MĚSTSKÝ ÚŘAD VELTRUSY
odbor výstavby a územního plánování
Palackého 9, 277 46 Veltrusy
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
SPIS.ZN.:
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
VÚP/02045/13/H
02451/13/SÚ
Hofmanová
315 781 143, l. 23
315 781 003
[email protected]
DATUM:
7.8.2013
DLE ROZDĚLOVNÍKU
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 190 stavebního zákona, ve společném územním
a stavebním řízení přezkoumal podle § 94a a 169 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí povolení
výjimky z obecných požadavků na využívání území, a umístění a provedení stavby, kterou dne 3.7.2013
podal
Tereza Ferenczyová, nar. 7.5.1983, Zlosyň 119, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle § 169 odst. 2 a 5 stavebního zákona a § 25 odst. 2 a 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území
rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků
na využívání území pro umístění stavby
stavba rodinného atriového domu
Zlosyň
včetně přípojek voda, kanalizace, elektroinstalace, ústřední topení
zpevněné plochy, sjezd na místní komunikaci
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 307/1, 307/3 v katastrálním území Zlosyň.
Popis stavby:
Jedná se o stavbu rodinného jednopodlažního atriového domu, který je částečně podsklepen, zastřešen
sedlovou střechou. Půdorysný tvar objektu tvaru „L“ se vstupem do klidové zóny atria z obytné části
v 1.NP z obývacího pokoje. V podsklepené části je situováno technické zázemí objektu - skladovací
prostory, garáž, dílna, kotelna a vstupní hala do objektu. V 1.NP je obytný prostor. Svislé nosné
konstrukce 1.PP provedeny ze ztraceného bednění, svislé nosné konstrukce 1.NP a zastřešení jsou
z cihelných tvárnic Winklmann „Termozdivo W-Plus-440“. Vodorovné nosné konstrukce jsou ze
stropních panelů SPIROL. Zastřešení je dřevěným krovem a pláštěm z krytiny BRAMAC.
Stavba má zastavěnou plochu 199,2m2, výška hřebene střechy 6,882m od úrovně podlahy v 1.NP.
Zpevněné plochy tvoří betonová skládaná dlažba, ostatní plochy jsou zatravněné.
Č.j. 02451/13/SÚ
str. 2
II. Stanoví podmínky pro výjimku na umístění stavby:
1. Výjimka z ustanovení § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, která spočívá v umístění stavby rodinného domu v menší vzdálenosti než 2m
vzhledem ke společným hranicím se sousedními pozemky, tj. 1,57m od společné sousední
hranice s pozemkem parc. č. 263/99 v katastrálním území Zlosyň.
Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení pro výjimku na umístění stavby:
Žádné námitky nebyly uplatněny.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád) (dále jen „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů
Tereza Ferenczyová, nar. 7.5.1983, Zlosyň 119, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
III. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
stavba rodinného atriového domu
Zlosyň
včetně přípojek voda, kanalizace, elektroinstalace, ústřední topení
zpevněné plochy, sjezd na místní komunikaci
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 307/1, 307/3 v katastrálním území Zlosyň.
Stavba obsahuje:
-
IV.
Jednopodlažní atriový rodinný dům, částečně podsklepený ve tvaru „L“ , zastřešen
sedlovou střechou s krytinou BRAMAC. Vstup do klidové zóny atria z obytné části v 1.NP
z obývacího pokoje. V podsklepené části je situováno technické zázemí objektu - skladovací
prostory, garáž, dílna, kotelna a vstupní hala do objektu. V 1.NP je obytný prostor. Svislé nosné
konstrukce 1.PP provedeny ze ztraceného bednění, svislé nosné konstrukce 1.NP a zastřešení jsou
z cihelných tvárnic Winklmann „Termozdivo W-Plus-440“. Vodorovné nosné konstrukce jsou ze
stropních panelů SPIROL. Zastřešení je dřevěným krovem a pláštěm z krytiny BRAMAC.Stavba
má zastavěnou plochu 199,2m2, výška hřebene střechy 6,882m od úrovně podlahy v 1.NP.
