 km/h!
Obrázek 16 - V˘mûna ‰típacího noÏe
1. Povolit matici a sundat ruãní kliku.
2. Vyndat dva mosazné krouÏky a pero.
3. ·típací nÛÏ vytáhnout nahoru.
4. Nasadit nov˘ ‰típací nÛÏ a v opaãném pofiadí namontovat.
Upozornûní: Závitové vfieteno by mûlo b˘t obãas namazáno.
Strana 12
Stroj s pásov˘m dopravníkem
▼ Pásov˘ dopravník se smí pfiepravovat jen v otoãeném a
uzavfieném stavu (viz Obrázek 2 - Spaltfix 300 ZF, ZF45, EF,
ZEF) Bude uzavfien se závûsem pro pfievozní nastavení (viz
Obrázek 10 - Závûs).
P o z o r ! KdyÏ je stroj vybaven zvlá‰tním dopravním pásem
del‰ím neÏ 4m, nesmí se stroj za Ïádn˘ch okolností zvedat a
pfieváÏet.
• Musí-li se stroj pfievézt, musí se pás nejprve demontovat.
c
Te
hn
r unsere Um
ik fü
we
lt
ÚdrÏba a kontroly
ÚdrÏba a kontroly
P oz or! Pfii údrÏbû a kontrole musí b˘t stroj vypnut˘.
P o z o r ! Tup˘ fiezn˘ kotouã se mÛÏe pfiehfiát. Následkem
toho by mohl prasknout.
Kontroly
¤ezn˘ kotouã pfied kaÏd˘m spu‰tûním zkontrolovat, jestli
pevní sedí.
▼ Po první hodinû provozu dotáhnout v‰echny ‰rouby a
matice.
▼ Po dal‰ích 100 hodinách je opût dotáhnout.
▼ Kontrolovat stav oleje. Vytoãte ‰roub ukazatele olejové
náplnû (viz Obrázek 19 - Filtrová vloÏka). Olejov˘ film se
musí nacházet ve v˘‰ce ‰roubu.
ÚdrÏba
T
▼
Obrázek 18 - Ostfiení
Vymezení pilového kotouãe
P o z o r ! ·patnû vymezen˘ kotouã se pfiehfiívá a následkem
toho mÛÏe prasknout.
Bezpeãnostnû technická upozornûní
Nikdy nepracujte bez ochrann˘ch pomÛcek a zafiízení. Po
údrÏbû opût namontujte v‰echna ochranná zafiízení.
▼ PouÏívejte jen originální náhradní díly POSCH.
▼ Práce na elektrickém zafiízení smí b˘t provádûny jen
osobou k tomu oprávnûnou.
▼
Min. 1/4 tlou‰Èky kotouãe
Max. 1/2 lou‰Èky kotouãe
Tlou‰Èka kotouãe
Mazání
¤ezn˘ kotouã musí b˘t pravidelnû mazán, aby se zamezilo
rezavûní.
▼ Závitová vfietena ‰típacího noÏe mazat prÛbûÏnû.
Obrázek 19 - Vymezení
▼
Ostfiení fiezného kotouães
Pfii ostfiení fiezného kotouãe se musí dávat pozor na to, aby
zÛstala stejná pÛvodní hloubka „T"en. Musí se tedy hloubka
zubu zbrousit.
V˘mûna oleje
P o z o r ! Vymûnûn˘ olej musí b˘t ekologicky upotfieben.
Informujte se podle uzákonûn˘ch ustanovení Ïivotního
prostfiedí.
▼ První v˘mûna má b˘t provedena po 500-700 provozních
hodinách nebo po 1 roce. Dal‰í v˘mûny minimálnû jednou do
roka.
Upozornûní: V˘mûna oleje není dfiíve nutná, tu my provedeme pfii závûreãném pfiezkou‰ení prÛtoku filtrem, kde
budou v‰echny ãástice neãistot odstranûny.
