3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB
PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY
Školní rok 2014/2015
1
3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB
Obsah
Charakteristika školy............................................................................................................................................... 3
Zaměstnanci ............................................................................................................................................................ 3
Stanovené kompetence: ........................................................................................................................................... 4
Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT................................................................................. 4
Jednotlivé úkoly a činnosti ...................................................................................................................................... 4
Plán školní družiny.................................................................................................................................................. 7
2
3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB
Charakteristika školy
Ve školním roce 2014/2015 má škola 17 tříd, z toho 10 tříd I. st., 7 tříd 2. stupně s celkovým zahajovacím
stavem 340 žáků. Průměrně připadají na jednu třídu 19,94 žáci, na jednoho pedagoga 15 žáků. Ve školní družině
jsou 3 oddělení pro žáky 1. - 3. ročníků, celkem 79 žáků.
Ke zkvalitnění výuky využíváme odborné učebny Př, F, Z, Hv, Aj, Nj, Vv s keramickou dílnou, cvičný byt a
dílny pro dřevo a kovovýrobu, multimediální učebnu SMART, jazykovou laboratoř a učebnu pro výuku literární
výchovy - knihovnu. Knihovna je rozdělena na 1. a 2. stupeň. Ve dvou učebnách výpočetní techniky je po 20
počítačích pro výuku IT a k využití v dalších předmětech, především k procvičování látky. Rovněž je přístupná
žákům o velké přestávce. Interaktivní tabule je v učebnách matematiky, hudební výchovy, fyziky, knihovně a
učebně SMART, dvě interaktivní tabule jsou k dispozici 1. stupni. Také díky zapojení školy v projektu ESF –
PEDOŠ je k dispozici všem vyučujícím osobní notebook a ve všech učebnách je dataprojektor s možností
prezentace, dále jsou k dispozici počítače ve sborovnách školy. Celá škola je připojena k internetu
prostřednictvím sítě Cesnet, budova je pokryta sítí wifi.
Zaměstnanci
Třídní učitelé
1. A
Šperlová Štěpánka
1. B
Müllerová Helena
2. A
Baniunynská Ivana
2. B
Sládková Michaela
3. A
Skalová Alena
3. B
Kubalová Lucie
4. A
Špalková Mirka
4. B
Šťastná Jana
5. A
Solařová Eva
5. B
Buzická Stanislava
6. A
Kratochvílová Lada
6. B
Forst Jan
7. A
Korbičková Michaela
7. B
Čamrová Libuše
8. A
Hošnová Pavlína
9. A
Vrbata Zdeněk
9. B
Hlovošková Kateřina
Netřídní učitelé
Borkovcová Alena
Černý Pavel
Dostálová Štěpánka
Hudecová Libuše
Pospíšilová Eva
Provázek Jozef
Pultarová Hana
Asistent pedagoga
Nováková Marie
Hospodářka školy
Trávníčková Alena
Finanční účetní
Hottmarová Jaroslava
Školní družina
Hofericová Kristýna
Houdková Hana
Šmídková Dobroslava
Mzdová účetní
Maříková Jiřina
Provozní zaměstnanci
Bednaríková Eva
Hršelová Danuše
Toboříková Zuzana
Šverdík Zdeněk – vedoucí THP
Zaměstnanci školní jídelny
Hořčičková Lenka – vedoucí školní jídelny
Kozáková Zdenka
Šverdíková Lenka
Balejová Iveta
Ambrová Marcela
Správci kabinetů
1.-2.tř. – Müllerová
3.-5.tř. – Buzická
Z – Pospíšilová
Čj – Borkovcová
D – Borkovcová
3
3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB
Dílny – Korbičková
Př, Ch – Hošnová
Nj, Aj – Provázek
Hv – Hudecová
M – Korbičková
Tv – Forst
Informatika – Čamrová
VO - Kratochvílová
Přístroje – Špalková
Učebnice: 1.st. – Baniunynská
2.st. – Pospíšilová
Knihovna: 1.st. – Skalová
2.st. – Hudecová
ŠD – Šmídková
F – Černý
Vv – Hlovošková
Stanovené kompetence:
Výchovný poradce
Mgr. Pospíšilová Eva
Metodické sdružení a předmětové komise
1. st. – Špalková
Čj,D,VO – Borkovcová
F,M,Ch,Př – Korbičková
Aj, Nj. – Provázek
Z,Tv – Pospíšilová
Metodik prevence
Mgr. Hošnová Pavlína
ICT metodik:
Ing. Vrbata Zdeněk
Mgr. Čamrová Libuše
Koordinátor EVVO:
Mgr. Korbičková Michaela
Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT
Výuka probíhá podle ŠVP – Škola podporující tradici, 1. 9. 2013. V září dojde k odsouhlasení úprav ŠVP
pedagogickou radou, Radou školy. Všechny předmětové komise zkontrolují vypracované jednotné tematické
plány s časovým rozvržením učiva a aktualizují je. S plány pracují vyučující v průběhu školního roku a rovněž
budou uloženy na serveru školy.