Zpevněné plochy tvoří betonová skládaná dlažba, ostatní plochy jsou zatravněné. Umístění
přípojek voda,kanalizace, elektroinstalace. Ústřední topení.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna převažující částí na pozemku 307/3 (ostatní plocha) a dále pak na pozemku
parc. č. 307/1 (zahrada) v katastrálním území Zlosyň, pohledově od komunikace na pozemku
parc. č. 365/1 v katastrálním území Zlosyň umístěna 3,0m, pravým rohem objektu k hranici se
sousedním pozemkem st. p. 127 v katastrálním území Zlosyň 7,2m, zadní obvodová stěna
rodinného domu je umístěna pravým rohem 2,81m od společné hranice se sousedním pozemkem
parc. č. 263/99 v katastrálním území Zlosyň a levým rohem 1,57m od hranice citovaného
pozemku parc. č. 263/99 v katastrálním území Zlosyň a to v souladu s grafickou částí koordinační situací (výkres č. C3.1) v měřítku 1:500, která je nedílnou součástí ověřené
projektové dokumentace, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným záměrem stavby,
s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních
staveb.
Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení:
Č.j. 02451/13/SÚ
str. 3
Žádné námitky nebyly vzneseny.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Tereza Ferenczyová, nar. 7.5.1983, Zlosyň 119, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
V. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
stavba rodinného atriového domu
Zlosyň
včetně přípojek voda, kanalizace, elektroinstalace, ústřední topení
zpevněné plochy, sjezd na místní komunikaci
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 307/1, 307/3 v katastrálním území Zlosyň.
Stavba obsahuje:
-
-
rodinný atriový dům o 1.bytu o velikosti 5 + 1 s garáží
o
jednopodlažní stavba ve tvaru nerovnoramenného „L“ , částečně podsklepena se
sedlovou střechou, pergolou
o
byt obsahuje v 1.NP obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, technická místnost,
zádveří se vstupem na WC, z hlavní chodby vstup do ložnice se šatnou, koupelny a dvou
pokojů, z obývacího pokoje vstup do obývacího pokoje babičky (m.č. 1.13) kuchyňským
koutem , koupelna s WC; v 1.PP zádveří s chodbou, po pravé straně kotelna, 2 x sklad,
WC a HOBI místnost, po levé straně garáž a dílna
o
střecha sedlová s přesahem se sklonem 36°a 45° s krytinou BRAMAC v barvě cihlová
červená, fasáda je provedena KZS se silikátovou omítkou „Weber“sokl je proveden
omítkou MARMOLIT, alternativně obložen keramickým páskem
o
půdorysné rozměry včetně atria 15,50 x 20,50m
o
zastavěná plocha 199,2m2
o
výška hřebene střechy 6,882m od úrovně podlahy v 1.NP
o
komínové těleso systému „effe due“, typ Domus 00/05
o
schodiště - konstrukce svařena z válcovaných nosníků U12, podesty z podestových
nosníků vetknutých do schodišťové zdi a keramických tvarovek Hurdis a zabetonovaných
s vložením výztuže KARI-sítě 6x6x100 při spodní úrovni BS C25/30
o
fasáda - kontaktní zateplovací systém Weber KZS 80-silikát v barevném odstínu světle
hnědá - odstín SU5H až HU4H
o
okna -plastová v barvě bílá/bílá
o
vchodové dveře, garážová vrata - včetně technického vstupu do kotelny plastová ve
stejném provedení jako okna, vrata jsou sekční s otevíráním pod strop garáž je ovládaná
elektrickým pohonem
o
klempířské konstrukce - hliníkový plech „ProFal“, povrchová úprava barva hnědá
veřejné přípojky technického vybavení - voda, kanalizace, elektroinstalace - vodovodní
přípojka napojena ve vodoměrné šachtě na pozemku stavebníka dle podmínek Středočeských
vodáren, a.s., kanalizační přípojka napojena na veřejný řad splaškové kanalizace
Č.j. 02451/13/SÚ
str. 4
-
ústřední topení - zdroj kotel na tuhá paliva o výkonu 18kW umístěný v kotelně- ozn. dle PD
jako č. S.03, TUV připravována v kombinovaném nepřímo vytápěném ohříváku (TUV/elektro)
TUV o objemu 195l, elektrický ohřev tělesem o výkonu 4kw
-
dešťové vody likvidovány na pozemku stavebníka pomocí vsakovací jímky 8m3 , štěrkového
trativodu a podzemní nádrže 3m3 na dešťovou vodu
-
připojení stavby novým sjezdem na stávající veřejnou komunikaci (pozemek parc. č. 365/1
v katastrálním území Zlosyň
-
zpevněné plochy kolem části domu dle situace,která je součástí ověřené PD z betonové skládané
dlažby
-
energetická náročnost budovy: C - vyhovující
-
radonové měření: nízké až přechodné radonové riziko; stavba bude opatřena proti pronikání
radonu z podloží
-
hasící přístroje - umístění: v prostoru bydlení 1ks hasícího ručního přístroje s hasící schopností
nejméně 34A, v garáži 1ks hasícího ručního přístroje pěnového nebo práškového s hasící
schopností 183B
-
autonomní detekce a signalizace ( hlásič kouře nebo požáru) - umístění: 1ks na stropu chodby
(místnosti ozn. dle PD jako č. S.07), 1ks např. v kuchyni (místnosti ozn. dle PD jako č. 1.03)
a doporučuje se osazení 1ks i v garáži, pokud bude v garáži parkovat vozidlo s pohonem na
plynná paliva, musí být garáž vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním
VI. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Jíra,ČKAIT
0003847, Evropská 122/658, 160 00 Praha 6 v dubnu 2013; případné změny nesmí být provedeny
bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí písemně stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: KOREMA s.r.o., Saveljevova 12/1626, 147 00
Praha 4, Braník; IČO 26195712.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení podle stavebního zákona a vyhlášky č. 20/2012 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
8. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
9. Při realizaci stavby nebudou znečisťovány přilehlé pozemky ani místní komunikace. V případě
znečistění zajistí stavebníci ihned nápravu.
