Městský úřad Svitavy
odbor výstavby,T. G. Masaryka 35, Svitavy
tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: [email protected], www.svitavy.cz
Svitavy, dne 11.11. 2011
Č.j.: 54884-11/OV-910-2011/mal
Oprávněné úřední osoby: Lenka Makovská
Telefon: 461550234
E-mail: [email protected]
Žadatel:
Obec Vendolí, IČO 277 541, Vendolí 103, 569 14 Vendolí
Obec, na jejímž území se má záměr uskutečnit:
Obec Vendolí, Vendolí 103, 569 14 Vendolí
Obec Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230, 56901 Hradec nad Svitavou
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO
ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO
ROZHODNUTÍ
Dne 14.10.2011 podala Obec Vendolí, IČO 277 541, Vendolí 103, 569 14 Vendolí
žádost o povolení změny územního rozhodnutí o umístění stavby – prodloužení platnosti územního
rozhodnutí o umístění stavby č.j. 53308-09/OV-1016-2009/mal ze dne 24.11.2009, které nabylo
právní moci dne 30.12.2009,
pro stavbu
: "kanalizace Vendolí",
která řeší
odkanalizování obce Vendolí a odvedení splaškových vod na stávající čistírnu
odpadních vod v Hradci nad Svitavou.
Nově navržená tlaková kanalizace je řešena v rozsahu 19 291 m tlakových řadů o profilu
PE dn 40-160 mm a bude odvádět odpadní vody od 1200 ekvivalentních obyvatel.
Stavba je umístěna na pozemcích: st.pl. číslo 1, 6, 7, 10, 12, 13/1, 19, 23/2, 31, 35, 39,
45/1, 2, 83/1, 98, 99, 102, 104,106, 107, 112, 114/1,119, 122/2, 123, 129/1, 144, 154/1, 156/1, 167,
175, 177, 182, 183, 196, 201,224, 225, 236, 241, 270, 276, 282, 286, 300/1, 303, 305/1, 308, 318,
319, 323/1, 323/2, 331, 381, 384, pozemková parcela číslo 22/1, 22/2, 30, 35, 39, 43/1, 44/2, 44/3,
53, 54/1, 54/2, 57/1, 62/1, 62/5, 68/1, 72/1, 77, 78/1, 82, 88/1, 88/4, 89, 95/6, 97, 96/1, 99/2, 104/2,
104/3, 104/6, 107, 111/1, 113/3, 116/1, 122/3, 124/1, 128/2, 128/3, 128/4, 130/1, 131, 135/3, 142,
143, 150, 161/1, 161/2, 163/4, 165/2, 172/2, 174/3, 176, 177/1, 180, 181/2, 182, 193/1, 197/2,
202/2, 207/4, 211, 219, 221/1, 222, 224/2, 230, 231, 241/1, 241/5, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10,
241/11, 241/13, 242/1, 242/4, 242/11, 246, 252/1, 252/2, 253/1, 257/5, 260/1, 260/2, 260/4, 261,
262, 263, 266/1, 266/2, 267, 270/1, 273/3, 274/4, 274/5, 278/2, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 285/1,
287, 288, 293, 294, 301/3, 301/6, 301/7, 301/8, 301/9, 301/10, 301/11, 301/12, 301/13, 302/2,
302/4, 310/2, 313/2, 313/3, 314, 315/1, 315/3, 318/1, 321/1, 323/1, 323/3, 330/2, 331, 335, 336/3,
341/2, 344/2, 344/4, 345/1, 346/2, 346/4, 348, 357/1, 359/1, 363/2, 364, 370, 373/1, 380/3, 382/2,
395/2, 397/1, 398, 404/3, 404/4, 405/1, 408/1, 411, 432/2, 461/1, 463, 466, 472/1, 482, 486/3, 488,
507, 508/1, 510, 511/6, 513, 528, 534/2, 534/3, 542/1, 542/2, 543, 544, 546/2, 546/3, 548/4, 553/3,
566/1, 566/5, 567/1, 567/5, 567/6, 567/7, 568/1, 574/2, 574/5, 590/3, 592, 598/4, 610, 614, 618/3,
618/4, 618/5, 618/6, 618/7, 622/1, 623/2, 627/1, 629, 631, 638/1, 645/1, 645/2, 646, 649, 650/3,
650/4, 654/1, 655/5, 656/6, 657/1, 664, 665, 667/3, 668/1, 669/1, 669/4, 669/5, 676, 678, 681,
682/1, 684/1, 690/1, 694/3, 696/1, 696/2, 699, 703/1, 703/2, 704, 713, 716/1, 719/1, 719/3, 734/2,
735/1, 737, 738, 746/2, 752, 760/1, 765/1, 776, 784, 795, 799/4, 800, 802/2, 814/2, 825, 826, 832,
835/1, 837/3, 1951/3, 1951/5, 2038/5, 2038/8, 2038/10, 2276, 2464/2, 2464/5, 2642/4, 2624/5,
2726/1, 2726/3, 2726/6, 2726/14, 2726/15, 2727, 2728/1, 2728/7, 2729/1, 2729/4, 2729/10,
2729/12, 2729/14, 2729/17, 2729/18, 2729/19, 2729/24, 2729/26, 2729/27, 2729/28, 2729/32,
2729/33, 2729/34, 2729/35, 2729/37, 2729/38, 2729/39, 2729/40, 2729/43, 2729/44, 2729/45,
2729/46, 2729/47, 2729/50, 2729/51, 2729/56, 2726/57, 2729/60, 2729/61, 2729/62, 2729/65,
2729/68, 2729/69, 2729/70, 2729/73, 2729/74, 2729/124, 2729/125, 2729/137, 2730, 2732, 2736,
2745, 2757, 2759, 2762, 2771, 2772, 2774, 2787, 2790, 2791, 2795, 2798, 2800/1, 2801, 2802,
