VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
tel.: 461550211, fax : 461532141
e-mail : [email protected]
Č.j.27831-14/OZP-bik
Sp.zn.1733-2014
Vyřizuje:Ing. Kamila Bílá
Tel.: 461550255
e-mail: [email protected]
Ve Svitavách dne 02.06.2014
_________________________________________________________________________________________________________________
Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Svitavy - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální
stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve
znění pozdějších předpisů vydává pro žadatele – účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního
řádu :
Obec Vendolí, Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 00277541
zastoupený na základě plné moci
firmou VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 26001187
stavební povolení
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
k realizaci akce projekčně zpracované :
akce :
VÝSTAVBA KANALIZACE V OBCI VENDOLÍ
Údaje o místu a předmětu rozhodnutí :
Seznam stavbou dotčených pozemků :
k.ú. Vendolí
st.1, st.6, st.7, st.12, st.13/1, st.19, st.23/2, st.31, st.35, st.39, st.45/1, st.45/3, st.57, st.59, st.69,
st.70/2, st.74, st.75, st.76, st.83/1, st.98, st.99, st.101, st.102, st.104, st.106, st.112, st.114/1,
st.119, st.122/2, st.123, st.129/1, st.136, st.144, st.154/1, st.156/1, st.160, st.167, st.175, t.177,
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 1 (celkem 44)
st.181, st.182, st.183, st.196, st.201, st.224, st.225, st.236, st.241, st.270, st.282, st.286,
st.300/1, st.303, st.308, st.314, st.318, st.319, st.323/1, st.323/2, st.331, st.381, st.384, 21/3,
22/1, 30, 35, 39, 40/1, 43/1, 44/2, 44/3, 53, 54/1, 54/2, 57/1, 59, 61/2, 62/1, 62/5, 68/1, 69/1,
72/1, 77, 78/1, 82, 88/1, 88/4, 89, 95/6, 97, 96/1, 99/2, 104/2, 104/3, 104/6, 107, 111/1, 113/3,
116/1, 122/3, 124/1, 125/5, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 130/1, 131, 135/2, 135/3, 142, 143,
150, 163/4, 163/7, 165/2, 172/2, 174/3, 176, 177/1, 180, 181/2, 182, 191/3, 193/1, 197/2, 206,
207/4, 211, 219, 221/1, 222, 224/2, 230, 231, 241/1, 241/5, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10,
241/11, 241/12, 241/13, 241/22, 241/23, 241/24, 241/25, 242/1, 242/4, 242/11, 245/2, 246,
252/1, 252/2, 253/1, 257/5, 260/1, 260/2, 260/4, 261, 262, 263, 266/1, 266/2, 267, 270/1,
274/4, 274/5, 278/2, 281/4, 285/1, 288, 293, 294, 301/3, 301/6, 301/7, 301/8, 301/9, 301/10,
301/11, 301/12, 301/13, 302/2, 302/4, 302/11, 310/2, 313/2, 313/3, 314, 315/1, 315/3, 318/1,
321/1, 323/1, 323/3, 330/1, 330/2, 331, 335, 336/3, 341/2, 344/2, 344/4, 345/1, 346/2, 346/4,
348/1, 350/1, 357/1, 359/1, 362, 363/1, 363/2, 364, 365, 370, 373/1, 380/3, 382/2, 395/2,
397/1, 398, 404/3, 404/4, 405/1, 408/1, 411, 432/2, 444/1, 446, 461/1, 463, 466, 472/1, 482,
486/3, 507, 508/1, 510, 511/6, 511/7, 513, 528, 534/2, 534/3, 542/1, 543, 544, 546/2, 546/3,
548/4, 566/1, 566/5, 567/1, 567/5, 567/6, 568/1, 574/2, 574/5, 590/3, 592, 598/4, 610, 614,
618/1, 618/3, 618/4, 618/5, 618/6, 618/7, 622/1, 623/2, 627/1, 629, 631, 638/1, 645/1, 645/2,
646, 649/1, 650/3, 650/4, 654/1, 655/5, 656/6, 657/1, 664, 665, 667/3, 668/1, 669/1, 669/4,
669/5, 676, 678, 681, 682/1, 684/1, 690/1, 694/3, 696/1, 696/2, 699, 703/1, 703/2, 704, 707/1,
707/2, 713, 716/1, 719/1, 719/3, 734/2, 737, 738, 746/2, 752, 758/1, 760/1, 765/1, 776, 784,
795, 799/4, 800, 802/2, 814/2, 835/1, 1951/3, 1951/4, 1951/5, 1991/1, 2038/10, 2464/2,
2464/5, 2642/4, 2642/5, 2726/3, 2726/6, 2726/14, 2726/15, 2727, 2728/1, 2728/7, 2729/1,
2729/4, 2729/9, 2729/10, 2729/12, 2729/14, 2729/17, 2729/18, 2729/19, 2729/21, 2729/24,
2729/26, 2729/27, 2729/28, 2729/32, 2729/33, 2729/34, 2729/35, 2729/37, 2729/38, 2729/39,
2729/40, 2729/43, 2729/44, 2729/45, 2729/46, 2729/47, 2729/50, 2729/51, 2729/56, 2729/57,
2729/60, 2729/61, 2729/62, 2729/65, 2729/68, 2729/70, 2729/73, 2729/74, 2729/124,
2729/125, 2729/138, 2729/141, 2729/142, 2729/146, 2730, 2732, 2736, 2745, 2757, 2762,
2771, 2772, 2774, 2787, 2790, 2791, 2795, 2798, 2800/1, 2801, 2802, 2810, 2815, 2821,
2822/2, 2825, 2829, 2859/1, 3054/1, 3144/1, 3144/4, 3144/5, 3144/6, 3145/1, 3146, 3149/1,
3149/3, 3149/8, 3157/1, 3218, 4003, 4008, 4020, 4022, 4038, 4047, 4055, 4057, 4068, 4069,
4078, 4103, 4183, 4198, 4199, 4303, 4378, 4432, 4475, 4618, 4630
k.ú. Hradec nad Svitavou
3149/1, 3149/5, 3149/8, 7046, 7114, 7119, 7128, 7130, 7143, 7201
Údaje o předmětu rozhodnutí :
Předmětem stavebního povolení je tlaková splašková kanalizace v obci Vendolí.
Je řešena v rozsahu 19 126 m tlakových řadů o profilu DN 50 – 160 mm pro území, které
bude odvádět splaškové odpadní vody od 1200 EO.
Tlaková kanalizace:
Tlaková kanalizace PE DN 160
Tlaková kanalizace PE DN 125
Tlaková kanalizace PE DN 110
Tlaková kanalizace PE DN 90
Tlaková kanalizace PE DN 75
Tlaková kanalizace PE DN 63
Tlaková kanalizace PE DN 50
Objekty:
3 960 m
790 m
1 178 m
907 m
1 879 m
2 587 m
7 825 m
Domovní čerpací jímky malé (pro jednu nemovitost)
Domovní čerpací jímky velké (pro více nemovitostí)
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
307 ks
6 ks
Strana 2 (celkem 44)
Kanalizace bude sloužit pouze pro odvedení splaškových odpadních vod produkovaných
v domácnostech a v provozu a v provozech výrobních společností působících na území obce a
splaškových vod občanské vybavenosti obce.
Na navrhované kanalizační rozvody obce bude připojeno:
950 obyvatel, napojeno na projekt.kan. 850 obyvatel, drobné provozovny 50 EO
celkem napojeno – stáv. stav 900 EO
rozvoj obce dle ÚPO 300 EO
celkem 1200 EO
Na tlakových kanalizačních řadech bude použito potrubí z PE 100, SDR 17, PN 10.
Povolení se uděluje za těchto povinností a podmínek :
1.Při provádění stavby je nutno dbát na to, aby byly dodrženy požadované vzdálenosti od
ostatních podzemních vedení a zařízení v trase.
2. Stavba bude provedena podle předložené a ověřené projektové dokumentace, vypracované
firmou VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, IČ : 26001187
Odpovědný projektant Ing. Josef Pulda CSc., autorizovaný inženýr – ČKAIT – 1001425, pod
číslem zakázky 12/204, datum: VII/2013
3.Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto : budou vytýčena
všechna podzemní vedení a bude postupováno podle požadavků jejich správců.
4.Veškeré škody způsobené stavbou budou hrazeny podle platných předpisů.
5.Při výstavbě budou dodržovány obecné technické požadavky na výstavbu a to zejména pro
úpravy staveniště a zabezpečení výkopů. Při stavebních pracích nesmí docházet k znečištění
komunikací.
6.Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a
technických zařízení.
Po celou dobu výstavby je nutné dbát o ochranu bezpečnosti a zdraví osob na staveništi.
7.Přebytečná výkopová zemina bude uložena na pozemcích majitele nebo v zařízeních k tomu
určených.
8. Dotčené pozemky budou uvedeny do stavu odpovídajícímu původnímu, bezprostředně po
zásypových pracích.
9.Bude dodržován obvod staveniště daný projektovou dokumentací.
10.Veškeré odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v zařízeních k tomu určených.
11. Po provedení stavby stavebník požádá příslušný vodoprávní úřad o vydání kolaudačního
souhlasu k užívání stavby.
12. Stavba bude dokončena do 31.12.2015.
13. Pro zahájení stavby platí zákonná podmínka, že musí být zahájena nejpozději do dvou let
od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
14. Budou dodrženy podmínky
Závazného stanoviska (souhlasu) Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí,
jako orgánu státní správy lesů
Č.j. : 39672-13/OZP-prj/7077-2013 ze dne 29.08.2013
Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů vydává dle
ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas ke stavbě „ Kanalizace obce Vendolí – změna
trasy kanalizačního přivaděče“. Umístěním stavby dojde k dotčení ochranného pásma lesních
pozemků p.č. 7108, 7116, 7117, 7121, 7129, 7132 a 7133 v k.ú. Hradec nad Svitavou.
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 3 (celkem 44)
Tento souhlas se uděluje za těchto podmínek:
1.Stavba bude realizována podle předloženého návrhu.
2.Kanalizace vedena podél lesního pozemku v pozemku komunikace bude umístěna při
protějším (jižním) okraji pozemku.
3.Při realizaci záměru budou respektovány základní povinnosti k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
4.Při užívání stavby nesmí docházet k poškození lesních porostů, pozemků určených k plnění
funkcí lesa a omezování funkcí lesa.
5.Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nesmí být ukládány žádné stavební materiály.
6.Investor/vlastník stavby bere na vědomí, že při porušení svých povinností dle ustanovení
§22 lesního zákona, ponese na své náklady možné riziko poškození stavby, které by mohly
v budoucnu způsobit stromy rostoucí na dotčených lesních pozemcích.
15. Budou dodrženy podmínky
Závazného stanoviska (souhlasu) Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí,
jako orgánu státní správy lesů
Č.j. : 50322-09/OZP-580-2009/prj ze dne 20.10.2009
Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů vydává dle
ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas ke stavbě „Kanalizace Vendolí“, kdy dojde
k dotčení ochranného pásma lesních pozemků. Stavbou bude dotčeno 50-ti metrové ochranné
pásmo lesních pozemků dle KN p.p.č.537 o výměře 1 780 m2, p.p.č.1466/1 o výměře 24 076
m2, p.p.č.1560 o výměře 3 694 m2, p.pč.2029/1 o výměře 1 955 m2, p.p.č.2040 o výměře
1 877 m2, dle ZE p.p.č.426 o výměře 8 348 m2, dle GP p.p.č.1775/1 o výměře 10 887 m2,
p.p.č.1776/1 o výměře 6 948 m2, p.p.č.1777/2 o výměře 6 161 m2, p.p.č.2028/2 o výměře 10
930 m2, p.p.č.2082/2 o výměře 2 246 m2 v k.ú. Vendolí a dle KN p.p.č.4295 o výměře 76
227 m2 v k.ú. Hradec nad Svitavou.
Tento souhlas je vázán podmínkou, že při stavbě a jejím užívání nebude docházet k poškození
pozemků určených k plnění funkcí lesa a že zemní práce budou prováděny tak, aby
nedocházelo k narušení kořenového systému stromů. Při realizaci stavby a při jejím
následném provozu nedojde k omezení funkcí lesa.
16. Budou dodrženy podmínky
Závazného stanoviska (souhlasu) Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí,
jako orgánu státní správy lesů
Č.j. : 56063-09/OZP-580-2009/prj ze dne 09.11.2009
Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů vydává dle
ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas ke stavbě „Kanalizace Vendolí“, kdy dojde
k dotčení ochranného pásma lesních pozemků. Stavbou bude dotčeno 50-ti metrové ochranné
pásmo lesních pozemků dle KN p.p.č.4297 o výměře 1 839 m2, p.p.č.4357 o výměře 680 m2
a p.p.č.4369 o výměře 2 933 m2 v k.ú. Hradec nad Svitavou.
Tento souhlas je vázán podmínkou, že při stavbě a jejím užívání nebude docházet k poškození
pozemků určených k plnění funkcí lesa a že zemní práce budou prováděny tak, aby
nedocházelo k narušení kořenového systému stromů. Při realizaci stavby a při jejím
následném provozu nedojde k omezení funkcí lesa.
17. Budou dodrženy podmínky
Závazného stanoviska (souhlasu) Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí,
jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu
Č.j. 57408-09/OZP-626-2009/kar ze dne 11.11.2009
Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany zemědělského půdního
fondu uděluje souhlas s trasou inženýrských sítí – kanalizace v katastrálním území Hradec
nad Svitavou, na pozemcích patřících do zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), dle
projektové dokumentace „Kanalizace Vendolí“, kterou zpracovala VK CAD s.r.o.,
Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, datum:VI/2009, č.zakázky: 08/15.
V zájmu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) je investor Obec Vendolí, Vendolí č.p.
103. 569 14 Vendolí, IČ: 00277541, povinen zajistit následující podmínky, vyplývající z § 8
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 4 (celkem 44)
cit.zákona:
1. provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším
škodám,
2. projednat před započetím stavby zamyšlené provádění prací s vlastníky, případně
uživateli pozemků náležejícího do ZPF,
3. učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících
zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt,
4. vedení uložit do hloubky dle platných ČSN; s ohledem na zachování možnosti
zemědělského využívání pozemku.
5. při provádění zemních prací provést oddělenou skrývku kulturních vrstev půdy;
zabránit jejímu smíchaní a znehodnocení. Skrytou zeminu vrátit zpět tak, jak byla
skryta – podorničí, na něj ornice. Po skončení zemních prací uvést pozemky do
původního stavu.
18. Budou dodrženy podmínky
Rozhodnutí Městského úřadu Svitavy, odboru životního prostředí, jako orgánu ochrany
přírody
Č.j. 59387-09/OZP-660-2009/grh ze dne 18.01.2010
Městský úřad Svitavy, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody udělil ve smyslu
§ 56 zákona výjimku ze zákazu stanovených podle § 46 zákona rozhodnutím Městského
úřadu Svitavy čj. OŽP/PS/R/208/98/Ju ze dne 27.5.1998, kterým byl vyhlášen památný strom
– lípa malolistá rostoucí na pozemku p.p.č. 365 v k.ú. Vendolí, ke stavbě „Kanalizace
Vendolí“ v ochranném pásmu tohoto památného stromu.
V souladu s ustanovením § 66 zákona je výjimka udělena za těchto podmínek:
1) tlakový kanalizační řad PE dn 63 bude uložen ve vzdálenosti minimálně 10 m od kmene
stromu,
2) zemní práce budou prováděny pouze ručně,
3) prostor rovnající se svislému průmětu koruny stromu nebude dotčen stavebními pracemi a
nebude zde ukládán stavební materiál,
4) zahájení stavebních prací bude nejpozději do 2 pracovních dnů oznámeno Městskému
úřadu Svitavy, odboru životního prostředí.
19. Budou dodrženy podmínky
Vyjádření Povodí Moravy, s.p.
Zn. PM007639/2014-203/Ko ze dne 27.02.2014
Uvedený záměr se přímo dotýká drobného vodního toku Vendolský potok (IDVT 10187754),
jehož správcem je po transformaci ZVHS Povodí Moravy, s.p., provoz Blansko.
Stavbou budou dotčeny i pozemkové parcely č.7046 v k.ú. Hradec nad Svitavou a 230,
3144/4, 3145/5, 4008 a 4068 v k.ú. Vendolí, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy,
s.p.
V řešeném území se nachází úprava toku v majetku Povodí Moravy. Jedná se o zatrubnění
toku v ř.km 5,010-6,872 (0,192 km) a o polovegetační tvárnice v ř.km 6,872-7,064 (1,862
km).
Upozorňujeme:
Každé křížení toku musí být na obou březích vyznačeno povrchovými značkami. Trubní
vedení i chráničky by měly být posouzeny na bezpečnost proti vyplavení a podle potřeby se
opatří kotevními bloky nebo se zabezpečí jiným způsobem.
Podmínky pro vlastní realizaci:
- Během realizace nesmí dojít k zásahu do opevnění koryta vodoteče.
