11.12.2011
KŘIŽ‐04‐Úrovňové‐Rozhledy.ppt
KŘIŽOVATKY
Úrovňové křižovatky (neokružní)
2
.
14:51:00
8. ROZHLEDY
Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB‐TU Ostrava
3
14:51:00
Obecně
ZDROJ: ČSN 73 6102
Návrhové prvky
4
14:51:00
• řidič musí mít nerušený rozhled na:
• paprsky křižovatky
• vlastní křižovatku
• dopravní značky
• SSZ
• na vedlejší komunikaci musí být umožněn rozhled na celou dopravní značku a to v celém rozhledovém poli (podrobněji viz později)
• nelze‐li zajistit rozhled na dopravní značku umístěnou před křižovatkou, navrhne se osazení předběžné značky a doporučuje se doplnit ji žlutým přerušovaným světlem a/nebo zvýrazněným podkladem v zastavěném území a zastavitelné ploše, popř. osadit další značku nad řadicí pruhy v křižovatce!
Z1
Obecně
• Posouzení rozhledů vychází z:
• dovolené rychlosti v daném místě dle zákona č. 361/2000 Sb.
ZDROJ: ČSN 73 6102
6
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
Obecně
• návrhy změn v ČSN 73 6102 jsou zvýrazněny červeně a označeny takto:
• dosažitelné rychlosti v místech, kde v okolí posuzovaného místa je takové dopravně‐technické uspořádání, které donutí řidiče snížit rychlost (např. směrový oblouk)
Z1
5
• ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007
• kapitola 5.2.9 Rozhled na křižovatkách
• směrodatné rychlosti podle ČSN 73 6101 na křižovatkách mimo obec, pokud to dopravně‐technický stav vyžaduje
• směrodatná rychlost je očekávaná rychlost osobních automobilů umožněná d
dopravně‐technickým stavem určitého úseku silnice nebo dálnice, kterou ě t h i ký t
čitéh ú k il i
b dál i kt
nepřekračuje 85 % jinak neomezovaných řidičů na mokré vozovce
• vycházíme z dovolené rychlosti na daném místě podle zákona č. 361/2000 Sb.
• na křižovatkách v extravilánu
křiž tká h
t ilá lze snížit na směrodatnou
l
ížit
ě d t
rychlost hl t (dle ČSN 73 6101)
(dl ČSN 73 6101)
• donutíme‐li (např. směrovým obloukem) řidiče snížit rychlost, lze pak vycházet z dosažitelné rychlosti zjištěné výpočtem:
• pozn.: v platné normě i dle tab. 12 v ČSN 736101
Související předpis
Obecně
• rozhled mezi paprsky křižovatky a příslušnými jízdními pruhy umožňují rozhledové trojúhelníky (viz obr. 50, 51 a 52 – viz později):
• délky stran rozhledového trojúhelníku závisí:
• na nejvyšší dovolené rychlosti, případně směrodatné rychlosti na silnicích, • na způsobu úpravy přednosti v jízdě (přednost v jízdě upravená dopravními značkami, přednost v jízdě zprava) • a na příčném uspořádání hlavní komunikace. • nejdelší strana rozhledového trojúhelníku je „přímka“ spojující rozhledový bod vozidla na vedlejší komunikaci s rozhledovým bodem vozidla na hlavní komunikaci (viz obr. 50, 51 a 52 – viz později)
1
11.12.2011
Obecně
8
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
Z1
• rozhledový trojúhelník musí být bez překážek bránících rozhledu
• při určování, zda uvažovaný předmět je překážkou rozhledu, se vychází ze směrového, výškového a příčného uspořádání křižujících se komunikací, polohy a výšky příslušného předmětu a rozhledových bodů vozidel
ř d ě
hl d ý h b dů
id l
• rozhledový bod vozidla na vedlejší komunikaci reprezentující oči řidiče je umístěn:
• v ose vozidla ve vzdálenosti 2,00 m od přídě vozidla, • ve výšce 1,0 m nad vozovkou pro vozidla skupiny 1 a 2,0 m pro vozidla skupiny 2,3,4 • z rozhledového bodu musí být vidět část vozidla přijíždějící po hlavni komunikaci ve výšce alespoň 0,5 m nad vozovkou. Obecně
• překážky rozhledu:
• jsou to předměty v rozhledovém trojúhelníku, jejichž největší výška přesahuje výšku
0,25 m pod úrovní příslušného rozhledového paprsku
• rozhledový paprsek = spojnice rozhledového bodu vozidla na vedlejší komunikaci a částí vozidla přijíždějícího po hlavní komunikaci ve výšce alespoň 0,5 m nad vozovkou
• rozdělení:
• trvalé překážky (např. budovy, ploty, zdi, protihlukové stěny, terén, stromy) • přechodné překážky (např. parkující vozidla, skupiny chodců, vegetace, shrnutý nebo přechodné překážky (např parkující vozidla skupiny chodců vegetace shrnutý nebo
navátý sníh) 1) zákon č. 361/2000 Sb.