2810, 2815, 2821, 2822/2, 2825, 2829, 2841, 2859/1, 2911, 3054/1, 3055, 3122/2, 3131, 3144/1,
3144/2, 3144/4, 3144/6, 3145/1, 3146, 3149/1, 3149/3, 3149/6, 3157/1, parcele ve zjednodušené
evidenci dle pozemkového katastru (241/12 EN), (241/12 EN), st. p.č. (287), pozemková
parcela číslo (12/2), (125), (135/2), (163/1), (241), (242), (260), (511/1), (661), (840), (2642/1),
(2726/1), (2726/13), (2729/22), (3144), (3149), (122 PP), (824 PP), (841 PP), (2080 PP), (2644/3
PP) v katastrálním území Vendolí a na pozemkové parcele číslo 3149/1, 3149/5, 3149/8, 4262,
4286, 4319, 4328, 4371, 4375, 4378, 4380, 4387 v katastrálním území Hradec nad Svitavou.
Dnem podání žádosti
rozhodnutí.
bylo zahájeno správní řízení o prodloužení platnosti územního
Platnost územního rozhodnutí dle ustanovení § 93 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, je 2 roky od nabytí
právní moci, to je v tomto případě do 30.12.2011. V daném případě výše uvedené územní
rozhodnutí ještě nepozbylo platnosti. Žádost o prodloužení platnosti výše uvedeného územního
rozhodnutí byla podána v časovém předstihu dne 14.10.2011.
Prodloužení platnosti územního rozhodnutí se navrhuje do 31.12.2013.
Odbor výstavby Městského úřadu Svitavy jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13
odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, oznamuje zahájení správního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení
v souladu s ustanoveními § 87, 93 a 94 stavebního zákona.
Současně stavební úřad v souladu s ustanovením § 93 odst. 3 stavebního zákona stanoví
15ti denní lhůtu ode dne doručení tohoto oznámení k možnosti podat stanoviska, závazná
stanoviska, námitky nebo připomínky dotčenými orgány nebo účastníky řízení; k později podaným
závazným stanoviskům, námitkám nebo připomínkám se nepřihlíží.
Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené
(odbor výstavby Městského úřadu Svitavy, úřední dny: Po, St 7:15 - 17:00).
Strana 2 oznámení o zahájení územního řízení č.j.: 54884-11/OV-910-2011/mal
Obecná poučení:
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu stavební úřad poučuje o tom, že:
1. Dle § 89 odst. 1 stavebního zákona musí být závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky
účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě.
2. Dle § 89 odst. 3 stavebního zákona musí účastník řízení ve svých námitkách uvést
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek;
k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
3. Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona uplatňuje obec v územním řízení námitky k ochraně
zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm.
a), b) a d), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její
právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může
v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
4. dle § 33 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se
prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci
může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
5. dle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud
o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
6. dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele,
pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí vzdal.
7. dle § 36 odst. 4 správního řádu je účastník nebo jeho zástupce povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je
veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého
pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba,
popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
8. dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to
i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je spojeno
právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
9. dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení.
Správní orgán není návrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné
ke zjištění stavu věci.
10. Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o prodloužení
platnosti územního rozhodnutí, byla bezodkladně po obdržení tohoto oznámení vyvěšena na
místě určeném stavebním úřadem, nebo na jiném vhodném, veřejně přístupném místě u
stavby, nebo pozemků, na nichž se má záměr uskutečnit, a to po dobu 30 dnů.
11. Stavební úřad určuje jako místo pro vyvěšení vývěsní skříňku umístěnou u budovy
Obecního úřadu Vendolí (objekt Vendolí č.p. 103) přístupnou ze stávajícího veřejného
prostranství.
Příloha: přehledná situace
Roman Poláček
vedoucí odboru výstavby
otisk úředního razítka
Digitálně podepsal Roman Poláček
Datum: 15.11.2011 10:35:10 +01:00
Strana 3 oznámení o zahájení územního řízení č.j.: 54884-11/OV-910-2011/mal
Doručí se:
K vyvěšení písemností na úřední desku a podání zprávy stavebnímu úřadu:
Městský úřad Svitavy - odbor vnitřních věcí, Dvořákova 3, 56802 Svitavy 2
Obecní úřad Vendolí, Vendolí 103, 569 14 Vendolí
Obecní úřad Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230, 56901 Hradec nad Svitavou
Účastník řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona:
Obec Vendolí, Vendolí 103, 569 14 Vendolí
Obec Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230, 56901 Hradec nad Svitavou
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou):
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice, 533 53
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60/144, Brno, Pisárky, 603 00
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00
Obec Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230, Hradec nad Svitavou, 569 01
Město Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68
Jana Brzobohatá, Kubíkova 2290/10, Brno, Líšeň, 628 00
Josef Horký a Jarmila Horká, Vendolí 119, Vendolí, 569 14
František Klouda, Jana Zrzavého 3991/8, Prostějov, 796 01
Martin Vašek, Vendolí 201, Vendolí, 569 14
Marie Procházková, Vendolí 93, Vendolí, 569 14
Ing. Eduard Matras, Vendolí 161, Vendolí, 569 14
Římal Jiří a Římalová Jiřina, Vendolí 70, Vendolí, 569 14
Ing. Jana Folerová, Boční 966/47, Letovice, 679 61
Novák Milan a Nováková Helena, Vendolí 289, Vendolí, 569 14
Jan Charous a Jana Charousová, Vendolí 282, Vendolí, 569 14
Jiří Janeček a Dagmar Janečková, Vendolí 282, Vendolí, 569 14
Zdeněk Hladík, Vendolí 51, Vendolí, 569 14
Miloš Opršál, Vendolí 168, Vendolí, 569 14
Petra Svobodová, Vendolí 315, Vendolí, 569 14
Vítězslav Svoboda, Vendolí 133, Vendolí, 569 14
Pavel Závada, Vendolí 109, Vendolí, 569 14
Hana Klimešová, Vendolí 275, Vendolí, 569 14
Jaroslava Kučerová, Vendolí 9, Vendolí, 569 14
Bohuslav Stříteský, Vendolí 260, Vendolí, 569 14
Mgr. Ivana Kašparová, Fučíkova 826, Litomyšl, Litomyšl-Město, 570 01
Radek Milota, Vendolí 204, Vendolí, 569 14
František Petr a Marie Petrová, Vendolí 21, Vendolí, 569 14
Eva Baráková, Vendolí 244, Vendolí, 569 14
Ing. PaedDr. Milada Černá, Havlíčkova 8, Řícmanice, 664 01
Luboš Buchta a Mgr. Lenka Buchtová, Vendolí 308, Vendolí, 569 14
Zdeněk Kuda a Zdeňka Kudová, Vendolí 13, Vendolí, 569 14
Jan Milota, Vendolí 235, Vendolí, 569 14
Milan Svoboda, Vendolí 53, Vendolí, 569 14
Jaroslav Gruber a Jitka Gruberová, Vendolí 253, Vendolí, 569 14
Jan Bednář, Vendolí 45, Vendolí, 569 14
