Společenství pro dům č.p. 2245 č.p. 2246
Přemyslovská 2245, 252 63 Roztoky u Prahy
IČ: 285 169 82, [email protected]
PROVOZNÍ ŘÁD PODZEMNÍ GARÁŽE
1. Obecná ustanovení 1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
Parkování vozidel je umožněno v 1.PP objektu ve společné garáži (č.p. 2245 č.p. 2246). Garáž slouží k parkování osobních a malých užitkových vozidel oprávněných uživatelů, která jsou v řádném technickém stavu. Prostor garáží je průchozí pro všechny uživatele sklepních kójí. Parkovací plocha garáže je rozdělena na jednotlivá vyhrazená garážová stání, jednoznačně vymezena a označená číslem. Uživatel je oprávněn užívat pouze stání specifikované v jeho kupní smlouvě nebo dané jiným smluvním ujednáním (např. pronájem). Přístup do prostorů podzemních garáží je umožněn 24 hodin denně všem vlastníkům bytových jednotek. Ovládání vjezdových vrat je umožněno všem vlastníků bytových jednotek prostřednictvím dodaných bezdrátových ovladačů. Vstup do společných prostor podzemních garáží mají pouze oprávnění vlastníci jednotek, popř. oprávnění nájemci, správce objektu, osoby vykonávající běžnou nebo řádnou údržbu, revizi a opravu objektu. Do prostoru garáží mají neoprávněné osoby zákaz vstupu, pokud nejsou v doprovodu oprávněné osoby. 2. Dopravně provozní řád 2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
Provozní řád vychází ze znění zákona, č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), v platném znění. Při výjezdu z garáží je řidič povinen dát přednost všem vozidlům jedoucích po komunikaci před garážemi, tj. vozidlům jedoucím zprava i zleva. Pokud dojde k setkání vozidla vjíždějícího do garáže a vozidla vyjíždějícího z garáže v úrovni vjezdových vrat, a nedovolí‐li to šířka vjezdu, má přednost vozidlo vyjíždějící z garáže. Vozidla vyjíždějící/vjíždějící z/do garáže nesmí ohrozit chodce jdoucí po chodníku okolo domu. Pěší musí dbát na to, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost. Řidič jedoucí za vozidlem zahajujícím parkovací manévr je povinen dát přednost parkujícímu vozidlu. Řidič vyjíždějící z parkovacího místa je povinen dát přednost řidiči již jedoucímu po komunikaci v garáži. Ustanovení provozního řádu se vztahuje na všechny uživatele podzemní garáže. Vjezd/výjezd do/z garáže (případně vchod/východ) je samoobslužný prostřednictvím bezdrátového dálkového ovladače, po projetí (průchodu) vraty dojde k automatickému zavření garážových vrat. Krátkodobé zdržení uzavření vrat lze prodloužit zacloněním optické závory instalované na mechanismu vrat. Ve všech prostorách podzemních garáží je stanovena nejvyšší povolená rychlost 10 km/hod a povinnost jet s rozsvícenými potkávacími světly. Do všech prostor podzemních garáží je zakázán vjezd a parkování vozidel na pohon LPG/CNG (viz vyhláška č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a vozidel, jejichž rozměry překračují maximální celkovou výšku vozidla 2,1m. V prostorách podzemních garáží je zakázáno parkování mimo vyznačená stání. Vozidlo odstavené na vyhrazeném stání musí být umístěno, po vzájemné dohodě se sousedícími uživateli vždy tak, aby byl umožněn bezproblémový příjezd a odjezd ostatních vozidel a nastupování a vystupování z vozidla. 1/4
Společenství pro dům č.p. 2245 č.p. 2246
Přemyslovská 2245, 252 63 Roztoky u Prahy
IČ: 285 169 82, [email protected]
2.14. Do objektu podzemních garáží mohou vjíždět pouze uživatelé s právem parkování na vyznačených stáních a na dobu nezbytně nutnou ostatní vlastníci jednotek, případně nájemníci, při vykládání/nakládání do/z výtahu či sklepní kóje. Výjimečně pak vozidla firem provádějících revize, opravy, úklid apod., vždy však se souhlasem zástupců Společenství. 2.15. Po odstavení vozidla musí být neprodleně vypnut motor. Motor smí být v chodu pouze po dobu nezbytně nutnou. 2.16. V prostorách podzemních garáží není dovoleno na vozidlech provádět opravy většího rozsahu, mýt vozidla a doplňovat pohonné hmoty. Nesmí docházet k znečištění garážových stání a omezování ostatních uživatelů. 2.17. Pěší uživatelé se musí v prostorách podzemních garáží pohybovat s maximální opatrností. 2.18. Uživatel garážových stání nese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užíváním parkovacího stání a společných prostor. 2.19. Uživatelé garáží odpovídají společenství vlastníků jednotek za škody na zařízení garáží, které způsobili jejich rodinní příslušníci, návštěvníci nebo oni sami. 3. Práva a povinnosti Společenství 3.1.