Volitelné předměty
7. ročník
Seminář z
přírodopisu
Hošnová
(VP-P)
Informatika
Čamrová
(VP-I)
Seminář z chemie
Vrbata
(VP-Ch)
8. ročník
Seminář z
přírodopisu
Hošnová
(VP-P)
Informatika
Čamrová
(VP-I)
Seminář z chemie
Vrbata
(VP-Ch)
9. ročník
Technické kreslení
(VP-TK)
Čamrová
Technické činnosti
(VP-TEC)
Korbičková
Jednotlivé úkoly a činnosti
Vedení
Porady vedoucích pracovníků budou probíhat průběžně dle potřeby. Ředitel školy bude spolupracovat
s vedoucí školní družiny a koordinovat spolupráci škola – družina, spolupracuje dle potřeb s ekonomickým
úsekem a třídními učiteli 2. stupně. Statutární zástupce realizuje spojení s provozními zaměstnanci, zaměstnanci
školní jídelny a učiteli 1. stupně. Hospitace budou probíhat dle plánu: ředitel 10x, zástupce 20x za školní rok.
Pedagogické rady
Září – plán práce školy, výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14, školní řád, ŠVP, pracovní řád pro
zaměstnance škol a školských zařízení, výkaz práce, školení DVPP (15. 9.)
Listopad – hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků za 1. čtvrtletí, zájmová činnost žáků. (18. 11.)
Leden – klasifikace prospěchu a chování žáků za 1. pololetí. (26. 1.)
Duben – hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků za 3. čtvrtletí, zapojení a výsledky v soutěžích,
olympiádách. (13. 4.)
Červen – klasifikace prospěchu a chování, hodnocení práce za celý školní rok. (23. 6.)
4
3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB
Výchovná a vzdělávací činnost
Všichni vyučující
1.
DVPP podle nabídky, informovat ostatní vyučující v MS a PK a využívat získané poznatky a podněty
pro zlepšení celkové práce,
2.
sledovat články v UN a v časopisu Školství,
3.
soustředit se na soutěže ve Vv, čtenářské soutěže, recitace, olympiády v jednotlivých předmětech,
sportovní soutěže,
4.
zvýšenou individuální pozornost věnovat sociálně a zdravotně hendikepovaným i talentovaným žákům
s důrazem na dodržování IVP vypracovaných na základě žádosti zákonných zástupců
5.
budou vyučovat podle ŠVP a případně navrhovat úpravy.