• Kontrola ãistoty podle ISO 4406: Tfiída ãistoty 14/11
jemnost 1,2 Km / olejová zátûÏ – nepatrná.
Strana 13
chn
Te
r unsere Um
ik fü
we
lt
ÚdrÏba a kontroly
V˘pustn˘ ‰roub se nachází na dnû nádrÏe (viz Obrázek 1
- Spaltfix 300 Z, Z45, E, ZE).
▼ Obsah hydraulického systému : 55 litrÛ
▼
Mazání úhlového pohonu
Musí b˘t pouÏit˘ EP-olej viskozní tfiídy SAE 90.
V˘robce
Vhodné znaãky olejÛ
Nበhydraulick˘ systém je plnûn vysoce jakostním olejem
ÖMV ATF D II (Shell DONAX TA D-21631).
• Tento olej má extrémnû vysokou viskozitu, o tom svûdãí
vynikající potlaãení stárnutí a pûnûní oleje, vynikající
tekoucí vlastnosti pfii nízk˘ch teplotách a spolehlivû brání
pfied opotfiebením a korozí.
▼ Viskozitní tfiída ISO VG 46
Pfii v˘mûnû oleje je vysoce jakostní olej absolutnû doporuãen.
Smí‰ení s olejem HLP-M46 nepfiedstavuje Ïádn˘ problém.
Elan
Typ
MP 85-W90
V˘robce
Typ
Valvoline
TransGearX-18
Tabulka 4: Vhodné hydraulické oleje
Celkové mnoÏství náplnû pfiechodného pohonu: 0,6 litrÛ.
První v˘mûna oleje má b˘t provedena po 100 hodinách,
kaÏdá dal‰í po 1500 hodinách provozu nebo jednou roãnû.
Plnící ‰roub
ÚdrÏba olejového filtru
▼ Kontrola a pfiípadné ãi‰tûní vloÏky filtru se provádí pfii
první v˘mûnû oleje. Pfiípadné hliníkové ‰pony, ty vznikají pfii
zábûhu ãerpadla.
Kontrolní ‰roub stavu oleje
Kontrolní ‰roub stavu oleje
V˘pustn˘ ‰roub
Obrázek 21 - Úhlov˘ pohon
Maximální pracovní teplota v nepfietrÏitém provozu ãiní 80°C.
Filtr s filtrovou vloÏkou
Obrázek 20 - Filtrová vloÏka
VloÏka filtru se mÛÏe vyprat v benzínu nebo petroleji.
Následnû proãistit tlakem vzduchu, neãistoty odstranit.
▼ V˘mûna filtru je zapotfiebí jen tehdy, kdyÏ bude filtr
mechanicky po‰kozen a budou zji‰tûny perforace u filtrové
vloÏky.
▼ âetnost ãi‰tûní filtru probíhá také podle provozu. KdyÏ je
zji‰tûno silné zneãi‰tûní v následn˘ch sraÏeninách a s tím spojená tvorba koroze, mÛÏe b˘t ãi‰tûní filtru ãastûji zapotfiebí.
▼
Strana 14
c
Te
hn
r unsere Um
ik fü
we
lt
ÚdrÏba a kontroly
V˘mûna klínového fiemenel
5. Klínové fiemeny napínacími ‰rouby stejnomûrnû napnout
tak, aby se ve stfiedu stlaãením promáãkly zkou‰ející silou ¨cca
25N 10-12mm.
Spaltfix 300 Z
Plechov˘ kryt
Nastavovací deska
Klínov˘ fiemen
·estihranná matice
Stlaãit palcem na ruce
Napínací ‰roub
·estihrann˘ ‰roub
Obrázek 22 - V˘mûna klínového fiemenu Typ Z
1. Sejmout plechov˘ kryt.
2. Povolit ãtyfii ‰estihranné ‰rouby nastavovací deskyern.
3. Povolit oba napínací ‰rouby, tím deska poklesne.
4. Staré fiemeny odebrat a vloÏit nové.
P o z o r ! Klínové fiemeny musí b˘t volnû poloÏeny. KdyÏ
budou na fiemenici natûsnány, mÛÏe se stát, Ïe budou
po‰kozené a po krátké dobû se budou trhat.