- Výkopový materiál nebude ukládán na břehovou hranu ani do koryta vodoteče.
- Správce toku bude přizván k zahájení a ukončení stavby, kontakt: tel.724 531 837
nebo e-mailem:[email protected]
- Po ukončení stavby bude správci toku předáno před vydáním kolaudačního souhlasu
zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk.sys.Balt po vyrov. s navázáním na
JTSK).
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 5 (celkem 44)
20. Budou dodrženy podmínky
Vyjádření Vodárenská Svitavy s.r.o.
Zn. ZO/2014/105 ze dne 09.04.2014
Umístění průtokoměrné šachty a přesná trasa tlakové kanalizace v areálu ČOV Svitavy bude
upřesněna a podrobně projekčně zpracována až po dokončení rekonstrukce ČOV a předání
geodetického zaměření všech sítí a nových objektů provozovateli.
Uzávěry na tlakové kanalizaci je třeba označit sloupky s příslušnými orientačními tabulkami.
Veškeré šachty a poklopy na zařízení vodovodu budou upraveny do nivelety terénu. Před
konečnou úpravou povrchu bude vyzván technik Vodárenské Svitavy s.r.o. ke kontrole
funkčnosti uzávěrů.
Požadujeme dodržení ochranného pásma pro vodovod a kanalizaci dle zákona č. 274/2001
Sb., § 23, odst.3 a dále ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
21. Budou dodrženy podmínky
Vyjádření Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Zn. SUSPK 2270/2014 ze dne 22.04.2014
Souhlasíme s umístěním a prováděním stavebních prací za předpokladu splnění těchto
podmínek:
Pro uvedenou stavbu musí být splněny požadavky uvedené v souhrnném stanovisku
dokumentačního výboru k dokumentaci pro stavební povolení „Výstavba kanalizace v obci
Vendolí – aktualizace“ vydaného pod zn. SUSPk 02273 2014 ze dne 18.04.2014, které je
nedílnou součástí tohoto souhlasu.
Požadujeme:
-zachovat stávající odvodnění silnic III/3661 a III/36625,
-opětovné nasazení obrubníků v místech zásahů do nich,
-výškovou úpravu stávajících mříží uličních vpustí na novou niveletu vozovky v případě
jejich dotčení stavbou,
-přechody kanalizačního řadu přes vozovku pouze kolmo, lomy stok v revizních šachtách,
-provedení domovních přípojek na vzdálenější stranu protlakem pod vozovkou,
-obnovení celé konstrukce vozovky nad podélnou, příčnou rýhou a k bližšímu okraji vozovky
ve skladbě – TDZ IV PIII pro silnici III.třídy:
a)zemní pláň po provedení zásypu rýhy s modulem přetvárnosti min. Edef,2= 45 MPa (doložit
statickou zatěžovací zkouškou)
b)štěrtodrť ŠDA tl. 200 mm s modulem přetvárnosti Edef,2 = 80 MPa (doložit statickou
zatěžovací zkouškou)
c)cementová stabilizace SC C8/10 tl. 130 mm
d)postřik infiltrační PI – množství asfaltového pojiva 1,00 g/m2
e)asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 70 mm
f)postřik spojovací SPA, množství asfaltového pojiva 0,50 kg/m2
g)asfaltový beton obrusný ACO 11 tl. 40 mm
-u podélných rýh ve vozovce obnovení ložné vrstvy krytu s přesahem 0,50 m za okraj rýhy na
obě strany,
-u příčných překopů obnovení ložné vrstvy krytu vozovky s přesahem 0,50 m a obrusné
vrstvy krytu vozovky s přesahem 1,00 m za okraj rýhy na obě strany,
-obnovení obrusné vrstvy krytu vozovky v šíři polovině vozovky na dotčené polovině,
-v případě provádění domovních spojek na vzdálenější stranu překopem, bude obnovena
obrusná vrstva krytu v celé šíři vozovky,
-ošetření spár v živičném krytu proříznutím a zalitím modifikovanou pružnou asfaltovou
zálivkou nebo natavovacím páskem,
-odfrézováním živičného krytu vozovky v místech ve vozovce a pro přesahy a odvoz
vyfrézovaného materiálu na cestmistrovství do Svitav – uložení bez poplatku,
-realizace domovních přípojek současně se stokami,
-provést monitoring stavu vozovek v prostoru budoucí stavby za účelem opravy vozovek
v případě jejich poškození při provádění stavebních prací a staveništní dopravy, monitoring
bude předán správci komunikace (vedoucí cestmistr Svitavy) před zahájením stavebních
prací,
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 6 (celkem 44)
-zemní pláň komunikace bude v místě zásahu zhutněna na modul přetvárnosti min. Edef,2 = 45
MPa a štěrkodrť ŠDA s modulem přetvárnosti Edef,2 = 80 Mpa (bude doloženo kontrolními
zkouškami za přítomnosti správce komunikace, který určí místo provedení zkoušky),
-uložení zařízení bude ve vzdálenosti 1,5 m od kraje vozovky, šíře zásahu 0,8 m,
-v případě, že dojde k směrovému vybočení, bude silnice obnovena až do kraje vozovky,
-revizní šachty nebudou umístěny v tělese komunikace,
-výkopek z rýhy nebude skladován na vozovce, bude neprodleně odvezen na skládku,
- v případě, že dojde k poškození odvodňovacího zařízení komunikace či k zhoršení
odvodnění komunikace v místě stavby bude na náklady investora stavby provedeno takové
opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice,
-práce budou prováděny za úplné uzavírky,
-doklad o provedení statické zatěžovací zkoušky pláně vozovky a podkladní štěrkodrtě pro
každých 100 m jednu zkoušku, náhrada nepřímými metodami (rázová zatěžovací zkouška
LDD) se nepřipouští,
-v aktivní zóně zhutnění přímými metodami 1x na 50 bm, při použití nepřímých metod
minimálně 3x větší množství zkoušek,
-při provádění zásypu zajistit kontrolu zhutnění u každé revizní šachty kanalizace situované
v dotčených silnicích III.třídy, doložit protokolem o provedení zkoušky,
-pro živičné vrstvy krytu vozovky doložit zkoušky – tloušťka, spojitost, hutnění,
-budou dodržena ochranná pásma u silničních propustků – 3 m,
-zasáhne-li výsprava vozovky do vodorovného značení, musí být obnoveno,
-podélná pokládka sítí za provozu bude prováděna po jednotlivých úsecích nepřesahujících 50
m a musí být provedeny vč. hutněného obsypu vedení, zásypu rýhy a provizorní konstrukce
vozovky, pouze konečná úprava vozovky se provede v celém úseku,
-držitel souhlasu zajistí místo zvláštního užívání silnice po celou dobu po předání zpět správci
dle potřeby dopravním značením projednaným s Policií ČR DI Svitavy a silničním správním
úřadem,
-držitel souhlasu ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvláštního užívání
silnice a za případné škody jim zvl. užíváním silnice způsobené do doby protokolárního
předání opravené silnice zpět SÚSPK a za případné škody vzniklé vinou vad vzniklých po
dobu záruční doby,
-zásahy do vozovky nebudou provedeny v zimním období (1.11. – 31.3.),
-min. 1 měsíc před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel silniční správní úřad odbor
dopravy MěÚ Svitavy o vydání Rozhodnutí o povolení ke zvl.užívání podle § 25, odst.6,
písm.“c“, bod 3 – provádění stavebních prací a Stanovení dopravního značení,
-po vydání Rozhodnutí o povolení stavebních prací, ale do zahájení vlastních prací musí být
uzavřena smlouva o podmínkách zřízení stavby mezi investorem, zhotovitelem, Správou a
údržbou silnic Pardubického kraje a předáno staveniště.
22. Budou dodrženy podmínky
Vyjádření firmy Telefónica Czech Republic, a.s.
Č.j. : 693945/13 ze dne 07.11.2013
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření
vydává společnost Telefónica Czech Republik, a.s.(dále jen Telefónica) následující Vyjádření: dojde ke střetu
se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu
s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přeloženém výřezu/výřezech
z účelové mapy SEK společnosti Telefónica vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
1)Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i důvod vydání Vyjádření
stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového
území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle
bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto
Vyjádření nastane nejdříve.
2)Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho
záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 7 (celkem 44)
SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a
nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek
ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance
společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Jaromír Liška, tel.: 602413539, e-mail:
jaromí[email protected] (dále jen POS).
3)Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle
ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného
úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
4)Pro účely přeložení SEK dle bodu 3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností
Telefónica Smlouvu o realizaci překládky SEK.
5)Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica, které jsou nedílnou
součástí tohoto Vyjádření.
6)Společnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré
dostupné informace o SEK.
7)Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro
který mu byly tato poskytnut. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat,
pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Telefónica, V případě porušení těchto povinností
vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica
I. Obecná ustanovení
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo
jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a
odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit
veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví
společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve
veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné
pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je
povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí
v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního
vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK ( dále jen PVSEK ) nesmí používat mechanizačních prostředků a
nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré
náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít
jako podklad pro vytýčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo
toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo
toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.
II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat
číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit
vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí
všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce,
aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 8 (celkem 44)
odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak,
aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze
pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená
třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK.
Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK ( dále jen NVSEK ) je povinen provádět v takové vzdálenosti,
aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem,
správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba
před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas
POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do
kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební
mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku
NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit
niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť,
vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti
od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než
1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech,
kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se
SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné
a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s
případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými
rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím,
že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je
skříň o hraně cca 1m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění
takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast
Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
III. Práce v objektech a odstraňování objektů
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech,
kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovalos a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení
SEK.
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 9 (celkem 44)
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační,
koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s
příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení
SEK.
3 Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků
a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a
zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit
ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen
postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti
Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště
(jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o
šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového
zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka,
nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících
tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková
opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných
technologií.
V. Křížení a souběh se SEK
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury,
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce
a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen
utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či
vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než
0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není
schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 10 (celkem 44)
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti
menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit
POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby
umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu
nebo pod zpevněnou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
• projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni
či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti
menší než 1,5 m od kabelovodu.
Zkratky: Telefónica – Telefónica Czech Republic, a.s., SEK – síť elektronických komunikací, POS – pracovník
ochrany sítě, NVSEK – nadzemní vedení sítě elektronických komunikací, PVSEK - podzemní vedení sítě
elektronických komunikací
23. Budou dodrženy podmínky
Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Zn.: 1060650156 ze dne 27.11.2013
V majetku ČEZ Distribuce, a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: PODZEMNÍ SÍTĚ, NADZEMNÍ
SÍTĚ A STANICE.
V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím
zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické linky
840 840 840.
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.
(energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a
ČSN EN 50423-1
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemního vedení
nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma
podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých
prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č.
458/2000 Sb. v platném znění.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před
započetím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické
linky 840 840 840.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,
kontaktujte Poruchovou linku 840 850 860.
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH
VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst.(3), Zák. č.458/2000 Sb. je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany :
a)u napětí nad 1kV a do 35 kV včetně
i)pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp.10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994),
ii)pro vodiče s izolací základní 2 metry,
iii)pro závěsná kabelová vedení 1 metr.
b)u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do
31.12.1994).
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 11 (celkem 44)
1.zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
2.provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
3.provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob.
4.provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
5.vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a
(11) Zákona č. 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1.Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN
50 110-1).
2.Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěný tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3.Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemního vedení vysokého
napětí.
4.Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
5.Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6.Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, již se týká s ČSN EN 50110-1.
7.Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní úvar provozovatele
distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou
kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení,zaizolování živých částí…) pokud
nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8.V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prácí je nutné požádat
minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat
o zaizolování části vedení.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní
energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č.458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti
v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH
VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy 110kV včetně a vedení řídící, měřící a
zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) zakázáno:
a)zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b)provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
c)provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob.
d)provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
e)vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a
(11) Zákona č. 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 12 (celkem 44)
1.Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
2.Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížená na 0,5 metru.
3.Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prací na staveništích.
4.Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1,
ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5.Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6.Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7.Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8.Před záhonem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tuto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminovaného místo znovu odkrýt.
9.Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození.
10.Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11.Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na
Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, která je Vám
k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12.Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13.Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém
zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma
nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH
STANIC
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst.(6), Zák. č.458/2000 Sb. a je vymezeno
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a)u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52kV v budovách 20 metrů od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva.
b)u stožárových el. stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad
1kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 metrů od vnější hrany půdorysu stanice ve všech
směrech,
c)u kompaktních a zděných el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV na
úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d)u vestavěných el.stanic 1 metr od obestavění.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst.(8) a (10) zakázáno:
1.zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení ,jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
2.provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
3.provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob.
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 13 (celkem 44)
4.provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a
(11) Zákona č.458/2000 Sb.
V ochranném pásmu elektrické stanice je nadále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména :
1.provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení).
2.skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo rozvaděčům vysokého
nebo nízkého napětí.
3.umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
4.zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
24. Budou dodrženy podmínky
Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Zn.: 1060770499 ze dne 18.11.2013
S udělení souhlasu, vyjádření k projektové dokumentaci územnímu a stavebnímu řízení:
„Výstavba kanalizace obec Vendolí“ souhlasíme v případě dodržení níže uvedených
podmínek.
Pro tuto stavbu bude nutno dodržet:
Minimální vzdálenost veškerých staveb od stávajících podzemních sítí NN musí být min.1 m.
Minimální vzdálenost cizích zařízení od stávajících sloupů distribuční sítě NN může být 1 m.
Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ a.s. k našim zařízením pro
provozování a údržbu.
V případě požadavku na přeložku, stávajícího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude
nutné požádat na samostatném formuláři.
Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení činí 1 metr od pláště krajního kabelu.
Musí být dodrženy veškeré vzdálenosti dle platných norem ČSN.
V případě prováděných prací v ochranném pásmu zařízení linek VN, kabelových vedení VN a
NN a DTS distribučních trafostanic, žádejte pro tuto činnost o souhlas s činností v ochranném
pásmu distribuční sítě linek VN, KVN, DTS, KNN (samostatný formulář + kat.mapa
zájmového území).
Před zahájením stavby bude nutné zajistit vytýčení stávajícího podzemního zařízení v majetku
ČEZ Distribuce, a.s. od ČEZ Distribuční služby s.r.o., poruchové služby Svitavy na lince
840 840 840.
Pokud výstavbou dojde k dotčení stávajících sítí ČEZ Distribuce a.s., bude nutno zažádat o
přeložení stávajících sítí dle zákona 458/00 Sb.
Zemní práce do 1 m od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez
mechanizačních prostředků.
25. Budou dodrženy podmínky
Vyjádření k existenci energetického zařízení RWE Distribuční služby, s.r.o.
Zn. : 5000870396 ze dne 28.11.2013
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
-obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského
zařízení
-při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního
vodiče
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 14 (celkem 44)
-u křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika stavu
potrubí
-pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského
zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
-dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm,
minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se
opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského
zařízení, který činí:
a)u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn
v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
b)u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu.
c)u technologických objektů 4 m od půdorysu.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti
v ochranném pásmu plynárenského zařízení :
1) za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského
zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení
považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno
vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána
minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací)
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení
nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení
stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán
protokol,
4) bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04 – tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související se stavbou,
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení a rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je nutné učinit taková
opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození,
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9)
neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude
podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská
zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly
nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je
povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě
styku stavby s PZ.
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 15 (celkem 44)
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení.
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP)
na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební
činnosti,
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku – 5000870396
a datum tohoto stanoviska. Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.
26. Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod látkami
závadnými vodám ve smyslu zák.č.254/2001 Sb.§ 39, zejména ropnými látkami.
