MONTÁŽNÍ LIŠTY / KONZOLE / PŘÍSLUŠENSTVÍ
fischer příruba nasouvací TSF
S fischer pfiírubou nasouvací TSF lze snadno a rychle vyrovnat v˘‰kové a délkové rozdíly aÏ do cca 5
cm. Nasouvací pfiíruba se vsune do li‰ty a podle poÏadavkÛ je moÏné ji dále vyrovnávat.
Výhody výrobku
Certifikováno
fischer pfiíruba nasouvací TSF, pozinkovaná
1
1
Napojení nasouvací
posunovat do 5 cm.
Objednací data / rozměry
pfiíruby
na
li‰tu
lze
Typ
katalogové ã.
L
celková délka
mm
LA
délka
mm
B
‰ífika
mm
S
tlou‰Èka
mm
H
v˘‰ka
mm
P
vhodné
pro profil
balení
kusÛ
TSF L 38/40
TSF Q 38/40
TSF L 40/60
TSF Q 40/60
63611
63621
63624
63629
145
145
145
145
105
105
105
105
40
40
70
70
6
6
6
6
126
126
126
126
38/40
38/40
40/60 + 40/120
40/60 + 40/120
15
15
15
15
Rozměry
Příklady použití
17 mm
17 mm
TSF L
H
TSF Q
B
H
B
LA
S
LA
L
L
S
fischer příruba sedlová SF
Fischer pfiíruba sedlová SF je ideální pro vytváfiení rÛznorod˘ch konstrukcí a spojování dílÛ. Ve spojení
s montáÏními li‰tami je moÏné sestavit stabilní nosné pfiíãky a to i ve stísnûn˘ch prostorách jakou jsou
‰achty. Dal‰í moÏností pouÏití je zhotovování konzol nebo je lze vyuÏít pro upevnûní montáÏních li‰t
na strop nebo podlahu pfi vertikálních konstrukcích. V takovém pfiípadû se montáÏní li‰ty vloÏí do
sedlové pfiíruby a se‰roubují se. U vysoce namáhan˘ch konstrukcí se doporuãuje vytvofiení podpûry
z montáÏní li‰ty, viz. technick˘ dodatek. Díky ováln˘m otvorÛm v pfiírubû je moÏné provést sefiízení ve
více smûrech.
Pro instalaci na betonové stropy, stûny a podlahy doporuãujeme pouÏít fischer ocelové kotvy FAZ,
FZA, FZEA, FI M, FI M-N.
Certifikováno
fischer pfiíruba sedlová SF, pozinkovaná a nerez ocel A2
Rozměry
Objednací data / rozměry
SF Q
SF L
Typ
katalogové ã.
katalogové ã.
pozinkovaná ocel
nerezocel A2
SF Q 27
SF L 27
SF Q 38
SF L 38
79409
79585
79410
79586
77615
77616
provedení
velikost základní
desky
vhodné
pro profil
balení
kusÛ
mm
LA
vzdálenost
dûr
mm
vodorovné
svislé
vodorovné
svislé
124x40x5
114x50x5
138x50x6
144x70x6
84
73
95
103
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
38/40 + 40/60 + 40/120
38/40 + 40/60 + 40/120
15
15
10
8
fischer příruba čelní STF
Fischer pfiíruba ãelní v provedení vodorovném i svislém se hodí k pfiipevÀování montáÏních li‰t ke
stûnám, podlaze nebo stropu. Pomocí montáÏních li‰t je moÏné snadno sestavit pfiíãky v rozvodn˘ch
kanálech nebo ‰achtách, pfiípadnû mezi jin˘mi konstrukcemi. Fischer pfiíruba ãelní je dodávána se
dvûma na‰roubovan˘mi ‰estihrann˘mi ‰rouby s podloÏkami. Díky ováln˘m otvorÛm v pfiírubû je
moÏné sefiízení ve více smûrech. Pro upevÀování tûchto pfiírub na stûny a stropy doporuãujeme
fischer ocelové koty typu FAZ, FZA, EA, FZEA, FIM, FIM-N.
Certifikováno
fischer pfiíruba ãelní STF, pozinkovaná ocel
Rozměry
STF Q
SaMontec
134
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
provedení
velikost
základní desky
mm
vhodné
pro profil
balení
kusÛ
mm
STF Q 27
STF L 27
STF Q 38
STF L 38
79590
79592
79591
79593
vodorovné
svislé
vodorovné
svislé
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
38/40
38/40
20
20
20
15
STF L
fischer
MONTÁŽNÍ LIŠTY / KONZOLE / PŘÍSLUŠENSTVÍ
fischer úhelník montážní MW
Fischer úhelník montáÏní MW lze vyuÏít v‰ude tam, kde potfiebujeme sestavit konstrukce s
montáÏními li‰tami a konzolami. PouÏívají se pro podporu a upevnûní montáÏních li‰t a v místech kde
nechceme nebo nemÛÏeme svafiovat. Napfiíklad s pomocí dvou úhelníkÛ 45° a jedné montáÏní li‰ty
mÛÏeme sestavit podpûr pro li‰tovou konzolu. Pro urychlení montáÏe jsou úhelníky 45° pro profil
38/40 dodávány se dvûma na‰roubovan˘mi ‰estihrann˘mi ‰rouby s podloÏkami.
Certifikováno
fischer úhelník montáÏní MW, pozinkovaná a nerez ocel A2
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
pozinkovaná ocel
katalogové ã.
nerez ocel A2
úhel
vhodné pro profil
balení
kusÛ
MW 27 – 90°
MW 27 – 45°
MW 38 – 90°
MW 38 – 45°
MW L3 38 – 90°
MW L2 38 – 90°
79655
79656
79657
79658
63597
63599
77625
77626
77627
77628
90°
45°
90°
45°
90°
90°
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
38/40 + 40/60 + 40/120
38/40 + 40/60 + 40/120
38/40 + 40/60 + 40/120
38/40 + 40/60 + 40/120
25
25
20
10
20
20
Rozměry
MW 27 – 90°
MW 38 – 90°
MW L2 38 – 90°
MW 27 – 45°
MW 38 – 45°
MW L3 38 – 90°
6 mm
6 mm
25
40
17
33
25
15
40
33
90 °
90°
80
15
75
40
75
45 °
45°
105
33
50 mm
85 mm
105
10,5 mm
40
100
15
17
8,5x25
40
17
85
75
10,5 mm
33
l10,5
4
6
40 mm
40 mm
17
8,5x25
l10,5
6
40
15
4
40 mm
40 mm
fischer úhelník univerzální UW S
Fischer úhelník univerzální UW S je ideální konstrukãní prvek. Dovoluje uchycení li‰t a jejich pfiídavn˘ch
prvkÛ jak v horizontální, tak ve vertikální poloze
Certifikováno
fischer úhelník univerzální UW S, pozinkovan˘
katalogové ã.
tlou‰Èka
materiálu
mm
UW S
49479
4
Rozměry
‰ífika
balení
kusÛ
mm
délka
ramena
mm
42
135
10
11 mm
20 mm
94 mm
Typ
90 mm
135 mm
Objednací data / rozměry
42 mm
4 mm
fischer úhelník lištový MW S2
Fischer úhelník li‰tov˘ MW S2 je vhodn˘ na v‰ech místech kde je potfieba spojit li‰ty vertikálního
smûru s horizontálními. Jeho hlavní v˘hoda spoãívá v tom, Ïe tento spoj li‰ty s li‰tou není vidût a
otvory v nich, napfi. pro upevnûní trubek, jsou k dispozici v jejich celé délce.
Certifikováno
fischer úhelník li‰tov˘ MWS2, pozinkovan˘
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
vhodné
pro profil
balení
kusÛ
MW S2 38 – 90°
63610
38/40 + 40/60
10
Rozměry
135
SaMontec
Montáž
MONTÁŽNÍ LIŠTY / KONZOLE / PŘÍSLUŠENSTVÍ
fischer spojovací sedlo VS
VS 3
VS 4
Fischer spojovací sedlo VS je tfií- popfi. ãtyfistrann˘ spojovací prvek. SlouÏí k v˘robû rÛzn˘ch
konstrukcí a spojÛ. S jeho pomocí a pouÏitím fischer montáÏních li‰t lze vyrobit pevné pfiíãníky. Fischer
li‰ta montáÏní MS 40/120 slouÏí jako podélník ve vedení nebo u instalaãní mfiíÏky. Fischer spojovací
sedlo se zavûsí na fischer montáÏní li‰ty MS 40/120. Poté se do spojovacího sedla vloÏí fischer li‰ta
montáÏní MS 40/60 pfiíãnû k nosn˘m li‰tám. Dokud nedojde k utaÏení ‰roubení na nosné li‰tû, je
sedlo stále pohyblivé. Jeho polohu tak lze upravovat. Fischer spojovací sedlo umoÏÀuje spoleãnû se
závitov˘mi tyãemi snadné zavû‰ení u stropu.
Certifikováno
Rozměry
fischer spojovací sedlo VS, pozinkované
60 mm
VS 3
Objednací data / rozměry
13 mm
32 mm
60 mm
Typ
katalogové ã.
vhodné
pro profil
balení
kusÛ
VS 3*
VS 4*
64057
64088
40/60 + 40/120
40/60 + 40/120
8
5
* Ke kaÏdému spojovacímu sedlu v balení je dodán také jeden pfiídrÏn˘ závûs.
63 mm
VS 4
74 mm
123 mm
16 mm
13 mm
32 mm
42 mm
Montáž
63 mm
123 mm
74 mm
16 mm
42 mm
fischer lištová spojka SV
Pomocí fischer li‰tové spojky SV lze dosáhnout pfiesného vyrovnání a spojení montáÏních li‰t. K tomu
úãelu se na konce li‰t nasazují spojky SV 27 a SV 38 a poté se ‰roubují. Spojka li‰ty SV 40 se zasune
do spojovací li‰ty 40/60 nebo 40/120 a zajistí se ãtyfimi upínacími podloÏkami HK 40/60. Upínací
podloÏka HK 40/60, katalogové ã. 20946 a ‰rouby se ‰estihrannou hlavou SKS 10 x 20, katalogové
ã. 79416 nejsou obsaÏeny v dodávaném balení.
SV 27, SV 38
Certifikováno
fischer li‰tová spojka SV, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
vhodné pro profil
balení
kusÛ
79660
79661
63643
27/18 + 28/30
38/40
40/60 + 40/120
20
10
1
SV 40
SV 27
SV 38
SV 40
Příklady použití
Rozměry
SV 27, SV 38
M 10
SV 40
33,5 mm
500 mm
53,5 mm
5 mm
SaMontec
136
fischer
MONTÁŽNÍ LIŠTY / KONZOLE / PŘÍSLUŠENSTVÍ
fischer drapákový nosník TKR
Fischer drapákov˘ nosník TKR je ideální pro pfiipevÀování montáÏních li‰t, potrubních vedení,
vzduchotechniky a kabelov˘ch ÏlabÛ na ocelové nosníky. Drapákov˘ nosník TKR 38/40 je navíc
schválen dle VdS pro zavû‰ování rozvodlÛ stabilních hasicích zafiízení „SprinklerÛ“. Toto upevnûní
nevyÏduje vrtání ani sváfiení. PouÏití fischer drapákov˘ch nosníkÛ umoÏÀuje kdykoliv posunout nebo
vyrovnat montáÏní li‰ty. Díky rozdíln˘m délkám stran základní desky je moÏné pfiipevnit drapákov˘
nosník na v‰echny bûÏné ocelové nosníky. PouÏití viz. technick˘ dodatek.
Dodávka obsahuje:
TKR 27/18
pro profil 27/18, 28/30
– 1 základní deska
– 1 tfimen z kulatiny M6
– 2 ozubené podloÏky x 6,5 mm
– 2 matice M6
TKR 38/40 pro profil 38/40
– 1 základní deska
– 1tfimen z kulatiny M8
– 2 ozubené podloÏky x 8,5 mm
– 2 matice M8
– VdS L 4831077
TKR 40/60 pro profil 40/60
– 1 základní deska
– 1 tfimen z kulatiny M10
– 2 ozubené podloÏky x 10,5 mm
– 2 matice M10
TKR 40/120 pro profil 40/120
– 1 základní deska
– 1 tfimen z kulatiny M10
– 2 ozubené podloÏky x 10,5 mm
– 2 matice M10
Rozměry
Certifikováno
fischer drapákov˘ nosník TKR, pozinkovaná a nerez ocel A2
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
pozinkovaná ocel
TKR 27/18
TKR 38/40
TKR 40/60
TKR 40/120
79411
79412
49435
30379
katalogové ã.
nerezocel A2
77629
D
závit
upevÀovací rozsah
mm
vhodné pro
profil
balení
kusÛ
M6
M8
M10
M10
0–29
0–24,5
0–24,5
0–24,5
27/18 + 28/30
38/40
40/60
40/120
25
20
20
15
fischer držák lišty SB
Fischer drÏák li‰ty SB je vhodn˘ pro montáÏ statick˘ch spojÛ, které jsou odolné vÛãi otáãení. PouÏívá
se pfii v˘robû flexibilních li‰tov˘ch konstrukcí, kfiíÏov˘ch spojÛ, napfi. u instalaãních stojanÛ a pevného
uchycení na stavebním tûlese.
Certifikováno
fischer drÏák li‰ty SB, pozinkovan˘
Rozměry
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
vhodné pro profil
balení
kusÛ
SB 38/40
SB 40/60
SB 40/120
20926
20927
20928
38/40
40/60
40/120
25
25
25
fischer upínací podložka HK
Fischer upínací podloÏka HK slouÏí k upevÀování montáÏních li‰t. Ve spojení s fischer ocelov˘mi
kotvami jako je FAN, tak zajistí bezpeãné a profesionální pfiipevnûní na stûny, strop nebo podlahu.
Dal‰í vyuÏití je v kombinaci s li‰tov˘mi a úhelníkov˘mi konzolami, sedlov˘mi pfiírubami a pfii spojování
montáÏních li‰t. V pfiípadû vût‰ích zátûÏí na montáÏní li‰ty se doporuãuje z bezpeãnostních dÛvodÛ
pouÏít tyto klemy. Zabrání se tak proh˘bání li‰t pfii vût‰ím namáhání.
Rozměry
Certifikováno
fischer upínací podloÏka HK, pozinkovaná a nerez ocel
Typ
HK 27
HK 38
HK 40
katalogové ã.
katalogové ã.
pozinkovaná ocel
nerezocel A2
79650
79651
20946
65229
D
x otvoru
mm
vhodná
pro profil
balení
kusÛ
10,5
10,5
13
27/18 + 28/30
38/40
38/40 + 40/60 + 40/120
50
50
100
137
SaMontec
Objednací data / rozměry
MONTÁŽNÍ LIŠTY / KONZOLE / PŘÍSLUŠENSTVÍ
fischer půlměsícový držák UHRS
Fischer pÛlmûsícov˘ drÏák UHRS mÛÏe b˘t uchycen buì na fischer montáÏní li‰tû nebo pfiímo na
stavebním tûlese. Pomocí T ‰roubÛ je moÏné montovat v˘robky v rÛzn˘ch úhlech. PÛlmûsícov˘ drÏák
se s li‰tov˘m úhelníkem a fischer montáÏními li‰tami pouÏívá také k v˘robû rÛzn˘ch odborn˘ch
konstrukcí. U instalaãní mfiíÏky slouÏí univerzální drÏák jako spojovací prvek pfii ‰ikmém utaÏení.
Certifikováno
fischer pÛlmûsícov˘ drÏák UHRS, pozinkovan˘
Objednací data / rozměry
Rozměry
Typ
katalogové ã.
moÏnost pfiipojení
uÏiteãné zatíÏení
vN
balení
kusÛ
UHRS
63938
M8 + M10 + M12
15000
6
12 mm
37 mm
Příklady použití
15 mm
Montáž
90 mm
13 mm
40 mm
¯ 12 mm
fischer T šroub dělený FHS CLIX-N
Výhody výrobku
Fischer T ‰roub dûlen˘ FHS CLIX-N vyuÏívá pfieru‰ovan˘ závit pro velmi snadnou, rychlou a efektivní
instalaci. ·roub je tvofien více samostatn˘mi ãástmi, oproti bûÏnému upevÀovacímu prvku s posuvnou
maticí a nabízí tak, díky svému uzamykacímu systému, snadnou manipulaci bûhem instalace. Tento
‰roub mÛÏe b˘t v pfieru‰eních snadno zkracován pomocí pákov˘ch kle‰tí.
Rozměry
Certifikováno
fischer T ‰roub dûlen˘ FHS CLIX-N, pozinkovan˘
L1
Objednací data / rozměry
L2
Typ
katalogové ã.
D
závit
L1
celková délka
mm
L2
délka
mm
vhodné pro profil
balení
kusÛ
FHS CLIX-N M8 x 90
FHS CLIX-N M8 x 140
FHS CLIX-N M8 x 190
79605
79606
79607
M8
M8
M8
90
140
190
85
135
185
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
50
50
50
D
1
Fischer T ‰roub FHS CLIX-N staãí jen vloÏit do
li‰ty nebo konzole a pootoãit. PfiedmontáÏ je
hotova.
Montáž
fischer kleště pro dělení T šroubů BOL N
Fischer kle‰tû BOL N jsou vhodné jak pro ‰típání T ‰roubÛ s pfieru‰ovan˘m závitem, tak pro tradiãní
‰rouby se závitem M8 / M10.
fischer kle‰tû pro dûlení T ‰roubÛ BOL N
Objednací data / rozměry
SaMontec
138
Typ
katalogové ã.
balení
kusÛ
BOL N
79821
1
Certifikováno
fischer
MONTÁŽNÍ LIŠTY / KONZOLE / PŘÍSLUŠENSTVÍ
fischer T šroub FHS CLIX, FHS CLIX S
Fischer T ‰roub FHS CLIX a CLIX S – pro snadnou, rychlou a efektivní montáÏ. ·roub je tvofien více
samostatn˘mi ãástmi, oproti bûÏnému upevÀovacímu prvku s posuvnou maticí a nabízí tak díky
svému uzamykacímu systému snadnou manipulaci bûhem instalace.
Výhody výrobku
1
Certifikováno
fischer T ‰roub FHS CLIX, FHS CLIX S, pozinkovaná a nerez ocel A2
Objednací data / rozměry
Typ
FHS CLIX 8 x 20
FHS CLIX 8 x 30
FHS CLIX 8 x 40
FHS CLIX 8 x 50
FHS CLIX 8 x 60
FHS CLIX 8 x 70
FHS CLIX 8 x 80
FHS CLIX 8 x 90
FHS CLIX 8 x 100
FHS CLIX 8 x 120
FHS CLIX 8 x 150
FHS CLIX 8 x 200
FHS CLIX 10 x 30
FHS CLIX 10 x 40
FHS CLIX 10 x 60
FHS CLIX S 8 x 30
FHS CLIX S 8 x 40
FHS CLIX S 8 x 60
FHS CLIX S 10 x 30
FHS CLIX S 10 x 40
FHS CLIX S 10 x 60
FHS CLIX S 12 x 30
katalogové ã.
katalogové ã.
pozinkovaná ocel
nerezocel A2
79620
79621
79622
79623
79624
79625
79626
79627
79628
79629
79630
79631
79635
79636
79637
20914
20915
20916
20917
20918
20919
20969
77634
64975
D
závit
L1
celková délka
mm
L2
délka
mm
vhodné pro
profil
balení
kusÛ
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
150
200
30
40
60
36
46
66
37
47
67
38
15
25
35
45
55
65
75
85
95
115
145
195
25
35
45
30
40
60
30
40
60
30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
38/40 + 40/60 + 40/120
38/40 + 40/60 + 40/120
38/40 + 40/60 + 40/120
38/40 + 40/60 + 40/120
38/40 + 40/60 + 40/120
38/40 + 40/60 + 40/120
38/40 + 40/60 + 40/120
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
FHS CLIX S
FHS CLIX
1
Fischer T ‰roub staãí jen
vloÏit do li‰ty nebo konzole
a pootoãit. PfiedmontáÏ je
hotová.