Dana Groszmanová, Vendolí 42, Vendolí, 569 14
Libor Veselý a Marie Veselá, Národního osvobození 1038/19, Svitavy, 568 02
SOLE, spol. s r.o., Vendolí 28, Vendolí, 569 14
Strana 4 oznámení o zahájení územního řízení č.j.: 54884-11/OV-910-2011/mal
Jiří Gruber, Vendolí 239, Vendolí, 569 14
Vít Břenek, Vendolí 218, Vendolí, 569 14
Novotná Jitka, Vendolí 259, Vendolí, 569 14
Dana Demelová, Pavel Průša a Ludmila Průšová, Vendolí 26, Vendolí, 569 14
Ing. Jiří Pokorný CSc., Jugoslávská 669/113, Brno, Černá Pole, 613 00
Antonín Havlík, Pavel Havlík a Jana Havlíková, Vendolí 216, Vendolí, 569 14
Lacina František a Lacinová Marie, Vendolí 12, Vendolí, 569 14
Zdeněk Tesař, Vendolí 296, Vendolí, 569 14
Karel Pečínka a Věra Pečinková, Vendolí 121, Vendolí, 569 14
Netolický Karel, Vendolí 249, Vendolí, 569 14
Ladislav Pospíšil a Vlasta Pospíšilová, Vendolí 195, Vendolí, 569 14
Zdeněk Hladík, Vendolí 56, Vendolí, 569 14
Miluše Blažková, Vendolí 151, Vendolí, 569 14
Zdeňka Csizmadiová, Vendolí 252, Vendolí, 569 14
Jan Kafún, Vendolí 191, Vendolí, 569 14
Petr Novák a Milena Nováková, Vendolí 14, Vendolí, 569 14
Jan Milota a Hana Milotová, Vendolí 198, Vendolí, 569 14
Marcela Maděrová, Vendolí 244, Vendolí, 569 14
Marie Buchtová, Vendolí 50, Vendolí, 569 14
Horký Slavomír a Horká Drahomíra, Vendolí 155, Vendolí, 569 14
Milan Adámek, Vendolí 248, Vendolí, 569 14
Stanislav Dočkal, Seifertova 627/6, Svitavy, Předměstí, 568 02
Josef Pluháček, Větrná 735/6, Svitavy, Lány, 568 02
Věra Sedmíková, Vendolí 272, Vendolí, 569 14
Petr Zerzán, Vendolí 124, Vendolí, 569 14
Malinská Anna, Vendolí 169, Vendolí, 569 14
Jan Rejman a Ludmila Rejmanová, Vendolí 271, Vendolí, 569 14
Miloš Kratochvíl, Moldavská 534/17, Brno, Bohunice, 625 00
Věra Svobodová, Vendolí 131, Vendolí, 569 14
Ing. Luboš Smělý, Vendolí 100, Vendolí, 569 14
Miroslav Hladík, Vendolí 215, Vendolí, 569 14
Marek Hejtmánek, Malé náměstí 1983/22, Svitavy, Předměstí, 568 02
Zdeněk Janáček, Opálkova 752/5, Brno, Bystrc, 635 00
Roman Janeček, Vendolí 254, Vendolí, 569 14
Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, Wolkerova alej 171/14, Svitavy, Město, 568 02
Antonín Minařík, Marie Minaříková a Vlastimil Pospíšil, Vendolí 39, Vendolí, 569 14
Kateřina Strýčková, Vendolí 44, Vendolí, 569 14
Petra Haraštová, Vendolí 68, Vendolí, 569 14
Josef Matoušek, Vendolí 102, Vendolí, 569 14
Milan Demel, Vendolí 32, Vendolí, 569 14
Vodička František a Vodičková Helena, Vendolí 106, Vendolí, 569 14
Jaromír Drápela a Martina Drápelová, Vendolí 111, Vendolí, 569 14
František Klouda, Vendolí 236, Vendolí, 569 14
František Klouda, Jana Zrzavého 3991/8, Prostějov, 796 01
Monika Exlerová, Vendolí 112, Vendolí, 569 14
Jaroslava Pivoňková, Vendolí 92, Vendolí, 569 14
Novotný Karel a Novotná Jitka, Vendolí 259, Vendolí, 569 14
Komínek Jindřich a Komínková Marie, Vendolí 210, Vendolí, 569 14
Jaroslav Šilhán, Vendolí 265, Vendolí, 569 14
Jiří Volf a Marie Volfová, Vendolí 266, Vendolí, 569 14
Jaromír Gruber a Marie Gruberová, Vendolí 264, Vendolí, 569 14
Strana 5 oznámení o zahájení územního řízení č.j.: 54884-11/OV-910-2011/mal
Vlastimil Koutný a Eva Koutná, Vendolí 263, Vendolí, 569 14