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1) správního řádu :
zástupce stavebníka na základě plné moci
VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto
Obdrží:
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2,3 správního řádu :
Adam Milan, Vendolí 309, Vendolí, 569 14
Adámek Ladislav, Vendolí 281, Vendolí, 569 14
Adámek Milan, Vendolí 248, Vendolí, 569 14
Adámek Pavel, Vendolí 281, Vendolí, 569 14
Adámek Petr, Vendolí 78, Vendolí, 569 14
Adámková Jitka, Vendolí 281, Vendolí, 569 14
Adamová Marie, Vendolí 309, Vendolí, 569 14
Ambrož Mojmír Ing., Vendolí 58, Vendolí, 569 14
Ambrož Zdeněk , Vendolí 322, Vendolí, 569 14
Ambrož Zdeněk Ing., Vendolí 230, Vendolí, 569 14
Ambrožová Daniela, Vendolí 322, Vendolí, 569 14
Ambrožová Miriam Ing., Vendolí 230, Vendolí, 569 14
Antoš Karel, Vendolí 142, Vendolí, 569 14
Antošová Veronika, Vendolí 142, Vendolí, 569 14
AVZO TSČ ČR Zájmový klub střeleckého sportu, Vendolí 320, Vendolí, 569 14
Bakeš Pavel Mgr., č.p. 74, 53836 Žumberk
Bakešová Jitka, č.p. 74, 53836 Žumberk
Barák Jiří, Vendolí 295, Vendolí, 569 14
Barák Jiří, Na Vějíři 786/8, Svitavy, Lány, 568 02
Baráková Dana, Vendolí 295, Vendolí, 569 14
Baráková Eva , Vendolí 244, Vendolí, 569 14
Bárta Antonín , Pražská 697/12, Svitavy, Předměstí, 568 02
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 16 (celkem 44)
Bárta Patrik, Pražská 697/12, Svitavy, Předměstí, 568 02
Bartoš René, U Kojeneckého ústavu 568/13, Svitavy, 568 02
Bartošík Lubomír, č.p. 88, 56914 Vendolí
Bednaríková Ludmila, Rozkvet 2059/126-46, Pov. Bystrica, Slovensko
Bednář Jan, Vendolí 45, Vendolí, 569 14
BEKRS, V.O.S., Vendolí 141, Vendolí, 569 14
Benda Milan, Vendolí 275, Vendolí, 569 14
Bendová Hana, Vendolí 275, Vendolí, 569 14
Bezděková Veronika, Jevíčská 171/58, Třebětín, 67961 Letovice
Bican Leopold, Vendolí 241, Vendolí, 569 14
Bican Loeš, Vendolí 241, Vendolí, 569 14
Bicanová Květa, Vendolí 241, Vendolí, 569 14
Bis Aleš Ing. , Vendolí 199, Vendolí, 569 14
Blaha Jaroslav, Vendolí 284, Vendolí, 569 14
Blahová Jitka, Vendolí 284, Vendolí, 569 14
Blažek Jaroslav, Vendolí 69, Vendolí, 569 14
Blažek Oldřich, Vendolí 76, Vendolí, 569 14
Blažková Hana, Vendolí 76, Vendolí, 569 14
Blažková Květuše, Vendolí 150, Vendolí, 569 14
Boháčková Zdeňka, Vendolí 128, Vendolí, 569 14
Bohuslav Stříteský, Vendolí 260, Vendolí, 569 14
Božek Václav, Bellova 363/14, Brno, Kohoutovice, 623 00
Božková Jitka Mgr., Bellova 363/14, Brno, Kohoutovice, 623 00
Brožek Zdeněk Ing., Bosonožská 325/13, Starý Lískovec, 62500 Brno
Brzeżańska Janina, U Státní hranice 363/12, Karviná, Ráj, 734 01
Břenek Jan, Úvoz 592/7, Lány, 56802 Svitavy
Břenek Josef, Vendolí 257, Vendolí, 569 14
Břenek Petr, Vendolí 194, Vendolí, 569 14
Břenek Vít , Vendolí 218, Vendolí, 569 14
Břenková Lenka, Vendolí 194, Vendolí, 569 14
Břenková Věra, č.p. 253, 73904 Krásná
Břoušek Jiří , Merhautova 1036/172, Černá Pole, 61400 Brno
Břoušková Jiřina , Jeřabinová 747/16, Staré Brno, 60200 Brno
Buchta Luboš , Vendolí 308, Vendolí, 569 14
Buchta Vladimír, Vendolí 286, Vendolí, 569 14
Buchtová Lenka Mgr., Vendolí 286, Vendolí, 569 14
Buchtová Marie, Vendolí 50, Vendolí, 569 14
Buchtová Marta, Vendolí 286, Vendolí, 569 14
Bureš František, Vendolí 154, Vendolí, 569 14
Bureš Zdeněk, Vendolí 154, Vendolí, 569 14
Burešová Dagmar, Vendolí 181, Vendolí, 569 14
Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5, Svitavy, Předměstí, 568 02
Cicvárek Jiří PhDr., Slavíčkova 413/8, Brno, Lesná, 638 00
Cicvárková Radoslava PhDr., Slavíčkova 413/8, Brno, Lesná, 638 00
Císař Petr, Opatovec 190, Opatovec, 568 02
Císařová Ilona, Opatovec 190, Opatovec, 568 02
Csizmadiová Zdeňka , Vendolí 252, Vendolí, 569 14
Cupalová Kristýna, Kapitána Jaroše 717/61, Lány, 56802 Svitavy
Čech Aleš, Vendolí 108, Vendolí, 569 14
Čechová Zita, Vendolí 108, Vendolí, 569 14
Čejka Miroslav, Vendolí 49, Vendolí, 569 14
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 17 (celkem 44)
Čermák Jaroslav Ing., Vendolí 326, Vendolí, 569 14
Čermáková Ivana Mgr., Vendolí 326, Vendolí, 569 14
Černá Milada Ing. PaedDr., Slatinka 144/9, Slatina, 62700 Brno
Černá Renata, Vendolí 177, Vendolí, 569 14
Černý Karel, Komenského 68, 66401 Řícmanice
Černý Václav, Vendolí 177, Vendolí, 569 14
Česák Jan, Západní 1428/18, 57101 Moravská Třebová
Česáková Hana, Vendolí 196, Vendolí, 569 14
Čuřík Josef, Čuříková Vlasta, Vendolí 75, Vendolí, 569 14
Demel Karel, Vendolí 26, Vendolí, 569 14
Demel Milan, Vendolí 32, Vendolí, 569 14
Demelová Dana , Vendolí 26, Vendolí, 569 14
Denevová Irena, Pístov 17, Jihlava, 586 01
Dobiáš Jan, Šalounova 1461/7, Svitavy, Předměstí, 568 02
Dobiáš Libor, Vendolí 178, Vendolí, 569 14
Dobiášová Helena , Vendolí 178, Vendolí, 569 14
Dočkal Stanislav, Seifertova 627/6, Svitavy, Předměstí, 568 02
Doleček František, Vendolí 110, Vendolí, 569 14
Doleželová Michaela Ing., Vendolí 32, Vendolí, 569 14
Drábová Hana , Smrčenská 4238/7, Jihlava, Jihlava, 586 01
Drahomíra Paulusová, Vendolí 307, Vendolí, 569 14
Drahomíra Šilerová, Vendolí 34, Vendolí, 569 14
Drápela Jaromír, Vendolí 111, Vendolí, 569 14
Drápelová Martina, Vendolí 111, Vendolí, 569 14
Drápelová Martina, Vendolí 269, Vendolí, 569 14
Drdlová Dana, Vendolí 269, Vendolí, 569 14
Drštičková Alena, Telečská 4954/9, Jihlava, 586 01
Dudáš Rudolf, Vendolí 19, Vendolí, 569 14
Dudášová Jindřiška, Vendolí 19, Vendolí, 569 14
Dušková Kateřina, Vendolí 157, Vendolí, 569 14
Dvořáčková Anna, Vendolí 169, Vendolí, 569 14
Dvořák Libor, č.p. 120, 57201 Květná
Dvořák Pavel, Vendolí 344, Vendolí, 569 14
Dvořák Radek, č.p. 143, 56901 Hradec nad Svitavou
Dvořáková Marie, Vendolí 17, Vendolí, 569 14
Ehrenbergerová Jana, Vendolí 193, Vendolí, 569 14
Exler Zbyněk Bc., Vendolí 112, Vendolí, 569 14
Exlerová Monika, Vendolí 112, Vendolí, 569 14
Fedrsel Emil, Vendolí 279, Vendolí, 569 14
Fedrselová Alena, Vendolí 279, Vendolí, 569 14
Fejtová Petra, Na Vějíři 828/14, Lány, 56802 Svitavy
Fialová Marie, Vendolí 251, Vendolí, 569 14
Fišer Martin, Vendolí 40, Vendolí, 569 14
Folerová Jana Ing., Boční 966/47, Letovice, 679 61
Formánek Jakub, Vondroušova 1209/48, Řepy, 16300 Praha 17
Friedl František, Vendolí 213, Vendolí, 569 14
Friedl Jan Ing. , Vendolí 328, Vendolí, 569 14
Friedlová Věra , Vendolí 328, Vendolí, 569 14
Fuksová Eliška, Vendolí 238, Vendolí, 569 14
Galašová Alena, Vendolí 159, Vendolí, 569 14
Gottwaldová Barbora Ing., č.p. 117, 66603 Všechovice
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 18 (celkem 44)
Gregor Petr, Vendolí 311, Vendolí, 569 14
Gregorová Marcela, Vendolí 311, Vendolí, 569 14
Grmela Václav, Větrná 879/22, Lány, 56802 Svitavy
Grmelová Marie, Větrná 879/22, Lány, 56802 Svitavy
Groszmanová Dana , Vendolí 42, Vendolí, 569 14
Gruber Jaromír, Vendolí 264, Vendolí, 569 14
Gruber Jaroslav, Vendolí 253, Vendolí, 569 14
Gruber Jiří, Vendolí 239, Vendolí, 569 14
Gruberová Jitka, Vendolí 253, Vendolí, 569 14
Gruberová Marie, Vendolí 264, Vendolí, 569 14
Hanych Bohumil , Vendolí 55, Vendolí, 569 14
Haraštová Petra, Vendolí 68, Vendolí, 569 14
Havlíček Ondřej, Vendolí 125, Vendolí, 569 14
Havlíčková Lucie, č.p. 34, 56904 Brněnec
Havlík Antonín, Vendolí 216, Vendolí, 569 14
Havlík Pavel, Vendolí 216, Vendolí, 569 14
Havlíková Jana, Vendolí 216, Vendolí, 569 14
Hejtmánek Marek, Vendolí 323, Vendolí, 569 14
Hejtmánek Miroslav, Vendolí 52, Vendolí, 569 14
Hejtmánková Marta, Malé náměstí 1983/22, Svitavy, 568 02
Hemerka František, Richarda Kloudy 1701/1a, Předměstí, 56802 Svitavy
Hemerka Jiří , Dimitrovova 1966/21, Předměstí, 56802 Svitavy
Hemerka Radek, Vendolí 126, Vendolí, 569 14
Hemerková Božena, Richarda Kloudy 1701/1a, Předměstí, 56802 Svitavy
Hladík Miroslav, Vendolí 229, Vendolí, 569 14
Hladík Miroslav, Vendolí 215, Vendolí, 569 14
Hladík Oldřich, Vendolí 300, Vendolí, 569 14
Hladík Zdeněk, Vendolí 51, Vendolí, 569 14
Hladík Zdeněk , Vendolí 56, Vendolí, 569 14
Hladíková Alena, Vendolí 300, Vendolí, 569 14
Hollasová Anna, Opletalova 174, Šipší, 28401 Kutná Hora
Homolka Petr, č.p. 216, 56955 Janov
Horká Drahomíra, Vendolí 155, Vendolí, 569 14
Horká Jarmila, Vendolí 119, Vendolí, 569 14
Horká Radka, č.p. 119, 56914 Vendolí
Horká Renata, Vendolí 144, Vendolí, 569 14
Horká Růžena, Vendolí 10, Vendolí, 569 14
Horký Jaroslav, Vendolí 10, Vendolí, 569 14
Horký Jiří, Vendolí 47, Vendolí, 569 14
Horký Josef, Vendolí 119, Vendolí, 569 14
Horký Josef, Vendolí 104, Vendolí, 569 14
Horký Ladislav, Vendolí 144, Vendolí, 569 14
Horký Slavomír, Vendolí 155, Vendolí, 569 14
Hrnčíř Josef, Chelčického 1613/2, Předměstí, 56802 Svitavy
Hřebíček René, č.p. 139, 56901 Hradec nad Svitavou
Hulík Miroslav, Vítězná 1274/68, Předměstí, 56802 Svitavy
Hušek Jiří, Ruská 2043/28, Svitavy, Předměstí, 568 02
Chaloupka František, Vendolí 293, Vendolí, 569 14
Chaloupka Jiří, Vendolí 298, Vendolí, 569 14
Chaloupka Pavel, Vendolí 294, Vendolí, 569 14
Chaloupková Iveta, Vendolí 294, Vendolí, 569 14
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 19 (celkem 44)
Chaloupková Jarmila, Vendolí 247, Vendolí, 569 14
Chaloupková Jaroslava, Vendolí 293, Vendolí, 569 14
Chaloupková Lenka, Vendolí 104, Vendolí, 569 14
Chalupa Josef, Vendolí 14, Vendolí, 569 14
Chalupa Josef, Vendolí 212, Vendolí, 569 14
Chalupová Květoslava, Vendolí 242, Vendolí, 569 14
Chalupová Milena, Vendolí 14, Vendolí, 569 14
Charous Jan, Vendolí 282, Vendolí, 569 14
Charousová Jana, Vendolí 282, Vendolí, 569 14
Charouz Jiří, č.p. 368, 56901 Hradec nad Svitavou
Chmelař Petr , Bratří Čapků 1747/13, Svitavy, Předměstí, 568 02
Chudlařská Eva , Na Dílech 807/6, Praha, Michle, 141 00
Jakubec Bohumil, Vendolí 233, Vendolí, 569 14
Jančík Michal, Máchova alej 293/1, Předměstí, 56802 Svitavy
Janeček Jaroslav , Pod Kasárny 302, Lázně Bohdaneč, 533 41
Janeček Jiří, Vendolí 282, Vendolí, 569 14
Janeček Roman, č.p. 387, 56907 Radiměř
Janečková Dagmar, Vendolí 282, Vendolí, 569 14
Janoušek Miroslav, Vendolí 25, Vendolí, 569 14
Janoušek Pavel Bc., Kapitána Jaroše 714/97c, Svitavy, Lány, 568 02
Janoušková Jarmila PhDr., Vendolí 291, Vendolí, 569 14
Janoušková Ludmila, Vendolí 25, Vendolí, 569 14
Jaroš Jaroslav, č.p. 6, 56914 Vendolí
Jarošová Květoslava, č.p. 6, 56914 Vendolí
Jedlinská Šárka, č.p. 106, 56912 Opatov
Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, Wolkerova alej 171/14, Svitavy, Město, 568 02
Juklová Helena, Vendolí 178, Vendolí, 569 14
Juríková Miluše, V předpolí 1449/24, Vršovice, 10000 Praha 10
Juřičková Marta, Vendolí 268, Vendolí, 569 14
Juřík Ladislav Bc., č.p. 3, 59263 Štěpánov nad Svratkou
Just Zdeněk Samson, Vendolí 236, Vendolí, 569 14
Justová Monika Jasmína, Vendolí 236, Vendolí, 569 14
Juza Aleš, Vendolí 277, Vendolí, 569 14
Jůzová Romana Mgr., Vendolí 82, Vendolí, 569 14
Juzová Zdenka, Vendolí 277, Vendolí, 569 14
Kabátová Gabriela, č.p. 83, 56914 Vendolí
Kabátová Ilona, Vendolí 212, Vendolí, 569 14
Kafoněk Lubomír , Pomezí 394, Pomezí, 569 71
Kafún Jan, Vendolí 191, Vendolí, 569 14
Kalášek Josef , Vendolí 208, Vendolí, 569 14
Kalášek Zdeněk, Vendolí 38, Vendolí, 569 14
Kalášková Jana, Vendolí 38, Vendolí, 569 14
Kamenárová Kateřina, Modřická 146/12, Přízřenice, 61900 Brno
Karlíček Josef, Vendolí 303, Vendolí, 569 14
Karlíčková Marie, Vendolí 303, Vendolí, 569 14
Karlíčková Zdenka, Vendolí 202, Vendolí, 569 14
Karlíková Alena, NÁDRAŽNÍ 331, LANŠKROUN, 563 01
Kašparová Ivana Mgr. , Fučíkova 826, Litomyšl, Litomyšl-Město, 570 01
Kefurt Jaroslav, Vendolí 134, Vendolí, 569 14
Kefurtová Marie, Vendolí 134, Vendolí, 569 14
Klíma Robert, Vendolí 332, Vendolí, 569 14
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 20 (celkem 44)
Klímová Ilona Mgr. , Dubová 636/3, Brno, Jundrov, 637 00
Klímová Markéta, Vendolí 332, Vendolí, 569 14
Klusák Karel, Vendolí 57, Vendolí, 569 14
Kocourek Karel, Vendolí 107, Vendolí, 569 14
Kocourek Václav, Vendolí 250, Vendolí, 569 14
Kocourková Milada, Vendolí 250, Vendolí, 569 14
Kolář Ladislav, Vendolí 167, Vendolí, 569 14
Kolář Petr, Kochov 33, 67961 Letovice
Kolář Petr, Kochov 33, 67961 Letovice
Kolářová Jitka, Vendolí 276, Vendolí, 569 14
Kollárová Martina, Smetanova 234, 53345 Opatovice Nad Labem
Koloničná Albína, Sezemická 1293, Pardubice, Bílé Předměstí, 530 03
Kolouchová Věra, Vendolí 22, Vendolí, 569 14
KOLSPOL a.s., Šmejkalova 1593/5, Žabovřesky, 61600 Brno
Komínek Jindřich, Vendolí 210, Vendolí, 569 14
Komůrka Zdeněk, Vendolí 98, Vendolí, 569 14
Kostka Drahomír, Vendolí 187, Vendolí, 569 14
Kostková Věra, Vendolí 187, Vendolí, 569 14
Koutná Eva , Vendolí 263, Vendolí, 569 14
Koutný Vlastimil, Vendolí 263, Vendolí, 569 14
Krajsl Libor, Vendolí 123, Vendolí, 569 14
Krajslová Markéta, Vendolí 123, Vendolí, 569 14
Kratochvíl Miloš, Moldavská 534/17, Brno, Bohunice, 625 00
Kratochvíla Marek, Vendolí 339, Vendolí, 569 14
Kratochvílová Lenka, Vendolí 339, Vendolí, 569 14
Kredit group s.r.o., Sokolská třída 1263/24, 70200 Ostrava
Krejčí Lubomír, Javorová 1044, Podklášteří, 67401 Třebíč
Kuba Zdeněk, Antonína Slavíčka 647/32, Lány, 56802 Svitavy
Kubová Hana, Antonína Slavíčka 647/32, Lány, 56802 Svitavy
Kučerová Eva, Dělnická 1057/16, Předměstí, 56802 Svitavy
Kuda Zdeněk , Vendolí 13, Vendolí, 569 14
Kudová Zdeňka, Vendolí 13, Vendolí, 569 14
Kumhála František , Vendolí 180, Vendolí, 569 14
Kvapil Miroslav, Vendolí 297, Vendolí, 569 14
Kvapilová Růžena, Vendolí 297, Vendolí, 569 14
Kvasnicová Renata, Vendolí 245, Vendolí, 569 14
Kysilka Jaroslav, Vendolí 261, Vendolí, 569 14
Lacina František, Vendolí 12, Vendolí, 569 14
Lacina Josef, Na Drážce 1555, Pardubice, 530 03
Lacinová Jiřina, Na Drážce 1555, Pardubice, 530 03