Rozměry
L1
L2
D
Montáž
fischer T šroub lištový HS 38
Fischer T ‰roub li‰tov˘ HS 38 je spojovacím prvkem pro montáÏní li‰ty a konzole. Díky sv˘m
rozmûrÛm mÛÏe b˘t pouÏit pro profily o rozmûrech 27/18, 28/30 a 38/40. T ‰roub HS 38 se nasouvá
do li‰t a konzol z boku.
Rozměry
Pro profil
38/40
für Profil
38/40
Pro profil
für Profil27/18 a 28/30
27/18 u. 28/30
Certifikováno
fischer T ‰roub li‰tov˘ HS 38, pozinkovan˘
L1
Objednací data / rozměry
Typ
HS 38 M 8 x 30
HS 38 M 8 x 40
HS 38 M 8 x 60
HS 38 M10 x 25
HS 38 M10 x 30
HS 38 M10 x 40
HS 38 M10 x 60
katalogové ã.
katalogové ã.
pozinkovaná ocel
nerezocel A2
79610
79611
79612
63956
79615
79616
79617
77635
64976
D
závit
L1
délka
mm
L2
délka
mm
balení
kusÛ
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
30
40
60
25
30
40
60
24
34
54
19
24
34
54
50
50
50
50
50
50
50
L2
D
fischer posuvná fixační matice CLIX MK
Fischer posuvná fixaãní matice CLIX MK se nasadí do li‰ty, otoãí o 90-, nastaví, utáhne se svorník se
závitem nebo ‰roub, zajistí se matice - hotovo. Pfiipraveno pro spoje kaÏdého typu. Posuvnou fixaãní
matici CLIX MK lze v montáÏní li‰tû libovolnû nastavovat a posunovat ji, aniÏ by vypadla. To usnadÀuje
montáÏ a ‰etfií ãas.
Rozměry
D
Certifikováno
fischer posuvná fixaãní matice CLIX MK, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
katalogové ã.
D
závit
vhodné
pro profil
balení
kusÛ
CLIX MK 6
CLIX MK 8
CLIX MK 10
63692
63693
63694
M6
M8
M10
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
100
100
100
Montáž
139
SaMontec
Typ
MONTÁŽNÍ LIŠTY / KONZOLE / PŘÍSLUŠENSTVÍ / KLUZNÉ PRVKY
Certifikováno
fischer závitová desička HG
Fischer závitová destiãka se puÏívá k pfiipevÀování dílÛ, napfi. ‰roubÛ, na montáÏní li‰ty nebo konzole.
Doporuãujeme ji zajistit proti pfiípadnému uvolnûní nebo ztrátû podloÏkou a maticí.
fischer závitová destiãka HG 27, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
pozink, ocel
HG 27 M 6
HG 27 M 8
HG 27 M10
HG 38 M 6
HG 38 M 8
HG 38 M10
49480
79595
79596
77667
24687
24688
katalogové ã.
nere ocel A2
77636
64977
Rozměry
D
závit
vhodné pro profil
balení
kusÛ
M6
M8
M10
M6
M8
M10
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
27/18 + 28/30
38/40 + 40/60 + 40/120
38/40 + 40/60 + 40/120
38/40 + 40/60 + 40/120
200
100
100
100
100
100
fischer posuvná matice SM
Fischer posuvná matice SM umoÏÀuje pomocí ‰roubu pfiipevÀovat komponenty k li‰tám a
konzolám. Po vloÏení posuvné matice do li‰ty nebo konzole mÛÏeme pfiipevnit jakoukoliv vûc. Díky
sv˘m rozmûrÛm mÛÏe b˘t pouÏita pro v‰echny profily. Do men‰ích profilÛ se nasouvá z boku.
Doporuãujeme ji zajistit proti pfiípadnému uvolnûní nebo ztrátû podloÏkou a maticí.
Rozměry
D
pro profil
für
Profil
27/18 u. 28/30
pro profil
für Profil
38/40, 40/60,
40/120
Certifikováno
fischer posuvná matice SM, pozinkovaná a nerez ocel
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
pozink. ocel
katalogové ã.
nerezocel A2
D
závit
vhodné pro profily
balení
kusÛ
SM 38 M8
SM 38 M10
79600
79601
77637
64978
M8
M10
27/18 + 38/40 + 40/60 + 40/120
28/30 + 38/40 + 40/60 + 40/120
50
50
fischer kluzný element GL, GLL
Fischer kluzn˘ element GL, GLL je vhodn˘ pro trubky, které podléhájí kolísání teplot, rozpínají se
nebo stahují. PouÏitím kluzn˘ch elementÛ se lze vyhnout vzniku tlaku v bodech uchycení. Tento
kluzn˘ element slouÏí k pfiíjmu roztaÏnosti horizontálnû nebo vertikálnû upevnûn˘ch trubek.
GLL
GL
Certifikováno
fischer kluzn˘ element GL, GLL, pozinkovan˘
Rozměry
GLL
Objednací data / rozměry
GL
3/4"
250 mm
Typ
katalogové ã.
A
závit
GLL 3/4?
GL 3/4?
64038
64041
3/4?
3/4?
posuvná
vzdálenost
doporuãen˘
max x
trubky
maximální hodnoty
zatíÏení
vertikální
/
horizontální
N
N
balení
kusÛ
mm
max doporuã.
délka v˘suvky
trubky
mm
165
165
200
200
do DN 200
do DN 200
4000
4000
5
5
250 mm
200 mm
200 mm
3/4"
3/4"
13 mm
max. 36 mm
13 mm
3500
3500
max. 36 mm
fischer kluzné saně SBS
Fischer kluzné sanû SBS slouÏí k upevnûní zavû‰en˘ch, i svisl˘ch potrubních vedení na stûnû nebo
montáÏní li‰tû. Pomocí tohoto dílu se omezuje pÛsobení sil na trubkové objímky a upevÀovací body.
Kluzná ãást se pohybuje v nosné konzole s minimálním odporem.
fischer kluzné sanû SBS, pozinkované
Certifikováno
Objednací data / rozměry
SaMontec
140
Typ
katalogové ã.
W
dráha posunutí
mm
D
závit
pfiípustné zatíÏení
pfii stfied. tahu
N
balení
kusÛ
SBS M8
SBS M10
79685
79686
60
55
M8
M10
1500
1500
8
8
Rozměry
fischer
MONTÁŽNÍ LIŠTY / KONZOLE / PŘÍSLUŠENSTVÍ / KLUZNÉ PRVKY
fischer posuvný závěs SB
Rozměry
Fischer posuvn˘ závûs se doporuãuje pouÏívat pfiedev‰ím pro zavû‰ení trubek, které jsou
namáhány teplotními v˘kyvy a následkem toho zmûnami délky. Pomocí tohoto závûsu se omezuje
pÛsobení sil na trubkové objímky a upevÀovací body.
Certifikováno
fischer posuvn˘ závûs SB, pozinkovan˘
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
H
stavební v˘‰ka
mm
W
dráha posunutí
mm
D
závit
pfiípustné zatíÏení
pfii stfied. tahu
N
balení
kusÛ
SB M8
SB M10
79680
79681
75
90
30
30
M8
M10
400
650
25
25
fischer smýkadlo GLK
Fischer sm˘kadlo GLK se pouÏívá ve spojení s montáÏními nosníky 38/40, 28/30 a 27/18. Tento
posuvn˘ element je vyroben z umûlé hmoty a má funkci posunovatelného pfiipevnûní s dlouh˘mi
kluzn˘mi drahami a je vhodn˘ pro upevÀování lehãího potrubí, které podléhá délkov˘m zmûnám.
Tato posuvná vloÏka se pouÏívá k upevnûní visících, poloÏen˘ch i svisl˘ch potrubních vedení. Pro
zaji‰tûní a zachování správnosti funkce se doporuãuje zpevnûní montáÏního nosníku pomocí
pfiidrÏovací úchytky. Pfii montáÏi se v‰ak musí dávat pozor na to, aby závitová ãást úplnû pro‰la
kluzn˘m dílem. Pfiesahující ãást závitu by pfii montáÏi potrubních úchytek nemûla b˘t del‰í neÏ 70 mm
(profil 27/18 a 28/30) respektive 100mm (profil 38/40).
proProfil
profil 38/40 mm
für
Rozměry
Certifikováno
fischer sm˘kadlo GLK
M10
M10
pro profil 27/18+28/30
Objednací data / rozměry
M10
22
Typ
GLK 27
GLK 38
katalogové ã.
79683
79684
max.
zátûÏ
N
profil
balení
kusÛ
500
1000
27/18 + 28/30
38/40 + 40/60 + 40/120
15
38
150
50
20
fischer výkyvný závěs PDH
Rozměry
Fischer v˘kyvn˘ závûs PDH je ideální pro zavû‰ení potrubí k topení. Pfii pouÏití tohoto závûsu se
vyhnete dÛsledkÛm pÛsobení sil. V˘‰ka nastavení je regulovatelná, tím je moÏné pouÏítí i jako v˘‰ková
regulace. Pomocí kontrolního otvoru je moÏné zkontrolovat minimální délku za‰roubování. Tyã se
závitem by se proti uvolnûní mûla zajistit kontramatkou.
Certifikováno
fischer v˘kyvn˘ závûs PDH, pozinkovan˘
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
L
délka
mm
D
závit
vnûj‰í/vnitfiní
max
nosnost
N
balení
kusÛ
PDH M8
PDH M10
PDH M12
PDH k M8
PSDH k M10
79676
79677
64037
68267
68269
74
78
89
48
52
M8
M10
M12
M8
M10
2500
3000
3500
2500
3000
50
50
25
50
50
fischer paralelní spojka PV
Rozměry
Fischer paralelní spojka PV slouÏí k rychlému spojení av˘‰kovému nastavení závitov˘ch tyãí a ‰roubÛ.
Staãí pfiidrÏet tyãe u sebe, nasadit paralelní spojku a je hotovo. Protismûrné vedení závitu garantuje
kvalitu spojení. Otáãením závitu je moÏné v˘‰kové nastavení.
Certifikováno
fischer paralelní spojka PV, pozinkovaná
Typ
katalogové ã.
D
pro závit
max. nosnost
N
balení
kusÛ
PV M6
PV M8
20947
79678
M6
M8
600
2000
100
100
141
SaMontec
Objednací data / rozměry
MONTÁŽNÍ LIŠTY / KONZOLE / PŘÍSLUŠENSTVÍ / KLUZNÉ PRVKY
fischer závěsný třmen AHB
Fischer závûsn˘ tfimen AHB slouÏí k v˘‰kovému vyrovnání potrubních vedení a stavebních dílÛ
(jakéhokoliv druhu). Pomocí tohoto tfimenu mohou b˘t jednotlivé díly pfiesnû vyrovnány a mohou tak
b˘t vyrovnány rozmûrové tolerance stavby. Závûsn˘ tfimen je urãen pro pouÏití s tyãemi se závitem
o velikostech M8, M10, M12. Pro pouÏití závitov˘ch tyãí velikosti M8 by se mûla pouÏit podloÏka.
Rozměry
fischer závûsn˘ tfimen AHB, pozinkovan˘
Objednací data / rozměry
Certifikováno
Typ
katalogové ã.
max. nosnost
N
balení
kusÛ
AHB
79675
1200
25
fischer patní deska GPL / GPS /GPR
Fischer patní deska GPL / GPS / GPR slouÏí k upevÀování na stûny, stropy a podlahy. Oválné
otvory umoÏÀují nastavení ve více smûrech.
Certifikováno
fischer patní deska GPL / GPS / GPR, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
GPL, GPS
Typ
GPR
GPL M8
GPL M10
GPL 1/2?
GPS M8
GPS M10
GPS 1/2?
GPS 3/4?
GPR
Rozměry
LL a x b
1/2"
GPR
11 x 7 mm
LA
70 mm
GPL, GPS
katalogové ã.
D
závit
79665
79666
79667
79670
79671
79672
20968
37289
M8
M10
1/2?
M8
M10
1/2?
3/4?
1/2?
LA
rozteã
otvorÛ
mm
LL a x b
rozmûr
otvorÛ
mm
L
délka
B
‰ífika
S
síla
mm
mm
mm
54
54
54
85
85
85
85
–
8,5 x 18
8,5 x 18
8,5 x 18
11 x 18
11 x 18
11 x 18
11 x 18
11 x 7
80
80
80
120
120
120
120
–
30
30
30
40
40
40
40
–
3
3
3
4
4
4
4
4
balení
kusÛ
25
25
25
25
25
25
25
25
M 10
fischer nosníková příchytka TKL
Fischer nosníková pfiíchytka TKL je vhodná pro montáÏ potrubních vedení, vzduchotechnick˘ch
kanálÛ, zafiízení k rozstfiikování vody (sprinklerÛ) a dal‰ím prvkÛm umístûn˘m na ocelov˘ch nosnících.
Pomocí svorky je moÏno upevnit na nosníku bez vrtání a svafiování. ·roub na svûrce je ve ‰piãce
upraven tak, Ïe není moÏné vysmeknutí svûrky z nosníku. Svûrky jsou pouÏitelné pro trubky aÏ do
DN50, vãetnû.
Rozměry
M10
D
fischer nosníková pfiíchytka TKL, pozinkovaná temperovaná
litina
Certifikováno
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
D
závit
mm
k
rozsah pfiipevnûní
mm
dovolené
zatíÏení
N
balení
kusÛ
TKL L M8*
TKL M8*
TKL L x 9*
TKL M10**
TKL x 11**
TKL M12**
64055
79687
77605
79688
79689
20949
M8
M8
9
M10
11
M12
0–18
0–23
0–18
0–20
0–20
0–26
1200
2500
1200
2500
2500
2500
50
50
50
50
50
50
L
*
VdS-certifikát
L 4912044
** VdS + FM-certifikát
fischer naloukací hřeb ED
Natloukací hfieb ED se pouÏívá pro rychlé upevÀování trubkov˘ch objímek k podlaze. JestliÏe
pouÏijeme montáÏní pfiípravek SZE, pak zatluãeme hfieb pfiímo do betonu i bez pfiedvrtání.
Certifikováno
fischer natloukací hfieb ED
D
Rozměry
L
SaMontec
142
Objednací data / rozměry
Montáž
Typ
katalogové ã.
L
délka mm
D
prÛmûr mm
balení
kusÛ
ED 18
ED 22
79815
14570
18
22
4,2
4,2
200
200
fischer
MONTÁŽNÍ LIŠTY / KONZOLE / PŘÍSLUŠENSTVÍ / KLUZNÉ PRVKY
fischer pásek pozinkovaný, s umělou hmotou LBV/LBK, pásek textilní GWB
Fischer pásek pozinikovan˘, s umûlou hmotou a textilní je ideální pro zavû‰ení trubek i jejich montáÏ
v podlahové ãásti. Pomocí natloukací hmoÏdinky, montáÏního pfiípravku a pomocí tûchto páskÛ lze
potrubí namontovat na podlahu. Toto probûhne rychle a úãelnû, aniÏ by se muselo vrtat. Pro montáÏ
závûsu u stropu pomocí pásku pozinkovaného a pásku s umûlou hmotou doporuãujeme pouÏít
fischer natloukací kotvu FNA. Pásek textilní není vhodn˘ pro závûsnou montáÏ.
fischer pásek pozinkovan˘ LBV, pozinkovaná ocel
LBV
LBk
fischer pásek s umûlou hmotou LBk, oplá‰tûno plastem
Objednací data / rozměry
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
celková
délka
m
D
x otvoru
mm
B
‰ífika
mm
balení
kusÛ
Typ
katalogové ã.
celková
délka
m
D
x otvoru
mm
B
‰ífika
mm
balení
kusÛ
LBV 12
LBV 17
LBV 26
79549
79550
79551
10
10
10
5,0
6,5
8,5
12
17
26
10
10
8
LBK 12
LBK 19
LBK 27
79553
79554
79555
10
10
10
5,0
6,5
8,5
14
19
27
10
8
5
GWB
Rozměry
LBV, LBK
fischer pásek textilní GWB
GWB
Objednací data / rozměry
Certifikováno
Typ
katalogové ã.
celková
délka
m
D
x otvoru
mm
B
‰ífika
mm
balení
kusÛ
GWB
20959
10
–
15
10
B
fischer montážní přípravek SZE pro natloukací hřeb ED
Fischer montáÏní pfiípravek SZE je urãen pro natloukání hfiebÛ pfiímo do betonu. Pfiípravek má
speciální upínací otvor, kter˘ pfiidrÏuje hfieb po dobu instalace. Ergonomická rukojeÈ s ochranou proti
úderu kladivem, zaji‰Èuje snadnou a bezpeãnou montáÏ.
Certifikováno
fischer montáÏní pfiípravek SZE pro natl. hfieb, pozink.
Montáž
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
balení
kusÛ
SZE 18
79820
5
fischer upínací deska dvojitá DPP a posuvná DPF
Fischer upínací deska dvojitá DPP a posuvná DPF jsou vhodné pro montáÏ paralelního potrubí, napfi.
pro prÛtok vpfied a pro prÛtok zpût. Spojovací prvky mezi deskou a objímkou trubky jsou vhodné pro
‰roubové svorníky. Pro vsazení hmoÏdinky je moÏná úprava díky dlouhému otvoru. Na posuvné
upínací desce dvojité DPF lze dle situace variabilnû nastavit vzdálenost trubek mezi 60 a 105 mm.
DPP
Certifikováno
fischer upínací deska dvojitá DPP a posuvná DPF, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
L
rozteã závitÛ
mm
D
závit
balení
kusÛ
DPP 65
DPP 85
DPP 105
DPF 60–105
79702
79703
79704
24648
65
85
105
60–105
M8
M8
M8
M8
50
50
50
50
DPF
Rozměry
DPP
LL = 8,5 x 18
M8
DPF
D
mm
60–105 mm
143
SaMontec
100
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Certifikováno
fischer závitový kolík SBB
Ideální spojovací prvek pro dvojitou upínací desku a montáÏní kostku MW.
Rozměry
fischer závitov˘ kolík SBB, pozinkovan˘
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
L
délka
mm
D
závit
balení
kusÛ
SBB 35
SBB 45
SBB 55
79705
79706
79707
35
45
55
M8
M8
M8
100
100
100
Certifikováno
fischer montážní kostka MW
Fischer montáÏní kostka MW je ideální pro instalace potrubí na stropy a pro svislá vedení. Jeden
upevÀovací bod umoÏÀuje instalaci aÏ tfií trubek. PfiipevÀujeme-li na montáÏní kostku více trubek,
mûla by b˘t kostka upevnûna ocelovou kotvou. Pro spojení montáÏní kostky s objímkami
doporuãujeme závitov˘ kolík SBB nebo GS.