Obrázek 23 - Napínání klínového fiemenu
6. âtyfii ‰estihranné ‰rouby nastavovací desky pevnû
dotáhnout a plechv˘ kryt pfii‰roubovat.
Strana 15
chn
Te
r unsere Um
ik fü
we
lt
ÚdrÏba a kontroly
Spaltfix 300 E, ZE
·estihrann˘ ‰roub
Ochrann˘ plech
Samojistící
‰estihranná matice
Elektromotor
Obrázek 24 - Motor demontovat
1. Klínov˘ fiemen povolit (viz Spaltfix 300 Z na strana 15).
2. ·estihranné ‰rouby plechového krytu uvolnit a kryt odebrat. ·estiranné matice E-motoru povolit a motor ve smûru
‰ipky odsunout.
3. Kryt odebrat.
Samojistící ‰estihranná matice
Klínov˘ fiemen
Plechová pfiíruba loÏiska
Ochrann˘ kryt
Samojistící ‰estihranná matice
LoÏisková pfiíruba
Obrázek 25 - V˘mûna klínového fiemenu
Strana 16
4. Obû samojistící ‰estihranné matice plechové pfiíruby loÏiska
povolit.
5. âtyfii samojistící ‰estihranné matice od loÏiskové pfiíruby
povolit.
6. Star˘ klínov˘ fiemen odebrat a pfies v˘vrt provléci (viz
Obrázek 24 - V˘mûna klínového fiemenu).
7. Nov˘ fiemen pfies v˘vrt navléci a poloÏit.
P o z o r ! Klínové fiemeny musí b˘t volnû poloÏeny. KdyÏ
budou fiemeny na fiemenici natûstány, existuje riziko, Ïe
budou po‰kozené a po krátké dobû se budou trhat.
8. Klínové fiemeny stejnomûrnû napneme napínacím ‰roubem
(viz Obrázek 22 - Napínání klínového fiemenu)
9. âtyfii ‰estihranné ‰rouby nastavovací desky dotáhnout a
plechov˘ kryt na‰roubovat.
10. LoÏiskovou pfiírubu a plechovou pfiírubu loÏiska namontovat. Hned potom na‰roubovat kryt.
11. Elektromotor a plechov˘ kryt opût namontovat.
c
Te
hn
r unsere Um
ik fü
we
lt
Zvlá‰tní v˘bava
Zvlá‰tní v˘bava
Hydraulick˘ posuvn˘ list pily
• Obj. ãíslo. SO 098
Obsluha listu pily se provádí pfies ovládací páku.
Hydraulické nastavení v˘‰ky
‰típacího noÏeg
• Obj. ãíslo. SO 097
Obsluha nastavení v˘‰ky se provádí pfies fiídící páku.
0
0
I
II
I
Obrázek 26 - Polohy páky pro posuv pilového kotouãe
Poloha „0"
Základní poloha fiídící páky. Îádn˘ posuvn˘ pohyb listu pily.
Poloha „I"
Bude-li fiídící páka tlaãena dolÛ, dojde k posuvnému pohybu
listu pily a dfievo bude pfiefiíznuto. Bude-li fiídící páka v klidu,
vrátí se list pily zpût do v˘chozí polohy.
Obrázek 27 - Polohy páky pro nastavení v˘‰ky noÏe
Poloha „0"
Základní poloha fiídící páky. Îádn˘ pohyb v˘‰kového nastavení.
Poloha „I"
Bude-li fiídící páka tlaãena dolÛ, dojde k pohybu ‰típacího
noÏe dolÛ. Bude-li fiídící páka v klidu, zÛstane ‰típací nÛÏ v
poÏadované poloze.