Lacinová Marie, Vendolí 12, Vendolí, 569 14
Laszlop Josef, Vendolí 302, Vendolí, 569 14
Laszlopová Ivana, Vendolí 302, Vendolí, 569 14
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
Lipták Albín, Vendolí 195, Vendolí, 569 14
Lipták Jindřich , DiS, Milady Horákové 496/54, Předměstí, 56802 Svitavy
Lukele Pavel, Vendolí 314, Vendolí, 569 14
Lukele Tomáš, Vendolí 314, Vendolí, 569 14
Lukelová Anna, Vendolí 314, Vendolí, 569 14
Lustyková Eva , Vendolí 232, Vendolí, 569 14
Macek Roman, č.p. 62, 56914 Vendolí
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 21 (celkem 44)
Maděrová Marcela, Vendolí 244, Vendolí, 569 14
Mach Milan, Vendolí 316, Vendolí, 569 14
Mach Miroslav, Vendolí 329, Vendolí, 569 14
Machová Pavlína, Vendolí 316, Vendolí, 569 14
Makulová Angelika, Vendolí 226, Vendolí, 569 14
Malinská Anna, Vendolí 169, Vendolí, 569 14
Martišová Júlia, č.p. 21, 02072 Mojtín, Slovensko
Maruš Vladimír, Vendolí 340, Vendolí, 569 14
Marušová Andrea Mgr., Vendolí 340, Vendolí, 569 14
Maťha Jan Bc., č.p. 33, 56914 Vendolí
Matoušek Josef, Vendolí 102, Vendolí, 569 14
Matras Eduard Ing. , Vendolí 161, Vendolí, 569 14
Mauer Jan, č.p. 346, 56914 Vendolí
Mauerová Daniela, č.p. 346, 56914 Vendolí
Menc Milan, Vendolí 1, Vendolí, 569 14
Mencová Eva, Vendolí 1, Vendolí, 569 14
Mencová Lenka, Vendolí 292, Vendolí, 569 14
Město Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Michalcová Martina, Kachlíkova 890/13, Brno, Bystrc, 635 00
Michút Josef, č.p. 64, 01864 Zubak, Slovensko
Michút Pavol, č.p. 109, 01857 Mikušovce, Slovensko
Michút Peter, č.p. 64, 01864 Zubak, Slovensko
Michút Viktor, č.p. 65, 01864 Zubak, Slovensko
Miloslav Odvárka, Vendolí 124, Vendolí, 569 14
Milota Jan, Vendolí 235, Vendolí, 569 14
Milota Jan, Vendolí 198, Vendolí, 569 14
Milota Marek, Vendolí 341, Vendolí, 569 14
Milota Stanislav, Vendolí 310, Vendolí, 569 14
Milotová Gabriela, Vendolí 341, Vendolí, 569 14
Milotová Hana, Vendolí 198, Vendolí, 569 14
Milotová Jana, Vendolí 310, Vendolí, 569 14
Minář Zdeněk , Vendolí 103, Vendolí, 569 14
Minařík Antonín, Vendolí 39, Vendolí, 569 14
Moučka Josef, Vendolí 29, Vendolí, 569 14
Moučka Miroslav, T. G. Masaryka 5/3, Svitavy, 568 02
Moučková Marie, T. G. Masaryka 5/3, Svitavy, 568 02
Müllerová Lenka Ing. Bc, Tyrše a Fügnera 649/15, 56802 Svitavy
Neděla Josef, Vendolí 183, Vendolí, 569 14
Nedělová Marie, Vendolí 183, Vendolí, 569 14
Nepraš Martin, Vendolí 225, Vendolí, 569 14
Neprašová Marcela, Vendolí 225, Vendolí, 569 14
Netolická Jana, Vendolí 249, Vendolí, 569 14
Netolický Karel, Vendolí 249, Vendolí, 569 14
Neumannová Lenka, Šmejkalova 1759/15, Žabovřesky, 61600 Brno
Nováčková Hana, Vendolí 344, Vendolí, 569 14
Novák Ladislav Ing., Čs. armády 1020, 56401 Žamberk
Novák Milan, Vendolí 289, Vendolí, 569 14
Novák Milan, KPT. JAROŠE 118/82, SVITAVY, LÁNY, 568 02
Novák Petr, Vendolí 244, Vendolí, 569 14
Novák Petr, Vendolí 14, Vendolí, 569 14
Nováková Eva, č.p. 8, 56904 Brněnec
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 22 (celkem 44)
Nováková Helena, Vendolí 289, Vendolí, 569 14
Nováková Karolína, Vendolí 14, Vendolí, 569 14
Nováková Valentýna, Vendolí 14, Vendolí, 569 14
Novotná Jitka, Vendolí 259, Vendolí, 569 14
Novotná Marie, Vendolí 278, Vendolí, 569 14
Novotný Karel, Vendolí 259, Vendolí, 569 14
Novotný Milan, Vendolí 278, Vendolí, 569 14
Obec Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230, Hradec nad Svitavou, 569 01
Obec Vendolí, Vendolí 103, Vendolí, 569 14
Obitková Marta, Vendolí 228, Vendolí, 569 14
Odvárková Jana, Vendolí 124, Vendolí, 569 14
Olexík Bohuslav, Vendolí 153, Vendolí, 569 14
Opršál František, Vendolí 288, Vendolí, 569 14
Opršálová Ludmila Mgr., Vendolí 288, Vendolí, 569 14
Oujezdská Jana, č.p. 7, 56903 Rozhraní
Paclík Martin, Vendolí 146, Vendolí, 569 14
Paclík Miroslav, Vendolí 160, Vendolí, 569 14
Paclíková Mojmíra, Vendolí 267, Vendolí, 569 14
Paclíková Olga, Vendolí 146, Vendolí, 569 14
Paclíková Věra Bc., Vendolí 160, Vendolí, 569 14
Pandula Jiří, Vendolí 189, Vendolí, 569 14
Pandulová Alexandra Ing. , Vendolí 189, Vendolí, 569 14
Pavliš Vladimír, Vendolí 206, Vendolí, 569 14
Pavlišová Blanka, Vendolí 206, Vendolí, 569 14
Pavlišová Miluše, Vendolí 290, Vendolí, 569 14
Pavlišová Veronika, č.p. 285, 56914 Vendolí
Pečínka Karel, Vendolí 121, Vendolí, 569 14
Pečinka Karel Ing., Vendolí 333, Vendolí, 569 14
Pečinková Věra, Vendolí 121, Vendolí, 569 14
Pelzová Vendula, Vendolí 132, Vendolí, 569 14
Pešek Bohumil, KAMENNÁ HORKA ČP.64
Petr František , Vendolí 21, Vendolí, 569 14
Popelka Petr, Vendolí 143, Vendolí, 569 14
Petrová Marie, Vendolí 21, Vendolí, 569 14
Pikovský Aleš, Antonína Slavíčka 644/40, Svitavy, Lány, 568 02
Pikovský Jiří, Nejedlého 1698/12, Předměstí, 56802 Svitavy
Pisca Dušan, Vendolí 36, Vendolí, 569 14
Pisca Milan, Vendolí 203, Vendolí, 569 14
Piscová Miluše, Vendolí 36, Vendolí, 569 14
Piscová Renata, Vendolí 203, Vendolí, 569 14
Pivoňková Jaroslava, Vendolí 92, Vendolí, 569 14
Plachá Lenka, Neumannova 1603/6, Předměstí, 56802 Svitavy
Podařilová Marie, Antonína Slavíčka 651/27, Svitavy, Lány, 568 02
Pohanka Bohumil, Dimitrovova 1962/29, Svitavy, Předměstí, 568 02
Pokorný Jiří Ing. CSc., Jugoslávská 669/113, Brno, Černá Pole, 613 00
Pokorný Jiří Ing. CSc., Vendolí 143, Vendolí, 569 14
Popelka Josef, Vendolí 89, Vendolí, 569 14
Popelka Miroslav, Vendolí 127, Vendolí, 569 14
Popelková Lucie, Vendolí 143, Vendolí, 569 14
Popelková Marie, Moravská Chrastová 70, Brněnec, 569 04
Popilka Jaromír, Vendolí 324, Vendolí, 569 14
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 23 (celkem 44)
Popilková Lenka, Vendolí 324, Vendolí, 569 14
Pospíšil Ladislav, Vendolí 195, Vendolí, 569 14
Pospíšil Vlastimil , Vendolí 39, Vendolí, 569 14
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno
Procházka Tomáš, č.p. 243, 56914 Vendolí
Procházková Marie, Vendolí 93, Vendolí, 569 14
Prokop Antonín, Vendolí 258, Vendolí, 569 14
Prokopová Iva, Vendolí 258, Vendolí, 569 14
Průša Pavel, Vendolí 15, Vendolí, 569 14
Průšová Ludmila, Vendolí 15, Vendolí, 569 14
QANTO CZ s.r.o., Bubenská 943/8a, Praha, Holešovice, 170 00
QANTO s.r.o., Bubenská 943/8a, Praha, Holešovice, 170 00
Rejman Jan, Vendolí 271, Vendolí, 569 14
Rejmanová Ludmila, Vendolí 271, Vendolí, 569 14
Rybář Pavel, Vendolí 41, Vendolí, 569 14
Rybářová Pavla, Vendolí 41, Vendolí, 569 14
Řezník Miroslav, Vendolí 321, Vendolí, 569 14
Řezníková Hana, Vendolí 321, Vendolí, 569 14
Řídká Marcela, Vendolí 158, Vendolí, 569 14
Říha Miloslav, Vendolí 190, Vendolí, 569 14
Říhová Alena, Vendolí 190, Vendolí, 569 14
Římal Jiří, Vendolí 70, Vendolí, 569 14
Římalová Jiřina, Vendolí 70, Vendolí, 569 14
Římskokatolická farnost Vendolí, č.p. 325, 56914 Vendolí
Sadloň Milan, č.p. 119, 56901 Hradec nad Svitavou
Sahula Jaroslav, Vendolí 64, Vendolí, 569 14
Sahula Luděk, Vendolí 318, Vendolí, 569 14
Sahulová Alena, Vendolí 64, Vendolí, 569 14
Sahulová Romana, Vendolí 318, Vendolí, 569 14
Sedmík Jiří, Vendolí 66, Vendolí, 569 14
Sedmík Josef, Vendolí 66, Vendolí, 569 14
Sedmík Vladimír, Vendolí 305, Vendolí, 569 14
Sedmíková Ilona, Vendolí 305, Vendolí, 569 14
Schuster Miloslav, č.p. 109, 56901 Hradec nad Svitavou
Smělý Luboš Ing., Vendolí 100, Vendolí, 569 14
Smrčková Marcela, Kurská 295/2, Starý Lískovec, 62500 Brno
SOLE, spol. s r.o., Vendolí 28, Vendolí, 569 14
Sotona Karel, Vendolí 170, Vendolí, 569 14
Sotonová Iva, Vendolí 170, Vendolí, 569 14
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 533 53
Stará Blanka, Vendolí 3, Vendolí, 569 14
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00
Stehlík Josef, Vendolí 212, Vendolí, 569 14
Straková Věra, Vendolí 234, Vendolí, 569 14
Strnad Pavel, Vendolí 96, Vendolí, 569 14
Strnad Petr, Vendolí 342, Vendolí, 569 14
Strnadová Vlasta, Vendolí 96, Vendolí, 569 14
Strouhalová Lenka, č.p. 43, 56914 Vendolí
Strýček Pavel, Vendolí 86, Vendolí, 569 14
Strýček Tomáš, Vendolí 86, Vendolí, 569 14
Strýčková Hana, Vendolí 86, Vendolí, 569 14
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 24 (celkem 44)
Strýčková Kateřina, Vendolí 44, Vendolí, 569 14
Strýčková Květuše, Vendolí 86, Vendolí, 569 14
Strýčková Lucie, U Stadionu 543/21, Svitavy, Lány, 568 02
Stříteská Anna, Vendolí 95, Vendolí, 569 14
Stříteský František, Vendolí 95, Vendolí, 569 14
Suchý Jaroslav, Felberova 673/10, Svitavy, Lány, 568 02
Svatoň František, Vendolí 280, Vendolí, 569 14
Svatoň Karel, Vendolí 262, Vendolí, 569 14
Svatoňová Hana, Vendolí 280, Vendolí, 569 14
Svatoňová Jana, Vendolí 262, Vendolí, 569 14
Svoboda Jaroslav, U Školek 997, Litomyšl, 570 01
Svoboda Jiří, Vendolí 136, Vendolí, 569 14
Svoboda Jiří, Vendolí 304, Vendolí, 569 14
Svoboda Josef, Vendolí 84, Vendolí, 569 14
Svoboda Milan, Vendolí 53, Vendolí, 569 14
Svoboda Vítězslav , Vendolí 133, Vendolí, 569 14
Svobodová Dagmar, Vendolí 84, Vendolí, 569 14
Svobodová Eva, Vendolí 304, Vendolí, 569 14
Svobodová Lenka, Vendolí 136, Vendolí, 569 14
Svobodová Věra, Vendolí 131, Vendolí, 569 14
Svobodová Zdeňka, U Školek 997, Litomyšl, 570 01
Svojanovský Antonín, Vendolí 40, Vendolí, 569 14
Sýkora Miroslav Ing., Vendolí 301, Vendolí, 569 14
Sýkorová Libuše Mgr., nám. Osvobození 3795/8, 69501 Hodonín
SYLAN s.r.o., č.p. 291, 56901 Hradec nad Svitavou
Synek Jan, Vendolí 172, Vendolí, 569 14
Synek Jiří, Vendolí 148, Vendolí, 569 14
Synková Růžena, Vendolí 148, Vendolí, 569 14
Synková Vlasta, Vendolí 172, Vendolí, 569 14
Šilhán Jaroslav, Vendolí 265, Vendolí, 569 14
Šimek Ondřej, č.p. 205, 56914 Vendolí
Šimková Marie, č.p. 205, 56914 Vendolí
Šimperská Marie, Vendolí 274, Vendolí, 569 14
Šimperský Jaroslav, Vendolí 274, Vendolí, 569 14
Šlesariková Iveta, č.p. 225, Malé Košecké Podhradie, Slovensko
Špaček Martin, Botanická 829/46, Veveří, 60200 Brno
Šplíchal Luboš, Vendolí 120, Vendolí, 569 14
Štefánková Eva , Vendolí 145, Vendolí, 569 14
Šustr Jaroslav, č.p. 109, 56901 Hradec nad Svitavou
Šustrová Hana, č.p. 109, 56901 Hradec nad Svitavou
Švec Tomáš, Vendolí 72, Vendolí, 569 14
Švecová Štěpánka, Vendolí 72, Vendolí, 569 14
Tesař Jaroslav, Vendolí 182, Vendolí, 569 14
Tesař Zdeněk, Vendolí 59, Vendolí, 569 14
Tesařová Marie, č.p. 285, 56914 Vendolí
Tichá Zdeňka Ing., Vendolí 202, Vendolí, 569 14
Tomášková Veronika, Dis, Radiměřská 1086/4, Předměstí, 56802 Svitavy
Ulehlová Věra, Kamenná Horka 96, 568 02
Ulrych Josef, Vendolí 315, Vendolí, 569 14
Ulrychová Petra, Vendolí 315, Vendolí, 569 14
Unzeitig František, Vendolí 129, Vendolí, 569 14
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 25 (celkem 44)
Unzeitig Jaroslav, Vendolí 348, Vendolí, 569 14
Unzeitigová Jarmila, Vendolí 129, Vendolí, 569 14
Unzeitigová Marcela, Vendolí 348, Vendolí, 569 14
Ureš Vladimír, Staré náměstí 78, 56002 Česká Třebová
Vala Zdeněk, Vendolí 192, Vendolí, 569 14
Valová Jana, Vendolí 192, Vendolí, 569 14
Vašák Marcel, Vendolí 173, Vendolí, 569 14
Vašák Milan, Vendolí 173, Vendolí, 569 14
Vašáková Zlata, Vendolí 173, Vendolí, 569 14
Vašek Martin, Vendolí 201, Vendolí, 569 14
Veličková Ludmila, Vendolí 130, Vendolí, 569 14
Ventura Ladislav, Vendolí 67, Vendolí, 569 14
Veselá Marie, Národního osvobození 1038/19, Svitavy, 568 02
Veselík Pavel, Vendolí 338, Vendolí, 569 14
Veselíková Monika, Vendolí 338, Vendolí, 569 14
Veselý Libor, Národního osvobození 1038/19, Svitavy, 568 02
Veverková Petra, Vendolí 307, Vendolí, 569 14
Voborná Lenka, Vendolí 299, Vendolí, 569 14
Voborný Josef, Vendolí 299, Vendolí, 569 14
Vodička Bohumil, Felberova 715/31, Lány, 56802 Svitavy
Vodička František, Vendolí 106, Vendolí, 569 14
Vodička Stanislav, Milady Horákové 360/3, Předměstí, 56802 Svitavy
Vodička Václav, Vendolí 214, Vendolí, 569 14
Vodička Zdeněk, Svážná 384/28, Brno, Nový Lískovec, 634 00
Vodičková Helena, Vendolí 106, Vendolí, 569 14
Vodičková Růžena, Vendolí 214, Vendolí, 569 14
Vodičková Věra, Vendolí 287, Vendolí, 569 14
Vojta Martin, Na Vlaštovce 798, Skuteč, Skuteč, 539 73
Vojta Pavel, Československé armády 172, Skuteč, 539 73
Vojtová Marie, Československé armády 172, Skuteč, 539 73
Volf Jiří, Vendolí 266, Vendolí, 569 14
Volfová Marie , Vendolí 266, Vendolí, 569 14
Vomáčka Bohumil , Vendolí 175, Vendolí, 569 14
Vomáčková Alena, Vendolí 175, Vendolí, 569 14
Voříšek Josef, Vendolí 156, Vendolí, 569 14
Voříšková Zuzana, Vendolí 156, Vendolí, 569 14
Vrabcová Fuchsová Petra, č.p. 23, 56914 Vendolí
Vranová Gabriela, č.p. 274, Velké Košecké Podhradie, Slovensko
Vybíhal Milan, Vendolí 330, Vendolí, 569 14
Vybíhalová Petra, Vendolí 330, Vendolí, 569 14
Wimmer Jan, Vendolí 209, Vendolí, 569 14
Závada Pavel, Vendolí 109, Vendolí, 569 14
Zavřelová Jitka, č.p. 9, 56802 Kamenná Horka
Zelená Jaroslava, Vendolí 101, Vendolí, 569 14
Zelený Josef, Vendolí 101, Vendolí, 569 14
Zemědělské družstvo Vendolí, Vendolí 94, Vendolí, 569 14
Zerzán Petr, Vendolí 124, Vendolí, 569 14
Zerzán Roman, Vendolí 306, Vendolí, 569 14
Zugar Petr, Vendolí 313, Vendolí, 569 14
Zugarová Marcela, Vendolí 313, Vendolí, 569 14
Žáková Hana, Modřická 146/12, Přízřenice, 61900 Brno
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 26 (celkem 44)
Odůvodnění
Městský úřad Svitavy odbor životního prostředí vodoprávní úřad posoudil návrh žadatele,
kterým je Obec Vendolí, Vendolí 103, 569 14 Vendolí, IČ: 00277541, zastoupená na
základě plné moci firmou VK CAD, Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 26001187,
jimiž bylo požádáno dne 18.02.2014 o vodoprávní projednání povolení stavby
- akce : VÝSTAVBA KANALIZACE V OBCI VENDOLÍ
Jedná se o tlakovou splaškovou kanalizaci v obci Vendolí.
