Zápisnica z čiastkového Valného zhromaždenia LS v Štiavniku
konaná dňa 30. júna 2013 o 13.00 hod v budove
telocvične Základnej školy v Štiavniku
Priebeh valného zhromaždenia
Predseda LS Ing. Ján Gulán priebežne informoval prítomných členov o začatí Valného zhromaždenia
LS v Štiavnik, p.s. ustanovujúca schôdza bude začatá po zaprezentovaní všetkých členov, nakoľko je
potrebná viac ako polovičná účasť všetkých členov.
Prezentácia bola ukončená,
prezentovaných bolo 799 členov so zastúpeným podielom
14693614/24504052, čo predstavuje 59,96 % z celkového počtu členov zapísaných na LV 6295
a 6832. Schôdzu viedol predseda spoločenstva Ing. Gulán postupoval podľa bodov programu
členskej schôdze. Zoznam s prezentovanými členmi podľa výpisu z prezenčnej listiny bude prílohou č.
1 k zápisnici.
Ešte pred pokračovaním schôdze predseda vyzval prítomných k skúšobnému hlasovaniu a vysvetlil
prítomným spôsob hlasovania. Nakoľko sa predpokladal veľký počet zúčastnených a technicky by
nebolo zvládnuteľné sčítavanie hlasov, z toho dôvodu sa po prvý krát pristúpilo k elektronickému
hlasovaniu. Vysvetlil prítomným spôsob a technickú časť hlasovania. Členovia navrhnutej sčítacej
komisie budú chodiť pomedzi členov s čítacími zariadeniami a dávať hlasovať za predložené
jednotlivé návrhy. Vyzval prítomných ku skúške hlasovacieho systému.
Po vykonanej prezentácii prítomnými členmi predseda vyhlásil výsledky hlasovania, kde hlasovalo
50,59 % všetkých členov LS v Štiavniku, vyhlásil hlasovanie za úspešné a pokračoval vo vedení
zhromaždenia. Výsledky jednotlivých hlasovaní budú prílohou č. 2 k zápisnici.
1. Otvorenie valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie LS v Štiavniku zahájil a viedol jeho predseda Ing. Ján Gulán o 17.00 hod.
Predseda LS privítal prítomných členov. Ospravedlnil sa prítomným za zdĺhavú prezentáciu čo
spôsobila vysoká účasť členov, čo je pre spoločenstvo veľmi dobré z dôvodu potreby nadpolovičnej
väčšiny spoluvlastníkov.
2.
Návrh na schválenie návrhovej a mandátnej komisie
Predsedajúci prečítal návrh členov VV LS v Štiavniku na schválenie návrhovej a mandátovej komisie.
Členovia návrhovej komisie: Miroslav Vároš, Miroslav Cambál, Ing. Milan Vároš
Členovia mandátnej komisie: Zdenko Křenek, Ing. Ján Klučínec, Jaroslav Hláčik, Štefan Kido, Pavol
Baránek
3.
Návrh na schválenie programu, zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Predsedajúci Ing. Ján Gulán ďalej prečítal navrhovaný - pozmenený program zasadnutia, ktorý znie:
1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Návrh na schválenie návrhovej a mandátnej komisie
3. Návrh na schválenie programu, zapisovateľov a overovateľov zápisnice.
4. Hlasovanie o podieloch na spoločnej nehnuteľnosti
5. Správa o činnosti spoločenstva za r. 2012
6. Oboznámenie členov o nadobudnutí účinnosti nového zákona o pozemkových spoločenstvách
od 01.05.2013
1
7. Návrh zmeny zmluvy o založení spoločenstva a schválenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve
v úplnom znení
8. Schválenie osôb oprávnených konať za Lesné spoločenstvo v Štiavniku p.s. do registra
Obvodného lesného úradu, predsedu výkonného výboru, podpredsedu výkonného výboru,
členov výkonného výboru, predsedu dozornej rady a členov dozornej rady.
9. Diskusia
10. Záver
Ako zapisovateľky boli navrhnuté: Katarína Chrenková, Mgr. Kamila Penáková
Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Chlebina, p. Ivan Kuciak, nakoľko ten nebol prítomný bol
navrhnutý p. František Fajbík.
Za takto prednesené čiastkové komisie, zapisovateľov, overovateľov a znenie programu dal
predsedajúci hlasovať v spoločnom hlasovaní. Hlasovania sa zúčastnilo 47,67 % prítomných členov.
Prednesené návrhy boli schválené a valné zhromaždenie naďalej pokračovalo vo svojom zasadaní
ako čiastkové.
Bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1/2013
Valné zhromaždenie LS v Štiavniku schvaľuje:
Zapisovateľky: Katarínu Chrenkovú, Mgr. Kamilu Penákovú
Overovateľov zápisnice: Ing. Jozefa Chlebinu, Františka Fajbíka
Návrhovú komisiu: Ing. Milan Vároš, Miroslav Vároš, Miroslav Cambál
Mandátovú komisiu: Pavol Baránek, Ing. Ján Kľučínec, Zdenko Křenek, Jaroslav Hláčik, Štefan Kido
Prečítaný program dnešného valného zhromaždenia.
Hlasovanie :
ZA:615
11538215/24504052
47,09 %
PROTI:2
36765/24504052
0,15 %
ZDRŽALI SA:6
108266/24504052
0,44 %
4. Hlasovanie o podieloch na spoločnej nehnuteľnosti
Predsedajúci Ing. Ján Gulán informoval valné zhromaždenie o hospodárení a obhospodarovaní
majetku, ktoré majú členovia LS v Štiavniku v užívaní a ten sa nachádza v Katastrálnom území obce
Štiavnik a je evidovaný v Správe katastra Bytča, Katastrálny úrad Žilina na LV 6295 a LV 6832.
Za obhospodarovanie parciel zapísaných na uvedených LV dal hlasovať v spoločnom hlasovaní.
Majetková podstata z LV 6295 a LV 6832 bude prílohou č.3 zápisnice.
5.
Správa o činnosti spoločenstva za r.2012
Predsedajúci prečítal Správu o činnosti spoločenstva za rok 2012. Správa o činnosti bude prílohou č.
4 k zápisnici.
Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu predsedu o činnosti spoločenstva za r. 2012.
6. Oboznámenie členov o nadobudnutí účinnosti nového Zákona o pozemkových
spoločenstvách 97/2013 od 01.05.2013
Predsedajúci informoval prítomných o nutnosti zasadnutia tejto schôdze z dôvodu schválenia nového
zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách, na základe ktorého sa musí LS v Štiavniku –
občianske združenie preregistrovať na pozemkové spoločenstvo. Potom odovzdal slovo advokátovi
JUDr. Plačkovi Jozefovi, ktorý predniesol a vysvetlil znenie zákona a dôležitosť
zmeny
preregistrovania sa spoločnosti. Z toho dôvodu spoločnosti založené podľa doterajších predpisov sú
2
povinné prispôsobiť svoje právne pomery tomuto zákonu, to znamená preregistrovať sa na pozemkové
spoločenstvá a to najneskôr do 28.2.2014. Nová Zakladateľská zmluva spoločenstva upravuje svojim
znením súčasné Stanovy, Volebný poriadok a Odmeňovanie členov VV a DR. Nový zákon prikazuje
spoločenstvu vystupovať v dôležitých rozhodnutiach pri hlasovaní nadpolovičnou väčšinou počtu
podielov všetkých členov.
Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu advokáta Judr. Plačka Jozefa o platnosti nového
zákona o pozemkových spoločenstvách.
7.
Návrh zmeny zmluvy o založení spoločenstva a schválenie Zmluvy o pozemkovom
spoločenstve v úplnom znení.
Ďalej predseda Ing. Gulán informoval prítomných o vypracovaní Zmluvy o založení spoločenstva Lesného spoločenstva v Štiavniku, pozemkové spoločenstvo, ktorej vypracovaniu sa VV LS v Štiavniku
venoval posledné zasadnutia. Zmluva o založení spoločenstva bola pripomienkovaná ako členmi VV
a DR tak i členmi LS v Štiavniku. Taktiež bola prekonzultovaná aj zo zástupcami Obvodného lesného
úradu v Žiline. V konečnom dôsledku na tomto zasadnutí ide o schválenie zmluvy o založení
spoločenstva, ktorá môže byť v budúcnosti zmenená alebo doplnená. Netreba sa obávať toho, že zo
strany LS bude vykonštruovaný nejaký podvod, jednoducho sa treba preregistrovať do februára 2014.
Predsedajúci prečítal celý návrh Zmluvy o založení spoločenstva, objasnil prítomným, že táto zmluva
sa dá kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmluva je konzultovaná z právnym zástupcom a je vyhotovená
v súčinnosti s nových zákonom o pozemkových spoločenstvách, bude prílohou č.5 k zápisnici.
K tomuto bodu sa do rozpravy prihlásil p. Ľudovít Majko s pripomienkou prečo nebola zmluva zo
strany spoločenstva dostatočne zverejnená. Na jeho pripomienku reagoval predsedajúci a odpovedal,
že návrh zmluvy bol zverejnený aj na internetovej stránke aj na výveske Centra voleného času
v Štiavniku v dostatočnom predstihu. Na vystúpenie p. Majku Ľudovíta reagoval p. Peter Fujko –
terajší člen VV. Medzi nimi prebehla výmena názorov k ich účinkovaniu vo Výkonnom výbore LS.