Poloha „II"
Bude-li fiídící páka tlaãena nahoru, dojde k pohybu ‰típacího
noÏe smûrem vzhÛru. Bude-li fiídící páka v klidu zÛstane
‰típací nÛÏ v poÏadované poloze.
Strana 17
chn
Te
r unsere Um
ik fü
we
lt
Zvlá‰tní v˘bava
Hydraulické posuvy dfieva
•
•
•
•
Obj. ãíslo
Obj. ãíslo
Obj. ãíslo
Obj. ãíslo
▼
I
SO 099 (délka 3m)
SO 304 (délka 4m)
SO 311 (délka 5m)
SO 307(délka 6m)
Základní rameno
Obsluha posuvu dfieva se provádí fiídící pákou.
0
·estihrann˘ ‰roub M12x30
Podpûrná noha
Obrázek 29 - Polohy páky pro posuv dfieva
Poloha „0"
Základní poloha posuvu dfieva . Îádn˘ pohyb posuvu dfieva.
Îelezná v˘ztuha
Závlaãka
Zaji‰Èovací kolík
Samojistící ‰estihranná matice M12
Podpûrná noha
·estihrann˘ ‰roub M12x90
Poloha „I"
Bude-li fiídící páka tlaãena nahoru, dochází k posuvnému
pohybu. Dfievo bude posouváno ve smûru listu pily. Bude-li
fiídící páka v klidu, dojde k zastavení posuvu dfieva.
Upozornûní: Poloha „I" je závislá od toho, jak budou
hydraulické hadice spojeny. To se mÛÏe pfiihodit, Ïe posuvn˘
pohyb bude zpÛsoben tlaãením páky dolÛ.
Obrázek 28 - MontáÏ
1. Opûrnou nohu pfii‰roubovat na rám.
2. Îeleznou v˘ztuhu se‰roubovat s opûrnou nohou.
3. Vysouvací podpûru u stroje demontovaten (viz Obrázek 1 Spaltfix 300 Z, Z45, E, ZE).
4. Hydraulick˘ posuv dfieva posunout do otvoru vysouvací
podpûry a klínkem a závlaãkou zajistit.
5. Spojit hydraulické hadice se smontovanou hydraulickou
spojkou.
P oz or! Hydraulick˘ zástrãka a hydraulické hrdlo nesmí b˘t
zneãi‰tûny.
Strana 18
Pojízdné ústrojí k hydraulickému
posunovaãi dfieva
• Obj. ãíslo SO 296
▼ Posunovaã dfieva mÛÏe b˘t u ‰típaãky dfieva zavû‰en a
transportován.
▼ Maximální pfiepravní rychlost je
• 10 km/h
c
Te
hn
r unsere Um
ik fü
we
lt
Zvlá‰tní v˘bava
Hydraulická délková zaráÏka
• Obj. ãíslo. SO 306
Závûsn˘ ‰roub
Obrázek 30 - Délkov˘ doraz
¤ezná délka 10 aÏ 50 cm v 5 cm vzdálenostech.
▼ Bûhem fiezání bude zaráÏka odtaÏená.
• Tím se dfievo nezpfiíãí a lehãeji padá do ‰típacího koryta.
▼ Délkovou zaráÏku posunout do poÏadované polohy,
zasunout a závûsn˘m ‰roubem upevnit.
