část 3, díl 19, 1.4116, str. 1
LEXIKON TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ
díl 19, nerezavějící oceli
WNr.
OCEL
Cr-Mo-V martenzitická korozivzdorná ocel
(ãíslo materiálu)
Kurzname (znaãka)
1.4116
X50CrMoV15
Chemické sloÏení [hm. %]
C1)
0,45–0,55
Si
max 1,00
Mn
max 1,00
P
max 0,040
S2)
max 0,015
Cr
14,0–15,0
Mo
0,50–0,80
V
0,10–0,20
Normy DIN
DIN EN 10088/1-3-97 – korozivzdorné oceli
DIN 17441-97 – nerezavûjící oceli; pásy válcované za studena
Mechanické vlastnosti
Polotovar
pás válcovan˘ za studena
pás válcovan˘ za tepla
Rozmûr t, d [mm]
≤6
≤ 12
Stav
Ïíhan˘
Ïíhan˘
Mez kluzu Re [MPa]
–
–
Mez pevnosti Rm [MPa] max
850
850
TaÏnost A80 nebo A [%] min
12
12
Kontrakce Z [%]
–
–
Tvrdost HRB max
100
100
Tvrdost HB nebo HV max
280
280
Modul pruÏnosti E [GPa]
215
Polotovar
válcovan˘ drát
Rozmûr t, d [mm]
–
Stav
Ïíhan˘
Mez kluzu Re [MPa]
–
Mez pevnosti Rm [MPa] max
900
TaÏnost A5 [%]
–
Kontrakce Z [%]
–
Nárazová práce [J]
–
Tvrdost HB max
280
Modul pruÏnosti E [GPa]
215
Hodnoty modulu pruÏnosti E [GPa] pfii zv˘‰en˘ch teplotách
Teplota [°C]
100
200
300
400
Modul pruÏnosti E [GPa]
212
205
200
190
Fyzikální vlastnosti
Hustota
r [kg . m-3]
7 700
Mûrné teplo
Cp [J . kg-1 . K-1]
460
Teplotní souãinitel
roztaÏnosti a [K-1]
10,5 . 10-6
Tepelná vodivost
lt [W . m-1 . K-1]
30
Rezistivita
[V . mm2 . m-1]
0,65
leden 2001
část 3, díl 19, 1.4116, str. 2
LEXIKON TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ
díl 19, nerezavějící oceli
Technologické údaje
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
Ïíhání
770–830 °C3)
750–850 °C4)
ochlazovat na vzduchu nebo v peci
ochlazovat na vzduchu nebo v peci
TVA¤ITELNOST
teploty tváfiení
1 100–800 °C
pomalu ochlazovat
SVA¤ITELNOST
svafiitelná metodami pod ochrannou atmosférou
doporuãen˘ pfiídavn˘ materiál
SG(UP)-NiCr20Nb
OBROBITELNOST
dobrá u oceli se zaruãen˘m obsahem S = 0,015–0,030 %
PouÏití
Vysoce hodnotné fiezné zboÏí v‰eho druhu, napfi. chirurgické nástroje.
Ostatní vlastnosti
ocel je magnetovatelná a le‰titelná
Porovnání se zahraniãními materiály
ISO
EURO
âeská republika
X50CrMoV15
EN 10088/1-3-97 X50CrMoV15
âSN EN 10088/1-3-97
Francie
Velká Británie
Rusko
X50CrMoV15
NF EN 10088/1-3-97 X50CrMoV15
BS EN 10088/1-3-97
–
–
USA
Japonsko
Kanada
–
–
–
–
–
–
Itálie
Rakousko
·védsko
VAL 2D
–
X50CrMoV15
ÖNORM EN 10088/1-3-97 X50CrMoV15
SS EN 10088/1-3-97
X50CrMoV15
UNI EN 10088/1-3-97
Polsko
Maìarsko
Norsko
–
–
–
–
X50CrMoV15
NS EN 10088/1-3-97
Finsko
·v˘carsko
·panûlsko
X50CrMoV15
SFS EN 10088/1-3-97 X50CrMoV15
EN 10088/1-3-97 X45CrMoV14
UNE 36016/1-90
F.3422
UNE 36016/1-90
X50CrMoV15
UNE EN 10088/1-3-97
Belgie
Rumunsko
âína
X50CrMoV15
NBN EN 10088/1-3-97 45VMoCr145
STAS 3583-87
–
–
–
Poznámky
1
) pfii objednávání je moÏné dohodnout uωí rozmezí obsahu uhlíku
) pro tyãe, válcované dráty, profily a odpovídající pfiedv˘robky platí S ≤ 0,030 %; pro v‰echny v˘robky urãené
k obrábûní je povolen obsah S = 0,015–0,030 %
3
) pásy
4
) dráty
2
leden 2001
Download

WNr. OCEL Cr-Mo-V martenzitická korozivzdorná