Rozměry
fischer montáÏní kostka, pozinkovaná tlaková litina
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
D
závit
balení
kusÛ
MW M8
79717
M8
50
Certifikováno
fischer vrut s nákružkem STSB
Fischer vrut s nákruÏkem se pouÏívá pro pfiímou instalaci do dfieva nebo s nylonovou hmoÏdinkou
fischer do betonu a cihel.
fischer vrut s nákruÏkem STSB, pevnost ocele 5.6, pozinkovan˘
Rozměry
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
D
závit
L
délka mm
balení
kusÛ
STSB 8 x 60
STSB 8 x 80
STSB 8 x 100
STSB 8 x 120
79775
79776
79777
79778
M8
M8
M8
M8
60
80
100
120
100
100
100
100
fischer kombi šroub STST s Torxem
, a bez Torxe
Fischer kombi ‰roub STST se pouÏívá pro pfiímou instalaci do dfieva nebo s nylonovou hmoÏdinkou
fischer do betonu a cihel. Torxové zakonãení ‰roubu ‰etfií velku námahu a ãas pfii montáÏi /
demontáÏi. Pro montáÏ se v˘bornû hodí elektrické nebo akumulátrové ‰roubováky.
fischer kombi ‰roub STST s Torxem a bez Torxe, pevnost ocele 5.6,
pozinkovan˘
Certifikováno
Objednací data / rozměry
Montáž
SaMontec
144
Typ
s Torxem T 25
katalogové ã.
bez Torxe
katalogové ã.
D
závit
L
délka
mm
balení
kusÛ
STST 6 x 80
STST 8 x 50
STST 8 x 60
STST 8 x 80
STST 8 x 100
STST 8 x 120
STST 8 x 140
STST 8 x 180
STST 10 x 60
STST 10 x 80
STST 10 x 100
STST 10 x 120
STST 10 x 140
STST 10 x 180
77714
79780
79781
79782
79783
79784
79785
79786
77689
77707
77708
77709
77711
77712
79790
79791
79792
79793
79794
79795
79796
79800
79801
79802
79803
79804
79805
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
80
50
60
80
100
120
140
180
60
80
100
120
140
180
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
50
50
Rozměry
fischer
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Certifikováno
fischer montážní přípravek HED
Fischer ruãní montáÏní pfiípravek pro ‰roubování kombi ‰roubÛ se závitem M6-M12.
Rozměry
fürzávit
Gewinde
pro
M6, M8, M10, M12
fischer montáÏní pfiípravek HED, pozinkovan˘
M6, M8, M10, M12
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
pror závit
balení
kusÛ
HED
79831
M6, M8, M10, M12
5
Certifikováno
fischer upevňovací sestava pro plynoměr BFG 200
Fischer upevÀovací sestava pro plynomûr BFG 200 je kompletní sada pro stabilní uchycení
plynomûru. UpevÀovací sestava obsahuje následující díly:
Díly / rozměry
PoloÏka Oznaãení
Rozmûr
MnoÏství
1
2
3
4
5
6
7
27/18/200 mm
27/18 mm
M8 x 30 mm
32–37 mm, 1?
M 8 x 70 mm
2
2
2
2
4
4
4
konzole lištová
krytka AK 27/18
FHS Clix 8 x 30
objímka FRS Plus 32–37
6-hranný šroub 8 x 70
podložka 8,4 DIN 125
FMD hmoždinka 8 X 60
M8 x 60 mm
fischer upevÀov. sestava pro plynomûr BFG
200, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
balení
kusÛ
BFG 200
45500
1 sada
Certifikováno
fischer hřeb s nákružkem SST
Fischer hfieb s nákruÏkem SST se pouÏívá pro upevÀování objímek do dfieva nebo zdiva. Závit je pfied
údery chránûn pÛlkulatou hlavou.
fischer hfieb s nákruÏkem SST, pevnost ocele 5.6,
pozinkovan˘
Rozměry
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
D
závit
L
délka mm
balení
kusÛ
SST 8 x 100
SST 8 x 150
SST 10 x 100
SST 10 x 150
79810
79811
79812
79813
M8
M8
M10
M10
100
150
100
150
100
50
100
50
Certifikováno
fischer závitová tyč G
Certifikováno
fischer závitová tyã G, pevnost ocele 4.6, pozinkovaná a
nerez ocel A2, A4
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
pozink.ocel
G 6
G 8
G 10
G 8/2
G 10/2
G 12
G 12/3
G 16
G 1/2?
G 3/4?
20956
79740
79744
79741
79745
20957
64056
20958
64093
77580
katalogové ã.
nerezocel A2
77644
65173
katalogové ã.
nerezocel A4
77645
65174
D
závit
L
délka mm
balení
kusÛ
M6
M8
M10
M8
M10
M12
M12
M16
1/2?
3/4?
1000
1000
1000
2000
2000
1000
3000
1000
2000
2000
50
25
25
25
25
20
5
10
10
5
Rozměry
Certifikováno
fischer závitový kolík s nákružkem GDP
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
D
závit
L
délka mm
balení
kusÛ
GDP M8 x 25
79737
M8
25
100
Fischer závitov˘ kolík s nákruÏkem
GDP je spojovací prvek mezi
objímkou a kotvou, dvojitou
deskou nebo montáÏní kostkou.
Rozměry
145
SaMontec
fischer závitov˘ kolík s nákruÏkem GDP, pevnost ocele 4.8,
pozinkovan˘
TECHNICKÝ DODATEK
Hodnoty při zatížení a v ohybu u fischer montážních lišt
Prohnutí a přípustné zatížení u fischer montážních lišt
profil 27/18
F Mitte
Rozpûtí podpûr li‰t v cm
Max pfiípustné bodové zatíÏení ve stfiedu F v kN:
Prohnutí ve stfiedu f v mm
u bodového zatíÏení o velikosti:
0,25 kN
L = 50
0,43
L = 75
0,29
L = 100
0,22
L =150
0,14
0,86
2,91
–
–
f Mitte
L
profil 28/30
Rozpûtí podpûr li‰t v cm
L = 50
Max pfiípustné bodové zatíÏ. ve stfiedu F v kN: 1,30
Prohnutí ve stfiedu f v mm
u bodového zatíÏení o velikosti: 0,25 kN
0,18
0,50 kN
0,35
0,75 kN
0,53
1,00 kN
0,70
1,25 kN
0,88
L = 75
0,87
L = 100
0,65
L =150
0,43
L = 200
0,32
0,59
1,18
1,77
–
–
1,40
2,80
4,20
–
–
4,73
9,46
–
–
–
11,21
–
–
–
–
Technické hodnoty pro fischer montážní lišty
profil
z
(kg/m)
(cm2)
nosn˘
moment
Iy
(cm4)
27/18
28/30
38/40
40/60
40/120
0,66
1,25
2,00
3,91
7,82
0,84
1,59
2,55
4,98
9,96
0,36
1,77
5,39
21,56
117,08
z
y
profil 38/40
Rozpûtí podpûr li‰t v cm
L = 50
Max pfiípustné bodové zatíÏ. ve stfiedu F v kN: 3,07
Prohnutí ve stfiedu f v mm
u bodového zatíÏení o velikosti: 0,25 kN
0,06
0,50 kN
0,12
0,75 kN
0,17
1,00 kN
0,23
1,25 kN
0,29
1,50 kN
0,35
1,75 kN
0,40
2,00 kN
0,46
2,50 kN
0,52
3,00 kN
0,58
L = 75
2,05
L = 100
1,53
L =150
1,02
L =200
0,76
0,19
0,39
0,58
0,78
0,97
1,16
1,36
1,55
–
–
0,46
0,92
1,38
1,84
2,30
2,76
–
–
–
–
1,55
3,11
4,66
6,21
–
–
–
–
–
–
3,68
7,36
11,04
–
–
–
–
–
–
–
y
hmotnost
profilu
prÛfiez
profilu
Iz
(cm4)
odporov˘
moment
Wy
(cm3)
Wz
(cm3)
0,96
2,09
6,18
13,54
27,08
0,34
1,02
2,40
6,58
19,51
0,71
1,49
3,25
6,77
13,54
Hodnoty max. pfiípustného bodového zatíÏení jsou urãeny na základû
max. pfiípustného pnutí oceli, které je 160 N/mm2.
U kfiivek zatíÏení není pfiekroãeno pnutí oceli d = 160 N/mm2 ani maximální prohnutí l/150. Hodnoty nosnosti jsou vztaÏeny na konzoly. Podle velikosti zatíÏení je
tfieba pouÏít také odpovídající hmoÏdinky a ‰rouby.
Nosnost úhelníkových konzol a konzolových konstrukcí
l
l
F max.
160
160
F max.
fischer úhelníková konzole WK, dvojitá montáž
fischer úhelníková konzole WK
fischer úhelníková konzole WK 200/200
délka l v mm:
Max. pfiípustné zatíÏení v bodû F v kN:
25
7,01
105
4,84
fischer úhelníková konzole WK 200/200,
185
2,91
délka l v mm:
Max. pfiípustné zatíÏení v bodû F v kN:
fischer úhelníková konzole WK 207/160
délka l v mm:
Max. pfiípustné zatíÏení v bodû F v kN:
20
3,67
85
3,71
fischer úhelníková konzole WK 207/160,
délka l v mm:
Max. pfiípustné zatíÏení v bodû F v kN:
145
2,55
l
F max.
fischer úhelníková konzole WK,
s montážním nosníkem 38/40
160
WK 200/200
délka l v mm:
Max. pfiípustné zatíÏení v bodû F v kN:
350
1,48
500
0,80
650
0,49
350
1,20
500
0,68
650
0,45
WK 207/160
délka l v mm:
Max. pfiípustné zatíÏení v bodû F v kN:
SaMontec
158
25
7,98
20
7,35
dvojitá montáž
105
7,98
185
5,82
dvojitá montáž
85
145
7,42
5,11
fischer
TECHNICKÝ DODATEK
Nosnost úhelníkových konzol a konzolových konstrukcí
l
l
l
Fmax.
Fmax.
Fmax.
fischer lištové konzoly ALK
fischer lištové konzoly ALK 28/30-400
Konzolová konstrukce z fischer
montážních nosníků 38/40 a fischer
montážního úhelníku
Konzolová konstrukce z fischer
montážních nosníků 38/40 a fischer
montážního úhelníku
délka l v mm:
Max. pfiípustné zatíÏení v bodû F vkN:
délka l v mm:
Max.pfiípustné zatíÏení v bodû F vkN:
délka l in mm:
Max. pfiípustné zatíÏení v bodû F vkN:
200 400
5,41 1,83
fischer lištové konzoly ALK 28/30-600
140
3,9
280
1,7
125
2,4
250
3,9
délka l in mm:
Max. pfiípustné zatíÏení v bodû F vkN:
470
1,4
300 600
4,72 1,29
Nosnost drapákového nosníku, nosníkové příchytky a T-šroubu
F
fischer drapákový nosník TKR
fischer nosníková příchytka TKL
Typ
vhodn˘
pro profil
závit
max. pfiíp. zat.
Fmax. v N
Typ
x otvoru
max.pfiíp. zatíÏení
v tahu Fmax. v N
TKR 27/18
TKR 38/40
TKR 40/60
TKR 40/120
27/18 + 28/30
38/40
38/40 + 40/60
40/120
M6
M8
M10
M10
3000
6000
10500
9000
TKL L M8
TKL M8
TKL M10
TKL x 11
TKL M12
M8
M8
M10
x 11
M12
1200
1200
2500
2500
3500
F
fischer posuvná matice SM 381)
FQ
1)
Typ
profil
li‰ty
pfiíp. zat. v tahu
FZ v N
pfiíp. pfiíãné zat.
FQ v N
SM 38 M8
27/18
28/30
38/40
40/60
27/18
28/30
38/40
40/60
2200
3500
3300
4700
2200
3500
3600
4700
500
600
400
700
1000
900
500
800
SM 38 M10
fischer závitová destička HG 271)
FZ
Typ
profil
li‰ty
pfiíp. zat v tahu
FZ v N
pfiíp. pfiíãné zat.
FQ v N
HG 27 M6
27/18
28/30
27/18
28/30
27/18
28/30
1700
2000
1900
2000
1800
2200
200
200
400
400
500
500
HG 27 M8
HG 27 M10
Utahovací toãiv˘ moment 8 Nm
Nosnost drapákového nosníku, nosníkové příchytky a T-šroubu
fischer T-šroub HS 381)
fischer T-šroub FHS CLIX-N1)
Typ
profil
li‰ty
pfiíp. zat. v tahu
FZ v N
pfiíp. pfiíãné zat.
FQ v N
Typ
profil
li‰ty
pfiíp. zatíÏ. v tahu
FZ v N
pfiíp. pfiíãné zat.
FQ v N
HS 38 M8
27/18
28/30
38/40
40/60
27/18
28/30
38/40
40/60
3300
4000
2700
3500
4000
5000
3500
4000
600
500
300
520
600
800
500
600
FHS CLIX-N
27/18
28/30
1500
1700
200
250
FZ
HS 38 M10
fischer T-šroub FHS CLIX S1)
Typ
profil
li‰ty
pfiíp. zatíÏ. v tahu
FZ v N
pfiíp. pfiíãné zat.
FQ v N
FHS CLIX S M8
38/40
40/60
38/40
40/60
5000
6500
5000
7500
800
1000
1200
1400
FHS CLIX S M10
fischer T-šroub FHS CLIX1)
profil
li‰ty
pfiíp. zat. v tahu
FZ v N
pfiíp. pfiíãné zat.
FQ v N
FHS CLIX M8
27/18
28/30
27/18
28/30
2000
2400
1800
2400
250
250
300
300
FHS CLIX M10
fischer upínací klema HK1)
Typ
profil
li‰ty
pfiíp. zatíÏ. v tahu
FZ v N
pfiíp. pfiíãné zat.
FQ v N
HK 27
27/18
28/30
38/40
40/60
1750
2000
5000
9900
400
400
1200
1000
HK 38
HK 40/60
1)
Utahovací toãiv˘ moment 8 Nm
159
SaMontec
FQ
Typ
TECHNICKÝ DODATEK
Hodnoty při zatížení a v ohybu pro závitové kolíky
Hodnoty zatížení a ohybu pro závitové tyče (4.6)
F (N)
Maximální prohnutí:
Pfiípustné napûtí v oceli:
fmax.
szul.
= < 3 mm
= 160 N/mm2
400
800
závitové kolíky v mm:
700
350
M8
M10
M12
M16
1/2“
3/4“
1“
600
300
M 10
M 12
500
250
M 16
200
400
300150
200100
[N]
[N]
[N]
[N]
[N]
[N]
[N]
50
100
150
200
250
300
84
245
423
1004
2069
3573
6921
42
122
212
502
1035
1786
3460
28
82
141
334
690
1191
2307
21
61
106
251
517
893
1730
11
46
85
200
414
714
1394
6
27
56
167
345
595
1153
Pfii upevÀování na hmoÏdinky se musí dodrÏet
pfiípustn˘ ohybov˘ moment!
M8
10050
0
0
100
200
300
400
500 l (mm)
400
F (N)4000
3500
350
300
3000
1"
2500
250
2000
200
3/4"
150
1500
1/2"
100
1000
50
500
0
0
0
100
200
300
400
500 l (mm)
SaMontec příklady použití
Individuální upevnění
fischer
plastová
hmoÏdinka
napfi. S, UV,
SX, UX
fischer
kombi ‰roub
fischer
objímka
fischer
hfieb s
nákruÏkem
fischer objímka
fischer
objímka
fischer zaráÏecí kotva s vnitfinim
závitem napfi. FZEA, FZA-I
fischer zaráÏecí kotva
s vnitfiním závitem napfi. FZEA, FZA-I
fischer závitová tyã
fischer závitová tyã
fischer montáÏní kostka
fischer objímka
Individuální upevnění s možností regulace výšky a výkyvu
fischer zaráÏecí kotva s vnitfiním závitem
napfi. FZEA, FZA-I
fischer zaráÏecí kotva s vnûj‰ím závitem
napfi. FAZ, FZA
alternativa: kotva s vnitfiním závitem napfi.