10. Dešťová voda ze stavby bude likvidována na pozemku stavebníka.
11. Stavebník dodrží splnění podmínek vyplývajících z vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.1.2013
pod zn. 0100125369:
V majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.,se v zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným
pásmem energetické zařízení typu: PODZEMNÍ SÍTĚ
V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací
čtrnáct dní předem požádat o vytýčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám
k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Č.j. 02451/13/SÚ
str. 5
Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický
zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný
průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je
nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář k dispozici na
www.cesdistribuce.cz v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech,kontaktní údaje pro podání Vaší
žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet
energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení,kontaktujte prosím
naši Poruchovou linku 840 850 860,která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a
zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č.
458/2000 Sb.
V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1.Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení
a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od
výkresové dokumentace.
2.Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3.Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4.Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.5.
Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6.Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8.Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9.Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození.
10.Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
Č.j. 02451/13/SÚ
str. 6
11.Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku
pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860 , která je Vám k
dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12.Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13.Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma
nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení
provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude
provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu
s činností v tomto pásmu.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo
na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a)u napětí nad 1kV a do 35kV včetně
– pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp.10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994),
– pro vodiče s izolací základní 2 metry,
– pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b)u napětí nad 35kV do110kV včetně –12 metrů (resp.15 metrů u zařízení postaveného do31.12.1994).
Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech
prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:
1.zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2.provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3.provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit
život, zdraví či majetek osob,
4.provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5.vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, jetřeba požádat
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst.(8) a(11) Zákona č.
458/2000 Sb.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1.Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty,
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN
50110-1).
2.Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části
mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3.Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého
napětí.
4.Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů –
sloupů nebo stožárů.
5.Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6.Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7.Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele
distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou
Č.j. 02451/13/SÚ
str. 7
kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou
tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8.V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o
zaizolování části vedení.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona
PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a)u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo
od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně
nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech
směrech,
c)u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d)u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
1.zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,
jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2.provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3.provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit
život, zdraví či majetek osob,
4.provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o
písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č.
458/2000 Sb.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:
1.provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
2.skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
3.umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4.zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět
činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
12. Stavebník dodrží splnění podmínek vyplývajících z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o.. ze dne
25.1.2013 pod zn. 5000732830:
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:
STL PLYNOVOD PE dn 50 S PLYNOVODNÍMI PŘÍPOJKAMI
- Při křížení a souběhu navrhovaných inž. sítí musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od
plynovodu dle prostorové normy ČSN 73 6005.
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Č.j. 02451/13/SÚ
str. 8
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení:
1) za stavební činnosti se považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského
zařízení (i bezvýkopové technologie)
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení
považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění, za činnost bez
našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu bude provedeno vytyčení plynárenského
zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt na www.rwe-ds.cz
nebo Zákaznická linka 840 113 355) Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před
požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu
tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být
stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební
činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán
protokol,
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04-tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5) pracovníci provádějící stavební činnost musí být prokazatelně seznámeni s polohou
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen
provést taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího plynárenského zařízení nebo
ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina
bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických a motorových nářadí,
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození,
8) v případě použití bez výkopové technologie (protlaku) bude před zahájením stavební činnosti
provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola
plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude
podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku
(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez
provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy
výše uvedené podmínky, je povinen stavebník na základě výzvy provozovatel PZ, nebo jeho
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ,
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG
702 10, TPG 702 04,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení,
13) poklopy uzávěrů ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP)
na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební
činnosti,
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
Č.j. 02451/13/SÚ
-
-
str. 9
16) při použití nákladní vozidel, stavebních strojů a mechanizmů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
O zákres PZ v digitální podobě žádejte odbor pořizování dat plynárenského majetku, požadavek na
vytačení plynárenského zařízení, oznámení o zahájení stavby, o provádění bezvýkopovou technologií
a předání po ukončení stavby příslušnému mistrovi okrsku.
Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.
Stanovisko, popř. jeho kopii i s přílohami, musí žadatel předložit při vytyčení, diagnostice a kontrole
křížení či souběhu s plynárenským zařízením na místě.
13. Stavebník dodrží splnění podmínek vyplývajících ze stanoviska Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, územní odbor Mělník ze dne 26.6.2013 pod ev.č. ME-420-2/2013PD:
- Výška ústí komína musí být nejméně 650mm nad hřebenem střechy (čl.6.7.1 ČSN 73 4201).
14. Stavebník dodrží splnění podmínek vyplývajících z vyjádření Středočeské vodárny, a.s. ze dne
20.6.2013 pod zn. P13710017377:
- Se stavbou rodinného domu a přípojek souhlasíme.
- Navržená trasa vodovodní přípojky neodpovídá zásadám uvedených v dokumentu Technický
standard vodohospodářských staveb závazný v působnosti vlastníka infrastruktury, tj. Vodárny
Kladno-Mělník,a.s.(dále jen VKM, a.s.) a provozovatele, tj. Středočeské vodárny, a.s.Dokument je
k dispozici na stránkách naší společnosti - www.svas.cz .
- Vodoměrnou sestavu požadujeme umístit za první obvodovou zdí.
- Před zahájením zemních prací je nutné konzultovat a případně upravit navrženou trasu přípojky
s provozem Vodovod Mělník - středisko Kralupy nad Vltavou.
- Při realizaci ostatních přípojek inženýrských sítí požadujeme dodržet „Všeobecné podmínky pro
kolize“, které tvoří nedílnou součást tohoto vyjádření.
Všeobecné podmínky - vodovodní přípojka
1) Termín napojení neveřejný vodovod a montáž přípojky, příp. osazení vodoměrné sestavy na
přípojce připravené v rámci stavby veř. Vodovodu, je nutné předem dohodnout s příslušným
provozem Středočeských vodáren, a.s. (dále jen SV, a.s.). Kontakty na provozy: www.svas.cz, tel.
840 121 121. Přípojka může být zprovozněna pouze v případě, že veřejný vodovod je
zkolaudován.
2) Vlastní napojení na veřejný vodovod a osazení vodoměru mohou provádět pouze pracovníci
SV,a.s. Technický návrh musí být v souladu s TECHNICKÝM STANDARDEM
vodohospodářských staveb. Tento dokument je veřejně přístupný na www.svas.cz .
3) Před zahájením stavby je nutné doložit provozu SV,a.s. dokumentaci přípojky, toto vyjádření a
platné územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Na základě těchto podkladů bude uzavřena
objednávka prací, dle dohodnutého rozsahu. Na objednané práce se vybírá záloha. Protokol o
tlakové zkoušce vodovodní přípojky je investorovi předáván současně s fakturou za provedené
práce.
4) Přípojka je v celé délce majetkem investora vyjma armatur s hlavním uzávěrem na veřejném
řadu. Pro možnost oprav doporučujeme dodržet pásmo v šíři min. 1,0m po obou stranách
potrubí, ve kterém nebude uloženo žádné další podzemní vedení. Při křížení s ostatními
podzemními sítěmi platí ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).
5) Vodovodní přípojka včetně vnitřní instalace nesmí být propojena s vodou z místního zdroje (ani
přes šoupátko).
6) Potrubí přípojky bude napojeno na vodovodní řad navrtávacím pasem se šoupátkem pro domovní
přípojky (např. Hawle, JMA Hodonín, apod.) U vodovodního řadu z materiálu PE bude použito
navrtávacího pasu (KIT-FRIALEN) se zemní soupravou EBS.
7) Přípojka bude uložena v nezámrzné hloubce (min. 1,2m), ve spádu min 30/00 .V prostupu zdí nebo
základy bude potrubí uloženo do chráničky, která bude na obou koncích vodotěsně uzavřena.