Z1
14:51:00
• rozhledový bod vozidla na hlavní komunikaci je bod přídě vozidla v jeho ose ve výšce:
• 1,0 m nad vozovkou pro vozidla skupiny 1 a 2,0 m pro vozidla skupiny 2,3,4. ZDROJ: ČSN 73 6102
7
• za překážku rozhledu se nepovažují předměty, které nesplňují ustanovení v 1. odstavci, ale:
• mají šířku do 0,15 m (např. sloupky dopravních značek, sloupy veřejného osvětlení, stromy), • jsou umístěny ve vzájemných vzdálenostech přes 10 m a nevytvářejí řady, které z určitých míst komunikace zacloňují rozhled
• jsou‐li v rozhledovém trojúhelníku stromy, musí být jejich větve nejméně 2,0 m nad úrovní příslušných rozhledových paprsků.
• toto normové schéma umožňuje vzájemný rozhled mezi vozidly na paprscích křižovatky
9
14:51:00
Obecně
• nelze‐li na navrhované průsečné nebo stykové křižovatce umožnit rozhled pro uvažovanou rychlost na hlavní komunikaci, např. s ohledem na zástavbu, případně jiné neodstranitelné překážky rozhledu, a/nebo umístění v trase s malými poloměry směrových oblouků (zejména při rekonstrukcích), je možné:
10
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
14:51:00
a) navržením vhodných dopravně technických opatření (např. zúžením jízdních pruhů, šikanou, zpomalovacími prvky, návrhem okružní křižovatky, zřízením zóny tempo 30, případně zvýšením úrovně plochy křižovatky), snížit rychlost a umožnit tak dosažitelné rozhledy Tato opatření se nenavrhují na silnicích I tř na kterých se postupuje podle b)
rozhledy. Tato opatření se nenavrhují na silnicích I. tř., na kterých se postupuje podle b)
11
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
b) v odůvodněných případech využitím dopravních opatření (např. zjednosměrnění
provozu, úprava průjezdu křižovatkou) nebo místní úpravou provozu (poptávkové nebo zabezpečené SSZ s trvalým provozem, dopravní značky a zařízení, dopravní zrcadla) zlepšit podmínky pro bezpečnost silničního provozu
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
Pro určení rozhledových trojúhelníků se uplatní tyto podmínky:
12
14:51:00
a) přednost v jízdě na křižovatce podle zákona č. 361/2000 Sb.:
• vzdálenost pro zastavení Dz se rovná délce rozhledu pro zastavení: • na silnicích podle ČSN 73 6101 • na místních komunikacích podle ČSN 73 6110
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
b) skladba dopravního proudu na vedlejší komunikaci vjíždějícího na hlavní komunikaci vyjádřená čtyřmi skupinami vozidel zastoupenými vozidly podle tabulky 17, které jsou směrodatné pro určení rozhledových trojúhelníků
• USPOŘÁDÁNÍ B:
• křižovatka s předností v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, umístěnou na hlavní komunikaci • a dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“, umístěnou na vedlejší komunikaci.
• USPOŘÁDÁNÍ C:
• křižovatka s předností v jízdě zprava (tj. bez vyznačení přednosti dopravním značením)
1) zákon č. 361/2000 Sb.
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
• USPOŘÁDÁNÍ A:
• křižovatka s předností v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, umístěnou na hlavní komunikaci
• a dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“, p
„ j, j p
j
,
umístěnou na vedlejší komunikaci.