Karel Svatoň a Jana Svatoňová, Vendolí 262, Vendolí, 569 14
Jaroslav Kysilka, Vendolí 261, Vendolí, 569 14
Juřička Jaroslav a Juřičková Marta, Vendolí 268, Vendolí, 569 14
Lubomír Kafoněk, Pomezí 394, Pomezí, 569 71
Kalášek Zdeněk a Kalášková Jana, Vendolí 38, Vendolí, 569 14
Věra Komůrková a Albín Lipták, Marie Majerové 1779/11, Svitavy, Předměstí, 568 02
Ladislav Kolář, Vendolí 167, Vendolí, 569 14
Cicvárek Jiří PhDr. a Cicvárková Radoslava PhDr., Slavíčkova 413/8, Brno, Lesná, 638 00
Drdla Jaroslav a Drdlová Dana, Vendolí 269, Vendolí, 569 14
Marie Dvořáková, Vendolí 17, Vendolí, 569 14
Milada Přikrylová, Polní 3/5, Letovice, Třebětín 679 61
Stříteský František a Stříteská Anna, Vendolí 95, Vendolí, 569 14
Juza Aleš a Juzová Zdenka, Vendolí 277, Vendolí, 569 14
Bohuslav Olexík, Vendolí 153, Vendolí, 569 14
Svatoň František a Svatoňová Hana, Vendolí 280, Vendolí, 569 14
Novotný Milan a Novotná Marie, Vendolí 278, Vendolí, 569 14
Miroslav Janoušek a Ludmila Janoušková, Vendolí 25, Vendolí, 569 14
Karel Demel, Vendolí 26, Vendolí, 569 14
Jaromír Haupt, Vendolí 8, Vendolí, 569 14
Buchta Vladimír a Buchtová Marta, Vendolí 286, Vendolí, 569 14
Paclíková Mojmíra, Vendolí 267, Vendolí, 569 14
David Zdeněk a Davidová Marie, Vendolí 283, Vendolí, 569 14
Adámek Ladislav a Adámková Jitka, Vendolí 281, Vendolí, 569 14
Fuchs Karel a Fuchsová Vlasta, Vendolí 312, Vendolí, 569 14
Blaha Jaroslav a Blahová Jitka, Vendolí 284, Vendolí, 569 14
Jaroslav Tesař, Hradec nad Svitavou 22, Hradec nad Svitavou, 569 01
Marie Tesařová, Šárka Tesařová a Veronika Tesařová, Vendolí 285, Vendolí, 569 14
Vodička Stanislav a Vodičková Věra, Vendolí 287, Vendolí, 569 14
Alena Galašová, Vendolí 159, Vendolí, 569 14
Aleš Pikovský, Jiří Pikovský, Antonína Slavíčka 644/40, Svitavy, Lány, 568 02
Miroslav Paclík, Vendolí 160, Vendolí, 569 14
Žák Ivan a Žáková Hana, Hybešova 278/37, Brno, Staré Brno, 602 00
Josef Moučka, Miroslav Moučka a Marie Moučková, T. G. Masaryka 5/3, Svitavy, 568 02
Lenka Mencová, Vendolí 292, Vendolí, 569 14
Lucie Smetanová, Kamenná Horka 32, Kamenná Horka, 568 02
Petr Popelka, Vendolí 89, Vendolí, 569 14
Pavel Strnad a Vlasta Strnadová, Vendolí 96, Vendolí, 569 14
Jaroslav Blažek, Vendolí 69, Vendolí, 569 14
Drahomíra Šilerová, Vendolí 34, Vendolí, 569 14
Mgr. Ilona Klímová, Dubová 636/3, Brno, Jundrov, 637 00
Jaroš Jaroslav a Jarošová Květoslava, nám. T.G.Masaryka 164/38, Moravská Třebová, 571 01
Opršál František a Opršálová Ludmila Mgr., Vendolí 288, Vendolí, 569 14
Miluše Pluháčková, Vendolí 290, Vendolí, 569 14
Bohumil Hanych, Vendolí 55, Vendolí, 569 14
Bohumil Jakubec, Vendolí 233, Vendolí, 569 14
Miroslav Čejka, Vendolí 49, Vendolí, 569 14
Eva Lustyková, Vendolí 232, Vendolí, 569 14
Petr Adámek, Vendolí 78, Vendolí, 569 14
Ing. Aleš Bis, Vančurova 1298/1, Svitavy, Předměstí, 568 02
Jana Strýčková, Vendolí 132, Vendolí, 569 14
Strana 6 oznámení o zahájení územního řízení č.j.: 54884-11/OV-910-2011/mal
Angelika Makulová, Vendolí 226, Vendolí, 569 14
Bohumil Pohanka, Dimitrovova 1962/29, Svitavy, Předměstí, 568 02
Miroslav Hladík, Vendolí 215, Vendolí, 569 14
Eva Chudlařská, Na Dílech 807/6, Praha, Michle, 141 00
Jan Dobiáš, Šalounova 1461/7, Svitavy, Předměstí, 568 02