Hlavní cíle
1.
uveřejňovat hodnocení a absenci žáků, zprávy zákonným zástupcům prostřednictvím katedry Škola
online
2.
práce školy podle ŠVP – Škola podporující tradici, 1. 9. 2013 se zaměřením na oblast estetická
výchova, informační a komunikační technologii
3.
věnovat zvýšenou pozornost péči dětem s poruchami učení a pracovat podle individuálního plánu a
dětem z méně podnětného sociálního prostředí
4.
rozvoj spolupráce vyučujících, asistentů pedagoga, integrovaných žáků a ostatních žáků kontinuálně,
s plánem zařazení 2 projektových dnů na 1. i 2. stupni
5.
věnovat pozornost rozvoji mimořádně nadaných žáků – soutěže, Menza ČR
6.
zvyšovat kvalitu výuky – Nj, Aj, rozvoj partnerství škol
7.
vzhledem k umístění školy klást důraz na environmentální výchovu a ochranu přírody,
8.
pokračovat v zavedeném předmětu v 9. ročníku Svět práce – pracovní činnosti, vést žáky k uvážené
volbě studia na střední škole
9.
podporovat a nenásilně propagovat ve škole zdravý životní styl (VO)
10.
zvýšenou pozornost věnovat ochraně člověka za mimořádných událostí – zařazení do výuky
jednotlivých předmětů podle věku žáka
11.
v rámci evaluace bude nadále probíhat testování SCIO
12.
zlepšovat klima školy – jako vstupní a výstupní podklad zrealizovat v rámci třídnických hodin
sociogram na portále Pro školy.
Výchovné poradenství, Prevence
V oblasti výchovného poradenství bude škola pokračovat ve spolupráci s Úřadem práce, komisí
OSPOD, Týmem pro mládež, Pedagogicko-psychologickou poradnou Cheb, Speciálním pedagogickým centrem.
Bude umožněna prezentace středních škol v rámci volby povolání.
V rámci prevence pokračuje využití projektu ŠIK – Školní informační kanál s rozšířeným ovládáním – možné
zapojení vlastních prezentací, zpráv ze školy, titulku. Pokračování spolupráce s Městskou policií, přednáškový
cyklus sdružení ACET. V rámci karierového poradenství se uskuteční exkurze do provozů firem (Průmyslová
zóna, Lázně F.L., ad.). Pokračování partnerství s ISŠ Cheb, Gymnáziem Cheb a SZŠ a VOŠ Cheb v projektech
ESF Podpora přírodovědného a technického vzdělávání.
Zájmová činnost
Žákům budou nabídnuty zájmové kroužky dle návrhu vyučujících:
Keramický kroužek, Internetový klub, Recitační kroužek, Kurz tvůrčího psaní, Anglický jazyk 2. st., Anglický
jazyk pro nejmenší, Sportovní hry pro 1. st., Sportovní hry pro 2. st., Klub deskových her, Taneční kroužek,
Grafický kroužek, Zpívání pro 1.st., Náprava učení, Ještěrky – poznávací kroužek pro ŠD.
Školská rada
Je ustanovena školská rada, která má 9 členů.
Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Šťastná, Ing. Vrbata, Mgr. Čamrová.
Z řad rodičů: Milan Bulíček, Jaroslav Klášterka, Emilie Pažďorová.
Za zřizovatele: Monika Rendlová, Pavel Langmaier, Ing. Jelena Hegerová.
Školská rada se sejde ¨16. 9. září, aby schválila výroční zprávu o činnosti školy, ŠVP, školní řád, hodnocení
žáků, seznámila se s plánem práce na školní rok 2014/2015, projednání dalšího funkčního období, dodatku k
ŠVP. Druhá schůzka Školské rady se uskuteční 14. 4. 2015.
Spolupráce školy s rodiči žáků
5
3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB
Září – informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků (1. 9.), třídní kroužky v jednotlivých třídách za vedení
TU, informace pro školní rok, volba zástupců do výboru SRPŠ (16. 9.).
Listopad, duben – průběžné hodnocení žáků, další informace – TK SRPŠ (20. 11., 14. 4.)
Prosinec – vánoční workshop pro rodiče a žáky (18.12.)
Konzultační hodiny vyučujících – první úterý v měsíci v době 14. – 16. h. mimo měsíce, kdy se konají TK
SRPŠ. (7.10., 2.12., 6.1., 3.2., 10.3. 5.5., 2.6.)