Je řešena v rozsahu 19 126 m tlakových řadů o profilu DN 50 – 160 mm pro území, které
bude odvádět splaškové odpadní vody od 1200 EO.
Tlaková kanalizace:
Tlaková kanalizace PE DN 160
Tlaková kanalizace PE DN 125
Tlaková kanalizace PE DN 110
Tlaková kanalizace PE DN 90
Tlaková kanalizace PE DN 75
Tlaková kanalizace PE DN 63
Tlaková kanalizace PE DN 50
Objekty:
3 960 m
790 m
1 178 m
907 m
1 879 m
2 587 m
7 825 m
Domovní čerpací jímky malé (pro jednu nemovitost)
Domovní čerpací jímky velké (pro více nemovitostí)
307 ks
6 ks
Kanalizace bude sloužit pouze pro odvedení splaškových odpadních vod produkovaných
v domácnostech a v provozu a v provozech výrobních společností působících na území obce a
splaškových vod občanské vybavenosti obce.
Na navrhované kanalizační rozvody obce bude připojeno:
950 obyvatel, napojeno na projekt.kan. 850 obyvatel, drobné provozovny 50 EO
celkem napojeno – stáv. stav 900 EO
rozvoj obce dle ÚPO 300 EO
celkem 1200 EO
Na tlakových kanalizačních řadech bude použito potrubí z PE 100, SDR 17, PN 10.
Pro stavbou dotčené pozemky :
k.ú. Vendolí
st.1, st.6, st.7, st.12, st.13/1, st.19, st.23/2, st.31, st.35, st.39, st.45/1, st.45/3, st.57, st.59, st.69,
st.70/2, st.74, st.75, st.76, st.83/1, st.98, st.99, st.101, st.102, st.104, st.106, st.112, st.114/1,
st.119, st.122/2, st.123, st.129/1, st.136, st.144, st.154/1, st.156/1, st.160, st.167, st.175, t.177,
st.181, st.182, st.183, st.196, st.201, st.224, st.225, st.236, st.241, st.270, st.282, st.286,
st.300/1, st.303, st.308, st.314, st.318, st.319, st.323/1, st.323/2, st.331, st.381, st.384, 21/3,
22/1, 30, 35, 39, 40/1, 43/1, 44/2, 44/3, 53, 54/1, 54/2, 57/1, 59, 61/2, 62/1, 62/5, 68/1, 69/1,
72/1, 77, 78/1, 82, 88/1, 88/4, 89, 95/6, 97, 96/1, 99/2, 104/2, 104/3, 104/6, 107, 111/1, 113/3,
116/1, 122/3, 124/1, 125/5, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 130/1, 131, 135/2, 135/3, 142, 143,
150, 163/4, 163/7, 165/2, 172/2, 174/3, 176, 177/1, 180, 181/2, 182, 191/3, 193/1, 197/2, 206,
207/4, 211, 219, 221/1, 222, 224/2, 230, 231, 241/1, 241/5, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10,
241/11, 241/12, 241/13, 241/22, 241/23, 241/24, 241/25, 242/1, 242/4, 242/11, 245/2, 246,
252/1, 252/2, 253/1, 257/5, 260/1, 260/2, 260/4, 261, 262, 263, 266/1, 266/2, 267, 270/1,
274/4, 274/5, 278/2, 281/4, 285/1, 288, 293, 294, 301/3, 301/6, 301/7, 301/8, 301/9, 301/10,
301/11, 301/12, 301/13, 302/2, 302/4, 302/11, 310/2, 313/2, 313/3, 314, 315/1, 315/3, 318/1,
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 27 (celkem 44)
321/1, 323/1, 323/3, 330/1, 330/2, 331, 335, 336/3, 341/2, 344/2, 344/4, 345/1, 346/2, 346/4,
348/1, 350/1, 357/1, 359/1, 362, 363/1, 363/2, 364, 365, 370, 373/1, 380/3, 382/2, 395/2,
397/1, 398, 404/3, 404/4, 405/1, 408/1, 411, 432/2, 444/1, 446, 461/1, 463, 466, 472/1, 482,
486/3, 507, 508/1, 510, 511/6, 511/7, 513, 528, 534/2, 534/3, 542/1, 543, 544, 546/2, 546/3,
548/4, 566/1, 566/5, 567/1, 567/5, 567/6, 568/1, 574/2, 574/5, 590/3, 592, 598/4, 610, 614,
618/1, 618/3, 618/4, 618/5, 618/6, 618/7, 622/1, 623/2, 627/1, 629, 631, 638/1, 645/1, 645/2,
646, 649/1, 650/3, 650/4, 654/1, 655/5, 656/6, 657/1, 664, 665, 667/3, 668/1, 669/1, 669/4,
669/5, 676, 678, 681, 682/1, 684/1, 690/1, 694/3, 696/1, 696/2, 699, 703/1, 703/2, 704, 707/1,
707/2, 713, 716/1, 719/1, 719/3, 734/2, 737, 738, 746/2, 752, 758/1, 760/1, 765/1, 776, 784,
795, 799/4, 800, 802/2, 814/2, 835/1, 1951/3, 1951/4, 1951/5, 1991/1, 2038/10, 2464/2,
2464/5, 2642/4, 2642/5, 2726/3, 2726/6, 2726/14, 2726/15, 2727, 2728/1, 2728/7, 2729/1,
2729/4, 2729/9, 2729/10, 2729/12, 2729/14, 2729/17, 2729/18, 2729/19, 2729/21, 2729/24,
2729/26, 2729/27, 2729/28, 2729/32, 2729/33, 2729/34, 2729/35, 2729/37, 2729/38, 2729/39,
2729/40, 2729/43, 2729/44, 2729/45, 2729/46, 2729/47, 2729/50, 2729/51, 2729/56, 2729/57,
2729/60, 2729/61, 2729/62, 2729/65, 2729/68, 2729/70, 2729/73, 2729/74, 2729/124,
2729/125, 2729/138, 2729/141, 2729/142, 2729/146, 2730, 2732, 2736, 2745, 2757, 2762,
2771, 2772, 2774, 2787, 2790, 2791, 2795, 2798, 2800/1, 2801, 2802, 2810, 2815, 2821,
2822/2, 2825, 2829, 2859/1, 3054/1, 3144/1, 3144/4, 3144/5, 3144/6, 3145/1, 3146, 3149/1,
3149/3, 3149/8, 3157/1, 3218, 4003, 4008, 4020, 4022, 4038, 4047, 4055, 4057, 4068, 4069,
4078, 4103, 4183, 4198, 4199, 4303, 4378, 4432, 4475, 4618, 4630
k.ú. Hradec nad Svitavou
3149/1, 3149/5, 3149/8, 7046, 7114, 7119, 7128, 7130, 7143, 7201
Městský úřad Svitavy vodoprávní úřad oznámil dne 20.02.2014 zahájení vodoprávního řízení
a stanovil termín pro podání stanovisek, námitek případně důkazů a to na dne 24.03.2014.
Vodoprávní úřad umožnil účastníkům řízení seznámit se s podklady rozhodnutí. V této době
podali účastníci řízení celkem 8 námitek do vodoprávního řízení v termínu do 24.03.2014
/ č.1 až 8 / a dalších celkem 10 námitek bylo podáno po termínu a to dne 18.04.2014 / č.9 až
18 /.
1) Úřední záznam – Stížnost proti vybudování kanalizace, kterou dne 20.03.2014 jako úřední
záznam podala Anna Dvořáčková, datum narození 21.02.1974, 569 14 Vendolí 162
2) Námitka účastníka řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 21.03.2014
podala Petra Veverková, datum narození 26.07.1979, 569 14 Vendolí 307
3) Námitka účastníka řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 24.03.2014
podal Zdeněk Komůrka, datum narození 14.07.1952, 569 14 Vendolí 98
4) Námitka účastníka řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 24.03.2014
podala Veronika Tomášková, datum narození 17.12.1986, Radiměřská 4, 568 02 Svitavy
5) Námitka účastníka řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 24.03.2014
podala Monika Jasmína Justová, datum narození 30.03.1966, 569 14 Vendolí 236
6) Námitka účastníka řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 24.03.2014
podala Kateřina Dušková, datum narození 25.03.1979, 569 14 Vendolí 157
7) Námitka účastníka řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 24.03.2014
podal Aleš Juza, datum narození 06.06.1957, 569 14 Vendolí 277 - Truhlářství
8) Námitka účastníka řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 24.03.2014
podal Aleš Juza, datum narození 06.06.1957, 569 14 Vendolí 277
Dne 18.04.2014, tj. 25 dní po termínu, který byl stanoven pro podání námitek a připomínek
bylo podáno dalších celkem 10 námitek. O předání námitek byl sepsán úřední záznam č.j.
20360-14/OZP-ksv.
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 28 (celkem 44)
Jednotlivé námitky, označené čísly 9 až 18 byly podepsány následujícími účastníky řízení :
9)Anna Malinská, datum narození 06.10.1952, 569 14 Vendolí 169
10)Jaromír Popilka, datum narození 28.03.1978, 569 14 Vendolí 322
11)Jan Chamrous, datum narození 02.01.1947, 569 14 Vendolí 282
12)Helena Dobiášová, datum narození 16.04.1986, 569 14 Vendolí 178
13)Josef Ulrych, datum narození 15.08.1964, 569 14 Vendolí 315
14)Petr Adámek, datum narození 14.05.1968, 569 14 Vendolí 78
15)Bohumil Jakubec, datum narození 11.04.1947, 569 14 Vendolí 233
16)Věra Kostková, datum narození 08.07.1941, 569 14 Vendolí 187
17)Jaroslav Horký, datum narození 23.04.1933, 569 14 Vendolí 10
18) Pavel Rybář, datum narození 27.06.1954, 569 14 Vendolí 41 a Pavla Rybářová, datum
narození 15.01.1946, 569 14 Vendolí 41
Na základě podaných námitek vodoprávní úřad nařídil ústní jednání k projednání námitek na
dne 30.04.2014 v 15:30 hod. v Malé zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy,
T.G.Masaryka 25 a to přípisem č.j. 20020-14/OZP-ksv.
Žadatel o stavební povolení byl s námitkami účastníků řízení obeznámen. V návaznosti na
podané námitky žadatel upravil projektovou dokumentaci tak, že kanalizace a objekty na
kanalizaci byly umístěny nově mimo pozemky vlastníků, kteří námitky podali v řádném
termínu tj. do 24.03.2014. Upravená projektová dokumentace byla k dispozici k nahlédnutí
při svolaném ústním jednání. Z ústního jednání byl pořízen protokol z ústního jednání
k projednání námitek stavby „Výstavba kanalizace v obci Vendolí“ , č.j. 20110-14/OZP-ksv.
V protokolu byli nejdříve všichni účastníci jednání seznámeni se všemi podanými námitkami.
Účastníci řízení do protokolu uvedli, že na podaných námitkách trvají a jeden z účastníků
prohlásil, že se domnívá, že podklady k vydání rozhodnutí nejsou kompletní, ale svoje tvrzení
nedoložil.
Žadatel o stavební povolení uvedl, že k podaným námitkám v řádném termínu nemá
připomínky a s námitkami podanými po řádném termínu nesouhlasí a žádá, aby nebyly
akceptovány.
Vodoprávní úřad konstatoval, že má všechny doklady pro vydání rozhodnutí. Dne 05.05.2014
bylo vydáno nové seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí č.j. 22766-14/OZP-ksv a
to s předpokládaným termínem vydání rozhodnutí dne 02.06.2014.
Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
1)Úřední záznam – Stížnost proti vybudování kanalizace, kterou dne 20.03.2014 jako úřední
záznam podala Anna Dvořáčková, datum narození 21.02.1974, Vendolí 162, 569 14
Námitka byla podána proti vybudování kanalizace ve Vendolí, z důvodu nižšího počtu
obyvatel než 2000 a nevyhovujícího druhu kanalizace. Této námitce se nevyhovuje a zamítá
se.
Tato námitka nesplňuje požadavky dle § 114 zákona č. 183/2006 Sb. /stavební zákon/. Nejsou
uplatněny námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo
požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo
založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu
k pozemku nebo stavbě.
2)Námitka účastníka řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 21.03.2014
podala Petra Veverková, datum narození 26.07.1979, Vendolí 307, 569 14. Této námitce se
nevyhovuje a zamítá se.
Tato námitka se dále dělí:
Bod č.1 – námitka byla podána vůči podepsané smlouvě a to „Smlouva o vstupu na pozemky
za účelem provedení díla a Smlouva o udělení souhlasu s provedením a umístěním díla na
pozemku a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“.
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 29 (celkem 44)
K této námitce vodoprávní úřad uvádí, že v nově upravené projektové dokumentaci je parcela
p.č.2038/8 vynechána a připojovací místo je umístěno na pozemcích ve vlastnictví obce, tudíž
se uvedeného pozemku netýká.