▼
Strana 19
chn
Te
r unsere Um
ik fü
we
lt
Závady-pfiíãiny-odstranûní
Závady-pfiíãiny-odstranûní
Závady
Pfiíãiny
Odstranûní
Nesprávné pfiivedení
Pfiivedení nechat pfiezkou‰et
odborníkem
Elektromotor se neroz- Vypadnou pojistky - pfiívod je ‰patnû
chránûn
toãí nebo se ãasto odpojí
Motorschutz spricht an
·patn˘ smûr otáãení
Opaãn˘ smûr otáãení
toãivé hfiídele
Hydraulick˘ píst
Málo nebo Ïádn˘ olej v
nevyjíÏdí
hydraulickém systému
¤ídící páka zlomená
Málo nebo Ïádn˘ olej v
hydraulickém systému
SníÏená jakost oleje
Hydr. olej je pfiíli‰ hork˘
Olejov˘ filtr zneãi‰tûn˘
Hydraulická hadice ucpaná
Ztráta v˘konu stroje
Velká spotfieba síly u
pily
Stroj je hluãn˘
Potrubí je velmi horké
Hydraulické válce
netûsní
Olej je pfiíli‰ hork˘
Málo nebo Ïádn˘ olej v
hydraulickém systému
Pfietlakov˘ ventil ucpán
Sägeblatt ist stumpf
Pilov˘ kotouã nedostateãnû vymezen
Pilov˘ kotouã uvolnûn
Klínov˘ fiemen prokluzuje
·patn˘ poãet otáãek hfiídele
Klínov˘ fiemen opotfieben˘
Otáãky hfiídele jsou vysoké
Málo oleje v hnacím ústrojí
Filtr je zneãi‰tûn
Málo oleje v hydr. systému
SníÏená jakost oleje
Tûsnící manÏeta opotfiebená
Vodítko pístnice není pfiitaÏené
Pístnice po‰kozená
Pfiívod pfiíli‰ slab˘
Zuleitung zu schwach
Zamûnit dvû fáze
Zmûnit smûr otáãení toãivé
hfiídele
zkontrolovat olejovou náplÀ
Abschnitt
Strana 6
Strana 7
Strana 13
¤ídící páku nahradit
Zkontrolovat olejovou náplÀ
Strana 13
Provést v˘mûnu oleje
Olejov˘ filtr vyãistit
Hadici zkontrolovat a je-li potfieba,
vyãistit
viz „Olej je pfiíli‰ hork˘"
Strana 13
Strana 14
Zkontrolovat olej
Strana 13
Tlakovû pfiezkou‰et a sefiídit
Sägeblatt schärfen
·estihrannou matici na hnací
hfiídeli dotáhnout
Klínov˘ fiemen napnout
Zmûnit poãet otáãek
Klínov˘ fiemen vymûnit
DodrÏet pfiedepsané otáãky
Zkontrolovat ole
Vyãistit filtr
Zkontrolovat olejovou náplÀ
Provést v˘mûnu oleje
ManÏetu vymûnit
Vodítko pístnice dotáhnout
Pístnici vymûnit
Strana 13
Strana 13
Strana 11
Strana 15
Strana 7
Strana 15
Strana 7
Strana 14
Strana 14
Strana 13
Strana 13
Tabulka 5: Závady - pfiíãiny - odstranûní
Strana 20
c
Te
hn
r unsere Um
ik fü
we
lt
Technická data
Technická data
Pohon
E9-27 E11-33 E15-38
ZpÛsob pohonu
Elektromotor 400V
V˘kon
pfiíp.potfiebná síla
Z-33
Z-45
ZE9-27
ZE11-33 ZE15-38
kW
9
11
15
11
16
12/9
Elektromotor 400V
V˘vodov˘ hfiídel
15/11
PS
12,2
15
20,4
15
22
16,3/12,2
20,4/15
Poãet ot. v˘vodové
U/min
hfiídele
Otáãky pohonu
U/min
¤ezn˘ kotouã
PrÛmûr
mm
Poãet otáãek
U/min
¤ezná délka
mm
Max. prÛmûr fiezamm
ného dfieva
Válec
Zdvih
mm
Rychlost chodu
cm/s
vpfied
Rychlost chodu zpût cm/s
·típací síla
t
Maximální tlak
bar
Rozmûrya
·ífika
mm
Hloubka
mm
V˘‰ka
mm
Hmotnost cca.
kg
V˘vodov˘ hfiídel
-
17/15
23,1/20,4
440
1425
1290
1290/1425
750
1780
1630
200 - 500
280
600
12,9
15,3
17,6
14,1
21,5
12,5
15,3
17,6
21, 2
25,1
28,9
23,2
35,3
10,8
210
20,5
25,1
28,9
2500
1500
1500
766
808
650
816
Tabulka 6: Technická data
a. .....Uvedené rozmûry a hmotnosti jsou trvalé hodnotye.