3.2.
3.3.
Společenství rozhoduje o všech stavebních úpravách prováděných v garážových prostorách. Neoprávněné úpravy garážových stání je uživatel povinen odstranit na své náklady a dále uhradit sankci uloženou dle článku 6. Společenství je oprávněno provádět kontroly dodržování všech ustanovení tohoto provozního řádu. Kontrolu jsou oprávněni provádět zástupci Společenství a to členové výboru, pověřený zástupce nebo pověřený správce objektu. Společenství zajišťuje provedení požárních revizí a technických zařízení a dále úklid podzemních garáží a to min. 1x ročně strojním mytím. Uživatelé jsou povinni v ohlášených termínech uvolnit plochy garážových stání. Termín musí být vyvěšen na informačních tabulích min. 7 dní předem. 4. Práva a povinnosti uživatelů garážových stání 4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Uživatel je povinen v případě problému s vjezdem/výjezdem do/z garáží tuto skutečnost neodkladně ohlásit výboru Společenství, popř. správci objektu. Uživatel je povinen neodkladně ohlásit jakékoliv poškození společných částí nebo technologie, které způsobil. Uživatelé jsou povinni v prostoru podzemních garáží důsledně dodržovat provozní řád a požární předpisy. Zvláště platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Uživatelé nesmí skladovat v prostorách garáží hořlavé, výbušné, toxické či jinak nebezpečné látky, ani předměty, které by byly příčinou vzniku požáru v objektu. Tyto prostory jsou zkolaudovány pouze k parkování vozidel a není možno v nich nic skladovat a tak zvyšovat požární zatížení prostor. V podzemní garáži je dále zakázáno: a) konzumace alkoholických nápojů a psychotropních látek b) provádět jakékoli stavební nebo jiné úpravy garážových stání bez předchozího povolení zástupců nebo zástupce Společenství (pověření zástupci nebo zástupce Společenství si vyhrazují právo uzavřít smlouvu s odbornou firmou, která provede odstranění takové změny na náklady uživatele, který tento zákaz porušil) c) stání vozidel na nevyhrazených místech d) přísný zákaz parkování na parkovacích stáních, ke kterým nemá uživatel oprávnění (bez vědomí majitele) e) v celém areálu podzemních garáží platí zákaz volného pohybu zvířat f) volné odkládání a skladování věcí v celém prostoru podzemní garáže 2/4
Společenství pro dům č.p. 2245 č.p. 2246
Přemyslovská 2245, 252 63 Roztoky u Prahy
IČ: 285 169 82, [email protected]
4.6.
4.7.
g) mytí vozidel, doplňování pohonných hmot, provádění oprav, u kterých hrozí znečištění prostor h) delší pobyt v prostorách garáží V podzemní garáži jsou uživatelé povinni zejména: a) zachovávat čistotu, v případě znečištění odstranit znečištění na své náklady b) neobtěžovat ostatní uživatele nadměrným hlukem c) nezanechávat zbytečně puštěný motor d) při opuštění dopravního prostředku je každý uživatel povinen zajistit ho proti krádeži, neponechávat ve vozidle volně položené předměty a věci vyšší hodnoty. Za případné škody krádeží neručí Společenství uživatelům parkovacích jednotek. e) dbát zvýšené bezpečnosti vlastní i ostatních osob a dodržovat dopravní předpisy f) nepoškozovat jakýkoliv majetek g) dodržovat požární řád objektu h) neumožňovat vědomě vstup a vjezd cizím osobám a nezapůjčovat ovladač neoprávněných osobám. V případě, že se tak stane, přebírá taková osoba svou plnou zodpovědnost za tuto osobu. i) při poruše vjezdových vrat je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit výboru Společenství nebo správci objektu. Pouze v případě poruchy je uživateli umožněno nouzové otevření garážových vrat odjištěním aretačního mechanismu a manuální zvednutí vrat. j) dodržovat tento garážový řád a další předpisy vydané Společenstvím Z bezpečnostních důvodů jsou uživatelé garáže povinni zdržovat se v prostorách garáže pouze na dobu nezbytně nutnou. 