Bod č.2 – námitka byla podána na výši nákladů stočného.
Tato námitka nesplňuje požadavky dle § 114 zákona č. 183/2006 Sb. /stavební zákon/ a
stavebního řízení v dané věci se netýká.
Bod č.3 – námitka byla podána vůči financování celé výstavby kanalizace.
Tato námitka nesplňuje požadavky dle § 114 zákona č. 183/2006 Sb. /stavební zákon/ a
stavebního řízení v dané věci se netýká.
Bod č. 4 – námitka byla podána vůči tomu, že obec není povinna kanalizaci budovat a žádná
právní norma neukládá povinnost se ke kanalizaci připojit.
Umístění stavby „Kanalizace Vendolí“ není v rozporu s platnou územně plánovací
dokumentací obce Vendolí. V roce 2009 probíhalo řízení o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby „Kanalizace Vendolí“. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 24.11.2009 pod
č.j. 53308-09/OV-1016-2009/mal a nabylo právní dne 30.12.2009.
V případě, že je v obci vybudována veřejná kanalizace může obec dle § 3, odst. 8 zákona č.
274/2001 Sb. /zákon o vodovodech a kanalizacích/ v přenesené působnosti rozhodnutím
uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat
odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
Boda č. 5 námitka byla podána vůči tlakové kanalizaci, její poruchovosti a náročnosti na
údržbu.
Tato námitka nesplňuje požadavky dle § 114 zákona č. 183/2006 Sb. /stavební zákon/ a
stavebního řízení v dané věci se netýká.
Bod č. 6 – námitka týkající se stíhání občanů v případě neposlušnosti exekucí
Tato námitka nesplňuje požadavky dle § 114 zákona č. 183/2006 Sb. /stavební zákon/ a
stavebního řízení v dané věci se netýká.
Bod č. 7 – námitka byla podána vůči zastaralosti způsobu likvidace odpadních vod v městské
čističce.
Tato námitka nesplňuje požadavky dle § 114 zákona č. 183/2006 Sb. /stavební zákon/ a
stavebního řízení v dané věci se netýká.
Dle § 38, odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. /vodní zákon/ je každý kdo vypouští odpadní vody do
vod povrchových nebo podzemních povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu
s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek
je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti
zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje
použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku
umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň
nejúčinnější pro ochranu vod.
3) Námitka účastníka řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 24.03.2014
podal Zdeněk Komůrka, datum narození 14.07.1952, 569 14 Vendolí 98
4) Námitka účastníka řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 24.03.2014
podala Veronika Tomášková, datum narození 17.12.1986, Radiměřská 4, 568 02 Svitavy
5) Námitka účastníka řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 24.03.2014
podala Monika Jasmína Justová, datum narození 30.03.1966, 569 14 Vendolí 236
6) Námitka účastníka řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 24.03.2014
podala Kateřina Dušková, datum narození 25.03.1979, 569 14 Vendolí 157
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 30 (celkem 44)
7) Námitka účastníka řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 24.03.2014
podal Aleš Juza, datum narození 06.06.1957, 569 14 Vendolí 277 - Truhlářství
8) Námitka účastníka řízení k žádosti o vydání územního rozhodnutí, kterou dne 24.03.2014
podal Aleš Juza, datum narození 06.06.1957, 569 14 Vendolí 277
Námitky pod č.3 až 8 jsou stejně formulované, proto s k nim vyjadřujeme společně. Těmto
námitkám č.3 až 8 se nevyhovuje a zamítají se.
Tyto námitky se dále dělí:
Bod č.1 – námitka byla podána vůči podepsané smlouvě a to „Smlouva o vstupu na pozemky
za účelem provedení díla a Smlouva o udělení souhlasu s provedením a umístěním díla na
pozemku a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“.
K této námitce vodoprávní úřad uvádí, že v nově upravené projektové dokumentaci je parcela
uvedená v námitce vynechána a připojovací místo je umístěno na pozemcích ve vlastnictví
obce, tudíž se uvedeného pozemku netýká.
Bod č.2 – námitka byla podána na výši nákladů stočného.
Tato námitka nesplňuje požadavky dle § 114 zákona č. 183/2006 Sb. /stavební zákon/ a
stavebního řízení v dané věci se netýká.
Bod č.3 – námitka byla podána vůči financování celé výstavby kanalizace.
Tato námitka nesplňuje požadavky dle § 114 zákona č. 183/2006 Sb. /stavební zákon/ a
stavebního řízení v dané věci se netýká.
Bod č. 4 – námitka byla podána vůči tomu, že obec není povinna kanalizaci budovat a žádná
právní norma neukládá povinnost se ke kanalizaci připojit.
Umístění stavby „Kanalizace Vendolí“ není v rozporu s platnou územně plánovací
dokumentací. V roce 2009 probíhalo řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
„Kanalizace Vendolí“. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 24.11.2009 pod č.j. 5330809/OV-1016-2009/mal.
V případě, že je v obci vybudována veřejná kanalizace může obec dle § 3, odst. 8 zákona č.
274/2001 Sb. /zákon o vodovodech a kanalizacích/ v přenesené působnosti rozhodnutím
uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat
odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech kdy je to technicky možné.
Boda č. 5 námitka byla podána vůči tlakové kanalizaci, její poruchovosti a náročnosti na
údržbu.
Tato námitka nesplňuje požadavky dle § 114 zákona č. 183/2006 Sb. /stavební zákon/ a
stavebního řízení v dané věci se netýká.
Bod č. 6 – námitka týkající se stíhání občanů v případě neposlušnosti exekucí
Tato námitka nesplňuje požadavky dle § 114 zákona č. 183/2006 Sb. /stavební zákon/ a
stavebního řízení v dané věci se netýká.
Bod č. 7 – námitka byla podána vůči zastaralosti způsobu likvidace odpadních vod v městské
čističce.
Tato námitka nesplňuje požadavky dle § 114 zákona č. 183/2006 Sb. /stavební zákon/ a
stavebního řízení v dané věci se netýká.
Dle § 38, odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. / vodní zákon / je každý kdo vypouští odpadní vody
do vod povrchových nebo podzemních povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu
s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek
je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti
zneškodňování odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje
použité technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku
umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň
nejúčinnější pro ochranu vod.
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 31 (celkem 44)
Námitky podané po termínu, který byl stanoven pro podání námitek a připomínek a to dne
24.03.2014. Jedná se o 10 stejně formulovaných námitek tak, jak jsou uvedeny pod č. 3 až 8.
Jednotlivé námitky jsou podepsané různými majiteli a 8 z uvedených námitek končí textem
„SPLNOMOCŇUJI P. TOMÁŠKA O PŘEDÁNÍ“
Jednotlivé námitky, označené č. 9 až 18 byly podepsány následujícími účastníky řízení :
9)Anna Malinská, datum narození 06.10.1952, 569 14 Vendolí 169
10)Jaromír Popilka, datum narození 28.03.1978, 569 14 Vendolí 322
11)Jan Chamrous, datum narození 02.01.1947, 569 14 Vendolí 282
12)Helena Dobiášová, datum narození 16.04.1986, 569 14 Vendolí 178
13)Josef Ulrych, datum narození 15.08.1964, 569 14 Vendolí 315
14)Petr Adámek, datum narození 14.05.1968, 569 14 Vendolí 78
15)Bohumil Jakubec, datum narození 11.04.1947, 569 14 Vendolí 233
16)Věra Kostková, datum narození 08.07.1941, 569 14 Vendolí 187
17)Jaroslav Horký, datum narození 23.04.1933, 569 14 Vendolí 10
18) Pavel Rybář, datum narození 27.06.1954, 569 14 Vendolí 41 a Pavla Rybářová, datum
narození 15.01.1946, 569 14 Vendolí 41
Námitky uvedené pod č.9 až 18 byly podány po termínu pro podání námitek a připomínek a
obsahují stejně formulované námitky jako námitky pod č. 3 až 8. Vodoprávní úřad se s nimi
seznámil a zjistil, že se k nim již jednou vyjadřoval a tak se k nim již znovu vyjadřovat
nebude.
Z důvodu, že návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen
přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení žádaného rozhodnutí na
vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodoprávní úřad za
způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení podle § 115 vodního zákona a vzhledem
k tomu, že žadatel doložil veškeré doklady, které jsou směrodatné pro posouzení vlivu
navrhované stavby na životní prostředí a práva jiných, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je
uvedeno ve výroku.
Při vodoprávním řízení bylo zjištěno toto :
a) Projektová dokumentace kompletně dokládá zájem žadatele vybudovat stavbu:
VÝSTAVBA KANALIZACE V OBCI VENDOLÍ
b) K projektu byla doložena - vyjádření dotčených správců sítí, vyjádření dotčených orgánů
státní správy.
c) V průběhu vodoprávního řízení byly účastníkem řízení uplatněny námitky. S těmito
námitkami se vodoprávní úřad vypořádal v odůvodnění tohoto rozhodnutí.
d) Vyjádření a stanoviska účastníků řízení byla zapracována do rozhodnutí.
Veškerá práva k pozemkům, na kterých bude stavba umístěna, žadatel doložil v příloze
žádosti o vydání stavebního povolení.
Dle položky 18 odst. 1, písm. h), sazebníku zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
Městský úřad Svitavy, vodoprávní úřad, vyměřil pro vydání stavebního povolení stavby
správní poplatek ve výši 3.000,- Kč. Tento poplatek byl žadatelem uhrazen dne 30.04.2014.
Přibližné určení polohy stavby dle § 7 písm. d) vyhlášky 432/2001 Sb., o náležitostech
stavebního povolení k vodním dílům :
X= - 607510.603, Y= - 1099354.401 – začátek trasy
X= - 601170.217, Y= - 1101141.896 – konec trasy
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 32 (celkem 44)
Posouzení vodoprávního úřadu :
Je předpoklad provedení stavby za dodržení zásad ochrany životního prostředí. Umístěním a
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 zákona č.
500/2004 Sb., Správní řád, bude účastníkům řízení doručováno veřejnou vyhláškou.
Poučení účastníků :
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů od jeho doručení podáním učiněným
u zdejšího odboru ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského 125, Pardubice.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
„otisk úředního razítka“
Ing.Marek Antoš
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Svitavy
Obdrží :
Městský úřad k vyvěšení písemnosti a podání zprávy vodoprávnímu úřadu
Městský úřad Svitavy - odbor vnitřních věcí, Dvořákova 3, 568 02 Svitavy 2
Obecní úřad Vendolí, Vendolí 103, 569 14 Vendolí
Obecní úřad Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad Svitavou
Žadatel ( účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1) správního řádu ) :
zástupce stavebníka na základě plné moci
VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto
Dalším účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou
Dotčené organizace, právnické a fyzické osoby ( účastníci řízení podle ustanovení § 27
odst. 2) správního řádu ) :
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 33 (celkem 44)
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 19
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2,3 správního řádu :
Adam Milan, Vendolí 309, Vendolí, 569 14
Adámek Ladislav, Vendolí 281, Vendolí, 569 14
Adámek Milan, Vendolí 248, Vendolí, 569 14
Adámek Pavel, Vendolí 281, Vendolí, 569 14
Adámek Petr, Vendolí 78, Vendolí, 569 14
Adámková Jitka, Vendolí 281, Vendolí, 569 14
Adamová Marie, Vendolí 309, Vendolí, 569 14
Ambrož Mojmír Ing., Vendolí 58, Vendolí, 569 14
Ambrož Zdeněk , Vendolí 322, Vendolí, 569 14
Ambrož Zdeněk Ing., Vendolí 230, Vendolí, 569 14
Ambrožová Daniela, Vendolí 322, Vendolí, 569 14
Ambrožová Miriam Ing., Vendolí 230, Vendolí, 569 14
Antoš Karel, Vendolí 142, Vendolí, 569 14
Antošová Veronika, Vendolí 142, Vendolí, 569 14
AVZO TSČ ČR Zájmový klub střeleckého sportu, Vendolí 320, Vendolí, 569 14
Bakeš Pavel Mgr., č.p. 74, 53836 Žumberk
Bakešová Jitka, č.p. 74, 53836 Žumberk
Barák Jiří, Vendolí 295, Vendolí, 569 14
Barák Jiří, Na Vějíři 786/8, Svitavy, Lány, 568 02
Baráková Dana, Vendolí 295, Vendolí, 569 14
Baráková Eva , Vendolí 244, Vendolí, 569 14
Bárta Antonín , Pražská 697/12, Svitavy, Předměstí, 568 02
Bárta Patrik, Pražská 697/12, Svitavy, Předměstí, 568 02
Bartoš René, U Kojeneckého ústavu 568/13, Svitavy, 568 02
Bartošík Lubomír, č.p. 88, 56914 Vendolí
Bednaríková Ludmila, Rozkvet 2059/126-46, Pov. Bystrica, Slovensko
Bednář Jan, Vendolí 45, Vendolí, 569 14
BEKRS, V.O.S., Vendolí 141, Vendolí, 569 14
Benda Milan, Vendolí 275, Vendolí, 569 14
Bendová Hana, Vendolí 275, Vendolí, 569 14
Bezděková Veronika, Jevíčská 171/58, Třebětín, 67961 Letovice
Bican Leopold, Vendolí 241, Vendolí, 569 14
Bican Loeš, Vendolí 241, Vendolí, 569 14
Bicanová Květa, Vendolí 241, Vendolí, 569 14
Bis Aleš Ing. , Vendolí 199, Vendolí, 569 14
Blaha Jaroslav, Vendolí 284, Vendolí, 569 14