Květuše Blažková, Vendolí 150, Vendolí, 569 14
Sahula Jaroslav a Sahulová Alena, Vendolí 64, Vendolí, 569 14
Císař Petr a Císařová Ilona, Opatovec 190, Opatovec, 568 02
Dudáš Rudolf a Dudášová Jindřiška, Vendolí 19, Vendolí, 569 14
Albína Koloničná, Sezemická 1293, Pardubice, Bílé Předměstí, 530 03
František Friedl, Vendolí 213, Vendolí, 569 14
Miloslav Říha a Alena Říhová, Vendolí 190, Vendolí, 569 14
František Herman, Vendolí 171, Vendolí, 569 14
František Kumhála, Vendolí 180, Vendolí, 569 14
Ing. Alexandra Pandulová, Vendolí 189, Vendolí, 569 14
Jiří Sedmík, Vendolí 66, Vendolí, 569 14
Pešek Bohumil, Kamenná Horka ČP.64
Ing. Michaela Doleželová a Bc. Jan Maťha, Brněnec 34, Brněnec, 569 04
Jaroslav Tesař, Hradec nad Svitavou 22, Hradec nad Svitavou, 569 01
Antonín Bárta, Pražská 697/12, Svitavy, Předměstí, 568 02
Jaroslav Fiala a Marie Fialová, Vendolí 251, Vendolí, 569 14
Alena Karlíková, Nádražní 331, Lanškroun 563 01
Martin Nepraš a Marcela Neprašová, Vendolí 225, Vendolí, 569 14
Milan Pisca a Renata Piscová, Vendolí 203, Vendolí, 569 14
Horký Jaroslav a Horká Růžena, Vendolí 10, Vendolí, 569 14
Čech Aleš a Čechová Zita, Borová 180, Borová, 569 82
Jana Ehrenbergerová, Vendolí 193, Vendolí, 569 14
Josef Popelka, Vendolí 89, Vendolí, 569 14
Chaloupka František a Chaloupková Jaroslava, Vendolí 293, Vendolí, 569 14
Petr Chmelař, Bratří Čapků 1747/13, Svitavy, Předměstí, 568 02
Kvapil Miroslav a Kvapilová Růžena, Vendolí 297, Vendolí, 569 14
Alena Drštičková, Telečská 4954/9, Jihlava, 586 01
Eliška Fuksová, Vendolí 238, Vendolí, 569 14
Hana Drábová, Smrčenská 4238/7, Jihlava, Jihlava, 586 01
Irena Denevová, Pístov 17, Jihlava, 586 01
Voříšek Josef a Voříšková Zuzana, Vendolí 156, Vendolí, 569 14
Renata Kvasnicová, Vendolí 245, Vendolí, 569 14
Laszlop Josef a Laszlopová Ivana, Vendolí 302, Vendolí, 569 14
Pavel Chaloupka a Iveta Chaloupková, Vendolí 294, Vendolí, 569 14
Vodička Václav a Vodičková Růžena, Vendolí 214, Vendolí, 569 14
Marie Nedělová, Vendolí 183, Vendolí, 569 14
Josef Neděla a Marie Nedělová, Vendolí 183, Vendolí, 569 14
Voborný Josef a Voborná Lenka, Vendolí 299, Vendolí, 569 14
Sedmík Vladimír a Sedmíková Ilona, Vendolí 305, Vendolí, 569 14
Josef Chalupa, Vendolí 212, Vendolí, 569 14
Jiří Synek a Růžena Synková, Vendolí 148, Vendolí, 569 14
Jiří Barák, Na Vějíři 786/8, Svitavy, Lány, 568 02
Jaroslav Unzeitig a Marcela Unzeitigová, Vendolí 273, Vendolí, 569 14
Milan Menc, Vendolí 1, Vendolí, 569 14
Pavliš Vladimír a Pavlišová Blanka, Vendolí 206, Vendolí, 569 14
Svoboda Jiří a Svobodová Eva, Vendolí 304, Vendolí, 569 14
Strana 7 oznámení o zahájení územního řízení č.j.: 54884-11/OV-910-2011/mal
Jaroslav Suchý, Felberova 673/10, Svitavy, Lány, 568 02
Roman Zerzán, Vendolí 306, Vendolí, 569 14
Oldřich Hladík, Vendolí 300, Vendolí, 569 14
Ing. Mojmír Ambrož, Vendolí 58, Vendolí, 569 14
Zugar Petr a Zugarová Marcela, Vendolí 313, Vendolí, 569 14
Petra Svobodová, Vendolí 315, Vendolí, 569 14
Kocourek Václav, Vendolí 250, Vendolí, 569 14
Milan Mach, Vendolí 316, Vendolí, 569 14
Pavlína Machová, Vendolí 107, Vendolí, 569 14
Pisca Dušan a Piscová Miluše, Vendolí 36, Vendolí, 569 14