FZEA, FZA-I
fischer zaráÏecí kotva s vnitfiním závitem napfi. FZEA,
FZA-I
fischer v˘kyvn˘ závûs
fischer závitová tyã
fischer závûsn˘ tfimen
fischer závitová tyã
fischer paralelní spojka
fischer v˘kyvn˘ závûs
fischer závitová tyã
fischer objímka
SaMontec
160
fischer objímka
fischer objímka
fischer
TECHNICKÝ DODATEK
Jednotky a vzorce
Jednotky a převodové faktory:
Základní veličiny a jejich jednotky
Základní veliãiny
délka
hmotnost
ãas
intenzita
proudu
termodynamická
teplota
mnoÏství
látky
svítivost
Symbol ve vzorci
Základní jednotka
Oznaãení jednotky
l
metr
m
m
kilogram
kg
t
sekunda
s
l
amper
A
T
kelvin
k
n
mol
mol
Iv
candela
cd
Veličiny a jednotky
Veliãina
symbol
ve vzorci
jednotka
SI
Délka
l
m
jiné
vztah
Plocha
A, S
m2
a, ha
Objem
V
m3
I
âas
t
s
min, h, d
Frekvence
Rychlost
Zrychlení
f
v
a, g
Hz
m/s
m/s2
m/s, km/h
g, t
poznámka
1 m = 10 dm =
100 cm
1 mm
1 km
1 m2 = 10.000 cm2
1a
1 ha
1 m3 = 1.000 dm3
1l
1 ml
1 min
1h
1d
1 Hz = 1/s
1 m/s = 3,6 km/h
g = 9,81 m/s2
Hmotnost
m
kg
Hustota
Nosn˘ moment
Hmotnostní moment
2. stupnû
Síla
f
J
kg/m3
kg Nm2
F
N
Toãiv˘ moment
Ohybov˘ moment
Kroutící moment
Mechanické napûtí
Plo‰n˘ moment
2. stupnû
Energie, práce
M
Mb
T
s, t
NNm
NNm
NNm
N/m2
I
E, W
J
1J=1NNm=1WNs
V˘kon
P
W
1 W = 1 J/s = 1 N N m/s
Termodynamická
teplota
Teplo
Spec. v˘hfievnost
MnoÏství látky
Svítivost
T
k
Q
H
n
Iv
J
J/kg
mol
cd
= 1.000 mm
= 1.000 µm
= 1.000 m
= 1.000.000 mm2
= 100 m2
= 100 a = 10.000 m2
= 1.000.000 cm3
= 1 dm3 = 0,001 m3
= 1 cm3
= 60 s
= 60 min = 3.600 s
= 24 h
1 inch = 1 coul= 25,4 mm
symbol ve vzorci g jen pro
zrychlení pfii pádu
1 kg = 1.000 g
1 t = 1.000 kg
1.000 kg/m3 = 1 t/m3 = 1 kg/dm3
dfiíve: hmotnostní nosn˘
moment
1 N = 1 kg N m/s2
m4
dfiíve: kp (kilopond)
1kp = 9,80665kgm/s2 = 9,81N
dfiíve: plo‰n˘ nosn˘
moment
dfiíve: cal (kalorie)
1 cal. = 4,1868 Ws = 4,19 J
dfiíve: PS (koÀská síla)
1 PS = 75 kpm/s
= 75 · 9,81 N/ms = 0,736 kW
0°C = 273 k; –273°C = 0 k
1J=1W·s=1NNm
(Wh)
1 mol entspricht ca. 6 N 1023
SaMontec příklady použití
Řešení posuvného bodu
fischer ocelová kotva s vnitfiním závitem
napfi. FZEA, FZA-I
fischer ocelová kotva s vnitfiním závitem
napfi. FZEA, FZA-I
alternativna: fischer ocelová kotva s vnûj‰ím závitem
napfi. FAZ, FZA
fischer li‰ta montáÏní
fischer
kluzné
sanû
fischer sm˘kadlo
fischer závitová tyã
fischer závitová tyã
fischer posuvn˘ závûs
fischer objímka
fischer objímka
161
SaMontec
fischer objímka
TECHNICKÝ DODATEK
SaMontec případy konstrukčních řešení
Lištový závěs
Lištový dvouzávěs
fischerocelová kotva s vnitfiním závitem
napfi. FZA-I, FZEA
s vnitfiním závitem a ‰roubem s ‰estihrannou hlavou
fischer ocelová kotva s vnitfiním závitem,
napfi. FZEA, FZA-I
fischer li‰ta montáÏní
fischer li‰ta montáÏní
fischer T ‰roub
fischer upínací podloÏka HK
fischer závitová tyã
fischer objímka
fischer T ‰roub
fischer objímka
Lištový nosník do šachet svislý
Lištový nosník do kanálu vodorovný
fischer ocelová kotva napfi. FZA, FAZ
fischer li‰ta montáÏní
alternativnû: fischer ocelová kotva FZEA, FZA-I
fischer objímka
fischer pfiíruba ãelní
fischer T ‰roub
fischer li‰ta montáÏní
fischer objímka
fischer ocelová kotva
napfi. FZEA, FZA-I
s vnitfiním závitem a ‰roubem se ‰estihrannou
hlavou
fischer úhelník
montáÏní
fischer
T ‰roub
fischer li‰ta montáÏní
Lištový závěs kanálkový
Konzola podpěrná a závěsová
fischer ocelová kotva napfi. FAZ, FZA
alternativnû: fischer ocelová kotva napfi.FZEA, FZA-I
fischer ocelová kotva napfi. FZA, FAZ
alternativnû: fischer ocelová kotva napfi. FZEA, FZA-I
fischer pfiíruba sedlová
fischer objímka
fischer ‰estihrann˘ ‰roub + podloÏka + matice
fischer závitová tyã
fischer li‰ta montáÏní
fischer T ‰roub
fischer li‰ta montáÏní
fischer T ‰roub
fischer objímka
fischer objímka
fischer
úhelník konzolov˘
Konzola podpěrná
fischer upínací
podloÏka HK
Konzola podpěrná a závěsová
fischer ocelová kotva napfi.FAZ, FZA
fischer kloubová objímka
alternativnû: fischer ocelová kotva napfi. FZEA, FZA-I
fischer závitová tyã
fischer kloubová objímka
fischer závitová tyã
fischer li‰ta montáÏní
fischer úhelníková konzole
fischer ocelová kotva napfi. FAZ, FZA
alternativnû: fischer ocelová kotva FZEA, FZA-I
fischer úhelník kozolov˘
fischer drapák
SaMontec
162
fischer
TECHNICKÝ DODATEK
SaMontec případy konstrukčních řešení
Konzola z lišty a příruby
fischer ocelová kotva napfi. FAZ, FZA
alternativnû: fischer ocelová kotva napfi. FZEA, FZA-I
fischer ocelová kotva napfi. FAZ, FZA
alternativnû: fischer ocelová kotva napfi. FZEA, FZA-I
fischer pfiíruba sedlová
fischer sedlová pfiíruba
fischer objímka
fischer T ‰roub
fischer li‰ta montáÏní
fischer konzola li‰tová
fischer
li‰ta montáÏní
fischer upínací podloÏka HK
fischer krytka
fischer T ‰roub
fischer úhelník montáÏní
fischer objímka
fischer úhelník montáÏní
Složená těžká konzola
Konzola lištová lehká
fischer ocelová kotva napfi. FAZ, FZA
fischer ocelová kotva napfi. FAZ, FZA
alternativnû: fischer ocelová kotva napfi. FZEA, FZA-I
alternativ: fischer ocelová kotva napfi. FZEA, FZA-I
fischer objímka
fischer T ‰roub
fischer pfiíruba sedlová
fischer konzola li‰tová
fischer upínací klema HK
fischer
li‰ta montáÏní
fischer T ‰roub
fischer krytka
fischer objímka
fischer úhelník montáÏní
fischer úhelník montáÏní
Závěs na ocelové konstrukci těžký
Závěs na ocelové konstrukci lehký
fischer nosníková pfiíchytka
fischer drapákov˘ nosník
fischer závitová tyã
fischer li‰ta montáÏní
fischer objímka
fischer ‰roub s T hlavou
fischer objímka
Upevnění objímky s použitím patní desky jednoduché / dvojité
fischer plastová hmoÏdinka napfi. S, FU, UX, SX
fischer ocelová kotva napfi. FAZ, FZA
fischer upínací deska dvojitá
fischer patní deska
‰roub do dfieva
fischer závitová tyã
fischer objímka
fischer závitov˘ kolík
163
SaMontec
fischer objímka
fischer
OBJÍMKY PRO POTRUBÍ
fischer objímka jednošroubková FGRS Plus
Výhody výrobku
FGRS Plus
M8/M10
1
Rozměry
Technická data
Pracovní zatíÏení pfii stfiedovém tahu:800 N
Materiál profilové pryÏe:
SBR/EPDM
Protihluková ochrana:
dle DIN 4109
Teplotní rozsah:
–50° do +110 °C
Tvrdost:
45 W 5° Shore A
PoÏární odolnost:
dle DIN 4102: tfiída B2
A
D
FGRS Plus
Fischer objímka jedno‰roubková FGRS Plus je kloubová objímka s rychloupínáním a splÀuje nejvy‰‰í
poÏadavky pro montáÏ potrubních rozvodÛ na stûny, stropy i podlahy.
Certifikováno
fischer objímka jedno‰roubková FGRS Plus, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
1 Objímka
jedno‰roubková Fischer FGRS Plus
umoÏÀuje jednoduhou montáÏ jednou rukou.
Příklady použití
Typ
katalogové ã.
velikost
bxs
‰ífika x
síla materiálu
mm
A
upevÀovací
hlava/
závit
balení
kusÛ
v palcích
D
upínací
rozsah
mm
FGRS Plus 12–15
FGRS Plus 15–19
FGRS Plus 20–24
FGRS Plus 25–30
FGRS Plus 32–37
FGRS Plus 40–45
FGRS Plus 48–53
FGRS Plus 54–58
FGRS Plus 59–63
79400
79401
79402
79403
79404
79405
79406
79407
79408
1/4?
3/8?
1/2?
3/4?
1?
1 1/4?
1 1/2?
–
2?
12–15
15–19
20–24
25–30
32–37
40–45
48–53
54–58
59–63
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
100
100
100
100
100
50
50
50
50
Certifikováno
fischer objímka jedno‰roubková FGRS Plus M8/M10, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
velikost
FGRS Plus M8/M10 12–15
FGRS Plus M8/M10 15–19
FGRS Plus M8/M10 20–24
FGRS Plus M8/M10 25–30
FGRS Plus M8/M10 32–37
FGRS Plus M8/M10 40–45
FGRS Plus M8/M10 48–53
FGRS Plus M8/M10 54–58
FGRS Plus M8/M10 59–63
79430
79431
79432
79433
79434
79435
79436
79437
79438
1/4?
3/8?
1/2?
3/4?
1?
1 1/4?
1 1/2?
–
2?
Montáž
v palcích
D
upínací
rozsah
mm
bxs
‰ífika x
síla materiálu
mm
12–15
15–19
20–24
25–30
32–37
40–45
48–53
54–58
59–63
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
A
upevÀovací
hlava/
závit
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
balení
kusÛ
100
100
100
100
100
50
50
50
50
fischer objímka jednošroubková bílá FGRS Plus W
Výhody výrobku
1
Fischer objímka jedno‰roubková bílá FGRS Plus W je vhodná pro pouÏití v interiérech a na
viditeln˘ch místech.
Technická data
Rozměry
Pracovní zatíÏení pfii stfiedovém tahu: 800 N
Materiál profilové pryÏe:
SBR/EPDM
Protihluková ochrana:
dle DIN 4109
Teplotní rozsah:
–50° do +110 °C
Tvrdost:
45 W 5° Shore A
PoÏární odolnost:
dle DIN 4102: tfiída B2
1 Fischer objímka jedno‰roubková bílá FGRS Plus
W umoÏÀuje jednoduchou montáÏ jednou rukou.
Certifikováno
fischer objímka jedno‰roubková bílá FGRS Plus W, pozinkovaná
Typ
FGRS Plus W 15–19
FGRS Plus W 20–24
FGRS Plus W 25–30
katalogové ã.
48259
48260
48261
D
upínacírozsah
mm
bxs
‰ífika x
síla materiálu
mm
A
upevÀovací
hlava
balení
kusÛ
v palcích
velikost
3/8?
1/2?
3/4?
15–19
20–24
25–30
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
M8
M8
M8
100
100
100
123
SaMontec
Montáž
Objednací data / rozměry
OBJÍMKY PRO POTRUBÍ
fischer objímka pro plastová potrubí FKS Plus
Výhody výrobku
Fischer objímka pro plastová potrubí FKS Plus se speciální gumou pro rozvody vody a topení na
stûnách, stropech i podlahách.
Rozměry
Technická data
Pracovní zatíÏení pfii stfiedovém tahu:
Materiál profilové pryÏe:
Protihluková ochrana:
Teplotní rozsah:
Tvrdost:
PoÏární odolnost:
1
800 N
SBR/EPDM
speciální pryÏ
– 50° do +110 °C
60 W 5°
Shore
DIN 4102: tfiída B2
1 Díky speciální izolaãní vrstvû pro plastové trubky
Certifikováno
fischer objímka pro plastová potrubí FKS Plus, pozinkovaná
a distanãní podloÏce umoÏÀuje objímka FKS Plus
snadn˘ a tich˘ pohyb potrubí
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
FKS Plus 15–19
FKS Plus 20–24
FKS Plus 25–30
FKS Plus 32–37
FKS Plus 40–45
FKS Plus 48–53
FKS Plus 54–58
FKS Plus 59–63
79470
79471
79472
79473
79474
79475
79476
79477
velikost
D
upíncí
rozsah
upevÀovací
hlava /
závit
balení
kusÛ
mm
bxs
‰ífika x
síla
materiálu
mm
mm
16
20
25
32
40
50
56
63
15–19
20–24
25–30
32–37
40–45
48–53
54–58
59–63
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
100
100
100
100
50
50
50
50
Montáž
fischer jednošroubková objímka FGRS
Výhody výrobku
Fischer jedno‰roubková objímka FGRS s rychloupínáním se pouÏívá pro upevÀování potrubí na stûny,
stropy a podlahy.
1
Rozměry
Technická data
1
ZpÛsob uzavírání objímky je zaloÏen na pfieru‰ení
závitu uzavíracího ‰roubku. Jednoduché
zaklapnutí ‰roubku umoÏÀuje snadnou a rychlou
pfiedmontáÏ potrubí.
SaMontec
124
Certifikováno
fischer jedno‰roubková objímka FGRS, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
Typ
Montáž
800 N
SBR/EPDM
speciální pryÏ
–50° do +110 °C
45 W 5° Shore A
DIN 4102: tfiída B2
D
A
Pracovní zatíÏení pfii stfiedovém tahu:
Materiál profilové pryÏe:
Protihluková ochrana:
Teplotní rozsah:
Tvrdost:
PoÏární odolnost:
FGRS 12–15
FGRS 15–19
FGRS 20–24
FGRS 25–30
FGRS 32–37
FGRS 40–45
FGRS 48–53
FGRS 54–58
FGRS 59–63
katalogové ã.
79420
79421
79422
79423
79424
79425
79426
79427
79428
D
upínací
rozsah
mm
bxs
‰ífika x
síla materiálu
mm
vnitfiní
závit
balení
kusÛ
v palcích
velikost
1/4?
3/8?
1/2?
3/4?
1?
1 1/4?
1 1/2?
–
2?
12–15
15–19
20–24
25–30
32–37
40–45
48–53
54–58
59–63
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
100
100
100
100
100
50
50
50
50
fischer
OBJÍMKY PRO POTRUBÍ
fischer objímka dvoušroubková FRS
fischer objímka dvou‰roubková FRS pro montáÏ potrubních rozvodÛ na stûny, stropy i podlahy.
Technická data
Upínací rozsah:
Pracovní zatíÏení pfii stfiedovém tahu:
Materiál profilové pryÏe:
Teplotní rozsah:
Tvrdost:
PoÏární odolnost:
1/4?–2?
800 N
SBR/EPDM
– 50° do +110 °C
45 W 5° Shore A
DIN 4102: tfiída B2
2 1/2?–3?
1200 N
fischer objímka dvou‰roubková FRS, pozinkovaná a z nerez oceli A2, A4
4?
2000 N
Certifikováno
Objednací data / rozměry
Rozměry
A
D
Typ
s
b
FRS 12–16
FRS 15–19
FRS 20–23
FRS 25–30
FRS 31–38
FRS 40–46
FRS 48–54
FRS 54–59
FRS 60–64
FRS 72–78
FRS 87–92
FRS 102–116
katalogové ã. katalogové ã. katalogové ã.
velikost
nerezocel A2
nerezocel A4
v palcích
D
upínací
rozsah
mm
bxs
‰ífika x
síla materiálu
mm
A
upevÀovací
hlava
pozink
77592
77682
77593
77594
77596
77597
77598
77599
77600
77601
77602
77603
64290
64536
64639
64646
64669
64673
64674
64675
64689
64694
64697
64864
64865
64866
64868
64869
64870
64873
64874
64879
64893
64898
1/4?
3/8?
1/2?
3/4?
1?
1 1/4?
1 1/2?
–
2?
2 1/2?
3?
4?
12–16
15–19
20–23
25–30
31–38
40–46
48–54
54–59
60–64
72–78
87–92
102–116
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 2,0
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
balení
kusÛ
100
100
100
100
100
50
50
50
50
25
25
20
fischer objímka dvoušroubková FRS Plus
Technická data
Upínací rozsah:
Pracovní zatíÏení pfii stfiedovém tahu:
Materiál profilové pryÏe:
Protihluková ochrana:
Teplotní rozsah:
Tvrdost:
PoÏární odolnost:
1/4?–58 mm
800 N
SBR/EPDM
dle DIN 4109
– 50° do +110 °C
45 W 5° Shore A
DIN 4102: tfiída B2
2?–4?
2100 N
121 mm–6?
3000 N
Certifikováno
fischer objímka dvou‰roubková FRS Plus, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
katalogové ã.
velikost
bxs
‰ífika x
síla materiálu
mm
uepvÀovací
hlava
balení
kusÛ
v palcích
D
upínací
rozsah
mm
FRS Plus 12–15
FRS Plus 15–19
FRS Plus 20–24
FRS Plus 25–30
FRS Plus 32–37
FRS Plus 40–45
FRS Plus 48–53
FRS Plus 54–58
FRS Plus 59–63
FRS Plus 62–64
FRS Plus 68–73
FRS Plus 74–78
FRS Plus 80–86
FRS Plus 89–92
FRS Plus 95–103
FRS Plus 108–116
*FRS Plus 121–127
*FRS Plus 133–141
*FRS Plus 159–162
*FRS Plus 165–168
79440
79441
79442
79443
79444
79445
79446
79447
79448
79449
79450
79451
79452
79453
79454
79455
79456
79457
79458
79459
1/4?
3/8?
1/2?
3/4?
1?
1 1/4?
1 1/2?
–
2?
–
–
2 1/2?
–
3?
–
4?
–
5?
–
6?
12–15
15–19
20–24
25–30
32–37
40–45
48–53
54–58
59–63
62–64
68–73
74–78
80–86
89–92
95–103
108–116
121–127
133–141
159–162
165–168
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,25
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,5
25 x 2,5
25 x 2,5
25 x 2,5
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
100
100
100
100
100
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
20
10
10
8
8
* objímky nemají patentovan˘ rychlouzávûr
125
SaMontec
Rozměry
Typ
OBJÍMKY PRO POTRUBÍ
fischer objímka dvoušroubková FRS Plus
pokračování ze str. 8
Fischer objímka dvou‰roubková FRS Plus s patentovan˘m rychlouzávûrem a stupÀovitou maticí M8 /
M10 vyhovuje nejvy‰‰ím poÏadavkÛm pfii instalaci trubek na stûnu, strop a podlahu v oblasti sanitární
i topenáfiské.
Výhody výrobku
1
Příklady použití
1 Patentovan˘ rychlouzávûr umoÏÀuje snadné
a
rychlé upevnûní trubky.
Montáž
fischer objímka FRSM masiv
Výhody výrobku
Fischer objímka FRSM masiv s palcov˘m spojovacím závitem k upevnûní tûÏk˘ch trubek. Spoleãnû
s dvojitou vsuvkou a odpovídající patní deskou napfi. GPS 3/4?, je moÏné upevnûní pfiímo na
strop/stûnu/podlahu nebo li‰tu.
1
Technická data
Pracovní zatíÏení pfii stfiedovém tahu:
do 2?
Materiál profilové pryÏe:
Protihluková ochrana:
Teplotní rozsah:
Tvrdost:
PoÏární odolnost:
3500 N
5000 N
SBR/EPDM
dle DIN 4109
–50° do +110 °C
45 W 5° Shore A
dle DIN 4102: tfiída B2
70 mm–4?
125 mm–8?
6650 N
1
Masivní upevnûní 1/2“ - 3/4“ pro tûÏké potrubní
systémy do prÛmûru potrubí 8“.
Certifikováno
fischer objímka FRSM masiv, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
Rozměry
katalogové ã.
FRSM 14– 18
FRSM 19– 23
FRSM 24– 29
FRSM 33– 36
FRSM 40– 45
FRSM 47– 52
FRSM 58– 63
FRSM 74– 84
FRSM 89– 92
FRSM 106–108
FRSM 114–117
FRSM 125–130
FRSM 133–137
FRSM 139–141
FRSM 150–152
FRSM 159–160
FRSM 165–168
FRSM 177–178
FRSM 183–187
FRSM 193–194
FRSM 200
FRSM 210–212
FRSM 219–220
24593
24594
24595
24596
24597
24598
47068
47069
47089
15395
47112
47113
47114
47117
47118
47119
47122
47129
47277
47278
47279
47297
47298
SaMontec
126
velikost
bxs
‰ífika x
síla materiálu
mm
A
upevÀovací
hlava
balení
kusÛ
v palcích
D
upínací
rozsah
mm
3/8?
1/2?
3/4?
1?
1 1/4?
1 1/2?
2?
2 1/2?
3?
–
4?
–
–
5?
–
–
6?
–
–
–
–
–
8?
14– 18
19– 23
24– 29
33– 36
40– 45
47– 52
58– 63
74– 78
89– 92
106–108
114–117
125–130
133–137
139–141
150–152
159–160
165–168
177–178
183–187
193–194
197–202
210–212
219–220
30 x 2,0
30 x 2,0
30 x 2,0
30 x 2,0
30 x 2,0
30 x 2,0
34 x 2,0
34 x 2,0
34 x 2,0
34 x 3,0
34 x 3,0
34 x 3,0
34 x 3,0
34 x 3,0
34 x 3,0
34 x 3,0
34 x 3,0
34 x 3,0
34 x 3,0
34 x 3,0
34 x 3,0
34 x 3,0
34 x 3,0
1/2?