Pripomienka p. Ferdinanda Červenca sa netýkala obsahu programu schôdze.
8. Schválenie osôb oprávnených konať za Lesné spoločenstvo v Štiavniku p.s. do registra
Obvodného lesného úradu, predsedu výkonného výboru, podpredsedu výkonného výboru,
členov výkonného výboru, predsedu dozornej rady a členov dozornej rady
Ďalej predsedajúci prečítal návrh členov orgánov Lesného spoločenstva v Štiavniku, p.s., ktoré budú
pozostávať z terajších členov VV a DR Lesného spoločenstva v Štiavniku.
Predsedom spoločenstva a VV zostáva Ing. Ján Gulán, podpredsedom p. Rudolf Gablík a predsedom
DR p. Pavel Chvalník.
Členovia VV: Ing. Ján Gulán, Rudolf Gablík, Blažej Michút, Tomáš Hraboš, Vladimír Rakovan, Ing.
Jozef Chlebina, Ladislav Bobrík, Peter Fujko, Vlastimil Červenec
Podľa nového zákona treba zvoliť zástupcov pre konanie pred Obvodným LÚ ako navrhnutý sú Ing.
Ján Gulán, Rudolf Gablík a náhradník Blažej Michút.
Členovia DR: Ondrej Machciník, Mgr. Albín Hraboš, Vladimír Harvanec, Pavel Chvalník, Jozef
Baránek. Prečítaní členovia výkonného výboru a dozornej rady zostávajú vo svojich funkciách do
konania ďalších volieb do orgánov spoločenstva.
Predsedajúci vyzval prítomných členov k spoločnému hlasovaniu:
- za predsedu VV, podpredsedu VV a DR, členov VV a DR ako členov orgánov LS v Štiavniku,
pozemkové spoločenstvo
- za schválenie Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva, ktorej prílohou bude schválený
zoznam obhospodarovaných spoločných nehnuteľností zapísaných na LV 6295 a 6832 a
zoznam členov spoločenstva, ktorí pristupujú k zmluve.
- za zástupcov spoločenstva, ako oprávnené osoby na konanie pred lesným úradom: Ing. Ján
Gulán, Rudolf Gablík, a náhradník Blažej Michút. Za pozemkové spoločenstvo vystupuje
navonok predseda, v prípade ak sa vyžaduje úkon písomnou formou je potrebný podpis aj
ďalšieho člena oprávnených osôb.
Hlasovania sa zúčastnilo 50,63 % všetkých členov.
3
Uznesenie č. 2/2013
Valné zhromaždenie LS v Štiavniku schvaľuje:
a) Prečítanú Zmluvu o založení spoločenstva Lesného spoločenstva v Štiavniku, p.s., ktorej
súčasťou je zoznam parciel – obhospodarovaného majetku a zoznam členov spoločenstva
b) Orgány Lesného spoločenstva v Štiavniku, p.s.
c) Osoby oprávnené na konanie za spoločenstvo navonok : a to Ing. Ján Gulán – predseda
spoločenstva, Rudolf Gablík – podpredseda spoločenstva, Blažej Michút – člen VV
Hlasovanie :
ZA: 643
12202768/24504052
49,80 %
PROTI:4
68966/24504052
0,28 %
ZDRŽALI SA:7
134742/24504052
0,55 %
Ukončenie zasadnutia čiastkovej schôdze LS v Štavniku, p.s.
Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť spoluvlastníkom na tomto čiastkovom zasadnutí valného
zhromaždenia, ktoré sa ukončuje na účasti s počtom členov 799 v 59,96 %, ktoré príma svoje
uznesenia. Nakoľko bolo uznesenie prijímané v rámci schôdze je postupne vpisované do zápisnice
podľa sledu.
Koniec zasadnutia 20.00 hod.
V Štiavniku, 30.júna 2013
Zapísali:
Katarína Chrenková
Mgr. Kamila Penáková
....................................
.......................................
Overovatelia zápisnice:
František Fajbík
Ing. Jozef Chlebina
............................................
Návrhová komisia:
Ing. Milan Vároš
.........................................
Miroslav Vároš
..............................................
..............................................
Miroslav Cambál
...............................................
Predseda Lesného spoločenstva v Štiavniku
Ing. Ján Gulán
.................................................
Podpredseda Lesného spoločenstva v Štiavniku
Rudolf Gablík
..................................................
4
Download

Zápisnica LS Štiavnik 30.06.2013