2
11.12.2011
13
c) požadavek na zajištění rozhledu pro určitou skupinu vozidel podle tabulky 17 (viz dříve) na různých úrovňových křižovatkách určených v tabulce 18:
14
14:51:00
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
15
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
• pro určení požadovaného rozhledu na úrovňových křižovatkách jsou rozhodující křižovatkové pohyby, které vyžadují největší rozhledové trojúhelníky (nejdelší vzdálenosti rozhledu)
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
d) požadavek čtyři typická příčná uspořádání komunikace s předností v jízdě s geometrií podle přílohy E (šířky jízdních pruhů 3,50 m):
(a) dvoupruhová komunikace;
(b) třípruhová komunikace (dvoupruhová komunikace s přídatným pruhem pro odbočení vlevo, silnice 2 + 1);
(c) čtyřpruhová komunikace se středním dělicím pásem celkové šířky 4,0 m (0,5 + 3,0 + 0,5);
(d) čtyřpruhová komunikace se středním tramvajovým pásem šířky 7,0 m;
e)) rychlostní charakteristiky:
hl t í h kt i tik
• rovnoměrné zrychlení vozidel podle tabulky 17;
• zpomalení vozidla 2,0 m/s2 brzděním;
• reakční doba pro vozidlo na komunikaci s předností v jízdě 2,5 s;
• přípustné omezení směrodatné nebo nejvyšší dovolené rychlosti vozidel na hlavní komunikaci vyvolané silničním provozem na 75 %.
Městská
komunikace
14:51:00
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
16
14:51:00
POZNÁMKA:
V případě odlišného příčného uspořádání od typického podle 5.2.9.2.2 d) (např. nedělený čtyřpruh, odlišné šířky jízdních pruhů o více jak 0,25 m, jiný úhel, parkovací pruhy nebo pásy a dalších odlišností od předpokládaných charakteristik k výpočtu stran rozhledových trojúhelníků) se určí rozhled výpočtem podle přílohy E.
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
• pro odbočování vlevo z vedlejší komunikace na hlavní dvoupruhovou komunikaci se uvažuje vozidlo B (viz obrázek 50) přijíždějící ke křižovatce zprava v přilehlém jízdním pruhu
• pro průsečné a stykové křižovatky jsou z hlediska zajištění rozhledu nejnáročnější tyto pohyby:
a) odbočení vlevo z vedlejší komunikace vzhledem k vozidlu přijíždějícímu ke křižovatce po hlavní komunikaci zprava
18
14:51:00
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
ZDROJ: ČSN 73 6102
17
b) odbočení vpravo z vedlejší komunikace vzhledem k vozidlu přijíždějícímu ke křižovatce po hlavní komunikaci zleva
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
• na hlavní dvoupruhové komunikaci, kde je zákaz předjíždění, uvažuje se vozidlo B (viz obrázek 51) v odlehlém jízdním pruhu
• na čtyř a více pruhových hlavních komunikacích se vozidlo B
uvažuje v levém jízdním pruhu odlehlého jízdního pásu
• pro odbočení vpravo z vedlejší komunikace se ve všech případech uvažuje vozidlo C (např. viz obrázek 50) na hlavní komunikaci, přijíždějící ke křižovatce zleva po přilehlém jízdním pásu
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
3
11.12.2011
19
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
21
ZDROJ: ČSN 73 6102
Uspořádání A
14:51:00
22
Uspořádání A
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
23
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
20
Uspořádání A
24
Uspořádání A
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
+ autobus
4
11.12.2011
25
Uspořádání A
27
Uspořádání A
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
26
Uspořádání A
14:51:00
28
Uspořádání B
14:51:00
30
14:51:00
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
Uspořádání B
ZDROJ: ČSN 73 6102
29
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
Z1
Uspořádání B
5
11.12.2011
Uspořádání B
31
Uspořádání B
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
32
Uspořádání B
33
34
Z1
Z1
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
Uspořádání B
Uspořádání C
35
14:51:00
36
Uspořádání C
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
dle uspořádání B
6
11.12.2011
37
Křižovatky se SSZ
38
39
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
Výhled z místa řidiče
Literatura
• ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007
• kapitola 5.2.9 Rozhled na křižovatkách
• návrhy změn v ČSN 73 6102 jsou zvýrazněny červeně a označeny takto:
Z1
• Mahdalová, I. Rozhledy na křižovatkách (téma 5). Podklady z přednášek do předmětu Městské komunikace a křižovatky, KDS, FAST, VŠB‐TU Ostrava, 2010
ZDROJ: ČSN 73 6102
Z1
7
Download

Rozhledy na úrovňových křižovatkách