Schůzky Pléna SRPŠ se uskuteční 16. 9. a 14. 4.
Žákovský parlament
Pokračovat bude žákovský parlament, kde dojde v měsíci říjnu k volbě nových zástupců. Aktivity
budou probíhat pod koordinací p. uč. Solařové.
Spolupráce MŠ a ZŠ
1.
pokračovat ve spolupráci mezi MŠ a ZŠ,
2.
učitelky MŠ se zúčastní zápisu dětí do školy,
3.
učitelky budoucích žáků 1. tříd a učitelky MŠ si sjednotí požadavky na vědomosti a zručnost žáků
předškolního věku,
4.
předškolní děti navštíví 1. třídy v měsíci květnu, aby poznaly změnu hlavní činnosti v MŠ, tedy ze hry
na učení v ZŠ,
5.
učitelky MŠ se budou více věnovat logopedii,
6.
učitelky ZŠ vypracují seznam dovedností a vědomostí, které by měl budoucí prvňáček zvládat,
7.
škola poskytne MŠ prostory tělocvičen,
8.
MŠ předá ZŠ pedagogickou diagnostiku žáků 1. tříd.
9.
Zástupci ZŠ se zapojí do organizace MDD – slavnostní předání klíče od školy
Pochodová cvičení
Pochodová cvičení budou probíhat v září a v červnu dle počasí. Třídní učitelé vypracují plán, který
předloží řediteli školy 2 dny před konáním cvičení. Výchovně vzdělávací cíl zaměřen na environmentální a
dopravní výchovu.
Plavecký a lyžařský výcvik, Zlatá míle, MDD
Plavecký výcvik bude prováděn ve spolupráci učitelek 3. a 4. tříd. V 1. pololetí 3. ročník, ve 2. pololetí
4. ročník. Lyžařský výcvik pro žáky 7. tříd bude probíhat v zimním období dle vypracovaného plánu vyučujících
Tv.
Projekty a další akce
1.stupeň
Sportovní den Zlaťáček – sportovní aktivity (červen - Šťastná)
Barevný velikonoční den - lidové tradice (duben)
Burza knih (březen)
Sběr druhotných surovin – celoročně
2. stupeň
Den her s Menzou ČR (Korbičková)
Multikulturalita (listopad) – projektový den
Zájezd Londýn (červen)
Exkurze do Drážďan (říjen – listopad)
Vánoční trhy Norimberk (prosinec)
Dopravní výchova, zdravověda (březen-duben) – projektový den
Neviditelná výstava – Praha (duben – květen)
Sportovní den k MDD (červen)
Volba školního parlamentu na školní rok, průběžné schůze (Solařová)
Exkurze do Lázní Františkovy Lázně a do dalších regionálních firem pro 9. ročník.
Vánoční trhy (prosinec).
Chebské dvorky (červen).
Záložka do knih spojuje školy - partnerství se slovenskou školou (říjen - Pultarová).
Partnerství se školou Mittelschule Netzschkau - prohlubování dovedností žáků v Nj.
6
3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB
Spolupráce s Krajským muzeem a archivem v Chebu, GVU v rámci přednáškové činnosti a prohlídek expozic,
realizace dílčích soutěží výtvarných, zdravotních, čtenářských, recitačních, sportovních, spolupráce s knihovnou,
PPP
Přespolní běh Zlatá míle (27. září).
Soutěže a olympiády
1.
matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokan, Taktik – Korbičková
2.
fyzikální, astronomická olympiáda – Černý
3.
biologická, chemická olympiáda – Hošnová
4.
olympiáda v Čj, Mladý Demosthénes – Borkovcová
5.
soutěž dětských recitátorů – Špalková
6.
čtenářská soutěž - Baniunynská
7.
sportovní soutěže – Forst, Pospíšilová, Dostálová
8.
dopravní soutěž – Černý, Provázek
9.
výtvarné soutěže – Hlovošková
10.
zeměpisná olympiáda – Pospíšilová
11.
dějepisná olympiáda – Borkovcová
12.
zdravotnická soutěž - Hošnová
13.
olympiáda z Nj, Aj – Špalková, Hlovošková, Provázek.