1/2?
1/2?
1/2?
1/2?
1/2?
1/2?
1/2?
1/2?
3/4?
3/4?
3/4?
3/4?
3/4?
3/4?
3/4?
3/4?
3/4?
3/4?
3/4?
3/4?
3/4?
3/4?
50
50
50
50
25
25
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
A
D
Typ
fischer
OBJÍMKY PRO POTRUBÍ
fischer objímka FRS tripple
Fischer objímka FRS tripple má tfii rÛzná pfiipojení závitÛ M8, M10 a 1/2?. Pfiípojení 1/2? je ideální k
stabilnímu upevnûní trubek, napfi. pfii vût‰ích odstupech zdí u stoupaãek.
Výhody výrobku
1
Technická data
Upínací rozsah:
Pracovní zatíÏení pfii stfiedovém tahu:
3/8? – 56 mm
1000 N
2? – 3?
2100 N
4? – 6?
3000 N
Certifikováno
fischer objímka FRS tripple, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
1
Typ
katalogové ã.
FRS tripple 15– 19
FRS tripple 21– 23
FRS tripple 26– 28
FRS tripple 32– 35
FRS tripple 40– 43
FRS tripple 48– 56
FRS tripple 57– 62
FRS tripple 63– 70
FRS tripple 74– 80
FRS tripple 83– 91
FRS tripple 100–105
FRS tripple 108–114
FRS tripple 115–125
FRS tripple 127–135
FRS tripple 135–140
FRS tripple 159–169
37229
37230
37231
37234
37235
37239
37243
37244
37245
37247
37249
37250
74923
74924
74925
74926
Fischer objímka FRS tripple má tfii rÛzná pfiipojení
závitÛ M8, M10 a 1/2?.
Rozměry
D
M8 / M10 / 1/2"
velikost
bxs
‰ífika x
síla materiálu
mm
A
upevÀovací
hlava
balení
kusÛ
v palcích
D
upínací
rozsah
mm
3/8?
1/2?
3/4?
1?
1 1/2?
1 1/4?
2?
–
2 1/2?
3?
–
4?
–
–
5?
6?
15– 19
21– 23
26– 28
32– 35
40– 43
48– 56
57– 62
63– 70
74– 80
83– 91
100–105
108–114
115–125
127–135
135–140
159–169
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,0
30 x 2,0
30 x 2,0
30 x 2,0
30 x 2,0
30 x 2,0
30 x 2,0
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
M8 / M10 / 1/2?
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
fischer objímka bez gumy FRSN
Fischer objímka bez gumy FRSN je dvou‰roubová objímka bez gumy s upevÀovací hlavou M8/M10.
Technická data
Upínací rozsah:
Pracovní zatíÏení pfii stfiedovém tahu:
3/8?–2?
800 N
2 1/2?–6?
1800N
Certifikováno
fischer objímka be gumy FRSN, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
Typ
D
M8/M10
s
b
FRSN 3/8?
FRSN 1/2?
FRSN 3/4?
FRSN 1?
FRSN 1 1/4?
FRSN 1 1/2?
FRSN 54–58
FRSN 2?
FRSN 63–69
FRSN 2 1/2?
FRSN 80–85
FRSN 3?
FRSN 97–104
FRSN 4?
FRSN 115–124
FRSN 133–142
FRSN 160–170
katalogové ã.
13604
13634
13694
13676
13884
13887
63105
13889
77649
13891
77650
14023
33811
19546
63106
63107
63150
D
upínací
rozsah
mm
bxs
‰ífika x
síla materiálu
mm
upevÀovací
hlava
balení
kusÛ
v palcích
velikost
3/8?
1/2?
3/4?
1?
1 1/4?
1 1/2?
–
2?
–
2 1/2?
–
3?
–
4?
–
5?
–
15– 19
21– 23
23– 28
30– 35
40– 43
47– 52
54– 58
55– 61
63– 69
70– 77
80– 85
83– 89
97–104
106–114
115–124
133–142
160–170
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
20 x 1,5
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,0
25 x 2,0
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
100
100
100
100
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
127
SaMontec
Rozměry
OBJÍMKY PRO POTRUBÍ
fischer objímka pro vzduchotechniku LGS
Fischer objímka pro vzduchotechniku LGS je dvoudílná objímka s rychloupínáním pro profesionální
instalace vzduchotechniky a klimatizace, zejména pro spirálové potrubí.
Technická data
Upínací rozsah:
Pracovní zatíÏení pfii stfiedovém tahu:
do 400 mm
600 N
401 – 1250mm
800 N
Certifikováno
fischer objímka pro vzduchotechniku LGS, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
katalogové ã.
velikost
x objímky
mm
bxs
‰ífika x síla materiálu
mm
A
upevÀovací
hlava
spojovací
‰rouby
balení
kusÛ
LGS 80
LGS 90
LGS 100
LGS 112
LGS 125
LGS 140
LGS 150
LGS 160
LGS 180
LGS 200
LGS 224
LGS 250
LGS 280
LGS 300
LGS 315
LGS 355
LGS 400
LGS 450
LGS 500
LGS 560
LGS 600
LGS 630
LGS 710
LGS 800
LGS 900
LGS 1000
LGS 1120
LGS 1250
79491
79492
79493
79494
79495
79496
79497
79498
79499
79500
79501
79502
79503
79504
79505
79506
79507
24637
24638
24639
24640
24641
24642
24643
24644
24645
24646
24647
80
90
100
112
125
140
150
160
180
200
224
250
280
300
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800
900
1000
1120
1250
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 1,5
25 x 2,5
25 x 2,5
25 x 2,5
25 x 2,5
25 x 3,0
25 x 3,0
25 x 3,0
30 x 3,0
30 x 3,0
30 x 3,0
30 x 3,0
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M8/M10
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
25
25
20
20
10
10
10
10
10
15
15
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Rozměry
A
NW
Typ
s
b
fischer objímka pro chladící media do -100-C FRS F
Fischer objímka pro chladící media FRS F s pouzdrem z PU tvrzené pûny k upevnûní trubek
vedoucích chladící vzduch nebo kapalinu. FRS F je oplá‰tûna hliníkovou fólií a má rychlolepící uzávûr,
kter˘ umoÏÀuje rychlou montáÏ.
Certifikováno
fischer objímka pro chladící media FRS F
Objednací data / rozměry
Typ
tlou‰Èka izolace 30 mm
FRS F 21/30
FRS F 27/30
FRS F 34/30
FRS F 42/30
FRS F 49/30
FRS F 60/30
FRS F 70/30
FRS F 76/30
FRS F 89/30
FRS F 102/30
FRS F 108/30
FRS F 114/30
tlou‰Èka izolace 40 mm
FRS F 89/40
FRS F 102/40
FRS F 108/40
FRS F 114/40
SaMontec
128
katalogové ã.
D
velikost
xobjímky
mm
upínací
rozsah
19731
19732
19733
19737
19738
19740
19741
19742
19743
19744
19745
19746
21
27
34
42
49
60
70
76
89
102
108
114
1/2?
3/4?
1?
1 1/4?
1 1/2?
2?
19763
19764
19765
19766
89
102
108
114
DN
2 1/2?
3?
4?
3?
4?
S
tlou‰Èka
izolace
mm
A
upevÀovací
hlava
balení
kusÛ
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
100
80
75
60
60
50
30
30
30
30
30
20
40
40
40
40
M10
M10
M10
M10
25
20
30
20
Rozměry
A
S
D
Technická data
Hustota:
Pevnost v tlaku:
Tepelná vodivost:
Teplotní stálost::
PoÏární vlastnosti:
80 kg/m3
0,6 N/mm2
0,026 W/mk pfii 10 °C
–100 °C do +80 °C
dle DIN 4102: tfiída B2
fischer
OBJÍMKY PRO POTRUBÍ
fischer objímka pro chladící media do -160-C KFT
Fischer objímka pro chladící media KFT se v˘bornû hodí k profesionální montáÏi klimatizaãního
potrubí nebo potrubí vedoucího studen˘ vzduch.
Výhody výrobku
Technická data
250 kg/m3
2,4 N/mm2
0,045 W/mk pfii 10 °C
–160 °C do +130 °C
dle DIN 4102: Tfiída B2
Hustota:
Pevnost v tlaku
Tepelná vodivost:
Teplotní stálost:
PoÏární vlastnosti:
Certifikováno
fischer objímka pro chladící media KFT, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
Typ
1
katalogové ã.
D
vnûj‰í
x trubky
mm
Dvoudílná objímka s tepelnou izolací.
Rozměry
D
A
V
KFT 9,5
KFT 12,7
KFT 15,8
KFT 17,2
KFT 18,0
KFT 19,5
KFT 21,3
KFT 22,0
KFT 26,9
KFT 28,0
KFT 28,6
KFT 33,7
KFT 35,0
KFT 40,0
KFT 41,2
KFT 42,4
KFT 44,5
KFT 48,3
KFT 50,0
KFT 54,0
KFT 57,0
KFT 60,3
KFT 64,0
KFT 66,6
KFT 70,0
KFT 74,0
KFT 76,1
KFT 80,0
KFT 84,0
KFT 88,9
KFT 92,1
KFT 101,0
KFT 104,0
KFT 108,0
KFT 114,3
KFT 118,0
KFT 129,0
KFT 133,0
KFT 139,7
KFT 154,0
KFT 159,0
KFT 168,3
KFT 197,3
KFT 204,0
KFT 219,1
63156
63157
63159
63161
63162
63164
63166
63167
63168
63169
63172
63173
63176
63177
63178
63179
63180
63189
63190
63191
63192
63195
63322
63337
63327
63333
63334
63340
63342
63347
63348
63352
63392
63395
63415
63422
63431
63432
63441
63457
63458
63463
63471
63473
63474
9,5
12,7
15,8
17,2
18,0
19,5
21,3
22,0
26,9
28,0
28,6
33,7
35,0
40,0
41,2
42,4
44,5
48,3
50,0
54,0
57,0
60,3
64,0
66,6
70,0
74,0
76,1
80,0
84,0
88,9
92,1
101,0
104,0
108,0
114,3
118,0
129,0
133,0
139,7
154,0
159,0
168,3
197,3
204,3
219,1
upínací rozsah tlou‰Èka
izolace
DN
10
10
15
15
20
20
25
25
32
40
50
50
60
65
80
100
100
125
125
150
150
200
efekt.
vnûj‰í
x spony
mm
‰ífika
spony
mm
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
95
95
102
102
102
102
108
108
117
117
120
120
120
136
136
136
136
149
149
149
188
188
188
195
195
220
220
220
240
240
250
340
340
340
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
100
100
100
A
upevÀovací
hlava
V
‰roub
balení
kusÛ
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M 8 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M10 / 1/2?
M12 / 1/2?
M12 / 1/2?
M16 / 1/2?
M16 / 1/2?
M16 / 3/4?
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 6 x 12
M 8 x 12
M 8 x 12
M 8 x 12
M 8 x 12
M 8 x 12
M 8 x 12
M 8 x 12
M 8 x 12
M 8 x 12
M 8 x 12
M 8 x 12
M 8 x 12
M 8 x 12
M 8 x 12
M 8 x 12
M10 x 20
M10 x 20
M10 x 20
M10 x 30
M10 x 30
M10 x 30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
1
1
1
mm
fischer těsnící tmel DPK pro objímky KFT
Certifikováno
fischer tûsnící tmel DPK
Technická data
Typ
katalogové ã.
obsah ml
balení kusÛ
DPK
77604
310
1
129
SaMontec
Montáž
Fischer tûsnící tmel DPK se pouÏívá k montáÏi difúznû utûsnûn˘ch objímek pro chladící kapaliny. Aby
bylo moÏné dosáhout co nejdokonalej‰ího difúzního utûsnûní, je potfieba nanést cca 1 cm ‰irok˘
prouÏek tûsnícího tmelu jak na plochy kter˘mi objímka pfiiléhá na trubku, tak také na plochy mezi
obûma díly objímky.
OBJÍMKY PRO POTRUBÍ
fischer objímka pro chladící media do -40-C FRS K
Fischer objímka pro chladící media FRS K byla vyvinuta speciálnû pro izolaãní materiály, které obsahují
elastomer kauãuku. Rychlolepící uzávûr umoÏÀuje rychlou montáÏ bez tûsnícího tmelu. Pozor: Spoj s
izolací je nutné slepit.
Certifikováno
fischer objímka pro chladící media FRS K
Objednací data / rozměry
Typ
tlou‰Èka izolace 13 mm
FRS K 12/13
FRS K 15/13
FRS K 17/13
FRS K 21/13
FRS K 27/13
FRS K 34/13
FRS K 42/13
FRS K 49/13
FRS K 60/13
tlou‰Èka izolace 19 mm
FRS K 12/19
FRS K 15/19
FRS K 17/19
FRS K 21/19
FRS K 27/19
FRS K 34/19
FRS K 42/19
FRS K 49/19
FRS K 60/19
FRS K 64/19
FRS K 70/19
FRS K 76/19
FRS K 80/19
FRS K 89/19
FRS K 102/19
FRS K 108/19
FRS K 114/19
katalogové ã.
D
x
potrubí
mm
19589
19593
19595
19597
19633
19634
19635
19636
19639
12
15
17
21
27
34
42
49
60
19654
19655
19657
19658
19659
19660
19663
19664
19665
19666
19667
19668
19669
19670
19671
19672
19673
12
15
17
21
27
34
42
49
60
64
70
76
80
89
102
108
114
velikost
DN
S
tlou‰Èka
izolace
mm
A
upevÀovací
hlava
balení
kusÛ
v palcích
3/8?
1/2?
3/4?
1?
1 1/4?
1 1/2?
2?
13
13
13
13
13
13
13
13
13
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
100
97
96
60
60
48
40
48
24
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
100
90
80
60
60
48
40
34
24
24
24
24
15
15
10
10
10
3/8?
1/2?
3/4?
1?
1 1/4?
1 1/2?
2?
2 1/2?
3?
4?
Rozměry
A
S
D
Technická data
80 kg/m3
0,6 N/mm2
0,039 W/mk pfii 10 °C
–40 °C do +80 °C
dle DIN 4102: tfiída B2
Hustota:
Pevnost v tlaku:
Tepelná vodivost:
Teplotní stálost:
PoÏární vlastnosti:
fischer třmen ETR
Fischer tfimen ETR se pouÏívá k upevnûní potrubí pfiedev‰ím v poloze stojící nebo závûsné. Tfimeny
by nemûly b˘t zatûÏovány oh˘báním.
Certifikováno
fischer tfimen ETR, pozinkovan˘
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
x
oceli
velikost
DN
v palcích
B
‰ífika
mm
délka
L1
mm
délka
L2
mm
malé
balení
kusÛ
velké
balení
kusÛ
ETR 8 x 13
ETR 12 x 17
ETR 15 x 21
ETR 20 x 27
ETR 26 x 34
ETR 33 x 42
ETR 40 x 49
ETR 50 x 60
ETR 60 x 70
ETR 66 x 76
ETR 70 x 82
ETR 80 x 90
ETR 90 x 102
ETR 116 x 108
ETR 102 x 114
ETR 121 x 127
ETR 126 x 133
ETR 131 x 140
ETR 143 x 153
ETR 150 x 159
ETR 168
ETR 193,7
ETR 219
24415
24416
24417
24418
24419
24420
24421
24422
24423
24424
24425
24426
24427
24428
24429
24430
24431
24432
24433
24434
24435
24436
24437
M 6
M 6
M 6
M 8
M 8
M 8
M 8
M 8
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M14
M14
1/4?
3/8?
1/2?
3/4?
1?
1 1/4?
1 1/2?
2?
2 1/4?
2 1/2?
2 3/4?
3?
3 1/2?
20
25
30
35
42
56
57
71
83
90
93
100
118
121
135
142
145
157
170
175
185
210
233
32
38
45
60
67
76
82
90
105
117
120
123
155
160
160
170
180
190
200
208
210
240
275
20
20
30
30
30
35
35
35
40
45
45
45
50
55
55
55
65
70
70
70
70
60
60
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
SaMontec
130
4?
5?
5 1/2?
6?
8?
Rozměry
L1
L2
B
fischer
OBJÍMKY PRO POTRUBÍ
fischer objímka plastová FC
Fischer objímka plastová FC je díky jednoduchému zacvakávacímu mechanizmu urãena pro rychlou
a snadnou montáÏ trubek a kabelÛ. Je vhodná pro potrubí s horku vodou a pro potrubí v chladírnách.
Díky své vysoké teplotní stabilitû (–40° do +80 °C). Objímky FC lze spojit s uzavíratelnou objímkou
SCH.
Certifikováno
fischer objímka plastová FC, Barva: ‰edá RAL 7035
Objednací data / rozměry
Rozměry
Typ
katalogové ã.
pro kabely
a trubky
od/do x mm
balení
kusÛ
FC 6– 9 GR
FC 9–12 GR
FC 12–16 GR
FC 16–20 GR
68060
68062
68064
68066
6– 9
9–12
12–16
16–20
100
100
50
25
Montáž
Příklady použití
fischer objímka plastová SCH
Fischer objímka plastová SCH je urãena pro rychlou instalaci trubek a kabelÛ. Tlak vnitfiních prÛÏn˘ch
jaz˘ãkÛ umoÏÀuje pouÏít jeden rozmûr objímky pro rÛzné prÛmûry trubek. Spojovací systém objímek
SCH a moÏnost jejich spojení s objímkami FC umoÏÀuje jednoduché i sériové upevnûní. Díky své
vysoké teplotní stabilitû (–40° do +80°C) je velmi vhodná pro potrubí s horkou vodou i pro potrubí v
chladírnách.
Certifikováno
Objednací data / rozměry
Typ
Rozměry
Barva: nylonová transparentní
SCH 812
SCH 1216
SCH 1619
SCH 1623
SCH 2332
SCH 3242
Barva: ‰edá RAL 7035
SCH 1216 GR
SCH 1619 GR
SCH 1623 GR
SCH 2332 GR
katalogové ã.
pro kabely
a trubky
od/do x mm
rozmûry trubek
Wicu
balení
kusÛ
60012
60016
69019
60023
60032
60042
8–12
12–16
16–19
16–23
23–32
32–42
6 x 1– 8 x 1
10 x 1–12 x 1
–
15 x 1–18 x 1
22 x 1–22 x 1,5
22 x 1–22 x 1,5
100
50
50
50
25
25
68016
68019
68023
68032
12–16
16–19
16–23
23–32
10 x 1–12 x 1
–
15 x 1–18 x 1
22 x 1–22 x 1,5
50
50
50
25
DÛleÏité rozmûry fischer objímek SCH pro instalatéry
SCH 812
SCH 1216
SCH 1619
SCH 1623
SCH 2332
SCH 3242
Upínací rozsah
d
h
b
s
a
l
t
c
8–12 x
12–16 x
16–19 x
16–23 x
23–32 x
32–42 x
23,1
28,7
37,6
37,6
50,0
62,0
21,5
27,5
32,5
36,0
46,5
53,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
6,1
6,7
8,0
7,6
10,0
11,0
12
16
18
18
28
33,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
Zatížení objímek v kN. K tûmto hodnotám, pfii kter˘ch dochází ke zlomení objímky, je potfieba
zapoãítat odpovídající bezpeãnostní faktor.