Blahová Jitka, Vendolí 284, Vendolí, 569 14
Blažek Jaroslav, Vendolí 69, Vendolí, 569 14
Blažek Oldřich, Vendolí 76, Vendolí, 569 14
Blažková Hana, Vendolí 76, Vendolí, 569 14
Blažková Květuše, Vendolí 150, Vendolí, 569 14
Boháčková Zdeňka, Vendolí 128, Vendolí, 569 14
Bohuslav Stříteský, Vendolí 260, Vendolí, 569 14
Božek Václav, Bellova 363/14, Brno, Kohoutovice, 623 00
Božková Jitka Mgr., Bellova 363/14, Brno, Kohoutovice, 623 00
Brožek Zdeněk Ing., Bosonožská 325/13, Starý Lískovec, 62500 Brno
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 34 (celkem 44)
Brzeżańska Janina, U Státní hranice 363/12, Karviná, Ráj, 734 01
Břenek Jan, Úvoz 592/7, Lány, 56802 Svitavy
Břenek Josef, Vendolí 257, Vendolí, 569 14
Břenek Petr, Vendolí 194, Vendolí, 569 14
Břenek Vít , Vendolí 218, Vendolí, 569 14
Břenková Lenka, Vendolí 194, Vendolí, 569 14
Břenková Věra, č.p. 253, 73904 Krásná
Břoušek Jiří , Merhautova 1036/172, Černá Pole, 61400 Brno
Břoušková Jiřina , Jeřabinová 747/16, Staré Brno, 60200 Brno
Buchta Luboš , Vendolí 308, Vendolí, 569 14
Buchta Vladimír, Vendolí 286, Vendolí, 569 14
Buchtová Lenka Mgr., Vendolí 286, Vendolí, 569 14
Buchtová Marie, Vendolí 50, Vendolí, 569 14
Buchtová Marta, Vendolí 286, Vendolí, 569 14
Bureš František, Vendolí 154, Vendolí, 569 14
Bureš Zdeněk, Vendolí 154, Vendolí, 569 14
Burešová Dagmar, Vendolí 181, Vendolí, 569 14
Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5, Svitavy, Předměstí, 568 02
Cicvárek Jiří PhDr., Slavíčkova 413/8, Brno, Lesná, 638 00
Cicvárková Radoslava PhDr., Slavíčkova 413/8, Brno, Lesná, 638 00
Císař Petr, Opatovec 190, Opatovec, 568 02
Císařová Ilona, Opatovec 190, Opatovec, 568 02
Csizmadiová Zdeňka , Vendolí 252, Vendolí, 569 14
Cupalová Kristýna, Kapitána Jaroše 717/61, Lány, 56802 Svitavy
Čech Aleš, Vendolí 108, Vendolí, 569 14
Čechová Zita, Vendolí 108, Vendolí, 569 14
Čejka Miroslav, Vendolí 49, Vendolí, 569 14
Čermák Jaroslav Ing., Vendolí 326, Vendolí, 569 14
Čermáková Ivana Mgr., Vendolí 326, Vendolí, 569 14
Černá Milada Ing. PaedDr., Slatinka 144/9, Slatina, 62700 Brno
Černá Renata, Vendolí 177, Vendolí, 569 14
Černý Karel, Komenského 68, 66401 Řícmanice
Černý Václav, Vendolí 177, Vendolí, 569 14
Česák Jan, Západní 1428/18, 57101 Moravská Třebová
Česáková Hana, Vendolí 196, Vendolí, 569 14
Čuřík Josef, Čuříková Vlasta, Vendolí 75, Vendolí, 569 14
Demel Karel, Vendolí 26, Vendolí, 569 14
Demel Milan, Vendolí 32, Vendolí, 569 14
Demelová Dana , Vendolí 26, Vendolí, 569 14
Denevová Irena, Pístov 17, Jihlava, 586 01
Dobiáš Jan, Šalounova 1461/7, Svitavy, Předměstí, 568 02
Dobiáš Libor, Vendolí 178, Vendolí, 569 14
Dobiášová Helena , Vendolí 178, Vendolí, 569 14
Dočkal Stanislav, Seifertova 627/6, Svitavy, Předměstí, 568 02
Doleček František, Vendolí 110, Vendolí, 569 14
Doleželová Michaela Ing., Vendolí 32, Vendolí, 569 14
Drábová Hana , Smrčenská 4238/7, Jihlava, Jihlava, 586 01
Drahomíra Paulusová, Vendolí 307, Vendolí, 569 14
Drahomíra Šilerová, Vendolí 34, Vendolí, 569 14
Drápela Jaromír, Vendolí 111, Vendolí, 569 14
Drápelová Martina, Vendolí 111, Vendolí, 569 14
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 35 (celkem 44)
Drápelová Martina, Vendolí 269, Vendolí, 569 14
Drdlová Dana, Vendolí 269, Vendolí, 569 14
Drštičková Alena, Telečská 4954/9, Jihlava, 586 01
Dudáš Rudolf, Vendolí 19, Vendolí, 569 14
Dudášová Jindřiška, Vendolí 19, Vendolí, 569 14
Dušková Kateřina, Vendolí 157, Vendolí, 569 14
Dvořáčková Anna, Vendolí 169, Vendolí, 569 14
Dvořák Libor, č.p. 120, 57201 Květná
Dvořák Pavel, Vendolí 344, Vendolí, 569 14
Dvořák Radek, č.p. 143, 56901 Hradec nad Svitavou
Dvořáková Marie, Vendolí 17, Vendolí, 569 14
Ehrenbergerová Jana, Vendolí 193, Vendolí, 569 14
Exler Zbyněk Bc., Vendolí 112, Vendolí, 569 14
Exlerová Monika, Vendolí 112, Vendolí, 569 14
Fedrsel Emil, Vendolí 279, Vendolí, 569 14
Fedrselová Alena, Vendolí 279, Vendolí, 569 14
Fejtová Petra, Na Vějíři 828/14, Lány, 56802 Svitavy
Fialová Marie, Vendolí 251, Vendolí, 569 14
Fišer Martin, Vendolí 40, Vendolí, 569 14
Folerová Jana Ing., Boční 966/47, Letovice, 679 61
Formánek Jakub, Vondroušova 1209/48, Řepy, 16300 Praha 17
Friedl František, Vendolí 213, Vendolí, 569 14
Friedl Jan Ing. , Vendolí 328, Vendolí, 569 14
Friedlová Věra , Vendolí 328, Vendolí, 569 14
Fuksová Eliška, Vendolí 238, Vendolí, 569 14
Galašová Alena, Vendolí 159, Vendolí, 569 14
Gottwaldová Barbora Ing., č.p. 117, 66603 Všechovice
Gregor Petr, Vendolí 311, Vendolí, 569 14
Gregorová Marcela, Vendolí 311, Vendolí, 569 14
Grmela Václav, Větrná 879/22, Lány, 56802 Svitavy
Grmelová Marie, Větrná 879/22, Lány, 56802 Svitavy
Groszmanová Dana , Vendolí 42, Vendolí, 569 14
Gruber Jaromír, Vendolí 264, Vendolí, 569 14
Gruber Jaroslav, Vendolí 253, Vendolí, 569 14
Gruber Jiří, Vendolí 239, Vendolí, 569 14
Gruberová Jitka, Vendolí 253, Vendolí, 569 14
Gruberová Marie, Vendolí 264, Vendolí, 569 14
Hanych Bohumil , Vendolí 55, Vendolí, 569 14
Haraštová Petra, Vendolí 68, Vendolí, 569 14
Havlíček Ondřej, Vendolí 125, Vendolí, 569 14
Havlíčková Lucie, č.p. 34, 56904 Brněnec
Havlík Antonín, Vendolí 216, Vendolí, 569 14
Havlík Pavel, Vendolí 216, Vendolí, 569 14
Havlíková Jana, Vendolí 216, Vendolí, 569 14
Hejtmánek Marek, Vendolí 323, Vendolí, 569 14
Hejtmánek Miroslav, Vendolí 52, Vendolí, 569 14
Hejtmánková Marta, Malé náměstí 1983/22, Svitavy, 568 02
Hemerka František, Richarda Kloudy 1701/1a, Předměstí, 56802 Svitavy
Hemerka Jiří , Dimitrovova 1966/21, Předměstí, 56802 Svitavy
Hemerka Radek, Vendolí 126, Vendolí, 569 14
Hemerková Božena, Richarda Kloudy 1701/1a, Předměstí, 56802 Svitavy
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 36 (celkem 44)
Hladík Miroslav, Vendolí 229, Vendolí, 569 14
Hladík Miroslav, Vendolí 215, Vendolí, 569 14
Hladík Oldřich, Vendolí 300, Vendolí, 569 14
Hladík Zdeněk, Vendolí 51, Vendolí, 569 14
Hladík Zdeněk , Vendolí 56, Vendolí, 569 14
Hladíková Alena, Vendolí 300, Vendolí, 569 14
Hollasová Anna, Opletalova 174, Šipší, 28401 Kutná Hora
Homolka Petr, č.p. 216, 56955 Janov
Horká Drahomíra, Vendolí 155, Vendolí, 569 14
Horká Jarmila, Vendolí 119, Vendolí, 569 14
Horká Radka, č.p. 119, 56914 Vendolí
Horká Renata, Vendolí 144, Vendolí, 569 14
Horká Růžena, Vendolí 10, Vendolí, 569 14
Horký Jaroslav, Vendolí 10, Vendolí, 569 14
Horký Jiří, Vendolí 47, Vendolí, 569 14
Horký Josef, Vendolí 119, Vendolí, 569 14
Horký Josef, Vendolí 104, Vendolí, 569 14
Horký Ladislav, Vendolí 144, Vendolí, 569 14
Horký Slavomír, Vendolí 155, Vendolí, 569 14
Hrnčíř Josef, Chelčického 1613/2, Předměstí, 56802 Svitavy
Hřebíček René, č.p. 139, 56901 Hradec nad Svitavou
Hulík Miroslav, Vítězná 1274/68, Předměstí, 56802 Svitavy
Hušek Jiří, Ruská 2043/28, Svitavy, Předměstí, 568 02
Chaloupka František, Vendolí 293, Vendolí, 569 14
Chaloupka Jiří, Vendolí 298, Vendolí, 569 14
Chaloupka Pavel, Vendolí 294, Vendolí, 569 14
Chaloupková Iveta, Vendolí 294, Vendolí, 569 14
Chaloupková Jarmila, Vendolí 247, Vendolí, 569 14
Chaloupková Jaroslava, Vendolí 293, Vendolí, 569 14
Chaloupková Lenka, Vendolí 104, Vendolí, 569 14
Chalupa Josef, Vendolí 14, Vendolí, 569 14
Chalupa Josef, Vendolí 212, Vendolí, 569 14
Chalupová Květoslava, Vendolí 242, Vendolí, 569 14
Chalupová Milena, Vendolí 14, Vendolí, 569 14
Charous Jan, Vendolí 282, Vendolí, 569 14
Charousová Jana, Vendolí 282, Vendolí, 569 14
Charouz Jiří, č.p. 368, 56901 Hradec nad Svitavou
Chmelař Petr , Bratří Čapků 1747/13, Svitavy, Předměstí, 568 02
Chudlařská Eva , Na Dílech 807/6, Praha, Michle, 141 00
Jakubec Bohumil, Vendolí 233, Vendolí, 569 14
Jančík Michal, Máchova alej 293/1, Předměstí, 56802 Svitavy
Janeček Jaroslav , Pod Kasárny 302, Lázně Bohdaneč, 533 41
Janeček Jiří, Vendolí 282, Vendolí, 569 14
Janeček Roman, č.p. 387, 56907 Radiměř
Janečková Dagmar, Vendolí 282, Vendolí, 569 14
Janoušek Miroslav, Vendolí 25, Vendolí, 569 14
Janoušek Pavel Bc., Kapitána Jaroše 714/97c, Svitavy, Lány, 568 02
Janoušková Jarmila PhDr., Vendolí 291, Vendolí, 569 14
Janoušková Ludmila, Vendolí 25, Vendolí, 569 14
Jaroš Jaroslav, č.p. 6, 56914 Vendolí
Jarošová Květoslava, č.p. 6, 56914 Vendolí
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 37 (celkem 44)
Jedlinská Šárka, č.p. 106, 56912 Opatov
Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, Wolkerova alej 171/14, Svitavy, Město, 568 02
Juklová Helena, Vendolí 178, Vendolí, 569 14
Juríková Miluše, V předpolí 1449/24, Vršovice, 10000 Praha 10
Juřičková Marta, Vendolí 268, Vendolí, 569 14
Juřík Ladislav Bc., č.p. 3, 59263 Štěpánov nad Svratkou
Just Zdeněk Samson, Vendolí 236, Vendolí, 569 14
Justová Monika Jasmína, Vendolí 236, Vendolí, 569 14
Juza Aleš, Vendolí 277, Vendolí, 569 14
Jůzová Romana Mgr., Vendolí 82, Vendolí, 569 14
Juzová Zdenka, Vendolí 277, Vendolí, 569 14
Kabátová Gabriela, č.p. 83, 56914 Vendolí
Kabátová Ilona, Vendolí 212, Vendolí, 569 14
Kafoněk Lubomír , Pomezí 394, Pomezí, 569 71
Kafún Jan, Vendolí 191, Vendolí, 569 14
Kalášek Josef , Vendolí 208, Vendolí, 569 14
Kalášek Zdeněk, Vendolí 38, Vendolí, 569 14
Kalášková Jana, Vendolí 38, Vendolí, 569 14
Kamenárová Kateřina, Modřická 146/12, Přízřenice, 61900 Brno
Karlíček Josef, Vendolí 303, Vendolí, 569 14
Karlíčková Marie, Vendolí 303, Vendolí, 569 14
Karlíčková Zdenka, Vendolí 202, Vendolí, 569 14
Karlíková Alena, NÁDRAŽNÍ 331, LANŠKROUN, 563 01
Kašparová Ivana Mgr. , Fučíkova 826, Litomyšl, Litomyšl-Město, 570 01
Kefurt Jaroslav, Vendolí 134, Vendolí, 569 14
Kefurtová Marie, Vendolí 134, Vendolí, 569 14
Klíma Robert, Vendolí 332, Vendolí, 569 14
Klímová Ilona Mgr. , Dubová 636/3, Brno, Jundrov, 637 00
Klímová Markéta, Vendolí 332, Vendolí, 569 14
Klusák Karel, Vendolí 57, Vendolí, 569 14
Kocourek Karel, Vendolí 107, Vendolí, 569 14
Kocourek Václav, Vendolí 250, Vendolí, 569 14
Kocourková Milada, Vendolí 250, Vendolí, 569 14
Kolář Ladislav, Vendolí 167, Vendolí, 569 14
Kolář Petr, Kochov 33, 67961 Letovice
Kolář Petr, Kochov 33, 67961 Letovice
Kolářová Jitka, Vendolí 276, Vendolí, 569 14
Kollárová Martina, Smetanova 234, 53345 Opatovice Nad Labem
Koloničná Albína, Sezemická 1293, Pardubice, Bílé Předměstí, 530 03
Kolouchová Věra, Vendolí 22, Vendolí, 569 14
KOLSPOL a.s., Šmejkalova 1593/5, Žabovřesky, 61600 Brno
Komínek Jindřich, Vendolí 210, Vendolí, 569 14
Komůrka Zdeněk, Vendolí 98, Vendolí, 569 14
Kostka Drahomír, Vendolí 187, Vendolí, 569 14
Kostková Věra, Vendolí 187, Vendolí, 569 14
Koutná Eva , Vendolí 263, Vendolí, 569 14
Koutný Vlastimil, Vendolí 263, Vendolí, 569 14
Krajsl Libor, Vendolí 123, Vendolí, 569 14
Krajslová Markéta, Vendolí 123, Vendolí, 569 14
Kratochvíl Miloš, Moldavská 534/17, Brno, Bohunice, 625 00
Kratochvíla Marek, Vendolí 339, Vendolí, 569 14
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 38 (celkem 44)
Kratochvílová Lenka, Vendolí 339, Vendolí, 569 14
Kredit group s.r.o., Sokolská třída 1263/24, 70200 Ostrava
Krejčí Lubomír, Javorová 1044, Podklášteří, 67401 Třebíč
Kuba Zdeněk, Antonína Slavíčka 647/32, Lány, 56802 Svitavy
Kubová Hana, Antonína Slavíčka 647/32, Lány, 56802 Svitavy
Kučerová Eva, Dělnická 1057/16, Předměstí, 56802 Svitavy
Kuda Zdeněk , Vendolí 13, Vendolí, 569 14
Kudová Zdeňka, Vendolí 13, Vendolí, 569 14
Kumhála František , Vendolí 180, Vendolí, 569 14
Kvapil Miroslav, Vendolí 297, Vendolí, 569 14
Kvapilová Růžena, Vendolí 297, Vendolí, 569 14
Kvasnicová Renata, Vendolí 245, Vendolí, 569 14
Kysilka Jaroslav, Vendolí 261, Vendolí, 569 14
Lacina František, Vendolí 12, Vendolí, 569 14
Lacina Josef, Na Drážce 1555, Pardubice, 530 03
Lacinová Jiřina, Na Drážce 1555, Pardubice, 530 03
Lacinová Marie, Vendolí 12, Vendolí, 569 14
Laszlop Josef, Vendolí 302, Vendolí, 569 14
Laszlopová Ivana, Vendolí 302, Vendolí, 569 14
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
Lipták Albín, Vendolí 195, Vendolí, 569 14
Lipták Jindřich , DiS, Milady Horákové 496/54, Předměstí, 56802 Svitavy
Lukele Pavel, Vendolí 314, Vendolí, 569 14
Lukele Tomáš, Vendolí 314, Vendolí, 569 14
Lukelová Anna, Vendolí 314, Vendolí, 569 14
Lustyková Eva , Vendolí 232, Vendolí, 569 14
Macek Roman, č.p. 62, 56914 Vendolí
Maděrová Marcela, Vendolí 244, Vendolí, 569 14
Mach Milan, Vendolí 316, Vendolí, 569 14
Mach Miroslav, Vendolí 329, Vendolí, 569 14
Machová Pavlína, Vendolí 316, Vendolí, 569 14
Makulová Angelika, Vendolí 226, Vendolí, 569 14
Malinská Anna, Vendolí 169, Vendolí, 569 14
Martišová Júlia, č.p. 21, 02072 Mojtín, Slovensko
Maruš Vladimír, Vendolí 340, Vendolí, 569 14
Marušová Andrea Mgr., Vendolí 340, Vendolí, 569 14
Maťha Jan Bc., č.p. 33, 56914 Vendolí
Matoušek Josef, Vendolí 102, Vendolí, 569 14
Matras Eduard Ing. , Vendolí 161, Vendolí, 569 14
Mauer Jan, č.p. 346, 56914 Vendolí
Mauerová Daniela, č.p. 346, 56914 Vendolí