14.
logická olympiáda – Solařová
15.
Aj nás baví - Dostálová
16.
Člověče nezlob se, školní soutěž 1. st. (Solařová)
17.
Pexeso školní soutěž 1. st. (duben – Sládková)
18.
AZ kvíz školní soutěž 1. st. (květen – Skalová)
19.
Sudoku školní soutěž 1. st. (květen – Kubalová)
20.
3. ZŠ má talent školní soutěž (červen – žákovský parlament)
21.
Přání –Žákovský parlament
22.
Olympijský víceboj – Kubalová, Forst
Plán školní družiny
Školní družina je rozdělena na tři oddělení:
1.
odd. – 1.A + 1.B - KOUMÁCI
2.
odd. – 2.A + 2.B – ŠIKULOVÉ
3.
odd. – OSTATNÍ TŘÍDY – MALÍČCI
Školní družina pracuje podle ŠVP. Během školního roku pracujeme na dlouhodobých projektech a jednotlivé
týdny jsou tematicky zaměřené.
Dlouhodobé projekty:
- Místo, kde žijeme
1.
Lidé kolem nás
2.
Lidé a čas
3.
Člověk a jeho zdraví
4.
Rozmanitost přírody
Tématické zaměření:
5.
Pohyb nám sluší
6.
Dopravní značky
7.
Povolání
8.
Barvy
9.
Pohádky
10.
Večerníčky
11.
Domácí zvířátka
12.
Zvířátka v lese
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Zvířátka v ZOO
Ovoce a zelenina
Květiny
Listy a stromy
Rodina
Jíme zdravě
Lidé kolem nás
Pomáháme si
Výtvarná výchova, pracovní výchova, hudební výchova a dramatická výchova vychází z výše uvedených
témat. Pohybový rozvoj dětí probíhá v tělocvičně, na školním hřišti i v zahradě, v blízkém parku a na
vycházkách.
Během roku budou probíhat ve ŠD tyto soutěže:
1.
Výtvarná: „Malujeme s pohádkou“ – probíhá ve spolupráci s dětskou knihovnou.
7
3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB
2.
3.
4.
Vědomostní: „Poznej a chraň“ – zaměřeno na Cheb, ČR a na znalosti o fauně a floře.
„Zlatá zebra“ – dopravní soutěž, jak se chovat na chodníku i na vozovce, součástí je znalost základních
dopravních značek.
Sportovní: „Atletický trojboj“ – běh na 60 m, skok z místa, hod míčkem.
Pro lesní závod Františkovy Lázně budeme sbírat lesní plody: kaštany, žaludy a bukvice.
Další činnost během roku:
5.
Heloween (výroba strašidelného hradu, dlabání dýní, rej masek)
6.
Čertovský večer ( vycházka za pověstí, školní večer s tancem)
7.
Vánoce (výroba dárků a ozdobné balení, výroba dekoračních předmětů, vánoční zvyky
a tradice).
- Velikonoce (využití různé techniky při barvení vajec, výroba velikonočních přání,
velikonoční zvyky a tradice).
8.
Den matek (výroba přání a dárků).
9.
Den dětí (zábavné soutěžní odpoledne).
10.
Výroba a prodej vánočních a zimních dekoračních předmětů na adventních trzích města Cheb.
11.
Pálení čarodějnic (tradice v Čechách).
12.
Rozloučení se školním rokem (v areálu školního hřiště: soutěže, společenské hry, opékání vuřtů).
Plán činnosti školy na školní rok 2014/2015 schválila pedagogická rada dne 15. 9. 2014.
Školská rada byla s plánem činnosti školy seznámena dne 16. 9. 2014.
Mgr. Pavel Černý, ředitel školy
8
Download

2014-15 - 3. základní škola Cheb