Typ
kN
Typ
kN
SCH 812
SCH 1216
SCH 1623
SCH 1619
0,09
0,2
0,2
0,2
SCH 2332
SCH 3242
0,3
0,4
SCH 2327
0,3
131
SaMontec
Montáž
OBJÍMKY PRO POTRUBÍ / MONTÁŽNÍ LIŠTY
fischer hadicová spona SGS
Fischer hadicová spona SGS je univerzální spona vhodná pro rÛzné prÛmûry hadic. Vyznaãuje se
vynikající tûsností a bezpeãností montáÏe. Rovnomûrnû rozmístûné radiální síly zaruãují maximální
tûsnost i u vysoce zatíÏen˘ch hadic. Tyto spony jsou vyrábûny dle DIN 3017 a pfii zkou‰kách
pfiekonávají poÏadované toãivé momenty.
Výhody výrobku
1
Technická data
Kód
W1
W2
Spona
CQ 15
DIN 1654
CQ 15
DIN 1654
Základ spony
pozinkovaná ocel nebo ekvivalent
Páska
ocel s pevností
v tahu min. 400 N/mm2
chromová ocel 1.4016 odpovídající
DIN 17441 nebo ekvivalentní nerezová ocel
Certifikováno
fischer hadicová spona SGS
Objednací data / rozměry
Typ
1
Fischer hadicová sona SGS vykazuje na
základû preciznû zhotoveného ‰nekového
mechanismu mimofiádnû mal˘ toãiv˘ moment
volnobûhu. K pfienesení sil na hadici dochází
ihned a síly se tfiením neztrácí. JiÏ pfii malém
utahovacím toãivém momentu je dosaÏeno
tûsného spojení hadice s hrdlem.
Rozměry
SW 7
D
B=
9 mm
S = 0,6 mm
katalogové ã.
D
upínací rozsah
mm
mm
materiál
balení
kusÛ
SGS 8–12 W 1
SGS 10–16 W 1
SGS 12–20 W 1
SGS 16–25 W 1
SGS 20–32 W 1
SGS 25–40 W 1
SGS 32–50 W 1
SGS 40–60 W 1
SGS 50–70 W 1
SGS 60–80 W 1
SGS 70–90 W 1
SGS 80–100 W 1
SGS 90–110 W 1
SGS 100–120 W 1
SGS 110–130 W 1
SGS 120–140 W 1
45501
45502
45503
45504
45505
45506
45507
45508
45509
45510
45511
45512
45513
45514
45515
45516
8–12
10–16
12–20
16–25
20–32
25–40
32–50
40–60
50–70
60–80
70–90
80–100
90–110
100–120
110–130
120–140
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
W1
100
100
100
100
100
100
100
25
25
25
25
25
25
25
25
25
SGS 8–12 W 2
SGS 10–16 W 2
SGS 12–20 W 2
SGS 16–25 W 2
SGS 20–32 W 2
SGS 25–40 W 2
SGS 32–50 W 2
SGS 40–60 W 2
SGS 50–70 W 2
SGS 60–80 W 2
SGS 70–90 W 2
SGS 80–100 W 2
SGS 90–110 W 2
SGS 100–120 W 2
SGS 110–130 W 2
SGS 120–140 W 2
45517
45518
45519
45520
45521
45522
45523
45524
45525
45526
45527
45528
45529
45530
45531
45532
8–12
10–16
12–20
16–25
20–32
25–40
32–50
40–60
50–70
60–80
70–90
80–100
90–110
100–120
110–130
120–140
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
100
100
100
100
100
100
100
25
25
25
25
25
25
25
25
25
fischer Montážní lišta MS
Výhody výrobku
Fischer montáÏní li‰ty MS jsou velmi vhodné pro zhotovení bezpeãn˘ch, stranovû i v˘‰kovû
nastaviteln˘ch instalací. AÈ uÏ na stavbû nebo pfii pfiípravû v továrnû: fischer montáÏní li‰ty jsou ideální
pro rychlé a efektivní upevÀování rozvodÛ potrubí, jakoÏ i pro zhotovení pfiíãek, stûnov˘ch konzol,
rámÛ a podpÛrn˘ch rámÛ v‰ech druhÛ. K upevnûní montáÏní li‰ty na stûnu nebo na strop se
doporuãují fischer kotvy FAZ, FZEA a FZA.
Certifikováno
fischer li‰ta montáÏní MS, pozinkovaná a nerez ocel A2
Objednací data / rozměry
1
Optimalizované prÛfiezy profilÛ li‰t umoÏÀují
dosáhout vysoké pevnosti v ohybu.
Rozměry
Profil 40/120 mm
Profil 40/60 mm
6000 mm
6000 mm
120 mm
60 mm
3 mm
3 mm
17 mm
17 mm
40 mm
40 mm
Hodnoty zatíÏení a rozmûry otvorÛ jsou uvedeny v „Technickém
dodatku“.
SaMontec
132
Typ
katalogové ã.
katalogové ã.
pozinkovaná oc. nerezocel Á2
L
délka v mm
profil
balení
kusÛ
MS 27/18
MS 27/18
MS 27/18
MS 28/30
MS 28/30
MS 38/40
MS 38/40
MS 38/40
MS 40/60
MS 40/120
79560
79557
30072
79561
79558
79562
79559
30075
14314
14315
2000
3000
6000
2000
3000
2000
3000
6000
6000
6000
27/18
27/18
27/18
28/30
28/30
38/40
38/40
38/40
40/60
40/120
20
10
10
8
8
5
4
10
20
10
64905
77780
77614
64949
fischer
MONTÁŽNÍ LIŠTY / KONZOLE / PŘÍSLUŠENSTVÍ
fischer krytka AK
Fischer krytka AK je bezpeãn˘m a ãist˘m zakonãením pro montáÏní li‰ty a konzole. Pro zaji‰tûní vût‰í
bezpeãnosti a dokonãení celkového vzhledu, doporuãujeme osazovat konce li‰t a konzol tûmito
krytkami.
Certifikováno
fischer krytka AK pro montáÏní li‰ty a konzole
Objednací data / rozměry
Rozměry
Typ
katalogové ã.
pro profil
balení
kusÛ
AK 27/18
AK 28/30
AK 38/40
AK 40/60
79565
79566
79567
48841
27/18
28/30
38/40
40/60 + 40/120
100
100
50
25
pro profil 28/30 mm
pro profil 27/18 mm
fischer konzole lištová ALK a úhelníková ALKS
ALKS
ALK
Fischer li‰tová konzole slouÏí pfiedev‰ím k upevÀování potrubí pfiímo na stûnu. Dále lze konzole pouÏít
pro upevÀování a konstrukce na stropû nebo na podlaze. Ve spojení s montáÏními li‰tami a dal‰ími
prvky na‰eho systému je moÏné pomocí tûchto konzol vytvofiit velk˘ poãet konstrukãních fie‰ení. Pro
upevÀování tûchto pfiírub na stûny a stropy doporuãujeme fischer ocelové kotvy typu FAZ, FZA, FZEA.
Certifikováno
fischer konzole ALK a ALKS, pozinkovaná a nerez ocel A2
Objednací data / rozměry
Typ
ALK 27/18-200
ALK 27/18-300
ALK 28/30-200
ALK 28/30-320
ALK 28/30-440
ALKS 28/30-400
ALKS 28/30-600
ALK 38/40-200
ALK 38/40-360
ALK 38/40-440
ALK 38/40-520
ALK 38/40-600
ALK 40/60-600
ALK 40/60-800
ALK 40/60-1000
katalogové ã.
katalogové ã.
Rozměry
velikost patní
desky
L
délka
pozinkovaná ocel nerezocel A2
mm
79575
79576
79577
79578
79579
63581
63594
79580
79581
63560
79582
20929
63561
63562
63563
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 4
120 x 40 x 6
120 x 40 x 6
120 x 40 x 6
120 x 40 x 6
120 x 40 x 6
200 x 100 x 8
200 x 100 x 8
200 x 100 x 8
65101
65102
65113
65114
profil
mm
LA
rozteã
otvorÛ
mm
200
300
200
320
440
400
600
200
360
440
520
600
600
800
1000
80
80
80
80
80
–
–
80
80
80
80
80
80
80
80
27/18
27/18
28/30
28/30
28/30
28/30
28/30
38/40
38/40
38/40
38/40
38/40
40/60
40/60
40/60
balení
kusÛ
mm
20
20
10
10
10
5
5
10
10
10
10
10
5
1
1
Příklady použití
fischer úhelník konzolový WK 200/200 a WK 207/165
Fischer úhelník konzolov˘ má mnohostranné vyuÏití: na stropy, stûny, stejnû jako do ‰achet nebo
samostatnû. Ve spojení s montáÏními li‰tami slouÏí jako podpûry pro uloÏení potrubí nebo jako
spojovací prvky. Dále je moÏné ve spojení s montáÏními li‰tami vytváfiet konstrukce v ‰achtách nebo
rozvodn˘ch kanálech, viz. technick˘ dodatek. Stejné konzole je moÏné také se‰roubovat a dosáhnout
tak podstatnû vy‰‰ích hodnot pfii zatíÏení a ohybu. Pro instalaci na betonové stropy, stûny a podlahy
doporuãujeme pouÏít fischer ocelové kotvy FAN, FZA a FZEA.
Rozměry
Certifikováno
40
46
200
207
fischer úhelník konzolov˘ WK 200/200 a WK 207/165, pozinkovan˘
200
katalogové ã.
tlou‰Èka materiálu
mm
balení
kusÛ
WK 200/200
WK 207/165
79570
79571
4
4
5
6
13x18
∅ 10,5
13 x 18
13x22
40
40
Typ: WK 200/200
Typ: WK 207/165
133
SaMontec
Typ
16
165
125
4
90
43
Objednací data / rozměry
4
82
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Certifikováno
fischer závitový kolík GS
fischer závitov˘ kolík GS, pevnost ocele 4.6, pozinkovaná a
nerez ocel A2
Rozměry
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
pozink. ocel
GS 8/25
GS 8/40
GS 8/50
GS 8/60
GS 8/70
GS 8/80
GS 8/90
GS 8/100
GS 8/150
GS 8/200
GS 10/25
GS 10/40
GS 10/60
GS 10/80
GS 10/100
GS 10/120
GS 10/150
GS 10/200
79750
79751
79752
79753
79754
79755
79756
79757
79758
79759
79765
79766
79767
79768
79769
79770
79771
79772
katalogové ã.
nerezocel A2
77631
77633
64968
64969
D
závit
L
délka mm
balení
kusÛ
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
25
40
50
60
70
80
90
100
150
200
25
40
60
80
100
120
150
200
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
50
50
50
Certifikováno
fischer prodlužovací spojka závitové tyče VM
Fischer prodl. spojka závitové tyãe VM se pouÏívá ke spojení závitÛ nebo závitov˘ch tyãí.
fischer prodl. spojka závitové tyãe VM, pevnost ocele 5.6,
pozinkovaná a nerez ocel A2
Rozměry
Objednací data / rozměry
Typ
VM M 6
VM M 8
VM M10
VM M12
VM M12 SW17
katalogové ã.
katalogové ã.
pozink. ocel
nerezocel A2
14319
79690
79691
20971
77623
77647
64966
SW
velikost
klíãe
D
závit
L
délka
mm
balení
kusÛ
9
11
13
15
17
M6
M8
M10
M12
M12
25
30
30
40
40
100
100
100
100
100
Certifikováno
fischer redukční matice RD
Fischer redukãní matice RD se pouÏívá pro pfiechod z vnûj‰ího závitu na
vnitfiní nebo z jedné velikosti závitu na jinou.
fischer redukãní matice RD, pevnost ocele 5.6,
pozinkovaná
Rozměry
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
I
vnitfiní závit
mm
A
vnûj‰í závit
mm
balení
kusÛ
RD M6/M8
RD M8/M6
RD M10/M8
RD M12/M10
RD 1/2?/M10
79694
20930
79692
79693
79695
M6
M8
M10
M12
1/2?
M8
M6
M8
M10
M10
100
100
50
100
10
fischer redukční spojka závitových tyčí RDM a redukční matice GRD
Fischer redukãní spojka závitov˘ch tyãí RDM a redukãní matice GRD se
pouÏívá pro pfiechod z jedné velikosti závitu na men‰í nebo vût‰í. Dále jako
pfiechod mezi závitov˘mi tyãemi rÛzn˘ch prÛmûrÛ.
RDM
B
fischer redukãní spojka záv. tyãí RDM a redukãní matice GRD pevnost ocele 5.6, pozinkovaná
Rozměry
Objednací data / rozměry
GRD
Typ
katalogové ã.
A
mm
B
mm
balení
kusÛ
RDM M10/M8
RDM M12/M10
GRD 1/2?/M10
GRD 1/2?/M12
GRD 3/4?/M10
GRD 3/4?/M12
79413
79414
77609
77608
77607
77606
M10
M12
M10
M12
M10
M12
M8
M10
1/2?
1/2?
3/4?
3/4?
50
100
100
100
100
100
A
B
A
SaMontec
146
l=
40
mm
Certifikováno
fischer
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Certifikováno
fischer šroub s okem AG
Fischer ‰roub s okem AG univerzální upevÀovací prvek s metrick˘m závitem pro zavû‰ování.
Rozměry
fischer ‰roub s okem AG, pevnost ocele 4.8,
pozinkovan˘
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
A
prÛmûr
otvoru
D
závit
mm
L
délka
balení
kusÛ
mm
AG 8 x 25
AG 10 x 25
79696
79697
8,5
10,5
M8
M10
25
25
100
100
Certifikováno
fischer trubkový závěs RAH
Fischer trubkov˘ závûs RAH je spojovací prvek s vnitfiním závitem pro zavû‰ování.
fischer trubkov˘ závûs RAH, pevnost ocele 4.6,
pozinkovan˘
Rozměry
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
A
x otvoru
mm
D
vnitfiní závit
mm
balení
kusÛ
RAH M8
RAH M10
79698
79699
12,0
12,0
M8
M10
50
50
Certifikováno
fischer vrut s podélným otvorem LLS
Fischer vrut s podéln˘m otvorem LLS je urãen pro pfiímou instalaci do dfieva nebo s nylonovou
hmoÏdinkou fischer do betonu a cihel.
fischer vrut s podéln˘m otvorem LLS, pozinkovan˘
Rozměry
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
L
délka
mm
A
x otvoru
mm
D
závit
mm
balení
kusÛ
LLS 6 x 50
LLS 8 x 50
79700
79701
50
50
6,5
8,5
6
8
100
100
Certifikováno
fischer vrut s vnitřním šestihranem IK
Fischer vrut s vnitfiním ‰estihranem IK je vhodn˘ k upevnûní napfi. instalaãních li‰t pomocí plastov˘ch
hmoÏdinek. S tímto vrutem lze montovat instalaãní li‰ty v profilu C - k tomuto doporuãujeme pouÏít
následující fischer hmoÏdinky: S 8, UV 8 x 50, UV 8 x 50 R.
fischer vrut s vnitfiním ‰estihranem IK
pevnost ocele 8.8, pozinkovan˘
Rozměry
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
D
závit mm
L
délka mm
balení
kusÛ
IK 6 x 50
79710
6
50
100
Certifikováno
fischer šroub s vnitřním šestihranem IM
V kombinaci s kotvou s vnitfiním závitem je vhodn˘ pro upevÀování montáÏních li‰t, konzol a úhelníkÛ.
Pfii pouÏití ‰roubu M8 s vhodnou kotvou, mÛÏeme pfiipevÀovat li‰ty profilu C. Pro tento úãel
doporuãujeme kotvy s vnitfiním závitem typu: EA, FZEA, FZA-I.
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
D
závit mm
L
délka mm
balení
kusÛ
IM 8 x 12
IM 10 x 16
79712
79720
M8
M10
12
16
100
100
Rozměry
147
SaMontec
fischer ‰roub s vnitfiním ‰estihranem IM, DIN 912, pevnost ocele 8.8,
pozinkovan˘
VZDCHOTECHNIKA
fischer tlumící guma lištová EMS
Fischer tlumící guma li‰tová EMS pÛsobí jako izolaãní podklad a tím zabraÀuje tvorbû zvukov˘ch
mostÛ. Tento izolaãní podklad je moÏné vloÏit jak do li‰ty, tak ho lze také pfietáhnout pfies závitovou
tyã. Pfiedev‰ím pfii v˘robû pfiíãníkÛ k uchycení vûtracích prÛduchÛ, zabraÀuje tlumící li‰tová guma
dotyku závitov˘ch kolíkÛ nebo li‰ty s vûtracím prÛduchem. ·um vznikající vibrací a proudûním se tak
nepfiená‰í popfi. se ztlumen˘ pfienese na stavební tûleso.
Certifikováno
fischer tlumící guma li‰tová EMS
Příklady použití
Rozměry
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
EMS 27
EMS 38
24664
24665
vhodná pro profil
balení
kusÛ
27/18 + 28/30
38/40 + 40/60 + 40/120
25
25
25 m
P
fischer upínací prvek pro vzduchotechnické potrubí LRBN, LRB
Fischer upínací prvek pro vzduchotechnické potrubí LRB, LRBN lze pouÏít k uchycení pfiímo na
lichobûÏníkovém plechu nebo k upevnûní vzduchotechnické trubky. Vût‰í poãet otvorÛ dovoluje
upevnûní prvku prostfiednictvím samovrtn˘ch ‰roubÛ nebo n˘tÛ na vzduchotechnickém potrubí. N˘t
v pouzdfie izolujícím zvuk zaruãuje obzvlá‰È stabilní uchycení i pevné vedení gumového tlumiãe. K
upevnûní vzduchotechnického potrubí se doporuãují jak klasické vûtrací spony, tak speciální upínací
prvky pro vzduchotechnické potrubí.
Certifikováno
Rozměry
Příklady použití
11,5
8,5
LRBN
fischer upínací prvek pro vzd. potrubí, LRB
LRBN
LRB
Objednací data / rozměry
5
Typ
katalogové ã.
vhodné
pro profil
uÏiteãné
zatíÏení
N
pro závitové
tyãe
balení
kusÛ
LRBN
LRB
77613
24675
n˘tovan˘
násuvn˘
400
230
M8/M10
M8
50
50
5
35
30
fischer šroub se šestihrannou hlavou SKS
Rozmûry fischer ‰rubÛ se ‰estihrannou hlavou SKS byly pfiizpÛsobeny pro
spojování a upevÀování prvkÛ instalaãního systému SaMontec.
fischer ‰roub se ‰estihrannou hlavou SKS, pozinkovaná, DIN 933, pevnost
ocele 8.8, pozinkovan˘
Objednací data / rozměry
Certifikováno
SaMontec
148
Typ
katalogové ã.
SW
velikost
klíãe
D
závit
L
délka
mm
balení
kusÛ
SKS 6 x 20
SKS 8 x 16
SKS 8 x 30
SKS 8 x 45
SKS 8 x 55
SKS 8 x 100
SKS 10 x 20
SKS 10 x 30
SKS 10 x 55
SKS 12 x 20
SKS 12 x 55
SKS 12 x 80
79711
79415
79713
79714
79715
79827
79416
79417
79721
77610
77611
77612
10
13
13
13
13
13
17
17
17
19
19
19
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12
20
16
30
45
55
100
20
30
55
20
55
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Rozměry
fischer
PŘÍSLUŠENSTVÍ
fischer velkoplošná podložka U
Fischer velkoplo‰ná podloÏka pro spojování jednotliv˘ch prvkÛ systému
SaMontec.