8) Vodoměrná sestava se osazuje v tomto pořadí: uzávěr, vodoměr, zpětný ventil, domovní uzávěr
s vypouštěním. Vodoměr nesmí být umístěn ve vzdálenosti větší než 25,0 m od veřejného
vodovodu.
9) Vodoměrná šachta vně objektu musí mít vnitřní půdorysné rozměry min. 1,2 x 0,9 m, kruhová
min. vnitřní 1,2m, světlá výška vč. průlezu k poklopu min 1,6m (vodovodní přípojka pro rodinné
domy). Rozměry šachty jsou závislé na velikosti a počtu navržených armatur. Materiál: zděné,
Č.j. 02451/13/SÚ
str. 10
betonové, plastové. Rozměry průlezného otvoru min. 0,6x0,6m, kruhový min. Ø0,6m. Šachta musí
být zabezpečena proti vniknutí nečistot, podzemní a povrchové vody, odvětraná a přístupná,
vybavená žebříkem nebo stupadly. Poklop musí být vodotěsný (nepropustnost je nutno doložit).
Je-li šachta ve zdůvodněných případech umístěna na veřejném prostranství, musí být
zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob.
10) Pro umístění vodoměru v objektu je velikost prostoru pro osazení vodoměrné sestavy (nika,
šachtička v podlaze apod.) půdorysně min. 0,8x0,5m, výška 0,4m.
11) Vodoměrná šachta je určena pouze k umístění vodoměrné sestavy na přípojce.
12) Vodoměrná přípojka má být uložena nad kanalizační stokou i nad kanalizačními přípojkami.
Pokud toto není možné, musí být potrubí uloženo do chráničky sahající min. 1,5m na obě strany
od pláště kanalizace.
13) Je-li trasa vodovodní přípojky vedena přes pozemek jiného vlastníka, je potřebné doložit potřebný
souhlas tohoto vlastníka s uložením potrubí přípojky na jeho pozemku.
14) Při stavbě vodovodní přípojky nesmí být porušena veřejná kanalizace včetně přípojek nebo jiné
veřejné vodohospodářské zařízení ve správě SV, a.s. nacházející se v místě stavby. Pro upřesnění
průběhu je nutno požádat o vytyčení na místě příslušný provoz s působností v lokalitě stavby.
15) Veškeré termíny s provozy SV, a.s požadujeme dojednávat min. 7 dní předem.
16) Před zásypem vodovodní přípojky požadujeme přizvat příslušný provoz ke kontrole provedení
přípojky i následného zásypu. Ke Kolaudaci musí být stavebnímu úřadu doloženo písemné
potvrzení provozu o správném technickém provedení stavby a dokumentace skutečného provedení
(plánek s platnými kótami dle stavby). Pokud investor toto potvrzení nedoloží, nebudeme
s kolaudací souhlasit.
17) Upozorňujeme, že do provedení kolaudace vodovodní přípojky, garantujeme kvalitu dodávané
pitné vody pouze v místě napojení na vodovodní řad.
13. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídatelným nálezům kulturně cenných předmětů nebo
k archeologickým nálezům, jsou investora právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle
zvláštních předpisů provádějící stavbu povinní nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní
památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření,
aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem
státní památkové péče.
14. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Obecního úřadu Zlosyň, který vydal dne 10.6.2013
Rozhodnutí povolení zřízení sjezdu.
Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení:
Žádné námitky nebyly uplatněny.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle §27 odst. 1 správního řádu:
Tereza Ferenczyová, nar. 7.5.1983, Zlosyň 119, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
Odůvodnění:
Dne 3.7.2013 podal stavebník žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
a o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení
výjimky z obecných požadavků na využívání území a územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil
podle § 94a, § 169 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle
§ 140 odst. 4 správního řádu.
Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným
orgánům a veřejnosti. Stavební úřad upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry
v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil lhůtu 15 dnů, do kdy
mohou účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska..
Stavební úřad v provedeném společném řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území a územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94a, 111
a 169 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
Č.j. 02451/13/SÚ
str. 11
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Při posuzování výjimky z obecných požadavků na využívání území stavební úřad zejména zkoumal, zda
jsou splněny podmínky, na které je v ustanovení § 169 odst. 3 stavebního zákona možnost povolení
výjimky vázána.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným
požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky
na stavby.