Dopravní pás
Délka v pracovní poloze
Délka v dopravní poloze
·ífika v dopravní poloze
Maximální dopravní v˘‰ka
Maximální boãní v˘‰ka od
pfiívûsu
·ífika pásu
Maximální dopravní rychlost
Hmotnost
Dopr. pás 3m
Dopr. pás 4m
Dopr. pás 5m
mm
mm
mm
mm
4700 - 4900
ca. 2200
6500 - 6700
ca. 3800
2000
5600 - 5800
ca. 3000
2600
2750
mm
2000
2700
3150
130
300
80
156
188
mm
cm/s
kg
3200
Tabulka 7: Technická data - Dopravní pás
Strana 21
chn
Te
r unsere Um
ik fü
we
lt
Technická data
Notizen
Strana 22
c
Te
hn
r unsere Um
ik fü
we
lt
Technická data
Notizen
Strana 23
EG
n
í
o
e
‰
sho d û
á
l
h
o
r
P
Prohlá‰ení shodû
Tímto prohla‰ujeme, Ïe následující oznaãen˘ stroj na základû jeho sestavení a druhu
konstrukce pfiíslu‰n˘ch bezpeãnostních a zdravotních
poÏadavkÛ odpovídá EG-smûrnic.
U námi vyladûn˘mi zmûnami stroje neztrácí toto
prohlá‰ení svoji platnost.
Spaltfix 300
•
•
•
•
Tento stroj byl dle
EG-smûrnice stroje (89/392/EWG) i.d.F. 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG
Smûrnice nízké napûtí 73/23/EWG
Smûrnice pro elektromagnetickou sluãitelnost EMV (89/336/EWG) i. d. F. 93/31/EWG
DIN EN 292-1
• DIN EN 292-2
• DIN EN 294
• a kontrolní zásady vypracování spolkovou jednotou zemûdûlského druÏstva (BLB).
To je zaji‰tûno interním opatfiením, Ïe série strojÛ vÏdy odpovídají poÏadavkÛm aktuální EG-smûrnice a pouÏívan˘m normám.
Leibnitz, am 22. November
Posch
Gesellschaft m.b.H.
Paul-Anton-Keller-Straße 40
A-8430 Leibnitz/Kaindorf
Peter H. Posch
Geschäftsführer
i
ch n
e
T
ns
k für u e re U m w
el t
®
Ihre
LEIBNITZ
Maschine
Maschinentype
Machine model/ Modèle de machine/
Machinetype/ Modelli macchine/
Maskintyp
Artikelnummer
Item no./ Référence/
Numero articolo/ Varenummer
Seriennummer
Serial number/ N˚ de série/
Numero di série/ Tillverkningsnummer
Kaufdatum
Date of purchase/ Date d'achat/
Datum van aankoop/ Data d'acquisto
Österreich
Deutschland
P OSCH
P OSCH
Gesellschaft m.b.H.
Gesellschaft m.b.H.
Paul-Anton-Kellerstraße 40
Preysingallee 19
A-8430 Leibnitz/Kaindorf
D-84149 Velden/Vils
Telefon 03452/82954
84145 Postfach
Telefax-Verkauf
Telefon 08742/2081
03452/82954-53
Telefax 08742/2083
für unsere Um
k
i
we
chn
lt
e
T
Ihr Posch-Fachhändler
®
LEIBNITZ
Download

Spaltfix 300 - POSCH Leibnitz