Certifikováno
fischer velkoplo‰ná podloÏka U, pozinkovaná
Objednací data / rozměry
Typ
I
katalogové ã.
pozink. ocel
nerezocel A2
79725
79726
79729
79730
24650
77638
64981
77639
64990
A
vnûj‰í x
mm
I
vnitfiní x
mm
pro
profil
S
balení
síla materiálu kusÛ
mm
28
28
40
40
40
8,4
10,5
8,4
10,5
12,5
27/18 + 27/30
27/18 + 27/30
38/40 + 40/60 + 40/120
38/40 + 40/60 + 40/120
38/40 + 40/60 + 40/120
2
2
3
3
3
100
100
100
100
100
S
Rozměry
U 8 x 28
U 10 x 28
U 8 x 40
U 10 x 40
U 12 x 40
katalogové ã.
A
fischer matka šestihranná MU
Certifikováno
Rozměry
fischer matka ‰estihranná MU, DIN 934/8,
pozinkovaná a nerez ocel A2, A4
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
pozink. ocel
MU M6
MU M8
MU M10
MU M12
79733
79734
79735
24650
katalogové ã.
nerezocel A2
77640
65084
katalogové ã.
nerezocel A4
D
závit
SW
klíã
balení
kusÛ
77642
77641
M6
M8
M10
M12
10
13
17
19
100
100
100
100
fischer napínák SPS, fischer kolík s pravo-levým závitem BLR
Fischer napínák SPS a fischer kolík s pravo-lev˘m závitem BLR jsou
vhodné pro regulaci v˘‰ky aÏ do 75 mm.
Certifikováno
SPS
fischer napínák SPS, pozinkovan˘
Rozměry
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
D
závit
L
délka mm
balení
kusÛ
SPS M12
64090
M12
125
25
M12
75
BLR
125
mm
mm
M12
100
fischer kolík s pravo-lev˘m závitem BLR,
pozinkovan˘
Objednací data / rozměry
mm
M12
katalogové ã.
D
závit
L
délka mm
balení
kusÛ
BLR 100
64091
M12
100
25
M12
(Linksgewinde)
149
SaMontec
Typ
VZDUCHOTECHNIKA / UPEVŇOVÁNÍ NA TRAPÉZOVÉ PLECHY
fischer závěs L a Z pro vzduchotechniku LKH N, ZKH N
Fischer závûs L a Z pro vzduchotechniku LKH N, ZKH N je upevÀovací prvek pro montáÏ vûtracích
prÛduchÛ. Díky vût‰ímu poãtu otvorÛ lze vrtn˘mi ‰rouby nebo n˘ty upevnit drÏáky prÛchodÛ a
prÛduchy. Vysoce elastick˘ prvek izolující zvuk v˘razû sniÏuje ‰um, kter˘ vzniká vibrací a proudûním.
N˘t v tomto izolaãním prvku zaruãuje stabilní uchycení i pevné vedení gumového tlumiãe.
LkHN
ZkHN
11,5
Rozměry
Certifikováno
8,5
LkHN
LkH
80
80
5
5
35
35
fischer závûs Z- a L pro vzduchotechniku
Objednací data / rozměry
Příklady použití
8,5
11,5
ZkHN
Typ
katalogové ã.
vhodné
pro profil
uÏit. zatíÏení
vN
pro závitové
tyãe
balení
kusÛ
LKHN
LKH
ZKHN
ZKH
24666
24671
24672
24674
n˘tovan˘
násuvn˘
n˘tovan˘
násuvn˘
900
500
900
500
M8/M10
M8
M8/M10
M8
50
50
50
50
ZkH
65
5
55
35
5
35
Certifikováno
fischer trapézový závěs s pevnou / stavitelnou maticí TZ, TZH
TZH
Fischer trapézov˘ závûs TZH se pouÏívá pro zavû‰ování a upevÀování na trapézové plechy. Pomocí
mechanismu staviteln˘ch ohybov˘ch míst mÛÏe b˘t tento drÏák lehce pfiizpÛsoben pro rÛzné profily
trapézov˘ch plechÛ. DrÏáky trapézov˘ch plechÛ mají stavitelnou matici pro dodateãné v˘‰kové
pfiizpÛsobení. Stavitelnou matice jsou pfiedmontovány a jsou zaji‰tûny proti vypadnutí. Na tyto závûsy
lze pfiipevnit trubky aÏ do DN 2). Ostatní zafiízení ãi kanály nesmí váhovû pfiev˘‰it zatíÏení srovnatelné
s dvoupalcovou trubkou. Pro pfiipevnûní závûsného pfiipravku pro trapezové plechy se doporuãuje
pouÏít pfiíãn˘ ãep nebo ‰roub M8x100. Pfiípravek se mÛÏe rovnûÏ pfiipevnit pomocí ‰roubÛ do plechu
nebo ocelov˘mi n˘ty. Na tyto závûsy je povolení bezpeãnostního úfiadu.
Upozornûní: pfii upevÀování poÏárního rozstfiikovacího zafiízení není dovoleno pouÏití ocelov˘ch n˘tÛ
nebo ‰roubÛ do plechu.
fischer trapézov˘ závûs TZ, TZH, pozinkovan˘
Rozměry TZH
Objednací data / rozměry
Montáž TZH
cca 100 mm
promûnná délka
Typ
katalogové ã.
D
závit
max. pfiípustné zatíÏení
N
balení
kusÛ
TZ M8**
TZH M 8*
TZ M10**
TZH M10*
64094
79825
64095
79826
M8
M8
M10
M10
1300
1300
1300
1300
25
25
25
25
TZH
* s VdS certifikátem
** s pevnou maticí, bez VdS-certifikátu
v˘‰ková
regulace
L 4881021
fischer ‰roub se ‰estihrannou hlavou SKS, pozinkovan˘,
DIN 933, pevnost ocele 8.8
cca 100 mm
promûnná délka
TZ
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
SW
velikost
klíãe
D
závit
L
délka
mm
balení
kusÛ
SKS 8 x 100
79827
13
M8
100
100
v˘‰ková
regulace
Certifikováno
fischer lochovací kleště LZ
Fischer lochovací kle‰tû LZ pro snadné a rychlé vytváfiení dûr do trapézov˘ch plechÛ.
fischer lochovací kle‰tû LZ
Objednací data / rozměry
SaMontec
150
Typ
katalogové ã.
balení
kusÛ
LZ
79830
1
fischer
UPEVŇOVÁNÍ NA TRAPÉZOVÉ PLECHY / TECHNICKÝ DODATEK
fischer náhradní propichovací trn LST 10 pro lochovací kleště
Certifikováno
Fischer náhradní propichovací trn LST 10 je náhradní trn pro lochovací kle‰tû LZ.
fischer náhradní propichovací trn LST 10
Rozměry
Objednací data / rozměry
Typ
katalogové ã.
balení
kusÛ
LST 10
79829
2
10
Certifikováno
fischer trapézový hák TZBH
Fischer trapézov˘ hák TZBH pro rychlou a jednoduchou montáÏ. Vyvrtáme, provlékneme, pfiipevníme
maticí s podloÏkou a hotovo. Speciální geometrie háku umoÏÀuje zavû‰ení ve vlnû trapézového
plechu. PouÏití pro zavû‰ování potrubí osvûtlovacíh tûles a li‰t.
fischer trapézov˘ hák TZBH, pozinkovan˘
Rozměry
Montáž
katalogové ã.
D
závit
N
max. pfiípustné zatíÏení
balení
kusÛ
TZBH M 6
TZBH M 8
77624
64096
M6
M8
300
500
50
50
35
Typ
44
Objednací data / rozměry
D
TECHNICKÝ DODATEK - rozměry, hmotnosti a maximální rozpětí podpěr trubek
Jmenovité rozpûtí, vnûj‰í prÛmûr a hmotnosti trubek rÛzn˘ch typÛ
Závitová trubka dle DIN 2440
vnitfiní
x
vnitfiní
x
velikost
8
1/4?
10
3/8?
15
1/2?
20
3/4?
25
1?
32
1 1/4?
40
1 1/2?
50
2?
65
2 1/2?
80
3?
100
4?
125
5?
150
6?
200
250
vnûj‰í
x
[mm]
hmotnost trubky rozpûtí
prázdné
vyplnûné izolované1)
vodou
[kg/m]
[kg/m]
[kg/m]
13,5
16,0
17,2
20,0
21,3
25,0
26,9
30,0
31,8
33,7
38,0
42,4
44,5
48,3
51,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6
108,0
114,3
127,0
133,0
139,7
152,4
159,0
165,1
168,3
177,8
193,7
219,1
244,5
267,0
0,5
0,6
0,7
0,9
1,0
1,1
1,4
1,8
1,9
2,0
2,3
2,6
2,7
3,0
3,1
3,9
4,1
4,4
4,8
5,3
6,3
6,8
8,8
9,3
9,9
12,2
12,8
13,5
16,5
17,3
17,9
18,3
21,4
25,2
31,2
37,2
40,8
0,6
0,8
0,8
1,1
1,2
1,5
1,8
2,3
2,4
2,6
3,1
3,7
3,9
4,4
4,8
6,0
6,5
7,0
8,1
9,2
10,9
12,2
15,8
17,3
18,9
23,3
25,1
27,1
32,7
34,9
37,1
38,2
43,6
51,5
65,0
79,5
91,6
1,4
1,8
1,9
2,1
2,2
2,8
3,1
4,0
4,2
4,7
5,2
5,7
6,9
7,4
7,7
10,0
10,5
11,0
13,4
14,8
19,2
20,4
27,0
29,1
30,6
36,1
37,8
40,3
47,1
49,2
52,0
53,0
58,1
68,0
83,3
98,6
112,7
podpûr
velikost
vnûj‰í
x
[m]
1,2
1,4
1,4
1,5
1,6
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,5
2,6
2,7
2,8
3,0
3,1
3,2
3,4
4,0
4,2
4,5
4,6
4,8
5,0
5,3
5,6
6,0
6,4
6,8
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
hmotnost trubky rozpûtí
prázdné
vyplnûné izolované1)
vodou
[kg/m]
[kg/m]
[kg/m]
[mm]
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
1/4?
3/8?
1/2?
3/4?
1?
1 1/4?
1 1/2?
2?
2 1/2?
3?
4?
5?
6?
13,5
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
165,1
0,7
0,9
1,2
1,6
2,4
3,1
3,6
5,1
6,5
8,5
12,1
16,2
19,2
0,7
1,0
1,4
2,0
3,0
4,2
5,0
7,3
10,2
13,6
20,8
29,5
38,2
1,6
2,0
2,5
3,2
5,1
6,2
8,0
11,4
15,9
21,8
32,5
42,7
53,1
Měděná trubka dle EN 1057
podpûr
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
500
vnûj‰í
x
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9
114,3
139,7
168,3
219,1
273,0
323,9
406,4
508,0
[mm]
hmotnost trubky
vyplnûné
vodou
[kg/m]
0,6
1,0
1,3
1,6
2,0
2,3
2,9
3,7
4,4
7,3
8,9
13,2
17,3
21,6
25,7
32,3
40,4
0,8
1,2
1,7
2,3
3,2
3,9
5,4
7,8
10,0
16,6
23,1
34,1
52,8
80,1
108,1
162,0
243,1
prázdné
1,2
1,4
1,6
1,5
1,6
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,5
2,6
1) Tepelná izolace: hustota 120 kg/m3 + plechové oplá‰tûní: hustota 7865 kg/m
2) Tepelná izolace: hustota 120 kg/m3
Je tfieba brát ohled na údaje dané v˘robcem potrubí.
3
izolované1)
rozpûtí
podpûr
[kg/m]
[kg/m] [m]
1,8
2,3
2,9
4,3
5,2
6,8
9,5
13,5
18,2
28,3
36,4
48,9
71,2
100,9
132,0
190,6
279,8
velikost
[m]
Trubka z ušlechtilé oceli dle EN
ISO 1127, řada 1
vnitfiní
x
vnitfiní
x
1,3
1,5
2,0
2,3
2,8
3,0
3,5
4,3
4,8
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
vnûj‰í
x
[mm]
8
10
12
15
20
25
32
40
50
65
80
100
10 x 1
12 x 1
15 x 1
18 x 1
22 x 1
28 x 1,5
35 x 1,5
42 x 1,5
54 x 2
64 x 2
76,1 x 2
88,9 x 2
108 x 2,5
10
12
15
18
22
28
35
42
54
64
76,1
88,9
108
hmotnost trubky rozpûtí
vyplnûné izolované2)
vodou
[kg/m]
[kg/m]
[kg/m]
prázdné
0,3
0,3
0,4
0,5
0,6
1,1
1,4
1,7
2,9
3,5
4,1
4,9
7,4
0,3
0,4
0,5
0,7
0,9
1,6
2,2
2,9
4,9
6,3
8,2
10,5
15,7
0,4
0,5
0,8
1,0
1,3
2,4
3,1
4,4
7,3
9,8
14,0
16,4
27,5
podpûr
[m]
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,7
1,8
1,9
2,2
3,0
3,3
3,5
4,0
Kovová spojovací trubka (MT-PEX)
vnitfiní
x
10
12
15
20
25
32
40
50
velikost
14 x 2
16 x 2,25
20 x 2,5
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
63 x 4,5
vnûj‰í
x
prázdné
[mm]
[kg/m]
14
16
20
26
32
40
50
63
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,9
1,3
hmotnost trubky rozpûtí
vyplnûné izolované2)
vodou
[kg/m]
[kg/m]
0,2
0,2
0,4
0,6
0,9
1,5
2,3
3,6
0,4
0,5
0,7
0,9
1,2
2,1
3,2
5,2
podpûr
[m]
1,0
1,0
1,0
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
Tlakový systém z ušlechtilé oceli
vnitfiní
x
12
15
20
25
32
40
50
65
80
100
velikost
15 x 1
18 x 1
22 x 1,2
28 x 1,2
35 x 1,5
42 x 1,5
54 x 1,5
76,1 x 2
88,9 x 2
108 x 2
vnûj‰í
x
prázdné
[mm]
[kg/m]
15
18
22
28
35
42
54
76,1
88,9
108
0,3
0,4
0,6
0,8
1,2
1,5
2,0
3,6
4,2
5,1
hmotnost trubky rozpûtí
vyplnûné izolované2)
vodou
[kg/m]
[kg/m]
0,5
0,6
0,9
1,3
2,0
2,7
4,0
7,6
9,8
13,5
0,8
1,0
1,3
2,4
3,1
4,4
7,3
14,0
16,4
27,5
podpûr
[m]
1,3
1,5
2,0
2,3
2,8
3,0
3,5
4,3
4,8
5,0
151
SaMontec
Varná trubka dle DIN 2448
TECHNICKÝ DODATEK
Rozměry, hmotnosti a maximální rozpětí podpěr trubek
Jmenovité rozpûtí, vnûj‰í prÛmûr a hmotnosti trubek rÛzn˘ch typÛ
Odpadní litinová trubka, litina, SML
Odpadní trubka, GA, DIN 19500
vnitfiní
x
vnûj‰í
x
[mm]
hmotnost trubky rozpûtí
prázdné
naplnûné vodou
[kg/m]
[kg/m]
vnitfiní
x
vnûj‰í
x
[mm]
40
50
70
100
125
150
200
250
300
400
500
48
58
78
110
135
160
210
274
326
429
532
3,0
4,3
5,9
8,4
11,8
14,1
23,1
33,3
43,2
75,5
104,3
40
50
70
100
125
150
50
63
75
110
125
160
4,4
6,4
9,9
17,7
24,5
32,3
54,6
87,7
120,8
208,8
311,8
podpûr
[m]
1)
vnûj‰í
x
[mm]
hmotnost trubky:
prázdné
[kg/m]
napl. vodou
[kg/m]
40
50
70
80
100
125
150
200
250
300
42
53
73
89
102
133
159
219
273
324
1,5
2,2
3,3
4,1
5,8
9,6
11,5
21,5
22,5
25,0
2,7
4,2
7,1
9,9
13,3
22,5
30,1
57,2
78,5
104,4
0,2
0,3
0,5
1,0
1,4
2,2
1,3
2,0
3,9
8,0
12,4
18,0
podpûr
[m]
rozpûtí
podpûr
[m]
1)
Odpad. trubka, tvrdé PVC, DIN 8062
vnitfiní
x
vnûj‰í
x
[mm]
hmotnost trubky
prázdné
[kg/m]
naplnûné vodou
[kg/m]
rozpûtí podpûr
20°
40°
[m]
[m]
40
50
70
100
125
150
50
63
75
110
125
160
0,2
0,3
0,5
1,0
1,4
2,2
1,3
2,0
3,9
8,0
12,4
18,0
0,8
1,1
1,3
1,6
1,8
2,2
0,6
0,7
0,8
1,0
1,1
1,2
vnitfiní
x
vnûj‰í
x
[mm]
hmotnost trubky rozpûtí podpûr
prázdné
naplnûné vodou
[kg/m]
[kg/m]
20°
[m]
40°
[m]
26
34
40
50
57
70
80
100
115
125
150
200
250
32
40
50
56
63
75
90
110
125
140
160
200
250
0,3
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
1,0
1,4
1,8
2,3
3,0
3,8
6,0
0,8
0,9
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,4
1,4
1,4
1,5
1,7
1,8
0,6
0,7
0,7
0,8
0,9
0,9
1,0
1,1
1,1
1,1
1,2
1,3
1,5
0,8
1,3
2,0
2,5
3,1
4,4
6,4
9,5
12,3
15,4
20,1
31,5
49,2
Vinutá plášťová trubka, kulatá, dle
DIN 24145
vitfiní
x
vnûj‰í
x
[mm]
tlou‰Èka
plechu
[mm]
hmot. trubky
prázdné
[kg/m]
71
80
90
100
112
125
140
150
160
180
200
224
250
280
300
315
355
400
450
500
560
600
630
710
800
900
1000
1120
1250
75
84
94
105
117
130
145
155
165
185
205
229
255
285
307
322
362
407
457
507
567
609
639
719
810
1012
1012
1132
1262
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
0,8
0,9
1,0
1,7
1,9
2,1
2,4
2,6
2,7
3,1
3,4
3,8
4,2
4,7
5,2
7,1
8,0
9,0
10,2
11,3
12,6
13,5
17,7
20,0
22,5
25,4
34,9
39,1
43,7
1)
Odpadní trubka, PE
LORO-X ocelová odpadní trubka
vnitfiní
x
hmotnost trubky rozpûtí
prázdné
naplnûné vodou
[kg/m]
[kg/m]
Poznámka:
Hodnoty pro maximální rozpûtí podpûr jsou urãeny na základû dovoleného prohnutí potrubí a
odpovídajících doporuãení dan˘ch v˘robcem trubek. NepfiihlíÏí se pfiitom na povolené zatíÏení úchytÛ a
drÏákÛ trubek.
1)
ca. 1,50 m
Dle údajÛ v˘robce by mûla b˘t kaÏdá délka trubek nejménû dvakrát podepfiena.
Je tfieba brát ohled na údaje dané v˘robcem trubek.
V˘‰e uvedené hmotnosti jsou orientaãní. Podle tlou‰Èky pouÏitého plechu a druhu pfiíruby mÛÏe dojít k odchylkám v hmotnosti.