Menc Milan, Vendolí 1, Vendolí, 569 14
Mencová Eva, Vendolí 1, Vendolí, 569 14
Mencová Lenka, Vendolí 292, Vendolí, 569 14
Město Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Michalcová Martina, Kachlíkova 890/13, Brno, Bystrc, 635 00
Michút Josef, č.p. 64, 01864 Zubak, Slovensko
Michút Pavol, č.p. 109, 01857 Mikušovce, Slovensko
Michút Peter, č.p. 64, 01864 Zubak, Slovensko
Michút Viktor, č.p. 65, 01864 Zubak, Slovensko
Miloslav Odvárka, Vendolí 124, Vendolí, 569 14
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 39 (celkem 44)
Milota Jan, Vendolí 235, Vendolí, 569 14
Milota Jan, Vendolí 198, Vendolí, 569 14
Milota Marek, Vendolí 341, Vendolí, 569 14
Milota Stanislav, Vendolí 310, Vendolí, 569 14
Milotová Gabriela, Vendolí 341, Vendolí, 569 14
Milotová Hana, Vendolí 198, Vendolí, 569 14
Milotová Jana, Vendolí 310, Vendolí, 569 14
Minář Zdeněk , Vendolí 103, Vendolí, 569 14
Minařík Antonín, Vendolí 39, Vendolí, 569 14
Moučka Josef, Vendolí 29, Vendolí, 569 14
Moučka Miroslav, T. G. Masaryka 5/3, Svitavy, 568 02
Moučková Marie, T. G. Masaryka 5/3, Svitavy, 568 02
Müllerová Lenka Ing. Bc, Tyrše a Fügnera 649/15, 56802 Svitavy
Neděla Josef, Vendolí 183, Vendolí, 569 14
Nedělová Marie, Vendolí 183, Vendolí, 569 14
Nepraš Martin, Vendolí 225, Vendolí, 569 14
Neprašová Marcela, Vendolí 225, Vendolí, 569 14
Netolická Jana, Vendolí 249, Vendolí, 569 14
Netolický Karel, Vendolí 249, Vendolí, 569 14
Neumannová Lenka, Šmejkalova 1759/15, Žabovřesky, 61600 Brno
Nováčková Hana, Vendolí 344, Vendolí, 569 14
Novák Ladislav Ing., Čs. armády 1020, 56401 Žamberk
Novák Milan, Vendolí 289, Vendolí, 569 14
Novák Milan, KPT. JAROŠE 118/82, SVITAVY, LÁNY, 568 02
Novák Petr, Vendolí 244, Vendolí, 569 14
Novák Petr, Vendolí 14, Vendolí, 569 14
Nováková Eva, č.p. 8, 56904 Brněnec
Nováková Helena, Vendolí 289, Vendolí, 569 14
Nováková Karolína, Vendolí 14, Vendolí, 569 14
Nováková Valentýna, Vendolí 14, Vendolí, 569 14
Novotná Jitka, Vendolí 259, Vendolí, 569 14
Novotná Marie, Vendolí 278, Vendolí, 569 14
Novotný Karel, Vendolí 259, Vendolí, 569 14
Novotný Milan, Vendolí 278, Vendolí, 569 14
Obec Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230, Hradec nad Svitavou, 569 01
Obec Vendolí, Vendolí 103, Vendolí, 569 14
Obitková Marta, Vendolí 228, Vendolí, 569 14
Odvárková Jana, Vendolí 124, Vendolí, 569 14
Olexík Bohuslav, Vendolí 153, Vendolí, 569 14
Opršál František, Vendolí 288, Vendolí, 569 14
Opršálová Ludmila Mgr., Vendolí 288, Vendolí, 569 14
Oujezdská Jana, č.p. 7, 56903 Rozhraní
Paclík Martin, Vendolí 146, Vendolí, 569 14
Paclík Miroslav, Vendolí 160, Vendolí, 569 14
Paclíková Mojmíra, Vendolí 267, Vendolí, 569 14
Paclíková Olga, Vendolí 146, Vendolí, 569 14
Paclíková Věra Bc., Vendolí 160, Vendolí, 569 14
Pandula Jiří, Vendolí 189, Vendolí, 569 14
Pandulová Alexandra Ing. , Vendolí 189, Vendolí, 569 14
Pavliš Vladimír, Vendolí 206, Vendolí, 569 14
Pavlišová Blanka, Vendolí 206, Vendolí, 569 14
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 40 (celkem 44)
Pavlišová Miluše, Vendolí 290, Vendolí, 569 14
Pavlišová Veronika, č.p. 285, 56914 Vendolí
Pečínka Karel, Vendolí 121, Vendolí, 569 14
Pečinka Karel Ing., Vendolí 333, Vendolí, 569 14
Pečinková Věra, Vendolí 121, Vendolí, 569 14
Pelzová Vendula, Vendolí 132, Vendolí, 569 14
Pešek Bohumil, KAMENNÁ HORKA ČP.64
Petr František , Vendolí 21, Vendolí, 569 14
Popelka Petr, Vendolí 143, Vendolí, 569 14
Petrová Marie, Vendolí 21, Vendolí, 569 14
Pikovský Aleš, Antonína Slavíčka 644/40, Svitavy, Lány, 568 02
Pikovský Jiří, Nejedlého 1698/12, Předměstí, 56802 Svitavy
Pisca Dušan, Vendolí 36, Vendolí, 569 14
Pisca Milan, Vendolí 203, Vendolí, 569 14
Piscová Miluše, Vendolí 36, Vendolí, 569 14
Piscová Renata, Vendolí 203, Vendolí, 569 14
Pivoňková Jaroslava, Vendolí 92, Vendolí, 569 14
Plachá Lenka, Neumannova 1603/6, Předměstí, 56802 Svitavy
Podařilová Marie, Antonína Slavíčka 651/27, Svitavy, Lány, 568 02
Pohanka Bohumil, Dimitrovova 1962/29, Svitavy, Předměstí, 568 02
Pokorný Jiří Ing. CSc., Jugoslávská 669/113, Brno, Černá Pole, 613 00
Pokorný Jiří Ing. CSc., Vendolí 143, Vendolí, 569 14
Popelka Josef, Vendolí 89, Vendolí, 569 14
Popelka Miroslav, Vendolí 127, Vendolí, 569 14
Popelková Lucie, Vendolí 143, Vendolí, 569 14
Popelková Marie, Moravská Chrastová 70, Brněnec, 569 04
Popilka Jaromír, Vendolí 324, Vendolí, 569 14
Popilková Lenka, Vendolí 324, Vendolí, 569 14
Pospíšil Ladislav, Vendolí 195, Vendolí, 569 14
Pospíšil Vlastimil , Vendolí 39, Vendolí, 569 14
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno
Procházka Tomáš, č.p. 243, 56914 Vendolí
Procházková Marie, Vendolí 93, Vendolí, 569 14
Prokop Antonín, Vendolí 258, Vendolí, 569 14
Prokopová Iva, Vendolí 258, Vendolí, 569 14
Průša Pavel, Vendolí 15, Vendolí, 569 14
Průšová Ludmila, Vendolí 15, Vendolí, 569 14
QANTO CZ s.r.o., Bubenská 943/8a, Praha, Holešovice, 170 00
QANTO s.r.o., Bubenská 943/8a, Praha, Holešovice, 170 00
Rejman Jan, Vendolí 271, Vendolí, 569 14
Rejmanová Ludmila, Vendolí 271, Vendolí, 569 14
Rybář Pavel, Vendolí 41, Vendolí, 569 14
Rybářová Pavla, Vendolí 41, Vendolí, 569 14
Řezník Miroslav, Vendolí 321, Vendolí, 569 14
Řezníková Hana, Vendolí 321, Vendolí, 569 14
Řídká Marcela, Vendolí 158, Vendolí, 569 14
Říha Miloslav, Vendolí 190, Vendolí, 569 14
Říhová Alena, Vendolí 190, Vendolí, 569 14
Římal Jiří, Vendolí 70, Vendolí, 569 14
Římalová Jiřina, Vendolí 70, Vendolí, 569 14
Římskokatolická farnost Vendolí, č.p. 325, 56914 Vendolí
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 41 (celkem 44)
Sadloň Milan, č.p. 119, 56901 Hradec nad Svitavou
Sahula Jaroslav, Vendolí 64, Vendolí, 569 14
Sahula Luděk, Vendolí 318, Vendolí, 569 14
Sahulová Alena, Vendolí 64, Vendolí, 569 14
Sahulová Romana, Vendolí 318, Vendolí, 569 14
Sedmík Jiří, Vendolí 66, Vendolí, 569 14
Sedmík Josef, Vendolí 66, Vendolí, 569 14
Sedmík Vladimír, Vendolí 305, Vendolí, 569 14
Sedmíková Ilona, Vendolí 305, Vendolí, 569 14
Schuster Miloslav, č.p. 109, 56901 Hradec nad Svitavou
Smělý Luboš Ing., Vendolí 100, Vendolí, 569 14
Smrčková Marcela, Kurská 295/2, Starý Lískovec, 62500 Brno
SOLE, spol. s r.o., Vendolí 28, Vendolí, 569 14
Sotona Karel, Vendolí 170, Vendolí, 569 14
Sotonová Iva, Vendolí 170, Vendolí, 569 14
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 533 53
Stará Blanka, Vendolí 3, Vendolí, 569 14
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00
Stehlík Josef, Vendolí 212, Vendolí, 569 14
Straková Věra, Vendolí 234, Vendolí, 569 14
Strnad Pavel, Vendolí 96, Vendolí, 569 14
Strnad Petr, Vendolí 342, Vendolí, 569 14
Strnadová Vlasta, Vendolí 96, Vendolí, 569 14
Strouhalová Lenka, č.p. 43, 56914 Vendolí
Strýček Pavel, Vendolí 86, Vendolí, 569 14
Strýček Tomáš, Vendolí 86, Vendolí, 569 14
Strýčková Hana, Vendolí 86, Vendolí, 569 14
Strýčková Kateřina, Vendolí 44, Vendolí, 569 14
Strýčková Květuše, Vendolí 86, Vendolí, 569 14
Strýčková Lucie, U Stadionu 543/21, Svitavy, Lány, 568 02
Stříteská Anna, Vendolí 95, Vendolí, 569 14
Stříteský František, Vendolí 95, Vendolí, 569 14
Suchý Jaroslav, Felberova 673/10, Svitavy, Lány, 568 02
Svatoň František, Vendolí 280, Vendolí, 569 14
Svatoň Karel, Vendolí 262, Vendolí, 569 14
Svatoňová Hana, Vendolí 280, Vendolí, 569 14
Svatoňová Jana, Vendolí 262, Vendolí, 569 14
Svoboda Jaroslav, U Školek 997, Litomyšl, 570 01
Svoboda Jiří, Vendolí 136, Vendolí, 569 14
Svoboda Jiří, Vendolí 304, Vendolí, 569 14
Svoboda Josef, Vendolí 84, Vendolí, 569 14
Svoboda Milan, Vendolí 53, Vendolí, 569 14
Svoboda Vítězslav , Vendolí 133, Vendolí, 569 14
Svobodová Dagmar, Vendolí 84, Vendolí, 569 14
Svobodová Eva, Vendolí 304, Vendolí, 569 14
Svobodová Lenka, Vendolí 136, Vendolí, 569 14
Svobodová Věra, Vendolí 131, Vendolí, 569 14
Svobodová Zdeňka, U Školek 997, Litomyšl, 570 01
Svojanovský Antonín, Vendolí 40, Vendolí, 569 14
Sýkora Miroslav Ing., Vendolí 301, Vendolí, 569 14
Sýkorová Libuše Mgr., nám. Osvobození 3795/8, 69501 Hodonín
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 42 (celkem 44)
SYLAN s.r.o., č.p. 291, 56901 Hradec nad Svitavou
Synek Jan, Vendolí 172, Vendolí, 569 14
Synek Jiří, Vendolí 148, Vendolí, 569 14
Synková Růžena, Vendolí 148, Vendolí, 569 14
Synková Vlasta, Vendolí 172, Vendolí, 569 14
Šilhán Jaroslav, Vendolí 265, Vendolí, 569 14
Šimek Ondřej, č.p. 205, 56914 Vendolí
Šimková Marie, č.p. 205, 56914 Vendolí
Šimperská Marie, Vendolí 274, Vendolí, 569 14
Šimperský Jaroslav, Vendolí 274, Vendolí, 569 14
Šlesariková Iveta, č.p. 225, Malé Košecké Podhradie, Slovensko
Špaček Martin, Botanická 829/46, Veveří, 60200 Brno
Šplíchal Luboš, Vendolí 120, Vendolí, 569 14
Štefánková Eva , Vendolí 145, Vendolí, 569 14
Šustr Jaroslav, č.p. 109, 56901 Hradec nad Svitavou
Šustrová Hana, č.p. 109, 56901 Hradec nad Svitavou
Švec Tomáš, Vendolí 72, Vendolí, 569 14
Švecová Štěpánka, Vendolí 72, Vendolí, 569 14
Tesař Jaroslav, Vendolí 182, Vendolí, 569 14
Tesař Zdeněk, Vendolí 59, Vendolí, 569 14
Tesařová Marie, č.p. 285, 56914 Vendolí
Tichá Zdeňka Ing., Vendolí 202, Vendolí, 569 14
Tomášková Veronika, Dis, Radiměřská 1086/4, Předměstí, 56802 Svitavy
Ulehlová Věra, Kamenná Horka 96, 568 02
Ulrych Josef, Vendolí 315, Vendolí, 569 14
Ulrychová Petra, Vendolí 315, Vendolí, 569 14
Unzeitig František, Vendolí 129, Vendolí, 569 14
Unzeitig Jaroslav, Vendolí 348, Vendolí, 569 14
Unzeitigová Jarmila, Vendolí 129, Vendolí, 569 14
Unzeitigová Marcela, Vendolí 348, Vendolí, 569 14
Ureš Vladimír, Staré náměstí 78, 56002 Česká Třebová
Vala Zdeněk, Vendolí 192, Vendolí, 569 14
Valová Jana, Vendolí 192, Vendolí, 569 14
Vašák Marcel, Vendolí 173, Vendolí, 569 14
Vašák Milan, Vendolí 173, Vendolí, 569 14
Vašáková Zlata, Vendolí 173, Vendolí, 569 14
Vašek Martin, Vendolí 201, Vendolí, 569 14
Veličková Ludmila, Vendolí 130, Vendolí, 569 14
Ventura Ladislav, Vendolí 67, Vendolí, 569 14
Veselá Marie, Národního osvobození 1038/19, Svitavy, 568 02
Veselík Pavel, Vendolí 338, Vendolí, 569 14
Veselíková Monika, Vendolí 338, Vendolí, 569 14
Veselý Libor, Národního osvobození 1038/19, Svitavy, 568 02
Veverková Petra, Vendolí 307, Vendolí, 569 14
Voborná Lenka, Vendolí 299, Vendolí, 569 14
Voborný Josef, Vendolí 299, Vendolí, 569 14
Vodička Bohumil, Felberova 715/31, Lány, 56802 Svitavy
Vodička František, Vendolí 106, Vendolí, 569 14
Vodička Stanislav, Milady Horákové 360/3, Předměstí, 56802 Svitavy
Vodička Václav, Vendolí 214, Vendolí, 569 14
Vodička Zdeněk, Svážná 384/28, Brno, Nový Lískovec, 634 00
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 43 (celkem 44)
Vodičková Helena, Vendolí 106, Vendolí, 569 14
Vodičková Růžena, Vendolí 214, Vendolí, 569 14
Vodičková Věra, Vendolí 287, Vendolí, 569 14
Vojta Martin, Na Vlaštovce 798, Skuteč, Skuteč, 539 73
Vojta Pavel, Československé armády 172, Skuteč, 539 73
Vojtová Marie, Československé armády 172, Skuteč, 539 73
Volf Jiří, Vendolí 266, Vendolí, 569 14
Volfová Marie , Vendolí 266, Vendolí, 569 14
Vomáčka Bohumil , Vendolí 175, Vendolí, 569 14
Vomáčková Alena, Vendolí 175, Vendolí, 569 14
Voříšek Josef, Vendolí 156, Vendolí, 569 14
Voříšková Zuzana, Vendolí 156, Vendolí, 569 14
Vrabcová Fuchsová Petra, č.p. 23, 56914 Vendolí
Vranová Gabriela, č.p. 274, Velké Košecké Podhradie, Slovensko
Vybíhal Milan, Vendolí 330, Vendolí, 569 14
Vybíhalová Petra, Vendolí 330, Vendolí, 569 14
Wimmer Jan, Vendolí 209, Vendolí, 569 14
Závada Pavel, Vendolí 109, Vendolí, 569 14
Zavřelová Jitka, č.p. 9, 56802 Kamenná Horka
Zelená Jaroslava, Vendolí 101, Vendolí, 569 14
Zelený Josef, Vendolí 101, Vendolí, 569 14
Zemědělské družstvo Vendolí, Vendolí 94, Vendolí, 569 14
Zerzán Petr, Vendolí 124, Vendolí, 569 14
Zerzán Roman, Vendolí 306, Vendolí, 569 14
Zugar Petr, Vendolí 313, Vendolí, 569 14
Zugarová Marcela, Vendolí 313, Vendolí, 569 14
Žáková Hana, Modřická 146/12, Přízřenice, 61900 Brno
Dotčené orgány
Městský úřad Svitavy - odbor dopravy, Dvořákova 3, 568 02 Svitavy 2
Krajský úřad Pardubice-odbor ŽP a zemědělství, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ú.o. Svitavy, Olbrachtova 1802/37, 568 02
Svitavy 2
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ú.p. Svitavy, Polní 354/2, 568 02 Svitavy
Městský úřad - odbor KaCR, oddělení památkové péče, Bří Šťastných 333, 570 20 Litomyšl
UPOZORNĚNÍ :
Vyvěšení této vyhlášky okamžitě po jejím obdržení po dobu 15-ti dnů (v souladu
s ustanovením § 26 odst. 2 správního řádu a dle § 115 vodního zákona) způsobem v místě
obvyklým zajistí MěÚ Svitavy, Obecní úřad Vendolí a Obecní úřad Hradec nad Svitavou.
Zároveň žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a
podpis orgánu).
Vyvěšeno dne:
Sneseno dne:
Č.j.27831-14/OZP-bik, Sp.zn.1733-2014
Strana 44 (celkem 44)
Download

V eejn á vyhl á š ka ROZHODNUTÍ