5. Bezpečností a hygienická opatření 5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Uživatelé jsou povinni v prostoru podzemních garáží důsledně dodržovat provozní řád a požární předpisy. Zvláště platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Dále je přísně zakázáno zasahovat do jakéhokoliv technologického zařízení, odstraňovat ochranné kryty z elektronického zařízení (rozvaděče, vypínače apod.) nebo provádět jakékoliv zásahy do rozvodů vody, tepla, vzduchotechniky, kanalizace a elektrické instalace. Větrací otvory a ventilační zařízení je zakázáno uzavírat nebo zastavovat (platí také pro prostory sklepních kójí). Každý, kdo zjistí v areálu podzemních garáží jakoukoliv závadu či překážku, je povinen to neprodleně nahlásit výboru Společenství nebo správci objektu. Volný pohyb malých dětí, které si neuvědomují rizika plynoucí z provozu garáže, je zakázán. Za pohyb dětí v prostorách garáží plně zodpovídá jejich zákonný zástupce. V případě vzniku požáru slouží k úniku schodiště do přízemí. Ve směru úniku jsou na schodišti umístěny manuální tlačítka pro spuštění nuceného větrání, které jsou uživatelé povinni stisknout v případě požáru. V prostorách garáží jsou umístěny práškové hasicí přístroje, které mohou být použity k uhašení vznikajícího požáru. Každé použití hasicího přístroje musí být nahlášeno výboru Společenství. 6. Sankce a jejich uplatnění 6.1.
Společenství si vyhrazuje právo udělit uživateli, který porušil řád podzemních garáží, následující sankce: a) parkování vozu na pohon LPG/CNG … 10.000,‐ Kč b) neoprávněné stavební úpravy … 10.000,‐Kč c) neoprávněné zásahy do technologických instalací … 10.000,‐ Kč d) zatajení poškození společných částí nebo vybavení garáže … 5.000,‐ Kč 3/4
Společenství pro dům č.p. 2245 č.p. 2246
Přemyslovská 2245, 252 63 Roztoky u Prahy
IČ: 285 169 82, [email protected]
6.2.
6.3.
6.4.
e) vědomé znečistění prostor podzemních garáží, pokud nedošlo k odstranění ze strany uživatele … 5.000,‐Kč f) stání vozidla mimo vyhrazená parkovací stání po dobu delší než 60 minut bez předchozího povolení výborem nebo pověř. zástupcem Společenství ... 5.000,‐ Kč g) parkování vozidel na parkovacích stáních, ke kterým nemá uživatel oprávnění, pokud nedošlo k domluvě s vlastníkem tohoto stání … 10.000,‐Kč Ostatní porušení garážového řádu a výše sankce budou průběžně doplněny vždy dodatkem a schváleny Shromážděním SVJ. Neoprávněné parkování vozidla nebo motocyklu (popř. jiné porušení tohoto parkovacího řádu) může být řešeno ve spolupráci se správními orgány. Vozidla nebo překážky mohou být Společenstvím odstraněna na náklady uživatele, který zákaz porušil. Totéž platí pro nepojízdná vozidla nebo vozidla ve špatném technickém stavu, která mohou ohrožovat bezpečnost a životní prostředí či zařízení garáží. Společenství si vyhrazuje právo případný spor s uživatelem vyřešit domluvou. Výbor nebo pověřený zástupce Společenství může ve zvláště odůvodněných případech dočasně udělit souhlas časově delšího parkování mimo vyhrazená parkovací stání. Tato vozidla však nesmějí omezovat práva ostatních uživatelů tím, že by nebyl zachován volný průchod/průjezd, vjezd a výjezd, neúměrně ztíženo parkování apod. Případné spory mohou být řešeny soudní cestou a řídí se platnými právními předpisy České republiky. 7. Závěrečná ustanovení 7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
Společenství neručí za škody způsobené na majetku a zdraví uživatelům podzemní garáže č.p. 2245 a č.p. 2246, pokud nebyly prokazatelně způsobeny Společenstvím. Dojde‐li ke škodě na zaparkovaném dopravním prostředku nebo k dopravní nehodě v souvislosti se silničním provozem, bude se postupovat v souladu s §47 zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele garáží a je jejich povinností se seznámit s obsahem tohoto řádu. Tento provozní řád pro užívání podzemních garáží schválilo dne 29.5.2012 Shromáždění Společenství pro dům č.p. 2245 č.p. 2246. Tento provozní řád pro užívání podzemních garáží nabývá účinnosti dne 29.5.2012. Za Společenství vlastníků jednotek, dne 29.5.2012: 4/4
Download

PROVOZNÍ ŘÁD PODZEMNÍ GARÁŽE