Diagram roztažnosti materiálů na výrobu trubek
Kovy a plastické hmoty se v chladu stahují a v teple roztahují. Právû u
potrubí pouÏitého v topenáfiství, které podléhá stálému kolísání teplot
zpÛsobenému termostatickou regulací, musí b˘t brán ohled na tuto
fyzikální vlastnost. Pomocí vhodného uchycení trubek, které se mÛÏe
vykyvovat nebo posunovat, se lze síle pnutí vyhnout.
Pfiíklad pouÏití:
a Mûdûné potrubí, Cu délka potrubí 30 m
Teplotní rozdíl iT = 50 k
Délková roztaÏnost iL= 24,75 mm
b Potrubí z PVC, délka potrubí L = 40 m
Teplotní rozdíl iT = 40 k
Délková roztaÏnost iL = 128 mm (tabulková
hodnota x10)
Vzorec v˘poãtu
Délková roztaÏnost
i L = L N iT N a
[mm] [m] [k] [mm/m k]
iL
L
iT
a
Teplotní rozdíl
Délková roztažnost
=
=
=
=
délková roztaÏnost
délka potrubí / úseku
teplotní rozdíl
koeficient délkové roztaÏnosti
( Pozor!
U trubek z plastick˘ch hmot (PE, PP, PVC) je
nutné z diagramu vyãtenou délkovou
roztaÏnost vynásobit faktorem 10.
SaMontec
152
fischer
TECHNICKÝ DODATEK
Rozměry a hmotnosti větracích průduchů
Hmotnosti pozinkovaných větracích průduchů v kg/m bez izolací
Plech 0,75
200
6,6
224
7,0
7,4
250
7,4
7,8
8,3
Plech 0,88
280
9,3
9,8
10,3
10,8
315
10,0
10,4
10,9
11,5
12,2
355
10,7
11,2
11,7
12,3
13,0
13,7
400
11,6
12,1
12,6
13,2
13,8
14,6
15,5
Plech 1,0
450
12,6
13,0
13,6
14,1
14,8
15,6
16,5
17,4
500
13,6
14,0
14,5
15,1
15,8
16,6
17,4
18,4
19,4
560
16,7
17,2
17,8
18,5
19,3
20,1
21,1
22,2
23,3
24,6
630
18,3
18,8
19,4
20,0
20,8
21,7
22,7
23,8
24,9
26,2
27,7
710
20,0
20,5
21,1
21,8
22,6
23,4
24,4
25,5
26,6
27,9
29,5
31,2
800
22,0
22,5
23,1
23,8
24,5
25,4
26,4
27,5
28,6
29,9
31,5
33,2
35,2
P l e c h 1,13
900
24,2
24,7
25,3
26,0
26,7
27,6
28,6
29,7
30,8
32,1
33,7
35,4
37,4
39,6
1000
26,4
26,9
27,5
28,2
28,9
29,8
30,8
31,9
33,0
34,3
35,9
37,6
39,6
41,8
44,0
1120
32,8
33,4
34,1
34,8
35,7
36,7
37,8
39,0
40,3
41,8
43,5
45,5
47,7
50,2
52,7
55,7
1250
36,0
36,6
37,3
38,0
38,9
39,9
41,0
42,3
43,5
45,0
46,7
48,7
51,0
53,4
55,9
58,9
62,2
1400
39,8
40,4
41,0
41,8
42,6
43,6
44,7
46,0
47,2
48,7
50,5
52,5
54,7
57,2
59,7
62,6
65,9
69,6
1600
44,7
45,3
46,0
46,7
47,6
48,6
49,7
51,0
52,2
53,7
55,4
57,4
59,7
62,2
64,6
67,6
70,9
74,6
79,6
Plech 1,25
1800
49,7
50,3
51,0
51,7
52,6
53,6
54,7
55,9
57,2
58,7
60,4
62,4
64,6
67,1
69,6
72,6
75,8
79,6
84,5
89,5
2000
54,7
55,3
55,9
56,7
57,6
58,5
59,7
60,9
62,2
63,6
65,4
67,4
69,6
72,1
74,6
77,6
80,8
84,5
89,5
94,5
99,4
2240
70,2
70,8
71,6
72,5
73,5
74,6
75,9
77,3
78,8
80,5
82,5
84,8
87,4
90,3
93,2
96,6
100,3
104,7
110,4
116,2
121,9
128,8
2500
77,6
78,3
79,1
79,9
80,9
82,1
83,4
84,8
86,3
88,0
90,0
92,3
94,9
97,8
100,6
104,1
107,8
112,1
117,9
123,6
129,4
136,3
143,8
2800
86,3
86,9
87,7
88,6
89,6
90,7
92,0
93,4
94,9
96,6
98,6
100,9
103,5
106,4
109,3
112,7
116,4
120,8
126,5
132,3
138,0
144,9
152,4
161,0
3150 F B H H
96,3
200
97,0
224
97,8
250
98,6
280
99,6
315
100,8
355
102,1
400
103,5
450
104,9
500
106,7
560
108,7
630
111,0
710
113,6
800
116,4
900
119,3
1000
122,8
1120
126,5
1250
130,8
1400
136,6
1600
142,3
1800
148,1
2000
155,0
2240
162,4
2500
171,1
2800
181,1
3150
Hmotnosti pozinkovaných větracích průduchů v kg/m s izolací
Plech 0,88
280
32,9
34,5
36,3
38,4
315
35,3
36,9
38,7
40,8
43,2
355
38,0
39,7
41,4
43,5
45,9
48,6
400
41,1
42,7
44,5
46,6
49,0
51,7
54,8
Plech 1,0
450
44,5
46,2
48,0
50,0
52,4
55,1
58,2
61,7
500
48,0
49,6
51,4
53,4
55,8
58,6
61,7
65,1
68,5
560
52,1
53,7
55,5
57,5
59,9
62,7
65,8
69,2
72,6
76,7
630
56,9
58,5
60,3
62,3
64,7
67,5
70,6
74,0
77,4
81,5
86,3
710
62,3
64,0
65,8
67,8
70,2
73,0
76,0
79,5
82,9
87,0
91,8
97,3
800
68,5
70,1
71,9
74,0
76,4
79,1
82,2
85,6
89,1
93,2
98,0
103,4
109,6
P l e c h 1,13
900
75,4
77,0
78,8
80,8
83,2
86,0
89,1
92,5
95,9
100,0
104,8
110,3
116,5
123,3
1000
82,2
83,8
85,6
87,7
90,1
92,8
95,9
99,3
102,8
106,9
111,7
117,1
123,3
130,2
137,0
1120
85,1
86,7
88,4
90,3
92,6
95,1
98,0
101,3
104,5
108,4
112,9
118,0
123,8
130,3
136,7
144,5
1250
93,5
95,1
96,8
98,7
100,9
103,5
106,4
109,7
112,9
116,7
121,3
126,4
132,2
138,7
145,1
152,9
161,3
1400
103,2
104,7
106,4
108,4
110,6
113,2
116,1
119,3
122,6
126,4
130,9
136,1
141,9
148,4
154,8
162,5
170,9
180,6
1600
116,1
117,6
119,3
121,3
123,5
126,1
129,0
132,2
135,5
139,3
143,8
149,0
154,8
161,3
167,7
175,4
183,8
193,5
206,4
Plech 1,25
1800
129,0
130,5
132,2
134,2
136,4
139,0
141,9
145,1
148,4
152,2
156,7
161,9
167,7
174,2
180,6
188,3
196,7
206,4
219,3
232,2
2000
141,9
143,4
145,1
147,1
149,3
151,9
154,8
158,0
161,3
165,1
169,6
174,8
180,6
187,1
193,5
201,2
209,6
219,3
232,2
245,1
258,0
2240
161,3
162,9
164,6
166,6
168,9
171,5
174,5
177,8
181,1
185,1
189,7
195,0
200,9
207,6
214,2
222,1
230,7
240,6
253,8
267,0
280,3
296,1
2500
178,5
180,1
181,8
183,8
186,1
188,7
191,7
195,0
198,3
202,3
206,9
212,2
218,1
224,7
231,4
239,3
247,9
257,8
271,0
284,2
297,5
313,3
330,5
2800
198,3
199,9
201,6
203,6
205,9
208,5
211,5
214,8
218,1
222,1
226,7
232,0
238,0
244,6
251,2
259,1
267,7
277,6
290,8
304,1
317,3
333,1
350,3
370,2
3150 F B H H
221,4
200
223,0
224
224,7
250
226,7
280
229,0
315
231,7
355
234,7
400
238,0
450
241,3
500
245,2
560
249,9
630
255,1
710
261,1
800
267,7
900
274,3
1000
282,2
1120
290,8
1250
300,8
1400
314,0
1600
327,2
1800
340,4
2000
356,3
2240
373,5
2500
393,3
2800
416,4
3150
153
SaMontec
Plech 0,75
200 224 250
29,0 30,7 32,6
32,5 34,4
36,3
TECHNICKÝ DODATEK
Nosnost fischer montážních lišt
pro rÛzné zpÛsoby zatíÏení prostého nosníku
Příklad použití 2
Příklad použití 1
Příklad použití 3
Přílad použití 4
U zátûÏov˘ch kfiivek není
pfiekroãeno pfiípustné pnutí
oceli σ povol. = 160 N/mm2 ani
maximální prohnutí L/150.
fischer lišta montážní 27/18
F (N)
Pfiíklad
pouÏití:
Beispiel:
Délka
l = 1000
mm mm
Länge
l = 1000
Pfiíklad
zatíÏení
Lastfall
4 4
Pfiípustné
zatíÏení F vyãtené
z grafu
zul. abgelesene
Belastung
F ==77
77 N
N (7,7
(7,7 kg)
kg)
360
320
280
Lastfall
Pfiíklad
pouÏití 4
4
Pfiíklad pouÏití 1
Lastfall 1
240
200
Pfiíklad
pouÏití
Lastfall
2 2
Pfiíklad
pouÏití33
Lastfall
160
120
80
40
0
0
500
1000
1500
2000
l (mm)
fischer lišta montážní 28/30
F (N)
Pfiíklad
pouÏití:
Beispiel:
Délka
l = 900
mm mm
Länge
l = 900
Pfiíklad
zatíÏení
4
Lastfall
4
Pfiípustné
zatíÏení F Belastung
vyãtené z grafu
(30 kg)
kg)
zul. abgelesene
F = =300
300 NN(30
1000
900
800
700
Pfiíklad pouÏití
Lastfall
1 1
Lastfall
Pfiíklad
pouÏití44
600
Pfiíklad
pouÏití
Lastfall
2 2
500
Lastfall
Pfiíklad
pouÏití 3
3
400
300
200
100
0
0
500
1000
1500
2000
l (mm)
F (N)
fischer lišta montážní 38/40
Beispiel:
Pfiíklad
pouÏití:
Länge
= 900
Délka
l = l900
mm mm
Lastfall
3 3
Pfiíklad
zatíÏení
zul. abgelesene
F = =852
852 N
kg)
Pfiípustné
zatíÏení F Belastung
vyãtené z grafu
N (85,2
(85,2kg)
3000
2700
Pfiíklad pouÏití 1
Lastfall 1
2400
2100
1800
Pfiíklad
pouÏití44
Lastfall
Pfiíklad
pouÏití
Lastfall
22
1500
Pfiíklad
pouÏití
Lastfall
33
1200
900
600
300
0
SaMontec
154
500
1000
1500
2000
l (mm)
fischer
TECHNICKÝ DODATEK
Nosnost fischer montážních lišt
F (N)
15000
fischer lišta montážní 40/120 (1)
Beispiel:
Pfiíklad
pouÏití:
Länge
l = 1500
Délka
l = 1500
mm mm
Lastfall
2 2
Pfiíklad
zatíÏení
zul. abgelesene
Belastung
F ==6231
kg)
Pfiípustné
zatíÏení F vyãtené
z grafu
6231 N
N (623,1
(623,1 kg)
14000
12000
10000
Pfiíklad
pouÏití
Lastfall
1 1
8000
Pfiíklad pouÏití
Lastfall
2 2
6000
4000
2000
Lastfall
Pfiíklad
pouÏití 33
Pfiíklad
pouÏití 44
Lastfall
0
0
500
1000
1500
2000
2500
F (N)
3000
l (mm)
3500
3000
Pfiíklad
pouÏití11
Lastfall
Beispiel:
Pfiíklad pouÏití:
Délka l =l 5000
mm mm
Länge
= 5000
Pfiíklad zatíÏení
2
Lastfall
2
Pfiípustné
zatíÏení F Belastung
vyãtené z grafu
= 1834
kg)kg)
zul.
abgelesene
F=
1834NN(183,4
(183,4
fischer lišta montážní 40/120 (2)
2500
Pfiíklad
pouÏití22
Lastfall
2000
Pfiíklad
pouÏití
Lastfall
33
1500
Pfiíklad
pouÏití 4
4
Lastfall
1000
500
0
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
l (mm)
fischer lišta montážní 40/60 (2)
F (N)
1400
Lastfall
11
Pfiíklad
pouÏití
1200
Pfiíklad pouÏití:
Beispiel:
Délka l =
mm
Länge
l =5000
5000
mm
Pfiíklad zatíÏení
2
Lastfall
2
Pfiípustné
zatíÏení Belastung
F vyãtené z Fgrafu
=355
(35,5kg)
kg)
zul.
abgelesene
= 355
NN
(35,5
1000
Lastfall
2 2
Pfiíklad
pouÏití
800
600
Pfiíklad
pouÏití
Lastfall
3 3
400
200
Lastfall
Pfiíklad
pouÏití 44
0
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
l (mm)
F (N)
10000
Pfiíklad
pouÏití:
Beispiel:
Délka
l =l 1000
mmmm
Länge
= 1000
Pfiíklad
1
LastfallzatíÏení
1
Pfiípustné zatíÏení F vyãtené z grafu = 4207 N (420,7 kg)
fischer lišta montážní 40/60 (1)
zul. abgelesene Belastung F = 4207 N (420,7 kg)
8000
6000
Pfiíklad
pouÏití11
Lastfall
4000
Pfiíklad
pouÏití
Lastfall
22
Pfiíklad
pouÏití
Lastfall
3 3
Pfiíklad
pouÏití44
Lastfall
2000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
l (mm)
155
SaMontec
0
TECHNICKÝ DODATEK
Nosnost fischer lištových konzol
pro rÛzné zpÛsoby zatíÏení prosté konzole
Příklad zatížení 1
Příklad zatížení 3
Příklad zatížení 2
Příklad zatížení 4
fischer konzola lištová 27/18
F (N)
Pfiíklad
pouÏití:
Beispiel:
Délka
l = 200
mm mm
Länge
l = 200
Pfiíklad
zatíÏení
Lastfall
1 1
Pfiípustné
zatíÏení F vyãtené
z grafu
544NN(54,4
(54,4 kg)
zul. abgelesene
Belastung
F ==544
kg)
900
800
700
Pfiíklad
pouÏití
Lastfall
1 1
Pfiíklad pouÏití
a3 3
Lastfälle
2 2und
600
500
400
300
Pfiíklad
pouÏití 4
Lastfall
200
100
0
0
50
100
150
200
250
300
l (mm)
fischer konzola lištová 28/30
F (N)
Pfiíklad
pouÏití:
Beispiel:
Délka
l = 320
mm mm
Länge
l = 320
Lastfall
1 1
Pfiíklad
zatíÏení
zul. abgelesene
Belastung
F ==928
kg)
Pfiípustné
zatíÏení F vyãtené
z grafu
928 N
N (92,8
(92,8 kg)
3500
3000
Lastfall
1 1
Pfiíklad
pouÏití
2500
2000
Pfiíklad pouÏití
2a33
Lastfälle
2 und
1500
Pfiíklad
pouÏití
Lastfall
4 4
1000
500
0
100
200
300
400
500
l (mm)
fischer konzola lištová 38/40
F (N)
Beispiel:
Pfiíklad
pouÏití:
Länge
= 400
Délka
l = l400
mm mm
Lastfall
2 oder
3 3
Pfiíklad
zatíÏení
2 nebo
zul. abgelesene
F = =917
Pfiípustné
zatíÏení F Belastung
vyãtené z grafu
917NN(91,7
(91,7kg)
kg)
4500
4000
Pfiíklad pouÏití
Lastfall
1 1
3500
3000
2500
Pfiíklad pouÏití
Lastfall
4 4
2000
1500
Lastfälle
2 und
Pfiíklad pouÏití
2 a 33
1000
500
0
100
SaMontec
156
200
300
400
500
600
l (mm)
fischer
TECHNICKÝ DODATEK
Nákresy otvorů u fischer montážních lišt
Montážní lišta 27/18
Montážní lišta 40/60
3
17
13
40
20
40
20
60
L
Montážní lišta 28/30
Montážní lišta 40/120
3
17
13
40
20
40
20
60
60
120
L
Montážní lišta 38/40
Hodnoty při zatížení a v ohybu u fischer montážních lišt
Prohnutí a přípustné zatížení u fischer montážních lišt
F Mitte
f Mitte
L
profil 40/60
Rozpûtí podpûr li‰t v cm
Max pfiípustné bodové zatíÏení ve stfiedu F v kN:
Prohnutí ve stfiedu f v mm
u bodového zatíÏení o velikosti:
0,25 kN
0,50 kN
0,75 kN
1,00 kN
1,25 kN
1,50 kN
1,75 kN
2,00 kN
2,50 kN
3,00 kN
L = 50
8,42
L = 75
5,61
L = 100
4,21
L =150
2,80
L =200
2,10
L = 300
1,39
L = 600
0,61
0,01
0,03
0,04
0,06
0,07
0,09
0,10
0,12
0,13
0,14
0,05
0,10
0,15
0,19
0,24
0,29
0,34
0,39
0,44
0,49
0,12
0,23
0,35
0,46
0,58
0,69
0,81
0,92
1,04
1,15
0,39
0,78
1,16
1,55
1,94
2,33
2,72
3,11
3,49
–
0,92
1,84
2,76
3,68
4,60
5,52
6,44
7,36
–
–
3,11
6,21
9,32
12,42
15,53
–
–
–
–
–
24,85
–
–
–
–
–
–
–
–
–
L = 50
24,97
L = 75
16,64
L = 100
12,48
L =150
8,31
L =200
6,23
L = 300
4,14
L = 600
2,03
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,01
0,02
0,03
0,04
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,02
0,04
0,06
0,08
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,07
0,14
0,21
0,29
0,36
0,43
0,50
0,57
0,64
0,71
0,17
0,34
0,51
0,68
0,85
1,02
1,19
1,36
1,53
1,69
0,57
1,14
1,72
2,29
2,86
3,43
4,00
4,58
5,15
5,72
2,58
3,15
13,73
18,30
22,80
27,45
32,08
36,61
–
–
profil 40/120
Rozpûtí podpûr li‰t v cm
Max pfiípustné bodové zatíÏení ve stfiedu F v kN:
Prohnutí ve stfiedu f v mm
u bodového zatíÏení o velikosti:
0,25 kN
0,50 kN
0,75 kN
1,00 kN
1,25 kN
1,50 kN
1,75 kN
2,00 kN
2,50 kN
3,00 kN
157
SaMontec
Hodnoty max. pfiípustného bodového zatíÏení jsou urãeny a základû max. pfiípustného pnutí oceli, které je = 160 N/mm2.
Download

134 fischer příruba nasouvací TSF fischer příruba