Marta Obitková, Vendolí 228, Vendolí, 569 14
Bohumil Vodička, Felberova 715/31, Svitavy, Lány, 568 02
Dana Groszmanová, Vendolí 42, Vendolí, 569 14
Eva Štefánková, Vendolí 145, Vendolí, 569 14
Karlíček Josef, Vendolí 303, Vendolí, 569 14
Zdeněk Ambrož, Vendolí 71, Vendolí, 569 14
Verona Davidová, Vendolí 165, Vendolí, 569 14
Josef Chalupa, Vendolí 212, Vendolí, 569 14
Květoslava Chalupová, Vendolí 242, Vendolí, 569 14
QANTO s.r.o., Bubenská 943/8a, Praha, Holešovice, 170 00
Květoslava Nováková, Vendolí 16, Vendolí, 569 14
Petra Vrabcová Fuchsová, Úvoz 563/11, Svitavy, Lány, 568 02
Zemědělské družstvo Vendolí, Vendolí 94, Vendolí, 569 14
Strýček Pavel a Strýčková Květuše, Vendolí 86, Vendolí, 569 14
BEKRS, V.O.S., Vendolí 141, Vendolí, 569 14
Ing. Zdeňka Tichá, Vendolí 202, Vendolí, 569 14
Kefurt Jaroslav a Kefurtová Marie, Vendolí 134, Vendolí, 569 14
Římal Jiří, Vendolí 70, Vendolí, 569 14
Pavel Průša a Ludmila Průšová, Vendolí 15, Vendolí, 569 14
Pavel Rybář a Pavla Rybářová, Vendolí 41, Vendolí, 569 14
Milan Menc, Vendolí 1, Vendolí, 569 14
Marcela Řídká, Vendolí 158, Vendolí, 569 14
Dagmar Burešová, Vendolí 181, Vendolí, 569 14
Luboš Buchta a Mgr. Lenka Buchtová, Vendolí 308, Vendolí, 569 14
Miroslav Řezník a Hana Řezníková, Vendolí 321, Vendolí, 569 14
Drahomíra Paulusová, Vendolí 307, Vendolí, 569 14
Jarmila Macků, Pomezí 78, Pomezí, 569 71
Popilka Jaromír a Popilková Lenka, Vendolí 324, Vendolí, 569 14
Čech Roman a Čechová Jana, Vendolí 332, Vendolí, 569 14
Čermák Jaroslav Ing. a Čermáková Ivana Mgr., Vendolí 326, Vendolí, 569 14
Leoš Bican, Vendolí 241, Vendolí, 569 14
Šimperská Marie, Vendolí 274, Vendolí, 569 14
Ladislav Pospíšil, Vendolí 195, Vendolí, 569 14
Barák Jiří a Baráková Dana, Vendolí 295, Vendolí, 569 14
Petr Břenek a Lenka Břenková, Vendolí 194, Vendolí, 569 14
Petr Novák, Vendolí 14, Vendolí, 569 14
Štěpánka Švecová, Vendolí 72, Vendolí, 569 14
Tomáš Švec, Větrná 626/19, Svitavy, Lány, 568 02
Luboš Šplíchal, Radiměř 86, Radiměř, 569 07
Marcel Vašák, Milan Vašák a Zlata Vašáková, Vendolí 173, Vendolí, 569 14
Martin Paclík, Vendolí 267, Vendolí, 569 14
Strana 8 oznámení o zahájení územního řízení č.j.: 54884-11/OV-910-2011/mal
Olga Fleková, Kijevská 1608/15, Svitavy, Předměstí, 568 02
Miroslav Paclík a Bc. Věra Paclíková, Vendolí 160, Vendolí, 569 14
Miroslav Mach, Kapitána Jaroše 23/2, Svitavy, Lány, 568 02
Miroslav Hejtmánek, Vendolí 52, Vendolí, 569 14
Ing. Jan Friedl a Věra Friedlová, Vendolí 328, Vendolí, 569 14
Milota Marek, Vendolí 310, Vendolí, 569 14
Milotová Gabriela, Pavlovova 1157/32, Svitavy, Předměstí, 568 02
Libor Dobiáš a Helena Juklová, Vendolí 178, Vendolí, 569 14
Karel Pečínka a Věra Pečinková, Vendolí 121, Vendolí, 569 14
Veselík Pavel a Veselíková Monika, Větrná 734/4, Svitavy, Lány, 568 02
Mgr. Romana Jůzová, Vendolí 82, Vendolí, 569 14
Tomáš Trenz a Jaroslava Trenzová, Vendolí 205, Vendolí, 569 14
Věra Ulehlová, Kamenná Horka 96, 568 02
Jiří Svoboda, Vendolí 136, Vendolí, 569 14
Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5, Svitavy, Předměstí, 568 02
Zdeňka Boháčková, Vendolí 128, Vendolí, 569 14
Karel Klusák, Dimitrovova 1965/23, Svitavy, Předměstí, 568 02