Účelu sledovaného obecnými požadavky na využívání území, obsaženými v ustanovení § 21 odst. 2 a 6
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, bude v daném případě dosaženo i
řešením podle povolené výjimky, které se odchyluje od požadavku, stanovící umístění rodinného domu
od společných hranic pozemků v menší vzdálenosti než 2,0m. V tomto případě, je stavba, kterou je
rodinný atriový dům na pozemku parc č. 307/1, 307/3 v katastrálním území Zlosyň, konkrétně pohledově
od komunikace na pozemku parc. č. 365/1 v katastrálním území Zlosyň levým rohem stavby umístěna
1,57m od společné hranice pozemku parc. č. 263/99 v katastrálním území Zlosyň. Stavba je umístěna
v této části z důvodu, že je to jediný, vhodný a možný prostor pro záměr stavby. Střecha nepřesahuje na
sousední pozemky. Předložená projektová dokumentace splňuje požadavky na požární bezpečnost
a technické požadavky na stavby.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska a vyjádření sdělili:
- České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 dne 8.2.2013 pod zn.
ÚPTS/OS/87650/2013
- ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8,405 02 Děčín IV - Podmokly dne 10.1.2013 pod zn. 0100125369
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 dne 10.1.2013 pod zn. 0200079847
- Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle dne 13.2.2013 pod
č.j. 524823/13
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno dne 25.1.2013 pod zn. 5000732830
- Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno dne 14.1.2013 pod zn. 3/13/V
- Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno dne 20.6.2013 pod zn. P13710017377
- Obec Zlosyň, Zlosyň 103, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou dne 30.4.2013 pod č.j. 51/2013
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník, Bezručova 3341, 276 01
Mělník dne 26.6.2013 pod ev. č. ME-420-2/2013/PD
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana dne 25.7.2013
pod č.j. ARUP-5992/2013
- Rozhodnutí povolení zřízení sjezdu, Obecní úřad Zlosyň dne 10.6.2013
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Okruh účastníků v řízení pro povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území stavební úřad
stanovil podle § 27 odst. 1 správního řádu písm. a), kterým je žadatel (Tereza Ferenczyová ) a podle téhož
§ odst. 2 správního řádu, též další dotčené osoby (Tereza Ferenczyová), pokud na svých právech mohou
být přímo dotčeni.
Okruh účastníků v řízení pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby stavební úřad stanovil podle
§ 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, kterým je žadatel (Tereza Ferenczyová), písm. b) stavebního
zákona, kterým je obec (obec Zlosyň), na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dalšími
účastníky územního řízení jsou podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno (Marie Žůčková, Růžena Dědičová).
Okruh účastníků stavebního řízení stavební úřad stanovil podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona
stavebník (Tereza Ferenczyová) a podle téhož § písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního
pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno
(Růžena Dědičová); písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající
Č.j. 02451/13/SÚ
str. 12
věcnému břemenu (Marie Žůčková), může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo
dotčeno.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Marie Žůčková, Obec Zlosyň, Růžena Dědičová
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost neuplatnila žádné připomínky
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje Praha, odboru regionálního rozvoje, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi,
případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním
úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště
a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí
být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže
stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Martina Hofmanová
referent odboru výstavby a územního plánování
vyvěšeno:
datum, podpis, razítko
sejmuto:
datum, podpis, razítko
Č.j. 02451/13/SÚ
str. 13
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky ve výši 11750 Kč byl
zaplacen dne 16.7.2013.
Obdrží:
účastníci povolení výjimky dle § 27 správního řádu (dodejky)
Tereza Ferenczyová, Zlosyň č.p. 119, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)
Tereza Ferenczyová, Zlosyň č.p. 119, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
Obec Zlosyň, IDDS: t4casmu
účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (dodejky)
Marie Žůčková, Zlosyň č.p. 119, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
Růžena Dědičová, Vojkovice č.p. 62, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
Obec Zlosyň, IDDS: t4casmu
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Středočeské vodárny a.s., IDDS: qztgg8d
účastníci stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona (dodejky)
Tereza Ferenczyová, Zlosyň č.p. 119, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
Marie Žůčková, Zlosyň č.p. 119, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
Růžena Dědičová, Vojkovice č.p. 62, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
Obec Zlosyň, IDDS: t4casmu
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mělník, IDDS: prqhp9p
Obec Zlosyň, jako silniční správní úřad, IDDS: t4casmu
ostatní
Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., IDDS: fxcng6z
Download

Rozhodnutí o povolení výjimky z obecným požadavků na