Lenka Plachá, Vendolí 246, Vendolí, 569 14
Božek Václav a Božková Jitka Mgr., Bellova 363/14, Brno, Kohoutovice, 623 00
Eva Mencová, Vendolí 1, Vendolí, 569 14
Jan Břenek, Úvoz 592/7, Svitavy, Lány, 568 02
Marcela Unzeitigová, Vendolí 273, Vendolí, 569 14
QANTO CZ s.r.o., Bubenská 943/8a, Praha, Holešovice, 170 00
Václav Černý a Renata Černá, Vendolí 177, Vendolí, 569 14
Josef Svoboda a Dagmar Svobodová, Vendolí 84, Vendolí, 569 14
Jiří Horký, Vendolí 47, Vendolí, 569 14
Krajsl Libor a Krajslová Markéta, Vendolí 123, Vendolí, 569 14
Tomáš Strýček, Vendolí 86, Vendolí, 569 14
Lucie Strýčková, U Stadionu 543/21, Svitavy, Lány, 568 02
Kratochvíla Marek a Kratochvílová Lenka, Gruzínská 1886/1, Svitavy, Předměstí, 568 02
Maruš Vladimír a Marušová Andrea Mgr., Na Vějíři 784/4, Svitavy, Lány, 568 02
Zdeněk Minář, Vendolí 209, Vendolí, 569 14
Veronika Tomášková, Radiměřská 1086/4, Svitavy, Předměstí, 568 02
Jana Charousová, Vendolí 282, Vendolí, 569 14
Juřička Jaroslav a Juřičková Marta, Vendolí 268, Vendolí, 569 14
Lukele Pavel a Lukelová Anna, Vendolí 314, Vendolí, 569 14
Zelený Josef a Zelená Jaroslava, Vendolí 101, Vendolí, 569 14
Komůrka Zdeněk a Komůrková Miluše, Šalounova 13, Svitavy, 568 02
Miluše Juríková, V předpolí 1449/24, Praha, Vršovice, 100 00
Miroslav Břenek, Bezručova 1143, 735 81 Bohumín
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4
Vodárenská Svitavy s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
Strana 9 oznámení o zahájení územního řízení č.j.: 54884-11/OV-910-2011/mal
Dotčené orgány:
Městský úřad Svitavy - odbor dopravy, Dvořákova 3, 56802 Svitavy 2
Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí, T.G. Masaryka 25, 56802 Svitavy 2
Městský úřad - odbor KaCR, oddělení památkové péče, Bří Šťastných 333, 57020 Litomyšl, DS:
OVM, x4cbvs8
Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská stavební a ubytovací správa, Teplého 1899C,
53000 Pardubice, DS: OVM, hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ú.o. Svitavy, Olbrachtova 1802/37, 56802 Svitavy 2,
DS: OVM, 48taa69
Dále obdrží (veřejnou vyhláškou):
Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při Východočekém muzeu v Pardubicích,
Zámek 2, 530 02 Pardubice 2
ZO ČSOP 50/20 „Rybák“ SVITAVY, Dimitrovova 1962/29, Předměstí, 568 02 Svitavy
Budoucnost pro Vendolí, Vendolí 16, 569 14 Vendolí
Občanské sdružení naše Výprachtice, Výprachtice 58, 561 34 Výprachtice
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů jako veřejná vyhláška !
Obecní úřad ve Vendolí, Hradci nad Svitavou a MěÚ Svitavy žádáme o vyvěšení této
vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů na úřední desku způsobem v místě
obvyklým (den obdržení se nepočítá). Současně žádáme o následné vrácení tohoto oznámení
s uvedením data vyvěšení a sejmutí vyhlášky na odbor výstavby Městského úřadu Svitavy.
Písemnost se rovněž zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup – na elektronické desce
obecního úřadu.
Vyvěšeno dne ........................
Sejmuto dne........................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Strana 10 oznámení o zahájení územního řízení č.j.: 54884-11/OV-910-2011/mal
Download

VE EJNÁ VYHLÁŠKA - Hradec nad Svitavou